Skip to main content

Full text of "Sveriges ridderskap och adels kalender"

See other formats


Ge M - L 

929.785 

Sv26 

1915 

pt.3 

1818031 REYNOLDS HISTORfCÄL 
GENEALOGY COLLECTtON J Qo ALLÉN COUNTY R Vi MWlTlii^^inllTl 3 1833 00662 8454 Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

Allén County Public Library Genealogy Center http://www.archive.org/details/sverigesriddersk19153ridd SVERIGES 

RIDDEKSKAPS OCH ADELS 
KALENDER - 1915 - ADAM LEWENHAUPT TRETTIOÅTTONDE UPPLAGAN f STOCKHOLM 

ALBERT BONNIERS FÖRLAG ™ 1818031 ; 

Adl. ätten Kennerfelt, 

N:o 572. 
Finsk ätt; liette förut Remaiuen och Ren- 
nier; adlad 1652; introducerad 11154. 

THURE GUSTAF (son af byggmästaren Adolf Bern- 
hard Rennerfelt o. Augusta Luudstedt), f. 1862 6 , i*, 
' rivilingeniör (Katrineholm). G. 1901 12 /t m. 
Agnes Emilia Turinna Sandelin. f. 1864 ,B ii. 

Barn: 
Sven Bernhard, f. 1902 la /s. 
Hans Thure, f. 1903 29 /'n. 
Eva Margareta, f. 1905 27 /io. 

Hufvudmannens syskon: 
l.Carl Bernhard, grosshandlare," f 1907. G. 1899 m. 
Anna Adolfina Lo J 'gren, f. 1871 31 s (Arvika). 

Söner : 
B er t hel Carl Adolf, f. 1902 6 b. 
Åke Magnus, f. 190Ö "/*■ 
Carl- Gunnar, f. 1906 20 /e. 
2. Adolfina Emilia (Fina), f. 1858 '/s. Eg. hus i Arvika. 
Hufvudmannens faders halfsyskou 
(barn af sergeanten Adolf Rennerfelt, o. hans 2:a fru, 
Hedvig Lovisa Broman): 
1. Carl Henrik, f. 1832 ' 9 a, f. d. stationsinspektor 
(New Bedford, Mass., USA). G. 1861 m. Elisabeth 
Gustafva Eugenia Schotte, f 1899. 

Barn : 
Garibaldi Thure Schotte, f. 1861 M ii, arkitekt hos 
The HeathsC:o(!5ronx, New-York, USA). G. 1909 
m. Henriette Bancroft Hamilton, f. 1874 22 /ia. 
Gustaf Engelbrecht, f. 1868 ' 2a , 12, npotekare (Uroui, 

New-York, US A). 
Hedvig Charlotta, f. 1865 19 /s (New Be df ord, Mass. 
USA). 
•J.Knut Thure, civilingeniör, f 1909. G. 1873 m. Ulrika 
Charlotta Wilhelmina {Minnie) Hiilphers, f. 1848 2a v. 
Eg. hus i Stockholm. REUTERCRONA 891 

Barn : 
])Ivar, f. 1874 l9 ,8, fil. kand., civilingeuiör, öfver- 

ingeniör hos o. styrelseledamot i aktb. Elektriska 

uguar. Beb. egeu villa i Djursholm. G. 1903 S1 i 

m. Elin Maria Forsbäck, f. 1878 u /r>. 
Barn : 

Sten Thure, f. 1904 13 , ;! . 

Ert* Gustaf, f. 1906 14 /io. 

Per Gunnar, f. 1910 » s. 

M ar g ar et a Virginia, f. 1908 " ,-», Stiftsjungfru. 

Gunhild Maria, f. 1913 n B, stiftsjungfru. 
'i) Thore, f. 187.) 20 /fi, revisor i arméförvaltningeii. 

Eg. hus i Stockholm. G. 1904 1B 3 m. Käthe 

Clara Charlotte Laser, f. 1880 ,D 2. 
Dotter: 

/CäfVie Thorhild Maria, f. 1905 5 /«, stiftsjungfru. 
3) Arvid, f. 1883 16 /i, civilingenjör, t. f. byrain.steniör 

hos Patent- o. registreringsverket (Stockholm). 
A)Thyra Ulrika, f. 1877 8 /io. G. 1903 % in. Pe, 

Gösta Elg, f. 1873 "'i, kyrkoherde i Bro o. Lossa 

pastorat af erkestiftet, 

3. Gustaf Otto, f. 1839 2 %, civilingeuiör (Stock- 
holm). 

4. Eva Aurora, f. 1833%, f. d. skolföreståndarinna ( U p p- 
sala). Adl. ätten lieutercrona, 
N:o 1760. Från Holstein; hette förut Habio; adlad 1720: 
Introducerad 1723. 

CARL GERHARD (son af häradshöfd ingen Carl Erik 
Miles Gustaf Axel lieutercrona), f. 18G5 3 t, f. d. kapteu 
i armén, f. d. underlöjtnaut vid Vermlauds fältjägare- 
kår, direktör vid tvaugsarbetsunstalten å Svartsjö 
KW O. G. 1891 »/i m. Henny Amalia Johanna 
Wallberg, f. lSlif» 10 , 
892 RKUTKRCRONA 

Huru: 
lians Gerhard, i. !K<).'( '• n , studeni vid UppBaU 

universitet. 
Rllen Henny Maria, f. 1891 *» 10. G. 1913 M /a 
in. Gustaf Bernhard Öste ■lin, f. 1885 IS 8, RJö- 
manspastor i Rotterdam. 
Märta Henny Elisabet, f. 189;') lp ,i, stiftsjungfru. 
Ingrid Henny Margareta, f. 1898 8 /s, stiftsjungfru. 
Ilufvudmiinnens moder: 
Hilda Charlotta Lindstedt, f. 1887 ,7 :i. G. 1857, enka 
1905 (Stockholm). 

Hufvudmannens syskon : 

1. Gustaf Arvid, f. 1871 n ii, ingeniör, föreståndare 
för Gefle stads gasverk. G. 1902 2ft n m. Selida 
Mathilda (Ida) Nilson, f. 1S77 4 a. 

Barn: 
Erik Alexis, f. 1903 7i. 
WfWa 7? ?•»««, f 1905 27 a. 

2. ylxW Hjalmar, f. 1880 14 ,8, kapten o. batterichef 
vid Svea artillerireg:te (Stockholm). G. 1905 10 « 
m. Anna Edla Mathilda Elisabeth l Ket han) von Holst, 
f. 1884 » i. 

Ilarn : 

Johan Axel Göran, f. 190G 6 , a. 

Gustaf Hjalmar Alexis, f. 1909 '-' a. 

Ebba Elisabeth, f. 1911 SI /u. 
'å. Agnes Sofia Hilda Bernhardina, f. 1858 *°, g. G. 

1892 s io m. Carl Georg Wetterholm, f. 1855 10 , 7 . 

godsegare. Eg. o. beh. San n a i Småland (Wet ters- 

niis). 
I.Hilda Maria, f. 1863 so ». G. 1892 2S /s m. Albert 

Meyer, i hans 2:a gifte, f. 1S45 14 io, köpman 

(Hruxelles, llelgien). 

5. Eva Gustafva, f. -1868 '"', t, kontorsskrifvare vid jern- 
vngsstyrelsens traiikbyrå (Stockholm). 

6. Sigrid Erika Charlotta, f. 1870. Se frihcrrl. ätten 
von Friesendorff. 

llufvudnuiiinens farbroder: 
Fridolf, sjökapten, f. G. l:o m. Flora Maria Kransiska 
Elelmholtz, REUTERFELT 893 Döttrar : 
Alma Bianca, f. 1860 17 2 (Ebnat, S:t Gallen, Schweiz). 
Ida Mary, f. 186.1 " 8 5 (Alingsås). 
Adl. ätten Keuterfelt, 

N:0 401. 

iak ätt; adlad 1647 J introducerad 1H49. ERIK JOHAN (son af possessionaten Johan Erik 
Renterfelt o. Sophia Dahl), f. 1858 '* 5, jernvägs- 
tjensteman (Chicago). 

Ilufvudinannens systrar: 

Alma Josefina, f. 18.")1 19 /ia (Göteborg). 

Gerda Maria, f. 1853 -° 11. Enka 1893 efter Adolf Bern- 
hard Larsson, handlande. Heb. eget hus i Göteborg. 

Carolina Davida, f. 1856 22 /s. G. 188U 80 a m. Johan Niko- 
laus (John) Carlander, f. 1848 l9 6, grosshandlare o. 
svensk konsul i Helsingfors, generalagent i Fin- 
land för brand- o. lifförsiikringsaktb. Svea, R W O. 

Sofia Isabella, f. 1864 " .. G. 1889 15 ' 6 m. Carl 
Fredrih Carlander, f. 1859 2C 1, grosshandlare, 
generalagent i Finland för brand- o. lifförsiikringt.- 
aktb. Skåne (Helsingfors). 

Ellen Gustafva, f. 1871 2S 'i. G. 1909 ,0 ii m. Ingiald 
Eugen Segerberg, f. 1848 12 11, ingeniör (Helsing- 
fors). 

Hufvudniannens farbröder 

(söner af fanjunkaren Carl Göran Reuterfelt o. 

Carolina Jakobina Berggren): 

1 . Nils Samuel, stenhuggare, f 1870. G. 'J:o 1870 10. 
Lisa Catharina Lindström, f. 1840 10 10 (S t o c k h o 1 111 ). 

2. Carl Fredrik, egendomsegare. t 1909. G. 111. Maria 
Sophia Schmidt, f 1878. 

Söner: 
DCarl Ludvig, handlande, f 1904. G. 1877 111. Jo- 
hanna Viktoria Strandberg, f. 1854 ' 10 (Göte- 
borg). 804 KKUTKRSKIOI.I") Söuer: 
Carl Victor Emanuel, f. 1878 19 s, grosshandlare i 

Göteborg. 
Harald Ossian Alexander, f. 1883 29, 8, landtbrukare 
(Clare. USA). 
t}) Fredrik Waldemar, arbetare, f. G. 1897 m. Julia 
Sofa Nilsson, f. 18(59 ib /u (Stockholm). \ 
Adl. ätten Reuterskiöld, 
N:o 1636. 

Hette förut Leffler; adlad 1719, med nam- 
net Lsgersparre; introducerad 1720; en greu 
har friherrlig värdighet, en!. i!7 § regering». 
formen. 

CARL BERNHARD (sou af brukspatronen Curl 
Axel Fredrik Reuterskiöld*, f. 1871 25 , 7, kapten 
o. batterichef vid Upplands arti)lerireg:te, lands- 
tingsman i Uppsala län, styrelseledamot i Norra 
Roslags o. Uppsala stadshypoteksförening, stadsfull- 
mäktig i Uppsala, R S O. G. 1899 B 'io m. Sophia 
Lovisa (Lisa) Boström, f. 1875 M /i. 

Söner: 
Carl Gustaf Bernhard Ludvig, f. 1901 1S i. 
Lennart, f. 1903 29 /io. 
Gustaf, f. 1907 «/w. 

Hufvudmannens moder: 
Henriette Sofie Benedicks, f. 1848 28 s. G. 1870, enka 
1912 (Stockholm). 

Hufvudmannens syskon: 

1. Lennart Axel, f. 1872 25 ,'n, kammarherre, sty- 
relseledamot i Mälarprovinsernas hypoteksförening, 
i Dannemora-I largs jernvägsaktb. o. i Giuio bruka 
aktb., OIISGbmt, R R S:t St O 2 kl. Eg. o. beb. 
Norrgarn i Uppland (Knutby). 

2. Bernhard Fredrik, f. 1875 19 ," 3 , kapten i Kung], 
flottans reserv, R R S:t A O 3 kl, R Pr Kr O 3 kl, 
Turk M 05 kl (Stockholm). G. 1902 sl /io m. 
Olga Francke, f. 1880 */ 10. RF.UTKRSKIOI.il 8 9 !> 

Barn: 
Didrik Bernhardsson, f. 1914 10 /2. 
Olga, f. 1904 so /6. 
Agnes, i. 190(5 "/u. 
.l/ary, f. 1909 19 /7. 
Sonja, f. 1912 V». 
S.Adam Bertil, f. 1889 u /3, student vid Stockholniå 
högskola. 

4. llenriette Matilda, f. 1874. . Se friherrl. ätten «/ 
£7<7<7/<(s. 

5. £oa So/ta, f. 1877 7 ,i (Stockholm). 

Ij. Ida Maria, f. 1884. Se adl. iitten Sergel. 

Hufvud mannens faders syskon 
(barn af kabin ettskammarherren Carl Leonard Reuter- 
skjöld o. friherrinnan Sophia Maria Elisabeth 
Aminoff): 
1. Gustaf Lennart, envoyé, f 1899. G. 1877 m. Maria 
Sofia Louise Nordenfalk, f. 1858 ,4 &, Turk C O 1 kl 
(Stockholm). 

Barn : 
Carl Lennartsson, f. 1890 20 , i, jur. kaud., attaché 
vid beskickningen i London. G. 1914 4 /ö m. 
Marie Lucie Aurore von Dardel, f. 1894 as /*. 
Louise, f. 1887. Se friherrl. ätten Peyron. 
•J. Sofie Charlotta Augusta, f. 18f)G 21 /7. Euka 1907 efter 
Anton Fredrik Högland, grosshandlare (Stockholm). 
o.Maria Lovisa Emilia, f. 18G0 19 /»- G. 1883 5 /nm. 
Claes Erik Grill, f. 1851 18 2, öfverste i armén, 
f. d. öfverstelöjtnant vid Fortifikationen, K S O, R N O, 
UWO, GV-.sOlM, TurkM03kl, R II S:t A O 3 kl, 
R Fr II L. Eg. o. beb. Örnäs i Uppland (Kungs- 
ängen). 

Hufvudmanuens farfaders äldre hal f broder: 
Adam Axel, frih., kammarherre, f. 

Son: 
Oskar Axel Reiuhold, frih., löjtuaut, f. G. m. Emilie 
Anne de Cerjåt frun Schweiz. Se friherrl. ätten Reuter- 
skjöld. REUTERSKIOLD 

Son Axel Carl August. Se friherrl. ätten Reuterskjöld. 
Ilufvudmanuens farfaders broder: 
Adam Didrik, kammarherre, f 1880. G. m. grefviuuan 
Charlotte Elisabeth Posse, f 1908. 

Barn : 
1. Carl Lennart Adam Emanuel, f. 1859 88 /9, lauds- 
höfding i Södermanlands län, ordf. i länets hus- 
hållningssällskap, f. d. ryttmästare vid Lifregitets 
dragoner, KNOl kl, R S O, 11 W O, R R S-.t St O 1 kl, 
LLA, Skytte G M. Arr. Sturehof (Nyköping), G. 
18S4 4 i m. grefvinnan Ingegerd Christina Posse, f. 
1864 »/i. 

Barn : 
Arvid Lennart, f. 1894 " 5 i, student vid Uppsaln 

universitet. 
Louise Elisabeth Charlotta, f. 1884. Se friherrl. ätten 

Thott. 
Märta Ingegerd Gunhild, f. 1886. Se adl. ätten 
Kuylenstierna. 
'2. Axel Gabriel Adam, f. 1863 2l /s, jur. utr. kand., härads- 
hövding i Vesterbotteus södra domsHga, R N O (Umeå). 
G. 1889 4 /i »>• grefvinnan Eva Beata Gabriella 
Oxenstierna af Korsholm och Wasa, f. 1864 26 i. 

Barn : 
Adam Gabriel, f. 1890 5 n, student vid Uppsala 

universitet 
Bengt, f. 1893 " is, underlöjtnant vid Lifreg-.tets 

dragoner (Stockholm). 
Sten, f. 1893 23 /'i-'. student vid Uppsala uni- 
versitet. 
Axel Nils, f. 1899 20 8. 
Ingrid Charlotta, i. 1889 *, 10, stiftsjungfru, student 

vid Uppsala universitet. 
Elsa, f. 189-2 ls /7. 
Hedvig, f. 1897 8 's. 
Eva Gabriella, f. 1908 \ s. 
3. Arvid Adam Natanael, f. 18G6 ° ii, bruksegare, 
disponent för Hellefors bruks aktb., Inndstingsman i 
Örebro län, R W O, L L A (Hel 1 efors). G. 1893 8 u REUTERSKIÖLD 897 

m. grefvinnan Gunilla Fredrika (Dicken) Wachtmci- 

sttr af Johannishus, f. 1872 '" s. 
4. Julia Elisabeth Louise, f. 1851. Se adl. ätten Tham. 
b. Hedvig Louise Charlotte, f. 1854. Se adl. ätten 

\'ult von Steijern. 

6. Charlotta Emilia Augusta (Lotten), f. 1856 18 c 
(Stockholm). 

7. Hedvig, f. 18(39. Se friherrl. ätten Nordenfalk, 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 

Axel Fredrik, öfverjägmästare, f. 

Söner: 
1. Casimir Reinhold Marcellus, löjtnant, f. G. 2:o in. 
Beata Johanna Carolina Blohm, f. 

Barn : 
\) Ludvig Leonard Theodor, f. 1842 " 4, f. d. sta- 
tionsinspektor vid statens jernvägar (Stockholm). G. 
1881 27 ,9 m. Henny Julia Matilda Asklund, f. 
1858 " 10. 

Söner: 
Ludvig Casimir, f. 1883 w /», löjtnant vid Forti- 
fikationen (Stockholm). 
Gustaf Henning, f. 1885 21 /7, löjtnant vid 1'örsta 
lifgrenadierreg:tet, elev vid krigshögskolan (Stock- 
holm). 
Ernst Evert, f. 1887 21 /i, tjensteman i aktb 
Norrlandsbanken (Stockholm). 

2) Bror Ernst Gerhard Casimir, apotekare, f 1913. 
G. 1885 in. Jenny Olivia Lindberg, f. 1848 3l s 
(Stockholm). 

3) Nanny Emerentia Sofia, f. 1848 M /i, f- d. tecknings- 
lärarinna (Söderköping). 

4) Anna Beda Christina Dorotea Margareta, f. 1850 10 , 10. 
Enka 1911 efter Alfred Wilhelm Gabriel Lindvall, 
vice konsul (Söderköping). 

b) Astrid Rosalie Emilia, f.l853*% (Söderköping). 

6) Matilda Concordia, f. 1857 3 , o, sjukgymnast. G. 

1890 8 ' 8 m. Johan Adam BiUing, f. 1857 l /i, f. il. 898 REUTERSKIÖLD 

löjtnant vid Södra skånska infanterireg:tet, gymna- 
stikdirektör (Lund). 
2. Alexander Fabian Zephanias, generallöjtnant, f. G. ni. 
Anna Brigitta Charlotta Schenström, f. 
Barn : 

1) Axel Magnus Otto, f. 1834 18 's, f. d. öfverste o. clief 
för Vestmanlands reg:te, f. d. adjutant hos konung 
Carl XV, K S O 1 kl, Off Fr H L, 11 B S:t MO 1 kl, RS 
E O 2 kl, R D D O, T N I O 4 kl, R N S:t O O (Stock- 
holm). G. 1869 in. grefvinnan Charlotte Guatafva 
Amalia Matilda Wrangel, f 1896. 

Barn: 
( 1 ) Carl Ludvig August Axel (Ca vi- A xel), f. 1870 12 , i, 
jnr. hedersdtr, fil. d:r, professor i statsrätt, för- 
valtningsrätt o. folkrätt vid Uppsala universitet, 
associé de 1'Tnat itut de droit internationel, stads- 
fullmäktig i Uppsala, RNO, LUVS. Eg. Ek- 
tinia på Vermdö. G. 1895 s /is ni- Gerda Sofia 
Christina Odenius, f. 1870 M 3. 

Söner: 
Fredrik Fabian J an- Axel, f. 1896 1R •>, student 

vid Uppsala universitet. 
Gerdt Carl-Axel, f. 1899 30 7. 
Stig Axel Johan Magnus, f. 1904 23 2. 
(^Charlotte Marianne (Anne), f. 1877 "/i. G. 1906 
"5 m. Johan August Treschow, f. 1876 M ,i, 
löjtnant i Lifreg:tets husarers reserv, nämndeman. 
Eg. o. beb. Målhammar i Vestmanland (O r r e s t a). 

2) Knut Robert Fabian, öfverste, f 1902. G. l-.o ra. 
Katarina Elisabeth Elfstrand, f 1879; 2:o 189:2 m. 
Maria Sophia Thomée, f. 1 8f>2 10 10 (Gefle). 

Barn, i l:a giftet: 

Hugo Axel Fabian, f. 1876 1D .':, kapten o. kom- 
panichef vid Svea lifgarde, R I) D O, IM S:t M L O, 
OffAnnamDO (Stockholm). 

Ellen Anna Elisabeth, f. 1869 so /n. G. 1896 s Vio 
m. Nita Gustaf Svedlund, f. 1867 10 1, kapten 
o. kompanichef vid Helsinge rcg:te, RSO(Gefle). 

Ebba Charlotta, f. 1871 ao Y> (Gefle). REUTERSKIÖLD 899 

Agda Christina, f. 1874 2S s, amanuens vid Statens 
historiska niiisetim (Stockholm). 
3) Agda Georgina Dorotea Alexandra, f. 1850 2S A, G M. 
G. 1871 20 9 ni. Gustaf Oscar Augustin Montelius, (. 
1843 9 /»i fil. d:r, jur. hedersdrr, professor, f. d. riks- 
antikvarie, f d. sekreterare i Vitterhets-, historie- o. 
antikvitetsakademien, K m st k N O, Storoff I Kr O, 
R Pr Kr O 2 kl, R Pr O Pour le Mer, K D 1) C) 1 gr, K 
N S:t O O 1 kl, Off Fr 1 P, T N 1 Q 2 kl, L V A. Eg. del 
i hus i Stockholm. 

Andra grenen: 
Casimir, generallöjtnant, f. G. m. Henrietta Löf- 

man, f. 

Söner: 
1. Casimir Carl Oskar, ötVerste, f. G. m. friherrinnan 
Johanna Charlotta Stierncrona, f. 

Barn: 
1) Casimir David, inspektor, f 1902. G. 1882 m. 
Anna Stenberg, f. 18G2 ".'2 (Kristianstad). 

Barn : 
Carl Lennart, f. 1882 7 , 10, sjökapten, tjensteman 
i tralikaktb. Grängesberg-Oxelösund (Oxe lös n n d). 
G. 1914 m. Ruth Nordstén. 
Casimir Jleribert, f. 1888 **/", agronom, tjensteman 
i kurliiudska boskapskontrollföreningarne (Sen t en, 
K and au, Kurland). « 

Carl David, f. 1891 */s, ingeniör (New- York 

USA). 
lleribert Fabian, f. 189G 8 1. 
Adam Casimir, f. 1897 9 , 5. 
Knut Gustaf, f. 1898 2 o. 

Anna Jeannette (Deth), f. 188-1 - 8 9. (i. 190(i J0 i 
ni. Claes Oscar Morman Kleberg, f. 1883 i s, 
löjtnant vid Vendes artillerireg:te (Kristian- 
stad). 
Thomasine Elisabeth (Bibbi), f. 188G 5 10. G. 19UG 
"/« ni. Alfred Verner Jacobson, f. 188.". \ s, 
löjtnant vid Vendes urtilleriregtte (Kristianstad). 
Kva Christina, f. 1893 °, 1. 
Elsa Margareta, f. 1900 "- •■. 900 REUTERSKIÖI.D 

2) Eva Charlotta Ilenrika, f. 1846 "/i, folkskolelärar- 
inna i Malmö. 

3) Th om a si ne Sofie Jeannette, f. 1857 13 ,U, förestån- 
darinna för Södra Sveriges sjuksköterskehem i Lu nd. 

2. Axel Lennart, öfverstelöjtnant, f 1902. G. m. Jnsiina 
Charlotte Pihl, f Ii) 14. 

Söner: 
\) Knut Leonard, f. 1859 8 /n, direktör i aktb. Stock- 
holms handelsbank, ordf. i styrelserna för Horndnls 
jernverksaktb. o. Niis-Morshyttans jernvngsaktb., R\V 
O (Stockholm). G. in. Emelie Johansson Oman, 
f. 1S65 »/ii. 

Barn: 
Knut Axel, f. 1891 s '4, med. stud. vid Karolinska 

iustitntet (Stockholm). 
Gunnar August Casimir, f. 1893 n 'i, jnr. stud. 

vid Stockholms högskola. 
Albert Lennart, f. 1898 28 ,2. 

Emilie Leonora (Ellen), f. 1887 14 ,2. G. 1914 20 /< 
ra. Gunnar Palmgren, f. 1881 " 5, löjtnant vid 
Norrbottens reg:te (Boden) 
Ingrid Henrietta Margareta, f. 1888 29 /4. G. 
1908 8 ' 9 m. Axel Otto Alfred Bergman, f. 1883 ' ie, 
löjtnant vid flottan, R S E O 2 kl, R R S:t St O 3 kl, 
RIKrO, RFrSvSO (Stockholm). 
2) Axel Georg, f. 1S61 26 ,'2, sjökapten (London). 
'.i) Albert, f. 1869 4 4, godsegare. Eg. o. beb. Hög- 
lunda i Vermland (Eds valla). G. 1901 -°'s m. 
Anna Victoria Sällande,; f. 1878 30 s. 

Son : 
Bertil Lennart Casimir, f. 1902 8 ,'i. 

3. Heribert Adam, underlöjtnant, f 1889. G. 1863 m. 
Christine Elisabeth Wessberg, f. 1831 19 1 (Göteborg). 

Söner: 
1) Herigar Adam Casimir, f. 1866 M ,'e, med. lic, läkare 
vid länslasarettet i Borgholm, landstingsmans- 
suppleant. G. 1905 8a .'o m. Ingegerd Juliana 
Wikland, f. 1878 6 /2. 

Barn : 
Casimir Adamsson, f. 1908 " 10. REUTERSKJOLD 901 Ileribert Adamsson Casimir, f. 1911 13 s. 
Ingegerd Adamsdotter, f. 1907 9 6. 
Barbro Sara Regina, f. 1913 I2 /i2. 

2) Casimir Gustaf Lennart, f. 1868 /7, agronom, 
nämndeman. Eg. o. beb. Näsby säteri i Östergöt- 
land (Linköping). G. 1901 *°/ii 111. Signe Emilia 
Spånberg, f. 1870 s /a. 

Dotter: 
Signild, f. 1909 I8 's. 

3) Sigvard Ileribert Casimir, f. 18<j9 ae ii, civiliugeniör, 
disponent vid Svenska sockerfabriksaktb:s raflinudcri i 
Göteborg, stadsfullmäktig. Eg. hus derst. 

4)Edgar Hans Casimir, f. 1872 19 /io, fil. doktor, leol. 
kand., docent i religionshistoria vid Uppsala uni- 
versitet. G. 1908 4 /i in. Annie Ekerot h, f. 1885 V». 

Barn : 
Bo Ileribert Casimir, f. 1908 n , 10. 
lians Gustaf Casimir, f. 1911 18 /b. 
Margareta Anna Kristina, f. 1914 l6 /i, stifts- 
jungfru. 
Priherrl. ätten Keuterskjöld, 

N:o 377. Af adliga ätten Heuterskiöld ; friucrrliR 
182(", enl. 37 § regeringsformen; introduce- 
rad samma år. A XEL CARL AUGUST (sou af löjtnanten frih. Osknr 
Axel Reinhold Reuterskjöld), f. 1860 10 ,s, friherre 
vid faderns död 1888. lnneh. Bellsta fideikommiss i 
Uppland (Ouchy, Lan san ne, Schweiz). 
Hufvud mannens moder: 
Emilie Anne de Cerjåt, f. 1838 20 's. G. 1859, enka 1888 
(Ouchy). DO 2 REUTERSWÄRD 
Adl. ätten Reuterswärd, 

N:o 1210. 

Svensk ätt: hette förut Ilof; adlad 1090; in 
roducerad 1093. 

C A R L-F 11 E D R I K EDVARD (son af kungl.sekre- 
teraren Ulrik Adolf Reuterswärd), f. 185-1 l2 /s, förste 
stationsskrifvare vid statens jernvägar, föreståndare 
för ilgodsexpeditionen i Vasastaden (Stockholm), 
(i. 1881 3U 4 m. Ma rie- Louise Josephson, f. 1861 2 ' <•.. 

Döttrar: 
Ester Maria Elisabeth Constantia, f. 188? ' c. 
Marianne Louise "Eltonove, f. 1889 ° la. 
Hufvudmaiinens moder: 
Julie Emerentia Covstance Sckmiterlöw, f. 1828 " i 
G. 185a, enka 1891 (Stockholm). 
Hufvudinannens syskon: 
1. Gustaf Oskar Eugéne, kapten, f 1904. G. l:o 1887 
m. Anna Hedvig Beudixsou, i hennes l:a gifte. 

Barn : 
Nils Gösta f. 1892 V< \ 

Märta Cecilia, f. 1888 17 / 7 J (S l ° ckh ol ,u) ' 
-. Eleonora Charlotta Emerentia Augusta (Emerence) 
f. 1857 18 /' (Stockholm). 

Hufvudmanneus farbröder 
(söner af överstelöjtnanten Fredrik Anders Reuterswärd 
o. Ilebbla Carolina Ridderborg): 
1. Änders-Wilhelm, f 1911. G. 2:o m. Fransisia Helena 
P^bba Schmiterlöw, f 1910. 
Barn: 
Fredrik Wilhelm, f. 1851 - 3 ,n, f. d. kapten vid 
Kalmar reg:te, RSO (Mari est ad). G. 1885 23 ,io 
m. Elin Sojia Kruckenberg, f. 1863 27 ,3. 
Caroline Charlotta Helena, f. 1850. Se adl. ätten 

af Ekenstam. 
Emilia Wilhelmina Andreétta (Milly), f. 1859 26 /9 . 
Enka 1911 e. Osrar Carl .Samuel Trygger, skepps- 
mätare Skara . REUTERSWÄRD 003 

Pontus, major, j. G. ni. Amalia Spaldencreut/, "j". 

Dotter: 
Ilonorine Augusta Amalia Emerentia, f. 18;>2 ,4, 

författarinna (Uppsal a). 
Patric Oscar, hofmarskalk, f 1907. G. l:o 1852 ni. 
Augusta Jakobinn Holmqvist, f 185;"); 2:o 1856 in, 
Anastasia Charlotta Theresia Ron/jet de S:t Iler- 
mine, f. 1831 ' 2 (Stockholm). 
Barn, i l:a giftet : 
1) Carl Fredrik Casper, f. 1853 ' h , a, överstelöjtnant i 
Lifreg:tets husarers reserv, f. d. adjutant hos H. M, 
Konungen, O II S Gbmt, O II:s Jmt, R S O, G V Sbni, 
K Bad ZLO 2 kl, K S Ern 2 kl, It Pr It Ö O 2 kl, 
Off Belg Leop O, It D D O, It K S:t An O 3 kl, Siarn 
O Hv El 4 kl, Eng M M, lind G M. Eg. ',2 Kåfalla i 
Vestmanland samt Starbo, Gesberg o. 1 /s Gerdsjöbo 
i Dalarne (Stockholm). G. 1882 -°. 7 m. fri- 
herrinnan Rosa Elisabeth Franziska von Ungern- 
Sternberg från Baden, f. 1857 2 ,'a, statsfru hos 
II. M. Drottningen, G V Sbm, Bad G M. 

Barn : 
1 )Carl Reinhold Patric, f. 1885 "/», jur. utr. kand., 
förste sekreterare i utrikesdepartementet, f. d. 
underlöjtnant i Upplands artillerireg:tes reserv, 
J01IS4H ^Stockholm). G. 1913 ° a ni. 
Karin Herdin, f. 1889 28 /i. 

Son: 
Carl Wilhelm Patrik, f. 1914 2a 7. 
{2)Gösta August Cecil, f. 1887 10 / 4, löjtnant vid 

Lifreg:tets husarer, R S:t A 0:s G M (Sköfde). 
'A) Augusta Theodora Victoria (Vi vy), f. 1883 31 , 7. 
(•i)Frances Anna Margareta, f. 1W1. Se friherrl. 
ätten Akerhielm af Blombacka. 
i 2:a giftet: 
"i) Maria Charlotta Therése, f. 1858. Se grefl. ätten 

Hamilton. 
3) Cecilia Helena Amalia (Cissy), f. 18G0 lä ,2. G. 
1892 16 /n m. Richard Emanuel Ossbahr, f. 1853 
" c/ 5, f. d. geueralpostdirektör, f. d. öfverste i armen 
o. f. d. chef för Andra Svea artillerireg:te, f. d. ge- 904 REUTERSWÄRD 

uerulstabsofticer, vice ordf. i styrelsen för Stock- 
holm-Vesterås-Bergslagens jernviig, K S O 2 kl, K 
l)DO, Siarn Kr O 3 kl, R N S:t O O, L Kr V A 

(S tockh olm). 

Yngre grenar af ätten: 

Första (/renen : 
Cnrl Gustaf, öfverstelöjtmint, f. G. m. Eleonora Cliristinn 
Carlheim-Gyllensköld, f. 

Barn: 

1. Per Svante Fredrik, löjtnant, f 1898. G. 1862 m. 
Johanna Sophie Andersson, f. 1834 ', ii (Jönköping). 

Barn : 
\) Adolf Fredrik, f. 1867 f /ti, kapten o. kompani- 
chef vid Jemtlands fältjägarereg:te, R S O (Stock- 
holm). 

2) Gustaf Patrik, f. 1872 18 /s, kassakontrollant vid 
aktb. Stockholms handelsbank (Stockholm). 

3) Carl Axel, f. 1875 4 /i2, civilingeniör, föreståndare 
för elektricitetsverket o. spårvägarna i Jönköping. 
G. 1903 u 10 m. Maria Angelina Palmcer, f. 

1869 ■»/«. 

Döttrar: 
Gertrud Sofa Angelina, f. 1905 a5 /i. 
Eva Gunhitd Maria, f. 1906 b /ij. 
Anna Signe Maria {Maj), f. 1908 20 /b. 

4) vinna Christina, f. 1863 16 /3. G. 1899 20 /s m. Carl 
Frithiof Törnå, f. 1860 29 /i , vaktmästare i Jern- 
kontoret (Stockholm). 

2. Knut Axel Herman, f. 1838 "/*. öfverstelöjtuant i 
armén, f. d. öfverstelöjtuant vid Kalmar reg:te, f. d. 
domänintendent i Kalmar län, Il S O(Vexiö). G. 1864 
28 /i« ni. Elisabeth (Betty) Lindström, f. 1846 90 ,'s. 

Söner: 
1) Carl-Gustaf Leonard, f. I866V2, löjtnant i armén, 
direktör vid Stockholms str.iffängelse, S M b g, 
Skytte M (Stockholm). G. 1895 m. Gerda Maria 
Henrika Vietorin, f 1914. 

Söner: 
Gerhard Ulf Carlsson, f. 1896 '/&■ I REUTERSWÄRD 905 

Ivar Knut Carlsson, f. 1897 'V 
Gösta Kjell Carlsson, f. 1910 s0 5. 

2) Adolf Fredrik Wilhelm, f. 1867 7 ,s, kapten o. 
kompanichef vid Kronobergs reg:te, styrelseleda- 
mot i Räppe-Asa kanalaktb., It SO. Eg. del i 
Bramstorp i Småland samt i hus i Vexiö. G. 
1894 7 /n m. Dagmar Helena Forsberg,?. 1871 s8 /»o. 

Dotter: 
Hjördis Sigrid Elisabeth, f 1896 B /6, stifts- 
jungfru. 

3) Knut Axel Hakon, f. 1873 Vi» intendent af l:a 
klass vid intendenturkåren, intendent o. kasern- 
officer vid krigsskolan, R W O (Karlberg, Stock- 
holm). G. 1901) V 6 m. Da g m ar Vilhelmina 
Schumacher, f. 1878 7 ,'s. 

Barn : 
Stig Wilhelm Knutsson, f. 1907 1J /s. 
Barbro Wilhelmina Elisabeth Knutsdotter, f. 
1910 18 ,'e, stiftsjungfru. 
■\) Oskar Per Herman, f. 1874 \ 12, med. d:r, 
tandläkare (Stockholm). G. 1913 ,8 , b m. B la n che 
Gottschalk, f. 1880 19 /t. 
Son: 
Clarence Knut Philip, f. 1914 28 /:.. 
ö) Fritz Emanuel, f. 1878 1B /i2, konstnär (målare). 
Eg. o. beb. villa Solhaug vid Stocksund. G. 1905 
°/ii m. Emilia Charlotta Ma thilda Jungstedt, i hen- 
nes 2:a gifte, t. 1SG4 13 , 10, operasångerska, M L et A. 
&) Henrik Eugéne, f. 1881 18 , 10, grosshandlare 
(Stockholm). G. 190G 20 /5 m. Siri Anna Sofia 
Ekenman, i hennes 2:a gifte, f. 1875 21 /s. 
1) Torsten Knutsson, f. 1883 19 ,'4, intendent af 2:a 
klass vid intendenturkåren, reg:tsintendent vid 
liohusluns reg-.te, f. d. löjtnant vid Kalmar reg:te, 
Skvtte M. Eg. o. beb. villa Skanskulleu vid 
Uddevalla. G. 1907 22 /io m. Elsa Margareta 
Alexandra Hogner, i. 188G 15 ,'s. 

Barn : 
Ho Torstensson, f. 1913 Va. 
Vera Elisabeth, f. 1910 w /s, stiftsjungfru. 906 REUTERSWÄRD 

8) Ake Knutsson, f. 1884 \ 6, tjensteinan vid Mo 

o. Doinsjö aktb. (Stockholm), 
it) Patrik Knutsson, f. 188(5 14 n, e. o. tjensteinnii 
vul Riksbankens hnfvudkontor (Stockholm). 
10) Folke Knutsson, f. 1890 1S 4, tjensteinnn i Små- 
lands m. fl. provinsers hypoteksförening (Vexiö). 
3. Emma Maria Ulrika, f. 1833 ZD /i. Enka 1899 efter 
Per August Petersson, kyrkoherde (Stockholm). 

Andra grenen: 
Pontus, öfverste, i". 

Söner: 

1. Gustaf Achates, löjtnant, f. G. m. Wendela Carolina 
Lindqvist, f. 

Barn: 

Carl August, godsegare, j 1907. G. 2:o 1892 m. 
Anna Dahlgren, i hennes 2:a gifte, f. 1858 2S ,». 
Eg. Klämestorp o. lluluqvarn, båda i Småland (Jön- 
köping). 

Maria Christina, f. 18-45 28 /j (Jöuköping). 

2. Anders Wilhelm, kapten, f. G. m. Augusta Fredrika 
Elisabeth Vult von Steijern, f. 

Barn : 
1) Pontus Henrik Wilhelm, öfverste, t 1899. G. l:o 
m. Carolina Adelaide Brandström, f; 2:o 1878 m. 
Johanna Beata Carolina af Robson,- f. 1850 10 ,s 
(Sto ek ho 1 m). 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Carl J'er Pontus, f. 1871 4 /io, kapten o. kompani- 
chef vid Första lifgrcnadierreg:tet, It S O, U Helg 
LeopO, BelgMK2kl (Linköping). G. 1905 
18 ii ni. Eva Thurinna Uggla, f. 1879 18 '*. 

Baru: 
Gustaf Wilhelm, f. 1907 ',8. 
Karl Albert Edvard, f. 1909 »/i. 
Gustaf Pontus, f. 1910 18 / 9 . 
Eva Adelaide (Adcle), f. 1914 18 ,'i. 
W Anders Wilhelm, f. 1872 27 /io, e. o. notarie i Svea 
hofriitt, kanslisekreternrc i Civildepartementet 
(Stockholm). KEUTKRSWÄKD '.»07 

(3) Carl Henrik Edvard, f. 1874 21 c, civilingeniör, 
verkat, direktör i elektriska uklb. A. E. G. (Stock- 
holm). 

(4) Augusta Carolina Henriettc, f. 1870 " ( s. G. 1897 
19< 5 in. Albert Victor Casstl, f. 1857 6 '8, godsegare, 
RWO. Eg. o. beb. Stjernsnnd i Nerike (Asker- 
sund). 

i 2:a giftet: 

(5) Rutger Olof Albert, f. 1880 85 /b, bergsingeuiör, 
grufingeuiör hos Luossavaara Kiininavaara aktb. 
(K i ni ii ii). G. 1911 l9 i ni Louise Vivique Hin- 
nan, f. 1886 s 4. 

Som: 
Carl Rutger, f. 1911. y n. 
(S)Gustaf Fredrik Achates, f. 1882 31 s, löjtnant vid 
Generalstaben o. i Göta artillerireg.te (Råaunda). 
G. 1913 ,8 /n m. Elin Lamm, f. 1888 " : \ t. 

Son: 
Pontus Bertil Olof, f. 1914. 
(l)Elin Johanna, f. 1879 18 , 6. G. 1900 l9 /n ni. 
Gustaf Emanuel Ros, f. 1868 17 i->, major i arméu, 
kapten vid Andra lifgrenadierreg:tet, förste liirare 
vid infanteriskjntskolaii, R S O, R D D O (Stock- 
holm). 
(8) Carolina Elisabeth Christina (Stina), f. 1884 10 t, 
stiftsjungfru, t. f. hoffröken hos II K. II. Kron- 
prinsessan. 
1,9) Eva Ulrika Beata, f. 1885 -° c, stiftsjungfru. 

2) Carl August Baltzar, f. 1838 13 ,«, f. d kapten i armen, 
f. d. löjtnant vid Första lifgrenadierreg:tet,f. d. fängelse- 
direktör, R W O (Linköp i n g). G. 1866 10 10m. Julie 

Axelina Fransina Danckwardt-Lillieström, f. 1844 3 7. 
Son : 

Baltzar Philip Pontus, f. 1867 /10, bergsingeuiör, 
öfveringeniör vid Midwale stålverk i Ph i 1 ad el ph i a, 
USA. G. 1901 s 7 med Susan Perkins Smith, 
i hennes 2:a gifte, f. 18(38 10 s. 

3) Victor Erland, f. 1848 & 5, f. d. kapteu vid Hallands 
bataljon (Mariefred). G. l:o 1877 m. Anna Hedvig 9 08 REVENTLOW Augusta Pauliua Björksten, f 1892; 2:o 1904 5: • 
m. Ebba Maria Andersson, f. 1871 26 u. 

Barn, i l:a giftet: 
Ebbe Victor Theodor, f, 1886 ",'e, e. o. kninmar- 

skrifvare vid tullverket (Stockholm). 
Anden Wilhelm, f. 1888 18 9 (Byestu, Öster 

Ko rs berga). 
Elsa Anna Alida Viktoria, f. 1879 10 8 . G. 1907 " 4 
111. Anders Oscar Setterblad, f. 1863 28 ,'&, med. 
lic, reg:tsliikare i fiiltliikarekåren, läkare vid krigs- 
skolan, 11 W O, B BelgL O, HDD O (Stockholm). 
Augusta Maria Paulina, f. 1881 *»/«. 

i 2:n giftet: 
Ebba Victoria Eufrosyne (Vivi), f. 1908 ',3. 
4) Augusta Christina, i. 1839. Se grefl. iitteu von Essen. 
b) Helga Kunigunda, f. 1840 9 /io. Enka 1875 efter 
Marcellinus Laurentius Pettersson, ined. lic. (Stock- 
holm). 

6) Emmy Elisabeth CÄarZotta, f. 1855 18 /e. Enka 1904 efter 
Harald Wilhelm, Widmark, ingeniör (Göteborg) 

7) Thora, f. 1860 l3 /e, föreståndarinna för hemmet för 
vanföra i Helsingborg. 
Adl. ätten Reventlow, 
N:o 2335. 

Urgammal adlig ätt, ursprungligen från 
Mecklenburg; har dansk greliig värdighet aedan 
1G73 ; adlad i Sverige 1860, enl. 37 g regerings 
formen ; introducerad 1861. 

R l N A K (son af grefve Fredrik Ferdiuaud Reventlow), 
f. 1893 27 /a, student, landtbrukselev. 

Hufvudmannens moder: 
Grefvinuan Ida Mathilda Moltke (af Noer) från Dan- 
mark, f. 1861 86 /». G. 1889, enka '1910 (Lund). 

Hufvudmannens svstrar: 
Ebba, f. 1891 23 /i ] 

Benny, f. 1894 "/11I stiftsfröknar i Preetz' fröken- 
Viveka, f. 1896 l /e ( kloster i Holstein. 
Märta, f. 1898 16 A j 
RIBBING 009 

Huvudmannens farbröder: 
Kiuar Christian Ludvig Conrad Ernst Fredrik, f 1902. 

G. 1809 m. Maria Charlotta Jonsson, f. 1867 I8 r, 

(Mön sterås). 
Conrad Ferdinand Edvard, underlöjtnant, f 1905. G. 

1882 m. grefvinnnn Emilia Augusta Teresita Sparre 

af Söfdeborg, f. 1863 28 'i (Kalmar). Adl. ätten Ribb ing, 
N:o 15. Österby ättegren: 

S E V E D (son af kammarherren Gustaf Edvard Rib- 
bing o. Hedvig Marin Ribbing), f. 1845 "/a, jur. he- 
dersd:r, med. d:r, f. d. professor i praktisk medicin vid 
Lunds universitet o. öfverliikare vid länslasarettet i Lund. 
Eg. hälften i Östra Glimminge i Skåne o. hus i nämnda 
stad, L V S. G. 1871 m. Maria Anrora De Vylder, f 1910. 

Barn : 
Gustaf Sigfrid, f. 1873 '/a, agronom. Arr. o. beb. 

Torreberga (Staffanstorp). 
Län närt, f. 1876 20 ,'ö, fil. d:r, docent i jämförande 

anatomi vid universitetet i Lund. 

Estrid Maria, f. 1886 2 %> gymnastikdirektör (Ln nd). 

Hufvudmannens bröder: 

1. Lennart, f. 1847 6 '«, fil. d:r, f. d. läroverkskollega. Eg. 

Ankersta i Nerike o. beb. egen villa vid Djursholm. 

G. 1877 23 /io m. Viktoria (Tora) Melin, f. 1851 la ;t. 

Söner: 
1) Sigurd, f. 1879 18 12, jur. utr. kand., länsnotarie 
i Vesternorrlands län, sekreterare hos Veaternorrlauds 
läns landsting (11 er n ös an d). G. 1908 l0 /i2 m. 
Helga Gustaf va Olla Mathilda {Eje) Kolthoff, f. 
1872 »,'u. 910 RIRBING Dotter: 
Margit, f. 1910 tyi. 

'2)010/, f. 1887 18 / 6> löjtnant vid Smålands husar- 
reg:te (Eksjö). G. 1910% ni. Ebba Amnlia Char- 
lotta Ehrenborg, f. 1891 ° r.. 

■Son : 
Pehr, f. 1911 ls /8 . 
2. Gustaf, f. 1849 17 /7,jur. hedersd:r, hiiradshöfding i Upp- 
sala läns norra domsaga, f. d. hofriittsråd, K N O 2 kl. 
Eg. Österby i Södermanland, del i Östra Glimminge 
samt hus i Stockholm o. i Uppsala. G. 1883 w 6 m 
CaroUnn Sofia (Lina) Meyer, f. 1857 w /s. 

Barn : 
Bengt, f. 1895 */u 
Fredrik, f. 1896 "/«. 
Erik, f. 1897 25 /n. 
Seved, f. 1902 20 /i2. 

Anna Elisabeth (Anna-Lisa), f. 1887 8 12. G. 1911 28 5 
m. Karl-Arvid Edin, f. 1880 l3 3 , fil. d:r, docent 
i statistik vid universitetet i Uppsala. 
Amalia (Malin), f. 1889 21 / 7 , stiftsjungfru, fil. kand., 

student vid Uppsala universitet. 
Ulla, f. 1893 28 /s, stiftsjungfru, elev vid ifvmnastiskn 
centralinstitutet (Stockholm) 

Ulfsnäs ättegren: 

Pehr, kapten, f. 

Söner: 
1. Bengt, ryttmiistare, t. G. m. Augusta Christina Schmi- 
terlöw, j. 

Söner: 
1) Carl Christofer, hofmarskalk, f. G. m. Emma Sophia 
Murray, f. 

Barn: 
(1) Bengt Erik Lennart, ryttmiistare, f 1908. G. 1S81 
m. Hilda Maria Sojia Arfwedson, f. 1859 28 » 
(Stockholm). 

Barn : 
u Peder Carl Ludvig, f. 1886 "/», godsegare. 
lnneh. o. beb. U] fs näs fideikommiss i Småland RIBBING 91 1 

(Tenhult). G. 1913 91 /b m. Agnete Sporon 
från Danmark, f. 1S93 2 . r>. 

Dotter: 
Birgitta Agnete Christina, f. 1914 a6 /o. 

b Elsa Emma Hilda Julie, f. 1883. Se friherrl. 
ätten Ehrensvärd. 

c) Martha Augusta Elisabeth, f. 1884 u , i. G 1910 
31 /t m. /'er Gustaf Johannes Malmberg, f. 
1870 7 /ö, e. o kungl. hofpredikant, regements- 
pastor vid Andra lifgrenadietreg:tet, pa-tors- 
adjunkt vid S:t Olai församling i No rrköp i ng. 

å) Eva Charlotta, f. 1885. Se friherrl. ätten van 
Essen. 
{2) Bo, f. 1858 18 /i, överstelöjtnant i Kronobergs 

reg:tes reserv, RSO (Vexiö). G. 1894 "12 in. 

.Intin Augusta Silverstolpe, f. 1870 "/«. 
Barn : 

Bo August Sigwid, f. 1895 17 11, Btudent vid Upp- 
saln universitet. 

Bo Herbert, f. 1897 8 ,'i. 

Bo Carl Stig, f. 1904 B /i. 

Alice Margaretha, f. 1899 4 /s, stiftsjungfru. 

Barbro Elisabeth, f. 1900 20 /i2, stiftsjungfru. 
(3)C«W Arvid Adolf, f. 1859 "/a, disponent för 

aktb. Jönköpings mejerier. Eg. o. beb. Mohol.m 

i Vestergötland. G. 189(3 30 '7 m. Elin Mathilda 

Berg, f. 1872 28 /s. 

Döttrar: 

Carin Ernma Jenny, f. 1897 13 /8, stiftsjungfru. 

Elin Anna Charlotta, f. 1899 s /i, stiftsjungfru. 
(4) Sewed Gustaf Lindorm, f. 1862 l6 /a, med. lie., 

underläkare vid lasarettet i Örnsköldsvik. 

G. 1896 21 7 m. Elsa Nordling, f. 1870 " ,,. 
Barn : 

Dag, f. 1898 l %. 

Boas, f. 1905 »/«. 

lians Lennart, f. 1908. 

Siv Gullveig, f. 1900 s , s . 
(b) Christina Charlotta (Lotten), f. 1853. Se nill. 

ätten af retersens. 012 (6) Emma Anna Augusta Eugenia, f. 18(50. Se Hill. ' 
ätten Leyonmarck. 
2) Peder Arvid, överstelöjtnant, f 1908. G. 1861 
m. Ebba Sofia Elisabeth Charlotta af Petersens, f. 
1841 20 /i2 (Boo på Vermdön). 
Barn : 

(1) Bengt Carl Arvid, f. 1863 "A, överstelöjtnant 
vid Göta Lifgarde, RS O, K 1 Kr O (Stockholm). 

G. 1906 14 /n m. Caroline Josefina (Lilly) j 
Wester, f. 1864 28 /7. 

(2) Sven Christofer, f. 1864 Ve, major vid Norr- 
lands dragonreg:te, RSO (Umeå). G. 1892 ni. 
friherrinnan Ebba Amalia Natalia Silfverschiöld l 
f 1914. 

Döttrar: 
Brita Margareta, f. 1893 S0 ; 9 . 
Ebba Gustafva, f. 1898 s /e, stiftsjungfru. 

{?>) Erling Magnus, f. 1870 6 /i, godsegare. Eg. '/a 
i Norrtorp, Nynäs, Vrana, Bärsta o. Kilsaården, 
allt i Nerike (Nynäs, K v i s mar e n). G. 1900% 
m. Hedvig Augusta Katarina Coyet, f. 1874 le i. 

Barn: 
Magnus Erlingsson, f. 1901 Ve. 
Sigioid Gustaf Adolf, f. 1905 9 i. 
Arvid Fredrik, f. 1908 7?. 
Estrid Julie Augusta Katharina, f. 1902 le /u. 
Eva Marina Hedvig, f. 1910 17 /o. 

{A) Erik Herman, f. 1872 2G /io, kapten o. batterichef 
vid Vendes artillerireg:te, RDDO (Kristian- 
stad). G. 1907 6 /io m. Hildegard Lovisa Tho- 
rin, f. 1880 "V 

Son: 
Sten Arvid Hermansson, f. 1908 20 /i2. 

(b) Johan Erik, f. 1875 ls /o, ryttmästare o. skva- 
dronschef vid Smålands husarreg:te (Eksjö). 

(Ii) Nils Arvidsson, f. 1878 27 /e, civilingeniör, staten» 
flottledsingeniör (Orsa). G. 1912 »•/« m. Kilen 
Maria Diedrichs, f. 1891 2 'o. RIBBING 913 

(7) Märta Matilda Fredrika, f. 1867 s % (B O O på 

Vermdön). 

(8) Maria Elisabeth, f. 1869 14 ,'i. G. 1899 5 /4 m. 
Karl Victor (Kåtor) Lundström, f. 1867 l5 /sj 
med. lic, praktiserande läkare i Stockholm (Dj u rs- 
holm). 

(9) Agnes Matilda, f. 1876 13 ,5. G. 1904 »,9 m. ItudolJ 
Herman Alexander Weibull, f. 1878 17 ,'c, gods- 
egarc. Eg. o. beb. Sofieholm i Skåne (Kulla- 
dal). 

3) Erling, kabinettskammarherre, f. G. in friherrinnan 
Antoinetta Christina Lagerbielke, f. 

Son: 
Bengt Axel Engine, f. 1859 28 , 8, öfverste i I arnjc- 
fördelningens reserv, f. d. chef för Skånska husar- 
reg:tet, adjutant hos H. K. H. Hertigen af Vestcr- 
götland, f. d. chef för ridskolan, ordf. i styrelsen 
för aktb. Scania- Vabis, O II S Gbmt, O II:s Jmt, 
KS 02 kl, K D 1)0 1 gr, R Fr II L, RltKrO, 
RPrRÖ04kl o. Kr O 4 kl, RRS:t An O 3 kl o. 
S:tSt0 3kl, Turk O 4 kl, L Kr V A. Eg. hus i 
Stockholm. G. 1890 28 io m. Clara Lovisa 
Zethelius, f. 1867 Vs. 

Döttrar: 
Greta, f. 1891. Se friherrl. alten Hamilton af 

llageby. 
Elisabeth (Elsa), f. 1893 " c, stiftsjungfru. 

2. Per Arvid, häradshöfding, f. G. m. Carolina Augusta 
Ehrencrona, f. 

Son: 
Bengt August, vice häradshöfding, t 1897. G. 1874 
m. Hildegard Sofia Christina Ekström, f. 1849 14 lä 
(Sköfde |. 

Dotter: 
Kisa Hildegard Augusta, f. 1875 ' i (Sköfde). 014 
Adl. ätten Kiben, 
N:o 1476. Kran Mfcklenburgr; hette fö. ut liibe; ad 
(13; introducerad 171». KARL- AXEL son af underlöjtnanten Carl Au! 

Ribcu), f. 1867 7 ' a , vice' häradshöfding, ledamot ef 
styrelsen för Stockholms enskilda bank samt före- 
ståndare för bunkens ombndsmanna- o. nolariatafdel- 
uingar, ordf. i styrelsen för Kung], hofkapcllets pen- 
sionsinrättning (Stockholm). G. 1900 ''•' io m Asta 
Elisabeth Rönblom, f. 1876 2 ' . ,. 

Ram : 
Karl Olof, f. 1905 ,5 /t. 
Axel Fredrik; f. 1912 »'/». 
Märta Elisabeth, f. 1914 22 , io. 

Hufvudmannens moder: 
Rosa Paulina Jabobina Malm, f. 1843 '-'-'io G 1865 
enka 1891 (Stockholm). 

Hufvudmannens syskon: 
1. Carl Fredrik Wilhelm, i. 1868 "/s, kommendörkapten 
af 2:a graden vid Kung), flottan, R S O, RDDO 
R P S B d'A O, R Helg L O, T M O 5 kl, I S M, L Kr V 
A, LO MS (Karlskrona). G l:o 1892 m. Hilde- 
gard Elisabeth Neumiiller, f 1899; 2:o 1903 !9 n 
m. Emma Katarina (Karin) Piehl, f. 1880 2 ' n. 

Barn, i l : a giftet: 
Sture, f. 1898 8 i. 
Maud, f. 1893 »/«. 
Daisy, f 1894 n «. 
Margit, f. 189(3 ' J6 , io. 

i 2:a giftet: 
Sven, f. 1906 18 /j. 
Dagmar, f. 1907 18 ,'o. 
Karin, f. 1914 2 % 
2. Ludoig Albrekt Maurits, f. 1881 »%, vistas i Nord- 
amerika. RIDDF.RBJF.LKF. 015 

S.Rosa, f. 1870 10 'i. G. 1 895 9 e m. Carl Gustav 
Adolf Förtsch, f. 1864 7 ,u, köpman i Sehwnrtau 
vid L ii be ek (Tyskland). 

i.Bildur Ulrika' Charlotta, f. 1871 12 ,o (Stockholm). 

5. Lilly Gustafva Carolina, f. 1875 "/v. G. 1900 * i 
m. Carl Gustaf Emil (Gösta) Carlsson, f. 1866 M /j, 
e. o. hofrättsnotarie. Eg. o. beb. Hallunda i Sö- 
dertörn (Stockholm). 

il. Signe Wilhelmina Walfrida, f. 1879 16 10, stifts- 
jungfru (Stockholm). 

Hufviulmannens faders äldre broder: 
Ludvig Wilhelm, statskommissarie, f 1899. G. 18(3(5 in. 
Josephina Wilhelmina (Mim mi) Leijonflycht, f. 1833 3 10 
(Stockholm). 

Döttrar: 
Wilhelmina Carolina Antoinette, f. 1867 9 e (Stock- 
Il olm). 
Wilhelmina Marie Eleonore, f. 1870 22 , 12. G. 1898 
5 11 m. Jarl Ludvig Peterson Ernberg, f. 1863 20 /s, 
regeringsråd, K N O 1 kl, R Pr KrO 2 kl m kr (Stock- 
holm). 

1818031 

cM&^iwk Adl - ätten Ridderbjelke, 
N:o 1337. 

Kamma släkt som Brunska ättegrenen af 
adliga ätten Bruncrona; adlad 1695; introdu- 
cerad 1697 ; ättemedlemmar finnas i Amerika 
o. Japan. 

FREDRIK CARL GUSTAF ARVID (F R E"U)J(son af 
kapteneu Fredrik Gustaf Magnus Ridderbjelke), f. 
1885 23 /e, affärsman (Stockholm). 

Ilufvudmanuens moder: 
Eva Charlotta Nordensson, f. 1853 20 /i. G. 1878, enka 
1913 (Stockholm). 

Huf vildmannens syster: 
Eva Hedvig Charlotta, f. 1879 12 'a, stiftsjungfru 
(.Stockholm;. 
916 R1DDKRBJELKE 

Yngre gren af ätten: 

Abraham Daniel, fanjunkare, f. G. l:o in. Maria .In- 
haniia Göbel, j; 2:o m, Christina Andersson, f. 
Söner, i l:a giftet: 

1. Adolf Fredrik, mcjerist, t. G. in. Sophia Amalia Thy- 
selius, f. 

Döttrar: 

Anna Amalia, f. 1853 28 /n, sjuksköterska (Stockholm). 

Hilda Sofia Fredrika, f. 1858 19 /2. Euka 2: a gångeD 

1898 efter August Malmberg, kontorist (Stockholm). 

i 2:a giftet: 

2. Carl Ake, sergeant, f. G. m. Johanna Helena Julan- 
de r, f. 

Haru : 
\)Axel Evald Leonard, f. 1856 3 10. Kg. o. beb. Stor» 
Hjortsered i Vestergötland (Fristad). G. 1893 " ti 
in. Tekla Josefina (Fina) Johnsson, f. 1864 " 12. 

Söner: 
Gustaf Daniel, f. 1896 21 , 5. 
Oskar Leonard, f. 1898 9 /i. 

2) Clara Justina Alida, f. 1853. Enka 1898 efter 
Viktor Ferdiuand Ottosson, snickare (Gingrid, Fri- 
stad). 

3) Hilda Gustafva Amalia, f. 1859 t /a ) viifveriföiestiui- 
derska vid Almedals fabriker (Almedal, Göte- 
borg). 

4) Maria Lovisa Eugenia, f. 1863 2 , 4 (Fristad). 

3. Johan Emanuel, f. 1832 26 /9, f- d. laudtbrukure (Björs- 
iiugcn, Roppered). G. 1855 24 g 111. E m ma Sophia 
Hansdotter, f. 1830 u /ii. 

Barn : 
Lars Herman, f. 1866 28 /i, farmer (Chicago). 
Selma Josefina, f. 1870 16 /2 (Chicago). 
Juliana Sofia, f. 1873 2ft ,'i2, sömmerska (Bjrfis). 
RIDDERBORG 017 

Adl. ätten Ridderborg, 

N:o 1428. rån Frankrike; hel 
170-1; introducerad CARL GUSTAF ANDERS FREDRIK (son ,,f 
kammarherren Carl Fredrik Christoffer Ridderborg), 
f. 1859 9 , c, kapten i Första lifgrenadierreg-.tets reserv, 
ordf. i Vdre härads sparbank, styrelseledamot i Ost- 
göta hypoteksförening, R S O. Inneh. o. beb. fidei- 
kommissegendomen Ribbingshof o. eg. Sofielnnd, 
bada i Östergötland (Norra Vi). G. 1888 "/io m. 
Anna Sofia Hedvig Aurora Klingspor, f. 1859 21 /iu. 

Döttrar : 
Hedvig Katarina Wilhelmina (Karin) Carlsdotter, 
f. 1893 31 ,s. G. 1914 12 / m. Nils Claes Gösta 
Sundin, f. ] 887 2B i, löjtnant i Östgöta triingkår 
(Linköping). 
Hedvig Elisabeth Maria Carlsdotter, f. 189(5 M s. 
Elsa Anna Magdalena Carlsdotter, f. 1898 20 u 
Hufvudmannens moder: 
Wilhelmina Christina (Mimmi) Lilliettiema, f. 1829"/". 
G. 1856, enka 1907 (Linköping). 

Hufvudmannens syster: 
Maria Lovisa Christina, f. 1857 3 ' 3 . G. 1881 '/e 
m. Svante Albin Brag, i hans 2:a gifte, f. 1834 
- 6 /7, f. d. hiiradshöfding i Vartofta o. Frökinds dom- 
saga af Skaraborgs län, UNO (Jönköping). 
Hufvudmannens faders syskon 
(lmrn af kammarherren Jakob Fredrik Georg Ridderborg 

o. Maria Magdalena Montan): 
1. Reinhold Daniel Ulrik, radman, t 1865. G. 185(5 
m. Carin Fredrika Juliana Cronsioe, f. 1831 "' « 
(Göteborg). 

Dotter: 
Maria, f. 1863 "/a. Enka 1914 efter Claes Otto 
Alexander I.ivijn, regrfsläkare (Göteborg). 918 RIDDERHJERTA 

2. Bror Adolf Georg, major, f. G. m. friherrinnan Anna 
Fredrika Mariana Koskull, f. 
Barn : 
Sven Georg Otto, f. 1877 2 ,'u, löjtnant vid engelska 
LancashirehiiBnrreg-.tet, f. d. löjtnant vid Första 
engelska gardesdragonreg:tet, H Ö Fr J O, Rng P M 
(Lond o n). 
Märta, f. 187G l % (Stockholm). 
.'».Ernst Ludvig Salomou, kapten, f 1889. G. 1875 in. 
Sojia Matilda Laura Gabriella Schenstroyi, f. 1854 
2 "-.t (Li n k öp in g). 

Barn : 
Ludvig Fredrik Gabriel, f. 1876 1 'c, kassa- o. kontors- 
chef vid Ryska gummifabriksaklb. (Malmö). 
Ernst Eric Mauritz, f. 1878 23 ,'o, köpman (Slock- 

hol m). 
Ellen Laura Maria, f. 1888 so , i. G. 1908 5 ' 7 ni. 
Henrik Schönbeck, f. 1874 lc /8, redaktionspekre- 
terare i tidningen Ostgöten (Linköping). 
A. Hedvig Amalia Maria Mathilda, f. 1829 21 « (Falla, 

Rainfall). 
b. Eva Carolina Fredrika, f. 1831 17 8. Fru Ridderborg 
(Vimmerbv). Adl. ätten Ridderhjerta, 
N:o 1789. 

Svensk ält från Västergötland; lielte förut 
Uobec-k; adlad 1720; introducerad 17L'i;; kvinn- 
liga medlemmar af älton Unnas 1 utlandet. 

GUSTAF LUDVIG R E INHOLD (son af kaptenen Otto 
Reinhold Ridderhjerta o. Catharina Elisabeth Jurell), 
f. 1838 a °.j, f. d. kontorschef (Stocksund). 
Hufvudmanneus kusin: 
Carl Johan, vice konsul, f. G. m. Robertina D in t/ev, f. 
Dotter: 
Augusta Gabriella Robertina, f. 1851. Se adl. ätten 
Dalman. 
RIDDERSTAD 910 
Adl. ätten Ridderstad, 

N:o 1642. Från Ingermanland; hette förut Soldan; 
adlad 1719; introducerad 1720; grenar al 
ätten iinnas i Finland. CARL SOLDAN (.son af fideikommissarien Ivan Fredrik 
Soldan Ridderstad), f. 1870 so 5, hiiradshöfdiiig i Jämt- 
lands vestra domsaga. Inueh. Riddersholms tideikom- 
miss i RoslageD (Östersund). G. 1910 87 /?ni. Hedvig 
Elisabeth Charlotta (Tottan) Ekelund, W 1892 H ». 

Söner; 
Sven Sture Soldan \ .- iqil 16/ 
Stig Soldan | 

Hufvtidruannens moder: 
Wilhelmina Amalia Magdalena (Mina) Wulff] f. 183f> B /t. 
G. 1865, enka 1903 (Södertelje). 

Ilufvndniannens syskon : 

1. Axel Wilhelm, f. 1872 26 /i, disponent (M al mö). G. 
1903 20 6 m. Sigrid Mathilda ffantson, f. 1875 6 'n. 

Dotter: 
Saga Margaretha, f. 1904 ". 3. 

2. Olga Amalia, f. 1869. Se har nedan. 

Hufvudmannens faster 

(dotter af kammarjunkaren Per Soldau Ridderstad o. 

Carolina" Mathilda Fränckelsson) : 

Selma Carolina Charlotta Petrowna, f. 183(5 ",'u. Enka 

1880 efter Johan Lindqvist, fabrikör (Norrtelje). 

Hufvudmannens faders farbroder: 

Carl Fredrik, löjtnant, f. G. l:o m. Sara Maria llagtorn, f; 

2:o m. Emilie Amalia Widoff, f. 

Söner, i l:a giftet: 
l.Carl Axel Soldan, viee häradshöfding, t 1878. (i. 
m. Pella Tauson, f 1914. 

Söner: 
1) Carl Peter Soldan, f. 187(3 20 /o,_ löjtnant vid Södra 
Skånska infanterireg:tet, R Pr R Ö O 4 kl (Refvinge- 
by). G. 1904 u /s m. Harriet Emilie Maria Holm- 
berg, f. 1881 •/". 020 RIDDERSTAD 

Barn : 
Henrik Carl- Axel, f. 1905 °/i. 
Carl Peter Soldan, f. 1907 so 7. 
Harriet K jer st in Maria, f. 1906 8 ;. 
Elsa Margareta (Greta), f. 1908 13 /8. 
2) Carl Fredrik Gustaf, f. 1877 - ? c, löjtnant i Kung!, 
(lottans reserv, sjökapten, chef tor bevakningsfartygel 
»Skagerak» (GöteborgX 

2. Carl Wilhelm Edvard, f. 1S43 13 8 , öfverste i nrmén, 
f. .1. överstelöjtnant vid Elfsborgs reg:te, [ISO, RIV 
111,, OffKrd'Acad, R 11 S:t An O 3 kl, RSpMFOlk] 
r k, R Sp M F O 2 kl o 1 kl hv k, R P da Cone O, 'l' N 1 
4 kl, Sp P M o. M M, LKrVA, K L V II o A A, L S H 
SH (Bnnkesta, .Tärna. G. l:o 1872 (ra. Carolinn 
Ericsson från Finland); 2:o 1913 ö /o ni. Anna Sofia 
Karth, i hennes 2:a gifte, f. 1863 7 /n. 

Barn i l:a giftet: 
Carl Wilhelm, f. 1874 16 10, e. o. notarie i Svea hofriitt, 
amanuens i Sjöförsvarsdepartementet (Stockholm). 
Carl Alvar Edvard, f. 1876 lB /s, f. d sekreterare vid 

generalkonsulatet i Hamburg (New -York). 
Anna, f. 1873. Se grefl. ätten Falkenberg af lialby. 
Dagmar Katarina Sara Anna, f. 1878. Se adl. ätten 
Sjöcrona. 

i 2:a giftet: 

3. Carl Ludvig Ileuning, kapten, f 1902. G. 1880 in. 
Berta Clara Wall, f. 1855 ,0 /a (Stockholm). 

Barn : 

1) Carl Rudolf Eskil Henningsson, f. 1881 ,r> ,r>, löjtnant 
vid Andra lifgrenadierreg:tel, kadettofficer vid krigs- 
skolan (Stockholm). G. 1909 12 , 10 m. Christina 
Victoria Rosa Fredrika (Stina) Bildt, f. 18.Sf> ,2 /ö. 

Son : 
Knut Christer Eskil, f. 1911 Vs. 

2) Soldan Carl Fredrik Henningsson, f. 1887' 8 10, löjt- 
nant vid Skånska dragunreg:tet (Ystad). 

3) Martha Henningsdotter, f. 1883. Seadl. ätten von Arbin. 
•i) Rosa Emilia Elisabeth Henningsdotter, f. 1886. Se 

adl. ätten 1'antzerhielm. 

4. Carl Anton August, f. 1848 l8 /ii, f. d. kapten vid RIDDERSTEDT 921 Första lifgrenadierregrtet, R SO, R N O, RW O, K L V II 
o. A A. Eg. o. beb. Rj er ga i Östergötland (L i n köp i n g). 
Carl Gunnar Jakob, direktör, f 1910. G. 1890 m. 
Olga Amalia Ridderstad, f. 1869 6 < (Linköping). 

Huru : 
Carl Fredrik Ivan, f. 1891 " 25 ; s. 
Carl Gunnar Sten, f. 1893 2I , 'a, underlöjtnant i Första 

lifgrenadierreg:tet (Li n köping). 
Eva Emilia Mathilda. f. 1894 3 ,«. 
Adl. ätten Ridderstedt, 

N:o 18f>2. Gammal tysk adlig att; hette förut Dt 
(Ilad 1691; introducerad 1713. CARL HENRIK (son af civilingeniöreu Auton 
Henrik Ridderstedt o. Davida Francke), f. 1870'%. 
iugeniör vid Midwale stålverk iPhiladelphia(USA'. 
Hufvudmannens systrar: 

Hildur Amanda, f. 1867. Se adl. ätten von Ar bin. 

Wendela Sofia, f. 1869 "II. G. 1891 9 /n m. Da- 
vid Richard Leonard Helin, f. 1856 19 /i2, kapten i 
Elfsborgs reg:tes reserv, RSO (Ulricehamn). 

Gertrud Elsa Margareta, f. 1871 I6 / 8 . G. 1897 15 /n 
in. Johan Gustaf Hjalmar Gardtman. f. 1855 80 /d, 
öfverste i V arméfördelningens reserv, f. d. öfverste- 
löjtnant vid Upplands iufunlerireg:te, ordf. i styrelsen 
för Upplands euskilda bank, RSO, RSWcimOHv 
F2kl, GMbr. Kg. villa Björkoin i Uppland (Upp- Hufvudmannens faders farbroder: 
Lars Adolf, iugeniör, f. G. in. Gustnfva Heata Charlott: 
Jakobina Reeustierna, f. 

liaru: 
Wilhelm Stefan, latidtmäteriauskultant, f 1886. G 2:i 
1883 in. Anna Katarina Billgren, f 1826 " 
(Halmstad). 922 RIDDERSTOLPE Anton Jakob, f. 1835 V?, f. d. inspektor (Bred aryd). 
G. l:o 1881 m. Mathilda Charlotta Lagergren, f 1886; 
2:o 1895 9 /l m. Bertha Fvedrique Maria Jahnke, f. 
1854 ,6 /s. 

Dotter i 2:a giftet: 
Anna Bertha Charlotte, f. 18% l8 /i. 
Friherrl. ätten Ridderstolpe, 

N:o 228. Från Liflland ; hette förut von Frlsclii 
adlad 1715; friherrlig 1 7T> t ; introducerad 11 

har gretlig värdighet, som endast tillknuir 
äldsta sonen, son efter boii. CARL AXEL FREDRIK (Fl G GE), f. 1909 2! N. 
Hufvudmannens föräldrar: 
Se grefl. ittten Ridder stolpe. 

Hufvudmannens syskon : 

Carl Gustaf von Frisclien. Se grefl. ätten Ridderstol/ie. 

Hedvig Brita Catharina, f. 1906 B /s, stiftsjungfru. 

Hufvudmaniiens faders syskon: 

1. Fredrik August, f 1909. G. 1905 "in. Alice Charlotta 
Amalia Sinclair, i henues 2:a gifte, f. 1870 ld 7 
(Göteborg). 

Dotter: 
K va Augusta Elise, f. 1906 25 /n. 

2. Sven, f. 1873 ,a /e, vistas i Nordamerika. 

3. Hedvig Carolina, f. 1866. Se ad], ätten von Pust. 

Yngre gren af ätten: 

Fredrik Christofer, ryttmästare, f. G. m. Mariana Carolina 
Augusta Burenstam, f. 

Söner: 
Johan Gustaf, f. 1840 "^ '2, f. d. tjenstemau i Domän- 
styrelsen (Stockholm). 
Fredrik August, f. 18-42 28 /s, f. d. major i armén, f. d. 
ryttmästare vid Lifgardet till häst, kassaförvaltare i 
MälareproviDsernas hvpoteksförening, R S O, R W O, 
RBSMOlkl, RSAOlkl (Stockholm). G. 1871 RIDDERSTOI.PE 923 

,3 /io m. grefvinnftn Alice Desirée Taube, n:o (i2, f. 
1847 13 /io. . 

Barn: 
I.Gustaf, f. 1873 21 /&, revisor o. hufvudbokhållare i 

Arméns pensionskassa (Stockholm). G. 1904 21 'u 

in. Otlilie Selma Birgitta Maria (Otti) Stridsberg, 

f. 1880 4 ,'t. 

Dotter: 

Margaretha Alice Wilhelmina, f. 1911 l0 /is 
stiftsjungfru. 
2. Anna, f. 1874 18 '.. G. 1898 *% »'. Henry Thomas 

(Harry) Lyon, f. 18G9 3, o. Eg. o. beb. Djursta 

i Södermanluud (Eskilstuna). 
.">. Helena, f. 1875 8 : 'i, stiftsjungfru, kontorsskrifvare a 

jemvägsityrelsena administrativa byra(St ockhol in). Grefl. ätten Ridderstolpe, 

N:0 119. 

Greflig 1S00; ocli tillkommer värdigheten on- 
dast äldsta sonen, son efter son ; introducerad 
181 -i. 

AXEL (son af majoren grefve Carl Gustaf Ridderstolpe 
o. friherrinnan Charlotta Ulrika Sophia Augusta Liljen- 
crantz), f. 1869 22 i2, grefve vid äldre broderns död 
1905. Inneh. lideikommissegendomarna Fiholm o. Gi- 
resta, bada i Vestmanland (Fiholm, Strömsholm). 
G. 1905 2 \U m. Ellen Oldenburg, f. 1877 7 /o. 

Son: 
Carl Gustaf von Frischen, f. 1907 29 /r.. 

Ofriga barn: 
Se friherrl. titten Ridderstolpe. 

Hufvudmannens äldre broder: 
Carl von Frischen, löjtnant, f 1905. G. 1894 m. Inge- 
borg Sofia Nobel, f. 1865 2r ' /* (Stockholm). 
924 RIDDERSTRÄLE 
Adl. ätten Ridderstråle, 

N:o 1480. Svonsk ätt frän Smaland; lic-ttc förut H<n 
solberg; adlad 1718: introducerad 1719. KEL1X A N S 1! E 1, M (son nf fältmnsikanten Felix Ridder- 
stråle o. Ulrika Christina Lindgren), f. 1840 il ,\ fan- 
junkare o. förste hornblåsare i Norrbottens reg:tes reserv, 
gkrädderiidkare, Bviirdsman. Beb. eget hus i 1'iteå. (i. 
l:o 1863 m. Cnthnrinn Magdalena Sundqvist, i henues 
2:a gifte, f 1886; 2:p 1891 ni. Hedvig Karolina Ny 
gren, f 1900. 

Barn, i l:a giftet: 

1. Frans Albin. f. 1869 " 4 , 10, assistent vid telegraf- 
verket (Trelleborg). G. 1893 so /'io m. Kelly The 
vvse Edqvist, f. 1864 °,8 > e. o. telegrafist. 

2. Karl Oskar, folkskolelärare, klockare, f 1908. G. 
1895 2S 7 ni. Ebba Katarina Lind, f. 1873 M /io 
(IM tefi). 

Barn : 
Karl Eugen, f. 1896 tyn. 
Karl Erik, f. 1898 21 /io. 
Karl Erland, f. 1900 "/«• 
Karl Elof, f. 1905 •/»■ 
Karin Ebba Sofia, f. 1903 "/ib. 

3. Axel Reinhold, f. 1877 9 /i, kassör (Stockholm). 

4. Gustaf Wilhelm, f. 1879 8 /i, speceri- o. mannfaktur- 
handlaude i 1'iteå 

b. Ellen Alfhilda, f. 1874 4 .12, modist (Umeå). 

i 2:a giftet: 
6. Signe Götilda, f. 1892 *%■ 

Hufvudmannens bröder: 
I.Leo Edvard, f. 1843 28 g, skohandlande o. hus 
egare i Öjebvn. G. 1870 m. Johanna Amalia Söder 
ström, f 1908. 

Barn : 
1) Ernst Edvard, f. 1871 ',u, sergeant vid Norrbotten RIDDERSTRÅLE 925 

regile (Boden). G. 1910 M /a in. Selma Fredrika 
Persson, f. 1876 Ve. 

Söner: 
Ernst Selmer Edvard Napoleon, f. 1910 15 iss. 
Ernst Karl Kjell, f. 1913 a8 :. 
2) Axel lleribert, !'. 1873 "/»i sergeuul vid Norrbottens 
reg:te (Boden). G. 1904 '/i in. E//e« Johanna 
Wallstén, f. 1881 ■/«. 

Son: 
/Ijrei Siarfen ÄofancZ, f. 1913 10 2. 
3) /Tnut £W/, f. 1879 a %> sergeant vid Norrbottens 
reg:te, Skvtte G M (Boden)^ G. 1906 25 ,'n in. 
Hildur Elvira Öman, f. 1877 10 ii. 

Söner: 
Knut Erland, f. 1908 V*. 
Sten Ragnar, f. 1909 5 /4. 
4) Gustaf Edvin, f. 1882 18 / 8l skohandlande o. lins 

egare (Öjebv n). 
b) John Hjalmar, f. 1884 19 /8, handelsexpedit i Piteå. 
G)jE/in Malvina, f. 187G 3 '4, småskolelärarinna inom 
Piteå landsförsamling. 
2. Oskar Valerius, f. 1846 29 i, skomakaremästare o. huu- 
egare i Piteå. G. 1873 m. Emma Christin Bränn- 
ström, f 1886. 

Barn : 
Oskar Walfrid, f. 1877 10 /i2, kontorsskrifvare (Piteå). 
Johan Arthur, f. 1886 ,4 /n, lärare vid Kiruna folk- 
skolor samt tekniska aftonskola. 
Evelina Christina, f. 1873 25 /n. 
Amanda Johanna, f. 1874 22 ,n. 
Wendela Lovisa, f. 1880 26 /s. 
//«/da Theresia, f. 1885 ie / 8 . 

Ilufvudmannens farbroder 
Fredrik Oskar, sergeant, f. G. m. Maria Karlahjerta, t- 
Son: 
Carl Fredrik Oskar, f. 1853 8 ,'o, fanjunkare i Norr- 
bottens reg:te, skomakare, svärdsman (Luleå). G. 
1878 I0 , i m. Emma Adolfina Nording, f. 1854 12 i-j. 

Barn : 
Ernst Mauritz. f. 1879 U1 o, köpman (Stockholm). 
92G AF ROBSON 

Carl Birger, f. 1887 aa /*i e. <>■ t ul 1 kam mil rsk ri fvn rr 
(Luleå). 

Gustaf Adolf, f. 1892 "A, elev vid Skogsinstitutet 

(Stock ho fm). 
Gertrud Maria Ingeborg, f. 1884 10 8, lärarinna 
(Luleå). Adl. ätten af llobson, 
N:o 2265. 

Från Skottland; hette förut Kobsnhm; adlad 
1818, enl. 'il § regeringsformen; introducerad 
1818. 

GUSTAF HENRIK RUTGER (son af överstelöjtnanten 
Fredrik Henrik af Robson), f. 1893 s */b, adelsman 
vid faderns död 1907, officersvolontär vid Lifreg:tets 
grenadierer, elev vid krigsskolan (Karlberg). 
Hufvudmannens moder: 
Bertha Sernander, f. 1871 " It. G. 1892, enkn 1907 
(Örebro). 

Hufvudmannens syster: 
Karin, f. 1898 u f*. 

Hufvudmannens farbröder 

(söuer uf majoren Carl August af Robson o. 

Sophia Wilhelmina Jongren): 

Magnus Viktor, f. 1849 19 /i2, kallar sig Robinson, notarius 

publicus i Goodlaud, Kansas, USA. 
Gustaf Eberhard, f. 1851 25 /n, kallar sig Chas Rob>„n, 
rentier, bosatt i Californieu. 

Hufvudmannens faders farbroder: 
Henrik Julius, kontraktsprost, f. G. in. Anna Lovis» 
Arosenius, f. 

Barn : 
I.Daniel Henrik, vingårdsarbetare, f 1914. G. 1890 ni. 
Pauline Mary Duguesne, f. 1865 22 /n (San Fran- 
cisco, Cal., U S A). 

Barn : 
Felix Henry, f. 1892 20 / 7 . 
Amy Mary Celeste, f. 1894 ,0 , s. 


AF KOLHK 027 2. Otto Axel, f. 1850 ■/»■ Arr. o. beb. Norrby i Sö- 
dermanland (Valsberga). G. 1888 n c in. Emilie 
Charlotta Amalia Carlsson, f. 1855 22 , 10. 

Barn: 
Carl Otto Gustaf Henrik, f. 1889 10 /i2, landtbruknrc 

(Norrby, Valsberga). 
Greta Maria Charlotta, f. 1891 5 ,'n. 

3. Alberl, landtbrukare, f. G. in. Gabriéle Marie Louise 
Gentil från Frankrike, i hennes l:a gifte. 

Dotter : 
Louise Marie Charlotte Augustine, f. 1883 1B , 4. G, 
2:o 1912 ni. Villgott Elow Valther, f. 1875 5/ 6, 
handelsresande (Kalmar). 

4. Agnes Hedvig Katarina, f. 1843 15 , 10. Enka 1881 efter 
Oskar Troili, egendomsegare (Falun).' 

Hufvudniaunens farfaders balfbroder : 
Olof Albert, brukspatron, f. G. in. Agnes Jeannellc 
Kiittersköld, f. 

Barn : 

1. Rutger Olof August, f. 1854 "/». f- d. löjtnant vid 
Nerikes reg:te (Örebro). G. 1890 B /io m. Ida Caro- 
lina Lundin, f. 1868 3 ,'io. 

Barn : 
Carl, f. 1900 19 6. 
Olof Rutger, f. 1904 18 i. 
Carolina, f. 1901 2 \ 7 . 

2. Johanna Beata Carolina, f. 1850. Se adl. ätten 
Reuterswärd. 
Adl. ätten af Kolen, 

N:o 2287. Svensk alt fiau Söilcnmuil 
Kolen; adla.l 1821, enl. :I7 S 
introducerad 1822. Iiottu fö 
ingsforau SAMUEL ALBERT EUGENE (SAM) (son af eivil- 
ingeniören Erik Albert af Rolén o. Eda Eugenia 
Enfrosyne Grip), f. 1851 D 'io, adelsman vid faderns 
död 1864, f. d. bokhållare vid statens jcruviigars tra- 928 ROOS AF HJKl.MSATFR < fikiiiBpcktörsexpcdition (Kristinehamn). G. 1877 
"12 in Hilda Carolina Andersson, f. 1854 24 .7. 
HnfvudniQiinens svstrar: 
Anna Erika Eugenia, f. 1850 12 /t. Enka 1892 efter 

Per Gustaf Thuuwall, bankkamrer (Stockholm). 
Kda Emilia Maria, f. 1854 l %. G. 1880 7 /s in. Johan 
Edvard Sandberg, f. 1854 27 ;8, kamrerare i Skan- 
dinaviska kreditaktb. (Stockholm). 
Gurli Hildegard Amanda, f. 1857 4 / 6 . Enka 1911 efter 

Bengt Hanseli, lärare (Stockholm). 
Hedvig Augusta, f. 1860 15 /io. Enka 1896 efter 
Gustaf Oskar Lindholm, kassör (Stockholm). 
Hufvudmannens faders halfbroder 
(son af justitierådet Johan Samuel af Rolén, 
i hans 2:a gifte): 
Carl-Samuel, landtbrukare, f 1907. G. 1882 m. Erika 
Josefina Carlsson, i hennes 2:a gifte, f. 1849 " 11 
(Knutby, Norrtelje). 

Barn : 

1. Erik Samuel {Sam), f. 1883 10 4, murare (Dj upgä rd et, 
Norrtelje). G. 1905 m. Alva Eklund, f. 1888 " ». 

Baru: 
Carl Samuel Ingvar, f. 1907 2 10. 
Erik Albert, f. 1910 20 /i. 
Ingrid Cecilia, f. 1905 30 /io. 

2. Carl Henrik, f. 1884 < 5, mekanisk arbetare (Stock- 
hol m). 

3. Agnes Erika Amalia, f. 1890 ",i. G. 1907 26 , 5 ni 
Uno Hammargren, f. 1887 '/»» anstilld vid Stock- 1 
holm-Himbo jeruväg (Rim bo). 
Adl. ätten 
Koos af Hjelmsäter, N:o 51. fiammal avfimk adlig ätt, ursprungligen 
frän Norge; introducerad lG2f>; grenar af 
ätten finnas i Nordamerika. AXEL OSS1AN (son af angsågsdisponenten Hjalmar ROOS AF H|ELMSÄTER 929 

Ossiau Roos af Hjelmsäter o. Emma Olivia Viktoria 
Öhrvall), f. 1872 "/*, ingeniör (M alinbe r se t). G. 
li>08 **/a m- Elin Maria Lundgren, f. 1808 9 /5. 
Hufvudmanuens syskon: 

1. Carl-Gustaf, f. 1876 29 /4, apotekare, anstäld å apo- 
teket Lejonet i Jönköping. G 1910 29 /4 in. Stgrid 
Emerentia Kindborg, f. lb ( .»0 ll A- 

Barn: 
Carl-ilscet Lennart, f. 1911 2 /e.. 
.■i »n-, I/ar i, f. 1912 'Vis. 

2. Hjalmar T hor st en, l 1877 30 /i2, kassör (Stockholm). 

3. Löum Carolina Viktoria (Calla), f. 18(38 s /io. G. 
1902 V» m. Set August Kronstrand, f. 1869 2 /i, före- 
ståndare för landthemmet Aby gärd (Bärby). 

llufvudmanneus farbroder o. fastrar 

(barn af sergeanten Axel Herman Roos af Iljclinsiiter 

o. Laura Sophia von Brömssen): 

1. Albert Rudolf, f. 1838 2B /iO, agronom (Stockholm). 
G. 1881 ln o m. Sofie Georgina Reenstierna, f. 18-17 19 -7. 

Döttrar: 
Ingrid, f. 1883 16 /i, musiklararinna (Stockholm). 
Ida, f. 1884 ,9 /e (Stockholm) 
Märta, f. 1880 rj ,6, sjukgymnast (Stockholm). 

2. Constance Sophia, f. I83;i 4 /ia. G. 2:o 1879 * 6 /n 
m. ^Inc/ers Gustaf Johansson, f. 1848 l2 /i2, f. d. smä- 
skolelärare (Nvbo, Heby). 

3. Thelcla Helmfrida, f. 1841 21 /< (Nybo). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Bo Christian, grosshandlare, "j". G. m. Maria Laurentia 
Appelberg, f. 

Sou : 
Bo Christian, handlande, f 1908. G. 2:o 1890 m. 
Anna Catharina Butt, f. 1864 26 /u (Los Angelos, 
Cd"., USA). 

Söner : 
Bo Christian Edvard Nicolaus, f. 1891 w /tt, privat- 
sekreierare hos vice presidenten i Pacific Electric 
Co (Los Angelos, Cal., USA). 930 ROOS AF HJELMSÄTER 

Carl Arthur Herman, f. 1892 "'«. 
B o Christian, f. 1903 so /io. 

.<4n<2?'fl grenen \ 
Olof Conrad, jägmästare, f. G. in. Marin Ohristin» 
Warf vinge, f. 

Barn : 

1. Conrad Carl-Axel Gustaf, f. 18G4 *%, grosslmod- 
lare i Stockholm. G. 1887 9 p in. Ellen Nataha 
Himmelman, f. 186(3 7 /7. 

Barn: 
A'nW Axel Konrad Björn, f. 1904 22 /4. 
£//era Margareta (Greta), f. 1888 ,9 /r, stiftsjungfru. 
Elisabeth Christina Nathalia {Lisa), f. 18»i) I0 /ii. 

G. 1912",.} m. Ernst Roland Lundin, f. 1884%, 

agronom (Ku ml a, Nykvarn). 
Sigrid, f. lb9U 24 /n. stiftsjungfru. 
Hertha Maria, f. 1898 23 8. stiftsjuutjfru. 

2. Anna Marie-Louise, f. 1859 4 /io. G. 1883 26 ,6Ui. 
Hugo Allvar Keichenberg, f. 1855 5 /'n, f. d. disponent. 
Eg. hus i Stockholm. 

Tredje grenen: 
Jonas Emanuel, protokollssekreterare, f. G. m. Ingrid 
Emilia Sophia Widegren, f. 
Söner: 
1. Johan Axel, kustvakt, f 1874. G. m. Olivia Fredrika Eli- 
sabeth Ulrika Carling, f 1912. 
Barn: 

1) Johan Theodor Folke, f. 1868 17 /4, bokhållare vid 
gasverket i New Haven, USA. G. 1891 m. Anna 
Olivia Wilhelmina Person, f. 1872 27 /io. 

Barn: 
Axel Olof Folke, f. 1901 ,9 /s. 
Carl Axel Theodor, f. 1904 17 / 6 . 
Elsa Axelina Theodora, f. 1896 17 /i< 
Ethel Hedvig Olina, f. 1898 14 /s. 

2) Axel Birger, f. 1873 90 /n, mekanikus (New Haven). 
G. 1907 \u m. Ada Alexandra Victoria Lindeli, f. 
1886 \s. 

3) Olga So/ia Gustafva Emilia, f. 1859 ° i. Euka ROOS AF HJELMSÄTER '.'31 

1897 efter Edvard Vincent Åkerberg, iugeniör (Con- 
necticut, U S A). 

■DJacquette Olivia Theresia, f. 186f> 8 ,r,. G. 1890 u , 5 
in. Martin Waldemar Jensen, f. 18.61 " u, fotograf 
(Stockholm). 
2. Emil Wilhelm, f. 18-4:5 ,6 o, musiklärare (Stockholm). 

G. l:o m. Maria Albertina Olsson, f 1895; 2:ol896 u 'e 

in. Johanna Ulrika (Hanna) Ekström, f. 1851 10 .'is. 
Son, i 1 :a giftet: ' 

Markus Emil Albert, f. 1865 S8 /io, f. d. sjökapten, 
vistas utomlands. G. 1898 14 ,2 m. Emilia Mathilda 
Olivia Aderman, i hennes 2:a gifte, f. 1854 -° s. 

1- jer de grenen: 
Hampus, underlöjtnant, f. G. m. Henrietta Kahn, f. 
Barn : 

1. Viktor Axel Evald, bokhandlare, f 1899. G. l J:o m. 
Erika Mathilda Liudeberg, f; 3:o 1888 m. Maria 
Katarina Andreétta HeiUgering, f. 18;>3 " s (Stock- 
holm). 

Barn, i 2:a giftet: 

Hampus, f. 1875 ' 10, haudlande i Houston, Texas, 
USA. 

Sigrid, f. 1874 6 ,6. G. 1897 ',:, m. Albert Julius 
Molin, f. 185G 89 /ii, jiigmästare, lärare vid Elfs- 
borgs läns folkhögskola, justerare af mått o. vikt i 
nämnda län ( II e r rl j un ga), 
i o:e giftet : 

Viktor Axel Evald, f. 1888 ,5 / 9 | 

Maria Victoria, f. 1880 "/» (Stockholm). 

Elsa Katharina, f. 1884 16/ n | 

2. Carl Hindrik Hampus, grosshandlare, f 1905. G. 1874 
m. Hulda Maria Nilsson, f. 1849 M /e (Stockholm). 

Barn : 

John Oskar, f. 1878 7 «, civilingeniör, föreståndare för 
Tekniska högskolans materiulprofningsanstalt (Stock- 
höl in). 

Viktor Emanuel, f. 1881 "is, köpman i Stockholm. 

Signe Amalia, f. 1879 "'. u. G liJUÖ "/« m Hugo An- 
dreas Tolleus, f. 1878, civilingeniör (Stockholm). 932 VON ROSEN 3. Henriette Espanie Charlotte, f. 1S52 u ,&. G. in. 
Adolf Cohén, journalist o. fredsdomare (Ho sto n, Maks , 
USA). 

Femte grenen : 
Axel Gustaf, kapten, j. G. m. grefvinnan Carolina Gustaf?» 
Frölich, f- 

Barn : 

1. Folke, kapten, + 1884. G. ho m. Bertha Grönqvist, f, 
2:o 1873 m. Christina Maria Dorotea Augusta (Cinn) 
Knutsson, f. 1848 86 /a (Stockholm). 

Barn i l:a giftet: 
Axel Evald Folke Folkesson, f. 1866 so /», officer i 

amerikanska armén (Wingate, New Mexiko, USA). 
Anna Berta Elisabeth (Lisa), f. 1870 3 /7. Euka 11)07 

efter Axel Heribert Rvdin, borgmästare (Lidköpin-g), 

2. An na Elisabeth, f. 1833 ll /i. Enka 18 l J0 efter Herman 
Bernhard Bursie, häradshöfding (Stockholm). Adl. ätten Hos, 
N.o 2331 . 
Svensk iitt från VeBtmanland ; a<lla<J 1B.'>8. 
enl. .'(7 § regeringsformen: introducerad I8f>9. ALF HILDING OLOF (son af kapteueu Olof Arthur 

Emanuel Ros o. Alfhild Ingeborg Maria Bohman), f. 

l885 6 /n, adelsman vid faderns död 1908, löjtnant vid 
Kuns;l. flottan (Stockholm). Friherrl. ätten von Rosen, 
N:o 290. Äldre gren af sami: 
von Ko-ii-ii; uaturalls 
lutioducerad 1770. släkt, soui gretiiga titten 
d 1740; friherrllg 1772; OTTO EMIL ROBERT (sou af kapteueu frih. ()«« VON ROSEN 933 

Wilhelm von Rosen o. Marie Bokelund), f. 1840 21 / 3 , 
f. d. knpten i K. flottans reserv, f. d. lotskapten, 
RSO (Grenna). G. ho 1887 m. Olga Emilia 
Ribbing, f 1904; 2:o 1907 3, /'io m. Marianne Eleo- 
nora (Mana) Frick, f. 1867' 17 /«. 
Hnfvudmannens svskou : 
l.Carl Wilhelm Knut, öfversté, f 1898. G. l:o m. 
Anna Elisabeth Hageliu, f; 2:o 18S0 m. Anna 
Josefina Gustafva Lindström, f. 1S57 21! ;'i2 (Grenna). 
Barn, i l:a giftet: 

1) Carl Otto Henrik, f. 1870 "/l». hofrättsrad i Svea 
hofrätt. Eg. del i hus i Stockholm (Saltsjö- 
baden). 

2) Ivar Wilhelm Reinhold, f. 1873 19 /s, affärsman 
(Göteborg). G. 1908 m. Hulda Emilia Bernds- 
son, f. 1877 "/7. 

Dotter: 
Carin Emilia Marianne, f. 1911 * i. 
i 2:a giftet: 

3) Carl Ottokar, f. 1881 Vio, medarbetare i Svenska 
Dagbladets redaktion, löjtnant i Kustartilleriet 
(Stork holm). G. 1913 12 '7 m. Lilly Maria 
Ringborg, t 1891 "A. 

Son : 

En son, f. 1914 27 /s. 
i) Otto Carl Robert, f. 1884 u /b, kontrollant vid 

Ph. U. Strengberg & C:o's fabriker, f. d. löjtnant 

vid Svea lifgarde (Jacobsstad, Finland). G. 1912 

Vnm. Karin Emmengarde Ringblom, f. 1883 l9 /u. 
Dotter: 

En dotter, f. 1913° V 
5) Robert Carl Johan, f. 1889 "/», anstäld hos 

firman Alf. Nobel (S:t Petersburg), 
ti) Ingeborg Carla Marianne, f. 1885 30 /7. G.1908 "/« 

m. Seth Severin Axelson, f. 1882 ä /i0, direktör, 

portugisisk vice konsul i Malmö 

2. Selma Maria Lovisa, f. 1838 "/i (Greuua). 

3. Agnes Ottilia Wilhelmina, f. 1843 "/i (G re un a). 
•I. Marin Theresia, f. 1850. Se adl. ätten von Jleijne. 
■KThekla Augnsta Viktoria, f. 1S5-1 1iw o. Eaka 1907 034 VON ROSEN 

efter Anton Theodor Granlund, byråchef. Eg. o. beb. 
villan Björkllden vid Djursholm. 

Hufvudmannens farbröder 

(söner af kaptenen frih. Otto Wilhelm von Rosen 

o. Johanna Charlotta Söderström): 

l.Carl Fredrik, kammarherre, f. G. m. Gustafva Marin 

Theresiu Pauli, f. 

Barn : 

1) Woldemar Carl, f. 1854 28 ,n, överstelöjtnant i Lif- 
gardets till häst reserv, RSO, G V Sbm, K Ö Fr J O, 
Turk O O 2 kl o MO 2 kl, Il Pr Kr O 2 kl o. Pr Joh O, 
RKS:t AOL' kl, Off Fr II L, R P>ad O Z L 1 kl (Paris. 
Frankrike). G. 1900 29 ,'n m. Marie Clothilde Co- 
lombani från Egypten, f. 1878 */n. 

Söner: 
Woldtmar Marie-Carl, f. 1904 23 ,'io. 
Ragnar Woldemar Carl Marie, f. 1908 8 , 4. 

2) Aurora Elisabeth Anna Theresiu Carlina, f. 1868. 
Se adl. ätten Klingspor. 

'J.Bernhard Robert Alfred, major, f 1910. G. 1860 in. 
friherrinnan Anna Euphrosyne Bamekow, f. 1834 14 /t. 
Eg., tills, med barnen, o. beb. II el ge si ätt i Östergöt- 
land (Sva). 

Barn : 

1) Robert Robertsson, f. 18(33 12 4, verkst. direktör för 
Svenska ömsesidiga kreatursförsäk ringsbolaget. Eg. 
o beb. Näsbyholm i Vestergiitlaud (Lilleskog). 
G. 1893 20 -a m. Aina Hedvig Ulrika Melin, f. 1870 2fl /« 

Barn : 
Kjell Otto Robert, f. 1896 */*. 
Aina Hilda Margareta, f. 1893 B /i«. 
Elisabeth Anna Beatrice, f. 1898 16 s. 
Jane Ida Dagmar, f. 1903 12 ,'s. 

2) Anna Augusta, f. 1866 20 /4. G. 1889 25 /9 in. Erik 
Anton von Eckermann, f. 1858 18 6, hofjäemästare, 
O II S Gbmt, O Il:s Jmt. K W O 2 kl, K S Weim O 

" HvFmkr, RPrllÖ0 3kl, SM. Eg. del i o. disp. 
■ Edebv i Södermanland (Sparre h ol in). 

3) Augusta Catharina, f. 1869 *«/,. G. 1892 "'' « in. VON ROSEN 935 Gustaf Hj al mar Bergh, f. 1853 ',8, häradshöfding i 
Vifolka, Vulkebo o. (kullbergs domsaga af Linköpings 
län, K NO (Linköping). 
(Jreti. ätten von Rosen, 
N:o 85. Urga 
Böh.ne 

gretiig 1751 ial adlig ätt, ursprungligen från 
naturaliserad 17X4: friherrlig 1731; itroducci.ul 1 7f>L'. FREDRIK THOMAS CARL (son af löjtnanten 
grefve Fredrik Carl von Rosen o. Louise Aspelin), 
f. 1849 8 /n, öfversteknmmarjnnkare, f. d. kansliråd 
i utrikesdepartementet, styrelseledamot i Söderman- 
lands enskilda bank o. i Mularprovinsernas hypoteks- 
förening, landstingsman i Södermanlands län o. vice 
ordf. i samma läns hushållningssällskap, ceremoni- 
mästare vidKMO, OlISGbmt, OlhsJmt, K NO 
lkl, GVSbm, Sik Bad O ZL, Stk 1 Kr O, R Pr Kr 

1 kl, Storoff Fr HL, K S A O 1 kl, K Bad Berth 

1 Z O 2 kl, K 1 S:t M o. L O 2 kl, K Sp I C O 1 kl, 
OITL E Kr O, R D D O, R P da Couc O, R Sp C III» 
O, R Wald F O 3 kl, L L A. Eg., genom sitt gifte, 
Hedenlnnda i Södermanland o. del i Norsholm i 
Östergötland (Hedenluuda, Vadsbro). G. 1884 
7 7 m. friherrinnan Eva Anna Maria Adelswärd, 
f. 1862 t9 /*. 

Söner: 
Fredrik Stth (Fritz), f. 188(i 12 ,&, förvaltar Tor]) 

o. Vreta (Hedenlunda, Vadsbro). 
Hans Robert, f. 1888 8 .s, underlöjtnant vid Lif- 

gardet till häst, G V:s 01 M (Stockholm). G. 

1914 28 ' & m. Dagmar Sophia Wikström, f. 

1892 ,0 A>. 
Carl Göran, f. 1893 n a, jur. stud. vid Stockholms 

högskola. 
Viktor Gösta Adolf, f. 1898 n /i. 936 VON ROSF.N 

Hufvndmaunens syskon: 
1 . Gustaf Fredrik (Gösta), 1 1855 5 /i, f. d. löjtnant 
vid Andra lifsrardet, fullmäktig i Jernknntoret, 
RWO (Stockholm). G. 1883 31 A m. prrefvinnan 

Hedvig Josejine Henriette (Hedda) Lagerberg, f. 

1859 28 /i. 

Barn : 
Gösta Christian Sven. f. 1892 '"'/s, jnr. stud. 

vid Stockholms högskola. 
Sven Adolf Fredrik, f. 1895" 2, Vi, ofticersvolontär 

vid Lifgardet till häst. 
Louise Henriette Augusta, f. 1889 14 /s, stiftsjungfru. 

V. Magnus Robert, f. 1S«»1 "m (Stockholm). 

3. Louise Charlotta, f. 1853 3 %>. G. 1873 a8 /n m. 
Lars Fredrik (Fritz) Loven, f. 1 844 24 /i2. general- 
major i generalitetefs reserv, f. d. öfverste o. chef 
för Andra lifgrenadierreg:tet, f. d. ^cneralstnbs- 
officer. ordf i direktionen för Östergötlands 
enskilda bank, verkst. direktör i Göta kanals Ost- 
götalinie. K S O 1 kl. Turk M O 1 kl, K 1) D O 2 er, 
RRS:tStO 2 kl, OfflKrO. RFrHL, RPrRÖO 
3 kl, RÖJ Kr O 3 kl (Linköping). 

Ilufvudmannens farbroder: 
Magnus Edvnrd, rvttmiistare, j. G. m. Christina Carolina 
Andersson, f. 

Barn : 
1. Carl Edvard, f. 1856 28 / 8 , kapten i Norra skinska 
infanterireg:tets reserv, RSO (Helsingborg). 
G. 1*87 ,0 /e m. Agnes Ingeborg Asklund, i. 
1857 I6 'V 

Barn : 
Carl-Fredrik Magnus, f. 1894 2, /6, jur. stud. 

vid Lands universitet. 
Ingeborg Marianne Caroline, f. 1895 8l /i2, stifts- 
jungfru. 
Agnes Hedvig Mar ia nn e, f. 1898 °'4, stiftsjungfru. 

2. Georg Edvard, f. 1861 28 /, 2 . Eg. o. beb. Sjö torp 
i Smaland (Tntarvd). 

3. Carolina Edvardina, f. 1859 ','n (Lund). VON ROSEN 937 

Hufvndmannens faders farbröder: 
, Gustaf Robert, kammarherre, f. G. m. Carolina Renta 
Lagerstråle, f. 

Son : 
Carl Gustaf, öfverstekammnriunkare, t 1900. G. m. 
Ella Carlton Moore frän Nordamerika, f 1802. 

Rarn : 
\) Reinhold Gustaf Edvard Moore, f. 1865 ls /9. 
öfverste o. chef för Smålands husarreg:te, f. d. 
ge«ernlstnbsofficer, R S O, G V:s 01 M, R R S:t A O 
2 kl, K Ö Fr J O. Kin D O 3 kl 3 gr, R 1) D O. R 
Pr RÖ 0311, LKrVA. Eg. Fitnna i Södertörn 
o. bus i Stockholm CEksjö). G. 1803 % m. Elsa 
Wilhelmina So}>hia Agneta Florence von Horn, f. 

1875 »/«. 

Söner: 
Reinhold Carl- Gustaf Henning, f. 1804 "/«■ 
Gustaf-Fredrik Hans Göran, f. 1895 S8 /t, nfficers- 
volnntiir vid Lifgardet till häst, elev vid krigs- 
skolan (Karlberg, Stockholm). 
Sten Adalbert Ottokar Horn, f. 1807 u /t. 
2) Carl Clarence, f. 1867 18 /s, stallmästare vid K. 
M-Ar hof, ryttmästare i armén, löjtnant i Lifre2:tets 
husarers reserv, R W O, G V:s 01 M. K Rad O Rerth 

1 7. 2 kl. K R R:t A O 2 kl. Off Gr Fr O, R Ö J Kr O 

2 kl. RPrRÖ0 2kl. Eg. hus i Stockholm (Väs- 
by, Äs). G. 1808 26 /io m. friherrinnan Agnes 
Maria von Bluen-Finecke, f. 1878 25 /s. 

Rarn: 
Fritz Woldrmar Fredrik Carl-Gustaf Rloomfield 

Ridqeway Engine, f. 1800 so /7. 
Clarence Carl Reinhold, f. 1003 10 /n. 
Ella Clara Lilian Maud. f. 1002 3, s. 
Agnes Lilian, f. 1004 7 /i». 
'MEugene Erik Adalbert August, f. 1870 "/e, jur. 
utr. kand., f. d. andre sekreterare i ntrikesdep tet, 
ordf. i styrelsen för Vendels viighållninesdistrilct 
o. i Tierps o. Vendcls hushållningsnnmnd, ledamot 
i öfverstvrelsen för Stockholms ' stads " brandför- 
säkringskontor, suppleant i styrelserna för Nässjö- 038 VON ROSEN 

Oskarshamns jernvägsaktb. o. ak'b. Mölnbacka-Trvail, 
riddarhusrevisor. R Pr J O, R H S:t St O 3 kl, RPrKr 
O 4 kl. Eg. Örbyhus, Kjettslinge, Bert-by, Norrby 
o. Umberga i Uppland samt hus i Stockholm 
(Örbvhusi. G. löUl 3 6 m. Eleonore (Ella) Wijk, 
f. 1880 '"'t. 

Barn: 
Eric- Olof, f. 1902 Vn. 
Harald-Ingemar, f. 1906 a /n. 
Elsa, f. 1904 7 '2, stiftsjungfru. 
Astrid, f. 1911 10 ,'e, stiftsjungfru. 

4) Eric Carl Gustaf Bloomfield, f. 1879 Ve, gods- 
egare, R N O, R Pr J O, inueh. Vctrnskapsakaderniens 
Linné Med. i guld. Eg. Kockelstad, Ilelg^stad 
o. Oppebv i Södermanland o. hus i Stockholm 
(Rockelstad, Sparreholm). G. 1905 l9 / I m. fri- 
herrinnan Mary Foch, f. 1886 5 -i. 

Barn : 
Björn Ericsson, f. 1905 25 /io. 
Carl- Gustaf Ericsson, f. 1909 'V 
Mary Ericsdotter, f. 1906 s . 12. stiftsjungfru. 
Birgitta Ericsdotter, f. 1913 */i, stiftsjung f ru. 

5) Ella Clara Caroline Maud, f. 1872 8 7. G. 1892 H / 9 
m. Oscar Claes Fleming Iloltermann, f. 1859 3 %o 
kabinettskatnmarherre (f. d. tjenstg. hos II. M. 
konung Oscar 11), ryttmästare i Lifgardets till hiist 
reserv, ordf. i styrelsen för aktb. Göteborgs banks 
afdeluingskontor i Stockholm, ledamot af styrel- 
serna för Mälarprovinaernas hypoteksföreniug o. 
Riinte- o. kapitalförsiikringsanst. i Stockholm, O II 
S Gbmt, O Il:s Jmt. K N O 2 kl, R S O, G V:s 01 M, 
Stk R S.t St O 1 kl, K Pr Kr O 2 kl 111 kr, KDDO 
2 gr, R R S:t An O 3 kl, R Ö J Kr O 3 kl, R Fr II L, 
T ÖO 3 kl, R N S:t O O, G M. Eg. Brevik på Vennd- 
ön o. beb. eget hus i Stockholm. 

2. Carl Axel, öfverstelöjtnant, j. 
Son: 
Fredrik Thomas, ryttmästare, f 1864. G. 1858 111. 
Julia Lovisa Carolina Fredrika Adelaide Mathilda 
von Mecklenburg, f. 1836 ■•/« (Stockholm). 


VON ROSEN 030 

Söner: 
Carl Philip Fredrik, f. 1859 '%, ryttmästare i 
Lifreptetfl dratroners reserv, R S O, R R S:t St O 
2 kl (Stockhohn). 
Fritz Reinhold, f. 1861 8 4. f. d. nttmästare vid Lif- 
gtirdet till häst. 
3. Adolf Eugéne, öfverste, f. G. in. Euphrosyne Rizo- 
Rangabé från Grekland, f. 

Huru : 
Johan Georg Otto, f. 1843 13 ,u, til. 'hederadoktor, kam- 
marherre, k. målare, f. d. professor vid Akademien för 
de fria konsterna, K W O 1 kl, K N O 2 kl, K Sp O 1 C 
1 kl, T Medj O 2 kl, K 1) D O 2 gr, K B S:t M O 2 kl, 
Et Fr HL, R Helg Leop O (Stockholm). 
Marika Julie, f. 1836. Se friherrl. ätten Dickson. 

Yngre gren af ätten: 

Axel Pontus, generallöjtnant, "j". 
Söner: 
1. Gustaf Fredrik, hofmarskalk, j. G. ni. gr ef vinna n 
Sophia Lovisa Augusta Piper, f. 
Söner: 

1) Axel August Gustaf, f. 1834 * ,:, f. d. generalmajor i 
geueralitetets reserv, f. d. öfverste o. sekundchef för 
Lifoirdet till häst, K S O 1 kl, K S A O 1 kl, K P S B 
(VA O, R Pr R Ö O 2 kl, Off Kr II L, Off Belg Leop O, 
R Ned LO. LKrVA (Stockholm). G. 1861 7 h m. 
Marianne Iiorothea Hedvig von Mecklenburg, f. 
1838 10 's. 

Barn : 
Axel Philip Gustaf, f. 1866 10 -e. Arr. o. beb. Linnes 

Hammarby (Uppsala). 
It o b er t Claes Conrad, f. 18G8 "' i, rvttmästare vid 

Liftrardet till häst. It S O, R Pr J O, R Fr II L. 

RDDO, RRS:tA0 3kl, Siarn O Hv El f) kl, G 

M bg (Stockholm). 
Ebba J/edda Carolina, f. 1874 ,9 /< (Stockholm). 

2) Conrad August, öfverstekammarherie, f 1913. G. l:o 
18(>3 m. grefvinnan Ebba Ulrika Amalia Brahe, f 
1872; 2:o 187l> ni. grefvinnan Jeanna Carolina 
Kleonore von Rosen, f. 184t;'"' 3 /io (Stockholm). 040 VON ROSEN 

Barn, i l:a giftet: 

(1) Carl Louis, f. 18G6 2 /i2, ryttmästare o. skvndrons- 
chef vid Lifreg:tets dragoner, R S O, R D D O, R 
RS:tA03kl, RIS:tMLO. Eg. Edsby gärd, 
Wällsta o. Rnnby, alla i Uppland (Stockholm). 
G. 1007 n s m. friherrinnan Adrienne Lmtiie 
Ottiliana Carolina de Geer aj Lev/sta, f. 1884 19 /n. 

Dotter: 
Adr i en ne Ebba Louise, f. 1908 8 7. 

(2) Conrad Magnus, f. 18(59 19 /s, agronom. Kg. o. beb. 
Sk al hamra i Roslagen (Täby). 

i 2:a giftet: 

(3) Pontus Robert Conrad, f. 1881 "/". löjtnant o. 
reg:tsadiutnnt vid Lifreg:tets drngoner, R It S:t A O 
3 kl o. S:t StO 3 kl (Stockholm). 

(4)Caroline Eleonore Augusta, f. 1885. Se friherrl. 
ätten Ramel. 
3) August Robert Fredrik, f. 1838 ,2 ,9, förste hofmarskalk 
(f. (1. tjenstg. hos H. M. konung Oscar II). f. d. överste- 
löjtnant i armen, f. d. major i Svea lifgardes reserv, O II 
SGbmt, OII:sJmt, K m st k N O, R S O, Stk D D 0, 
Sik Ö Vy JO, R Ö J Kr O 1 kl, Stk 1 Kr O, Stk 1 S:t 
M o L O, Stk L Ekr O, Stk B S:t M O, Stk S Weim 
Oliv K, Stk Meckl Schw G O, R Pr Kr O 1 kl m brilj, 
RPrRÖ02kl m kr, R R S:t An O 1 kl, Turk M O 1 
kl. Siarn O Hv E 1 kl, Stk Mon O S:t (', St Off Kr II L, 
KPCO (Stockholm). G. l:o 1871 m. grefvinnan 
Amalia Aurora Piper, t 1874; 2:0 1899 30 . m. 
Maria Tamm, f. 1868 14 /i2, f. d. hoffröken hos H. M. 
Drottning Sophia, O II SGbmt, O 11:8 Jmt. 

Söner, i l:a giftet: 
Gustaf Thomas August, f. 1872 7 /io, kammarherre, 
t. f. vice ceremonimästare, f. d. kanslisekreterare, 
registrator i landtförsvarsdepartementet, registrator 
vid K. M:ts orden, OIISGbmt. 1I:sJmt, R X O, 
R R S : t St O 2 kl m kr, K D D O 2 gr, K I Kr O, Off 
Fr HL, R\ValdF0 3kl (Stockholm), 
i 2:a giftet: 
Gustaf August Hugo, f. 1900 i0 ii. 
1) Nils August Fritz, förste hofmarskalk, j' 1894. (>. 1 VON ROSEN 941 

1874 ni. grefvinnan Jeanna Hedda Carolina von 
Rosen, f. 1841) ls /9, f. d. statsfru hos Drottning 
Sophia, 11 SGbmt, OII:sJmt, G V Sbm (Stock- 
holm). 

Barn: 
(l) iVils Gustaj Pontus, f. 1880 18 , *, löjtnant o. rege- 
mentsHdjutant vid Svea lifgarde, K Fr RÖ 04 kl, 
Off Fr 1 P (Stockholm). G. 1903 6 /io m friherr- 
innan Elisa beth Louise de Geer af Len/sta, 

f. 1880 v s. 

Dotter: 
Ebba Caroline Elisabeth, i. 1904 vi 10. 

Cl) Jeanna Carolina Augusta, f. 1874 '- u. G. 
1098-' e m. Philip Armfield Skipwith, f. 1867*%, 
miijor i Engelska fältartilleriets reserv. Eg. o. beb. 
Hinn Melwood, Owston Ferry, Doncaster (Eng- 
land). 

('i)Eleonore Ebba Amelie Marianne, f. l88tj. Se 
friherrl. ätten Cederström. 

5) Gustaf Pontus August, f. 1849 ' ib lvt, hofrättsr&d i 
Svea hofrätt, ledamot af Riddarhusdirektionen, ordf. 
i styrelsen för kuugl. teaterns aktb., vice ordf. i 
styrelsen för försäkringsaktb. Skandia, K X O 2 kl, 
OffFrHL (Stockholm). G. ro. Gerda Agda Re- 
gina Olefina Knös, f. lS5l> ' ia %. 

Son: 
Claes Nils Gustaf, f. 1885 25 /io, löjtnant i Svea 

ariillerireg:tes reserv, jur. stud. vid Stockholms 

högskola. 

2. Carl Pontus, löjtnant, f. G. m. Caroline Charlotta Dick- 
son, f. 

Döttrar: 
Jeanna Carolina Eleonore, f. 184G. Se här ufvuu. 
Jeanna Hedda Carolina, f. 1849. Se här ofvau. D4-2 ROSF.NBI.AD 
Friherrl. ätten von Rosén, 
N:o 307. 

Samma släkt som adliga ätten Rosenblad; 
hette förut Rosén; adlad 1«'6 o. friberrlig 184S, 
allt enl. 87 § regeringsformen ; introducerad 
1 8-1-4; utgången på manaaidan 1S!»2. Mathias, kapten, ■ 
(Karin) Fernsti 18 ( .>2. G. 1880 m. Anna Catharina 
ra, f. 1842 ■*'■' n (Björbo). 
Adl. ätten Rosenblad; 
N:o 2013, B 

Svensk ätt från Vestergötland ; hette förut 
Rosén; adlad 1770; introducerad 1771; en gren 
har frilierrlig värdighet, enl. 37 § regerings 
formen. EBERHARD (son af majoren Eberhard Mathias Ro- 
senblad o. grefvinnan Agneta Charlotta Maria Posse). 
f. 1858 18 /i, förste hofstHllmiistare, chef för hofstnllet, 
major i Lifreg:tets dragoners reserv, O II S Gbmt, K \V O 
1 kl, RSO, GVSbm, GV-.sOlM, Stk 1 Kr O, RRS:t 
St O 1 kl, K E V O 1 k), R Pr Kr O 2 kl ni kr, K Bad O Z 
L 1 kl, K Fr II L, K D D O 1 gr, K Bad O Berth 1 Z. 
Eg. Aspgårdeu i Söderinanland (Stockhol m). G. 188Ö 
17 /io in. Hedda Augusta Marianne Burenstam, f. 
1SG5 »/ B . 

Barn : 
Carl Axel Eberhard, f. 1886 25 / 8 , löjtnant vid Lif- 
reg-.tets dragoner, R I Kr O (Stockholm). G. 1913 
20 /io m. Margareta Enhörning, f. 1890 ' x 
Nils Mathias, f. 1896 4 /i. 
Axel Elof 
Kurt Fredrik 
Ebba Hedvig Charlotte, f. 1889. Se friherrl. ätten 

von Essen. 
Elsa Victoria Augusta Ingeborg, f. 1903 "/a. 
Ilufvudmaiinens äldre broder: 
Carl. Se friherrl. ätten Rosenblad f.f. 1899 »V ROSENBLAD '.)4rt 

Hufvudmnnnens halfayster 

(dotter af majoren Eberhard Matbins Rosenblad 

o. Margaretha Andreétta Fnhnehielm): 

Hilda Emilia Rodna, f. 1840 a /«. G. 1870 18 /t m. Hugo 

Bror Herman Crona, f. 1842 ° o, kyrkoherde i Tjörns 
pastorat af Göteborgs stift, LNO llloga). 
Uufvudinaiinens furbröder: 

1. Johan Elof, ryttmiistnre, f. G. in. Eva Christina Helena 
Johanna Palm, f. 

Barn: 
i) Curt Johan Elof, f. 1849 i6 fs, öfverste i V arméfördel- 
ningens reserv, f. d. chef för Upplands infuuterireg:te, 
KSOlkl, K D D O, LKrVA (Stockholm). G. 1878 
5 n m. Ebba Elisabeth Aschan, f. 1850 29 i. 

Barn: 
Curt Johan Helge Elof, f. 1880 86 /io, tjenstemau i 
aktb. Stockholms handelsbanks afdeluingskontor i 
Sollefteå. 
Ebba Gabriella Emilie, f. 1886. Se grefl. ätten 
Cronstedt. 

2) Carl JoseJ Eberhard, f. 1855 " 5, kontrollör (Al s t ad). 
G. 1902 V< m. Amanda Mathilda (Maud) Sennström, 
f. 1863 8e /io. 

3) Ebba Elisabeth Marie Louise, f. 1848 6 7. Beb. eget 
hus i Lund. 

4) Anna Emilia Charlotte, f. 1853 "/*■ Beb. eget 
hus i Lund. 

2. Nils Adolf, kammarherre, f. G. m. friherrinnan Anastasia 
Fredrika von Stedingk, f. 

Son: 
Carl Ludvig Mathias, f. I848 2 'n, öfverkammarherre hos 
H. M. Drottningen, generalmajor i generaliteteis reserv, 
f. d. öfverste o. sekundchef för Svea lifgarde, f. d. 
öfveradjutant bos II. M. Konungen, f. d. tjcnstgör. kam- 
marherre hos II. K. II. kronprins Gustaf, Skattmästare 
vid K M:ts O, K S O 1 kl, K N O 1 kl, O ll:s Jmt, G 
V Sbm, R R S : t A O 1 kl, Stk Bad O Z I, o. K Herth 1 Z O 
1 kl, StkOld II F O, Stk I Kr O. Storoff Fr II L. K S Weim 
O liv Fl kl, K MecklSchwGOl kl, K D D O 1 gr, K 
Pr R Ö O 2 kl m kr o. Kr O 2 kl, K S E O 2 kl, L Kr V A 
(Stockholm). G. 1:0 1872 m. friherrinnan Sigrid 9-14 ROSENBLAD 

Baner, f 1876; 2:o 1883 * ö /u ra. Agnes Charlotta Hen- 
rietta (Lotten) Weidenhielm, f. 1HL50 8 's, statsfru hm 
H. M. Drottningen. 

Barn, i l:a giftet: 
Anna, f. 1873. Se friherrl. ätten Bennet. 

i 'Z:& giftet: 
Gustaf Nils Oskar, f. 1888 l /s, jur. kand., löjtnant vid 

S*ea lifgarde, R Bad O Z L 2 kl (Stockholm). 
Ebba Dagmar Charlotta, f. 1891. Se friherrl. ätten 
Beck- 1 riis. 
3. Mathias, major, j. G. m. Maria Christina Danielsson, f. 

Barn : 
1) Elof, kapten, f. G. m. Augusta Ernestine von der Recke.f. 
Barn : 
Carl Gustaf Elof, f. 18^8 - r '/io, löjtnant i Kronoberg» 

reg:tes reserv (Vexiö). 
Laja Maria Elvira, f. 1887 19 /2, missionär i Indien. 
Ester Georgina Carmen Augusta, f. 1891 15 /«. gymuastik- 
lärarinna. 
'J) Eberhard, f. 1861 26 /s, f. d. kapten vid Kungl. flottan. 
Beb. egen villa i Höör. G. 1889 l6 /n m. Erika Julia 
Elvira Moberger, f. 1859 19 / 6 . 

3) Maria, f. 1852 13 /s. Enka 1910 efter Rudolf August 
IK-lfrid Afzelius, lektor (.Stockholm). 

4) Esther, f. 1863. Se friherrl. ätten Gyllenkrok. 

Hufvudmannens farfaders äldre broder: 
Nils, f. 

Söner : 
1. Bernhard Emanuel, kommerseråd, f. G. m. Beata 
Sophia Eklund, f. 

Dotter: 
Emma Sophia Olivia, f. 1837. Se grefl. ätten Horn af 
Rantzien. 
«. Christian Waldemar, kapten, f. G. 2:o in. Wendela 
Althéa Christina Victoriu, f. 
Son: 
Mathias Bernhard Christian Victoriu, kuugl. sekreterare, 
f 1910. G. m. Helja Odencrautz, f 1889. 

Döttrur: 
Helja Eleonore Altéa, f. 1868. Se adl. ätten af Sillen. ROSENBLAD 945 

Brita Lovisn, f. 1870 8 /a. G. 1889 ",'s m. Johan 
Alfred Lidbäck, i hans 2:a pifte, f. 1*48 25 /8, gross- 
handlare, RWO, OfTTNIO (Stockholm). 

Märta, f. 1871 * 8 /a (Stockholm). Kran England; helte förut Hagerman; adlad och adop 
179?; introducerad samma ar. Adopterad ättegren 

1 88 

Kjell Kristoffer, f. 

Söner: 

1. Eberhard, major, f. G. m. Lovisa Morman, f. 

Dotter: 
E6 6a So/)Äia Ottiliana Christina, f. 1835 w /e. Enka 1903 
efter Albert Baltzar Wallis, godsejtare. Inneh. del 
i arrenderätten till Lindhofs kungsgärd i Halland 
(Dybeck, Tofthög). 

2. Fredrik, öfverstelöjtnnnt, f. 

Son : 
Fredrik Eberhard Julius, ryttmästare, f 1883. G. 
1862 m. friherrinnan Eva Louise Fredrika Bennet, 
f. 18-13 »/a (Malmö). 

Haru : 
V) Fritz Adolf Wilhelm Muhl, f. 1882 16 /e. Eg. 
Uellerup i Halland, förvaltar W anneberga gård 
fBäckaskoj:)- G. 1910 "/* m. Sigrid Fritze 
Raeder från Danmark, f. 1883 n /7. 

Söner: 
Fredrik Kjell Christoffer Muhl, f. 1913 10 /io. 
En son, f. 1914 19 /o. 
2) Anna, f. 1863. Se grefl. ätten Wachtmeister af 

Johannishus. 
?>)Ebba, f. 1874 8 /e. Friherrinna von Blixen- Finecke 
(Kullatorp, Näsbyholm). '■n; ROSENBORG 1 
Friherrl. ätten Rosenblad, 
N:o 323. 

Adopterad friherrlig 180!), enl. 37 § n 
ringsformen; introducerad l.sil. CARL (son af majoren frih. Eberhard Mathias Rosen- 
blad o. liuns 2:a fru, grefvinnan Agneta Charlotta Mari» 
Posse), t'. 1854 8 /e, friherre vid halfbroderns dödl884, 
öfverste och sekundchef för Lifregementets dragoner, 
ledamot af krigshofr&tten, K SOI kl, GV:s01M, 
K. E V O 1 kl, K Bad Z L O 1 kl, R R S:t St O 2 kl m kr, 
RPrRÖ02kl (Stockholm). 
Adl ätten Rosenborg, 
N:o 1488. Svensk att från Dalar 
adlad 1715; introducerar ■>[>olo; CARL OSKAR (son af orgelbyggaren August Rosen- 
borg o. Lovisa Schelin), f. 1853 " 7, f. d. bokhållare 
vid Motala verkstad. G. 1878 7; i2 m. Thekla Hi l m a 
Wilhelmina Österholm, f. 1850 18 i (Motala). 

Barn : 
Agne Erik Adolf, f. 1879 7 /i, ingenjör vid Stan- 
ley Electric C:o (Pittsf ield, Mass., USA). 
Ebba Gunhild Ellinor, f. 1878 20 i (Motala). 

Hnfvudmanneus svster: 
Clara Christina, f. 1843 27 /s. G. 1876 \o in. Lärt 
Constantin Lundqvist, f. 18f)0, apotekare (Pitts- 
field, Mass., USA). 
ROSEJsCRAKTZ 047 Adl. ätten Rosenerautz, 
N:o 1967. Urgammal dansk-skaiisk adlig ät 
uet Rosenkrands ; naturali.serad 17 
cerad I75C. | CARL LUDVIG HOL GE It (son af kammarherren Carl 
Albrecht Holger Rosenerautz), f. 1870 n Ji, ryttmästare 
o. skvadronschef vid Kronprinsens husarreg:te, R SO, 
RDDO. Kg., tillsammans med sina syskon, Orup 
i Skåne (Malmö). G. 1898 7 e m. Märta Thurinna 
Mömer, f. 1875 a8 /s. 

Barn : 
Jens Holger Holgersson, f. 1899 4 4. 
Erik Holgersson, f. 1902 4 , s. 
Helle Holgersdotter, f. 1911 '"s. 

HufvudmanneiiB moder: 
Jenny Adéle Fredrique Sylvan, f. 1845 l9 /i2. G. 18H9, 
enka 1912. Eg. o. beb. Glimmingehus i Skåne 
(Tornar p). 

Ilufvndmanneus syskon : 
Erik Peder Styge Henrik Fredrik Börge Dieudonnc, 
f. 1877 S1 /ia, löjtnant vid Kronprinsens husarreg:fe 
(Malmö). 
Fredrik Jakob Tage Ulfstand, f. 1879 26 /io, rytt- 
mästare vid Skånska dragonreg:tet (Ystad). 
Elisabeth Hedvig Ulrika Fredrika Adelaide, f. 1871 
26 io. G. 1905 30 /9 m. Karl David Fetrus Rosén, 
f. 1874 29 /6, til. d:r, professor vid generalstaben, 
lärare vid krigshögskolan, RDDO. Beb. egen villa 
å Lidi ngö. 

llufvudmannens farbröder 

(söner af majoren Holger Otto Rosenerautz o. Ulrien 

Sophia Elisabeth Schönström, i hennes 2:a gifte): 

1. Henrik Enoch Alexander, kammarherre, f. G. m. Ul 

rika Ottiliana Rosenerautz, f. 

Barn: 

Mogens Holger Henrik Gunde, f. 185U M :, Giirsniis . 948 ROSENCRANTZ 

Axel Holger I/ver, f. 18G9 3 ,'io, f. d. egendomsförvaltarf 
(Sveaborg, Örtofta). 

Mette-Margrete Elsa Ulrika, f. 18G0 9 '9. Eg. 0. beb 
Gär8nä8 i Skåne. 

Elisabeth Mariana Ulrika Ilenrika, f. 1861 28 /b. Eg. 
Ti)ft»h"Im o. Sveaborg, båda i Skåue (Sveaborg, 
Ört ofta). 
2. Börge Axel Johan Christian, f. 1831 i6 /t, kammarherrs, 

f. d ryttmiistare i Skånska dragourcg:tets reserv. R S 0, 

RDDO (Skanör). G. 18l>fi m. baronessan ChiiHotte 

Emerentze Fiederikke Sophie Rosencrantz från Dan- 
mark, f 1913. 

Barn: 

Nils Börge Ulfstand, f. 1879 10 /o, löjtnant i Knngl. 
flottans reserv, sjökapten, tjenstgör vid lotsverket, 
Skytte G M. Eg. del i villa 'i Skanör (Malmö). 

Fritz Werner Gottloh, f. 1885 5 ,i, student vid universi- 
tetet i Lund. 

Carl Iver Christian, f. 1890 26 /i, offieersvolontär vid 
Skånska dragonreg:tet, elev vid krigsskolan, Skm G. 
(Karlberg, Stockholm) 

Ingeborg Lovisa Ulrika, f. 18(57 ".«. Enka 1909 
efter Rengt Oléen, kyrkoherde (Lund). 

Marta Maria Magdalena, f. 1873 ° b. G. 1902 6 e 
m. Sten Edvard Gleerup, f. 18(50 18 /«, major i armén, 
kapten i Södra skånska infanterireg:tets reserv, f. d. 
ordonnanaoflicer hos fl. K. H. kronprins Gustaf, 
befiilhafvare för Luuds landstormsområde, G V Sbm, 
RSO, RNO, RDDO, It Kr H L, Camb O 4 kl 
(Lund). 

Viveka Charlotta Benedikta, f. 188G 28 's, stiftsjungfru 
(Skanör). 

Adopterad ättegren: 

Mette förut Sylvau; adlad och adopterad 1805 ; Introducerad 180?. 

Hufvudmannens faster: 
Engel Eleonora, f. G. m. Peter Christian Sylvan, rytt- 
mästare, nobil. o. adopt. Rosencrantz, f. 
Söner : 
1. Holger Abraham, kapten, f. G. m. Gustafva Eleonora 
Henrietta Nisbeth, f. ! ROSENCRAKTZ 949 Barn : 
l)Kuut Fredrik Guntaf, fabrikör, f 1883. G. 1876 m. 
Helena Wilhelmina (Lina) Andersson, f. 1853 "5 
(Malmö). 

Barn: 

(1) Holger Peter Bernhard, förste stationsskrifvare, f 
191U. G. 1903 m. Ebba /lansen Lyshöi, f. 
1882 26 /b (Esperöd). 

Barn : 
Erik Holger Valdemar, f. 1904 * a /5. 
Ebba Snöfrid Ingeborg, f. 1905 26 ,9. 
Dora Gudrun Valborg, f. 1906 9 /i2. 

(2) Ellen Katarina, f. 1880 H 10 G. 1905 "/»o m. 
Johan Edvin Andersson, f. 1873 9 s>, postexpedi- 
tor (Malmö). 

Cd) Fanny Adelaide, f. 1883 */s (Malmö). 
2) Meliher Abraham Leopold, stationsinspektor, J1911. 
G. 1892 m. Anna Persson, f. 18(54 M 1 (Lund). 

Barn: 
Gustaf Holger Alexander, f. 1893 4 1, journalist 

(Malmö). 
Christian Henrik Leopold, f. 1894 *%. 
Wilhelm Melcher Albert, f. 1895 b h. 
Anna Ulrika Elisabeth, f. 1897 " 2 1, stiftsjungfru. 
Birgit Marianne Elina, f. 1907 2I , 1. 
3)Engel Gustaf va, f. 1844 so /< (Stockholm). 
2. Christian Ludvig, major, f. G. l:o m. Beata Catharina 
Ehrenborg, j; 2:o m. Emilia Gripensköld, f. 

Barn, i l:a giftet: 
1) Fredrik Christian, kapten, f 1884. G. 1852 m. 
Margaretha Henriette Euphrosyne Adlercreutz, n:o 
1386, A, f. 1828 22; 4 (Stockholm). 

Barn: 
( 1) Fredrik Ludvig Carl Henrik, landtbrukare, f 1899. 
Q. m. Helga Augusta Laurentze Hedvig Pedersen, 
f 1913. 

Döttrar: 
Henriette Frida (Ette), f. 1883 16 /i. G. 1911 */« 
m Einar von Feilitzen, f. 1876 22 /io, civil- 
ingenjör (Stockholm"). 950 ROSF.NCKANTZ 

Beale Sojle Louise, f. 18S4 " s. G. 1912 "/g in. 

Ludvig Remigius Fresenius, f. 1886 - '■•, assistent 

i sundhetskollegium i Berlin. 
Lilly, f. 1885 2B /s (Köpenhamn). 
Hedvig Elisabeth, f. 1886', elev vid Sophiahemmr! 

(Stockholm). 

(2) Beate Louise Eleonore, f. 1855. Se adl. ätten Seton. 

(3) Hedvig Margareta, f. 1858 \h. Euka 1911 
efter Carl Otto Evald von Feilitzen, öfverstelöjtnnn! 
(Stockholm). 

i 2:a giftet: 
2) Eva Hedvig Eleonora, f. 1840 ' r,. Enka 1892 efter 

Carl Fredrik von Plåten, rvttmästare (Lund). 
'i) Beate Fredrika, f. 1844 4 / 8 . G. 1877 4 n ni. FredriL 
David Bing Dietrichson, f. 18f>0 ' 2r ' ii, grosshandlare 
i Stockholm. 
B.Jean Henrik, löjtnant, f. G. m. Gustafva Elisabeth 
Håkanason, f. 

Barn : 
1) Christian Carl Jakob, godsegire, f 1911. G. 2:o 
18U9 m. f/edda So/ia von Segebaden, f. 1847 16 b. 
Eg. o. beb. Haganäs i Skåne (Broby). 

Barn : 
(1) Ernst Henrik Holger, f. 1870 8 «, fanjunkare vid 
Skånska husarreg:tet, Skvtte GM (Helsingborg). 
G. 1908 10 i2 ra. Ida Charlotta Jönsson, f. 1884 26 r,. 

Söner: 
Carl Holger Henrik, f. 1910 8 , s. 
Mogens Henrik Christian, f. 1911 l8 /io. 
{'i) Holger Fredrik Christian, f. 1871 22 ,'o, fanjunkare 
vid Norra Skånska infanterireg:tet, svärdsman 
(Höganäs). G. 1901 2S ,'a m. Ag<la Helena 
Sahlberg, f. 1879 */i. 

Söner: 
Carl Holger Gustaf, f. 1901 7 , 12. 
Erik Magnus Gabriel, f. 1904 »/*. 
Jean Fredrik Börje, f. 190G ".6. 
Gustaf Christian Jacob, f. 1911 ir ' 6. 
([Ullans Henrik Mogens, f. 1874 B0 /«, tjeuatemaii ROSENMULLER 951 vid elektricitetsverk (M i u n eapol i s, I' SA). G. 
1899 m. Elsa Wittzell, f. 1876 ,0 .. 

Barn : 
Harry Gunnar, t'. 1003 14 /7. 
Ulrika Elvira, f. 1900 7 /s. 
(.4) Jea n Jörgen Gustaf, f. 1876 S1 /s, bagare (Köpen- 

hum n). 
(b) Carl Ludvig, f. 1888 8 4, förvaltare vid Haga- 
uns. 
iG)Engel Sofia Gustafva, f. 1877 10 s. G. 1909 "/» 
in. Il ans reder Pasmnssen, f. 1865 ' 20 o, haud- 
limde (K öpe a Ii a in n). 
(7)^ra /Jen<a Augusta, t'. 1881 '-' w ,r, I 

(8) Ulrika Elisabeth (Ulla), f. 1885 »«/• f lln K UU118 - 
V) Eng el Maria, f. 1837 "/iss. Enka 1896 efter Adam 
Jakob Ljunggren, bokhandlare. Beb. eget hus i 
Ystad. 
Otto Gustaf, ryttmästare, f 1872. G. 1857 m. Inga 
Ulrika Beata Silfversjtarre, f. 1825 4 a (Trelleborg). 

Barn: 
1)0**0 Ulrik Christian Erik, f. 1861 S6 /6, sjökapten 
(Köpenhamn). G. 1804 I4 /s in. Jensine Agathe 
Petrea Christiansen, f. 1864 14 /9. 

Söner: 
Otto Gustaf Holger Peter, f. 1895 ,9 /7. 
Holger Christian Erik, f. 1896 n /o. 
•2)Engel Elisabeth Inga Maria, f. 1863 Iä , o. G. 1886 
"', e m. Carl Otto Enoch Hjelm, f. 1854 4/ g, post- 
miistare i Val de mars vi k. 
A dl. ätten Roseiimtiller, 

N:o 70(5. OTTO E.MANUEL EDVARD (son af löjtnanten St 952 ROSENQUIST AK ÅKERSHULT muel Georg Rosenmiiller o. friherrinnan Margareth» 
Charlotta Catharina Duwall), f. 1852 86 /s, kassör vid 
Tylliuge aklb. (Ty 11 in ge). 

Ilnfviniiiiiinnens syskon: 
I.Svante Georg Duwall, f. 1855 "A. E*. IIellerö o 
Löckernm, båda i Småland (II c 11 e rö, Eds Bruk). G. 
1NSJS ,0 /i m. Anna Maria Schwartz, f. 1860 "/". 

Barn : 
Samuel Georg Duwall, f. 1S94 13 /s. 
Carl Gustaf Remi Duwall, f. 1898 20 a. 
Anna Sopkie Margretke Duwall (Greta), f. 1889 u ,i o. 
A>-na Brita Desideria Dagmar Duwall, f. 1891 "t. 

2. Ulrika Michaella Adriana (Ulla), f. 1847 ft 'i. Enka 
1899 efter Harald Lunddahl, kyrkoherde i Kolding i 
Danmark (Tyll inge). 

3. Gustafva Matilda Ottilia, f. 1848 10 , 7 (Tyllinge). 

i. Dagmar, f. 1853 78. G. 1878 »% m. Christian 
Fenger, f. 1849, med. d:r, professor, R D D O (Kö pen- 
hamn). 
Adl. ätten 
Rosenquist af Äkershult, 

N:o 164. 

Svensk ätt från Småland; adlad 1(125; in- 
troducerad 1G27; en gren finne* 1 Nord- 
amerika. 

AXEL WILHELM (son af häradshövdingen Tomas 
Fredrik Rosenquist af Akershult), f. 1891 ' s. under- 
löjtnant vid Hallands reg:te (Halmstad). 
Htifvudinannens moder: 
Agnes Wilhelmine (Annie) Siegmund från Tvsklaud f 
1866 »/<. G. 1887, enka 19U7 (Skara). " 

Hufvudmannens syskon: 
Tom August, f. 1891 l /s, jeniviigstjensteraan. 
Xils Douglas, f. 1893 "/«, student vid Uppsala 

universitet. 
Margit Elsa Valide, f. 1895 ' 7. ROSENQUIST AF ÅKERSHULT 953 

llufvudmanneus faders syskon 
(baru af häradshöfdingen Axel Mauritz Ruseuqtiist af 
Akershult o. friherrinnan Syster Maximilians 
Euphrosyne Augusta Akerhielm af 
Margrethelund) : 
I.Kjell Axel Ludvig, f. 1851 19 /n, trafikchef o. verkat, 
direktör vid Mora-Venerna jernväsrsaktb., RWO, RPr 
Kr O 3 kl, RSWeimOHv P, Ä K^af Meckl G O (Kri- 
stinehamn). G. 1887 8 io ni. Ada Sofia Cöster, 
f. 1870 s 's. 

Barn : 
Kjell Birger, f. 1894 18 /6. 

Elin Augusta Maria, f. 1889 10 ,'s, sjuksköterska. 
Karin, f. 1«91 Vi, gvmnastikdirektör. 
Greta, f. 1896 9 /'s. 
2. Ellen Augusta Erika, f. 1853 "/i- G. 1877 16 io ni. 
Ludvig Essen, f. 1847 2 io, vice häradshöfding, f. d. 
justitierådman i Göteborg. 

Yngre grenar af ätten: 
Första grenen: 
Fredrik, löjtnant, f. G. 2. o m. Emilie Wilhelmina Ugarph, f. 
Barn i 2:a giftet: 
Fredrik, f. 1852 "o, f. d. löjtnant vid Vesterbotteus 
fältjägarekår (Sigtuna). G. 1881 15 h m. Nanny 
Carolina Ruthberg. f. 1859 9 /e. 
Emilie Fredrika Hilda Julia So/ta (Emy), f. 1851 l 9, 
G M (Sundbyberg). 

Andra grenen: 
Joen Wilhelm, f- 

Söner: 
1. Henrik Adolf Gvllensvaan, f. 
Son: 
Jon August Gvllensvaan, löjtuant, f 1899. G. in. 
Katrina Petronella Lund frän Norge, f 1908, 

Dotter: 
Augusta Katarina Charlotte, f. 1869 7 /i. G. 2:o 
1907 so /8 ni. A Ifred Mauritz Bergström, f. 1869 18 /i, 
professor i landskapsmålning vid konsthögskolan. 
KW O, K IS:t M LO (Berga, Tallinge). 9.04 ROS EN STRÅLE 2. Johan Gustaf, major, f. G. m. Rebecka Wilhelmina Ed- 
berg, f- 

Bnrn : 
1) Per Johan Gustaf, ingeniör, f 1908. G. 1880 m. Alma 
Augusta Rosin, f. 1860 a i (Eagrabj ö r k. Edshultl. 

Barn: 
Gustaf Kristian (Gösta), f. 1887 20 ii, veterinär. 
Carl-Henrik, f. 1890 M /a, underlöjtnant vid Små- 
lands artillerireg:te (Jönköping). 
Anna, f. 1880-%. G. 19i0 M /i m. Carl Gunnar 
Lindqvist, f. 1867 20 10, kassör i Riksbanken 
(Stocksund). 
Julia, f. 1883. Se adl. ätten Ihh-d af Segerstad. 
Mina, f. 1885 16 /s, stiftsjungfru, student, liirarinn» 
(Stockholm). 
2)Zelma Abela Maria, f. 1837 23 7 (Hult). 

3) Emilia Mariana Rosalia, f. 1842 '2, f. d. öfver- 
liirariuua vid flickskolan i Gefle, GM. 

4) Ida Gustafva Aurora, f. 1844 l * 11. Enka 1911 efier 
Adolf Jakob Robert Krook, hiiradshöfding (Örebro). 
Adl. ätten Rosenstråle 

N:o o7. 

Gammal svonRk adlig ätt: introducerad B E N G T (son af lundtbrukareu Kristian Rosenstrule 
o. Bengta Eriksson), f. 1852°, 11. Beb. eget hus i 
Barnakulla (Glimftkra). G. 1887 88 /n ra. Xilla 
Sund, f. 18G2 6 /o. 

Barn: 
Emil, f. 1887 »•'« (Barnakulla). 
Carl, f. 1889 '%. 
Otto, f. 1899 "fi. 
Karolina, f. 1891 %. ROSENSVÄRD 

Annette, f. 1897 ' i. 

Olga, f. 1903 28 /e. 

Amanda, f. 1905 2 V 

Hufvudmannens Byskon: 
August, f. 1855 2 /e, handlande (Simtuna). 
Sissa, f. 1860 in io. G. m. Axel Hansson. 
Bengta, f. 1864 17 s. Frn Rosenstråle. 
Adl. ätten Rosensvärd, 

N:o 2144. CARL JOHAN (son af generallöjtnanten j ona n \\ tn . 

rik Rosensvärd), t'. 1874 8 s, f. d. kammarherre, fil. kand. 

Arr. Longs fideikommiss i Vermland (Lon g, Grnmsi. 

llufvudinannens moder: 

Grefvinnan Nathalie Löwenkiehn, f. 1842 ,6 g. G. 18(38, 

enka 1890. Tnneh. o. beb. Longs fideikommissegendom 

(Long). 

Ilufvudmannens syslrar: 

Henrika Natalia (A lie), f. 1875 ''ni , Cl , , , . 

Agnes Ulrika, f. 1877 20 t | ( Stockl > °lm). 

Elsa, f. 1881 30 i (Long, Grums). 

Adopterad ättegren: 

Adlad och adopterad 1H09, enl. 37 § regeringsformen, med 
namnet Rosensvärd; introducerad 1897. 
Anton August, kapten, f. G. m. Paulina Frick. t. 
Son : 
Otto, i. 1841 *,9, adelsman vid äldre broderns död 187ii, 
f. d. kapten vid Kungl. ilotfan, RS O R Pr Kr O 3 kl, 
R Venez hi O 3 kl, Turk M O 3 kl, L Ö M S. Eg. hus i 
Karlskrona. G. 1872 m. Marie Sophie Wilkens, 
t 1912. 

Barn : 
Otto Harry, f. 1882 i0 .i, kapten vid Kungl. ttuttau 
(Stockhol in). 95 6 ROSENTWIST 

Otto Allan, i. 1884 Ve, landtbrukare (Karlskroua). 

Signe Thomina.i. 1877 28 /9. G. 1914 n , i m. Otto 
Xyltn, f. 18i9 25 ,3, yrkesinspektör (Härnösand). 

Anna Emilia, f. 1879 S8 /a (Karlskrona). 

Ellen Augusta, f. 1881 8 /«, kassör i akth. Bleking? 
bank (Karlskrona). Adl. ätten liosentwist, 
N:o 1330. 
Ursprungligen frän England; hette (öl 
Twi.st; adlad 1695; introducerad 1C97. BIRGER ADOLF GUSTAF (son af fanjunkaren Carl 
Adolf Rosentwist), f. 1868 **/*, vice konsul i BostoD, 
kemist o. fabriksegare, grosshandlare i kemikalier 
derst. under finna Rosentwist & Görner, direktör i 
North American Fruit Co o. i Boston Docks and 
Warehouse Co, R W O. Eg. o. beb. Oaktorpi 
Milton (Mass., USA). G. 1893 ■•/« m. Emma 
Kristina Görner från Tyskland, f. 1874 26 /j. 
Hufvudmannens moder: 
Augusta Maria Sjöström, f. 1832 15 ;i2. G. 1858, enka 
1871 (Helsingborg). 

Hufvudmannens svstrar: 
Helga Beata Matilda, f. 1859 '™/e. G. 1883 29 /« va. 
Otto Gerhard Olin, f. 1852 2 \'i, grosshandlare i 
Helsingborg. 
Signe Maria Euphrosyne, f. 1862 2!> /io, stiftsjungfru, 
lärarinna (Helsingborg). 

Hufvudmannens farbroder: 

1. Christian Fredrik Theodor, kapten f 18G9. G. in. 
Rosalie Fredrique von Normann, f 1905. 

Dotter: 
Rosalie Leila Amalia, f. 1864 "/». G. 1912 "/« m. 
Johan Adolf Kyde, f. 1858 '7b, fil. kand., adjunkt 
vid högre allin. läroverket i Helsingborg. 

2. Melcher Emanuel, sergeant, f 1907. G. 1858 ni. ROSENTWIST 057 

Josefina Dionora Löwegren, f. 1840 2fi e. Eg. o. beb. 
Rosentorp i Skåne (Broby). 

Hufvudmannens faders farbroder: 

Carl Ludvig, kapten, f. G. m. friherrinnan Anna Ma- 

thilda Gustafva Falkenberg af Trystorp, f. 

Barn : 

l.Adam Fredrik Ulrik, kapten, f 1803. G. in. Eva 

Charlotta Elisabeth Jenny Angerstein, f 1909. 

Barn: 
Carl Fredrik Uno, f. 1870 2 is, f. d. underlöjtuant i 
Kronobergs reg:tes reserv, f. d. underlöjtnant i Kongo- 
statens armé, tjensteinau vid 8tatensjernviigar(M al mö). 
Evy Matilda Ingeborg Nanny, f. 1865 la , e. G. 2:o 
1889 i6 h m. Johan Theodor Hallbäck, f. 1853 l9 /s. 
knngl. hofspeditör, persisk konsul, grosshandlare i 
Malmö, styrelseledamot i bankaktb. Södra Sveriges 
kontor derst., Il W O, R Pr R Ö O 4 kl, R Pr Kr O 4 kl, 
Pers SL O 3 kl. 

2. Bror Adolf, kammarherre, f 1907. G. 1872 m. Berta 
Adelaide Marie Louise Stierngranat, f. 1851 31 '& (Lund). 

Döttrar: 
Anna Märta Elisabeth Antoinette, f. 1873 2S , 11. G. 2:o 

1907 B /io m. Herman Schmidt frih. von und zum 

Stein, f. 1862 26 'o, med. d:r (M ii ne hen). 
Anna Berta Matilda Charlotta, f. 1875 % G. 1905 

23 ,'n m. Carl Louis Liecke, f. 1870 n /e, kemist 

(Berlin). 

3. Julia Elisabeth, f. 1851 B /i. Enka 1899 efter Gustaf 
Fredrik Brodin, maskindirektör (Klippan). 

Yngre gren af ätten: 

Anders Lorentz Gustaf, kapten, f. G. m. Fredrika Wil- 
helmina Abjörnsson, f. 

Dotter: 
Constance Wilhelmine, f. 1835 u /s (Malmö). 1)58 ' 
Priherrl. ätten von Roxendorflf, 

N:o 243. Svensk ätt; 
frihorrlig 17U2 AXEL EMIL THEODOR (sou af sergeanten frih. 
Gustaf Wilhelm Clemeus von Roxeudorff o. Emma Vik 
toria Regnell), t'. 1858 24 4, stationslöreståudare vid Her- 
uösand-Sollefteå jernväg (Ram vik). G. l:o 1887 ni. 
Anna Helena Askeroth, f 1894; 2:o 1900 m. Mari» 
Lovisa Virginie Watz; 3:0 1911 I0 fa ni. Alma Carolina 
Aronsson, f. 1876 8 . 10. 

Barn i 2:a giftet: 
Karl Gustaf, f. 1903 '/». 
Lisa Maria, f. 1901 B /io. 
Birgit, f. 1905 6 V 
A dl. ätten Rudbeck; 

N:o 1637. Samma släkt, in. m., som adliga ätten 
Rudebeck; adlad 1719: introducerad 1 720; 
liar utgrenat sig i friherrliga ätten Rudbeck . CARL OTTO GUSTAF WILHELM (son af kaptenen 
Carl Emil Otto Ferdinand Rudbeck o. hans l:a fru. 
Agnes Elisabeth Elliot), f. 1870 2S ii, anstiild i Roe- 
tjers silfveraffar (New-York). 

Hufvudmanueus faster 
(dotter af generalmajoren Charles Emil Rudbeck 
o. friherrinuan Anna Sophia Rudbeck): 
Ida Reinholdina Selma Sojia, f. 1844 15, 4. Enka 1914 
efter Otto Albert Guilletmot, regementsläkare (Norr- 
köping). 

Hufvudinauuens faders farbroder: 
Fredrik Adolf Rotenburg, kapten, f. G. m. Hedvig Maria 
Charlotta Görges, f. RUDBECK '.»:.! Söner: 

1. Carl Alexander, öfvcrstelöjtnant, f. G. m. Hilda Mag- 
dalena Margaretha Altbern, f. 

Barn : 

1) Claes Olof Axel, agent, f 1899. G. 1893 ra. Esther 
Adamson, f. 187.'» (New- York). 

Söner: 
Axel, f. 189-1 !8 /*> volontär vid Svea ingeniörkär 

(Stockholm). 
Oskar, f. 1897 '*/« (USA). 

2) Anna Maria Hildur Sophia, f. 1859 16 i, väfsknle- 
egarinna i Up p s al a. 

3) Anna Selma Hedda Fredrika, f. 1861 u 2, sjukgym- 
nast (Paris). 

i) Hilda Magdalena Elisabeth Sophia (Malla), f. 

18l)i! 22 /n, sjukgymnast (Paris). 
b) Brita Maria Margareta Sophia, f. 1866 2 6. Fru 

Arrhenius, fil. kand., fotograf (Stockholm). 

2. Claes Olof Lorentz, kaptenlöjtnant, f 1865. G 1858 
m. friherrinnan Magdalena {Malla) Rudbeck, f. 1836 is 'i. 
Beb. eget hus i Stockholm. 

Dotter: 
Anna Juliana (Julie), f. 1865 13 , 7. G. 1898 15 ,n ni. 
August Frans Eugen Ileilbom, f. 1862 l0 ,'7, civil- 
ingenjör, inneh. Ang. Heilborns ElektricitetsbyrS 
(Stockholm). 
Friherrl. ätten lindbeck, 
N:o 282. Utgrenad af adliga i 
771 ; introducerad 177 CLAES REINHOLD (son af underlöjtuuuteu frih. 
Thure Gustaf Alexander Johan Axel Rudbeck o. 
grefvinnan Augusta Stauislas Creutz), f. 1854 16 to. 
Inneh. fideikointnissegendomarna Marieberg o. Kars 
hamra i Södertörn (Marieberg. Tumba). G. 
1893 m. Elin Charlotta Christina Östluud, f 1913. 960 RUDBECK 


Söner: 

Thure-Gustaf Claesson, f. 1894 4 /7 . 
Olof Johannes Claesson, f. 1908 13 /b. 
Hufvudmaunens syskon: 
X.Per Alexander Thure Gustaf, f. 1868 10 / 6 , f d. 
landtbrukare (Karshainra, Tumba). G. 1897 S9 /s 
in. Agnes Heléne Pohl från Tyskland, f. 1874 *'&. 

Barn : 
Reinhold Bertil Olof Alexandersson, f. 1899' 20 / g. 
Thure Gustaf Johan Axel Alexandersson, f. 1901 29 /«. 
Per Olof Alexander, f. 1909 10 /s. 
Lilly Augusta Henriette, f. 1898 ls /e. 
V.Sophie Augusta Matilda, f. 1853 15 /e. G. 1875 6 /n 
m. Erik Gustaf Kinell, f. 1847 ' l U, f. d. öfverste- 
löjtnant i armén o. major i Fortifikationens reserv, 
R S O, Turk M O 3 kl, RD D O, R P daConcO (Stock- 
holm). 
3. Reinholdina Hedda Elisabeth (Dina), f. 1856. Se 
friherrl. ätten Fägerskiöld. 

Hufvudmaunens farbröder o. fastrar 
(barn af holmarskalken frih. Claes Reinhold 
Rådbeck o. grefvinnan Juliana Sophia Gabriella 
Oxenstierna af Korsholm o. Wasa): 
Reinhold Thure Gustaf Carl Gabriel, f. 1825 16 /n, 
fil. jubeld:r, hofmarskalk, f. d. legationssekreterare, 
R N O, R D D O, L S H S El. Eg. Edsberg o. Ingla, båda i 
Uppland (Edsberg, Tureberg). G. l:o 1857 m. 
friherrinnan Josephiua Johanna Catharina Hamilton af 
Hagebv, f 1861; 2:o 1864 24 /6 m. friherrinnan Ida 
von Essen, f. 1838 10 /i2. 

Barn, i l:a giftet: 
\)0lof Reinhold Hugo, f. 1859 8 / 7 (London). G. 
1893 m. Emily Frances Cutler, f 1903. 

Son: 
Olof Reinhold Hugo, f. 1894 25 /i. 
2) Louise Carolina Eugenia Reinholdina Amalia, f. 
1858. Se friherrl. ätten von Essen. 
i 2:a giftet: 
'i) Johannes Reinhold Gustaf, f. 1867 7 /s, vice hn- 
radshöfding, sekreterare hos Generalpoststyrelaen, RUDBECK 961 

anditör vid Göta lifgarde, kanslist vid KM:ts O, RWO, 
RPrJO, R R S:t A O 3 kl, Skytte M (Ebbagå rden, 
Tureberg). G. (1896 -1910 m.Julia Ebba Augusta 
Malmborg). 

Dotter: 
Magdalena Ida Julia (Maleine), f. 1899 8 ,c. 

A) Reinhold Hugo Josef, f. 1871 */o, ceremonimästare, 
tjeastg. kammarherre hos II. M. Drottniugen, ex- 
peditionschef i riksmarskalksembetet, sekreterare hos 
öfverstvrelsun för konung Oscar 11:8 jubileumsfond, 
arkivarie vid K M:is O, Ö II S Gbmt, R N O, R W O, 
GV-sOlM, SkvtteGM, K Bad O Z 1,1 kl, K D 1) 
O lgr, KOldHFO 1 kl, KÖ Fr JO ra kr, R It S:t 
StOSklmkr, Kin D Drak O 2 kl 2 gr, TurkM02kl, 
KEV02kl, R Pr Kr O 2 kl, K Fr II L (Edsberg, 
Tureberg). G. 1902 '"' 10 m. Dagmar Emilia Odel- 
berg, f. 1881 20 s. 

Söner: 
Reinhold Fredrik Wilhelm Reinholdsson, f . 1904 29 1 1 . 
Axel Thure-Gabriel Reinholdsson, f. 190(5 22 /c. 
Victor Gustaf Magnus Reinholdsson, f. 1910 28 7. 

b) Thure Gustaf Alexander Reinhold, f. 1875 " 7, 
fil. lic, andre bibliotekarie vid universitetsbiblio- 
teket i Uppsala. G. 1907 22 ,'io m. grefvinnau 
Elisabeth Charlotta Anna Christina Bonde af Björnö, 
f. 1883 16 6. 

Barn : 
Fredric Carl Reinhold, f. 1909 sl ,7. 
Etoa Ida Sigrid Christina, f. 1912*. 2. 

6) Ida Josef ine Juliana Reinholdina, f. 1869. Se 
grefl. ätten Piper. 

7)Sigrid Gustafva Reinholdina, f. 1873. Se friherrl. 
ätten Hierta, n:o 381. 

8)Idu Magdalena Reinholdina, f. 187G 24 ; 12, stifts- 
jungfru, hoffröken, f. d tjenstg. hos II. K. II. Her- 
tiginnan af Södermanland (Edsberg). 

9) Gunilla Margareta Reinholdina, f. 1882. Se adl. 
iitteu af Klercker. 
2. Johan Zacbris Josua Thure Gustaf, f 1909. G. 1873 
(il 962 RUDEBECK 

m. Ebba Wendela Christina Ulfsparre af Broxvik, 

f. 1849 a0 9 (Stockholm). 

Döttrar: 
Ebba Sofia Fredrika, f. 1875 2 V G. 1910 9 s m. 
Hugo Isak Elliot, f. 1870 n 12, jur. kand., byrå- 
chef i pcnsiousstyrelsen (Stockholm). 
Anna Thurinna Gustafva, f. 1878 20 ,6, stiftsjungfru. 
Märta Eleonora Johanna, f. 188- n 3. 
B.Magdalena (Af alla), f. 1830. Se adl. ätten lindbeck. Adl. ätten Kudeherk. 
N:o 872. 

Gammal att, ursprungligen från Holstein; 
letto förut Rudbeckius och Rudbeck; adlad 
i>7ft: introducerad samma år. EVALD OTTO (son af postmästaren Paul Otto Ku- 
debeck o. Margaretha Dorothea Schiultz), f. 1839 T /»i 
civilingeniör (Askersuud). G. 1893 i2 /i 111. Lucit 
Carolina Björkman, f. 1862 l0 is. 

Son : 
Carl O l, v er, f. 1899 9 /a. 

lliifvudmannens farbroder: 
Peter Krik, prost, f- G. l:o m. Sigrid Gustafva Bry- 
dolf, f; 2:o m. Beata Charlotta Duwér, f. 

Barn, i l:a giftet: 
l.Lars Peter Fredrik, hofstallniästare, f 1914. G. 1871 
m. Eva Thomasine Wiberg, f. 1845 2n s (Stoek- 
h ol m). 

Son : 
.Vi Is Fredrik Louis, f. 1877 2B /i, kammarherre, 
tjeDstg. hos H. K. H. Hertigen af Södermanland, 
ryttmästare i Lifgardets till häst reserv, f. d. 
ordonnansofficer hos H. K. H. Hertigen af Söder- 
manland, RWO, K I Kr O, K Bad O Z L 2 kl m ekl, 
R R S:t St O 2 kl, Off Fr TI L, Siarn Kr O 2 kl o. Kr 
RUDEBECK 963 

MG, StOffCO, R. Tub GM (Stockholm). G. 
1913 28 /io m. Carin Helen Astrid Plåten, f. 
1893 31 / 5 . 

Son : 
Carl Fredrik Wilhelm Paul Olof, f. 1914 5 /s. 

2. Bernhard Alfred Olof, f. 1840 18 /i, fil. kand., e. o. 
hofrättsnotarie (Presttorp, Sjögestad). G. 187'J 
20 12m. Hedda Ig a Petronella Wetterbergh.f. 1852 24 10. 

3. Gustaf Hjalmar Constantin, f. 1841 21 /n. Eg. o. 
beb. Drögshult i Östergötland (Sjögestad). G. 
1873 6 /i2 m. Hanna Maria Granqvist, f. 1846 27 /?. 

4. Sigrid Hilma Sophia, f. 1S31 7 9, f. d. flickskole- 
föreståudarinDa, GM (Stockholm). 

i). Ebba Adriana Fredrika, f. 1836 */s. Enka 1906 

efter Herman Hugo Blomqvist, egendomsegare (Li n- 

k ö p i n g). 

i "J:a giftet: 
6. Amalia Ulrika Ottilia, f. 1843 Io , 3, stiftsjungfru, 

sjukgymnast (Stockholm). 
I.Hedvig Marianne Charlotta, f. 184ö 24 s. Fru Kaltn 

(Stockholm). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Nils Albrecht, fänrik, f. G. m. Anna Sophia Larsson, j. 

Barn : 
I.Jakob Emanuel, f. 1851 l6 /t. Eg. o. beb. Oknebiick 
i Småland (Mönsterås). G. 1885 29 < m. Clara Sofia 
Ålund, f. 1864 ■/». 

Barn: 
Erik Albrecht Emanuel, f. 1888 7 3, volontär vid Krono- 
bergs reg:te. 
Elis Gunnar Konstantin, f. 1891 " 8 6. 
Folke Mauritz, f. 1897 a /i2. 
Nils Jakob Walter, f. 1903 '%. 
Jarl Ragnar Waldemar, f. 1906 ' v 
Berta Gunhild Paulina, f. 1894 "1. 
Karin Walborg Linnea, f. 1900 l *,'t. 
Anna Clara Henriette, i. 1911 10 ii. 
2. Maria Magdalena, f. 1856 B /e. G. 1876 " 11 m. 964 RUDEBECK 

Sven Anton Nilsson, f. 1842 S8 '<>, landtbrukare. Eg, 
Rödsle o. Börsernåla, båda i Smaland (Rödsle, Ve- 
ste r vik). 

/Indra grenen: 
Carl Edvard, fanjunkare, f. G. m. Ebba Amalia von Castanie.f. 

Son : 
Mauritz Abraham Adolf, sjökapten, f 1907. G 185(5 m. 
Marie Elise Ekerot, f. 1830 '\ s. Eg. o. beb. Kri- 
stiansborg i Småland (Förlösa). 

Barn : 
Smit Gustaf Rudolf, f. 1860 ,9 ., f. d. ångbiltabefalhaf 

vare (Kristiansborg). 
Georg Mauritz, f. 1865 16 /s, direktör för Swe.lish- 

American Bank i San Frans i se o, Californien. 
Thor Ivar Baltzar, f. 1873 27 s, agronom, förvaltare 

vid Kristiansborg (Förlösa). 
Ida Wilhelmina Rosalie Marie, f. 1857 3 4 (Kalmar). 

Helmina Ebba Sofia, f. 1861 l */i \ lv . .. , 

, „. , „,/., , i QC n ■< > (Kristiansborg). 
Gerda Viola Elfrida, f. 18b/ /ioJ 

Tredje grenen: 
Edvard Ulrik, generalmajor, t. G. m. farolina Lovisa 
Meurk, f. 

Son : 
Gustaf Mauritz Ulrik, landshöfding, f 1913. G. 1871 
m. Louise Christina Wilhelmina Lagerbring, f. 1846 " :< 
(Stockholm). 

Barn : 

1. Carl Gustaf Edvard, f. 1872'° 4, jur. kand., e. o. 
hofriittsnotarie, kassadirektör i bankaktb. Södra Sverige 
(Helsingborg). G. l:o 1904 ra. Märta Liljen- 
roth, f 1907j 2:o 1913% ni. Judit Ingeborg Kata- 
rina Brandel, f. 188H la /c- 

Barn, i l:a giftet: 
Johan Gustaf, f. 1906 ss /t. 
Eva Märta, f. 1907 *.s. 

i 2:a giftet: 
En son, f. 1913 30 io. 

2. Sven Johan Mauritz, f. 1878 17 /a, rcgemenlsinteinleiil 
vid Kalmar reg:te (Eksjö). G. 1905 10 8 m. Anna 
Maria Löfgren, f. 1882. RUDENSCHÖLD 965 Söner: 

Birger, f. 1906 31 /5. 

Gustaf Mauritz, f. 1909 ' s 

Lars Olof f. 1911 M /«. 
3.iWör«a Lo»wo, f. 1873 ,a .«. G. 1905 '"/* m. &>«& 

Andreas Johansson, f. 1874 !l s, til. kand., adjunkt 

vid folkskolesemiuaiiet i Vexiö. 
4. Elsa Maria, f. 1874. Se adl. ätten Anrep. 
i). Edith Ulrika (Ulla), f. 1881 so /s (Stockholm). 
Friherrl. ätten Rudenschöld, 

N:o 227. 

Svensk ätt fråu Veruiland; hette förut Ku 
dén; adlad 1719; friherrlig 1747; introducerad 
1752; gretlii,' 1770, men ej i denna värdighet 
introducerad. CARL T HORS T EN GOTTHARD (sou af bruks- 
eguren grefve Carl o Thure Gustaf Rudenschöld o. 
Amalia Wilhelmina Ahrberg), f. 1863 2!> , a, öfverste 
u. sekundchef för Lifreg:tets husarer, f. d. chef för 
krigshögskolan, f. d. generalstabsofficer, R S O, R N O, 
GVrsOlM, R Pr Kr O 2 kl, R R S:t St O 2 kl, Serb 
RKIlt. GM, LKrV A (Sköfde). G. 1892 30 /m 
m. Anna Sojia Marianne Plunting-ilyllenbåga, f. 
1870 K 7i2. 

Döttrar: 
Martha Louise Marianne, f. 1896 c , i, stiftsjungfru. 
Karen Elisabeth Christina, f. 1901 *°. 4, stiftsjungfru. 
Ilufvudmannens farbröder 
(söner af kaptenen grefve Carl Rudenschöld o. Marga- 
retha Charlotta Christina Sophia Adlercreutz) : 

1. Axel, f. 1829 °/8, f. d. öfverste o. chef för Bohusläns 
reg:te, K S O 1 kl, K D D O 2 gr. Arr. o. beb. Leckö 
Kungsgård i Vestergötland (Leckö, Kållandsö). G. 
1850 m. Sara Euphrosvne Gunilla Wennerberg, f 1896. 

2. Hakon, kapten, f 1909. G. 1874 m. Hanna Matilda 
Wcnncrus, f. 1852 "/a (Stockholm). 966 RUDENSCHÖLD 

Barn: 

1) Carl-Axel Esaias, f. 1878 26 s, skogsförvaltare vid 
Elfvestorps aktb. (Elfvestorp). G. 1907 l /e m. 
Hertrud Stolpe, f. 1883 s /&. 

Barn : 
Carl Wilhelm Hakon, f. 1909 26 /s. 
Herthrud Stina Magdalena, f. 1908 19 /s. 
Herthrud Birgitta Maria {Britt- M ar ie) f. 1911', 10. 
l J) Thor sten Gustaf Gabriel, f. 1886 u /i, löjtnant 
vid Lifregttets grenadierer (Stockholm). G. 1908 
7 £. m. friherrinnau Lucie Marie Antoinette (Xina) 
Lagerbjelke, f. 1887 10 /is. 

Döttrar: 
Hanna Lucie Margareta, f. 1910 15 5. 
Ebba, f. 1912%. 
o) Sigrid Christina (Stina), f. 1875. Se friherrl. ätten 
Säck. 

Hufvudmannens farfaders bröder: 
1. Thorsten, kapten, f. G. m. Christina Charlotta af 
Geijerstam, f. 

Son: 
Johannes Gabriel, stationsinspektor, f 1879. G. m. Anna 
Kristina Wikström, f. 1849 9 , '* (omgift 1881 m. Ludvig 
Wilhelm Ström, f. 1833, grosshandlare). 

Son: 
Axel Casimir, kontorist, f 1910. G. 1897 m. Sibylla 
Marie Kluxen (P h i 1 a del ph i a, USA). 

Dotter: 
Elsa Sadir Christina, f. 1898 2 i. 
'J. Thure Gabriel, kammarherre, f. G. ra. grefvinnan 
Angusta Charlotta Lovisa Stackelberg, t. 
Dotter: 
Adéle Marina, f. 1832 4 /io, f. d. hoffröken hos Prin- 
sessan Eugenia (Stockholm). 007 
Adl. ätten Ru ten sköld, 

N:o 328. STEN AXEL GEORG (son af godsegaren Abraham 
Axel Rutensköld), f. 1891 »•/«, plev vid Teknisk.» 
högskolan (Stockholm). 

Hufvudmaunens moder: 
Hedvig Viola Constantia Törnsten, f. 1854 "/«. G. 1885, 
enka 1910. Eg. o. beb. Olstorp i Vestergötland (Vår- 
gårda). 

Hufvudmaunens svstrar: 
Thora Viola Sofia, f. 1886 * 9 /s. G. 1910 18 /io m. 
Tage Fredrik Vionvillt Milles, f. 1882 16 /o, vice 
verkst. direktör i aktb. E. G. Svanström (Stock- 
fa ol m). 
Signe Carola Margaretha, f. 1888 7 /io, stiftsjungfru. 
Gunhild Vivian Louisa {Gull), f. 1892 6 /i2, stiftsjungfru. 
Friherrl. ätten Ruuth, 
N:o 296. 

Fiu.sk ätt, fick förnyelse å adelskap 1659; fri 
herrlig 1777; introducerad samma år; utgången 
på uianssidau 1898. Erik Fritz Emil, underlöjtnant, t. G. m. friherrinnan 
Fredrika Wilhelmina Palmqvist, f. 

Dotter: 
Ebba Fredrika Eleonora, f. 1844. Se grefl. ätten Snoilsky. 9 fi K RYMNGSVARD 
Grefl. ätten Knuth, 

N:0 108. 

.Samma släkt soiu frih. ätten Ruuth; greflig 
179-', men värdigheten åtföljde endast äldst» 
[tonen, son efter son; introducerad 1800 : ut- 
gången på manssidan 1908. 

Magnus Daniel, geuerallotsdirektör, f 1903. G. 1806 m. 
Anna Sofia Matilda Zethelins, f. 1845 M /s. Beb. egen 
villa vid SnltBJöbadcn. 
Adl. ätten RydingSYärd, 

N:o 1471. tysk adlig ätt, vid namn von 
Proschwitz ; adlad i Sverige och adopterad 1790: Gammal 

ischwitz ; : 

introducerad 1802. AXEL GEORG (son af landtbrukaren Axel Georg Ry- 
dingsvärd o. hans l:a fru Mary Forrester Thorburn i 
hennes 2:a gifte), f. 1836 9 /i, f. d. landthandlatide (Pro- 
vidence, R I, US A). G. 1857 n s m. Emma Cecilia 
Holmström, f. 1837. 

Barn: 

1. Axel Emil Gustaf Oskar, styrman, f 1905. G. m. 
Laura Sofia Alvin, i hennes l:a gifte, f. 

Söner: 

Forrester Jakobus, f. 1888 °/uj maskinarbetare (Hart- 
ford, Conn., U SA). 

Oskar Sigfrid, f. 1892 12 /«, maskinarbetare (Hart- 
ford, Conn., USA). 

2. Karl Arthur, l 18(33 22 /n, artist. Egare o. direktör 
för Rydingsward Sehool of Art Woodkarving (New- 
York). G. l:o 1886 m. Annie Maria Uavis; 2:o 
1898 28 /i2 m. Ida Withouse Jackson, f. 1862 M /is. 

3. Gustaf Viktor, f. 1867 °,'s, freskomålare (New- 
Haven, Conn., USA). 

é.Thorsten Natanad, f. 1880 5 /4, handlande (B e- 
werlv, Mass., USA). G. 1900 ' t m. Amy Flora 
Adams, f. 1878 " s. KY0INGSVAK1) 9 69 

Baru : 
Raymond Oliver, f. 1901 26 /s«. 
Herbert Loyd, f. 1905 5 h. 
Alice Amalia, f. 1903 2 /&. 
5. Emma Anna Margareta, f. 1860 M /s. Enka 1890 
efter Carl August Carlsson-Lindqvist (P rov iden ce, 
Rl, USA). 
ti./Iellevi So/la, f. 1873 24 , & (Woburn, Mass., U S A). 
I.Rosa Josefina, f. 1875 7 /o. G. 1901 m. Karl Gu- 
staf Carlson, f. 1869 7 /s (Hartford, Conh., USA). 
Hufvudmauneus broder: 
Oskar Wilhelm August, landtbrukare, f. G. 111 Maria 
Euphrosyne Westerlind i hennes l:a gifte, f. 

Son : 
Carl William Birger, handelsbokhållare, f 1909. G. 
1896 m. Ragnhild Maria Stillström, f. 1867 10 4 
(Göteborg). 

Barn : 
Reinhold William Oscar, f. 1904 2 /io. 
Greta Ragnhild Maria, f. 1903 2, ,2. 
HufvudmanneiiB halfbroder: 
Erik Simon Fumfreicb, rektor, f 1896. G. 1892 m. Elin 
Katarina {Ella) Kahn, f. 1872 Ve. Omg. 1907 2 /io 
m. Carl Carlowitz, f. 1881 s 'b, sjökapten (Veners- 
borg). 

Dotter: 
Karin Elisif, f. 1894 M /i. 

Hufvudmannens farbröder: 

1. Fredrik Wilhelm, vice hiiradshöfding, f. G. in. Johanua 
Maria Renström, f. 

Dotter: 
Johanna Carolina Ilellevi, f. 1845 IU , 10. Enka 1895 
efter Johan Aron Andersson Ahnén, kyrkoherde (Göte- 
borg). 

2. Oskar, major, f. G. m. Sophia Carolina Elisabeth Fal- 
kenberg af Bålbv, f- 

Dotter: 
Johanna Henrieite Ulrika, f. 1841 "7. Enka 1899 
efter Gustaf Linnér, kyrkoherde (Stockholm). 970 RÅI.AMB 
Friherrl. ätten Rålamb, 

N:o 59. al sveusk adlij,' alt fiäu Veslei 
friherrlig Ifi74 ; introducerad 1675. ERIK ANDERS SIGFRID (son af godsegaren frih. 
Erik Axel Rålamb o. Lovisa Carolina Ottilia Adel- 
borg), f. 1864 10 ,5, häradsdomare, agronom. El'. 
Granhammar o. V* i Ekolsund, båda i Uppland (Grau- 
b ammar, Kungsängen). G. 1907 ,6 /io m. Elma 
Rosina Elisabeth von Haartman från Finland, f. 
1876 V». 

Barn : 
Bror Anders Sigfridsson, f. 1912 */«. 
Elma Ottilia, f. 1909 25 /i. 
Birgitta Elisabeth (Britta), f. 1910 i6 ,i. 
Hufvudmannens styfmoder: 
Friherrinnan Sofie Charlotta Fredrika Rålamb, f. 1848 2Ö e. 
G. 2:o 1887, enka 1908. Eg. hus i Stockholm. 
Hufvudmannens syskon: 

1. Claes Erik, f. 1868 "/e, hofmarskalk hos H. K. .H. 
Kronprinsen, O II S Gbmt, K N O 1 kl, R W O, G V Sbm, 
RRSttStOlkl, StkSpOIC, K Bad O Z L 1 kl o. 
Barth I Z O 2 kl, K D D O 2 gr K B V O 2 kl, K It Kr 
O 2 kl, K G Fr O 2 kl, R Pr R Ö O 2 kl m kr, Turk M O 
2 kl, OffFrHL, Bad J M (Stockholm). G. 1896 Vi 
m. Louise Elisabeth Charlotta Tamm, f. 1875 27 ,t. 

Barn : 
Sigfrid Axel Eriksson, f. 1896 n ,9. 
Stina Ottilia Theresia Eriksdotter, f. 1899 °, 5, stifts- 
jungfru. 

2. Otto Stig, i. 1872 10 /i2, kapten o. kompanichef vid 
Svea lifgarde, G V:s 01 M, R Fr H L, R Pr Kr O 3 
kl, J O II S 5 kl, Skvtte-GM (Stockholm). G. 1899 
'".'• m- Märta Ulrika (Ull a) Cederschiöld, f. 1875 12 ,'ii. 

Döttrar: 
Barbro Stigsdotter, f. 1901 "/i. 
Gunvor Stigsdotter, f. 1903 ,8 /h. :aaf i smaland 071 S.Louise Emerentia Ottilia, f. 1861. Se friherrl. ätteu 

Leijonhufvud. 
i. Eva, f. 1863 ,8 / 6 . G. 1886 22 /u m. Sven Sigfrid 

Ahlberg, i hans 2:a gifte, f. 1847 "/ 9 , f. d. öfverste- 

löjtnant i armén, f. d. major vid V estgöta reg:te, 

ledamot i styrelsen för Skaraborgs ensk bank, It S O. 

Eg. o. beb. Karlsro vid Sköfde. 
5. Gundborg, f. 1865 19 o, hoffrökeu, f. d. tjenstg. hos 

Drottning Sophia, O II S Gbmt (Stockholm). 
S.Ebba, f. 1870 l7 /s (Drottningholm). 
Ilufvudmannens fa'ders farbroder: 
Carl Fredrik, hofmarskalk, f. G. m. grefviunau Char- 
lotta Fredrika Hamilton, f. 

Döttrar: 
Brita Fredrika Emerence Augusta, f. 1844. Se grefl. 

ätten Cederström. 
Sojie Charlotta Fredrika, f. 1848. Se ofvan. 
Adl. ätten Bääf i Småland, 

N:o 189. 

lammal svensk adlig ätt; introducerad 1033. HENRIK LEONARD (son af godsegaren Bengt 
Leonhard Rääf i Småland o. Carolina Lindström), f. 
1873 20 /i2, f- d. löjtnant vid Första lifgrenadierreg:tet, 
disponent för Forsnäs aktb. Eg. l /s Buhlsjö i Öster- 
götland (Fors näs, Ydre). G. 2:o 1910 28 /n m. 
Thyra Maria Ekelund, i hennes 2:a gifte, f. 1877 2i '/ti. 
Hufvudmannens syskon: 

1. Fredrik Leonard, f. 1875 5 /c, ingeniör (Forsnäs, 
Ydre). 

2. Axel Leonhard, f. 1877 18 /n, löjtnant i Jönköpings 
reg:tes reserv. Eg. l /s Buhlsjö samt Sy se rum i 
Smaland (Tu na). G. 1907 7 /s m. Lotten Maria 
(Lo t ti) Wallberg, f. 1887 15 /e. 

Barn : 
Bengt Leonard, f. 1908 «/i. 97'2 SABEI PELT Brita, f. 1911 8B /s. 

Kerstin, f. 1914 4 ,7. 
3. Märta, f. 1876. Se friherrl. ätlen Hermelin. 
IlulVudmanneus farbroder: 
Ragnvald Leonard, knnnnarjnnkare, f 1905. G. 1874 m. 
Hilda Charlotta von ffolten, f. 1838 28 's. Eg. o. beb. 
Sandvik i Östergötland (Stjernorp). ' 
Adl. ätten von Röök, 
N:o 2096. 

Skall bärstamma från England; bette förut 
Röök; tysk adel med namnet von Röök; 
naturaliserad 1773; introducerad 177G ; ut- 
gången pa manssidan 18»;». 

Lars Adolf Fredrik Gustaf, kammarherre, f. G. in. Bed» 
Sophia Ridderborg von Block, f. 

Döttrar: 
Hedvig Sofie Wilhelmina, f. 1845 "/a. Enka 1908 
efter Samuel Arfwidson, hiiradshöfding (Göteborg). 
Alma Emilia Hildegard, f. 1849 10 ,'i2 G. 1880 ",'n 
m. Gustaf Christian Samuel A rfwidson, f. 1851 m /b, 
amerikansk f. d. vice konsul, grosshandlare i Stock- 
holm, R W O. Eg. hus i nämnda stad. 
Adl. ätten Sabel felt, 
N:o 317. Svensk ätt; hette förut Sabel; adlad 11)43; 
introducerad 1G17. G U S T A F HERMANSSON (son af kaptenlöjtuanten 
Herman Georg Ake Bogislaus Sabelfelt o. grefvinuan 
Gustafva Charlotta Elisabeth von Hermansson), f. 1864 
I3 /7, kapten i Svea artillerireg:tes reserv, RSO (Stock- 
holm). G. 1889 (in. Ida Fransiskn Elvira Gabriella 
Adlercreutz, i hennes l:a gifte). SÄCK 07 3 Dotter: 
Aurora Cecilia Alice Gabriella Fransiska Tatiana Via 
Alexandra, f. 1900 25 /s, stiftsjungfru (Ven ers bo rg). 
Ilufvudmannens broder: 
Nils Herman, f. 1868 28 /i, sjökapten, f. d. reservlöjtnant i 
Kungl. flottan (Stockholm). G. 1914 ' 10 in. Ejda 
RodheJ. 1877 ,; o. 
Adl.. ätten Sabel Ii i ert a, 

N:o 186. Gammal linak ätt; adlad 158C 
nd It!:!:!; utgången på manssidar Carl Germund, kanslist, f. G. in. Anna Christina Lind, f. 

Dotter: 
Amalia Wilhelmina Christina, f. 1839 ,6 U (Stockhol m). 
Friherrl. ätten Säck, 
N:o 170. 

Urgammal tysk adlig ätt, vid namn 
Säck; naturaliserad 1 ("Uf> ; friherrlig 171S> ; 
troducerad 1720. C A It L PHILIP (son af ryttmästaren frih. Johan Gabriel 
Säck o. Eva Matilda Carolina von Ilofsten), f. 1 876 4 , r». 
agronom, nämndeman inom Åkers härad. Innehar o. 
beb. ndeikommiseegendomen Hergsh ammar i Söder- 
manland (St r eng näs). G. 1899 8 ,'mn. friherrinnan (gref- 
vinnan) Sigrid Christina (Stina) Rudenschöld, f. 1875 8 , o. 

Harn: 
Johan Gabriel Hakon, f. 1902 17 ,o. 
Evy Louise Carin Krislina, f. 1908 8 i*. 
Hufvudmannens syskon: 

Johan Gabriel (John), f. 1880 18 /», agronom (Argentina). 

Eva Gabriella, f. 1869 8 / 1 (B en n inge, St re ngn äs). 

Louise Wilhelmina, f. 1873 °, « (St re n gn äs). 074 VON SA1.TZA 
Friherrl. ätten von Saltza, 
N:o 260. 

Urgammal adlig ätt från Meiscn I Tysk- 
land; naturaliserad 1731; friherrlig 1755; in- 
troducerad 177G; har greflig värdighet, enl. 
37 § regeringsformen. 

PHILIP (son af frih. Carl-Fredrik von Saltza o. 
Wilhelmina Henrietta CharlottaStoopendaal),f. 1885 9 j, 
ingeniör (New York, ÖSA). G. 1910 ao 3 m. 
Katharine Warren .flardenbergh, f. 1887 "' io. 

Söuer: 
Carl Anton Philip, f. 1911 18 /o. 
John ffardenbergh, f. 1912 "ho. 
Hufvudmannens syster: 
Elisabeth Christina (Lisa), f. 1884 10 i. G. 1911 w /u 
m. George Philip Kräpp, professor vid Columbia 
1'nivcrsity (New-York). 

Hufvudmannens farbroder 
(söner af öfverceremonimästaren grefve Carl Anton 
Philip von Saltza o. grefvinnan Christina 
Gustafva De la Gardie): 
Ner man Edvard Axel. Se grefl. ätten von Saltza. 
Jacob Ludvig, f. 1867 19 , s, e. o. hofrättsnntarie, no- 
tarie i Generaltullstyrelsene knnsli. Eg. Mem i Öster- 
götland (Stockholm). ! 
Grefl. ätten von Saltza, 
N:o 142. Greflig 18-13, enl. 37 § regeringsformen 
introducerad 1815. HERMAN EDVARD AXEL (son af öfverceremoni- 
mästaren grefve Carl Anton Philip von Saltza o. gref- 
vinnan Christina Gustafva De la Gardie), f. 1844 ,5 /s, 
urcfve vid faderns död 1H83 (Fl i si. v prestgSrd, 
Plisbv) AF SANDEBERG 975 
Adl. ätten af Sandeberg, 

N:o 2094. från Göteborg; hetto förut 
il 17"'_'; introducerad I77i;. J O H N DAVID (son af kustsergeauten John David af 
Sandeberg o. Carolina Sophia Gasslander), f. 1857 20 , 10, 
domänintendent o. fredsdomare i Wagga-Wagga 
iSyd-Wales, Australien): G. 1893 n 4 med Elisa- 
beth Donnellan, f. 1875 28 o. 

Barn: 
John David Michaél, f. 1894 29 .o. 
Svante Carl Otto David, f. 1900 ".o. 
Oscar Ambrose David, f. 1903 "%*• 
Alice Elizabeth Mary, f. 1895 I9 , o, stiftsjungfru. 
Eileen Francis Mary, f. 1899 */»>. stiftsjungfru. 
Hufvudmannens faders syskon 
(barn af majoren John David af Sandeberg o. Christina 

Maria Borgström): 
1. Hugo David, stadsmuklare, f 1892. G. m. Maria 
Charlotte Kranting, f 1910. 
Baru: 

1) Viktor Hugo David, f. 1857 20 /6, kamrerare i akti). 
Stockholms handelsbauk (Stockholm). 

2) Fredrik Isidor David {Fritt), f. 1859 "Va, kontors- 
chef hos bankirfirman C. G. Cervin i Stockholm, 
R W O, G V :8 01 M, R R S:t A O 3 kl, G M. 

3) John Hugo David, f. 1S61 "/>, arkitekt (New-Y o rk). 
G. 1897 »■ 10 m. Hattie Carolhie Gries, f. 1869 »u. 

Son: 
Viktor Hugo David, f. 1900 M /n. 

i) Maria Charlotta, f. 1855 15 ,'3, stiftsjungfru, konlors- 
skrifvare i postsparbanken (Stockholm). 

b) Matilda Maria Lovisa (Lis»), f. 1858 M c, stifts- 
jungfru (Stockholm). 

{'>) Peggy Maria Christina, f. 1863 i: ',n. Enko 1902 
efter Sven Viktor Almgren, godsegare (Stockholm). ^76 AF SANDEBERG 

7) Stinn Magnhild Eva Maria, f. 1872 I8 /8, stiftsjung- 
fru, tjcnstgör. i Stockholms hnndelsbnnk (Stockholm). 

2. Viktor David, sjökapten, f 1861. G. 1858 m. Fr* 
drique Johanna Maria Zechow från Holstein, f. 1839 16 j 
(Stockholm). 

3. Svante Knrl Otto David, rådman, f 1013. G. 1865 
m. Zelma Elisabeth Christina Kinnman, f. 1843 "i 
Eg. o. heh. Kumo (Sundsvall). 

Döttrar: 

Maria Christina, f. 1866"/". G. 1890 27 /3 ni. Erik 
Elias Berggren, f. 1865 s %s, verkat, direktör i Sunds- 
valls enskilda bank, KWO (Sundsvall). 

Frida Maria, f. 1870 l5 /i, stiftsjungfru, knmrernrc i 
Sundsvalls sparbank (Sundsvall). 

4. Edvard l);ivid, major, f 1886. G. 1868 m. Hilma 
Maria Carolina Pehrsson, f. 1844 18 /9 (Ystad). 

Barn: 

\)Nils Wilhelm Edvard David, f. 1869 13 /io, gods- 
egare. Eg. o. beb. Villiegården i Skåne (Ryds- 
gård). G. 1898 2l b m. Agnes Elisabeth Evander, 
f. 1879 Vi. 

1:5 arn : 
Edvard David, f. 1901 V*. 
Pehr Herman Hugo David, f. 1910 18 / 8 . 
Margaretha Maria (Greta), f. 1903 ts /s, stiftsjungfru. 

-2) John Viktor Edvard David, f. 1871 ,8 /s, ryttmästare 
o. skvadronschef vid Skånska dragonreg:tet, RSO 
(Ystad). G. 1907 17 4 ra. Greta LiiningJ. 1884 " 7 

Barn: 
Hugo Edward David, f. 1914 B /o. 
Elsa Greta Maria, f. 1908 IB /n, stiftsjungfru. 
Inga Greta Maria, f. 1911 "/s, stiftsjungfru. 

'i) Hilma Magnhild Cecilia Maria, f. 1873 M 7) stifts- 
jungfru (Ystad). 

5. Marianne Charlotta Maria, f. 1836. Se frihenl. 
ätten Hamilton af Hageby. 

6. Eva Maria, f. 1840 9 /l0 , f. d. hoffröken hos H. K. II. 
Enkehertiginuan af Dalarne (Stockholm). 

T.Emilie Maria, f. 1810 Se adl. ätten af Geijerstam. AF SANDEBERG 97 7 

Hufvudmannens faders farbröder: 
l.Carl David, hiiradshöfdiug, j. G. ni. Theoiiln Krigeli, f. 
Söner: 
l)John David, kapten, f 1805. G. l:o m. Anna Ma- 
ria Scharp, f; 2:o 1865 m. Hilma Agnes Norman, 
i hennes 2:ä gifte, f. 1835 a8 /s (Stockholm). 

Barn, i La giftet: 
Anna Maria Sofia Katarina (Bie), f. 1857 "/». Euka 
1897 efter Gabriel Beckmann, regementsläkare 
(Stockholm). 

i 2:a giftet: 
Ernst Nilt David, f. 1871 li /r,, kapten o. kompani- 
chef vid Vestgöta reg:te, RSO, B M F O 4 kl m kr 
(Axvall). G. 1901 % m. Anna Bertha Maria 
Engdnhl, f. 1875 "/". 
2) Nils David, kapten, f. G. m. Maria Catharina Chri- 
stina Aspegren från Danmark, i hennes La gifte, f. 
Söner: 

(1) Adolf David, f. 1856 1! , s, major i armén, kapten 
i Upplands infanteriregites reserv, befälhafvare för 
Uppsala norra landstormsområde, sjukgymnast, f. d. 
gymnastiklärare, KS O (Uppsala). G. 1902 ,t /h 
m. Selma Augusta Ahlnander, f. 1870 S1 /s. 

Dotter: 
Ulla Maria, f. 1906 26 /n. 

(2) John David, f. 1858 22 / 3 , vice hiiradshöfdiug, stads- 
notarie i Sundsvall, sekreterare i Handels- o. 
sjöfartsuämnden derst Eg. hus i Sundsvall. 

2. Otto David, kapten, f. G. m. Magdalena Lundgren, f . 
Söner: 
1) Anders Evald Svante David, kapten, f. G. ra. 
Hulda Antonia Charlotta Dahlin, f. 

Barn : 
(l) Carl-Otto Olof David, i. 1864 s 7, major o. 
divisionschef vid Smålands artillerircg:te, RSO, 
RBelgLeopO (Jönköping). G. 1894 ••/* m. 
Elin Hildur Carlson, f. 1871 "»/»■ 

Barn: 
Birger David Carlsson, f. 1895 15 2. 
II el le v i Maria, f. 1900 28 'i». 078 AF SANDEBERG 

Cl) Kvald Hakon David, f. 1860 s 'i , rCSeillBpektör 
för aktb. Pellcrin (Göteborg). G. (1896 190JJ 
m. Elin Conntantia Carolina Gillblad). 
Barn: 

(i unnar Kvald Axel David,- f. 1900 8S /V 
. Brita Maria, f. 1898 30 ,'s. 

Gurli Tony Maria, f. 1904 "/o. 

A.'a;-in Jl/ario, f. 190(5 u /e. 
(3) Fredrik Ivar David, f. ,1869 "/«, grosshandlare 

i Göteborg. 
(4)Gillis Werner David, f. 1873 ,5 9, grosshandlare i 

Göteborg. G. 1902 3 o ni. Mary Gilies Steven- 

son Broxcn från Skottland, f. 1874 5 /s. 
Barn : 

Evald William David, f. 1905 10 c. 

William Gillis David, f. 1908 '%. 

7'orcy Ingrid Maria, f. 1903 '■",«. 
(b) Bertil Johan David, f. 1881 25 .'? (V ilhelmsro, 

Jönköping). 
(6) Elin Maria, f. 1862 25 / 8 (Göteborg). 
(1) Magda Maria, f. 1872 6 /'i. G. 1902 ", 2 m. 

Knut Ernst Almgren, f. 1870 °, 10, gymnastik- 
direktör (Paris, Frankrike). 
(8) Ottonie Maria (Tony), f. 1876 u , 10. G. 1907 17 s 

111. Thomas Meinertz, skeppsmäklare (Roncn, 

Frankrike). 
2) Fredrik Alexander David, kapten, f 1884. G. 1 SfiT 
111. Jane Dickson, f. 18-14 "n (Ven ersborg). 
Harn : 

(1) Edward David, f. 1870 •'',?, ingeniör, innebor 
ingeniörsafliir i Portland (Oregon, USA). Heb. 
eget hus derst. G. 1906 10 /e m. Judit h Xatlialir 
Allmcn, f. 1878 »/s. 

Son: 
Fredrik David, f. 1907 89 /3. 

(2) William David, f. 1874 25 11, kapten o. batteri- 
ehef vid Göta artillerireg:te (Göteborg). G. 
1912 n /a m. Margareta Sojia (Greta) Kilman, f. 

1878 8/ 8. SANDELS 
07! 


Son: 


Hasta/' Edward David, !'. 


1913 " h. 
('MJohn David Fredrik, f. 


1884 ' ., 


löjtnant 


Vestgöla reg:tes reserv, ji 


r. stud. vi 


1 Uppsal 


universitet. 


(4) Maria I sabel, f. 1869 '/s. 


G. 1891 8 


i in. Kr i st i an Andreas von Sydow, f. 1852 13 /9, til. kand., 
f, d. läroverksadjunkt, sekreterare i Elfsborgs läns 
norra hushållningssällskap, landstingsman i samma 
län, vice ordf. i styrelserna för Venersborgs sparbank 
o. Venersborgs enskilda bank samt i direktionen 
för ränte- o. kapitalförsäkringsaiistalten i Ve- 
ners borg, RWO, GM. Beb. eget hus derst. 

(:"))/« ne Maria, f. 1873%. G. 1905 "/g m. Gers 
horn Whit/ield Guinness, f. 1869 K /i. med. d:r, 
läkaremissionär vid »China Inland mission» (K a i- 
feng-fu, Honan, Kina). 

(6) Eleonore Maria, f. 1876 28 /«. G. 1904 ", s m. 
Bengt Olof Leonard Lundblad, f. 1867 ,8 ,7, med. 
lic., f. d. bataljonsläkare i fältläkarekåren, läsa- 
reltsläkare i Venersborg. 
Adl. ätten Sandels, 
N:o 2006. 

Gauinial prestsläkt frän Roslagen; hette förut 
Sandel; adlad 1772; introducerad 1773; en ph 
manssidan utslocknad gren hade pro fl i g värdig- 
het, enl. 37 § regeringsformen. 

ARVID AX KL BENJAMIN LARSSON (.sou af kap- 
tenen Sten Wilhelm Edvard August Sandels), f. 
187(5 ?%, ingeniör (Ohio, USA)'. G. 1901 M 12 
tu. Helga Elisabeth Carlsson, f. 187(5 * 6. 

Söner: 
Axel Edvard (Eddi), f. 1903 l0 1. 
Francis William, f. 1907 V2 ,s. 
Georg Arvid, f. 1909 2a , 4. 

1 lufvudmannens moder: 
nna Christina Carolina (Lina) Ihjdström, f. 1848 ''' *. 
G. 1874, enka 1880 (Karlskrona). KO SANDEI.S 

Hufvudmanneii8 syskon : 
August Fabian Gustaf Larsson, f. 1879 IT 2, piano- 

iuslrnktör (Boston). 
Lina Hilda Amalia Larsson, f. 1881 u 9. G. 1908 "' 1 
tu. Sven Bergman, f. 1872 "°, o, kapten o. kom- 
panichef vid Hallands reg:te (Halmstad). 
Selma Ingeborg Amalia Larsson (Ma Ila), f. 18^5 15 1 
(Karlskrona). 

Hufvudinannens faders syskon 
(barn af majoren Lars August Sandels o. Clementinu 

Adelaide von Heland): 
l.Larä Arvid Reinhold, mönsterskrifvare, f 1912. G. 
1864 m. Maria Elisabeth {Mia) Kullberg, f. 1842" « 
(Vexiö). 

Barn: 
DJohn, f. 1865 24 ,4, grosshaudlare, Sp M (Halm- 
stad). G. 2:o 1911 12 /4 m. Maria Charlotta de 
Maré, i hennes 2:a gifte, f. 1864 18 9. 
2) Claes, f. 1873 7/ 9, kapten i Vestgöta reg:tes reserv, 
verkst. direktör för Katrinefors aktb , Alkvetterus 
aktb., Harge aktb. o. aktb Tidan. Eg. o. beb. 
villa i Mariestad. G. 1905 e /n tn. Herta Lovisa 
Charlotta Amnéus, f. 1879 V 12. 

Baru : 
Gösta Claesson, f. 1906 ls /s. 
Claes Claesson, f. 1911 23 1 
Stina Claesdotter, f. 1908 Vi. 
VA Kerstin, f. 1866 2a /io. Enka 1913 efter Lars 

Gustaf Grevilli, bruksegare (Stockholm). 

4) Augusta (Gussie), f. 1871 \ \. G. 1894 ",s in. 

Sten Albin Lilja, f. 1861 V11, vice hiiradshöfding, 

landssekreterare i Kronobergs län, Il N O (Vexiö). 

2. Carl Axel Magnus, kapten, f 1902. ' G. 1879 ni. 

Kilen Charlotta Karlström, f. 1859 *'/», utgifvare af 

tidningen Damernas Musikblad (Stockholm). 

Barn: 
1) Lars Axel Johan August, f. 1880 ,l /t, bergsingenjör, 
disponent för Aktb. svenska svrgasfabriken. *Eg. 
o. beb. Villa Vallmo (Oskarshamn). G. 1909 
28 ,'e m. Gertrude Lovisa Augusta .Wai-ia Paulus, t. 
1881 80 '9. SANDELS 981 

Döttrar: 
Gertrude Elisabeth Marianne, f. 1910 B /s. 
Ulla Margareta, f. 1911 19 ,'io. 
2) Carl Axel Magnus, f.1883 17 ,9, laudtaiiitare (Stock- 
holm). 
'.\)Elsa Maria Adelaide, f. 1882 M /i. 
■\)Ida Alice Stina Margareta, f. 1885 l0 /i. 
3. Hilda Augusta Adelaide, f. 1830 98 /ia. Enka 1898 
efter Johan JakobBiörklund, tullkontrollör (H al m stad). 
Hufvudmannens faders farbroder: 
Kuut Wilhelm, hiiradshöfding, f. G. m. Carolina Johanna 
liiebholtz, f. 

Barn : 

1. Hjalmar Gottfrid, slottsarkitekt, f 1910. G.2:om Gerda 
Selma Theresia Sjölander, f. 187."i 30 u (Stockholm). 

Söner: 
Oskar Hjalmar, f. 1899 ls /9 . 
Carl- Erik Wilhelm, f. 1903 "/«• 

2. Carl, f. 1845 I8 /s, fotograf (Stockholm). G. 
l:o 1875 m. Emma Augusta Tillberg, f 1908; 2:o 
1910 4 io m. Emma J/anVi Lindström, f. 1863 ' r,. 

Barn, i l:a giftet 
DKnut Hjalmar, f. 1881 2 Vio, fotograf (St o c k - 
holm). G. 1906 ni. Eva Johanna Eultgren,tlSQ9 M : „ 

Barn : 
Carl Knutsson, f. 1906 6 /n. 
Gunnel Knutsdotter, f. 1908 */e. 
Ewa Knutsdotter, f. 1912 20 /4. 
2) Axel Gösta Fabian, f. 1887 ",4, artist (Paris). 
•A) Ingeborg Johanna, f. 1879 le /o. 

3. Alfhild, f. 1848 20 /o. Enka 1892 efter Carl August 
Lönnberg, fabrikör (Stockholm). 

Yngre gren af ätten: 

Johan August, grefve, fältmarskalk, f. 

Söner: 
1. Samuel August, grefve, generallöjtnant, f. G. ni. Hedvig 
Henrietta Emilia Augusta Tersmeden, n:o 1960, C, f. 

Dotter: 
Augusta Ulrika Constantia Charlotta, f. 1853 ", 5. ('•■ 982 SANDSTRÖMER 

1875 *%l m. Philipp Friedrich Alexander Carl 
Botho furst zu Kulenburg und Jlertefeld, grefve von 
Sandels, f. 1847 ls 2, tysk f. d. ambassadör, jur. d-.r, 
K. in st k NO, Km st KW O, m. m. Eg. Lieben- 
berg i Mark Brandenburg o. Hertefeld i Uhenpro- 
vinsen, Tyskland. 
2. Carl Wilhelm, förste hofmarskalk, +. G. m. Wendela 
Sophia Amalia Nordenstolpe, f. 

Dotter: . 
Wendela Astrid Elisabeth Augusta, f. 18f>3 9 o (Mot al a). Adl. ätten Sandströmer, 

N:o 2322. 

Svensk ätt; liette förut Sandström; adlad 
1847, enl. :t7 § regeringsformen; introducerad 
samma år. 

CARL (son af envoyéen Carl Johan Albert Sand- 

strömer o. Clara Gustafva Säve, i liennes l:ä gifte), 

f. 1859 19 /i2, adelsman vid faderns död 1869, vice hii- 

radshöfding. Eg. hus i Stockholm. 
Hufvudmanneiis syskon : 
Gustaf, f. 1864 B /n, kapten o. kompanichef vid Svea 

lifgarde, K S O, Skvtte G M, 11 D I) O, Kl Kr O, R. 11 S:t 

A O 3 kl (Stockholm). 
Clara, f. 1861. Se friherrl. ätten Fleetwood. 
Dagmar, f. 1866. Se friherrl. ätten Sparre. 
Anna, f. 1868. Se adl. ätten Hallenborg. 
Ilufvudmauuens faster 

(dotter af statsrådet Anders Peter Sandström, nobil. 

Sandströmer, med Clara Lidbeck): 

Julie Brigitta Fredrika, i. 1847 10 , 't. Eaka 1908 efter 

Carl Adolf Teodor Björkman, landshöfding. Eg hus i 

Stockholm. 
VON SCHANTZ 983 
f. 1879 I2 ,io; tjunstt 
■iksaktb:s raffinaderi A dl. ätten von Sch an t z, 

N:o 1255. 

Artlitr ätt från Prancken ; hette i CARL WILHELM Till O D O L V (son af kaptenen 
Adolf Wilhelm von Schantz o. Anna Sophia Cecilia 
Strömdahl), f. 1846 ,8 /e, agronom (Stockholm). 
G. 1878 J 9 m. Johanna Wilhelmina (Mina) Kng- 
strand, f. 1846 */*. 

Barn : 
Thiodolf Wilhelm Constans, 
mau vid Svenska sockerfahi 
Stockholm. 
Sofia Fredrika Wilhelmina (Bibbi), f. 1881 lv, ,y. 
G. 1913 "/o in. Sten Thore Petrus Nordström, 
f. 1881 ", io, kammarskrivare i tullverket (Stock- 
holm). 

Hufvudmauncus faders farbröder: 
1. Johan Christian, öfverste, f. 
Son : 
Carl Johan Theodor, til. d:r, sekreterare, f. G. m. 
Sigrid Sophia Ehrenstam, f. 
Söner: 

1) Carl Johan Axel, f. 1859 25 /a, vice häradshöfdiug, 
kronofogde i Uppvidinge fögderi af Kronobergs län, 
K W O. Eg. Sandskog o., tillsammans med sin broder, 
Lunnaby, båda i Smaland (Sandskog, Braås). 
G. l:o 1897 m. grefvinuan Josephina Maria Frö- 
lich, f 1905; 2:o 1907 B /e m. Gärd Katarina 
Emilia Almqvist, f. 1872 ,0 . o. 

Söner i l:a giftet: 
Axel Gunnar Theodor, f. 1901 n /s. 
Frans Einar Malcolm, f. 1903 3 ,7. 

2) Edvard Malcolm, f. 1801 ' i9 U, jägmästare i 
Varenda revir, KW O (Lunnaby, Räppe). G. 
1902 5/ 6 m friherrinnan Eva Ulrika Hermelin, 
f. 1S71 'V 984 VON SCHANTZ 

Söner: 
Carl Folke Theodor, f. 1905 M /i. 
Knut Axel Inge, f. 1907 17 A>. 
Gustaf Sune Adolf, f. 1909 3 . 5. 

2. Adolf Ulrik, sekreterare, f. G. ni. Margaretha Sophia 
Lundgren, f. 

Söner: 
l)Carl Philip, handlande, f 1901. G. 2:o 1893 m. 
Emilia Gttstafva Nilsson, f.. 1862 a ii (Sköfde) 

2) Johan Wilhelm, hemmansegare, f. G rn. Anna Char- 
lotta Wilander, f. 

Söner: 
(l)Carl Wilhelm, f. 1860 so /io, handlande, bosatt i 

Nordamerika. G. 1881 m. Ida Matilda Nila- 

dotter, f. 

Söner: 

Carl Alexius Vallentin, f. 1882 »%. 

Herman Anatolius, f. 1883 °, s. 

John Arthur Paulinus, f. 1885 4 i. 

Thor Wilhelm Antonius, f. 1886 \ n. 
(2) Johan Herman, f. 1864 3 ,9, slagtare (Glahvtt, 

Berga). G. 1893 31 /i2 m. Mathilda Lovisa (Th ilda) 

Afunter, f. 1866 18 /». 

Barn: 

Thor Ulrik, f. 1897 18 /i2. 

Carl Folke, f. 1900 13 /a- 

Bengt Abraham, f. 1904 10 /is. 

Ebba Athalia, f. 1894 ls /s. 

Mathilda Lovisa, f. 1906 n i-i. 

3) Christer August, f. 1846 b /', hemmansbrukare i 
Bergalund (Berga). G. l:o 1868 m. Elsa Gabriels- 
dotter, f 1890; 2:o 1897 M V> m. Anna Lovisa 
Carlsson, f. 1856 M /i. 

3. Lars Samuel, löjtnant, f. 

Son: 
Edvin Aleiis, landtbrukare, f 1909. G. in. Christine 
Isberg, f 1912. 

Barn: 
(1) Wilhelm Fredrik, f. 1855 *', io, f. d. arrendator VON SCHANTZ 98 i (Uppsala). G. 1835 m. Carolina Wilhelmina 
GiiB'af8son, j- 1914. 

(2) Lars Samuel Malcolm, f. 18G2 1 /s. Eg. hus i Up p 
s nia. G. 1891 30 8 m. ,1 n n a Maria Sått, f. 1866 18 8. 

Son : 
Carl Se lim Malcolm, i. 1891 "/« (Stockholm). 

(3) Carl Alfred Edvin, f. 1865 88 /i, jagtvträare 
(Arsta, Vaksala). G. l:o 1889 in. Johanna Maria 
Graneli, f 1899; 2:o in. Anna Lovisa Svensson 
f. 1864 5 / 7 . 

Barn, i l:a giftet: 

Carl Adrian, f. 1891 12 /e, handelsbitriide (Edebo). 

Henrik Julius, f. 1893 25 /« (Stockholm). 

Gustaf Alexius, f. 1896 15 'i, skeppsgosse (Mar- 
strand). 

Maria Alfrida, f. 1889 7 10. G. 1914 *»/n in. 
August Ivar Westerlund, f. 1890 "/i, handlande 
(Uppsala). 

i 2:a giftet: 

Ingeborg Elisabeth, f. 1904 29 ,u. 

(4) Bror Otto Theodor, f. 1873 " . i, skogvaktare 
(Berget, Lindome). G. 1901 17 /n ra. Emma 
Kristina Karlsson, f. 1882 ? a. 

Barn : 
Carl Theodor, f. 1905 15 'i. 
Bror Alexis, f. 1907 21 /n- 
Edith Kristina, f. 1901 28 /o. 

Yngre grenar af ätten: 
Första grenen: 
Ernst Leopold, ryttmästare, f. G. in. Jeannette Alexiue 
von Borck, f. 

Son: 
Fredrik Malcolm Ernestson, f. 1850 2I /io, advokat o. 
kommissioniir i Elmhnlt, egare o. ntgifvare af 
Elmhults tidning. G. 1891 91 /s m. Sofia M alv in a 
Eufemia Kolmodin, f. 1854 20 . s, språk- o. musik- 
lärarinna. 

Andra grenen : 
Johan Carl, generalkonsul, f. G. in. Amelie Jeanne Ju- 
dith le Noble från Frankrike, f. 080 VON SCHANT2 

Söner: 

1 . Carl Peter Alexander Magnus, tullinspektor, t. G 
in. Amalia Carolina Lovisa Oberg, t. 

Dotter: 
Sigrid Elvira Amalia Florenzia, f. 185G 23 ,o. G. 
•,':o 1808 B / B in. Filip Forssell, f. 1861 " JO, kon- 
torsskrifvare (Lidingö). 

2. Otto Al/ons Emil, f. 1835 8 /o, f. d. tjenstemau i aktb. 
De Laviils Laktator (Stockholm). G 1870 '-''' : ni. 
Emilie Carolina Linnander, f. 1846 lr ' 12. 

Tredje grenen : 

Jakob Ludvig, landshöfding, f. 

Söner: 
1. Carl Jakob, major, f. G. 2:o m. Catharina Lovisa Broms, f. 
Dotter: 
Eva Mathilda, f. 1828 13 /n (Örebro). 
'.'. Gustaf Fredrik, protokollssekreterare, f. G. m. Catha- 
rina Maria von Nackreij, f. 
Son : 
Jakob August, f. 18215 u 1, kammarherre (Uppsala). 

Fjerde grenen: 

Johan Eberhard, kapten, f. 

Son : 
Carl Fredrik, befallningsmau, f 1870. G. l:o m. 
Catharina Widegren, t; 2:a 111. Hedda Helena Oli- 
dotter, f 1912. 

Döttrar, i l:a giftet: 
Hedda Matilda, f. 1844 1ö mo. Enka 1808 efter Per 
Johan Larsson, arrendator (Bettna). 
i 2:a giftet: 
Katarina Helena, f. 1876 14 /a. G. 1808 8 /a m. Carl 
August Bergsten, f. 1875 " 28 /i2, lokomotivförare vid 
statens jernvägar (Norrköping}. I SCHAUMAN 987 
Adl. ätten Schauman, 
N:o 1287. af biskopen i Borgå i Finland 
Fredrika Christina Gylich), 
. d. trafikchef (Stockholm). 
lina Groth, f. 1S4G 25 's. ','7, civilingenior 
Argentina). G. 
Grönvald, f. 1863. maski 

1889 KR] DO LF LEONARD (son 
Kran b Ludvig Schauman o. 
f. 1837 S7 /8, civilingenior, i 
(5. 1864 u /s m. Anna Ev, 

Hur 
1. Emil Oswald, f. 1865 

agent (B ne nos A i res 

Maria Ca vol i 

Barn : 

Richard Ostvald Fridolf (Dick), f. 1897 '" i, kadett. 

Fröns Jsaah Paquito, f. 1900 " l io. 

John Osvald Thure, f. 1904 ** o. 

Elsa Anna Maria, f. 1898 2C /io. 

Hilda Evelina Amanda, f. 1902 l /t. 
2 Karl Nils Arvid, f. 1871 2S io, kontrollör vid Kalmar 

o. Vexiö jernviigar (Vexiö). G. 1898 8 /i ni. Anna 

Wilhelmina Boman från Finland, f. 1869 1 't. 
Son: 

Nils- Arvid, f. 1899 20 /2. 

3. Frans Hugo Lorentz, f. 1877 ', ii, ingeniör, anstiild 
vid :iktb. Svenska kullagerfabriken (Göteborg). 
G. l:o 1904 ' (ni. Karin Augusta Pettersson); 2:o 
1912 25 3 ni. Dagmar Anna (Daddie) Tauvon. t'. 
188G »V,. 

Barn i första giftet: 
Arne Eugen Ifugosson, f. 1905 °, io. 
Gunvor Karin Selma, f. 1907 r \7. 

4. Erik Albert Al/red, f. 1890 "/»• banktjensteninu 
(Stockholm). 

5. Elisabeth Karin, f. 1866 14 /io, kontorsskrifvare i 
jeinviigsstvrelsens kontrollkontor (Stockholm). 

G. .4nny, f. ' 18(58 " u (Uppsala). 
088 SCHEDVIN 

7. Elin Olivia Fredrika, f. 1876 * 's, anstäld i armé- 
förvaltningen (Stockholm). 

8. Ester Matilda, f. 1880 2 %. G. 1912 M /i m. 
Fljalmar Ludvig Wilhelm Carlsson, f. 1873 »i, 
kassör vid aklb. Wahlén & Block (Stockholm). 

9. Elsa Maria, f. 1882. Se adl. ätten Svinhufvud. 
W.Gerda Signe Rafaélla, f. 1884 ,9 /< (Sextorp. Or 

It v hol ni). 

Adl. ätten Schedvin, 
N:o 1970. 

Gammal svensk ätt från Veateråa ; hette 
äfven förut Schedvin; adlad 17f)G; introdu 
cerad samma år; ättemedlemmarna skrifr» 
sig von Schedvin. 

DANIEL OTTO (son af egendomsegaren Anders Sched- 
vin, i hans 2:a gifte), f. 1855 e /s lnneh. fideikom- 
niissegendoinen Giilared o. beb. Påtebo, båda i Vt- 
stergötland (Hillared). G. l:o 188G m. A^nes 
Natalia Sundbiick, f 1894; 2:o 1912 20 ,'9 ni. Ragn- 
hild Aurora Maria Fugelberg, f. 1870 86 /<>. 

Söner: 
John Algot Frithiof, f. 1887 'ti, kontorsbitriide (Gö- 
teborg). 
Carl Robert, f. 1890 l %, lextilingeniör, innehar 
Göteborgs affarsbyra (Göteborg). G. 1912 8 io 
m. Elidn Maria Zachau, f. 1S89 !0 /o. 
Hufvudmannens moder: 
Johanna Olausdotter, f. 183:5 10 . to. Enka 1881 (Lilla 
Giilared, Hillared). 

Hufvudmannens hal Isy st rar 
(döttrar af egendomsegaren Anders Schedvin o. hans 

l:a fru, Edla Segergren): 
Dorotea Charlotta Amanda, f. 1850 \ 's. G.1874 Jl /« 
m. Carl Mathias Almstrand, f. 1848 7 •-, bokhållare 
(Villastaden, Horas). 
,l/ari«-Lotii««, f. 1852 "/». G. 1881 a ,9 m. Carl 
Gustaf Blanck, f. 1845 "Via, bvggmiistare (Stora 
Lid, Hillared). SCHEDV1N 080 

Hufvudmanneus syskuu: 
\. Anders Sigfrid, f. 18G4 aa /i, väfmästare (M otal o). 
G. 1886 30 /i2 in. Thekla Maria Lundberg, f. 1867 ,0 e. 
Barn : 
■ Andera Ivar, f. 1889 27 's (USA). 
Jakob Henry, f. 1898 '/s. 
Bror Karl Einar, f. 1904 20 8. 
Sigrid Maria, f. 1887 28 / 6 . 
2. Carl Magnus, f. 1867 9 /4, disponent (Berkelev, 
Californien). G. 1897 vi s m. Elfrida A delin a Lind 
qvist, f. 1873 »Via. 
3./oAan Gw^a/", f. 1872 le . c, bruksverkmiistare (San 

Francisco, Californien). 
4. Sofia Eugenia, f. 1858 ln /i2. G. 1879 u n m. 
Salomon Carlsson, f. 1858 5 c, uppsyningsman (Dal- 
sjö fors, Toarp). 
i). Elma Adelina Juliana, f. 1873",?. Euka 1900 efter 
Jaune Algot Andersson, arbetare (Lilla Gälarcd). 
Hufvudmanneus farbroder: 
Johan, sergeant, f. G. m. Johanna Eleonora Beugtsdotter, f. 
Barn : 
1. Lorentz Justinus (Justus), f. 1836 l2 / Bj f. d. tillgyniugs- 
man vid drätselkammaren i Göteborg. G. 1865m 
Christine Olsson, f 1906. 
Barn: 
\)Hugo Justus Isidor, f. 1869 u i, fabriksbokhållare 
(Xösund). G. 1906 2C io ni. Hedvig Augusta 
Läckgren, f. 1874 s /io. Eg. del i Bestorp på 
Kinnekulle. 
2) Lorentz John Napoleon, f. 1872 l3 /s, snickare 
(Östersuud). G. 1897 l3 /fl m. Katarina Elisa- 
beth (Karin) Larsson, f. 1874 5 /io. 

Barn : 
Harald Ivar Napoleon, f. 1898 ' *. 
Justus, f. 1902 s /o. 
Albert, f. 1904 25 8 . 
John Botvid ls>dor, f. 19U7 28 /7. 
Hildur Maria Christina, f. 1899 2: ' o. 
Alfhild, f. 19U2 3 ,'e. 
Karin Teresia Alexandra, f. 1910 25 , 4. SCHEDVIN 


f. 18 


74 » 
1873 


. (, 


Ull. 

>55 * 


G. lbT4 

* (BoråiV. 3) Alexandra Julia Christina (Alex), 
1901 °ii m. CbW Richard Eriks* 
lokomotiv förare (Göteborg). 

2. Daniel Fruus Georg, buutmakare, f 
m. Emilie Charlotta Fagerberg, f. 185 

Barn : 
l) Erik Georg, f. 187f> 2 , 12, buutmakare samt hntl- 

0. mösshaiidlarc i Varberg. G. 1902"'; m. 

Anna Kristina Larsson, f. 18S1 - g, 
Barn :" 

Georg Sven Daniel, f. 1903 °, ». 

Margareta Susamie (Greta), f. 1905 7 . 12. 
'2) Sven Hugo, f. 1S77 20 , 7, ingeuiör, lärare vid Tek- 
niska vufskolau i Borås. G. 1904 3 4 m. Tora 

Sjölander, f. 1878 •/•■ 

Dotter: 

Isa, f. 1904 28 .'is. 
3) Birger Waldemar, f. 1879 lr ' 9, buutmakeriarbeUir 

(Boras). 
i) Gunnar Albin, f. 1883 7 o, bokhållare hos Ve- 

nerstens fabriksaktb. (Borås). G. 1913 26 ,'i 111. 

Gunlög Elisabeth von Sneidern, f. 1888 18 12. 

5) Frans Olof, f. 1886 12 /s, iugeniör vid appre- 
teriDgsverket Norden (Borås). 

6) Thor sten, f. 1888 i6 /s, anstiild vid Haldens bom- 
nllsviifveri (Tistedaleu, Norge). 

7) Karl Gustaf, f. 1893 20 /i, anstiild vid uppreteritigs- 
verket Norden (Borås). 

8) Signe Elisa (Isa), f. 1890 12 .'», anstiild vid Boråi 
tidning (Boras). 

i)) Ruth Ella Carolina, f. 1897 l0 /s. 

3. Carl August, f. 1842 '%, f. d. poliskonstapel (Gö- 
teborg). G. 1873 in. Wilhelmina Fredrika Sven- 
berg, f 1901. 

Dotter: 
Anna Carolina Elisabeth, f. 1876 S6 /.ij småskolelärar- 
inna i Göteborg. 
■\.Josej Oskar, f. 1814 l2 /o, f. d. sergeaut^vid Elfs- 
borgs rcg:te, eg. träföriidlingsfabriken vid Strömma 
(Elfsercd). G. 1872 7 a m. Hilda Augusta Anders- 
son, f. 1851 13 s. VON SCHIT.l.F. 91 Barn: 
DHildor H'ern«r, f. 1874 ", 10. disponent vid I fiiför- 
iidlingsfabrikeu vid Strömma. G. 1900 u> k in. 
Ellen Kristina Fohitnan, f. 1876 24 v. 

Sou : 
Rolf Östen, f. 1912 24 ,7. 

2) Erik Gottfrid, f. 1890 u /i, auståld vid Kustaitillc- 
riet (Oskur Fredriksborg). 

3) Knut Henry, f. 1896 "/*. 

i) Ellen Lydia, f. 1877 21 /i2. 6. 1899* 'w m. Alexit 
Emanuel Gustafsson, f. 1871 2 %0, disponent för 
Yestgöta väfuadsaktb. (Manhem, Elfsered). 

5) Signe Xatalia, f. 1893 12 .2, räkenskapsförare vid 
Vestgöta viifnadsnktb. (Man b em, Elfsered) 
.Gabriel Birger, handlande, f. G. 1882 m. Maria 

Katarina Elisabeth Ohlin, f. 1848 8 % (Göteborg). 
.Claes Johan, f. 1856 2 Vi. f. d. sergeant vid Elfsborgs 

reg-.tc. Arr. o. beb. Gustafshall (Hillared). G. 

1893 2 i2 ni. Marie Andersson, f. 1862 !5 i. 
Barn: 

Johan Henrik, f. 1896 s0 /8. 

Ellen Maria, f. 1894 27 /7. 

Linnea Henrietta, f. 1896 30 ,'s. 

Signe Ingeborg, f. 1898 16 o. 

Mathilda Benedikta (Thilda), f. 

1871 efter Claes Otto Hedberg, 

Påterbo, Hillared). 

Anna Josefina {Fina), f. 1837 I8 /is (Gustafshall). 

Jakobina Wilhelmina (Mina), f. 1853 V», barn- 

morska (K ram näs, Elfsered). 1834 :g o. Euka 
bandiande (Lilla 
Adl. ätten von Scliéele, 
N:o 2059. 

liamiual adlig ätt frän Itiigou och 1'öui- 
nieru ; liettc förut Sch(?el och Scht5lo ; ua 
turaliserad 17ti«; introducerad 177(i; en släkt- 
gren tinnes i Tyskland CARL HENRIK HERMAN ROBERT (son £0ds- 092 VON SCHÉELE 


egaren Götrik Carl Knut Herman Henri ron 
Schuele», t'. 1893 4 9, elev vid tekniska högskolun 
(•Stockholm). 

Hufvudmaunens moder: 
Augusta Charlotta (Alin) Lund, l 1869 '' e. G. 1891, 
cnka 1909 (Halmstad). 

Hufvudmannens syskon: 
Götrik Carl Wilhelm, f. 1897 ,0 ;s. 
Einar Fredrik Knut, f. 1S98 l8 /i2. 
Bonde Erik Sven, i. 1903 "/it. 
Herman Ernst Mauritz, f. 1905 M /i». 
Maria Lovisa Charlotta Henrietta, f. 1891 M ,'is. 
5 r en Henrika Hermania, f. 1895 18 a. 
Hufvudmaunens faders syskon 
barn af fanjunkaren Herman Götrik Knut von Schéele 
o. Henriette Elise Charlotte Novdenstedt): 

1. Nils Fredrik Herman Richard, f. 1857 10 4, 
lagerchef (Malmö). G. 1887 so n m. Therést 
Aurore Bergenheim, f. 1857 10 /io. 

Barn : 
Ernst Robert Carl Cornelius, f. 1891 1C i, kontorist 

(Malmö). 
Adolf Richard Herman Theodor, f. 1892 18 /s, kontorist 

(Malmö). 
Erika Louise Christina Elisabeth [Ellis), f. 1889 ik /i. 
Wendla Maria Theresia, f. 1894 "/e. 
Gertrud Anna Fredrika, f. 189G 18 7 

2. Knut Adolf Gottfrid, f. 18G5 12 /o, verkat, dir. 
i aktb. Frick & Öldberg (Malmö). G. 1901 *U 
m. Anne-So/ ie II efter, f. 1862 20 , 10. 

3. Ernst Henning Herman, f. 1869 s /s, handlande i 
Afoguak (Alaska, US A). 

4. Erik Emil Hugo, f. 1870 "/il, bokhållare i aktb. 
Miilarprovinsernas banks afdelningskoutor i Eskils- 
tuna. G. 1906 7 'io m. Elin Maria Gottfriedz, 
f. 1869 8 ' 6 . 

Söner: 
Carl Hugo, f. 1906 "/s. 
Herman Eskil, f. 1908 ■•/». 

5. A>// Herman Robert, f. 1872 30 . s, fil. kand., adjuukt VON SCHKELE 993 

vid öslra realskolan i Göteborg. G. 1900 u 'i in. 
Sigrid Elisabeth Bergenheim, f. 1874 31 , 7. 

Burn : 
Kjell Herman Erik, f. 1901 22 / 6 . 
Sigge Robert Götrik Teodor, f. 1912 6 /s. 
Astrid Maria Elisabet, f. 1903 30 , 5, stiftsjungfru. 
Signe Ingeborg Maria, f. 1906 "'/n, stiftsjungfru. 
Tora Karin Henriette, f. 1909 8 /i2, stiftsjungfru. 
G. Marie Jeannette Henriette Herminie (Minnie), f. 
1859 «/d. Euka 1914 efter Gottfrid Hilding Bergen- 
heim, disponent (Torp, Kungsii te r). ' 
7. Ida Henriette Amelie, f. 1861 l %. Knka 1910 efter 
Carl Evald Wnlhnan, underlöjtnant (Stockholm). 
Hufviidinannens farfaders broder: 
Svante Rudolf, kustscrgeant, f . G. m. Olivia Jonsson, f. 
Dotter: 
Amanda Elvira, f. 1865 17 /a. G. 1892*% m. Axel 
Wilhelm Xdsson, f. 1858 9 /4, cgeudomsegnre Eg. 
o. beb. Krutmöllan i Skilne. 

Yngre gren af ätten: 

Adolf Fredrik, kammarjunkare, f. 

Söner: 
1. Frans Adolf, öfverinteudent, f. G. 111. Marin Elisabeth 
Lundqvist, f. 

Barn: 

1) Christian Georg Robsahm, brukspatron, f 18G2. G. 
1852 m. Charlotte Maria Hedberg, f. 1824 l8 /s 
(S to ek ho 1 111). 

Söner: 
(1) Frans Alexander, f. 1853 s1 /t, fil. d:r, professors 
n. h. o. v., förste inspektör öfver Stockholms stads 
folkskolor, R N O, LUVS (Stockholm). G. 
1886 "/s m. Hanna lluner, f. 1857 i6 /s. 

Dotter : 
Eve Charlotta Wilhelmina, f. 1889 S1 /s. 
{2)Carl Christian, f. 1863 24 /a, boktryckare (Syd- 
ney, Australien). 

2) Götrik Wilhelm Rininan, kammarherre, f 1913. G 1 .«, 
111. Frida Maria Bolette Jerndorff från Danmark, + 1883. 

03 ra 
Hei 


•t 


ta 


AU» 


f. 


1 


908 


30 


a. 
f. 


1 


914 


IS 


7, 


st i f ti- 994 VON SCHÉELE 

Barn i l:a giftet: 

(1) Carl Götrik Adolf, f. 1869 6 /i2, fil. d:r, f. d. ducmt 
i kemi vid Uppsala universitet, öfverkontrollöi 
vid bränvins-, hvitbetsocker o, maltdryckstillverk 
ningen, föreståndare för kemiska stationen i Kri- 
stianstad. G. 1907 2Ö s 
Håkanson, f. 1885 ° 7. 

Barn : 
Carl-Adam Götrik Carlsson 
Märta Christina Carlsdotter 
jungfru. 

(2) John Frans Sigurd, f. 1871 4 , 10, f. d. förestån- 
dare för laudtbruksskolan vid Kilanda. Arr. 0. 
beb. Kilanda säteri (Elfängen). G. 1908 ". ■ 
in. friherrinnan Amelie Klingspor, f. 1873 ,s. 

Barn : 
John Frans Wilhelm, f. 1909 10 6. 
Margareta Charlotta, f. 1911 u s, stiftsjungfru. 

(3) .»/aria Augusta Carolina, f. 1868 '" . e{ (Kilanda sä- 
(i)Helfrid Götilda Sofia, f. 1874 28 /e | teri). 

3) Johanna Sofia Charlotte, f. 1840 17 ;8 (Göteborg). 
'2. Carl Axel Adam, löjtnant, f. G. m. Hedvig Maria 
Zelauder, f. 

Dotter: 
Henrika Charlotte Fredrika, f. 1834 M '12 (Stock- 
holm). 
3. Knut Georg, prost, f 1854. G. m. Mathilda Charlotta 
Gezelius, f 1899. 

Barn: 
Knut Henning Gezelius, f. 1838 31 , o, teol. d:r o. til. 
jubeld:r, amer. jur. hedersd:r, biskop öfver Visby stift 
o kyrkoherde i Visby, vice ordf. i slvrelsen för 
Visbv hospital, K m st k"N O, R Pr Kr O 1 kl o. Joh O, 
Stk Meckl G O, Stk S A O. G. 18(58 ir > c in. Anna Gu- 
stava Maria Ekman, f. 1850 ö ':,. 
Disa Walborg Matilda, f. 1840 6 /S- Eitko 1909 efter Carl 

Oskar Janson, postmästare (Häger b tad). 
Minna Agnes Cecilia, f. 1843 ", 11. Enka 1910 efter 
Carl Fabian Emanuel Björliug, professor (Lund). SCHEFFER 995 

trda Signe Charlotta, f. 1846 ls i. G. 1873 ' 8 , 12 m. 
John Ulrik Georg Stenquist, f. 1837 7 ,g, teol. o. fil. 
ii:r, prost, kyrkoherde i Pel lingsbro pastorat af 
Vestcrås stift," L N O. 
Adl. ätten Scheffer 
N:o 1975. Gammal tysk adl 
175li; introducerad aai ätt; naturaliserad CARL 11ENR1C UL1UC (son af majoren Ulrik Ivar 
Scheffer o. friherrinnan Tlilda Christina Posse af 
Säbv), f. 1858 16 ,c, öfverste o. ehef för Vesternorrknds 
reg:te, R S O, Il B M P O 2 kl. Inneh. Fårdala fidei- 
kommiss i Vestergötland (Sollefteå). G. 1902 17 'e 
m. Gerda Helena Collijn, f. 1876 19 s 

Barn : 
Carl Gustaf Ivar, f. 1904 Va. 
Carl Gunnar Ulrik, f. 1909 22 ,n. 
Karin Gerda Christina, f. 1905 2 , o, stiftsjungfru. 
Hufvudmannens systrar: 
Thurinna Christina, f. 1860 9 ,4, stiftsjungfru (Sköfde). 
Christina Maria (Stina), f. 18(52 81 /s, stiftsjungfru. 
Eg. hus i Sköfde. 

Hufvudmannens farbroder: 
Pehr Henrik, major, f. G. 2:o m. grefvinnan Caroline 
Eugenie Josephina Lewenhaupt, f. 

Barn : 
Fredrik Henrik, civilingeniör, f 1911. G. 1887 m. 
Bella Spencer-Weil, f. 186ti l0 /" (Nashville, 
Tenn, USA). 
Matilda Josefina Sojihie, f. 1853 IB 1, stiftsjungfru 

(Uppsala). 
lie nr il; a, f. 1864 3l .7, stiftsjungfru (Uppsala). 996 VON SCMEVEN 
Adl. ätten Schenfelt, 
N:o 1474. Svensk ätt från Småland; hette förut Srtae- 
ning; adlad 1 7 1 :i : introducerad 1719. OSCAR DAVID (son af kaptenen Claes Gustaf Schen- 
felt o. Charlotta Ulrika Granbom), f. 1831 29 ,'io, f. d. 
öfverstelöjtnunt i armén o. major i Kronobergs reg:tes 
reserv, ordf. i styrelsen för Vexiö-Tingsryds jeruviigsaktb., 
ledamot af styrelserna för Skånska handelsbankens avdel- 
ningskontor i Vexiö o. för Karlskrona- Vexiö jernviigs- 
aktb., RSO, RNO (Vexiö). G. 1865 5 /io m. Hedvig 
Ebba Emilia Eleonora (Hedda) von Baumgarten, f. 
1838 19 /e. 

Barn: 
Gustaf Oskar Reinhold, f. 1867 2 s, major vid Värm- 
lands reg-.te, f. d. militärattaché, R S O, K Rum Kr O, 
11 Pr Kr O 3 kl o. RÖ03kl, It lind O Z L 1 kl, R 
Brann H L O 2 kl (Karlstad). 
Ellen Katarina Charlotta, f. 1866 •• 7. Enka 1910 
efter Herman Eugénc Weylandt, kapten. Eg. hus i 
Stockholm o. Weylaudts villa på Djurgården 
(Stockholm). 

Hufvndmannens broder: 
Henning Gustaf, kronomagasinsförvaltare, f 1868. G. 1856 
m. Gustaf va Maria (Mimmi) Koran, f. 1828 11 's(Vexiö). 
Adl. ätten von Scheven. 

N:o 1755. 

Tysk adlig ätt från grefskapot Marek; hette 
äfven förut von Scheven; adlad i Sverige 1719; 
introducerad 172a. STURE MALCOLM (son af agenten Axel Wilhelm 
von Scheven, i hans 2:a gifte), f. 1878 l /i, sta 
tionsskrifvare vid trafikaktb. Grängesberg-Oxelö- VON SCHEVEN 907 

sunds jernvägar (Arboga). G. 1912 '/io ni. 
Sigrid Katarina Elisabet (Karin) Amark, f. 
1881 21 e. 

Dotter: 
Katarina Ulrika (Ulla), f. 1913 ,5 /i*, stiftsjuugfru. 
Hufvudmannens moder: 
Hulda Adeline Dahlström, f. 1851 ,6 ,'4. Enka 1884 
(Stockholm). 

Hufvudmannens syster: 
Astrild Maria, f. 1879 4 , 3," stiftsjungfru (Stock- 
holm). 

Hufvudmannens faders styfmoder: 
Amalia Gustafva rehrsson, f. 1832 29 /i. G. 2:o 1854, 
enka 1869 (Stockholm). 

Hufvudmannens faders halfsyster 
(dotter af löjtnanten David Wilhelm Mauritz von 
Scheven, i hans 2:a gifte): 
Amalia Constance, f. 1856 "''/ii (Paris). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Johan, brukspatron, f. G. m. Maria Theresia Berg, f. 
Barn: 
l.Jarlcan Ludvig, kapten, f 1913. G. 1877 m. Julia 
Theodora Christina Juringius, f 1851 15 /is (Stock- 
hol m). 

Barn: 
Johan Ludvig (John), f. 1879 4 ,7, kammarskrifvare 
i tullverket (Karlstad). G. 1909 m. Ruth 
Eugenia Lagerström, f 1912. 
Thyra Maria Sofia, f. 1881 19 ,i, anstäld i post- 
sparbanken (Stockholm). 
Julia Marie-Louise, f. 1882 28 /io (Stockholm). 
Märta Ingeborg Magdalena, f. 1887 3 /7 (Stockholm). 

2. Axel HugoJ^Leonard, löjtnant, f. G. in. Hedvig 
.Maria Holmqvist, i hennes l:a gifte, j 1913. 

Son: 
.Sten Johan Fredrik Hugo, f. 1885 26 , io, löjtnant 
vid Göta lifgarde (Stockholm). 

3. Maria Agnes Theresia Lovisa, f. 1850 n /u Enk* 908 VON SCH EVEN 

1908 efter Warner Groen, godsegare. Eg. o. beb. 
Hesslö i Södermanland (Kantorn). 

Andra grenen: 

Carl Fredrik, major, f. 

Söner: 

1. Carl Ludvig Christofer, egendomsegare, f 1880. G. 1871 
m. Sofie Hedendahl, f. 1847 17 e (Håtö, Norrtelje). 

Söner: 
\)Carl Fredrik Mauritz, f. 1871 lfl i. Eg. o. beb. 

Håtö (Norrtelje). G. 1892 16 s m. Edla Signe 

Kristina Malm, f. 1870 20 /&. 
Barn ■ 

Karl Johan Fredrik, f. 1893 »/». 

Bror Eskil Bernhard Mauritz, f. 1901 "/>■ 

Åke Sixten Kristoffer, f. 1902 24 ,e 

Elsa Stina Sofia, f. 189G 3 n. 
2) Georg Bernhard Christofer, f. 1872 »/», f. d. gods- 
egare (Ilåtö). 

2. Fredrik Wilhelm Bernhard, godsegare, J. G. m. Jo- 
hanna Cnnigunda Ingeborg Stenberg, f. 

Döttrar: 

Ellen Ingeborg Augusta, f. 18f)0. Se adl. ätten vun 
Schulzenheim. 

Constance Matilda Alexandra, f. 1852 20 ,6. Eg., till- 
sammans med ogifta systern, o. beb. Torfvesta i 
Vestmanland (Felli ngsbro). 

Sigrid Helena Paulina, f. 1854 9 /n (Torfvesta). 

3. Georg Viktor Mauritz, löjtnant, f. G. m. Johanna 
Sofia Andersson, f. 

Bäva : 

1) Bror Carl Fredrik, f. 1864 °.s, sjökapten, befälhafvare 
på ångaren Priusessan Ingeborg (Stockholm)- G. 
l:o m. Anna Elisabeth Svensson, |" 190-1; 2:o 1912 
m. Kristina Åkerlund. 

Son i l:a giftet: 
Per Knut Mauritz, f. 1901 ' s. 

2) Johan Viktor Knut, f. 1865 "/", mejerist (Wor c es- 
ter, U S A). G. 1897 m. Clara Pettersson, f. 1870 la 7. ! 090 
Söner: 
Gustaf Viktor Eugen, f. 1897 17 /0 . 
Knut Georg Bror, f. 1901 a %. 
$) Sigrid Carolina Augusta, f. 1856 8 , 10 (S tockho I : Adl. ätten Schildt, 

N:o 282. 

Liföändsk adlig att; naturaliserad och i 
troducerad \i'A'2; äldre grenen kallar sig v 
Schildt; en gren tinnes i Finland. CARL HUGO (son af mnjorcn Carl Johan Schildt 
o. Catharina Magdalena Wall), f. 1851 I ' 2 , to, notarie 
i kammarkollegium, RW O (Stockholm). G. 1894 5 io 
m Augusta Josef ine Edling, i. 1856 ' 20 ti. 
Hufvudmaunens svskon : 
l.Ernfrid, handlande, f 1884." G. 1877 m. Thekla 
Augusta Öhman, f. 1851 30 /i (enka 2:0 1898 efter 
Knnt Malcolra Falk, bageriidkare) (Husum). 

Son: 
Axel Birger, f. 1882 21 /io, bagare (Husum). 
2.Kaéma Maria, f. 1848 13 '4. G. 1878 ,4 , 5 m. Oskar 
Fredrik Pettersson, f. 1843 5 5, apotekare (S toc k hol m). 
3. Thekla Olivia, f. 1850 V*. Enka 1901 efter Fredrik 

August Lind, hiiradsskrifvare (Stockholm). 
i. Anna Isabella, f. 1860 ", 7 (Stockholm). 
Ilufvudraanneus farbröder 
(barn af kaptenen Johan Ulrik Schildt o. 
Helena Margaretha Ström): 
1. Oskar, sjökapten, f. G.m. Christina Fredrika Arfvidsson.f . 
Barn : 
1) Oscar Ferdinand, f. 1845 in b, f. d. major vid Vester- 
bottens reg:tes reserv, RSO (Umeå). G. 1901 u ,o 
111. Sally Naima Alfrida Zethrceus, f. 1870 29 /io. 

Barn: 
Bengt Oscar, f. 1903 ° 10. 
Göran, f. 1905 25 /o. 
Margareta Oscarsdotter, f. 1908 ' 10. 1000 SCHILDT 

2) Maria Fredrika, f. 1852 16 /n, lärarinna vid Adolf 

Fredriks folkskola (Stockholm). 
B) Alma Helena, f. 1856 "/« (Stockholm). 
'i. Mauritz, rådman, f. G. l-.o m. Amalia Furberg, f; 
2:o m. Hedvig Eleonora Håkansson, f. 

Barn, i l:a giftet: 
1) Helena Adelina, f. 1849 sl /is. Enka 1889 efter 
Alfred August Lindahl, kronoliinsnian (Umeå) 
i 2:a giftet: 
2)Elon Manfred, f. 1863 28 , 8, kapten o. reg:täkvarter- 
mästare vid Vestmanlauds träugkår, RSO (Sala). 
G. 1896-1911 (m. Katarina Norberg). 
.'!) Evert William, f. 1865 28 ,'i2, med. lic, bataljons- 
läkare vid Göta trängkär, RWO, Ö M M (Sköfde) 
G. 1898 2s /9 ni. Ellen Augusta Klingwall, f. 1869 3 is. 

Son: 
Evert Kasimir Tyko Mauritz, f. 1899 8 ,'io. 
\) Maria, f. 1857 "Vn. Enka 1899 efter Maguus 

Alsterlund, öfverste (Stockholm). 
b) Signe Hedvig liosina, f. 1868 2B /io, stiftsjungfru 
(Sköfde). 
3. Conrad, konsul, f 1895. G. 1860 m. Carolina Cecilia 
Adelaide (Adéle) Möller, f. 1813 20 , i (Umeå). 
Barn: 

1) Ernst Wilhelm, f. 1864 6 / 2 , med. d:r, stadsläkare i 
Piteå. 

2) Gustaf Conrad, f. 1867 29 /i, kapten vid Vesterbot- 
teus reg:te, kaseruofiicer, K S O, Skytte G M (Umeå). 
G. 1900 "tyii m. Maria Lovisa Amalia af Trolle, f. 
1876 25 /s. 

Söner: 
Emst Jurgen Gösta, f. 1901 29 /s. 
Conrad Jurgen Wolmar, f. 1903 80 /i. 
Nils Jurgen Gunnar, f. 1906 s /s. 

3) Waldemar, grosshandlare, f 1910. G. 1897 in. Anna 
Louise Lindberg, f. 1858 16 /io (Uppsala). 

Döttrar: 
Tyra, f. 1899 26 /i2. 
Marianne, f. 1901 ,s i. 
FAlida, f. 11)02 l6 /6. VON SCHINKEL 1001 4) Ester Sojia Helena, f. 1862 "/a. G. 1889 5 /io m. 
Johan Emanuel Söderholm, f. 1848 10 /io, vinhand- 
lare i Stockholm under firma Lindstedt & C:o. 

5) Ebba Matilda Cecilia, f. 1865 25 /n. G. 1891 */io 
m. Carl Arvid Ifedqvist, f. 1865 6 /s, förvaltare vid 
aktb. Storfors, tysk vice konsul. Eg. del i o. beb. 
Storfors (Piteå). 

G) Tyra Sojia Adelaide, f. 1873 23 , 3 . G. 1894 *%> m. 
Olof Robert Ökman, f. 1864 18 , s, major i armén, 
kapten vid Vesterbottens regtte, K SO (Umeå). Åldre gren af ätten: 

Bengt Axel Robert Ludvig, ståthållare, f. G. r 
vinnan Eva Sophia Henrietta Hamilton, f. 

Dotter: 
Eva Julia Harriet, f. 1847 Va (Stockholm! gref- 
Adl. ätten von Schinkel. 

N:o 2315. Svensk, ätt från Vermland ; hette förut 
liergman; adlad 1840, enl. S7 § regerings- 
formen: introducerad samma ar. CARL DAVID (son af godsegaren Carl David Fredrik 
Bernhard von Schinkel), f. 1869 2 /7, adelsman vid 
faderns död 1913, godsegare. Innch. såsom fideikom- 
miss Tidö i Vestmanland samt husen n:o 4 Korn- 
hamnstorg, n-.o 20 Lilla Nygatan, n:o 73 A Drott- 
ninggatan o. n:ris 4 o. 6 Barnhusgatan i Stock- 
holm (Tidö, Vesterås). G. (1902-1909 m. Carola 
Knudtzon från Norge, i hennes l:n gifte). 

Barn : 
Herbert David, f. 1902 »/u. 
Estelle Carola Anna Sojia, f. 1905 M /i. 
Hufvudmannens moder: 
nna Hilda Wilhelmina (Ann-Hild) Lewin, f. 1851 a /i. 
G. 1868, enka 1913 (Stockholm). 1002 AF SCHMHVr I Infviulrniiii nens broder: 
Bertil, f. 1872 17 4, bcrgsingeniör (Stockholm). G. 
2:o 1907 7 . 7 in. Gerda Elisabeth Agnes Pauli, i 
hennes 2:a gifte, f. 1882 " 4. 

Hufvudmannens faders halfbroder 
(son nf ofversten Berndt Bergman, nobil. von Schiokel 

o. hans 2::i fru, Matilda Ulrika Eriksson): 
Ixel Ferdinand, f. 1866 u 5, major vid kustartilleriet, 
ItSO (Karlskrona). G. 1891 ." n m. Frida Wil- 
helmina Redtz, f. 186") l0 i». 
Barn : 
Krister Magnus, f. 1894 "/b, underlöjtnant vid Knngl. 

(lottan (Stockholm). 
Berndt Herbert, f. 1903 28 s. 
Eva, f. 1892 "in. 
Friherrl. ätten af Schmidt, 
\:o 393 

Frå- _ 

.1 184 skland; hette förut Schmldt; adlad 
iherrllg 1841, allt enl. 37§ regerings CARL GEORG LUDVIG ANTON (son af knut- 
brukaren Ludvig August af Schmidt), f. 1885 2 ' i, 
friherre vid sin faders kusins död 1907, sjöfarande. 
II ufviidinun nens moder: 
Selma Carolina Sofia Peterson, f . 1861 IB 5. G. 1883, enka 
1902. (Enka 2 : o 1913 efter Martin Carl Gereon 
Tu n el i iis, postexpeditör) (Stockholm). 

llufvudmannetis broder: 
Erik Georg Anton Oscar August, f. 1889 '" n, 
agronom (Stockholm). 

llufvudiiianiiens faders syskon 
(barn af kaptenen Anton Ludvig Schmidt o. Anna 
Catharina Forssell ) : 
Hjalmar Oscar, major, r 1914. G. 191U m. Elisabeth 
Sojin Taube, f. 1867 so ,'i (Nyköping). AF SCI LM I nr f. 1851 Enka 1893 efter Kur! Änder Hornberg, apotekare (Uppsala). 

Hufvndmannens farfaders brcidei tto 1903 efter . Carl Johan Georg, fri h , öfverste, "(". G. 
Maria Aurora Carlheim-Gyllensköld. 

Döttrar: 
Sophie M arie-Aurore, f. 1837 12 ,'e. Enk« 

Ludvig Engelhardt, aktuarie (Stockholm). 
Gurli, f. 1843 * 8 n (Nyköping). 
I.Nils Henrik Oscar, borgmästare, t 1875. G. m. Catha- 
rina Maria Schildt, f 1911. 

Döttrar: 
Maria Helena, f. 185:! 20 ,'s. G. 1875 ,a 8 m. Johan 
Petrus Leopold Roos, f. 184(3 ls o, adjunkt vid Högre 
läroverket i Hudiksvall, R W O. 
Ester, f. 1867 2Ö io. G. 1892 2 /i i m. Anton Karlgren, l 
1861 H io, komminister vid Storkyrkan i Stockholm. 
>. Conrad August, apotekare, f 1869. G. m. Emma Char- 
lotta Ditziuger, f 1914. 

Barn : 

1) Johan Albert Ludvig, f. 1858 24 /i0, grosshandlare i 
Stockholm under firma Wilh. Tesch & Co. G. 
1886 m. Maria Elisabeth (Elise) Brand från Tysk- 
land, f. 1865 15 3 

Barn : 

Georg August, f. 1891 l5 n. 

Albrecht Welam, f. 1893 23 ,'», officersvolontiir vid 
Vestgöta reg:te, elev vid krigsskolan (Karlberg). 

Elsa, f. 1888 7 4. G. 1913 ,8 /l0 m. Magnus Koll- 
berg, f. 1885 -'■', n, stadsmiiklare (Stockholm). 

2) Carl Anton, f. 1866 " i, tandläkare (Stockholm). 

3) Louise Charlotta, f. 1860 20 /io (Stockholm). 

4) Anna Elisabeth Sojia, f. 1862 V*. G. 1893 ° 2 m. Ro- 
bert Ivan Lönberg, f. 1864 8 /i, tjenstcinau i För- 
säkringsaktiebolaget Skandia (Stockholm). 

b) Emma Augusta, l 1864 90 /s (Stockholm). 1004 SCHMITERLÖW 
Adl. ätten Schmiterlöw, 

N:o 1768. 

Ursprungligen från Böhmen ; hette föru! 
Schruiterlöw. adlad 1 723; introducerad samma lr, 
en gren finnes i Pommern. 

JOHAN GUSTAF HENNING (sou af kaptenen 
Henniug Wilhelm Schmiterlöw), f. 1881 8 n, kapten 
vid Wendes . tirtilleri reg:te, artilleristabsofficer 
(Stockholm). 

Ilufvudmannens moder: 
Anna Clara Nicoline Areschoug, f. 1849 27 /n. G. 
1880, enkn 1894. Eg. o. beb. Sjölund» i Vesi er- 
götland (Lidköping). 

Ilufvudmannens syskon : 
Axel Wilhelm Nikolaus, f. 18S3 10 /'i, korrespondent 
hos firman Bergman & Beving (Stockholm), (i. 
1914 ' 5 5 ni. Af aria del Carmen Nemesia de In 
Santissima Trinidad Giménez-Amo från Spanien, f. 
1892 ,9 /i2. 
Karl Erhard, f. 1883 15 /i2, ingeniör (Youngu- 

town, USA). 
Hans Fredrik Christian, f. 1885 l . 8 /*i ingeniör, 

löjtnant i Fortifikationens reserv (Stock hol tu). 
Sixtus Bertram, f. 1888 u ,'a, student vid Uppsala 

universitet, löjtnant i Svea lifgardes reserv. 
Sigrid Lotiise Augusta, f. 1890 i7 /t (Sjölunda, 
Lidköping). 

Ilufvudmannens faders farbroder: 
Carl Johan Fredrik, öfverstelöjtnant, j. G. in. Henrietta 
Emilia Cederbaum, f. 

Söner: 
1. Carl Christofer (Christer), f. 1847 3 , 5, major i armén, 
ryttniästare i Skånska dragonreg:tets reserv, verkat, 
direktör i Skandinaviska kreditaktb:s afdelniugskontor 
i Kristianstad, It SO. G. 187G 6 4 m. Anna Henrika 
Philipina Berch, i. 18f)3 20 / a. 

Dotter: 
Eva Matilda Augusta, f. 1879 2 , is, stiftsjungfru 


SCHMITERLÖW 100.1 

2. Adam Gustaf Viktor, f. 1850 "/», rentier (Paris). 
Ilufvudmanncns farfudera farbröder: 

1. Svante Johan, ryttmästare, f. 

Son : 
Svante, kommendörkapten, f. G m. Emerentia Gu- 
stafva Ulrika af Klinteberg, f. 

Son: 
Carl Salomon Svantesson, t'. 1843 8 ,'io, f. d. kapten v i il 
Karlskrona grenadierregrte, KSO (Karlskrona). 

2. Georg Fredrik, kapten, "j". 

• Son : 
Axel Fredrik, vice häradshöfding, f. 
Söner: 

1. Georg Wilhelm, major, f 1895. G. m. Maria 
Sophia Leontine Broberg, f 1911. 

Barn : 

Axel Johan Georg, f. 1864 M /»i <"• (1 - sekundlöjtnant 
i Preussiska Garde-Sehiitzen-Bataillou (Nynäs- 
ha in n). 

Maria Eleonora Lcetitia (Ellen), f. 1859 26 /g. G. 
1879 ,8 :o m. Ernst Fredrik Ludvig Fick, f. 1854 
l5 /n, f. d. löjtnant vid Skaraborgs reg:te (Stock- 
holm). 

Maria Ingegerd Constantia {Gerda), f.. 18G2. Se 
grefl. ätten Wachtmeister af Johannishus. 

Maria Gunilda Fransiska, f. 1864. Se friherr], 
ätten Raab. 

Maria Anna Linnea, f. 1872. Se adl. ätten Kuy- 
lenstierna. 

2. Carl August Ferdinand, intendent, f 1877. G. m. 
Amanda Charlotta Tillberg, f 1904. 

Barn : 

1) Wilhelm Samuel Axel, f. 1807 '. o, kapten o. kom- 
panichef vid Karlskrona grenadierreg:te, K S O 
(Karlskrona). G. 1904 ,2 /i2 m. Jenny Caro- 
lina Virginia Bergendahl, f. 1871 10 /u. 

Dotter: 
Margit Ellen Rusalka, f. 1908 lc /o. 

2) Carl Axel Edvard, f. 1869 "/». kapten o. 
kompanichef vid Karlskrona greuadierreg:te 100 1; VON SCHOTING (Karlskrona). G. 1903 20 a m. Alice 17™ 
Barbro Latitia Magdalena Uexell. f. 1878 ■* u 

Barn : 
Carl Georg Axel Kristian, f. 1906 19 'a. 
Alice Vera Cecilia Charlotta, f. 1904 19 t. 

3) Axel Georg, f. 1873 l7 /n, kapten o. kompani- 
chef vid Upplands infanterireg:te, gymnastik- 
direktör, extra lärare vid Gymnastiska central- 
institutet (S tockholm). G. 1912 "/sm. Edith 
JSarkander, f. 1882 30 /o. 

Dotter: 
Ester Margareta, f. 1913 28 c. 

4) Ellen Charlotta, f. 18(33 " l1 i, sjukgymnast (Dres- 
den, Sachsen). 

5) Ester Charlotta, f. 1864 »/». G. 1895 »/a m. 
Knut Alrik Åkerblom, f. 1849 %, ingeniör vid 
Stora Kopparbergs bergslags aktb. (Falun). 

(i) Hulda Charlotta, f. 1866 "/s. 6. 1896 M /s m. 
.-) h r o n Albert Theodor Kraak, f. 1847 31 /io, 
telegrafkommissarie i Falun, R W O. 
Yngre gren af ätten: 
Carl Christofer, kammarherre, t- G. m. Ulrika Charlotta 
Iliigerflycht, f. 

Dotter: 
Julie Emerentia Constance, f. 1828. Se adl. ätten lteuttr- ' Adl. ätten von Schoting, 

N:o 1830. 

Flandrisk adlig ätt; hette äfven förut von 
Schoting; adlad i Sverige 1727; introducerad 
samma ar. CARL ADAM JUSTUS (son af godsegaren Johan Adam 
von Schoting o. Catharina Charlotta Törnblom), f. 1846 
4 , o, major i armén, kapten i Jemtlands fultjiigarreg:tes 
reserv, RSO (Uppsala). G. 1881 */t m. Louise 
Alma Therése Lindqvister, f. 1856 s %o. 
SCHRODERHEIM 1007 Söner: 
Gustaf Adam Sixten, f. 1884 '/«. löjtnant vid Jeml 
lands fiiltjiigarreg-.te, gymnastikdi rektor (Östersund). 
Ragnar Adam Justus, f. 1886 10 i, först mästare 
(Östersund). 

Hufvudninnnens svstrar: 
Augusta Charlotta, f. 1832 2 ,-i. * Enka 1888 efter Otto 

Georg Cederblad, kamrer (Norrköping). 
Hilda A damma, f. 1844 " ii. G. 1867 8 i ra. Carl 
Melchior Wahlin, f. 1832 4 i, f. d. -kronolänsman, G M. 
Heb. eget hus i Stockholm. 
Adl ätten Scliröclerlieim, 
N:o 2046, B. Frän Mecklenburg: hette förut Sehröder 
adlad 1759: introducerad 1 7 T t ". . JOHAN (son af prosten Göran Ulrik Sehröderheim o. 
Anna Charlotta Westman), f. 1826 V*, fil. jubeldoktor, 
kansliråd i K. M:ts kansli, f. d. kanslisekreterare o. regi- 
strator i ecklesiastikdepartementet, It W O (Stoek- 
holm). G. 1858 5 ii m. Hedvig Lovisa Juliana Jen- 
nings, f. 1836 21 ,'s. 

Barn : 

1 . Johan Gustaf, regementsauditör, f 1896. G. 1894 m. fri- 
herrinnan Anna Armfelt, f. 1868 - 7 , 12 (Stockholm). 

2. Elis Philip, f. 1863 -° 3, regementspastor vid Lif 
reg:tets dragoner, pastoratsadjunkt i Hedvig Eleonora 
församling i Stockholm, LWO. G. 1895 - 1 11 m. 
Maria Eugenia Elisabeth Högberg, f. 1872 "7. 

Son : 
Johan Elis, f. 1897 ,0 /«. 

3. Anna Charlotta Hedvig Eugenia, f. 1861 10 /s Enka 
1891 efter Ernst Axel Westman, justif ieråd (Stock- 
h o 1 m). 

4. Gerda Maria Sally Margareta, f. 1866 24 /« (Stock- 
hol ni). 1008 VON SCHCL/KNHKIM IliifVudinnniiens äldre broder: 
Göran, major, f 18 ' ),S - G - JlS,; ~ "'• •'""" ■ ],a(hild ' i 
Augusta Bruncrona frun Finland, f. 1837 9 -,. Eg. Siitr» 
i Uppland (Stockholm). 

Äldre gren af ätten: 

Hermnn Olof, major, f. G. in. Maria Josephina Drakenberg, t 

Dotter: 

Anna Gu. it af va Marin, f. 1853 "' e (Stockholm). 
A dl. ätten Schulman, 
N:o 1TG. 

Gammal estländsk adlig ätt; naturaliserad 
:li introducerad 1634 ; ättemedlemmarne skiifv» 
g von Schulman CARL H A K A N STJERNCREUTZ 'son af agronomen 
Carl Allan Knut Schulman o. Anna Alexandra Caro- 
lina Sticrncreutz), f. 1885 !3 /io, sjukgymnast, inueh. 
sjukgyranastikinstitut. Eg. o. beb. Fl em in a i Öster- 
götland (Vretakloster)." G. 1909 7 io m. Ann-Lim 
Ericson, f. 1880 s 2. 

Barn: 
Carl Bjerne Hakan, f. L911 8 , o. 
Barbro Anna Hilma Pauline, f. 1910 3I , 7. 
Ingrid Birgitta Sofia (Ing a- Britta), f 1914 ''.-.. 
Adl. ätten von Schulzenheim, 

N:o 2004. 

Från Preussen; bette förut Schultz; adlad 
1770; introducerad 1773; liar friherrlig vär- 
dighet, enl. 37 § regeringsformen. 

CARL DAVID REINHOLD (son af godsegaren frifc. 
David Theodor von Schulzenheim o. Ida Sophia Ceder- 
borgh), f. 1854 3 ,'ö, jur. utr. kand., kansliråd o. byrå- j 
chef i jordbruksdepartementet, sekreterare o. ombuds- VON SCHDLZENHEIM 1009 man hos styrelsen för Oxelösnnd-Flen-Vestmaulands 
jernvågsaktb., K N O 2 kl (Stockholm). 
Hufvudmannens syskon: 
David Conrad Fredrik. Se frih. ätten von Schulzenheim. 
Ida Eleonora Davida, f. 1859 8 i, artist (djurmålarinna) 

(Gefle). 
Eleonore Ida Davida, f. 1862 s ,8 (Stockholm). 

Hufvudmannens faders halfbröder 
(söucr af statsrådet friherre David von Schulzenheim 
o. hans 2:a fru, friherrinnan Ebba Lovisa 
Ulrika Martina von Schwerin): 
1. Carl-Werner, öfverstelöjtnaut, f 1911. G. l:o m. fri- 
herrinnan Augusta Beata Julia Leuhu.sen; 2:o m. Elma 
Matilda Wilhelmina Luudburg; 3:0 1891 m. Ellen 
Ingeborg Augusta von Scheaen, f. 1850 a0 s. 
Barn, i l:a giftet: 

1) Carl Gustaf David, f. 1861 ,9 s, kapten i Lifreg:tets 
grenadierers reserv, befälhafvarc för Ilemse rull- 
föringsområde, RSO (Visbv). G. 19Ö3 10 ,io in 
Viva Hilda Fredrika Storck, f. 1882 ie .'s. 

Döttrar: 
Maud Frida Julia, i'-. 1904 ",'s. 
Irma Viva Ellen, f. 19UÖ 30 n. 
Kate Viva Elsa Klevnora, f. 1909 * 6 „. 

2) Konrad Thure Wilhelm, f. 1863 23 c, förvaltare 
vid Liseberg (Frvkerud). G. 1889 "/b ni. Elin 
Sofia Johansson, f. 1868 13 '2. 

Söner: 
Thure Wilhelm Werner, f. 1890 1G , 3 , anstäld vid 
Norra Södermanlands jernviigsbyrå (Eskilstuna). 
Agne Elof Laurentius, f. 1893 20 ,3. 
:i) Charlotte Martina Wilhelmina, f. 1861 '7. C,. 
1888 20 />i m. Per Olof Lundblad, f. 1857 M /4, ?icc 
hiirad.shöfding, konsistoriinotarie i Strenguiis, K W O. 
i) Ida Augusta Carolina, f. 1870 " 4. G. 1904 8 11 
m. Johannes (John) Alander, f. 1858 ,8 /u, öfver- 
ingeniör vid Nobelska verken i Bnku i Kaukasien, 
i 2:a giftet: 
b) Carl Henrik Julius, f. 1878 16 9, jur .ut r. kand., e. o. 
notarie i Svea hofrätt, amanuens i civildepartemenlel 
64 


1010 VON SCHULZENHEIM (Stockholm). G. 190G ",'9 ni. Jenny Viktona 
Markstedt, f. 1883 10, 4. 

Son: 
Henrik Allvar, f. 1907 V*. 
6) Eva Ingeborg Matilda, f. 1880 2P ,e (Lindesberg). 
2. Conrad Julius, major, f 1903. G. 1:0 m. Augusta Sofii 
Lovisa Tydén, fj 2:0 1887 m. Amanda Gillströtn, ( 

1862 "/»s (Stockholm). 

Barn i l:a giftet: 

David Ludvig Werner, f. 18G7 30 10, f. d. laudtbru- 
käre (Stockholm) 

Eleonora Augusta Martina Therése, f. 1863 28 4. fi. 
1900 88 /a m. Carl Wilhelm Tydén, f. 1846 Va, jnr. 
utr. kand., e. o. hofrättsnotarie, praktiserande advokat 
i Stockholm. 

Ebba Ida Virginia Sofia, f. 18G3 28 4. Enka 1893 efter 
Karl Wilhelm Ferdinand Flygarson, bruksförvaltare 
(Stockholm). 

Ingeborg Lovisa Eleonora Augusta, f. 1865 "1. G. 
1884 20 ,io m. Kils Axel Fredrik Erdmann, f. 18G0 
21 u, sekreterare o. kamrer hos K. direktionen öfver 
handelsflottans pensiousanstalt, revisor i Riksgälds- 
kontoret, skriftställare (Stockholm). 

Eva Julia Anna Eleonora (Sanny), f. 18G9 4 ,i, för- 
fattarinna, tandläkare. Enka 1911 efter Erik Johan 
Lundberg, lektor (Stockholm). 
Friherrl. ätten 
von Schulzenheim, N:o 380. 

Friherrlig 1830, enl. 37 § regeringsformen; 
introducerad samma ar. DAVID CONRAD FREDRIK (son af godsegaren frih, 
David Theodor von Schulzenheim o. Ida Sophia Ccdcr- 
horgh), f. 1852 'Vt*, friherre vid faderns död 1896, 
jur. utr kand., häradshöfding i Gestriklands domsaga, 
RNO (Gefle). VON SCHWERIN 101 1 
Friherrl. ätten von Schwerin, 
N:o 133. Urgammal pommersk adlig ätt; svensk fri- 
lierrlig 1717; introducerad 1719. G U S T A P ADOLF (son af kaptenen frih. Adolf Lud- 
vig von Schwerin o. Ulrika Wilhelmina Åkerberg), 
f. 1861 tG 8, f. d. stationsinspektor (Jönköping). 
G. Ib91 ",'s m. Johanna Josefina {Hanna) Pripp, f. 

18G4 4 /4. 

Döttrar: 
Ebba Hanna Kerstin Wilhelmina, f. 1892 '%. 
G ullborg Rosa Elin Maria, f. 1894 "•/*■ 
Ebba Lilly Svea Elisabeth Adolfina, f. 1896 23 /o. 

Ilufvudmannens broder: 
Fritz, f. 1871 18 8, verkmästare vid Jutespinnerict i 
Walternienburg (G ii te rgl iick, Tyskland). 

Hufvudmannens faders Byskon 

(barn af kaptenen frih. Gustaf Werner von Schwerin 

o. Ebba Dorothea Rudebeek): 

1. Svante Philip, kapten, f 18G2. G. 1854 m. friherrin- 
nan Ebba Margaretha Sophia Sparre, f. 1834 25 8 
(V ester vik). 

2. Fredrik Wilhelm, artist, f. Gm. Edla Eugenia Sun- 
din, f. 

Söner: 
Philip Werner Alexis, f. 18G8 28 t, skeppsmäklare 

(Luleå). 
Adolf Wilhelm Eugéne, f. 18G9 25 ,9, sakförare, inneh. 

juridisk byrå (Stockholm). 

3. Curt Bogislaus Oktavius kapten, f 18GG. G. 1858 m. 
friherrinnan Christina Carolina Constance Pock, n:o 
304, f. 1831 2 /3 (Stockholm). 

4 Ebba Christina Beata Aurora Ottiljjina, f. 1823 3 \n. 
Enka 1892 efter Pehr Olof Häckström, amiralitetskammnr 
råd (Karlberg). 1012 VON SCHWERIN 

Adopterad ättegren: 

Samma gren, som hufvudlinien ; naturaliserad 1723; adopi« 
rad friherrlig 1778; introducerad 1800. 

Carl Johan Gustaf Adolf Julius, ryttmästare, f. G. ru 
iDgeborg Rosencrantz, f. 

Barn: 

1. Werner Gottlpb, f. 1851 18 ,'s, jur. fil. kand., vice ordf. i 
styrelsen för Östra Skåues Jernvagsaktb., styrelseledamoi 
i aktb Skånska haudelsbauken o. i Ystad-E>löfs jernvägs- 
aktb., direktör i Skånska hypoteksföreningen, härads- 
domare inom Frosta härad af Malmöhus län, K N O 1 kl, 
KWOlkl, R Pr JO o. Kr O 2 kl m kr, L L A. Eg. 
Skarhult med Beltinge i Skåne (Skarhult). 

2. Hans Hugold, professor o. generalkonsul, f 1012. G. 
m. Mathilda Maria Kaunitz, f. 1864 "A a (Lund). 

Barn: 
lians Hugold Julius, f. 1906 m /s. Eg. Skeglingegård 

i Skåne. 
Ebba Ingeborg, f. 1896 21 ,2. 

3. Henrik Mogens Bogislav, f. 1856 2S 2, major i armén, 
ryttmästare i Skånska husarreg:tets reserv, R S O, L 
Kr V A (Helsingborg). G. l:o 1885 m. grefvinnan 
Amelie Sofia Waehtmeister af Johanuishus, f 1887; 
2:o 1892 23 ,o m. friherrinnan Sigrid Amelie Sojie 
Barnekow, f. 1870 B , s. 

Döttrar: 

Brita Richardis. f. 1893 27 ,7. 

Ebba Ingeborg, f. 1895 4 , 2. 

Amelie Elisabeth, f. 1898 20 6. 

Ebba Martina, f. 1903 '%. 
i. Elisabeth Fredrika Julia Martina, f. 1859 "/n 

(Skarhult). 
5. Ingeborg Julia Richardis, f. 1867 % (Skarhult). 1 
VON SCHWERIN 1013 

Grefl. ätten von Schwerin, 

N:o 94. 

Samma släkt, som friherrliga ätten von 
Schwerin; adopterad friherrlig 1720; greflig 
17UIJ; introducerad 1776. 

PHILIP HENRIK LUDVIG BOGISLAV (son af 
kaptenen grefve Carl Gustaf Philip von Schwerin 
o. hans l:a fru, Sofia Augusta Margaretha Wretman), 
f. 1863 12 /i, major vid Smålands husarreg:te, Il S O, 
GV:s01M, Turk MO 3 kl, G M b g, Skytte G M, 
G M. Inneh. fideikommisset Odensgöl med Ekham- 
mar o. Akctorp i Östergötland (Eksjö). G. 1898 
5 /« m. Tyra Gundia Maria Öberg, f. 1871 4 / 2 . 

Barn : 
Wilhelm Carl Philip Bogislnv, f. 1904 5 /io. 
Margit Augusta Maria, f. 1899 2S /s, stiftsjungfru. 
Hufvudmannens stvfmoder: 
Ellen Margaretha Cedervall,f. 1858 V?. G. (2:o) 1880, 
enka 1912 (Stockho! tn). 

Hufvudmannens syster: 
Hedda Augusta Wendela Marianne, f. 187f>. Se 
grefl. ätten Taube, n:o 112. 

Hufvudmannens halfbroder: 
Philip Werner Bogislav, f. 1881 12 /io, artist 
(genremålare) (Stockholm). 

Hufvudmannens farbröder: 
I.Wilhelm Sixten Axel Fredrik, kapten, f. G. m. 
Maria Agnes Theresia Lovisa von Scheven. 

Dotter: 
Annie Maria Charlotta Ebba, f. 1876 */s. G. 1900 
29 /i2 m. Carl Bertel Björkegren, f. 1872 14 , s, 
kapten vid Lifreg:tets grenadierer, förste lärare 
vid infanteriskjutskolan (Stockholm). 
2. Gustaf Werner, öfverstelöjtuant, f 1912. G. m. fri- 
herrinnan Eva Sofie Kurck, f 1913. 

Barn: 
Henrik Werner Bogislaus, f. 1S74 8 /9, kapten o. 10 11 VON SCHWERIN 

batterichef vid Positiousartilleriregitet (.Stock- 
holm). 

Eva Elsa Charlotta, f. 1875 18 n, amanuens vid 
Nordiska museet (Stockholm). 

Eva Sigrid Ebba Richissa, f. 1883 13 /8 (S t o c khol m) 
Ilufvudmnnnens farfaders broder: 
Carl, öfverstelöjtnant, j. G. m. grefvinnan Mariana Eleo- 
nora von Schwerin, f. 

Son: 
Carl Philip Bogislaus, öfverstc, f 190-i. G. 1872 ni. 

Charlotta Sojia Eleonora (Elin) Schiirer von Wald- 

heim, f. 1850 9 /io (Stockholm). 
Barn : 

Carl Philip, f. 1883 8; 4, f. d. underlöjtnant i Sö- 
dermanlands reg:tes reserv (Göteborg). 

Gustaf Bogislaus, f. 1884 10 ,'io, amanuens i lnndt- 
försvarsdepartemetitet, löjtnnut i Svea artil!erireg:tes 
reserv (Stockholm). 

Anna Eleonora, f. 1873 8 10. G 1898 "/n m. 
Claes Gösta Wilhelm Gartz, f. 1868 18 '2, major 
i Fortifikationen, tjenstgör. vid fortilikationsstabens 
hufvndstation, It S O, Skytte M (Djursholm). 

Ebba Mariana, f. 1875 l /'s. G. 1899", n m. Seth 
Hultin, f. 1870 °/5, med. lic, f. d. bataljonsläkare i 
fältläkarekårens reserv, extra provinsialläkare i 
Venianio distrikt. 

Sofia Marianne, f. 1878 12 ,o (Stockholm). 

Hedvig Charlotta, f. 1881 I0 /7. G. 1900 s , a ni. 
Johan Arved Birger Fagergren, f. 1875 12 ,o, 
kapten vid Boden-Karlsborgs art.-reg:te (Karls- 
borg). 

Carola Ottonie, f. 1888 9 7. 

Adopterad ättearen: 

Af Grellpnbcripka ättegrunen ; adopterad groflig 177C; in- 
troducerad samnia år. 

Weruer Detlof, kammarherre, f. 
Söner: 
1. Philip Werner, knmmarjunkare, f. G. m. Wendela 
Gustafva Ahlgrcn, f. VON SCHWERIN Barn: 
1) Philip Werner, öfverste, f G. in. grefvinuan Hedda 
Mariana Charlotta von Schwerin, f. 

Barn : 
Fritz Philip, f. 1847 8 /io (V iggeby, Söderköping). 
Hedda Wendela Marianne Wilhelmina, f. 1845. 

Se adl. ätten De Geer. 
Hedda Eleonora, f. 1851 Se adl. ätten Wolffelt. 
Ebba Charlotta, f. 1852 »»/»■ Eg- del i V i gg e by 
(Söderköping). 
i) Ebba Mariana, f. 1824. Se här nedan. 
2. Fredrik Wilhelm, protokollssekreterare, f. G. m. Hedvig 
Eleonora Nordenstolpe, f. 

Söner: 

1) Fredrik Wilhelm Werner, löjtnant, f. G. m. friherrin- 
nan Gertrud Ingeborg Koskull, f. 

Döttrar: 
Emma Wilhelmina (Mimmi), f. 1S52 18 10 \ (Stock- 
Anna Charlotta, f. 1853 ,a /is J holm). 

Hedda Ingeborg Elsa, f. 185G. Se här nedan. 

2) Otto Philip August, löjtnant, f 1893. G. 1848 m. 
grefvinnan Ebba Mariana von Schwerin, f. 1824 15 , 9 
(No rrköp i n g). 

Söner: 
(l)Fritz Werner August, häradshöfding, f 1908. G. 
1890 in. Sigrid Walborg Peterson, i hennes 2:a 
gifte, f. 1859 15 12 (Uppsala). 

Barn : 
Fritz Curt Werner, f. 1891 20 . ii, student vid 

Uppsala universitet. 
Curt Philip Gregor, f. 1891 "'7, officersvolontär 
vid Smalands husarreg:te, elev vid krigsskolan 
(Karlherg, Stockholm). 
Philip Werner Bogidav, f. 1895 ' «, officers- 

voloutiir vid Boden-Karlsborgs arlillerireg:tc. 

Sigrid Ebba Mariana, f. 1890 so 10 G. 1908 7 , 11 

m. Karl Gustaf Vilhelm Blir, f. 1883 u o, 

löjtnant vid Smålands husarreg:te (Eksjö). 

C2) Fritz Wilhelm August, f. 1861 3 o, kapten i 

Forsla lifgrcnadierrcg:tet.B reserv, befnlhafvare for 01 C> SCHURER VON WALDHEIM 

Norrköpings östra landstormsområde, R S O (Norr- 
köping). G. 1895 7 /io m. grefvinnan Hedda Inge- 
borg Elsa von Schwerin, f. 185G 31 /'. 

Dotter: 
Elsa Wilhelmina Ingeborg; f. 189G s /f>, stiftsjungfru. 
3) Fredrik Bogislaus, kapten, t 1902. G. m. Carolim 
Augusta Sophie Carlsson, f 1909. 

Dotter: 
Thekla Sojia Xatalia, f. 1856. Se adl. ätten Stjernblad. Adl. ätten Schiirer von Waldheim, 

N:o 2210. 

Urgammal tysk adlig ätt, vid namn Schli 
rer ; romersk riksadel l. r >9i, med namn Schiirer 
von Waldheim; inkom till Sverige 174'J och 
kallade sig dä endast Schiirer ; adlad derstädes 
1809 med namnet Schtirer von Waldheim och 
enl. 37 § regeringsformen ; introducerad sam- 
ma år. 

PER WILHELM FREDRIK (son af godsegaren Johan 
Wilhelm Schiirer von Waldheim), f. 1871 25 /e, adels- 
man vid faderns död 1914, löjtnant i Svea artilleri- 
reg:tes reserv. Inrieh. Mellingeholms fideikommiss 
i Roslagen. 

Hufvudmannens modir: 
Anna Carolina Östrand, f. 1845 9 /o. G. 1870, enka 
1914 (Mellingeholm, Norrtelje). 
Hufvudmannens syskon: 

1. Ernst Wilhelm Maximilian {.Vax), f. 1872 %, fil- kind., 
intendent vid inteudeuturkuren, regementsintendent 
vid Skånska husarreg:tet, RWO (Helsingborg). 
G. 1910 9 .2 in. Ruth Anna Grönwall, f. 1873 15 a. 

Son: 
Ernst Wilhelm Karl Maximilian, f. 1914 w «. 

2. Sven Wilhelm Ludvig, f. 1873 31 /s, kapten o. reg:ts 
kvartermästare vid Svea artillerireg:te, R 1 S:t M L O 
(Stockholm). G. 1898 17 /io m. Johanna Victoria 
(Jeanne) Kdtz från Österrike, f. 1872 ls ,'io. 
AF SEGERSTRÖM 1017 3. Karl Wilhelm Martin, f. 1885 V», kontrellnssistent 
(Gnt Tammik, Rakke, Estlund). 

4. Elin Lovisa, f. 1874 *%. G. 1898 24 / 6 m. Lars 
Hilder Schultz, f. 1874 I0 , 'o, stads- o. fondmäklare 
i Stockholm. 

Hnfvudmanuens fastrar 

(döttrar af hofjägmästareD Fredrik August Schiircr 

von Waldheim o. Lovisa Carolina 

Fredrika Croneborg): 

Agnes Ulrika, f. L845 19 / 7 . Enka 1885 efter Ernst 

Julius Ostrnud, kyrkoherde (Mariefred). 
Emelie Christina, ' f. 1850 l */o. G. 1879 so /a m. Johan 
Xathanaél Östrand, f. 1850 12 /a, ingcniör, inneh. N. 
Ostrands elektro-tekniska byrå (Helsingborg). 
Ilufvudmannens faders farbröder: 

1. Pehr Johan, kammarherre, "j". G. m. friherrinnan Ebba 
Charlotta Agneta Oxenstierna af Eka och Lindö, f. 

Döttrar: 
Josephine Augusta Bothilda, f. 1834 l /\2. Enka 1882 
efter Olof Theodor Sundholm, major (Stockholm). 
Ber t ha Hildegard Cecilia, f. 1837 9 /i (Filipstad). 

2. Axel Ludvig, kapten, f. G. m. Sophia Strokirk, f. 

Barn: 

Johan Axel Victor, f. 1847 s /\, f. d. kapten i Vestman- 
lands reg:tes reserv, kontrollör vid maltdryckstill- 
verkningen, It SO (Sala). 

Charlotta Sofia Eleonora (Elin), f. 1850. Se grefl. ätten 
von Schicerin. 
Adl. ätten af Segerström, 

N:o 2181. Svensk ätt från Södermanland; hette föru- 
Segerstrtfrn : adlad 1805; introducerad sam- 
ma år; utgången på nmnssidan 191L*. Lars Carl Fabian, ryttmästare, f. G. m. Hilda Oktav! 
von Geijer, f 1018 liuni 1. Waldemar, stationsinspektor, f 1912. G. 1885 ra 

Helena Ottilia Kaijser, f. 18(54 8 's (Karlstad). 

Döttrar: 
Disa Hilda Beata, f. 1886. Se adl. ätten Nordenftldl. 
tiga Helena Charlotta, f. 1887 s , 10, G. 1911 > 2 , 
m. A r ved von Vegesack, f. 1 880 30 s, fil. d-.r (T Ii o ra n. 
Estland). 

2. Marie-Louise, f. 1854 18 /u, hoffröken (f d. tjenstg. 
hos Rukedrottning Sophia), O II S Gbmt (Stockhol m). 
Adl. ätten Sergel. 
N:o 2213. Frän Sachsen ; sk ref sig förut Sorgell : ad- 
lad 1808; introducerad 1811, utan det i 37 § 
regeringsformen stadgade vilkor. 

JOHAN LUDVIG (son af Johan Tobias Sergel, i hans 
2:n gifte), f. 1864 2 10, t', d. bokhållare (Söder- 
telje). 

Hnfvudmanneus moder: 
Cl ar a Mathilda Augusta Söderberg, f. 1839. G. 1862, 
enka 1893 (Södertelje). 

Hufvudmannens holfsyster 
(dotter af Johan Tobias Sergel o. hans l:a fru, 
Anna Sophia Lindberg): 
Augusta Amalia, f. 1849 29 /'io. G. 2:o 1886 "/fl m. 
Thor Ludvig Erdmann, f. 1851 7 fl, med. d:r, stads- 
distriktsläkare, UNO (Stockholm). 
Hufvudmannens farbröder 
1. Henrik Gustaf, brukspatron, f. G. m. Edla Ulrika Ostling.f 
Son: 
Gustaf Jonathan, f. 1855 2 /io, major i armén, kapten 
i Vesternorrlands reg:tes reserv, justerare af mått o. 
vikt i Vesternorrlands liin sumt vid statens jernviigar, 
befälhafvare för Sundsvalls östra rullföringsomrude, R 
SO (Sundsvall). G. 1899 1S a m. Alva Wilhel- 
mina Bohlin, f. 1875 18 ;3. 1010 Söner: 

Carl Johan Gustaf ((lösta), F. 1900 13 4. 

EHifc GiKin/', f. 1901 12 /n. 
Birger Fredrik, kapten, f. G. m. Beata Sophie Ri 
sköld, f. 

Barn : 
l)Carl Johan Birger, öfverstelöjhiant, f 1905. G. 

m. Sofia Eugenia Elisabeth Fransiska af Stri. 

1866 ",'a (Stockholm). 
Barn: 
■ Gustaf Birger Richard, f. 1897 28 /«. 

Birger- Fredrik Adolf f. 1900 8 4. 

A'«W j3ity«r /mieJ, f. 1905 7 4. 

Elisabeth Bibi Sofia, f. 189-1 "','12. 
•2) Fredrik Gustaf Emanuel (Fritz), f. 1866 s \ 10, 

kapten vid Södermanlands reg:te, H S O. Eg. o 

Spön ga i Södermanland (Eskilstuna). G. 

5 ,'c in. Ida Maria Reuterskibld, f. 1884 l0 s. 
Söner: 

Karl Johan Fredriksson, f. 1909 10 3. 

Johan Birger Fredriksson, f. 1910 22 8. 

Lennart Tobias Fredriksson, f. 1911 s /i2. 
3) Carolina Johanna Beata (Bibi), f. 180~. Se 

mendörsiitten Nordenskjöld. 1892 
m, f. i', il. 
beb. 
1908 
A dl. ätten von Seth, 
N:o 1505. 

Svousk ätt frän Västergötland ; hette föru 
Ilolimmi; ndlad och adopterad 1803; intro 
ducerad 1809. CARL-GUSTA F JOHAN (son af egendomsegaren 
Johan August von Seth o. grefvinnan Virginia Dorolhea 
Elisabeth Spens), f. 1858 */i (Hörby). 
HufvudmannciiB broder : 

Caid Fredrik Eduard, f. 18G0 28 /7, inHJor i armén, rytt- 
mastare i Skånska dragonregrtets reserv, befiilhafvare 
lör Tomelilla rnllföringsområde, 11 S O (Tomelilla). 
G. 1892 Vo m. Anna Theresia Wahlberg, f. 1862 28 10. 1020 VON SETH 

Söner: 
Harald Johan Gabriel, f. 1893 u a, officersvolontiir 
vid Skånska dragonreg:tet, elev vid kriusskolnn 
(Karlberg, Stockholm). 
Carl-Eduard, f. 1895 19 /l2, elev vid t.-kniskn hög- 
skolan (Stockholm). 
Rutger Henrik, f. 1898 22 ,'i2. 

ITufvudmannens farbröder 

(söner af kammarherren Johan Bohman, nobil. o. adopt. 

von Seth, med Lovisa Sophia Cronnckcr): 

1. Fredrik Wilhelm, kapten, f 1901. G. m. Ulrika An- 
dreétta Malvina Trolle, f 19.14. 

Barn : 
l)Pehr, f. 1867 23 , 7, jur. d:r, fil. kand., justitieråd, 
f. d. expeditionschef i jordbruksdepartementet, f. d. 
byråchef för lagärenden i justitiedepartementet, f. d. 
assessor i Göta hofrätt, ordf. i direktionen för Ve- 
terinurinstitutet, K N O 1 kl (Stockholm). G. 1913 
3 /e m. Ingrid Wilhelmina Eberstein, f. 1881 18 j. 

2) Birger, f. 1869 l2 /s, affärsman i New-York. G. 
1904 ".'7 m. Emilia Reinstedt, f 1876 \'i. 

Döttrar: 
Ellen Grace, f. 1905 14 /t. 
Olga Fredrika, f. 1907 6 /i. 

3) Fredrik, f. 1873 "M ,«,..,,. .,, . > 
4) August, f. 1876 B /i f ( Blad,n g enas . Alfvc.ti). 
b) Louise Ulrika, f. 1871. Se adl. ätten af Klercker. 

2. Eduard Albert, öfverste, f. G. m. Agneta Maria Kockum, f. 

Barn : 

1) Johan, öfverstelöjtnant, f 191 2 - G 1903 m. Anna 
Nilsson, i hennes 2:a gifte, f. 1868 2 i (Ystad). 

Son : 
Johan Fredrik Eduard, f. 1905 " 4. 

2) Frans-Henrik, f. 1861 28 o, verkat, direktör för 
Ousbyholms aktb. o. Lyby landtbruksaktb., KW O. 
Eg., tills, med sina syskon, Karlsfält i Skåne (Lvbv, 
Hörby). 

3) Jeanne Marie-Louise, f. 1855 s h. Enka 1895 efter 
Wilhelm Francke, major (Lyby). VON SETH 1021 4) Ebba Carolina, f. 185G I3 '6 
O) Anna Sofia, f. 1858 n s 
0) Elisabeth Agneta, f. 1871 (Lyby). 
Grefl. ätten von Seth, 

N:o 88. 

Från Frankfurt am Main; betie förut Seth 
adlad 171C; friherrlig 1747; groflig 1762; intro 
ducerad 17tjij. JOHAN GABRIEL (son af knutenen grefve Johan 
Baptist Julius Bernadotte von Seth o. Euphrosyne 
Elisabeth Charlotta Cederstaui), f. 1852 so 6, e." o. 
hofrättsnotarie, godsegare, vice ordf. i Sveuska moss- 
kulturföreningen, R \V O. Inueh. fideikommissegeu- 
domarna Bratteborg o. Götafors, båda i Småland 
(Bratteborg). 

Hiifvudmaunens farbroder: 
Adam, major, f. G. m. Laura Andréetta Josephina Krok- 
stedt, f. 

Barn : 
I.Axel Gabriel, f. 1855 ' s, förvaltare på Bratte- 
borg. 
2. Emil Wilhelm Alexander, f. 1858 a8 /n, major i 
Jönköpings reg-.tes reserv, gymnastikdirektör, dispo- 
nent för Jönköpings tändsticksfabrik, styrelseledamot 
i Jönköpings o. Vnlcans tändsticksfabriksaktb., i Ka- 
trinefors aktb , i Alkwetterus aktb. o. i aktb. Tidan, 
RS O (Jönköping). G. 18513 4 , i ni. Gerda Elisa- 
beth Sjöberg, f. 1871 n i. 
Barn: 
Torgil Gabriel Alexander, f. 1895 s 10, officerstolon- 
tiir vid Skånska dragonreg:tet, elev vid krigsskolan 
(Karlberg, Stockholm). 
Arvid Adam Gabriel, f. 1896 20 ;i2. 
Karl Ingvar Gabriel, f. 1908 2s /i. 
Lilly Josefina Elisabeth, f. 1900 "/a. 
'.i. Anna Augusta Katarina, f. 1862 H /8. G. 1911 'V; 1022 SETON ni. August Sundblad, i hons andra gifte, f. 1851 7 i, 
kontraktsprost, kyrkoherde i Barlingbo o. Ekeby för- 
samlingar af Visby stift, L \V O (Barlingbo). 
Adl. ätten Seton, 

N:o 2139. Fräu Skottland; bette förut Barou ; natu- 
raliserad 1785; introducerad lT.sti. ALEXANDER GEORGE (ALEX) (son nf hqfjägmiista- 

ren Patrick Baron Sttou), f. 1882 3 , &, agronom. Esf. 

Säby i Södermanland, Preston i Skottland, New 

Preston o. del i Bellair o. Segersta på Ceylon (Säby, 

Ja rna). 

Hufvudmanuens moder: 

lieate Louise Eleonore Rosencrantz, f. 1855. 28 /», G. 1873, 

enka 1911 (Djursholm). 

llufvudmannens syskon: 

Patrick Baron Fredrik, f. 1886 "fl \ , c , , , , , 
„ ,,,,,, t e iQ7ii2 t (Stockholm) 

Mary Isabella Margaret, t. IbH 4 j 

Elisabeth lltnriette {Lizzie), f. 1876 s /s. G. 1902 ' i 

m. Rev. William Ilou-ell Peacey. f. 1876 l3 /t> (He- 

ref ordshire, England). 

llufvudmannens faders syskon 

(barn af godsetjaren Alexander Seton o. hans 2:a fru, 

Mary Isabella Baillie): 

1. William Baillie [Willy), f. 1851 21 ,io. Eg. o. beb. I n- 
vernisk i Irlaud (Banagher). G. 18S9 "'.'s m. 

• Jane {Dotie) Baijley, i hennes 2:a gifte. 

2. Alexander George (Alex), f. 18f). r ) "' 12. Eg. del i 
Bellair o. tejilantaget Preston ii Ceylon (Norrtuna, 
G ti est a). G. 1892 7 ,4 m. Hedvig Cecilia (Cissy) 
Braunerhielm, f. 1868 5 4. 

Barn: 
(reor ge Montyomery, f. 1895 ", o. 
Margaret Ebba, f. 1893 *"/i. 
'i. Charles Adlercreutz, f. 1859'', 1. Eg. del i Segersta o. SILFWERBRAND 1023 4 teplantaget Preston å Ceylon (Gullane, Skottland). 
G. 1894 28 2 ra. Mabel Steuart, t'. 1865. 

Barn : 
Charles Steuart, f. 1905 7 7. 
Mary Elisabeth, f. 1895 10 /n. 
Mabel Adlercreutz, f. 1898 ' 6. 

George, f. 18l>3 -, 4. Eg. Est an ci a el Ketiro i Argentina 
(Koss, Co Galway, Irland). G. 1907 l Vs m. Louisa 
Young Bailey. 

Söner: 
Alexander George, f. 190S 8 /s. 
Archibald Baron, f. 1909 1B io. 

Agnes Ale.randrine, f. 1857 (Li u 1 i thgo w, Skottland). 
Margaret (Madge), f. 1860 M /\i. Enka 1907 efter 
Charles Paterson. Eg. teplantaget Cranley å Ceylon 
(Cranley, Ayr, Skottland). 
Adl. ätten Silfw ert) rand, 

N:o 508. Svensk ätt frän Smaland ; adlad IG50 ; i 
ducerad samma ar; ättemedlemmar tinr 
Nordamerika och Finland. NIKOLAUS ALBRECHT (NILS) (son af fan ju 
ren Gustaf Albrecht Silfwerbrand o Johanna Larst 
f. 1SG'3 n ,5, bokhållare (Worcester Lumber 
Cassell Hougton, Michigan, USA), 
llufvudinannens syskon: 

1. Gustaf Albrecht, f. 1871 8 /", bokförare (N bruk). 
Nyman, G. 1899 
t 1903. Hilda Wilht Barn : llildinq Albrecht, f 1902 V 
Greta Elisabeth, f. 1899 88 /4. 

"1. Johanna Albertina Gustaf va (Hanna), 
G. 1906 l5 .6 m. Bernhard Wikström, 
komminister i Fassberg (Mölndal). 

3. Hedvig Maria Lovisa, f. 1876 *° 9 (Mi Eli lsui; 

1865 Indal). uka- 
ton), 

C: i, 1024 SILFWERBRAND 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Johan Fredrik, major, f. 

Söuer: 

1. Gustaf Adolf, major, f. G. m. Dorotheo Widbom, f. 

Dotter: 
Susanna Sofia Therése, f. 18-44 S9 /s. Enka 1893efterN. 
N. Knap, ingeniör (Aberdeen, Washington, U S A). 

2. Carl Magnus, fänrik, f. G. in. Christina Catharina 
Edström, f. 

Dotter: 
Catharina Carolina Mathilda, f. 1834 1B s (Nyb.j ii 
Änäset). 

3. Mathias Ulrik, kapten, j. G. ni. .Maria Grahn, f. 

Barn: 
1) Helmer, grosshandlare, f 19U8. G. l:o 1875 in. 
Theodora Elvira Kullgren, f 1892; 2:o 1894 ni. 
Anna Sofia Liljeqvist, f. 1852 8 12 (Göteborg). 

Barn, i l:a giftet: 
(1 ) Alex a n der, f. 1877 12 , 11, trädgårdsmästare 

( K 1 a n d a). 
(',') Petrus, f. 1879 28 ,o, civiliugeniör, löjtnant i Väg- 
o. vattenbvgKiiadskåren, statens flottledsingeniör 
(Umeå). *G. 1908 "/« <»• ««<* Signe Lind, 
f. 1881 '-' 7 .1. 

Döttrar: 
Dunnel Margareta, f. 1911 10 10. 
Ragnhild Birgitta, f. 1913 13 8. 
CA)Susanna (Sus>j), f. 187G 8I ,5. G. 1912 " o m. 
Anders Ernst Eriksson, f. 1880 s /6, sjökapten 
(Göteborg). 
(A)ffelmira {Helma), f. 1882 8 s. G. 2:0 1914 " 4 
m Gunnar Valdemar Johansson, f. 1889 " a, 
godsegare. Eg. o. beb. Karstorp i Vestergöt- 
land (Korsberga). 

i 2:a giftet: 
(5) Märta Sofia, f. 1895 18 , 12, stiftsjungfru. 
•i)Charlotte, f. 1846 "/i. Enka 1911 efter Wil- 
helm Olof Anders Bäckman, telegrafkommissarie 
(Nord m ni ing). SILFWERBRAND I02ii 

4. Theodor, kronoliinsmiiu, |. 6. in. Anno Gathrine 
Engelmark, f. 

Barn: 
1) Theodor Frithjof, f. 1846 l8 /'e. distriktschef vid 
timmerflottningen i Ytter-Morjerf (Morjerf). G. 
1875 10 /9 in. Augusta Amalia JJjerpe, f. 18-ib" &. 

Barn: 
[\)Utto Theodor, f. löS<) 2 ' J /4, kassör (Gell i vare). 
G. 1913 l8 /2 in. Anna Abrahamson, f. 1882 ia /to. 

Dolter: 
Anna-Lisa Amalia, f. 1913 a ,4. 
[2)Johan Einar, f. 1885 24 /e, bokhållare (Ytter- 
Morjerf). 
(3) Frida Amalia, f. 1880 22 m, postbiträde. 
2)[Gustaf Robert, f. 1849 18 /i. Eg. o. beb. Katrine- 

berg (Gell i vare). 
3) Johan Fredrik, f. 1860 r 7io, snickare (Katriueberg). 
i)Crl Oskar, f. 1863 17 ,e, handlande i Kiruna. 
G. 1901 " s 8 in. -So/('« Johanna (Hanna) Deger- 
man, f. 1877 6 /c. 

Barn: 
^>it Oa&ar Mårten, i. liiOS 16 /s. 
Märta Katarina, f. li)()"2 -Vio. 
JEster Sofia, f. 1904 ,s /6. 
Gunhild, f. 1910 26 /». 
5) Rudolf Bernhard, f. 187U S ,&, kassör (Stockholm). 

G. 1909% m. j4w» onda ffurw, f. 1886 14 ;s. 
B).l/a<»7(ia Theresia, f. 1M4 l */». Enka 1895 efter 
Johan Oskar Curtelins, kyrkoherde (Katriueberg). 
7) Anna Katarina Charlotta (Lotten), t'. 1854 '/". 

klädsömmerska (Ne der k al i x). 
<S) Sofia Susanna, f. 1857 16 ,9, klädsömmerska 
(Gellivare). 

Andra grenen: 
Martin Ephraim, kungl. hofpredikaut, j. G. in. Hedvig 
Gustafva Mörner, i hennes ~:a gifte, f. 

Söner: 
Gustaf Emil, f. 1S44 M /s, f. d. major i armén u. 
kapten vid Hallands regite, RSO (Venersborft). G. 1026 SILFVERHJELM 


1877 •/ n m. Anna Timra Elisa Harris-Sanne fri* 
Norge, f, 1857 M /e. 
t>*car //Mfl-o, f. 1845 8 A, I', d. lörsäkringsdirektöt 
(Stockholm). G. 1911 m. Nanna Carolina llrd- 
lund. A dl. ätten Silfverhjelm, 

N:o 93. 

Gammal svensk adlig ätt, ursprungligen från 
Tyskland; introducerad 1G-'. r >. 

CARL REINHOLD (son af egendomsägaren Carl Gustaf 
Reinhold Fredrik Silfverhjelm), f. 1870 ' Ve, stations- 
inspektor vid Bergslagernas jernvägar (Molkom). 
Hufvudmaiinens moder: 
Alma Helena Christina Röding, f. 1844 ' 2. G. 18(>6, enks 
18S7 (Sköfde). 

Hufvudmannens syskon : 
1. Folke Magnus Reinhold, f. 1S71 7 /i2, kapten o. kom- 
paniehef vid Jönköpings reg:te, R S O (Jönköping). 
% Helge Torsten Reinhold, l 1873 3 4, vistas i Nord- 
amerika. 
3. Ernst Harald Reinhold, f. 1874 21 4, kontorsskrifvnre 

i jernvägsstyrelsens kontrollkontor (Stockholm). 
i. Erland Georg Reinhold, t'. 1875 19 /e, kamrer i Syd- 
svenska kreditaktb:s afdelningskontor i Sköfde. G. 
1911 a9 /i m. Mary Strömberg, f. 1892 2 /i. 

Barn : 
Clas Åke Reinhold, f. 1911 7 /v. 
Anna Märta Helena, f. 1914 28 /e. 
5. Sigurd Waldemar Reinhold, f. 1877 s /<, kassör i 
Skaraborgs enskilda banks afdelningskontor i Vara. 
G. 1DIJ7 l /fl m. Karin Magdalena Friman, f. 1882 2a ii. 

Dotter: 
Elsa Marika, f. 1908 '%, stiftsjungfru. 
6. Sigrid Helena, f. 18G7 ie ,« (Sköfde). 
7. Alma Gunhild, f. 1879 20 / V 2. G. 1908 7nm. Karl 
Knut Konrad Napoleon Liining , f. 1873 lö », inten- SII.FVERHJEU1 1027 

dent i iuteudeuturkuren, reg:tsintendent i Söder- 
manlands reg:te (St ren gnäs). 

HufvndmnnnenB faders Byskon 

l barn ut' kaptenen Adam Fredrik Silfverhjelni o. 

Edla Beata Sophia Lovisa Lind af Uagebv): 

1. Johan Kudolf Theodor August, regemcntsveterinär,*}" 188b. 
G. 18*il iu. Marie-Sophie Stenberg, f. 1840 "..7 
(Arboga). 

Barn: 

1) Gustaf Adolf Rudolf, f. 1862 ° ii, agronom (Avesta). 
G. 1900 l 6 m. Sigrid Charlotta Adelinn Vidén, f. 
1874 7 ,4. 

Barn: 
Folke Rudolf, f. 1903 2S 12. 
Göran, f. 1905 3 \ 10. 
Åke Rudolf, f. 1907 19 4. 
Sigrid Margareta {Greta), f. 1901 3 4. 

2) Ivar Reinhold Rudolf, l 1871 '- 4, bruksförvaltare 
vid Ro ek hammar (Sällinge). 

3) Marie- Louise, f. 1864 ';•>. G. 1904 2S /iom. Olof 
Gabrielsson, f. 1862 ' '/t, kyrkoherde i En vikens 
församling af Vesterås stift. 

i) Martha G un il d, f. 1865 5 s (Arboga). 

5) Martha Estrid, f. 1867 22 7, inneh. pensionatet 
Mari el un d (Gagn e fl. 

%)0lga Sofia, f. 1869 ll /s (Stockholm). 

7) Anna Gerda, f. 1-S7'J. Se adl. ätten Montgomery. 

2. Ivar Waldemar Alexis lokomotivförare j. G. m. Carolina 
Christina Wahrenberg, f. 

Barn: 

1) Lage Reinhold, f. 1879 3 &, vistas i Nordamerika. 

2) Folke Isidor, f. 1881 u , 7, stationsskrifvare vid stateus 
jernvägar (Alf ve st a). G. 1906 "' is m. Karin 
Charlotta Örtegren, f. 1888 '" s. 

Dotter: 

Margaretha, f. 1907 Kl 10. 
'i)Bele Thorwald, f. 1889 31 3, tjensteman i Skaraborgs 

ensk. bank (Sköfde). 
4) Torborg Ingegerd Linnia, f. 1890 31 s (Stockhol ui). 

3. Ulrika Charlotte, f. 1838 4 o (Sköfde). 1028 SI! FVKRHJK1.M 

A.Olga Maria, f. 1839 6 /ia (Slcöfde). 

5. Aurora Helena, i. 1847 -'' Ib. Enka 1898 efter Ben- 
jamin Sidenina från Danmark, löjtnant (Ljungby kö- 
p i n g). 

Yngre grenar af ätten : 

Första grenen : 

Adolf Fredrik, kapten, f. G. l:o m. Anna Maria Berg, f. 

Söner: 

1. Johan Adolf Philip, godsegare, f 1910. G. lStjJ 
m. Hilda Amalia Ileijl, f. 1835 7 s. Eg. BoBsgården 
o. Kunarp, båda i Vestergötland samt villan Solgården 
(Al i n g sås). 

Döttrar: 
Ulrika Maria Amalia (Ulla), f. 1863 "o\(Aliug«- 
Hilda Christina Therése, f. 1868 "/& | äs). 

2. Gustaf August Mauritz, f. 1838 *, i, f. d. underlöjtnant 
vid Göta artillerireg:te, ingeniör (U i ga, Livland). G. 187U 
*/i in. Amalia Katarina Alexandrine von Brednw från 
Polen, f. 1842 28 's. 

Barn : 

1) Emil Fredrik Waldemar ( Wallodi), f. 1874*/io, Hgro- 
nom, inneh , tills, ined sin 9våger, en gros- o. ageu- 
turaffär i Riga, under firma Silfverhjelm & Ullgreu. 
G. 19Ul S8 /iS in. Ruth Elisabeth Fresk, f. 1S7S vi t . 

Söner: 
Bertil Waldemarsson, f. 1902 17 12. 
Waldemar Philip Fresk, f. 1904 i '\ e. 

2) Emma Maria Alexandrina (Emmy), f. 1875 l8 /n. 
G. 1905 a8 /s m. Richard Ullgren, i. 18?4 25 A, in- 
geniör, inneh., tills, ined sin svåger, en gros- Q. 
agenturaffär i Kiga. 

Andra grenen : 
Carl Adam, öfverstelöjtnant, f. 

Söner: 
1. Thure Abraham, sekreterare, f. 
Söner: 
1 ) Carl .Magnus, laiidtbrukare, j. G in. Carolina Chri- 
stina Jonsson, i. i SILFVERHJEI.M 102: Son : 
Carl Gustaf Leonard, landtbrukare, f 1905. G. 1876 m. 
Matilda Charlotta Stenman, f. 1854 (Kristiania). 

Dotter: 
Elin Carolina, f. 1878 7 /n. G. 1001 18 /io m* 
Erik Theodor Andreason, f. 1878 18 ,'5, kamrer 
i norsk hvdro-elektrisk kvnelstofnktieselsknb 
(K rist i an i a). 
2) Gustaf Ehrenfried, godeegare, f 1912. G. m. 
Augusta Eugenia Perret, f 1908. 
Barn : 

(1) Thure Ehrenfried Waldemar, f. 1870 10 / 6 , 
godsegare. Eg. o. beb. Kutrinedal i Uppland 
(Rålsta). G." 1897 V< i». Martha Kinell, f. 
1876 Vb- 

Dotter: 
Dan mar, i. 1900 7 /a. stiftsjungfru. 

(2) Carl August Ehrenfried, f. 1872 S9 /i, kousul i 
Alexandria i Egvpten, RWO, R D D O. G. 
1902 8 /7 m. Eva Sigrid Sofia Huss, f. 1882 */u 

Barn : 
Erik Martin Alexander Ehrenfried, f. 1903 9 U. 
Birgit Eva Alexandra Augusta, f. 1906 23 /o, 
stiftsjungfru. 

(3) Augusta Ebba Maria, f. 1874 u /i. G. 1901 s /i2 
m. Richard Wilhelm Ditzinger, f. 1870 18 /5. fabrikg- 
idkare i Stockholm. Kg. hus derst. o. beb. egen 
villa vid Dj u rsholm. 

(4) Anna Emma Eugenia, f. 1K75. Se adl. ätten 
Gyllensvärd. 

(5)Gerda Signe, f. 1879 a /a. G. 1908 18 /< ni. 
Gudmund Johan Hammar, f. 1877 8 /«. j»r ntr. 
kand., e. o. hofriittsnotarie, e. o. notarie i Göte- 
borgs radatnfvurätt, amanuens i Göteborgs dom- 
kapitel (Göteboru). 
2. Svaute Gustaf, öfverstelöjtnaut, f. G. m. Hilda Fredrika 
Elfgren, f. 

Haru: • 
IVCai-l Gustaf, kapten, f 1903. G. lKHK„i. Hilda 
Gmtafva Moritz, f. 1H64 % iSkma). 
1030 SII.FVERLÅÅS 

Barn : 

Erik Gustaf Edvard, f. 1K91 ','5, e. o. kammnr- 
skrifvare vid tullverket (Stockholm). 

Xils Erik, f. 189G 29 ' 6 . 

Hilda Berta, f. 1888 16 10, skolkökslärarinna vid 
Linköpings elementarläroverk för flickor (Lin- 
köping). 

2) Fredrik Wilhelm, laudträntinästare, f 1907. G. 1891 
ni. Anna Janson, f. 1863 7 /io. (No rrk öp i n g). 

Dotter: 
Anna Fredrika Margareta (Greta), f. 1891 2e /io, 
lärarinna vid Östersunds elementarläroverk för 
flickor (Östersund). 

3) Bror Mathias Liborius, f. 1850 12 /&, förste aktuaric 
i generaltullstvrelsen, RWO (Stockholm). G. 
1904 22 /o m. Maria Charlotta Andersson, f.l870 27 /6. 

4) Syster Marie Louise, f. 1854 10 /s, stiftsjungfru (Lid- 
köping). Adl. ätten Silfverlåas, 
N:o 377. 

Kräu Nederländerna; hello förut Verklaes; 
adlad HM7 : introducerad samma Sr. 

OSKAR ENOCH ERNST (son af maskinisten Gustaf 
Gabriel August Silf*Trlaås o. Eva Charlotta Johansson), 
f. 1872 */i. maskinarbetare (Brooklyn, USA). C. 
1901 2S .s m. Anna Sofia Holmström, l 1S79 M 2. 

Döttrar: 
Elsa Victoria, f. 1901 i3 /i°.. 
Mabel Viola, f. 1907 18 , 0. 

Hufvudmainiens Bystrar: 

Augusta Charlotta Amalia, f. 1860 ia /i*. Bnka 189H 
efter Anders Alander, handlande (New- York). 

Axelina Christina Wilhelmina, f. 1863 ,6 /u (Motala), 

Hilma Eugenia, f. 1868 °/o (Brooklyn, USA). SILFVERSKIOLD 1031 Hufvudrnaunens faders syskon 

(baru af hemtnansegareu Johan Gustaf Silfverlilas o. 

Anna Greta Israelsdotter): 

1. Clas Johan Alfred, lokomotivmästare, f 1906. G. 186H 
ni. Ida Maria Perhtröm, f. 1849 28 /« (V ad s te n a). 

Barn : 
Carl Gunnar, f. 1878 IB /n (USA). 
Gertrud Hedvig, f. 1885 15, io. 
Märta Linnea Wilhelmina, f. 1890 2t Yf,. 

2. Carl Axel, f. 1845 t! /« (Utah, USA). 

3. Augusta Christina Wilhelmina, f. 1840 u , U. Enkn 
1906 efter Johan Erik Swedinan, möbelhandlare (Stock- 
h ol m). 

4. Hulda Charlotta, f. 1856 17 /o. Enka 1901 efter Johan 
Olof Thorsén litteratör (Göteborg). 

HufvudmannensMaders kusin : 
Anders Gustaf, landtbrukare, f. G. ni. Johanna Mathilda 
Lönn, f. 

Son: 
Anders Johan, f. 1859 ' 2 "/i2, snickare o. smed (Veta, 
Man torp). G. 1886 m. Anna Josefina Hallberg, f 1888. 

Dotter: 
Augusta Viktoria, f. 1886 28 /& (Pelarn e, Emarp). 
Adl. ätten Nilfverskiöld. 

N.o 1073. »Svensk ätt frän Småland; hette förut Hyl- 
tén; adlad n;8ti; introducerad samma är: har 
utgrenat sig i frlherrliga ätten Silfverschiöld. BERNDT CARL-AUGUST (son af öfverstelöjt- 
nanteu Pehr Fredrik Silfverskiöld o. Isabella Sophia 
Mathilda Ratnsay), f. 1850 21 ,u, major i armén, 
kapten i Elfsborgs reg:tes reserv, befälhafvare för 
Göteborgs södra landstormsomrade, sjukgymnast, 
KSO (Göteborg). G. 188(5 T /« •"• Anna Hedvig 
Elisabeth AhUtröm, f. 1866 l0 h- !<>:V2 SII.FVERSKIÖLD 

Döttrar: 

Annie Isabella, f. 1887 2, /f>. 
Oreta, f. 1889 2 /n. 

Ilufvudmnnnens syskop : 

1. Peter Didrih, f. 1854 ,8 /o, med. lic, läkare o. före- 
ståndare för kustsjukhuset för skrofu]Ö9a baru h 
Stvrsö. G. 1882 15 c in. Anna Sofia 11'arholm, f. 
1858 16 /t. 

Söner: 

1) Per-Olof, f. 1884 2 Vs, löjtnant i Kund. flottans 
reserv, G V :9 01 M, R Ren'Sv Stj O, R R S-.t St O 3 
kl (Moskwa). G. 1910 5 4 m. Jekaterina Wcu- 
siliewna Goditria från Ryssland, f. 1891 M /i2. 

. Rarn: 
Boris Peter, f. 1912 7 / e . 
Ta tjäna, f. 1911 M /e. 

2) Nils Otto, f. 1888 3 /i, med. kand., fåltläkaresti- 
pendiat i fältläkarekåren, G V : s 01 M. G. 1914 
m. Signe Ullman, f. 1891 ~ 3 h. 

3) Helge Didrik, f. 1892 20 /7. 

2, Otto Ferdinand, f. 1858 20 /5, kapten i Hallnnds restes 
reser", R S O. Arr. o. beb. Sparl ösa-Stom in e n 
i Vestergötlaud (Ulfstorp). G. 1890 4 A> m. Hedvig 
von Proschwitz, f. 18f>G 16 'io. 

Dotter: 
Maria Anna Isabella (Marianne), f. 1894 n fi. 

S.Charlotte Maria Wilhelmina, f. 1852. Se adl. ätten 
Påhlman. 

i.Ifeléne, f. 1860 »A- G. 1891 "/ii in. Carl Emil 
Bäcklin, f. 1859 a /i8, med. lic, praktiserande läkare 
i Göteborg. 

5. Matilda (Tilly), f. 18155 15 /o. G. 1892 18 /io ro. 
Adam Oskar Arvid Afzelius, f. 185(> 10 /s, gross- 
handlare i Skara. 

Hufvudmauneus faders syskon 

(barn af häradshöfdingen Rerndt Jr)hau Silfverskiöld 

o. Aurora Wilbelmina Ramsay): 

I.Johan Tage, apotekare, f. G. m. grefvinnan Ottiliaua 

Sophia Magdalena Cronhielm af Hakunge, f. SILFVERSKIÖLD 1038 

Söner: 

1) Otto Berndt Tage, f. 1860 */i, revisor i kammarrätten. 
E K . o. beb. Hvltobo (Staket). G. 1906 20 /« m. 
Gerda Charlotte Stäng, f. 1*84 "/t. 

2) Axel August Johannes, i. 1868 24 /io. direktör i Foster- 
landsatiftelsens förlng«expedition (Storan ge ni. G. 
1904 9 'io in. Elin De<i<hria Bränder, f. 1873 19 /6. 

Barn : 
Tage Carl August, f. 1909 27 /i. 

Ottilia Elisabeth (Elsi), f. 1905 ' n /ii, stiftsjungfru. 
2. Hedvig Ulrika (Hedda), f. 1836 w /i (Stockholm). 

Ilnfvudmnnnens fnders farbroder: 
Olof Niklas, överstelöjtnant, t' G. m. Anna Margaretha 
Levina Arvidsson, f. 

Dotter: 
Alma Augusta, f. 1840 25 / 8 . Enka 1889 efter Per 
Daniel Moberg, grosshandlare (Sundsvall). 

Yngre gren af ätten: 

Peter Didrik Jnlius, major, f. 
Söner: 

1. Jakob Taee Joachim, ryttmästare, f. G. m, Julia 
Sophia Hallen i us, f. 

Barn: 
\)Tage Julius Engelbert, f. 18-56 ,5 /ii, kapten i nrmén, 

f. d. kapten vid Elfsborgs reg:te. Il S O (Varbergl 

G. l:o 1881 m. Adnlhcid 'Elisnbeth Wienrken. 

f 1893; 2:o 1898 'm.Adele Anna Elisabeth Barthold! ). 
Dotter i 2:a srftet: 

Julie Adele Elisabeth, f. 1901 16 'io, stiftsjungfru. 
2) A ur or e Lovisa, f. 1835 6 i ) 

S)Brite-Sofie, f. 1842 lB /s > (Lund). 

4) Emma Carolina Augusta, f. lK44 e /n| 

2. P>edrik August, ryttuiiUtare, t. G. m. Marie Helena 
Fredrika Hammar, f. 

Söner : 
DCnrl August Ferdinnnd, godsegme, t 1913. G. 188-' 
m. Elisabeth Charlotta Eugenia Ankarcrona, t. 034 S1LFVERSCHIOLD 1857 -,6. Eg., tills, med sinn döttrar, o. beb. Sätra 
i Uppland (Ekerö). 

Döttrar: 
Elisabeth Maria Augusta Charlotta Florence (Elsi), 

f. 1883 4 / 3 . G. 1901 16 /e m Nih Arne Stahre,L 

1874. 27 /io, agronom (Lerum). 
Eva Maria Elisabeth, f. 1891 23 /8. 
Anna Maria Elisabeth, f. 1896 7/ c. 

2) Ernst Fredrik Constantin, ryttmästare, f. G. ni. 
Gerda Samuella Maria Åberg. 

Dotter: 
Ebba Sigrid Maria Fredrika, f. 1879. Se friherrl. 
ätten Baner. 
Friherrl. ätten Silfverschiöldj 

N:o 283. Af adliga ätten Silfverskjöld ; 
f71; introducerad 177(1. friherrlig OTTO BALTZAR AKVID (son af kabinettskammar- 
herren frih. Carl Otto Silfverschiöld o. hans 2:n 
fru, Christina Gustafva Fredrika von Meijerhelm), 
f. 1871 24 ,'5, f. d. löjtnant vid Lifreg:tets husarer, 
ledamot af riksdagens första kammare, vice ordf. i 
Elfsborgs läns norra hushållningssällskap, landslings- 
man i Elfsborgs län, R W O. Inneh. fideikommiss- 
egendomarna Koberg o. Stora Alfheni, båda i Vester- 
götland, samt Gäsvadholm i Halland (K o b e rg, Upp- 
härad). G. 189tj 2S a m. Ingeborg Ileléne Char- 
lotte Florence Elisabeth von Horn, f. 1873 97 /i. 

Ram : 
Carl- Otto Nils Henning, f. 1899 l0 /n. 
Ingeborg Ebba Florence, f. 1897 13 'a. 
Ingeborg Elsa Margareta, f. 190-1 •'"' r.. 
Ingeborg Elsa Gustafva, f. 1910 4 :•. SILFVERSPARRE 1035 Hufvudmanuens halfsystrar 

(döttrar af kabin ettskammarherr en frih. Carl Otto 

Silfverschiöld o. hans l:a fru, friherrinnan 

Ulrika Wilhelmina Theresia Lovisa 

Charlotta von Plåten): 

Augusta Sophia Charlotta Ulrika, f. 1856. Se greH. 

ätten De la Gardie. 
Sophie Louise, f. l«Sf)i). Se friherrl. ätten Klingspor. 

Hnfvndmannens faster 
(dotter af godsegarcn frih. Nils August Silfverschiöld 
o. friherrinnan Sophia Charlotta Kamel): 
Augusta Charlotta, f. 1826. Se adl. ätten Bardel, 

Äldre gren af ätten: 

Cnrl, öfverstelöjtnant, f. G. m. Laura Tarras, f. Dotter: 
(Ulla), f. 1881 ■9 (Södertelj e). 
Adl. ätten Silfversparre, 

N:n 99. 

Gammal svensk adlig att frän Uppland, 
introducerad ltjL'5; ättemedlemmar finnas i 
Nordamerika: en gren har friherrlig värdig- 
het, enl 37 § regeringsformen. 

CARL GUSTAF CARLSSON', f. 1893 " s, officers- 
volontiir (Karlsborg). 

Hnfvndmannens föräldrar: 
• friherrl. ätten Silfversparre. 

Ilufvudinannens syskon: 
Clara Nadeschda, f. 1891 ai "io, stiftsjungfru (St oc k- 

h ol m). 
Barbro Cecilia Carlsdotter, f. l l JO0 a7 /n. 

Hufvudmanuens faders syskon 
i af underlöjtnanten, frih. Carl Johan Oskar Gustaf 

Silfversparre o. Eva Nadeschda Groen): 
Warner Wilhelm, kapten f 1893. G. 1884 m. Anvn 
Wilhelmina Stahre, i lH. r )S » j. Fru Weijdling. 1036 SIl.FVERSPARRE 

Dotter: 
Anna-Brita, f. 1885 6 /s, stiftsjungfru. 

2. Arent Fredrik Hermnu öfveringeuiör, f 1902. G. 
1886 in. Octavia Elisabeth {Vivi) Widebeck, f. 
1854 ,6 'iä (Strengniis). 

Barn: 

Carl Arent, f. 1889 26 5 , mekaniker (Stockholm). 

Warner Arent, f. 1890 2 'o, ingeniör. 

Arent Wilhelm, f. 1892 13 i, student vid Uppsala 
universitet. 

Claes Arent, f. 1893 l9 /s, studerande (Göteborg) 

Gustaf Arent, f. 1895 u / 7 . 

Per Arent Octavius, f. 1900 25 ,e. 

Märta Elisabeth, f. 1887 10 /i2, stiftsjungfru, lärar- 
inna (Granknlla, Finland). 

Eva Nadeschda Maria (Nadja), f. 1898 */v stifts- 
jungfru. 

3. Laura Cecilia, f. 1855 31 <7, f. d. telegrafist (S treng- 
n äs). 

4. Anna Cecilia Gundborg, f. 1858 28 /i2, diakonissa 
(Strengniis). 

ITufvudmauneus farfaders syskon 

(barn af överstelöjtnanten frih. Gustaf Johan Silfversparre 

o. grefvinnan Sophia Constantia Gustafva 

Momer af Morlanda): 

1. Claes Isak Adolf Stellan Wilhelm, sjökapten, f. G. 
1870 tn. Hilda Amelie Nordwall, f. 1835 26 <n (St ock- 
holm). 

2. Ulrika Charlotta Christina Elisabeth (Elise), f. 1823 ' J8 ii 
(Strengnäs). 

Äldre gren af ätten: 

Gustaf Ulrik, f. 

Söner : 
l.Isak Ulrik, kapten, f. G. m. Hedvig .Margareta Louise 
Hergeustråhle, f. 

Dotter: 
Ingrid Margaretha Charlotta, (. 1S15 ' J « j (Cftllliet, 
Cannes, Frankrike). SILFVKRSPARRF. 10 3 7 

2. George Carl, Balpetersjuderidirelctör, f. G. ra. Emerentia 

Magdalena Eleonora Egerström, f. 

Dotter: 
Louise Augusta Eva Eleonora, f. 1836 13 /r. (Göteborg). 

3. Gerdt Adolf, provinsialläkare, f. G. in. Eva Johanna 
Malmen, f. 

Dotter: 
Anna Maria Evelina, f. 1848 "A- Enka 1907 efter 
Anders Magnus Petersson, lektor (Uppsala). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen : 
Wolmar Johan, öfverstc, f. G. m. Ingeborg Christina 
Helena Lillieliöök af Gulared och Kolbiick, f. 
Barn : 

1. Salomon August, öfversie, f 1911. G. m. friherrinnan 
Eva Anna Lovisa Gyllenkrok, f 1902. 

Barn: 
Carl Axel Ludvig, f. 1862 8 /», major i armen, kapten 

i Kronobergs reg:tes reserv, RSO (Ve x i ii). 
Hugo Åke Walfrid, f. lJS«if> 4 7 (Vexiö). 
Evy Christina Elisabeth, f. 1863 " 7, stiftsjungfru 

(Vexiö). 

2. Elof, egendomsförvaltare, f 1913. G. 1866 m. Anna 
Amalia Elisabeth /Lisa) Bemoll från Liffland, f. 1837 
" s (Adels näs, Åtvidaberg). 

Barn : 

1) Bengt, f. 1869 "'/s, direktör för kemigrafiska aktb. 
Bengt Silfversparre i Stockholm o. Göteborg (St o ek- 
holm). G. 1898 n 10 m. Lilly Mana Regnholm, 
f. 1872 8 s. 

Söner: 
Ragnar, f. 1899 • s. 
Wolmar, f. 1900 8 /a. 

2) Erik, f. 1872 18 /b, kassör vid Kemigratiaku aktb. 
Bengt Silfversparre (Stockholm). 

3) Oscar, f 1874 n .'*, agronom (Wälluf, Påarp). 
G. 1906 8 /9 m. Ester Mathilda Ramberg, f. 1877 V*. 

Barn : 
Sune Elof Oscar, f. 1913 as , ii. 1038 SILFVFRSPARRE 

Brita Elisabeth lister, f. 1908 lr ', s. 
Ingrid Marianne, f. 191U 21 ,s. 
Eva FredrUjue Gunilla, f. 1912 1B /s. 
i) Elof, f. 1878 2 %, med. lic, marinläkare af 2:i 
uradeu i llottans reserv, förste stadsläkare i Arboga 
TuuNI03kl, lU!S:t A. O 3 kl. 
5) Anna, f. 1807 I0 4, stiftsjungfru (Adelsnäs). 
G) Elin, f. 1868 2 %. G. 1910 5 /« ut. Carl Rudeliw, 
i hans 2:a gifte, f. 1859 "/a, fil. d:r (Åtvida- 
berg). 
3. Oscar, riddarhuskamrer, f 1910. G. 1881 m. Char- 
lotta Elisabeth (Lotten) Munthe, f. 1846 M /«. E* 
Villa Sparrehill i Djursholm (Stockholm). 

Dotter: 
Elsa, f. 1889 "/*■ G. 1911?% m- Ko l f Anton Fre- 
drik Bemhardt, t'. 1883 29 3, reg:tsintendent vid Norr- 
lands artillerireg:te (Östersund). 
A.Johanna Fredrique Wilhelmina, f. 1827 :1 ° t, stifts- 
jungfru (Stockholm). 
b. Hilda Emilia, f. 1837 l8 10 (Stockholm). 

Andra grenen: 
Johan Carl, löjtnant, f. 

Söner: 
l.Carl Gustaf, kapten, f. G. l:o m. Christina Elisabeth 
Strandstedt, f. 

Son: 
Carl August Heinhard, stadsfiskal f. G. m. Johanna 
Maria Wahlqvist, f. 

Barn : 
Knut Nathanaél, f. 1863 il !f>, anstäld vid spårvägen 

i Portland (Oregon, US A). 
Johanna Wilhelmina (Mimmi), f. 1817 6 /t. Enka 
1882 efter Johan August Rudolf Norliu, sjökapten 
(Stockholm). 
Charlotta Fredrika (Lotten), f. 1852. Se friherrl. 

ätten Fleetwood. 
ffilda Bernhardina (IHlden), f. 1855 15 /2. G. 1882 s ,« 
m. Johan Axel Sjöberg, f. 1854 21 /fl, byråchef 
lotsstyrelsen, R N O, R W O, R Belg Leop O (Stock- 
holm). SILFVERSPARRE 103 

Sigrid Walborg, f. L862 17 i (Djursholm, Dhii- 
derv il). 
L'. Lars Erik, kapteu, f- G. '"■ Catharina Maria Uurell, 
i hennes '2-.a gifte, f. 

Dotter: 
/n^n Ulrika Beata, f. 1825. Se adl. ntteu Roscncrantz. 

I!!. Johan Otto, nrrendator, f. 0. ni. Anna Mnria Eng- 
ström, f. 
Son: 
Carl Gustaf, sjöman, f 1909. G. 1876 m. Anna Lo- 
ris a Kindberg, f. 1839 3 /'l0 (Kalmar). 

Döttrar: 
Anna Maria, f. 1876 ls /o (Kalmar). 
Hulda Christina, f. 1878 14 /n. G. 1903 " 6 10 m. John 
Elias Jonsson, f. 1874 ,:! :i, arbetare (Kalmar). 
4. Nils Alexander, major, f. G. m. Éngel Hedvig Rosen- 
crantz, f. 

Barn : 
Johan Holger Albert Wolmar, f. 1850 Va, vice härads - 
höfdiug, advokat, f. d. auditör vid Hallands reg:te, 
sekreterare hos stadsfullmäktige i V enersbo rg samt 
hos styrelsen för Uddevalla- Venersborg-Herrljunga 
jernväg. 
Kngel Hedvig Ulrika Margareta (Ulla), f. 1844 12 6. 
G. 187U 3C 9. m. John Edvin Hassels/rom, f. 1839 2r, /'i, 
f. d. kapten i Vestgöta-Duls reg:tes reserv, f. d. do- 
munintendent i Elfsborgs lHn, R S O. Inneh. del 
i arrenderutten till Liudhofs kungsgård i Halland 
samt cg. hus i Venersborg. 
Inga Eva Alexandra, f. 1845. Se adl. ätten Berg 
von Linde. Friherrl. ätten Silfversparre, 

N:o 330. 

Af adliga ätten Silfversparre ; frilierrllg 1809, 
enl. 37 § regeringsformen ; introducerad lsio. 

C A R L GUSTAF WARNER (son af underlöjtnanten 

1040 SILFVERSTOLPE 

frih. Carl Johan Oskar Gustaf Silfversparre o. Ev» 
Nadeschda Groen), t'. 1 Mf)U lb /4, friherre vid fnderui 
död 1872, sjökapten af första klassen, kamrer vid Stock- 
holms badhusaktb., R WO, G V:s 01 M (Stockholm!. 
G. 1889 29 /b m. Clary Wendela 'Kempff, f. 1865"/». 

Barn : 
Se adl. ätten Silfversparre. 

Adl. ätten Silfverstolpe, 
N:o 1939. 

Kråu Skottland; hette förut deratädea Mascull 
och i Sverige llfasclgrcn; adlad 1751: introdu- 
cerad 17ö-'; några ättemedlemmar skrifva alg 
Silverstolpe. 

DAVID GUDMUND OTTO (son af hofmarskaltan 
Carl Gudmund Uno Silfverstolpe), f. Iö75 "/«, 
jur. utr. kand., e. o. hofriittsnotarie, distriktssekre- 
terare vid statens jernvägar (Östersund). 
Hufvud mannens moder: 
Ottilia Matilda Meurman från Finland, f. 1850 4 io. 
G. 1872, enka 1899 (Östersund). 
Uufvudmannens systrar: 
Johanna Matilda, f. 1873 V G. 1899 */» »'• 
Nih Carl Axel Carlquist, f. 1870 s0 /»2, maskin- 
ingeniör af 1 kl vid Btaté^ns jernvägar, R W O 
(Mal mö). 
Eva Maria Birgitta, f. 1880 17 /i, stiftsjungfru, bok- 
hållare i Stockholms enskilda bank (S t o e k h ol m). 
Uufvudmannens faders farbroder: 
Johan Gudmuud, öfverstelöjtnant, f. G. m. Wilhelmina 
Christina Carré, f. 

Dotter: 
Sophia Juliana (Julie), f. 1830 ' it, stiftsjungfru 
(Stockholm). 

Hufvudmannens farfaders kusin: 
David Wilhelm, generalmajor, f. G. v J:o m. Rmilia 
Fredrika Margareta Virgin, f. 

Söner, i l:a giftet : 
1. Lars Mauritz Wilhelm, kapten, f L884. G. 1863 m. SM FVKRSTOI.PK KM 1 

Nanny Marin Sofia Trägårdh, f. 1843 " : (Stock- 
holm). 

Barn: 

1) David-Otto Mauritz, f. 1869 l0 /s, civilingeniör, 
maskiudirektör vid statens jernvugar, It W O (Gö- 
teborg). G. 1897 18 /i! m. Anna Amalia Christina 
Bissmark, f. 1873 u /*. 

Söner: 
David Gösta Fredrik, t. 1898 * '■ 
Herbert Gudmund Mauritz, f. 1902 B1 G. 

2) Carl Oskar Emil, f. 1872 14 /s, kapten o. kom- 
panichef vid Svea lifaarde, adjutant h>>s H. K. H. 
Kronprinsen. O II S Gbmt, It W O, G V :S 01 M, Rit 
S:tSt03kl, RSpMFO (Stockholm). 

3) Claes Anton Wilhelm, f. 1877 -' 5, löjtnant vid 
Karlskrona grenadierreg:te (Karlskrona) G. 
19015 lB 4 in. Edith Elisabeth Hertz, f. 1883 10 />o. 

Barn • 
Bror Gudmund Mauritz Wilhelmsson, f. 1905 lu lo. 
Gunhild Ellen Nanny Maria Elisabeth, f. 1904 ,s 4. 
Nanny Gertrud Edith, f. 1906 zs /i8. 

4) Ellen Nanny Emma Fredrika, f. 18(54 20 10. G. 
1890 l2 /« m. Gustaf Axel Leonard Hedenberg, f. 
185G 20 ,4, godsegare, It W O. Eg. Mariannelund 
samt del i llultstred, IFultåsa o. Skogshyddan, 
allt i Småland. 

i 2:a giftet: 
Claes Fredrik Carl David, major, f 1911. G. 1873 m. 

Emilie Charlotta Rettig, f. 1850 10 io (Gefle). 
Barn : 

Carl David Pontus Oskar, f. 1875 " 4 '7, kapten vid 
Helsiuge reg:te (Gefle). 

Carl Hjalmar Wilhelm, f. 1877 30 ,'o, civilingeniör, 
löjtnant vid Väg- o. vattenbyggnadskåren (Gefle). 

Lars Anton Gunnar, f. 1878 2 %2. 

Anna Ellen Maria (Ella), f. 1884 a 11. G. 1912 ■ s 
m. Carl flesselgren, f. 1874 '-' ?, med lic. prak- 
tiserande liikare i Stockholm. 1042 sn.KVEKSTOi.ri-: 

Yngre gren af ätten: 

Gustaf Abraham, kansliråd o. kyrkoherde, f.- G. m. l'l 
rika Charlotta Ahlm, f. 

Söner: 

1. Carl Fredrik Gustaf, kungl. sekreterare, f 18%. (i 
1:0 in. Theresiu Stegemau, f 18G6. 

Barn i l:a giftet : 

1) Karl Fredrik, f. 1854 is 'n, justitieråd, kammarjun- 
kare (f. d tjenstgör.), preses i Musikaliska akade- 
mien, Km st k NO. Eg., tillsammans med svstern, 
Näs i Roslagen (Stockholm). G. 1878 10 h m." Kata- 
rina Maria Kristina (Karin) Westin, f. 1854 S5 's, 

Söner: 

(1) Helge Gustaf Mannerheim, f. 1881 10 ■ 7, civilingeniör, 
verkstadsehet' hos Allmänua Svenska elektriska 
aktb. i Vesterås. G. 1905 25 ,'n in. Helga 
Maria Whitlock, f. 1881 28 7. 

Barn : 
Bengt Karl, f. 1910 21 /7. 
Anna Vera, f. 1907 l /i. 

(2) Torsten Fredrik Mannerheim, f. 1887 u /5, med. 
kaud., stud. vid Karolinska institutet. 

(3)Karl Gunnar Mannerheim, f. 1891 "/b, fil. kand., 
stud. vid Stockholms högskola. 

2) Selma Elisabeth Sofia (Lilly), f. 1858 8B /s. Enka 190'.' 
efter Johan Fredrik Westin, kyrkoherde (Stockholm). 

2. David August Leonard, generalmajor, f 1898. G. ni. 
Augusta Wilhelmina Björkman, f 1912. 

Barn : 
1) Carl Edvard Mascoll, f. 1854 22 /i2, f. d. kapten 
vid Vestmanlands reg:te, R S O. Eg., tillsammansmed 
syskonen, hus i Stockholm samt arr. o. beb. Stors 
Asbv (Strömsholm). G. 1885 ° is ru. Kisa Maria 
Gagge, f. 18G6 28 4. 

Barn : 
il) Gudmund August Mascoll, f. 1886 l */u, löjt- 
nant vid Södermanlands reg:te, R R S:t St O 3 kl 
(Streugnäs). G.1911 18 /6 m. Ellen Beda Hil- 
degard Setterwall, f. 1887 7 . u. S! I.I-VERSVAN 1043 

Dotter: 
Marianne Mascoll, f. 1912 Ve. 

(2) Carl Rudolf Mascoll, f. 1888 4 /s, -skogselev. 

(3) Oscar Gunnar Mascoll, f. 1893 "/i, student vid 
Uppsala universitet. 

(i) Elsa Dagmar Mascoll, t'. 1894 ' i0 , a, stiftsjungfru. 
{b) Anna Augusta Mascoll, f. 1895 a */i2, stiftsjungfru. 

2) Oscar Fredrik Mascoll, f. 1850 u 12, generalmajor 
i armén, f. d. militärbefälhafvare pa Gotland o. öfverste 
i Gotlands infauterircg:te, K S O 1 kl (Stockholm'. 
G. 1888m. Martha Emilia Gunilla Sillverswärd, f 1908. 

Barn : 
Carl Conrad August Mascoll, f. 1902 10 /7. 
Ebba Augusta Charlotta Mascoll, f. 1892. Se 
kommendörsätten Montgomery. 

3) Ernst August Mascoll, f. 1861 23 n, major o. 
bataljonschef vid Södermanlands reg:te, RSO, RR 
S:tSt02kl (Strengnäs). G. 1885 18 11 m. Hilda 
Maria Sofia Claréus, f. 1864 a8 /s. 

Barn : 
Lennart .Mascoll, f. 1888 27 /fli underlöjtnant i 

Göta lifgardes reserv (Stockholm). 
Hilda Margareta (Greta), f.l88G 19 /'o. G. 1910 "/is 
m. Cnri £»■;/,; Moberg, t 1880 28 /v, utrikeskor- 
respondent i ytterstfors triivaruaktb. (By ske). 
£l/en Augusta, f. 1890 15 's, stiftsjungfru. 
4M«ce £//ni, f. 1866 »/t. Euka 1910 efter Henrik 

Jakob Fredrik Gahu, kapten (Stockholm). 
b) Anna Augusta, f. 1870. Se adl. ätten Ribbing. Adl. ätten Silfversvan, 

N:o 457. 

.Svensk ätt: adlad 1(!48; introducerad T tlf>* 1 
LARS FREDRIK ROBERT EMANUEL (LA US- 11 O 
11114 SILFVERSWÄRD 

B E R T) (son af kapteueu Robert Ulrik Silfversvau o. 
grefvinnun Maria Charlotta Constantia Cronhjelm af 
Plosta), f. 1832 l4 /s, t'- d. stationsinspektor. Inneh. 
fideikommisset Ekarebol å Dalslaud (Arvika). G. 
1861 10 , 7 m. Emma Maria Theresia Serrander, f. 
' 1838 Sö 7. 

1 lufvud mannens farbroder: 

Adolf Ludvig, major, f. G. m. Anna Maria Sehough, f. 

Söner: 

1) Johan Gustaf Albert Engelbrecht, f. 1838 l9 ,&, 
f d. kamrerare, kontrollör vid nialtdryckstillverkniugeii 
(Smedjebacken). G. 1874 m. Anna Sofia Sevön, 
f 1900. 

Barn: 
Gustaf, f. 1875 n ,'o, inspektor vid llellerup (Vin- 
berg). 
Anna Elsa, f. 1876 "/« (Helsingfors, Finland). 
Anna Margareta (Greta), f. 1887 29 /i (Borgholm). 

2) Gustaf Oswald, f. 1847 ' u, hotellbokhallare i Brook- 

lyn (US Al. Adl. ätten Silfverswärd, 

N:o 184. 
Svensk ätt frän Ve.itergötland ; adlad lt>30; 
introducerad 1(533. CARL G U S T A K (son af öfverstelöjtuanten Gustaf 
Reinhold Silfverswärd o. hans l:a fru, Ebba Emilia 
Groth), f. L857 4 'o, karamarskrifvare i tullverket 
(Stockholm). 

Hufvudmuunens syster: 
Ebba Emilia, f. 1858 28 /ia, kassör i Allmänna brand- 
försäkringsverket för byggnader ålandet (St o c kholm) 
llufvudmannens farbroder 
(sou af öfversteu Lars Gustaf Silfverswärd o. 
Johanna Fredrika Dalman): 
Carl Ludvig, f. 1827 8 /l2j kansliråd i K. M:ts kansli, 1*. d. SILFVERSWARD 1045 

kanslisekreterare i sjöförsvarsdeparteuicritet, R \ O, R 

WO (Stockholm). G. 1867 ,(, 'io m. Augusta Louise 
liljeström, i hennes 2:a gitte, f. 1S44 " a. 

Barn : 
Erik Gustaf Carlsson, f. 1868 lr> s, revisor o. bokhållare 

i marinförvaltningen, RWO (Stockholm). 
Ellen Maria, f. 1871 l0 /n. Fm Silfverswärd (Söder- 

telje). 
Märta Augusta Christina, f. 1878 3l ,s. G. 1901 lö , 12 
m. Ernst Anton Kallenberg, f.' 1SG(J lö 8, jur. d:r, 
professor i processrätt vid Lunds universitet. RNO 
(Lund . 

Yngre grenar af ätten: 
Första grenen : 
Gustaf Georg, rvttmiistnre, 7. 

Söner : 

1. Lars Gustaf, major, f. 

Son : 
Nils Gustaf Georg, öfVerstelöjtnant, f. G. m. Anna Caro- 
lina Tenghorg, f. 

Barn : 

(1) Georg Axel Emil, f 1908. G. m. Maria Emilia 
Taube, f 1908. 

Söner: 
Bertil Magnus Georgsson, f. 1 898 ,4 ^ „ , 
Lars Ludvig Georgsson, f. 1901 10 G I 

(2) Laura Elisabet Maria, f. 1856 '' 7. G. 1877 ,s i 
m. Anders Erik Stenhdm, f. 1851 ' 29 8, f. d. kapten 
vid Svea art.-reg:te, R S O, R T O O 4 kl o. M 
O 4 kl. Eg. o. beb. Gullåkrn i Vestergötland 
(Floby). 

2. Isak Sebastian, öfverstelöjtnant, f. 

Son : 
Conrad Georg, major, f 1896. G. 1854 m. Anna Chri- 
stina Charlotte Schartau, f. 1835 7 /i i (Stockholm). 

Barn: 
(1) Sebastian Frans Georg, f. 1855 28 /s, öfverste- 
löjtnant i Karlskrona grenadierreg-.tes reserv, R 
SO. Eg. hus i Stockholm. G. 18s.'{ 7 /j di. 
Rosalie Ingeborg (Rose) Schager, f. 1863 '" .;. 104 G SILFVERSWAR] Söner: 
'lon rad Georgsson, f. 1«90 w ,a, jur. stud. rid 
Stockholms^högskola, underlöjtnant i Knngl. 
flottans reserv. 
Georg Georgsson, f. 1899 w / 9 . 
(2) Ernst Lars Isak, f. 1863 26 12, överstelöjtnant , 
armén, major vid Göta lifgnrde, adjutant hos II. 
M. Konungen, OIlSGbmt, RSO, G V Sbm K 
Bad OZ L 1 kl. RPrRÖ0 3klo. Kr O 3 kl, HK 
V O, RSpMF0 4kl, ÖfflSstMLO, Eng MM 
Eg. del i hus i Stockholm. G. 1896 12 10 m. 
Karin Gabriella Smerling, f. 187f) 13, 4. 

Barn : 
Ernst Hans Magnus, f. 1901 27 4. 
Curt Carl Gustaf, f. 1903 s0 'e. 
Karin Margareta Elisabeth {Margit), f. 1898* j, 

stiftsjungfru. 
Gabriella Julia Charlotta, f. 1907 ", 8 , stifts- 
jungfru. 
Elsa Marta Cecilia, f. 1910 '" , 10, stiftsjungfru. 
(3)JVonna Paulina Cecilia, f. 1856 4 11. G. 
1W81 12 /7 m. Carl August Hugo Jungstedt, f. 
1854 2 */s, generalmajor o. chef för IV armé- 
fördelningen, öfverkommendant i Stockholm, 
f. d. öfveradjutant hos 11. M. konung Oscar II, 
f. d. generalstabsofficer, OIlSGbmt, O II:s Jmt 
K S O 1 kl, K W O 'J kl, RNO.G V:s 01 M, Stk I Kr 
O, Storoff Fr Sv SO, KDDOl gr, T O O 3 kl 
KBulgAlesO, RRS:tA0 2kl, K Rum Kr 0, 
K O Fr JO, K Fr HL, Off Belg Leop O, R Pr R Ö 
O 3 kl, K Sp M F O 1 kl, R N S:t O O, Eng F M o 
M M, L Kr V A. 
(4) Sigrid Maria Fransiska, f. 1860 *p. G. 1882 l », o 
m. Johan Theodor IVestrin, f 1850 12 /i, fil. d:r, 
förste arkivarie i riksarkivet, hufvudredaktör för 
Nordisk familjebok, K W O 2 kl, R N O, f. d. hi- 
storiegraf vid K M O, R Fr II L, L V II o A A L S 
HSII (Stockholm). 
(b) Estrid Anna Natalia, f. 1862 ,8 ,4. G. 1893 la , jk 
m. Seth Johan Henrik Zetter strand, f. 1861 ",'s AF Sll.l EN 1047 öfverste o. chef för Södermanlands reg:te, K S O 
2 kl, RWO, RRS:tA0 2kl, L Kr V A (Streng- 
nus). 
(6)7'yra Helga Margareta, f. 1875. Se adl. ätten 
von Oelreich. 

Andra grenen: 
Carl Gustaf, konservator, f. G. m. Johanna Margaretha 
Albertina Fridström, f. 

Dotter: 
Tekla Ingeborg Theodolinda, f. 1846 29 /g, f. d. folk- 
skolelärarinna (Örebro). 
Adl. ätten af Sillen, 
N:o 2001. usk ätt fr&u Söderinaulaud; botte fö 
i; adlad 1770: introducerad 1773. G U N N A R WILHELM PROBUS (son af ngroiw- 
inen Axel Probus af Sillen), f. 1888 lrt 'io, under- 
löjtnant vid Lifreg:tets grenadierer (.Örebro). G. 
11*14: 9 /fl m. grefvinnan Hedvig Augusta Char- 
lotta Hamilton, f. 1893 27 ,'o. 

Hufvudmanneus moder: 
nna Carolina Sebardt, f. 1858 u a. G. 1884, enka 

1896 (.Stockholm). 

Hufvudmanneus syskon: 

Gustaf Ivar Axelsson, f. 18 l JU' 28 '2, underlöjtnant vid 
Lifreg-.tets grenadierer, f. d. kammar|mge hos H. M. 
Drottningen (Örebro). G. Iyl4 10 /i in. Gunla 
Calla Sofia (Gull) Hasselrot, f. 1893 s '3. 

Robert Axelsson (Rob), f. 1891 4 /n, e. o. kammar- 
skrivare i tullverket. 

Elsa Maria, f. 1885 "/i. Enka 1912 efter Carl 
Herman Heurlin, generalkonsul (Stockholm). 

Gerda Anna Oktavia, f. 1887 l /i. G. 19U7 " a tu. 
Johan Gustaf Malte Bergenstjerna, f. 1884 26 'e, 
löjtnant vid Lifreg:tets grenadierer (Örebro. 1048 AF SILLEN 

Ilufvudinannens farmoder: 
Uktavie Wilhelmina Helin, f. 1831 ,; is. G. 1850, enkn l.H.V.i 
(Stockholm). 

Ilufvudinannens faders syskou 
(barn af landssekreteraren Gustaf Otto Probus af Sillen): 
1. Herman Gustaf, kommendörkapten, t 1909. G. 1881 
m. Adéle Anna Viktoria Björklund, f. 1859 " , 
(Sto c k h o 1 m). 

Barn : . 
Gösta Hermansson, f. 1882 20 b, löjtnant i Kanel. 

flottans reserv (Dresden, Saehsen). 
Marianne Viktoria, f. 1884 "a. G. 1903 ii , 10 
ni. Karl Norén, f. 1873 10 , s, kapten vid Kungl. 
flottan, tieustgör i marinförvaltningen, G M b g, 
R Pr Kr O 3 kl, R Ii S:t A O 3 k], DSM (Stock- 
holm). 
Ebba Anna, f. 1885 ". m, stiftsjungfru. 
2.. Josef Otto, f. 1859 * 2 i, kammarherre, kapten i 
Hallands reg:tes reserv, verkat, direktör för försäk- 
ringsaktb. Heimdall, RSO, ML et A, K. Bad Z L 2 
kl (Stockholm). G. 1889 D ,9 m. Ulrika Elisabeth 
(Lisen) Strettenberg, f. 1869 8 a. 

Barn: 
Erik Herman, f. 1892 c 4, underlöjtnant vid -Lif- 
gardet till häst, elev vid ridskolan (S tröinsholm). 
Greta, f. 189U 23 /e. 
Märta Elisabeth, f. 1898 ' 1. 
o.Sophie Elisabeth, f. 1851 ~' 1 vi, stiftsjungfru (Stock- 
holm). 

Ilufvudinannens faders farbröder: 
I.Lars August, underlöjtnant, f. 
Sou : 
Georg August, jägmästare, f. G. m. Helena Fredrika 
Sotia Oldberg, i hennes l:a gifte, f. 

Dotter: 
Signe Helena Christina, f. 1809 2 ,s. G. 1893 **/'■ m. 
Karl Ossian Jost von Kiöhling, f. 1861 *°/i, krono- 
länsman i Alfta distrikt af Gefleborgs län(Alfta). 
2. Josef Julius, major, f. G. m. Hilda Fredrika Claru 
Upmark, 7. AF SILLEN 10-10 

Barir: 
DAxel Julius, f. L854 5 /9, til. <Lr, lektor vid högrr 
läroverket i Streugn ils,R NO. Beb.egethusi nämnda 
stad. G. 1883 12 .7 m. Wendela Terserus, f. 1853 7 /o. 

Barn : 
Axel Josef, f. 1887 10 12, agronom. Eg. o. I>el>. 

Ek n as i Södermanland (Sl.nl lav h ol ni en). 
Elof Josef, f. 1890 **/*, landtbrukselev (Eknäs). 
Märta, f. 1884 13 r,, stiftsjungfru. 
2) Hildegard Clara Sofia, f. 1858 16 /io. G. 1880 28 / 7 
in. Carl August Svensson, f. 1848 2!) ,r>, kyrkoherde 
i Irsta pastorat af Vesteras stift (Vesterås). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen : 
Otto Ferdinand, president, f. G. in. Ottilia Charlotta 
SchiiTström, f. 

Söner: 

1. Ernst Otto Gabriel, f. 1853 " 10, kammarherre, 
i iintmästare i statskontoret, OIl:s.Tmt, RWO, R R S:t 
AOSkl. Eg. hus i Stockholm. G. 1889 % ni. 
//el ja Eleanor c Åltéa Rosenblad, f. 1868 7 /s. 

Barn: 
Nils Otto Mathias, f. 1890 17 /s, underlöjtnant vid 

Svea artillerireg:te (Stockholm). 
II ans- Otto Bernhard, f. 1902 10 /s. 
Maud Eleonore, f. 1893 8 /i2, stiftsjungfru. 

2. Carl Otto, f. 1871 " fa, ryttmästare o. skvadrons- 
chef vid Smålands hu?arreg:te, It S O. Eg o. beh. 
Lunnngård i Småland. Eg. hus i Stockholm (Ek- 
sjö). G. 1898 u 'io m. Carin Juliana von I/eijne, f. 

1874 7 A. 

Söner: 
Otto Carlsson, f. 1902 10 /io. 
Lar» Carlsson, f. 1904 M /s. 
Carl Carlsson, f. 1907 10 /l. 
Bengt Carlsson, f. 1910 26 ,9 
Andra grenen: 
Abraham Wilhelm, rektor, f 1895. G. 1861 ni. Sara 
Olivia Ljungkvist, f. 1831 s /'i (Sigtuna). 10.10 SIMMINGSKOl.li Hötte i •-. 

Kilen Gustaf va Elisabeth, 1 

Beb. egen gård i Sigtuna. stiftsjungfru 
Ad ätten Simmingsköld, 
N:o 1199. Hett.- ton 
erad 1G93: mming; flrtlad 1689; intro.lu 
gren tinne.'' i Nordamerika. CARL THEODOK (son af fabrikören Carl Augoal 
Simmingsköld), f. 1858 21 /i, inspektor vid Börjes- 
gården (Götene). G. 1902 ** 9 m. Elin Ekholm, 
f. 1876 ä6 /«. 

Barn : 

Knut Carl (rösta, f. 1903 9 c. 

Elin Anna Margareta (Marga), f. 1904 10 ii. 

Hufvudmanuena moder: 

Anna-Stina Blomqvist, f. 1829 M /i. G- 1853, enka 

.1872 (Ebbetorp, Mofalla). 

H af vildmannens systrar : 
Augusta Amalia, f. 1853 u l*, f. d. folkskoleliirariiina 

(Larf). 
Ida Maria, f. 1855 4 , o (Mofalla). 

Hufvudmannens faders farbroder: 
Johan Casper, postmästare, f. G. m. Hrita Carolina Ed- 
berg, f. 

Barn: 

1. Charles Otto Constantin, rådman, f 1899. G. m. Char- 
lotta Mathilda Tollstén, i hennes 2:a gifte, f. 1828 "/o 
(Stockholm"). 

Dotter: 
Beda Emilia Eugenia, f. 1873 10 . s. G. 
Fredrik Fredricksen (Brooklyn, USA). 

2. Maria Caroline, f. 1828 20 /; (Göteborg). 

Hufvndmatinens farfaders half broder: 
Carl Gustaf, f. G. m. Karin Torén, i- 1905 SINCLAIR lOfil 

Barn: 
I I.Carl Wilhelm, hnudlande, f. G. m. Hendrina Ulrika 

Gustafva Anderson, f. 

Barn : 

1) Carl Georg, f. 1856 a9 ,9, grosshandlare (London). 
G. 1885 m Selma Klinghjerdt, f. 

Söner: 
Curt SUten Gregory, f. 1887 10 /io ( (Sven- 

Bfvgt Douglas Alexander, f. 1800 10 s | ljunga). 

2) Gerda Gustaf ra (Ninni), f. 1870 I8 'to. G. 19U7 
"Ao ni. Butoid Ossian Andreas Svan, f. 1873 17 ;>, 
postexpeditör (Göteborg). 

'J.Thorsten, handlande, f 1889. G. 1873 . m. Hilda 
Eleonora Wallerius, f. 1842 27 ,6 (Göteborg). 

Barn : 
Thnrslen Adolf, f. 1878 n, 2, grosshandlare under tirma 

Amark, Simmingsköld &: 0:o (Göteborg). 
Carl Gustaf, f. 1881 2r ', e, grosshaudlare under firma 

Gustaf Simmingsköld (Göteborg). 
Karin Anna, f. ' 1M76 2:1 s (Göteborg). 
3. Anna Marie, f. 1831 3 ,s. Enka 1888 efter Richard 
Helmich Åkerman (Landvetter). 

Äldre gren af ätten: 

Daniel Alexander, kapten, f. G. in. Augusta Snlia Wet- 
terman, f. 

Dotter: 
Jenny Augusta Charlotta, f. 1854 '"/ 7. Enka 1912 
efter Axel Johan Ling, lektor (Göteborg). Grefl. ätten Sinclair, 
N:o 95. 

Uauiinal skotsk ätt, ursprungligen från Frank- 
rike; naturaliserad 1680: frlherrlig I7fi<i : grefiig 
1771: introducerad 177H. 

CARL -GUSTAF WILHELM (son af godsegaren 
grefve Israel Wilhelm Malcolm Sinclair o. grefviunan 
Alfhild Spens), f. 1849 3 . o, f. d. kapten o. kompani- 
1052 chef vid Andra lif| 
G. 1889 " 12 ra. 

Smedberg, f. 1859 renadierreg:tel, K S O (Truui 
Emilie Charlotta fsidora (Kl 


Dotter: 

Claire Alfhild Emilie Ilenrietle, f. 1898 R s. 

llufvudmanuens systrar: 

Britte Dorotea, f. 1843. Se »dl. ätten Ilultenheim. 

K lie 71 Charlotta, f. 1856. Se adl. ätten Cedevbaum. 

Anna Malvina, f. 1859 80 r, (Motala). 

Hufvndmanncns faders syskon 
(barn af kammarherren grefve Fredrik Adam Wilhelm 
Sinclair o. friherrinnan Brita Eleonora Lagerfelt): 
Carl Fredrik Adolf, godsegare, f 1888. G. 1850 tn. 
friherrinnan Magdalena Sophia 11 enriette Lovisa La- 
gerfelt, f. 1831 a9/ 4. Eg. Kosenkiilla i Östergötland o. 
hns i Linköping. 
James Henrik, löjtnant, godsegare, f 1908. G. 185G ui. 
Edla Amalia Augusta von Holst, f. 1837 16 /n. Ek. 
Lnmbohof i Östergötland (Lam b o h of, Linköping). 
ätten Njöcroiui, 
N:o 2237. Från Skåue; hette förut Cronsjoe; adlad 1SI9, 
ni 37 § regeringsformen: introducerad 1820. CORNEL1US ALEXANDER (son af öfversten 
Coruelius Alexander Sjöcrona), f. 1857 M /s, adels- 
man vid faderns död 1899, f. d. stationsskrifvare 
vid statens jernvägar (Djursholm). 

ITufvudmannens moder: 
Maria Beata (Mimmi) Follin, f. 1836 l7 ,7. G. 1850, 
enka 1899. Beb. egen villa vid Djursholm. 

Hufvndmnnnens syskon: 
Carl Anders Ulrik, f. 1859 15 4, ingeniör, BES O 

(Djursholm). 
Helena Ben ta, f. 18(50 17 8. SJÖCRONA 1053 

Corntlia Alexandra Lovisa Maria, f. 1865 6 i. 
Marie Louise, (Lily), f. 1868 B /6. Fru Sjöcrona. 
Hufvudmannens faster 
(dotter af kanslisten Anders Ulrik Sjöcrona 
o. Emilia Laurentia af Klinteberg): 
Augusta Paulina Lovisa Christina, f. 1834 S6 /i. Euka 
1899 efter Ludvig Achates Bogislaus von Segebaden, 
godsegare (Mostern, Getinge). 

Hufvudmannens farfaders bröder: 
l.Juhnu Joachim, öfverjiigmästare, f. G. in. Louise Kaik- 
inan, "f. 

Söner: 

1) Cornelius Alexander, generalmajor, f 1906. G. ni. 
Anna Charlotta Gustafva K ro ok j[ 1913. 

Barn : 
(l)Johau Gabriel, major, f 1908. G. 1891 m. ro- 
merska riksfriherrinnan Fredrique Stjemblad, 
f. 1867 7 5 (Lund). 

Barn : 
Cornelius Alexander, f. 1894 lö /i. 
.lan Edvard Jules, f. 1899 M /«. 
Anna Wilhelmina Louise Fredrique (Mina), f. 

1892 so /a. 
Anna Laura Lida, f. 1896 a /n- 

(2) Anna Laura Lovisa, f. 1856 S3 /6l (Kristi a ii - 

(3) Anna Louise Cornelia, 1 1857 "/ej stad). 

2) Hans Aron, öfverste, f. G. ni. Martina Catharina 
Alexandra Sjöcrona, f. 

Barn : 
[V) Jan Cornelius Alexander, f. 1871 :i , b, ryttmästare 
o. skvadrouschef vid Skånska husarreg:tet, Il S O. 
Eg. o. beb. Villa Solhäll i Helsingborg. G. 
1901 '"' 7 ,'9 111. Dagmar Catharina, Sara Ännu 
Ridderstad, f. 1878 %. 
Baru : 
Hans Thnrbiöm, f. 1903 ls r,. 
Åke Vilhelm, f. 1904 ll /i*. 
Jan- Carl, f. 1912 "A- 
Ella Dagmar Alexandra, I'. 1906 ' t. 105-1 SJOCROKA 

Men Anna Catharina, f. 1910 1S , r. 
Vera Margareta Helena, f. 1914 8 b. 

(2) Wilhelmina Comelia Alexandra (Willy), f. 1W6 
12 /6 (Stockholm). 

(3) Louise Johanna Augusta (Loyse), f. 1867. Se fri* 
herrl. ätten Ehrensvärd. 

2. Carl Georg, kapten, f. G. m. Emma Tarraä, f. 

Son-, 
Cornelius Alexander Carl {Tarras), f. 1835 " ». 
f. d. ryttmästare vid Kronprinsens husarreg:te, Il S 0, 
Il I S:tM o L O (Stockholm). G. l:o 18(37 m. 
Mariana Beata Dieden, f 1874; 2:o 1875 I4 / 9 m. 
Charlotte Antoinetta Lovisa Ankarcrona, f. 1853 6 t. 

Barn, i l:a giftet: 
Clara Alexandra Emma, f. 1868. Se friherrl. iitteo 

Gyllcnstiema af Lundholm. 
Elin Marianne, f. 1870 8 /a, hoffröken, C d. tjenstg. 
hos II. K. II. Hertiginnan af Vestergötland, II S 
Gbmt (Stockholm). 
Anna Elisabeth, f. 1871. Se adl. ätten Cedercrantz. 

i 2:a giftet: 
Carl Theodor, f. 1878 6 / 8 (Fj e lk i n ge, K ri stia li- 
stad). 
deorg Alexander, f. 1880 lB /-, e. o. notarie i Svea 
hofrätt (Stockholm). 

3. Peter, öfverste, f 1864. G. m. friherrinnan Ulrik» 
Augusta Barnekow, •[• 1009. • 

Barn : 
Cornelius Alexander Kjell, f. 1860 ia /n, ryttmästare 

i Skånska husarreg:tets reserv, 11 SO (Kockenhus, 

Höganäs). G. 1893 ,4 /io m. Elsa von Plåten, f. 

1861 u /io. 
Euphrosyne Elisabeth Katarina, f. 1853 2B 5. Enka 

1904 efter Anders Evald Bergman, kyrkoherde, kungl. 

hofpredikant. Beb. egen villa å Kullen (Höganäs). 

4. Cornelius Hans, ryttmästare, t- G. m. Wilhelmils 
Rydeberg, f. 

Barn: 
1) Cornelius Alexander, f. 1835 ** 10, fil. jubeld:r, jur. 
hedersd:r, f. d. landahöfding i Skaraborgs län, ordf. 10.' i Vestergötlauds fornminnesförening, ledamot af svenska 

kvikans diakonistyrelse, KmstkNO, HushG.M, R 

NS:tOO, LM A (Stockholm). G. 1867 m. Bertn 

Cecilia Elliot, f 1899. 

Bnru: 

Cornelius Hans (Cvn), f. 1881 "/?.jur. utr. kand., e. o. 
hofräfsnotarie, amanuens i civildep-.tet o. öfver- 
intendentsembetet (Stockholm). 

Berta Sofia Wilhelmina, f. 1868. 16 /6. G. 1888 a5 , io 
m. Carl Johan Adolf Roos, f. 1858 m /t, statens 
landtbruksingeniör i Kronobergs liin, ledumot af 
riksiiagens forsla kammare, R W O Eg. Ujursniis 
i Södertörn (Vcxiö). 

Helena Cornelia Alexandra, f. 1871 ~\ s. G. 1834 4 i 
m. Axel Hjalmar Roos, f. 1860 so /n, hlradshöfding 
i Tveta, Vista o. Mo domsaga af Jönköpings län, 
f. d. hofrättsassessor, RNO (Jönköping). 

Anna Paulina Martina, f. 1872 5 /s. G. 1895 3 , i 
m. Herman Edvard Louis Améen, f. 1862 21 , i, 
justitieråd, KNOl kl (Stockholm). 
2) Helena Beata, f. 1834 Va (Helsingborg). 
Adl. ätten Skogman, 

N:o 2302. 

Från Finland; hette iifven förut Skoguian ; 
adlad 182fi, enl. 37 § regeringsformen; in- 
troducerad 1828; fick 1854 friherrlig värdig- 
het, men liar icke för densamma tagit in- 
troduktion. KARL (son af kommendörkaptenen frih. Carl Johan 
Alfred Skoginan o. hans l:a fru, Maria Lovisa 
Toll), f. 18(54 'Ve, friherre vid faderns död 1907, jur. 
utr. kand., kansliråd o. byråchef i finansdepartementet, 
sekreterare o. ombudsman vid Serafimerlasarettet 
(Stockholm). G. 1911 "/s m. Magna Elvine 
Lykseth från Norge, i hennes 2:a gifte, f. 1874 fl 't, 
operasångerska, L et A, L M A. 


105G SKYTTE AF SÄTIU 

Hufvud ma nuens helsyster: 
Ebba, f. 1862. Se adl. ätten Cederbaum. 
Hufvud mannens halfsystrar 
(i faderns 2:a gifte m. Agnes Fredrika Gustafva 
Pöppius): 
Minna, f. 1870 "a. G. 1897 »/« m. Axel Augutl 
TkeoJor Hellstenius, f. 1866 31 io, med. lic, prakti- 
serande läkare (Stockholm). 
Gerda, f. 1872 th ii (Stockholm). 
Agnes, f. 187-1*%. G.1908 88 sm.' John Carlsson Sutthoff, 
f. 1862 10 io, med. lic, prakt, läkare (Stockholm) Adl. ätten Skytte af Siitra. 
X:o 154. 

Svensk ätt trän Södermanland; adlad oi-h 
adopterad 1645; introducerad 1650. 

CARL OSCAR SAMUEL (son af laudtbrukaren Rutger 
Carl Gustaf Skytte af Sätra o. Anna Petronella Nord- 
ström), f. 18f)2 14 ,4, grufcgare iTeceo, Idaho (USA). 
G. 187!) m. Marie Ford, f. 1860. 

Barn : 
Carl Rutger, f. 1880 10 /s, landtbrukare i Calgary, 

Canada. 
William Oscar, f. 1884 8 4, med. d:r (Lewis to wn, Mon- 
tana, U S A). 
Julia Wendela, f. 1893 9 /fi. 

Hufvudmauneus syskon: 
I.Håkan Bertil Gottfrid, t. 1856 2 " i, postmästare i 
G ren na. G. 1883 3 /i m. Hedvig Ulrika Carolina 
(Lina) Callerström, f. 18-18 8 a. 

Dotter: 
Wendela Maria Adolfina Carolina, f. 1883 4 /io. G. 
1905 a % m. Per Henrik Sjöberg, f. 1865 %, 
vice häradshöfding, ombudsman vid Uppsala nni- 
versitet, H W O. 
SK YTTE AF SÄTRA 1 O f> 7 

2. A ron Emanuel, f. 1858 1G 7, jernvägskontraktnr. lieb. 

eget hus i Farm in glo n, New Mexico, USA. 
X Wendela Gustafva, f. 1853 Vio. G. 1875 Vb ni. 

Gustaf Kristian Broek, f. 1849 6 /6, handelsresande. 

Beb. eget hus i Lidingö villastad. 
■I.Lydia, f. 1860 10 /5 \ Ega fastighet a Hisingen 

5 Julie Maria, f. 1862 88 /aj vid Göteborg. 

Yngre gren af ätten: 

Göran Libert, prost, f. 

Söner: 
1. Bengt Håkan, prost, f. G. 2:0 m. Maria Juliana Wil- 
helmina Cronsioe, f. 

Barn : 

1) Ebbe Gustaf, fanjnukare, f 1909. G. 1887 m Anna 
Eleonora Callin, f. 18(10 s /s (Malmö). 

Barn : 

Rutger Wilhelm, f. 1903 °, i. 

Anna Sojia Mana, f. 1889 "/«• 

■Wendela Ebba Wilhelmina, f. 1893 20 ,r,. G. 1911 
in. Herman Nathanaél Asplöf, f. 1881 15 n, musik- 
direktör, orgelnist o. klockare i Annedals församling 
(Göteborg). 

2) Johan Ludvig, f. 1858 5 2, postexpeditör i Gefle. 
G. 1896 m. Minna Hedlund, f 1900. 

Barn : 
Bengt Håkan, f. 1897 21 /io. 
Ebba Wendela Maria Latitia, f. 1900 21 , 3. 

3) Wendela Sofia Maria, f. 1851 9 /i2. G. 1878 «/n 
m. Carl Fredrik Carlson,f. 1851 3 , s, tullförvaltare 
vid tullkammaren i Stockholm, R W O. 

4) Ebba Louise, f. 1854 4 ,'io. Fru Skytte (Eke nbergs- 
vik, Södertelje). 

'2. Ebbe Peter, landtbrukare, f. G. m. Emma Catharina 
Sophia Palm, f. 

Söner: 
1) Carl Libert, f. 1840S, f. d. landtbrukare (Ebbebo, 
Sunne). G. 1873 m. Caroline Maria Lexow, f 1900. 

Barn : 
(l)Carl Ebbe, f. 1876 2 s, akeriegare. Eg. o. beb. 1058 SKYTTE AF SÄTRA 

lägenheten Ebbebo (SunneV G 1900 13 'r. ra. | 
Hilda Maria Westerdal, f. 1874 M /s. 

Barn: 
Ebbe Wilhelm, f. 1901 10 . 7. 
Karl Hilding Natanael, .i. 1905 17 , i. 
Fende/a icéia ,Wima, f. 1903 n /it. 
Ruth Hilda Elvira, f. 1908 10 /*. 
[2)Engela Wilhelmina, f. 1881 27 , 4 (Ebbebo). 
2) Göran Wilhelm, f. 1849 7 ,s, vice häradshöfdinft, 
borgmästare i Malmö, ordf. i styrelsen för aklb 
Skånska handelsbanken, vice ordf. i styrelseu för 
Malmö-Tomelilla jernviigsaktb., KW O '/kl, RN0, 
KDD02gr. G. 1881 u /n m. Maria Ståhle, t. 
1859 8 i2. 
3. Carl Magnus, öfverste, f. G. in. Evn Regina Törnebladh,+. 
Barn: 
\)Carl Göran, f. 1850 4 /s, f. d. öfverste i armén, f. d. 
öfverstelöjtnant vid Jemtlands fältjiigareregtte, K \V0 
2kl, ItSO, RNS:tOO (Stockholm), (i. 1881 l9 9 
m. Märta /lurnian, f. 1SG1 2,; 7. 

Döttrar: 
Eva Clara Margareta, f. 1882 "c. G. 1905 "/> 
m. Oscar Fredrik Österman, f. 1874 5 9, kapten 
vid Norrlands artillerireg-.te, artilleristabsofficer, 
It VV O (Stockholm). 
Hedda Ruth Marianne, f. 1883 3 b. 

2) Wendela Johanna, f. 1813 "7. G. 1871 9 11 m. 
Carl Ehrenfried von der Lancken, f. 1843 " 6, 
fil. d:r, jur. kand., f. d. underståthållare i Stockholm, 
ordf. i styrelsen för A 11 rit . lifförsnkringsbolaget, K ni 
st k N O, 'it W O, LKrVA. 

3) Eva Charlotta, f. 1S47 "7. G. 18G7 23 4 m. Char- 
les Eiigéne de Champs, f. 1837 A 7, f. d. kommen- 
dörkapten i Kung], flottan, K W O 1 kl, RSO, K N 
S:tOO. Heb. eget hus j Stockholm. SKJOI.DKBRAND 1059 
Adl. ätten Skjöldebrand, 
N:o 1991. 

Krau Dalarne; hette förut Hrauder; adlad 
17t!7 ; introducerad 1773; några ättemed- 
lemmar skrifva sig Sköldebrand; en gren 
liar grerlig värdighet, en!. 37 § regeringsfor- 
men. 

II E N 11 I K ERIK LUDVIG (son af godsinnehafvuren 
Gustaf Carl Heurik Archimboldus Skjöldebrand o. 
hans l:a fru, Anna Lovisa Wretinan), f. 1803 24 o, 
förvaltare vid Segersjö (Len näs). Inneh. lidei- 
kommissegendomen Noor i Uppland. G. 1896 2r ', 4 in. 
friherrinnan Wilhelmina Christina Emilia (Wilma) 
Lagerfelt, f. 1870 3 ;. 

Barn : 
Carl Gösta Archim, f. 1898 "\'i. 
Henrik Robert Wilhelm, f. 1899 3 n. 
Erik Richard, f. 1901 u s. 

Anna Maria Wilhelmina Elisabeth, f. 1897 -* i. 
Margit Emilie, f. 1906 25 , o. 
Elsa Ulrika, f. 1910 ' n. 

Hnfvudmannens styfrnoder: 
Marta Gustafva Charlotta Wretman, f. 1851 s r, G. 
1877, enka" 1H08 (Noor, lloslagsbro). 
Hufvudmaunens syskon: 

1. Carl Archimboldus, f. 1805 24 /9, assurausinteudent 
i Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader 
å landet (Stockholm). G. 1896 26 /o m. Helmi 
Elin Sigrid Zettermark, f. 1868 20 ,&. 

Barn : 
Thorsten Archimbold (Archim), f. 1897 M ,'s. 
Karl Bertil Archimbold, f. 1899 12 /i2. 
Harald Lennart Archimbold, f. 1905 ° t>. 
Anders Archimbold, f. 1906 30 it. 
Sigrid Maria, f. 1901 12 ,'io. 

2. Knut Gustaf, f. 1871 18 /b, sjökapten, befälhafvare 
pä ängaren Tip från Stockholm (Södertörns 
villastad). G. 1903 s is m. Ebba Axelina IVern- 
ström, r. 186;) ■-, s. 10G0 SKIÖI.DF.BRAND I Barn : 

Folke Jonas Archimbold, f. 1911 27 /n. 

Birgit Anna Teresita (Brita), f. 1904 "/lo. 

Märta Stina, f. 1909 s /s. 
3. Wilhelm Axel Archimbold, i. 1872 •/« (Noor, 

Ro slags bro). 
A. Philip Otto Archimbold, f. 1876 "/i. Arr. Boo o. 

Boskulla i Nerike (Boo, II j o r tq var n). G. 1911 

21 a m. Anna Maria (Marianne) Kierkegaard, i 

hennes 2:a gifte, f. 1873 c t>. 
Son : 

Carl Gustaf Roland, f. 1914 7 /6 
5. Anna Augusta Ulrika, f. 1870 M /i. G. 1:0 1899 

in. Johan Oskar Strindberg, grosshandlare, f 1905; 

2:o 1909 % in. Harald Dalström, f. 1808 S6 8. 

aktuarie i finska statistiska centralbyrån (Hel- 
singfors, Finland). 
G.Maria Charlotta, f. 1874 18 c. G. 1899 l5 /« m. 

Sven Strindberg, f. 1874 3 /ii, grosshandlare o. 

fabrikör (Helsingfors, Finland). 
Hnfvndmannens halfsyskon : 

7. Gustaj Axel Ludvig, f. 1878 ', 10, sjökapten, 
befiilhafvnre å ångaren Dagmar (Göteborg). G. 
1914 in. Maria Lindberg. 

8. Tilli Mana Anna Sofia, f. 1S81 23 , o, sjukgym- 
nast. G. 1907 M /a ni. Erik Strindberg, f. 1871 
17 /5, arkitekt (Brooklyn, USA). 

9. Greta Ebba Anna Helena, f. 1886 17 ,4. G. 1909 
20 ii m. Carl Oscar Fredrik Strindberg . f. 1882 4 , 6, 
ångbåtskommissioniir, delegare i lirman Hedborg 
& Strindberg (Jiirfva). 

Huvudmannens faders farbröder: 
1. Fredrik Wilhelm, major, f. G. Lo m. Catharina Lied- 
beck, f; 2:o m. friherrinnan Johanna Lovisa Wraugel 
af Lindeberg, f. 

Söner, i l:a giftet: 
1) Matts, f. 1837 26 ,4, lifförsäkrings- o. olycksfall- 
försäkringsagent (Strengnäs). G. 1873 n 9 m. 
Antonia Matilda (Tony) Wettergren, f. 1852 16 11. SKJOLDEBRAND 1061 

Söuer: 
(l)Ertk, f. 1874 24 /e. Arr. Glasbergs (Söder- 
telje). G. 1905 ",'s m. Emelie Malin Adele 
(Emy) Häger, f. 1883 "A. 

Söner: 
Knut Bertil Mathias, f. 190G 13 /i2. 
Erik Hugo, f. 1909 29 ,'ii. 

(2) Wilhelm, f. 1876 1!, ,4, ugeut (Stockholm). G. 
1911 " 'a m. Esther Elvira Snellman, f. 1883 " ii. 

Son : 
Åke Wilhelm, f. 1913 "Via. 

(3) Knut, f. 1879 26 /n, sjökapten, löjtnant i Kuugl. 
flottans reserv, befälhafvnre å ångf. Njord (Stock- 
holm). 

i 2:a giftet: 
2) Otto Fredrik, f. 1849 13 /i, sjökapten af första klassen, 
kamrer i Gefle nya stufveriaktb. Beb. eget hus i 
Gefle. G. l:o 1876 m. Elin Fredrika Sofia Kolmodin, 
f 1880; 2:0 1883*78 m. friherrinnan/, o !ti se Margareta 
Wrangel af Lindeberg, f. 1863 *,'&. 

Barn: 
Carl Fredrik, f. 1884 Ve, kontorist vid Meuis 
rederiaktb. (Göteborg). G. 1910 6 / 6 m. Lillie 
Sli?igsby, f. 1885 6 /i. 
Otto Herman, f. 1886 31 /s, ingeniör vid General 

Electric Works (Shenectady, NY, USA). 
Elin Charlotta Lovisa, f. 1888 27 /», gymnastikdirektör 
vid prof. Trvpers institut å Sophie u hö he (Je na, 
Tyskland). 
2. Carl August, kammarherre, f. G. m. Sophia Antoinetta 
Groen, f. 

Barn : 
l)Carl Hugo, brukspatron, f 1910. G. 1875 m. Ma- 
tilda Bengtson, f. 1853 27 /ö (Stockholm). 

Söner: 

{\)lfugo Oskar, f. 1877 6 /i, kapten i Svea lifgarde, 

major vid persiska gendarmeriet, Off Fr I P, Pers 

SL03kl, Pers GM tf (Teheran, Persien). 

(2) Fredrik Wilhelm, f. 1881 "/«, godsegare, Skytte G 

M. Eg. hälften i sågverksrörelsen Svalboviken 1062 SKJOLDEBRAND sanit cg. o. bcb. Villa Ilaneberg i V len. G. 
1912 14 ,'i in. Fanny Margareta (Greta) Xorttröm, 
f. 1887 28 /o. 

Söner: 
Carl-Fredrik Hugo, f. 1912 u i8. 
Oskar Vilhelm August, f. 1914 */i. 
2) Fredrik August, f. 1851 5 /a, brukspatron, ordf. 
o. verkställ, direktör i Venerns seglationsstvrelse. 
RWO (Kroksta, Seffle). G. 1375 28 , 12 m. Gra- 
stantia Elisabeth (Tinny) Lexell, f. 1854 l0 4. 
Barn : 

(1) Gösta, f. 1887 4 o, löjtnant o. reg:tsndjutant vid 
Lifregitets husarer. Eg. o. beb. villan Hainpton 
Hill i Sköfde. G. 1913 30 /7 ra. Rigmor Marika 
Kjellberg, f. 1801 22 /n. 

Dotter: 
Rigmor Viveka Marianne, f. 1914 s %. 

(2) Carl August, f. 1892 2 , 12, elev vid tekniska hög- 
skolan i D ar in st a dt. 

(3) Olof Fredrik Archimboldus (Archim), f. 1895%. 
y A) Hedvig Elisabeth, f. 1881 20 /ia. G. 1903 "/< 111. 

Jonas Roland Kjellberg, f. 1878 G ,'8, godsegare. 
Eg. o. beb. Frieisberg i Veslergötland (Fri el). 
'i) Emils, f- 1846 "■ 5. Enka 1913 efter Carl Ludvig 
Ilippolyt Nyström, med. d:r. Beb. eget hus i Stock- 
h ol ni. 
4) Johanna Elisabeth (Jeanne), f. 1852% (Stock- 
holm). Giefi. ätten Skjöldebrand, 
N:o 137. 

Af adliga ätten Skjöldebrand: friherrlig 
1814 och greflig 1819, allt enl. 37 § regerings- 
fonnen ; introducerad 1821 ; utgången pa mana- 
Bidan 1»89. 

August Fredrik, ståthållare, f 1889. G. 1858 m. grefvinuan 
Hildegard Ingeborg J'osse, C 1828 8 /o (Stockholm) 

SODENSTIERNA 1063 

Grefl. ätten Knoilsk.v, 
N:o 133. 

(iaininal adlig ätt från Krain; uaturaliserad 
1051 rai'd namnet von Snoilsky ; friberrlig 1770 ; 
greflig 1771; introducerad 1*20, utan det i 37 § 
rogeriugsformeu stadgade vilkor : utgången pä 
manssidan 1903. 

Nils, justitieråd, f. 

Son : 
Carl Johan Gustaf, öfverbibliotekarie, f 1903. G. 1 :o 
ni. grefvinuan Hedvig Charlotta Amalia Piper, f; 
2-.o 18S0 in. friherrinnan Ebba Fredrika Eleonora 
Ruuth, i hennes 2:a gifte, f. 1844 ™/o (Stock h ol in). 
Döttrar, i l:a giftet: 
Hedvig, f. 1868. Se friherrl. ätten Gyllenstierna af 
Lundholm. 

i 2:R triftet: 
Elisabeth Florentina, f. 1883 8 / 2 . G. 1906 30 , i 
in. Richard Karl Benno Erdmann von Iley- 
nitz, f. 1878 u fi, preussisk kammarherre, tjenstg. 
kavaljer hos prinsessan Eitel Friederich af Preus- 
sen, kapten i reserven af Braunsuhweigska infanteri- 
reg:tet n:o 92, K S E O 2 kl, R Pr R Ö O 4 kl, R Brann 
H L O 2 kl, Ofl OJd H F O, R S Weim O Hv F 2 kl. 
TnrkM O 2 kl, R D D O, It Lipp H O 4 kl (Potsdam). Adl. ätten Sodenstierna, 

N:o 1398. 

Kran Vor-Poiniiiom ; hett Förut JSodeniai 
idlad 171)3: introducerad 1706 ; en gren lefve 
i Tyskland. LENNART EUGEN K (son af postmästaren Eu- 
gene Sodenstierna), f. 1894 2B /4, reservoflieers- 
voloutär vid Södermanlands reg:te. 
ilufvudiiinniiciiB moder: 
Adolfina Emilia Eugenia (Ada) Tunelli, f. 1857 "c. 
6. 1882, enka 1911 (Saltsjö - Du f n iis). 
1064 SODENSTIERNA 

Hufvudniannens syster: 
Ingrid Gunilla Henriette, f. i890 "/s, stiftsjungfru, 
anstäld i postsparbanken (Stockholm). 
Hufvudmannens farmoder: 
Charlotta Lovisa II enriette Sodenstierna, f. 1831 S4 /s. G. 
1851, enka 1891 (Saltsj Ö-Duf näs). 

Hufvudmanneus faders syskon 
(barn af postinspekturen Elof Sodenstierna): 
Axel, f. 1858 s0 ,'6, musiklärare (Portland, Oregon, 

USA). 
Hedvig Augusta Elisabet, f. 1866 u n. G. 1903 *,t 
m. Otto Kristian Zamore, f. 1863 8 e, revisor i armé- 
förvaltningen iSaltsjö-D ufn as). 

Hufvudmannens farfaders halfsyskou 

(barn af postinspektoren Johan Wilhelm Sodenstierna 

o. hans 2:a fru, Gnstafva Carolina Welin): 

1. Pehr Henning Wilhelm Leopold, jägmästare, f 1900. 
G. 1861 m. Anna Beata Nesta Thavenius, f. 1841 l6 /i 
(Karlstad). 

Barn : 

1) Georg Arthur, f. 1864 8 /i2, löjtnant i Vaxholms 
grenadierreg:tes reserv, t. f. tullstationsföreståndare i 
Skutskär-Härnäs, kontrollör vid Skutskärs spritfabrik 
(Skutskär). G. 1904 16 / 8 m. Harriet Katarina 
Bergström, f. 1878 2S /ia. 

Dotter: 
Jane Anna Margrethe, f. 1905 4 /io. 

2) Robert Eugéne, f. 1883 "/V (Karlstad). 

3) Ellen Fredrika Ottilia, f. 1863 B /n (Luleå). 

2. Aurore Carolina Johanna, f. 1832 14 /2 (Norrköping). 

Hufvudmanneus farfaders farbroder: 
Erik Arvid, prost, f. G. 2:o m. Christina Charlotta Weliu, f. 
Döttrar: 
Johanna Christina Adelaide, f. 1829 "/s. Enka 1902 
efter Anders Adolf Tuuelli, kyrkoherde (Saltsjö- 
Dufnäs). 
Charlotta Lovisa Henriette, f. 1831. Se här ofvau. 1065 
Adl. ätten Soop, 
N:o 10. Gammal svensk adlig ätt, ursprunglige 
från Vermland; introducerad 1625. AKE ERIKSSON (son af slationsinspektoren Erik 
Soop), f. 1902 °,4. 

Ilufviidmaunens moder: 
Ebba Elisabeth Engquist, f. 1880 " '». G. 1900, enka 
1905 (Stockholm). 

Hufvudmaunens broder: 
Erik Eriksson, f. 1904 10 /o. 

Hufvudmaunens fastrar 
(döttrar af kammarherren Åke Soop o. Carolina 
Althéa lledenstierna): 
M agn ild, f. 18f)l 8 /e (Linköping). 
Signild, f. 1853 10 /s (Linköping). 

Ilufvudmanneus faders farbroder: 
Olof, kapten, f 1861. G. 1858 ra. Mathilda Gabriella 
Christina Wästfelt, f. 1835 I8 /n. Beb. eget hus i 
Hlriceham n. 
Friherrl. ätten Spärr e, 
N:o 11. 

Af samma släkt som adliga ätten Sparre 
af Rossvik; friherrlig 1G-47; introducerad 16-19: 
har utgrenat sig i grefliga ätten Sparre af 
Sufileburg, äfvensom i en grefiig ätt i Kiank- ULF LARS CARLSON (son af överdirektören Carl 
Henrik Ulfsou Sparre), f. 18G4 10 /2, öfverstc o. chef 
för Upplands artillerireg:le, R S O, K D D O 2 gr, 
L Kr V A. Eg., genom sitt gifte, del i hus i Stock- 
holm (Uppsala). G. 1890 "/»om Dagmar Sand- 
strömer, f. 18<)G * o. 1066 SPARK E 

Dotter: 
Brita Larsdotter, f. 1891. Se friherrl. ätten Leijon- 
hufvud. 

Hufvudmannens moder: 
Friherrinnan Km i lie Henrietta Antoinetta Rudolfina 
Cederström, f. 1832 S7 /io. G. 1859, enka 1873 (Stock- 
holm). 

Hufvudmannens syskon : 
I.Per Sixten Carlson, f. 1870 ", o, kapten i Väg- 
o. vattenbyggnadskåren, stationsingeniör vid marin- 
ingeniörkåren, tjenstg. vid flottans ingeniördcparte- 
nient, K W O. En. Sparrebo å Vermdö (Stockholm). 
G. l:o 1002 m. Anna Hiigg, f 1904; 2:0 1907 4 r, 
ra. Eva Beata Odmansson, f. 1883 24 i. 

Barn i 2:a giftet: 
Ulf Erik Sixtensson, f. 1008 Va. 
Lars Ambjörn Sixtensson, f. 1912 13 /i. 
Anna Martha Margareta Sixtensdotter (Greta), f. 

1909 V"- 

Eva Ebba Ulrika (Ulla), f. 1014 Vi. 

2. Anna Lovisa Christina, f. 1860 s h. G. 1880% 
ra. Brynhjolf Birger Tliams, f. 1851 a %, överste- 
löjtnant o. chef för Kristiania landtvärnsbataljon, 
RSO (Kristiania). 

3. Emilie Ebba Sojla, f. 1862 u ,'s. G. 1885 8 s m. 
Gustaf Henrik Lidbeck, f. 1850 18 s, kommendör- 
kapten af 1 gr. vid Kungl. flottan, It S O, K E V 
O 2 kl, RRS:tA02kl, RSpOMerNavlkl (Stock- 
hol m). 

4. Signe Ingeborg Marianne, f. 18G6 l9 /8, kassör i 
Skandinaviska kreditaktb. (Stockholm).' 

5. Märta Carolina Cecilia, f. 1870 17 'b, kassör i 
Skandinaviska kreditaktb. (Stockholm). 

Hufviidiiiauuens faders syskon 

(barn af överstelöjtnanten frih. Ulf Sparre o. Christina 

Ulrika Aurora Vult von Steijern): 

1. Knut Ulfson, f. 1835 Vt, f. d. landshöfding i Jemtlands 

län, f. d. öfverdirektör för statens jernviigstruiiks bau- 

afdeluitig, K m st k N O, 11 WO, GM, K Bad O Z L 1 

kl, KNS.tOOlkl, KPCO, K S Wciui O liv !•' 2 kl. SPARRE 1067 

KAuhABjOlkl, K Pr Kr O 3 kl, K D D O, ULEKr 
O, RWF.08M, LKrVA (Stockholm). G. 18(51 
m. Johanna Julia Solia von Banmgarten, J 1913. 

Barn: 

1) Ulf Carl Knutson, f. 1866 26 /e, kommendörkapten 
af 1 gr. vid Kungl. flottan, chef för sjökrigsskolan, 
K SO, UNO, Off Gr Fr O, Off N O N O m svärd, Off 
En K V O, RDDO, R R St St O 2 kl, Tun N 1 O 3 kl, 
LKrV;A, LÖMS (Stockholm).' G. l:o 1890- 
1910 (m. Marie Louise Sjöcrona); 2:o 1913 H 5 m. 
Märta Wilhelmina Almström, t'. 1891 "/i. 

Barn, i l:a giftet: 
Ulf Carlsson, f. 1895 «/io. 

Kjerstin Carlsdotter, f. 1892. Se grell. iitten lin- 
milton. 
Eva Carlsdotter, f. 1895 n /io. 

i 2:a giftet: 
Margareta Carlsdotter, f 1914 ,M s. 

2) Sigrid Hanna, f. 1862 17 .s. G. 1890 22 /e in. 
Sven Herman Ludvig Ibjdin, f. 1861 2 /io, gene- 
raldirektör o. chef för telegrafstyrelsen, K N O 1 kl, 
RRS:tStOlkl, Kl' K O, K Pr RÖ Om kr, Kl) 
D02gr, RNS:t 00 (Stockholm). 

3) An na Sofia, f. 1863 8 ia (Stockholm). 

2. Charlotta Fredrika {Lotten), f. 1840 29 /i. Enka 

1893 efter Carl Gustaf Fritiof Segerdahl, jägmästare 

(Kal mar). 
'S.Ingeborg Aurora, f. 1841 7 u. Enka 1893 efter 

Jakob Ludvig von Sydow, häradshöfding (Stockholm). 
4. Sofie Ulrika, f. 1844. Se friherrl. ätten Vult von 

Steijern. 
b. Katarina Maria (Karin), f. 1845 9 o. Enka 1893 

efter Johan Carl Adolf Westman, radman (Uppsala). 
6. Ulfhild Cecilia, f. 1853 16 /i2. G. 1875 •/" m. 

Anden Uerder Block, i hans 2:a gifte, f. 1837 30 /io, 

prost, kyrkoherde i Or b v pastorat af Göteborgs stift, 

LWO (K in na). 1068 Yngre grenar af ätten: 

Första grenen : 
David Bleckert Casimir, kammarherre, f. G. 111. grefvin- 
nan Carolina Lewenhaupt, f. 
Barn : 

1. Henrik Casimir, underlöjtnant, f 1898. O. 1879 ni. 
Ilélén Bradburn Ilovey, f. 1851 (Clevelaud, USA). 

2. Carl Axel Ambjörn, kapten, f 1910. G. 1870 (111. 
Emma Josefa Muuktell, f 1913). 

Dotter: 

Märta Augusta Carolina Emma Axelsdotter, f. 1871 
" 2 /2, artist (målarinna). G. 1893 1S /» ro. John 
Gustaf Gerhard Ameen, f. 1867 26 /e. öfverBtc- 
löjtnant o. chef för Gotlands artillerikår, f. d. 
generalstabsofticer, It S O, Belg M K 1 kl (V i g b v). 

3. Ulf Claes Wilhelm, f. 1852 »/■■ major i armén o. 
kapten i Audru lifgrenadierreg:tets reserv, t. f. 
styresman för K. gyttjebads- o. brunnsaustalten Loka, 
ordf. i styrelsen för Sydsvenska kreditaktbrts kontor 
i Linköping, verkst. direktör i Kinda kanals aktb., 
direktör i Linköpings sparbank, 11 S O, R \V O. Eg. 
o. beb. hus i Linköping. G. l-.o 1884 m. gref- 
vinnau Marianne De la Gardie, f 1909; 2:0 1910 
8 , ti ni. Edith Hanna Diona af Ekenstam, i hennes 
2:a gifte, f. 1868 "/i. 

Barn i l-.a giftet: 
Robert Ulf son, f. 1895 13 /e. 
Karin Ulfsdotter, f. 1888 10 / 8 . 
b. Marianne Carolina Aurora, f. 1835. Se har nedan. 

5. Sigrid Honorine Cecilie, f. 1843. Se adl. ätten 
Nordenfalk. 

6. Ulrika Eleonore Constantia, f. 1847 s ,'s (Engel- 
holm). 

7. Märta Charlotta Ingeborg, f. 1849 '*/*. G. 1876* 11 m. 
Richman Philip von Plåten, f. 1838 18 /9, f. d rytt- 
mästare vid Skånska husar reg-.t et, R SO (Engel holm). 

S.Blenda Wilhelmina Isabella, f. 1850 s \ s (Engel- 
holm). 

Andra grenen : 
Knut Gustaf, kapten, f. SPARRF. 1060 

Söner : 
I.Carl Johan, kapten, f. G. m. Hedvig Fredrika Ceder- 
borgh, i hennes l:a gifte, f. 
Söner: 
l)Knut Erik Sixten, f. G m, Maria Josephina Olaus 
från Sachsen. f. 

Söner: 
(l)Carl Henrik Sixten Sixtenson, f. 1858 20 7. Kg. 
hus i Stockholm. G. 1885 ,3 'io m. Märta 
Flohr, f. 1862 ,0 'o. 

Barn : 
Xils Sixtensson, f. 1889 a5 5, underlöjtnant vid 

Svea lifgnrde (Stockholm). 
Erik Sixtensson, f. 1895 2 /i. 
Ingrid -Sixtensdotter, f. 1887 "V- 
Martha Sixtensdotter, f. 1908 16 /n. 
(2) Carl Ambjörn Gustaf Sixtenson, f. 1863 12 ,u. Dispo- 
nerar o. beb. Gunnebo i Vestergötland (Möln- 
dal). G. 1889 21 /2 m. ffilda Rachel Maria Den- 
ninghoff, f. 1868 "/»• 

Döttrar: 
Brita Carlsdotter, f. 1890 s /a. G. 1911 2I /o m. 
grefve Werner Ludvig Hans Alexander Vitzthum 
von Eckstiidt, f. 1886 26/ 7, löjtnant vid kyras- 
sierregementet von Zeidlitz n:o 7 (Hal bers tad t, 
Tyskland). 
Margareta Carlsdotter, f. 1900 28 /o. 
2) Carl Axel Fredrik Carlsson, brukspatron, f 1900. 
G. 1861 m. Nanny Elisabeth Fredrika Ulfsparre 
af Broxvik, f. 1839 I7 /s (Stockholm). 
Barn : 

(1) Axel Erik Johan Josef Aloysius Gonzaga Axelsson, 
f. 1863 2 /e, statiousskrifvare vid statens jernviigar 
(Hels i ugborg). 

(2) Axel Gustaf Richard Axelsson, f. 18(56 ir, ,s, sjuk- 
gymnast (Cleveland, Oh., USA). 

(3) Ulf Carl Sigge Axelsson, f. 1870 I2 , s, ingeuiör, 
verkst. direktör för aktb. CarlBviks verkstäder 
(Elfsjö). G. 1904 "/a m. Xatalia Hedvig 
Emilia Ryman, f. 1«80 "/«• 1070 SPAR RF. Barn : 
Ulf Axel Sixten Ulfsson, f. 1906 ", u. 
Ulf Victor ■Casimir Ulfsson (Ulf - Casimir), l 

'1911 a7 /4. 
Görvel Ebba Cecilia Ulfsdotter, f. 1905 ",'i, 
stiftsjungfru. 
(4) -Si x ten Knut Benjamin Axelsson, f 1873 ",», 
kapten o. kompanichef vid Vestmanlands rep-.t* 
(Stockholm). 
[tyl/edvig Signild Elisabeth Axelsdotter, f. 18(52 " s, 

stiftsjungfru (Stockholm). 
(C) Märta Sofia Antonia Axelsdotter, f. 1864 w /li. 
G. 1889 14 o m. Theodor Svante Ekman, i hans 
2:n gifte, f. 1851 22 /i, kyrkoherde i Ris in ge pa- 
stornt af Linköpings stift (Finspång). 
(l)Xanny Christina Charlotta Axelsdotter, f. 186? 
2r ','4. G. 1886 n 'ii m. Carl Arthur IVendel, f. 
1857 lfl , 5, grosshandlare under firma Arthur Wen- 
del St Söner (Göteborg). 
(S)Ingeborg Maria Sofia Axelsdotter, f. 1869 31 i 

(Stockholm). 
(^)Anna Ebba Maria Axelsdotter, f. 1873. Se adl. 
ätten Ulfsparre. 
2. Erik Kuutsson, öfverstckammarjunkare, f. G. m. grefviu- 
nan Sophia Julinna Lewenhaupt, f. 

Barn : 
l)Carl Gus'.af Knut Eriksou, ryttmiisfarc, f 1913. G. 
1861 in. friherrinnan Marianne Carolina Aurora 
Sparre, f. 1835 lfi 10 (G ren na). 
Barn : 

(1) Erik Gustaf Casimir, lotskapten, f 1005. G. m. 
Hedvig Maria Ilolmqvist, i hennes 2:n gifte, "j" 
1913. 

Dotter: 
Ingeborg Maria Sofia Marianne, f. 1897 26 , 4 
(Stockholm). 

(2) Knut Gustaf Sixten, sjukgymnast, f 1913. G. 
1905 m. Christi/ia Matilda (Ina) Mannerstrule, f. 
1869% (Bruxelles Belgien). 

(3) Ingeborg Sojia Carolina, f. 1862 ,3 7. G. 1881 27 ,o 
SPARRE AF ROSSVIK 1071 

m. Gustaf Erik Zethelius, f. 1846 l %, f. d. major 
vid Lifreg:tets grenadierer, K S O, R N S:t O O 
(Örebro) 1 ; 
2) Ebba Margareta Sojihia, f. 1834. Se friherrl. ätten 
von Schwerin. A dl. ätten 
Sparre af Kossvik, N:o 7 

Urgammal svensk adlig lut: introducni ERIK SIXTEN VIKTOR (son af majoren Viktor Ludvig 
Emanuel Sparre af Rossvik o. Gerda Sköldberg), f. 
1871 14 /io, sjökapten, skriftställare (Stockholm). G. 
1899 9l /e in. Antigonia Maria Hildegard (Anna) 
Engström, f. 1873 ao /l2. 

Döttrar: 
Anna Gerda Margareta, f. 1904 6 m 
Gonny Gerda Marianne, f. 1913 *, s. 
Hufvudmannens syster: 
Sigrid Malin Fredrika, f. 1868 ° 10. G. 1894", 9 in. 
Albert Laurentius Johannes Engström, f. 18G9 IS /s 
utgifvare af tidningen Strix, artist, skriftställare, 
hemmansägare i Grisslehamn. 

Hufvudmannens farbroder: 
Carl Fredrik Alexis, kammarherre, f. G. in. grefvinuan 
Josephina Charlotta Wilhelmina Frölich, f. 

Döttrar: 
Anna Lovisa Charlotta, f. 1855 3 , ii. lunch Arno 

lideikommiss i Södennauland (Stockholm). 
Eioa Erika Margareta, f. 1867. Se adl. ätten 
Kuylenstierna. 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen : 
Bengt, kapten, f. G. in. Elisabeth Gustafva Sparre af 
Rossvik, f. 107 2 SPARRF. AF SOFDEBORG Dotter: 
Marie-Charlotte Oustafva Magdalena, f. IS-JO 
Heb. eget hus i Nyköping. Andra greven: 189"i lbriel Gerhard Sigge, kammarherre. 
Adelaide Virginia Peijron, f 1910. 

Barn : 
1. Bengt Edvard Sixten, löjtnant, f 1889. G. m. 
Luitgard Engel Agda Dorotea Adlercrentz, f 1912, 

Barn: 
Carl Eric Ambjörn Sixtenson, f. 1881 16, 7, löjtnant 
vid Norrlands artillerireg:te, andre adjutant vid 
VI arméfördelningens stab (Östersund). G. 
1909 n /2 in. Signe Alida Sundberg, f. 1889 " io. 
Märta Sofia Margareta Luitgard, f. 1882 S1 /n G. 
1909 30 /io m. Carl Albert Lindhe, f. 1878 »/o, c. 
jägmästare, löjtnant i Smålands husarreg:tes reserv 
(Östersund). 
2 Sigrid Adelaide Amelie Marie, f. 1853 " i. G. 
1875 5 : 6 m. Robert Dickson, f. 1843 »'/n. f- d. 
öfverstiithållare, Ro.KKMO, R K C XIII:s O, R Pr 
R Ö O 1 kl, Stk D DO, R R S:t A O 1 kl, Storoff Fr H L, 
KSpCIII:sO 1 kl, RNS:tOO (Stockholm). 
3. Adelaide Elisabeth Sigrid Cecilia (Bibi), f. 1859 M /u. 
Enka 1900 efter Albin Wilhelm Holmberg, kapten 
(Stockholm). 
Grefl. ätten 
Sparre af Söfdeborg, N:o 66. O H A N CLAES (son af landshöfdingen grefve Erik 
Josias Sparre af Söfdeborg o. grefvinnan Ottiliana 
Sparre af Söfdeborg), f. 1856 6 e, kammarherre, 
verkst. direktör i Bro mejeriaktb., ordf. i Uppsala SPARRE AF SÖFDEBORG 1073 

låna lisU-rinämnd, RWO. Eg. Bro-Gård o. Nygård 
i Uppland (Bro-Gård, Bro). G. 2:o 1907 30 ' 4 m. 
grefvinnon Ebba Maria Matildt Barck, f. 1865 ,0 ,':.. 
T I ii f v u d ni a ii ii e ii s syster: 
Louise Ulrika, f. 1852. Se 'friherrl ullen de Ceer 
af Leufsta o, adl. ätten Rappt. 

Hufvudmannens faders äldre broder: 
Claes Robert, major, f. G. ni. Adelaide Dnfva, f. 
Son : 
Claes Robert Erik Nils, sekreterare, f 1884. G. 
1880 m. grcfvinnan Alexandra Anna Maria (Adine) 
Ifamilton, f. 1854. Oingift, se här nedan. 

Döttrar: 
Ebba Brita Alexandra, f. 1881 "/a (K ron, »vall, 

Sankt Olof). 
Adelaide Maria (Mary), f. 1882 2s /isä. G. 19152 
10 i med grefve Wolf g ang Karl Wilhelm Eber- 
hard Bodö von Schlitz-Görtz-Wrisberg, f. 1884 
14 •.', löjtnant i preussiska husarregitet n:o l'2:s 
reserv (Dresden). 
Anna Katarina (Karin), f. 188'-' a /is (K ro no- 
val 1, Sankt Olof). 

Hufvudmanriena faders furbröder: 
1. Claes Gustaf, major, f. G. in. friherrinnan Augusta 
Wilhelmina Fleming af Liebelitz, f. 
Söner: 

1) Claéa-Herman, kammarherre, f 11)08. G. m. gref- 
vinnan Jacquettc Carolowna- Franaiaka Sjarre af 
Söfdeborg, f 1914. 

Dotter: 
Jacquette Charlotta Augusta, f. 1852. Se friherrl. 
ätten Reltbinder. 

2) Eric Theodor, kammarherre, f. G. m. Ida Fredrika 
Gadelli, f. 

Döttrar: 
Charlotte Fredrika Augusta Erika, f. 1864 ",-. 

Eg. o. beb. Torp a i Veslergötlund (Lii n gli e in). 
Ebba Ida Erika, f. 1865. Se adl. ätten Storckenfeldt, 
Marianne, f. 1875. Se grefl. ätten Kalling. 

3) Sigi;e Alexis, godacgarc, I 1897. G. 185-1 ni. grefvin- 1074 SPARRE AF SÖFDEBORG 

nan Marianne Charlotta Sporre of Söfdeborg, f. 

1832 M /s (Hofsniis, L ii 11 g h c ni). 
Barn : 

[DClaés Georg, f. 18(30 17 , n. Eg. Fmuekuml», 
Ofrarp, Hofsniis, Råddö o. Kälkestad, allt i Väster- 
götland (Kin ii ekumla). G. 1905 s, /n in. Est<r 
Svensson, f. 1879 n ,e. 

Söner: 
Sigge Victor Georg, f. 1910 li i. 
Sigge Claes- Erik, f. ]913 4 ,i. 

(2) Carl-Gustaf, f. 1863 28 / 0> kammarherre, ON:sJrot. 
Eg. Villa Svenstorp i Skåne (Svenstorp). G. 
l891 16 ,7m. grefvinnan Alexandra Anna Maria 
llamilton, i hennes 2:a gifte, f. 1854 29 , 10. Eg. 
Stora Herrestad, Kronoval], S:t Olof o. Oretorp, 
allt i Skåue, äfvensom Jngelstorp, Burkeslorp o. 
Perstorp, alla i Småland (Kronovall, Sankt 
Olof). 

Barn : 

Eskil Sigge Leon, f. 1893 20 7, student vid Lunds 
universitet. Arr. Ingelstorp, Barkestol p o. Pers- 
torp (Ingelstorp, Smedby). 

Birgitta Marianne {Brita), f. 1895 5 ,9. 

(3) Ebba Mariana Augusta Charlotta, f. 1856 2: ,o 
(Hofsniis). 

(4).!una Eleonora Matilda, f. 1858 n /s. G. 1884 23 ,e 
m. Rudolf August Sundin, f. 1850 6 /7, vice hii- 
radshöfding, kauslisekreterare i sjöförsvarsdeparte- 
mentet, 11 W O (Stockholm). 
-. Fredrik Wilhelm, major, f. 
Son : 
Claes Otto, löjtnant, f. G. m. Maria Charlotte 
Holmqvist, f. 

Barn : 
(l)Sixten Claes Fredrik Johan, f. 1816 Vo (Stock- 
h o 1 m). G. 1906 13 io ni. Thekla Nicolina (Xin » i) 
Carlson, f. 1850 15 5. 
(2) Carl Erik Casimir, stationsinspektor, f 1905. G. 
1890 m. Elin Gertrud Amalia Adelsköld, f. 1858 8 , 7. 
Eg. o. beb. villa Norrungen (Uppsala). SPARRF. AF SOFDEBORG 
Baru: 107 5 Ulf Ture Casimir, f. 1895 l2 /2. 
K las- Otto Robert, f. 1897 20 /7. 
Kerstin Maria Sophie, f. 1892 2 , s. 
('å)Louise Charlotta, f. 1847 S1 fn (Gustafsborg, 

Rosersberg). 
(4) Eb b a Johanna Ulrika, f. 185-4 ", 4. Eg. o. beb. 
Marieberg i Nerike (Vintrosa). 
3. Carl Georg, justitieråd, f. G. in. Christina Henrietta 
Charlotta Forsberg, f. 

Baru : 

1 ) Carl Georg, häradshöfding, j. G. l:o m. grefvinuan 
Margaretha Lovisa Fredrika Sparre af Söfdeborg, f. 

Son : 
Carl Georg, f. 1859 V Eg. o. beb. Sjörred i 
Vestergötland (Fin u ekuml a). G. 1895 81 /io m. 
Signe Maria Magdalena Thomceus, f. 1871 1;> i- 

2) Marianne Charlotta, f. 1832. Se har ofvan. 

3) Fredrika Lovisa Mathilde, f. 1834. Se adl. ätten 
Hallenborg. 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Pehr Georg, öfverste, f. G. m. Eva Carolina Pihlgard, j. 
Söner: 
1. Lars Erik Georg, underlöjtnant, f. G. m. Hanna 
Jakobina Schubert, f. 

Döttrar: 
Ebba Ulrika Wilhelmina, f. 1855 15 '6. G. 1874 
ni. Oscar Lorentz Kreuger, f. 1848 V», grosshand- 
Inre o. dansk konsul i Kalmar, R D D O. Beb 
eget hus i nämnda stad. 
Emilia Augusta Teresita, f. 1863. Se adl. ätten 
Reventlow. 
V.Pehr Ambjörn, f. 1828 10 o, civilingeniör, RWO, 
K Sp 1 C O, R Ö Fr J O, R Fr H L, R I Kr O (Paris). 
G. 1862 m. Teresita Adcle Josepha Gaétana Bnrbavara 
frän Italien, f 1867. 

Son : 
Louis Pehr, f. 1863 3 i's, artist (målare) (Stockholm). 1076 G. 1893 "V? >n. friherrinnan Eva Hedvig Wilhtb 

mina Johanna Mannerheim, f. 1870 so /o- 

Söner: 
Pehr Gustaf Ambjörn, f. 1895 30 i. 
Clas Erik, f. 18". IS n 6 . 

Andra grenen: 
Gustaf Adolf, major, f. 

Söner: 

l.Johau Alexander Arthemis, öfverstckaininarjunkare, I 

G. in. Sophie Adelaide Rosalie Anker från Norge, f. 

Son: 
Nils Gustaf Alexander, godsegare, v 1914. G. 1858 
in. grefvinnan Sophie Gustafva Sparre af Söfde- 
borg, f. 1836 20 5. Eg. o. beb. Mariedal i Vestcr- 
götland (Lundsbru u n). 

Barn : 
Gustaf Alexis, t. f advokatfiskal, f 1910. G. 1910 
in. Anna Clara Ingrid Charlotta Claeson, f. 
1884 29 /7 (Stockholm). 
Anna Sophie Ebba Ulrika, f. 1860 2 i ) 
Louise, f. 1864 25 'i2 
Ebba Sophia, f. 1866 li 4 
Anna Sophia Augusta, f. 1867 2 ',4 | 
2. Gustaf Adolf Vive, eu af rikets herrar, riksmarskalk, t. 
G. 111. grefvinnan Sophia Bonde af Björnö, f. 

Döttrar : 
Ebba Ulrika, f. 1833. Se friherrl. ätten Leijonhufvud. 
Sophie Gustafva, f. 1836. Se här ofvan. 
Sigrid Elisabeth, f. 1840. Se friherrl. ätten Leijonhitfvud. 
Anna Fredrika, f. 1845. Se adl. ätten von Hofsten. (Mi 
Grefl. ätten Spens, 

N:o 54. Urgammal skotsk ätt; 
1(J-'L'; greflig 1712; iutrodiu <k fril.ciTli \ K I, GUSTAF (son SPENS 1077 

Harald Spens o. Ebba Eleonora von Seth), f. 1854 
19 o, f. d. öfverste o. chef för Norra skånska infanteri- 
regitet, KS O 2 kl. Inneh. Höja fideikommiss i Upp- 
land. G. 1882 29 'o in. Kilen Estrid af Wetterstedt, 

f. 1861 I2 4. 

Kam: 

1) Gustaf Harald, f. 1883 Vs, löjtnant vid Göta 
artillerireg:te (Göteborg). G. 1«.M3 ,9 '.s m Eve- 
lyn Dahlgren, f. L800 %. 

Dotter: 
En dotter, f. 11114 K /o. 

2) Axel Wilhelm, f. 1885 °,4, löjtnant i Andra lil- 
grenadierreg:tets reserv (Kramfors). 

\\)Edvard Alfred, f. 1886 23 , 'a. löjtnant vid Kungl. 
(lottan. Beb. egen villa i Djursholm. G. 1910 
"',io ni. Hedvig Katharina (Karin) Aiif/elin, I'. 

1886 2S o 

Dotter: 
Vivan Katharina. f. 1912 '/s, stiftsjungfru. 

4) Robert Henrik, f. 1887 " ii, fil. o. jur. kand., 
e o, hofrättsnotarie, biträde hos domhafvandcn i 
Villands o. O. Göinge häraders domsaga Kri- 
stianstad). 

b) Sven Jacob, f. 1892 »V*- 

(>) Carl Herbert, f. 1895 8 ,5. 

7) Ebba Clara Sofia, f. 1891 *%, stiftsjungfru. 
11 n fv nd mannens syskon: 

1. Jacob Wilhelm, f. iStil ° 10, landssekreterare i .lön- 
köpings län, vice hiiradshöfding, ledamot af riksdagens 
första kammare, It N O (Jönköping). G. l:o 1894 
ni. Lilly Maria Sjöberg, f 1896; 2:o 190(1 " H ;i m. fri- 
herrinnan Kerstin Maria Lovisa vnn Gedda, f. 

1878 " io. 

Barn i 2:n giftet: 
Carl Gustaf Wilhelm, f. 1902 8 /ia. 
Otto Harald Robert, f. 1904*"/». 
Ingrid Maria Eleonora, f. 1901 7 , 7, stiftsjungfru. 

2. Henrik Malkolm, landskamrerare, f 1909. G. 1899 
ni. grefvinnan Hedvig Dorothea Elisabeth Spens, f. 
1S70 •" ii illa lin st ad'). 1078 SPF.NS 

Barn : 
Allan Patrik, f. 1900 6 ,'i. 
Harald Richard, f. 1902 ,ö io. 
Walter Henrik, f. 1904 7 i, 
/•«:> //«rrj, f. 1908 ■/*■ 
Ebba Sigrid Elisabeth, f. 1905 8 "/'io, stiftsjungfru. 

3. Harald, f. 18G5 4 /n, ryttmustare i Skånska husar- 
reg:tet, f. d militärattaché, R S O, G V:s 01 M, R Pr 
JO, RBelgLO, RIStMJiO, Offl Kr O (.Stock- 
holm). G. 1898 "/« in. fler t ha Brita Elisabeth 
Södermark, f. 1876 9 i. 

Döttrar: 
Hertha Brita Eleonora Catharina A i m é e, f. 1899 s \'s, 

stiftsjungfru. 
Hertha Inga Ebba Elisabeth, f. 1910 Vi, stiftsjungfru. 

4. Amalia Dorotea Lovisa (Amy), f. 1853 ",'7 \ (Stock- 

5. Alfhild Eleonora Augusta, f. 1871 M /i f holm). 

Hufvudmanncns faders syskon 

(barn af majoren grefve Carl Gustaf Speus o. 

Dorothea Elisabeth Oronacker): 

1. Henrik Wilhelm, kapten, f. G. 2:0 111. Sigrid Aurora 
Emilia Thollander, f. 

Barn : 

1) Carl-Vilhelm, f. 1872 lz ,s,jur. utr. kand., borgmästare 
i Ulricehamn, ledamot af direktionen för ensk. 
bankens i Venersborg afdelningskoutor derst., om- 
budsman hos Elfsborgs läns Södra hushållningssäll- 
skaps egnahemsnämnd. G. 190l> "' a in. Hilma 
Maria Levan, f. 1882 l8 /2. 

Barn : 
Erik Vilhelm, f. 1908 ,9 /s. 
Henrik Melker, f. 1909 2 /i2-. 
Erland Fredrik, f. 1911 ,7 /e. 
Hedvig Märta Elisabeth, f. 1914 18 /o. 

2) Sigrid Charlotta Sofia (Lotten), f. 18(37. Se adl. 
ätten Odelstierna. 

3) Hedvig Dorothea Elisabeth, f. 1870. Se här ofvan. 

2. Ulrika Catharina (Ulla), f. 1819 l /a. Enka 1875 efter 
Erik Peter Lodell, prost. Beb. eget hus i Motala. STACKELBERG 1079 '? Augusta Lovisa Maria, f. 1840 3 /9. Enka 1887 efter 
Adolf Robert Elliot, öfverstclöjtnant (Stockholm). 
Ilufvudmannens farfaders äldre broder: 
Jakob Melker, häradshöfding, f. 
Son: 
Jakob Melker, öfverstelöjtnant, f 1902. G. f87lJ in. friherr- 
innan Johanna Christina Elisabeth (J eanette) Mander- 
strömj. 184r>' s '7,artist(porslit!sinåhirinna)(Söde rtelje). 

Yngre gren af ätten : 

Carl Axel, f. G. m. friherrinnan Hedvig Catharina Char- 
lotta Kehbinder, f. 

Barn: 
l.Axel Walter Gabriel, löjtnant, f 1897. G. 1874 in. 
grefvinnan Sophia Emilie Beata Louis? Stackelberg, f. 
1837 5 /« (Stockholm). 

Barn : 

1) Gabriel, f. 1878 21 ,i2, nämndeman inom Hammar- 
kinds härad. Inneh. fideikommissegendomarna Engel- 
linlm o. Norrum, båda i Östergötland, samt Stora 
Bäckebo i Vestergötland (E n ge 1 h ol m, B ii r r n m). G. 
1904 30 h in. Ellen Signhild Enhörning, f. 1884 *Ji. 

Barn : 
Christer Gabrielsson, f. 1912 10 /s. 
Anna Gabrielsdotler, f. 1906 8l /i2 

2) Ella, f. 1881 20 . (Stockholm). 

2. Helga Wilhelmina Maria, f. 1843. Se gren", ätten 
Stackelberg. 
Friherrl. ätten Stackelberg, 

N:o 192. 

Gammal liffliind.sk adlig ätt; svensk friherr- 
g 17i'7; introducerad samma år; har utgrenat 
g i gretiiga ätten Stackelberg; utgängon i 
rcrigo på manssiilau 1HS8. Berndt Adolf Gustaf Hjalmar Louis, major, f. G 
Marin Augusta Wilhelmina Lundbom, f. 

Döttrar: 
Bernhardina Julie, (. 1859 "'7. G. 1895 ' ir '/< 111. 
1080 STACKEI BERG 

Knut Kristian Benedictson, f. 1804 24 3, post expeditör. 
Beb. egen villa i Helsingborg. 
Bernhardina Sigrid, f. 1861 * 12. Enka 2:o 1911 
efter Thure Georg Axelsson von Zweigbergk, regr 
rnentsveterinäv (Karlshamn). • Gvefl. ätten Stackelbera:, 
N:o 100. 

tgrenad af friherrliga ätten Stackcll 
ig 1763; introducerad 1779. FRITZ AXEL ADOLF WILHELM LOUIS (son af kam 
marherren grefve Fritz Adolf Erik Louis Stackelberi; 

0. Adamina Wilhelmina Reuterskiöld), f. 1833 8 io, 
f. d. major i armén o. ryttmästare vid Smalands husar- 
reg:le, f. d. öfverkontrollör vid bränvinstillverknirigeu 
i riket, RSO (Stockholm). G. 1862 *« 8 ra. Ida 
Thekla Desirée. Bogeman, f. 1839 16 2. 

Barn: 

1. Fritz Carl-Adolf Louis, f. 1870 2 7, kapten o. kom- 
panichef vid Jöuköpings reg:te, K S O. Es;. Knifsta 
gård i Uppland (Jönköping). G. 1899 1S ," 10 m. 
Anna Ulrika Söderhjelm, f. 1879 p 10. 

Barn: 
Knut Adolf Erik Louis, f. 1901 24 /c. 
Carl-Axel Hjalmar Louis, f. 1903 8 1. 
Eva Anna Augusta Louise, f. 1904 8 4, stiftsjungfru. 

2. Axel Wolter Reinhold Louis, f. 1874 2 '' j, f. d. re- 
scrvunderlöjtnant i Kronobergs reg-.tes reserv, sjuk- 
gymnast (Husnby Ribbagård, Grenna). G. 1912 
15 /a m. Karin Lagerberg, f. 1877" 7, artist (porträtt- 
målarinna). 

Son: 
Adolf Magnus Reinhold Louis, f. 1914 '/a. 

3. August Jedvard Wilhelm Louis, f. 1877 8 7, löjtnant 
vid Kalmar reg:te (Stockholm). 

A. Hedda Adamina Adelaide Louise, f. 186.3 9 o. C. STACKELBEUG 1081 

1890 10 6 in. Hjalmar Georg Westring, f. 1857 ", 10, 
jur. hederBd:r, ordf. i lagberedningen, f. d. justitie- 
råd, f. v. statsråd o. chef för civildepartementet, K 
mstkNO, StkDDO, KNS:tO Ol kl, RRS.t An O 
2 kl (Djursholm). 
5. Ida Dorotea Emilie Lou is e, f. 1865 28 8, stiftsjungfru 
(Stockholm). 

Hafvudmaiinens syskon: 
I.August Reinhold Louis, f. 1842 I0 .7, f. d. major i 
armén, f. d. kapten vid andra lifgrenadierreg-.tet, RSO 
(Norrköping). G. 1873 I8 /s ni. grefvinnan Helga 
Maria Wilhelmina Spens, f. 1843 ".-a 

Döttrar: 
Hilma Emilie Helga Louise, f. 1876 16 2, stiftsjungfru 

(Gransholm, G em la). 
Hulda Matilda Eva Marie Louise (Majsen), f. 1878 '» 8 , 
stiftsjungfru, kassör vid Östergötlands enskilda banks 
afdelningskontor i Norrköping. 
Katarina Adamina Louise (Karin), f. 1880*/», stifts- 
jungfru (Norrköping). 
2, Sophia Emilie Beata Louise, f. 1837. Se grefl. ätten Spens. 

Ilufvudmanneus farbroder: 
Adolf Reinhold Louis, underlöjtnant, f. G. m. friherrin- 
nan Ilonorée Agnes Charlotte Marguerite Adelswiird, f . 
Barn: 

1. Johan Adolphe Louis, ryttmiistare, f 1906. G. 1895 
m. grefvinnan Charlotta Wilhelmina Mariana (Lotten) 
Lewenhaupt, f. 1861 20 s. Eg. hus i Linköping samt 
tillsammans med barnen Stensnäs i Småland (Stensnäs, 
(Storsjö). 

Barn : 
Wolter Adolphe Louis, f. 1897 * 8 /'s. 
Fritz Carl Louis, f. 1899 31 ,5. 

Margareta 1/onorine Louise (Greta), f. 1898 l /s, stifts- 
jungfru. 

2. Eva J/onorine Louise, f. 1856 2( \ a. Eg. hälften af 
Tjnstad i Småland (Tjustad, Storsjö). 

3. Jfonorine Sigrid Louise, f. 1858 81 /*- Eg. Kasinge o. 
hälften af Tjustad, båda i Småland (Tjustad). 

i. Anna Adile Louise, f. 1862. Se ndl. ätten Hogeman. 1082 STAttL VON HOLSTF.IN i 
ii!) © ® j> A.^1. ätten ^tsiel von Holstein. 
N:o 834. 

Ursprungligen från Westphalen ; naturaliserail 
652; introducerad 167. r > : liar utgrenat sig i fri- 
errliga ätten Staii! von Holstein. 

OSCAR GEORG B O G I S L A U S (son af guds- 
egnren Georg Bogislaus Staél von Holstein), f. 
1894 !2 /g. Inneh. Wapnö fideikommiss i Hal- 
land. 

Hufvudmannetis moder: 
Hanna Maria Embring, f. 1869 87 /s. G. 1890, enka 
1911 (Wapnö, Halmstad). 

Hufvndmannens syskon: 
Erik Hilding, f. 1890 1T /i. 
Böria Alexander, f. 1899 15 /n. 
Birger Axel Robert, f. 1904 19 4. 
Elsa Julia Christina, f. 1891 B/ o. 
Julia, f. 1892 M /u. 
Ingeborg Birgitta, f. 1898 28 ,'s. 
Ulrika Hanna Louise Germaine, f. 1902 2| t. 
A/arie Antoinette Cecile, f. 1908 aB /ia. 
Hufvudmannens faders syskon 
n af ryttmiistaren Birger Henning Staél von Holstein 
Antoinetta Julia Fredrika Rosenquist af Akershult): 
Birger Fredrik, f. 1864 18 /o, major i armén, rytt- 
mästare o. skvadronsclief vid Skånska husarregdet, 
HSO (Helsingborg). G. 1891 u a m. Hanna 
Elisabeth Brunnström, f. 1867 25 /n. 
Fredrika Ellen Julia Maria, f. 1858 " s. Fru 
Staél von Holstein (Stockholm). 

Hufvudmannens farfaders syskon: 
. Carl Göran Sperling, landtbrukare,' f 1884. G. 1878 
m. Fredrika Maria Ottilia Granbom, i hennes 2:a 
gifte, f. 1850 24 ,'o (Halmstad). 

Döttrar: 
Christina Matilda (Ina), f. 1879 "/a. Fru Staél 

von Holstein (Halmstad). 
Ingeborg Ottilia, f. 1880 s %. (J. 1908 '" i in. STAtiL VON HOI.STRIN 1083 Arvid Henrik Bruno, f. 1881 - 5 'n, löjtnant vid 
Skaraborgs reg:te (Stockholm). 

2. Johan Gustaf, f. 1842 Vs, f. d. major i armén o. 
ryttmiistare vid Skånska dragonreg:tet, R S O (Halm- 
stad). G. 1873 s /i m. Caroline Maria Hammar, 
f. 1848 »/i. 

Söner: 

Carl-Gustaf Fredrik, f. 1874 18 i, ryttmiistare o. 
skvadronschef vid Skånska dragonreg:tet, G V:s 
01 M (Ystad). G. 1903 \ 10 m. friherrinnan 
Anna Amelie Christina Beck-Friis, f. 1879 "'', s. 

,/oAan ^<j>«n Sperling, f. 1875 l0 /n, sekreterare o. 
ledamot i försäkringsinspektionen (Stockholm). 

Henning Göran Wilhelm, f. 1878 sa /4, kassör i 
akth. Norrlandsbänken (Stockholm). 

3. Axel Olof, öfverste, f 1908. G. 1875 in. Cecilia 
Xordenfeldt, f. 1854 M /n (Stockholm). 

Barn : 

Gustaf Bogislaus (Bo), f. 18SI! '"' t h, byggnadsingeniör 
(Kramfors). 

Axel Johan Sperling, f.. 1890 - 7 6, banktjensteman, 
reservofficers volontär vid Bohusläns reg-.te (S tock- 
hol in). 

Carl Fredrik Sperling. f. 1893 24 /s, fil. stad. vid 
Stockholms högskola, elev vid handelshögskolan 
(Stockholm). 

Gustaf Magnus, f. 1.S95 u /i, sjökfidctt. 

Robert Olof Sperling, f. 189(1 l9 /s. 

Christina Mathilda, C. 187G 8o ;r., stiftsjungfru, sekre- 
terare o. ombudsman vid Stockholms stads landt- 
egeudomsnämnd (Stockholm). 

Kva Julia Cecilia, f. 1881 B o. Se adl. ätten dom 
Krusensljerna. 

Cecilia Ulrika Sofia (Cissie), f. 1883 Vt. G. 190(1 
a0 '4 in. Anders Gustaf Söderberg, f. 1880 24 . i-j, 
löjtnant vid Bohusläns reg:te (Uddevalla). 

Anna Nemmie Fredrique, f. 1885 22 /2. G. 1914 M , t 
m. Sven Paul (falle) Engdahl, f. 1880 Vi. löjt- 
nant vid Södermanlands reg:te, K R S:t St O 3 kl 
(St rengniis). 10*4 STAHL VON HOI.STEIN Christina Mana Elisabeth (Stina), i 1888 " .4, stifta 

jungfru, lärarinna (Stockholm). 
Märta Ingeborg Ulrika (Ulla), f. 1899 31 12, stifts- 
jungfru. 
A.Helene Sophia, f. 1831 " 7 ,c- Enka 1877 efter Ctr! 
Adolf Ludvig de Maré, kronofogde (Halmstad). 
Hufvudmannens farfaders farbroder: 
Carl Henning, egendomsegnre, f. 6, ni. Johanna Jako- 
bina Stendahl, f. 

Barn: 
1. Henning Magnus, f. 1853 "/s, f. d. kapten vid Bo- 
husläns reg:le, sjukgymnast, US O (Alingsås). B, 
1884 (ni. Alice Hedvig Margaret Ounttingius, i henne» 
l:a gifte). 

Barn: 
Carl Sperling, f. 1886 10 /i, anstiild i argentinska 

statens tjenst (Buenos A i res). 
Curt Georg, f. 1887 ' 29 :i, underlöjtnant, vid Hal- 
lands reg:te. 
Hugo Bjarne, f. 1895", 10. 
Ifervor Isabella, f. 1891 27 /io. 
Ellen Gunborg, f. 1901 24 , 6. 
2.Ernst Johan, stationsinspektor, f 1905. G. 1888m. 

Gerda Gustaf va Ftrsman, f. 1858 10 /a (Lund). 
3. Helena Sophie Fredrika, f. 183G°/io (Halmstad. 
'[.Anna Katarina Amalia, f. 1840. Se adl. ätten 

Kuylenstiema 
b.Heléne Matilda, f. 1841 n n Enka 1881 efter Nils 
Albrecht von Sydow, revisionssekreterare (Halmstad). 
6. Clara Euphrösyne, f. 1847. Se adl ätten Ehrenborg. 
Friherrl. ätten 
Stael von Holstein, N:o 155. 

Af adliga alten Stael von Hoktein; fiiher 

ig 1719; introducerad samma ar. COKFITZ LUDVIG JOACHIM (son af statsnu STAKI. VON HOl.STEIN 1085 

Otto Wilhelm Stael von Ilolstcin o. Hilda Eleonora 
Bergman), f. 1841 Vis, f. d. öfverstelöjtnant i Nordameri- 
kansk tjenst (National Military Home, Ohio, U S A). 

G. 187-1 I2 5 m. Louise Laurentia Kran/;, f. 185-1 1! ' l 

[Kristianstad). 

Dotter: 
Hilda Helena Eleonora (Nora), f. 187G I3 7 (Stock- 
Ulm). 

Hufvndmannens bröder: 
l.Otto Wilhelm, president, f 1902. G. 1.1. Therésc Chri- 
stina Roos, f 1910. 

Döttrar: 
Annie Lovisa Eleonora, f, 1873 27 /l2. G. 1893 le / 5 m. 
Glista/ Georg Hakon Adolf de Maré, f. 1859 8 8 , 
häradshövding i Torna o. Bara häraders domsaga 
af Malmöhus län, f. d. revisionssekreterare, K N O. 
Eg. o. beb. Sun na (Lund). 
Elisabeth Theresia (Isa), f. 1875 10 , 7, stiftsjungfru 
(Stockh ol m). 

2. Carl Jakob Joachim, assessor, f 1890. G. 1879 111. 

Hilda Augusta Strokirk, f. 1857 20 t (Stockholm). 

Hurn: 

1) Arvid Otto .Joachim, f 1881 8 , 7, e. o. assessor i 
Svea hofratt (Stockholm). G. 1909 23 10 m. 
liandvei Widman, f. 1881 '■',:,. 

Barn : 
Carl Otto Joachim, f. 1910 ,3 /9. 
.Jacob Oskar Didrik, f. 1914 2: ',4. 
Gunnel Rosa liandvei, f. 1910 l3 /o, stiftsjungfru. 

2) Lage Fabian Wilhelm, f. 1886 l5 't, lil. d:r, Off Fr 
d'Acad (Lund). 

3) Elsa Kosa Eleonora, f. 1884 26 /n. G. 1909 15 /i0 in. 
Elis Reinhold Corneliuson, f. 1881 " ; :i, vice kom- 
minister i S:t Klara församling (Stockholm). 1086 VON STAIM-.LMOHK 
Adl. ätten von Stapelmolir, 
N:o 2036. Fråu Ost-Fiieslaud; bette förut Stapi-lmolu 
adlad 1750; introducerad 1770. JOHAN RUDOLF WILHELM (son af egeudomsegaren 
Mårten Heurik von Stapelmohr. o. Augusta Wilhelmina 
Törner), f. 1829 3 '4, f. d. bruksbokhällare (Arboga). 

HufvudmanneuB syskon: 
I.Carl Herman, f. 1838 8 / 8j f. d. kamrer, RWO. Beb. 

eget hus i Stockholm. G. 1875 9 12 m. Anna Inge- 
borg Sojla Söderling, f. 1856 9 12. 
Barn : 

Carl Oscar Jakob, f. 1877 24 , 5, civilingeniör (Stock- 
holm). 

Carl Axel Ivar, f. 1880 "/», fil. mag. 

Anna Augusta Carolina, t". 1879 2G 9, stiftsjuugfru, 
sjuksköterska. 

Gerda Ingeborg Carolina, f. 1887 28 8, stiftsjungfru, 
skolkoksliirarinna. 

Elsa Thyra Carolina, f. 1888 6 io, stiftsjungfru. 

Elin Maria Carolina, f. 1892 8 /n, stiftsjungfru. 

Märta Elisabeth Carolina, f. 1896 5 i, stiftsjungfru. 

2. Gustaf Harald, fil. d:r, adjunkt, f 1905. G. 1877 111. 
Eva Maria Charlotta Bruze, f. 1852 *s (Arboga). 

Barn : 
Gustaf Magnus (Gösta), f. 1882 21 ,5, civilingeniör, 
ingeniör vid vatteufullsbyggnadsstyrelsens bygguadsbyrS 
(Stockholm). G. 1910 2 % m. Ragna Persen, 

f. 1887 *%. 

Ella Maria, f. 1878 6 .10. G. 1910 18 /n m. Ernst 
Filip Wilhelm Ilartelius, f. 1879 2:i 2, löjtnant vid 
Vestmanlands reg:te (Vesterås). 

3. Axel Albert, f. 1844 13 10, med. lic, f. d. förste provinsial- 
läkare i Uppsala liin o. provinsialläkare i Uppsala 
distrikt, RNO (Stockholm). G. 1882 n /s m. Ann a 
Cecilia Pettersson-Erland, f. 1863 22 11. 1087 Son: 
Sten Gunnar Axelsson, f. 1884 \ 3, med. lic, 
liiknre vid allm. o. Sahlgrenska sjukhuset i Göte- 
borg, f. d. underlöjtnant i Upplands artillerireg:tcs 
reserv (Göteborg). G. 1918 20 /s m.Ast rid Teclu 
Margareta Wallman, f. 1888"", o. 
■\. Henri, f. 1846 " ,11, f. d. bokhandlare (Taxnus, Ör- 
sundsbro). G. 1882 5 /i o m. Pauline Jeanne Suzanne 
Thiohj, f. 1855 S1 /i2. 

Döttrar: 
Anna lie lene, f. 1883 10 / 8 . 

Edla Andrée, f. 1885 10 /s. G. 1907 19 a m. Emil 
Richard Enderlein, f. 1878 29 /i, ingeniör (Norge). 
b. Kristofer Isidor, f. 1849 ", 3, borgmästare i Öster- 
sund, ledamot af riksdagens törsta kammare, lands- 
tingsman i Jeintlauds lim, KW 02 kl, RNO. Beb. 
egen villa i Östersund. G. 1881 15 ,<j in Gunilla 
Sofia Wilhelmina Bergmanson, f. 1853 31 , 12. 

Döttrar: 
Elsa, f. 1882 16 10. G. 1914 30 5 m. Curt Bernhard 
Lundin, f. 1882 24 ,'2, löjtnant vid Jemtlunds fiilt- 
JBgarereg:te (Östersund). 
Marit, f. 1884 Ve, stiftsjungfru, liirariuna. 
I.Edla Maria Charlotta, f. 1833 »/" (Stockholm). 
6. Ida Sofia, f. 1842 -.10. Enka l l JU7 efter Carl Johan 
Landelius, egendomsegare (Taxniis, Örsu 11 dsbro). 
\dl. ätten Starck. 
N:o 222. ERNST MANFRED (son af skogsförvaltaren August 
Fredrik Starek o. Anna Ulrika Magnuson), f. 1849 "o, 
fil. kand., mek. ingeniör, f. d. rektor o. föreståndare för 
tekniska elementarskolan i Örebro, It W O. G. 1881 
u /i w. Sara Emilia Petterson, i. 1855 8 /s. 1088 VON STEDIKGK Hnrn: 
Ernst Ragnvald Folke, l 1889 7 ,i, ingeuiör (Quinn 

Mass., USA). 
Anna Signhild, f..l883 2M 7, .stiftsjungfru, lärarinna 

huslig ekouomi (Örebro). 
Sara Hillevi, f. 188G '/o, stiftsjungfru. 
.Ir/<i Gudrun Maria, f. 1896 Va, stiftsjungfru. 
1 1 nfvud munnens broder : 
Sigurd Carl, f. 1856 Vv, bokförare vid Tunafors fa 
bri ker (Eskilstuna). 
Adl. ätten Starenfiycht, 

N:o 771. Svensk ätl ; hette förut Stare; adlad IGC-I; 
introducerad 1608; utgången på manssidan 1901. Theodor Wilhelm, major, t. G. m. Christina Ulrika 
Jlertzenhjelm, f. 

Döttrar: 

Augusta Ulrika Elisabeth, f. 1833 20 /s. Enka 1901 
efter Gustaf Albert Johan Grevillins, bankkamrer (Bo- 
ren sberg). 

Il er tit a Fredrika, f. 1839 3 o (11 jo). Friherrl. ätten von Stedingk, 
N:o 316. 

Gammal pommersk ätt, vid namu Steding, 
rsprungligen frän Westphalen; natuialiserad 
797; svensk friherrlig 1800 ; introducerad 1801 ; 
iar greiiig värdighet, enl. 37 § regerings- 
formen. 

CURT GUSTAF EUGEN, f. 1891 20 e, jur. stud. 
1 1 ufvu dina n nen s föräldrar: 
Se grefliga ätten von Sttdingk. 

llufv ud mun nens systrar: 
Gunborg Margaretha Wilhelmina {Margit), f. 1889" ». 
VON STEDIKGK 1089 

G. 1912 16 /i nr. Gustaf Adolf Olaus Östberg, f. 
1879 10 /i2, direktör (Malmö). 
A' ar in Elisabeth, f. 1890 19 -6. 

llufvudmuuuens farmoder: 
Wilhelmina Charlotta (Mina) Gelhaar, f. 1837 8 /io Enka 
1871. (Omg. 1883 m. Johan August Wallensteen, jur. 
kand., f. d. kammarrättsråd, R N O, L Kr V A (Stock- 
holm) 

Hufvudmanuens furbröder 
(söner af ministern frih. Eugéne Fredrik Oskur 
Ludvig von Stedingk): 
I.Måns Christer, f. 1868 6 '-2, kapten vid Vestmanlnnds 
triingkår, K S O, G V:a 01 M, Skytte G M. Beb. egen 
villu i Sala G. 1894 25 /9 m. Adelaide Maria von 
Rettig från Finland, f. 1872 28 /u. 

Barn: 
Eugéne Fredrik Christer, f. 1896 Ve. 
Gustaf Magnus (Gösta), f. 1897 28 /c. 
Kerstin Wilhelmina Sophia, f. 1895 20 ,7. 
Elisabeth Maria Charlotta, f. 1901 18 ,s. 
2. Lars Ritter, f. 1869 V?, kapten i Kungl. flottan, 
verkst. direktör i Djursholms aktb., Tuu N I O 3 kl. Beb. 
egen villa i Djursholm. G. 1898 2 /io m. Naéma 
Elisabeth Maria Lagerborg från Finland, f 1874 18/ 9 

Barn : 
Lars Victor Styrbjörn, f. 1899 24 , s. 
Hans Wilhelm Oskar Styrbjörn, f. 1901 2r> «. 
Gunilla, f. 1902 22 io. Friheirl. ätten von Stedingk, 

N:o 342. 

Samma släkt, Dl. ni., som frlherrliga ätten 
von Stedingk, N:o lilG; naturaliHorad och fri- 
herrlig 1811, allt enl. 37 § regeringsformen; 
introducerad 18KI. 

CARL EDVARD STYRBJÖRN (son af kaptenen 
frih. Carl Adam Bogisluus Styrbjörn von Stedingk o. 
Emma Maria Sophia af Nordin), f. 1854 " i, friherre 

69 
1090 STEDT 

vid faderns död 1882, kammarherre, f. d. amanuens i 
finansdepartementet, K Ö Fr J O, R Belg Leop O. Ec 
Fröberga o Örasen i Södermanland (Stal 1 arhol men) 
Greti. ätten von Stedingk, 

N:o 117. 

Af frilierrliga ätten von Stedingk, N:o31ii; 
grefiig 1S09, enl. 37 § regeringsformen: intro- 
ducerad 1811. 

HANS LUDVIG (son af ministern frih. Eugfcue Fredrik 
Oskar Ludvig von Stedingk), f. 1862 7 , 12, grefve vid 
farfaderns död 1875, tjiinstg. kabbinettskammarherre 
hos H. M. Konungen, kapten i Göta lifgardes reserv, 
f. d. adjutant bos II. M. Konungen, f. d. adjutant hos 
H. M:t Konung Oscar II, chef för Kungl. teatern 0. 
\erkst. direktör för Kungl. teaterns aktb., O II S Gbmt, 
R K C XIII-.s O, R N O, R S O, G V:s 01 M, K Rum Kr O, 
K D D O 1 gr, Storoff I S:t M LO, R R S:t A O 2 kl, It Bad 
O Z L 1 kl, R Pr R Ö03kl, LAmerCincO (Stockholm). 
G. 1887 8 ,'i2 m. Gunborg Maria Ström, f. 1866 20 /s. 

Barn: 
Se friherrl. ätten von Stedingk, n:o 316. 
Adl. ätten Stedt, 
N:o 1468. 

Helte äfven förut Stedt; adlad 1712; introdu- 
cerad 1719. CLAES ADOLF (son af ryttmiistaren Claes Axel Stedt 
o. friherrinnan Carolina Ulriku Sophia Pfeiff), f. 1848 13, 2, 
civilingenjör, f. d. trafikchef, RWO, R Fr Kr 03 kl 
(Spångn). G. 1878 ss /io m. Anna Sigrid Matilda 
Stoltz, f. 1856 B /i. STEDT 10 IM 

Barn : 
Claes Axel Sigurd, f. 1883 ', 10, f. d. underlöjtnant i Sven 
artillerireg:te, nnstiild vid statens krnftverksbyggnader. 
Claes Gustaf Adolf, t'. 1890 18 /s, stntionsskrifvare vid 

Bergslagernas jernviig (Seffle). 
Claes Adolf Henrik, f. 1891 24 . 7, civilingeniör. 
Claes Nils Georg, f. 1894 G , 12, e. o. stntionsskrifvare 

vid Bergslagernas jernviig (Göteborg). 
Sigrid Frida Sofia, f. 1882 26 /s. 

Sigrid Elly Walborg, f. 1893 19 , 7, anstäld i försäk- 
ringsaktb. Skandia. 

Hufvudmanuens broder: 
Nils Gustaf, öfverste, f 1904. G. 1900 m. Louise Jose- 
fina Charlotta af Edholm, f. 1868 13 's (Stockholm). 
Hulvudinannens farbröder: 

1. Nils Mauritz, borgmästare, f. G. m. Marie Louise Camitz.j. 

Söner: 
Nils Georg Carl Axel, f. 1851 u /s, f. d. ryttmästare 
vid Lifreg:tets husarer, Il S O, 11 D D O (Berlin). G. 
1912 18 ,:> m. Emmy Schwersenz, f. 1881 1G 9. 
Claes Fredrik Gustaf Hugo, f. 1852 "/t, jur. til. kand. 

(Stockholm). 
Nils Wilhelm Theodor, f. 1855 2 2, chef för lifförsiik- 
ringsbyrån i försäkringsaktb. Skandia (Saltsjöbaden). 
G. 1876 6 /e m. Julie Charlotte Fisker från Danmark, 
f. 1854 M /a. 

Döttrar: 
Ebba, f. 1877 ' 28 '4, lärarinna (Saltsjöbaden). 
Siri, f. 1878 "/* (Saltsjöbaden). 
Astrid, f. 1882 *%. G. 1906 ls /io m. Ernst Filip 
Oskar Lundberg, f. 1876 3I /i2, fil. d:r, verkst. di- 
rektör i lifförsäkringsaktb. De Förenade o. i sjuk- 
försiikringsaktb. Eir (Saltsjöbaden). 

2. Gustaf Baltzar, kapten, f. G. m. Oktavia Maria 
Cronsioe, f. 

Son: 
Claes Johan Gustaf (John), f. 1854 10 3 (Borens- 
berg). 1092 
Grefl. ätten Stenbock, 
N:o 12. Urgammal svensk adlig ätt; fri 
grerlig 1651 j introducerad 1652. Äldre grenen: 
RALPH GERHARD NIKOLAI' (son af godsenen 
grefve Nikolai Paul Fromhold Pontus Stenbock', 
f. 1866 1B /io, f. d. löjtnant vid Finska artilleriregttet 
(Stockholm). G. 1898 8 sm. Anna So/in Christiana 
Klingspor, f. 1870 23 /n. 

Döttrar: 
Anna M ar g ar et ha Magda Ma via Elisa beth , f. 1 900 80 , s. 
Anna Catharina Brita Adéle, f. 1903 12 ; 2. 
Hufvudmanneus moder: 
Magda Amalie Aline von Anders från Liffland, f. 1844 3 , i 
G. 1864, enka 1902 (Re v al, Estland). 
Hufvudmaunens svskon: 

1. Arvid Olof Theophil, f. 1868 21 ,'4, f. d. löjtnant i ryska 
flottan, befiilhafvure å ångfartyget Leo (A b o). G. 
1906 24 ,'n m. Annie Ellen Rosine Jacobson, f. 1877 
20 /s, gymnastikdirektör. 

Barn: 
Arvid Olof Nicolai Edmund Anders, f. 1907 10 /io. 
Arvid Bengt Magnus George Bryon, f. 1909 ,8 /i.. 
Annie Rita Marion Magda Nelly, f. 1911 10 A. 

2. Ruderich Bengt Emil, f. 1869 7 /', f- d. amanuens 
vid kejserl. ryska konstsamlingarna i Eremitaget i 
Petersburg. G. 1903 "/i m. Mat hi Ide Eugenie 
Fredrike von Hippius, f. 1871 */*. 

3. Wilfrid Carl Magnus Benvenuto, f. 1874 ao /i, fil. 
d:r, andre bibliotekarie vid K. Biblioteket, utgifvare af 
Persouhistorisk tidskrift, LSHSH (Stockholm). 
G. 1907 8 /8 m. grefvinnan Louise Cecilia Margareta 
Mörner af Morlanda, f. 1879 "/o. 

Son: 
Carl Magnus Pontus Nils f. 1911 * 8 /o. 

4. Reinhold Sigfrid Gotvalt, f. 1878 %, löjtnant STENBOCK 1093 

vid Andra lifgrenadierree:tet, gymnastiklärare, Tnrk 
M04kl (Stockholm)/G. 1908 23 /" m; Siri Alba 

Mathilda Eliza Wasastierna, f. 1884 7 /i. 
5. Carin Adéle Pauline, f. 1872. Se adl. ätten von 
Frän eken. 

Yngre grenen: 

Magnus Albert Carl Gustaf Arvid, kammarherre, f . G. m. 
grefvinnan Johanna Margaretha Hamilton, f. 
Barn: 
1 Albert Magnus Gustaf Ulrik, löjtnant, f. G. m. Julia 
Jeannette Eleonora Hallenborg, f. 

Barn : 
1) Albert Gustaf Otto, f 1904. G. 1890 m. Rose Mary 
Walters från Irland, f. 18(34 s % (Sundby, Ornö, 
Stockhol m). 

Barn: 
Albert Gustaf Hugo, f. 1899 ' '/g. Inneh. fideikommiss- 
egendomarna Sundby o. Näringsberg i Södertörn. 
Julie Margareta Catharina, f. 1891 14 /i. 
Helen Rose, f. 1894 10 /io. 
Ebba Eva Albertina, f. 1897 5 ,7. 
Johanna Eleonora (Nora), f. 1901 7 /io. 
)C ar l Herman Magnus, f. 1865 %s (South Shields, 
England). G. 1906 3 A m. Isabella Garnham, f. 
1884 3 /io. 

Son: 
Carl-Magnus, f. 1906 29 /ia. 
3) Catharina Fredrika Johanna Augusta Eleonora, 
f. 1863 23 / 6 . Enka 1907 efter grefve Axel Sigfrid 
von Sehlieffen, disponent (Raden, Lalendorff, 
Mecklenburg-Schwerin). 
2. Albert Magnus Carl Otto rontus, l 1838 28 /i, öfverste- 
kammarjunkare, f. d. envoyé, K m st k N O, K W O 1 kl, 
StkEVO, Sik D D O, StkPortdaConcOoChrO, Stk 
Bulg O Mer Civ, Turk Osm O 1 kl m brilj o. Medj O 1 kl, 
K N S:t O O 1 kl, 11 R S:t St O 2 kl o. S:t Au O 3 kl, Off 
IS:tM o. LO (7-1 Portland Place, London W., Eng- 
land). G. 1875 14 /i m. baronessan Clemence Maria 
de Reuter från England, f 1855 "/s, T Ch O 1 kl m brilj 1004 Son Erik Magnus Julius, f. 187G 30 b. 
S.Albert Magnus Olof Abraham, f. 1839 *%. Beb. 

eget hus i Engelholm. 
4. Sofia Albertina Charlotta Augusta Eleonora Catharina, 

f. 1843. Se ndl. ätten «/ Petersens. 
Adl. ätten Stenfelt, 
ISQh N:o 1867. 

9) 

S=& / Kran Hol.slein : hette äfven förut Stenfclu 
***& jS adlad 1719; introducerad 1743. 

CARL AUGUST (son af Carl Georg Stenfelt o. Marin 
Olofsdotter), f. 1845 S7 /io, häradstjenare (Lundegård, 
[Sorgholm). G. 1873 in. Catharina Brigitta Johans- 
dotter, f 1912. 

Barn: 
X.Carl Ala-ik {Alrik), f. 187f> so ,'io, handlande i Borg- 
holm under firma Fr. Lindvall & C:i. G. 1900 6 to 
m. Berta Anna Eulalia Rydén, f. 1868 26 c. 

Barn: 
Carl-Fredrik, f. 1905 ,s /io. 
Ma lin Christina, f. 1901 u /u. 
Anna Britta, f. 1903 "/i. 
Anna Sara Elisabeth (Lisa), f. 1904 ,0 , 7. 

2. Adolf Fredrik, f. 1877 c ?, hotellegare (Brooklyn, 
U S A). 

3. Oskar Fabian, handlande, f 1909. G. m. Emilie 
Amalia Jonsson, f. 1880 3 ; 10 (Störlinge). 

Son: 
Gösta Lennart Fabian, f. 1906 23 ,6. 

4. Fanny Lydia Brigitta, f. 1881 \i. G. 1903 lb , 10 in. 
Erik Gustaf Appéltoft, f. 1873 6 . 7, inspektor (Ro- 
senholm, Karlskrona). 

5. vinna Carolina, f. 1882 b i», folkskoleläran. ni» (Al- 
böke). STENFELT 1095 

Hufvudmanuens systrar: 

Brita Christina (Stina), f. 1841 u /i. G. 1869 \'ii m. 
Johan Johnsson, poliskonstapel (Linköping). 

Maria Wilhelmina, f, 1844 25 /i. G. 1873 2 7e in. 
Anders Persson, f. 1850 4 ,n, åkeriidkare (B org hol m). 

Emilie, f. 1855 2 /n. G. 1881 29 /i2 m. Johan Fred- 
riksson, maskinist (Linköping). 

Yngre gren af ätten: 

Adolf Fredrik, major, f. G. m. Petronella Lovisa Rudebeck.f. 
Söner: 

1. Carl Georg, kapten, f. G. m. Christina Magdalena Bexell,f. 

Barn: 

1) Adolf Emanuel Christian August, f. 1844 5 s, vice 
häradshöfding (Stockholm). G. 1885 "/t m. Hilma 
Sofia Othilda Borg, f. 1857 ls , 10. 

Döttrar: 

Ester Sofia Cecilia, f. 1887 ls 4, stiftsjungfru. 

Ruth Matilda Elisabet, f. 1888 l7 /io G. 1911 I0 i 
m. Gustaf August Emanuel Bergh, f. 1880 \s, 
regementsintendent vid Smålands lnisarreg:te 
(Eksjö). 

Willy Margit Naémi, f. 1890 15 /s, stiftsjungfru. 

Tekla Märta Beatrice, f. 1892 9 /<, stiftsjungfru. 

2) Tekla Anna Christina, f. 1854 Vio. Enka 1914 
efter Carl Algot Strandmark, häradshöfding. Kg. o. 
beb. Vänhem vid Venersborg. 

2. Johan August, kapten, f 1867. G. 1849 m. Maria Elisa- 
beth (Betty) Bexell, f. 1830 23 /s (Ljungby). 

Barn : 
1) Carl Fredrik Georg, f. 1851 B /s, sekreterare (Stock- 
holm). G. 1884 23 /i2 m. Edith Alma Katalia 
Ljunggren, f. 1859 23 /i2. 

Barn : 
Fredrik August Henrik (Fritz), f. 1889 10 /io, fil. mag. 
(Linköping). G. 1913 as /a m. Signe Maria 
Bourghardt. 
Carl Johan Michael, f. 1898 2 \o. 
Edith Hilda Maria, f. 1894 16 /s. 
Astrid Alma Elisabeth, f. 1895 7 'i 8 . 
1096 STEUCH 

2)Thor Robert Samuel, f. 1866 5 / 9 , sjökapten af l-.i 
kl., befiilhafvare på ångaren Svanen (Göte bortf\ G 
1909 7 ' 6 m. Hilda Paulsson, f. 1884 17 / 2 . 

Dotter: 
Carin Maria (Maj), f. 1909 M /if. 

3) Anna Lovisa (Anny), f. 1854 24 /4. Enka 1898 efter 
Alfred Axel Alrik Lindh, med. d:r (Stockholm) Adl. ätten Stencil, 
N:o 1582. Svensk ätt; hette förut Steuchius; adlad 
1719; introducerad samma år. 

AXEL HJALMAR (son af brukspatronen Mathiss 
Steuch), f. 18(56 15 ,'s, öfverslelöjtnant vid Jönköpings 
reg:te, f. d. genérnlstabsoffi" er, f. d. militärattaché, 
RSO, RRS:tSt0 2kl, OffNONO, OffHelgKrO, 
R D DO, It N S:t O O, R Fr H L, R Pr Kr O 3 kl, Siarn 
OHvEökl, ChilAM. Eg. hus i Stockholm (Jön- 
köping). G. 1894 s1 /b m. grefvinnan Catharina 
Ebba Charlotta (Lottie) Horn af Å minne, f. 1874 25 /t. 

Barn : 
Bengt Axel Arvid Mathias, f. 1895 7 /io, officers- 
volontär vid Svea lifgarde, elev vid krigsskolan 
(Karlberg, Stockholm). 
Sils Henrik Elof Mathias, f. 1896 8 /t2. 
Hans Gustaf Hjalmar Mathias, f. 1899 26 /i2. 
Brita Charlotte Louise Wilhelmina, f. 1898 */b. 
Elsa Anna Agnes Elisabeth, f. 1903 lA ,'i. 
Hufvudmannens moder: 
Brita Louise Ödmark, f. 1840 ls /s. Enka 1901. Beb. 
eget hus i Stockholm. 

Hufvudmannens syster. 
Siri Matilda Lovisa, f. 1877. Se grefl. ätten Hamillon, 

Ilufvudmanneus kusin: 
Carl Henrik Elof Mathias, godsegare, f 1895. G. 1879 ST|ERNBLAD 109' m. Laura Ebba Aurora Eklundh, f. 18(51 5 , a (Ulrice 
h a m n ). 

Dotter: 
Hedvig Ebba Anna Aurora, f. 

Stockholm. G. 1912 4 / 8 ra. 

de Verdier, f. 1883 10 /6, t. f 

(Jo ii k öp i ng). 1891 5 7. Eg; hus i 
A riders Lars Olof 
fiskal i Götahofriitt 
A dl. ätten Stjeniblad, 
N:o 1370. 

Svensk ätt från Karlshamn ; hette förut 
Tholijn; adlad och adopterad 1734; introdu- 
cerad 1743; har romersk riksfriherrlig vär- 
dighet. 

AXEL^CARL E I) V A 11 I) (son af romerska riksfri- 
herren Carl Fredrik August Stjerublad o. Einraa Char- 
lotta Thulstruj) från Danmark), f. 1839 I0 10 Iuueh. 
Stora Markie fideikommissegendom i Skåne (Markie- 
hage, Börringe). G. 1867 6 / a m. Wilhelmina Augusta 
(Mina) von Plåten, f. 1847 *\U. 

Barn: 
Fritz Joachim Ludvig, f. 1881 18 /ia, forstman (Mar- 

k i e h a g e,* B ö r r i n g e). 
Fredrique'l. 18G7. Se adl. ätten Sjöcrona. 
Lida, f. 18G8 1B 4. Friherrinna Stjernblad (Lund). 
Hufvudmannens broder: 
Carl William, f. 1848 9 /i, f. d. major f vid Skånska 
dragonreg:tet, ^direktör vid Skandinaviska kreditaktb:s av- 
delningskontor i Eslöf, RSO, RFrHL. G. 1878 18 y 12 
m. grefvinnan Thelcla Sofia Natalia von Schwerin, 
f. 1856 28 /s. 

Barn : 
Fritz Edvard Curt, f. 1882 30 o, anstäld vid jernväg i 

Argentina. 
Clary Sofia Adelaide (Lili), f. 1880 25 /i. G. 1905 '/" 
m. Johan Birger Holmberg, f. 187(1 8 , 1, kapten 
vid Upplands artillerireg:tc (Uppsala). 1098 STIERNCRONA 
Vera Clary Elisabeth (Lizzy), f. 1885 15 ,4. G. 1905 
7 b 111. Johannes Mathias (Jonny) Fjellman, f. 1877 
6 2, löjtnant vid Skånska draiioureg:tet (Ystad). Adl. ätten Stjerncreutz, 

N:o 436. 

Gammal finsk ätt, ursprungligen från Skon- 
land; hette förut Teet; adlad 1648; introduce- 
rad HU9. KNUT G U S T A F (son af rvttniästaren Fredrik Stjern- 
creutz o. Eleonora Aekerman), f. 1840 8 -i, fabriksarbetare 
o. husegare i Jackson, Michigan, USA. G. 188'-' 
(m. Mary Adeler). 

Son : 
Karl Gustaf Adeler, f. 1882. 

Hufvudinanncns äldre broder: 
Fredrik Angust Leonard, kamrer, f. G ni. Clara Sofia 
Hempcl, f. 

Dotter: 
Anna Helena Christina, f. 1862 31 ,7 G. 1891 24 ,sm. 
Karl Antolithos Xyberg, f. 1864 12 5, folkskolelärare 
(Örsiitter, Åtvidaberg). 
Frihenl. ätten Stierncrona, 

N:o 166. 

Samma släkt, m. ni., som friherrliga ätten 
Lilliecreutz; adlad 1099; friherrlig 1719; intro- 
ducerad 1720. DAVID ALGERNON (son af kammarherren frih. David 
Erik Stierncrona o. friherrinnan Charlotte Lovisa 
Aurora Stierneld), f. 1860 */i, hofjiigimistarc, O II S 
Gbmt, R W O. Inneh. o. beb. fideikommissegendouien 
Stjernarp i Halland (Eldsberga). STIERNGRANAT 1099 Hufvudmannens systrar: 
Eva Wilhelmina, f. 1854. Se odl. ätten Brummer. 
Charlotte Thomasine, f 1856 27 /io, hoffröken (f. .1. 

tjenstg. hos Drottning Sophia), OIISGbmt, OILsJmt 

(Stockholm). 
Wilhelmina Dorotea (Mina), f. 1858 !S i (Stjernarp). 
Emilia Louise, f. 1858 1S i, O II S Gbmt \ Ellen Sojia Gabriella, f. 1804 20 2 (Stockholm). 
Friherrl. ätten Stierneld, 
N:o 231). Svensk ätt; hette förut Eldh ; adlad 1(194; 
friherrlig 1751; introducerad 175-'; utgången på 
manssidan 1868, Gustaf Nils Algernon Adolf, excellens, j. G. 2:o in. gref- 
vinnan Jacquctte Wilhelmina Gyldenstolpe, f 

Dotter: 
Emilie Eleonora Charlotta, f. 1831. Se adl. ätten von 
1 "läten. 
Adl. ätten Stierngranat, 
N:o 1506. Svensk ätt; hetto förut Jcrpe; adlad 
introducerad 1719. CARL A X E L HENRIK (son af kaptenen Carl Johan 
Stierngranat o. grefvinnan Augusta Mathilda Rosalie 
Horn af Äminne), f. 1849 16 o, rentier (Lings- 
lierg, Vallentuna) 

Hufvudmannens faders bröder 
(söner af generalmajoren Henrik Stierngranat): 
1. Gustaf Georg Henrik, öfverste, f. G. in. friherrinnan 
Antoinetta Ulrika Augusta von Liewen, f. 1100 STIERNGRANAT 

Barn: 

1) Malte GustaJ II inrik, f. 1844 6 U, kammarjunkart 
Eg. Målen med Sigridsborg i Småland (S i gr i di- 
borg, Krinnarvd). G. 1870 12 ,& m. Sigrid 
Maria Lundström, f. 1845 22 /io.- 

Söner: 

(1) Georg Malte Gustaf August, f. 1871 3 /8, ingeuiör, 
artist, G V:s 01 M. Eg. hus i M i 1 waukee, S A. 
G. 1905 7 u m. Marie Victor Dahlman från 
Nordamerika, f. 1866 Vt. 

Barn : 
Malte Rutger Viétor Hinrik Liewen, f. 1911 12 n. 
Ulrika Liwe Elisabeth Charlotte Marie, f. 1910 
"Y6, stiftsjungfru. 

(2) Malte Gustaf Claes Bernhard (Gösta), i. 1874 
22 /o, direktör. Eg. del i The Southwork Mil] 
Co i Philadelphia (Stockholm). G. 1899 14 s 
m, Sadie Josephine Marie Brown från Nord- 
amerika, f. 1877 16 /io. 

Barn: 
Georg Bernhard Malte Hinrik Göstasson, f. 

19U6 7b. 
Margaret Mary Gunila Charlotte Antoinetta 

Elisabeth, f. 1902 7 10, stiftsjungfru. 
Sigrid Catharina Ulrika, f. 1910 26 /o. 

2) Anna Elisabeth Augusta Christina, f. 1849 26 6 
(Stockholm). 

3) Berta Adelaide Marie Louise, f. 1851. Se adl. 
ätten Rosentwist. 

2. Claes Ludvig Ferdinand, öfverste, f 1899..' G. 1846 
ni. Margaretha Charlotte Amalia Drufva, f. 1826 ' 10 
(Stockholm! 

Yngre gren af ätten: 

Olof, handlande, f. G. m. Magdalena Catharina Hellström, j. 
Barn : 
Olof Fritiof, fanjunkare, f 1876. o G. 1860 m. Anna 

Gustaf va Jansson, f. 18:18 2M /o (Åtorp). 
Sofia Ulrika Ingeborg, f. 1840 ^/e. Enka 1909 efter 
Johan Alfred Ekman, kamrer (Örebro). 
STIERNSPETZ 1101 

A dl. ätten Stiernspetz, 

N:o 1805. PETER ARVID HENRIK (son af auditören Gustaf 
Arvid Stiernspetz o. hans l:a fru, Christina Cecilia 
Söderström), f. 1834 21 /s, f. d. major vid generalsta- 
ben, RSO (Södertelje). G. 1872 2 /n m. Ida 
Eleoriore af Wirsén, f. 1854 2 /n. 
Hufvudmannens syskon: 

1. Johan Gustaf, vice häradshöfding, f. G. m. Agnes 
Emilia Blidberg, f. 

Döttrar: 

Ellen Hedvig Christina, f. 1871 25 / 9 . G. 1807 I2 ; P 
m. Karl Johan Ekman, f. 1863 lx /4, hof rättsråd i 
Göta hofrätt, ledamot af riksdagens första kammare, 
RNO (Jönköping). 

Thyra Julia Jacquette, f. 1873 ,8 /n. G. 1901 10 /i 
m. Hilmer Fredrik Sillen, f. 1S63 ,8 /i2, civil- 
ingenjör, anstiild vid Söderhamns nya verkstads- 
aktb. (Söderhamn). 

Xaima Emilia Gustaf va, f. 187G 5 , 5. G. 1912 24 , 8 
m. Israel Myrberg, f. 1875 12 /p, jur. utr. kand., 
t. f. kanslisekreterare i justitiedep:tet (Stockhol m). 

2. Hedvig Catharina Elfrida, f. 1827 s %. Enka 1895 
efter August Reinhold Nyländer, musikdirektör (Mo- 
tala). 

Hufvudmannens halfsyskon 

ibarn af auditören Gustaf Arvid Stiernspetz o. hans 2:a 

fru, Maria Elisabeth Nilsson): 

1. Herman Vallentin, f. 1K47 2 ,2, f. d. baningeniör vid 

Nässjö-Oskarshamns jeruväg. Beb. eget hus i Eksjö. 

G. 1877 7 ,o m. Anna Maria V iktorine Högström, 

f. 1857 6 A>. 

Barn : 
Gustaf Alf, f. 1885 10 /ii, anstuld vid aktb. Norr- 
landsbänken (Stockholm). 1102 STIERNSPET7. 

Yngve, f. 1887 28 4, löjtnant vid Positionsurtilleri- 
reg:tet (Stockholm) 

Astrid Maria, f. 1878 20 4. G. 1902 29 /n m. Johan 

Gustaf Leonard (John) Pettersson, f. 186G 20 ,3, 

distriktslandtmätare i Vernamo distrikt (Vernamo). 

2. Henric Albin, f. 1850 ä5 , 12, major i armén, f. d. major 

o. chef tor Norrlands triingbatiiljoii, f. d. verkat, direktör 

i aktb. Nordiska kreditbanken. K S O, R N O, Off Vt I P 

(Stockholm). G. 1888 ' i> -m. Magda Ottilia 

Backman, f. 1862 8 .7 

Barn : 

Gustaf Erik, f. 1889 20 10, underlöjtnant vid Sven 
lifgarde (Stockholm). 

Henrik Awid, f 1891 Va (Cape Town, Sydafrika). 

Eva Marin, f. 1900 8 / 8 , stiftsjungfru. 
;i Robert Vitalis, kassör, f 1880. G. 1879 m. Amanda 

Adelina Petersson, f. 18(31 21 10 (omg. 1885 15 7 m. 

Fritiof Alexander Åberg, f. 186] 12 12, bryggeri- 
disponent, Oskarshamn). 
Dotter: 

Ester Vitalia, f. 1880 */e G. 1902 18 10 m. Fritz 
Sven Magnus Lindeberg, f. 1875 \'ii, kamrer i bank 
aktb Södra Sveriges kontor i Karlshamn. 

4. Edvin Bernhard, f. 1859 m /t, direktör (Hvit- 
vattnet). 

5. Albert Arnold, f. 1862 as / 8 (Hvit vattnet). 

(i. Conrad Isidor, f. 1864 18 's, öfverjiigmästare i Små- 
lands distrikt, t f. byråchef i domänstyrelsen (Stock- 
holm). G. 1902 IO/ 4 m Anna Inez Adele Sundberg, 
f. 1882 M /n. 

Barn : 
Ulf Johan, f. 1903 8 ;3 . 
Åke Gustaf, f. 1905 7 /i. 
Dag Inge, f. 1909 al ,8. 
Inga Maria {Maj), f. 1907 la /7. 

l.Hack Anders Alarik, f. 1866 \'2. Eg. o. beb. gård 
i Ryd i Småland (Nässjö). 

8. Augusta Amanda, f. 1849 's. 
Ludvig Hansson, fanjunkare (Tri Enka 


1906 


eftei 


s). STIF.RNSPET7. 1103 

9. Olivia Dorotea (Livi), f. 1852 4 12 (Kulla, Orma- 
ryd). 

10. Elisabeth Fanny (Elise), f. 1854 10 c. G. 1874 m. 
Gustaf Adolf Johanson, f. 1844 6 , 11, f. d. stations 
inspektor, tjensteman vid Kalmar- Berga jernväg 
(Kalmar). 

11. Emma Erika, f. 1858 20 , 1 (Eksjö). 

12. Virginia Serena (Gini), f. 1861 19 /2. Enka 1912 
efter Jonas Wilhelm Sandahl, ingeniör. Eg. o. beh. 
Södra Kulla i Småland (Ormaryd). 

Yngre gren af ätten: 

Nils Emil, kapten, f 1888. G. in. Magdalena Cecilia 

Augusta Ridderborg, f 1912. 

Son : 

Carl Fredrik Georg Emil, f. 1861 15 , 7. Eg. Stensgöl 

o. Norra Sölaryd, båda i Småland (Stensgöl, Eksjö). 

G. l:o 1886 m. Selma Aurora Helena Elisabeth Åberg, 

f 1890; 2:o 1892 m. Thekla Gustafva Du Itietz, f 1911. 

Barn, i l:a giftet: 
Frans Georg Nikolaus (Nils), f. 1889 M , 2, ingeniör 

vid Skara gjuterier (Skara). 
Karin Augusta Elisabeth, f. 1888 */i. G. 1909 22 ,o 
m. Albert. Gustaf Oscar Wahlström, f. 1870 16 /3, 
civilingeniör. Arr. o. beb. Fagerhult (Hjelte- 
vad). 
Selma Maria Ingeborg, f. 1890 7 ,4. 

i 2:a giftet: 
Carl Edvard Leonard, f. 1893 26 /9 . Eg., tillsam- 
mans med sina helsvskon, Sund i Östergötland. 
Knut Martin, f. 1896 2l /a. 

Tekla Carolina (Lilly), f. 1895 4 ,'i, stiftsjungfru. 
Ebba Ulrika Gustafva (Ulla), f. 1898 10 7, stiftsjungfru. 1104 STJERNSTEDT 
Adl. ätten Stiernstam, 
N:o 2024. Sven.sk ätt frän Nerike ; hette förut Mfl 
zelius; adlad 1770; introducerad 1775. CARL WILHELM (WILLIE) (son nf kaptenen Gustaf 
Charles-Emil Stjernstani o. Magdalena Bernhardina 
Hasselgren), f. 1868 81 /b, sjökapten, befiilhafvare på 
ångaren Kung Rune frun Uddevalla. 

Hufvudmannens syskon: 

1. Bror Gustaf {Gutt en), f. 1872 4 ; 8, ingeniör (Udde- 
valla). G. 1907 in. Evelyn Leew från S:t Croix, 
f 1908. 

Barn: 
Evelyn, f. 1908 22 A>. 

2. Ili l dur Emanuella Charlotta, f. 18G3 24 /o(U d de v all a). 

3. Berta Amalia Magdalena, f. 1865 15 5 (Uddevalla. 

Hufvudmannens faders iildre broder: 
Pontus Wilhelm, konsul, f. G. m. Adelaide Constance 
Nyström, i hennes l:a gifte, f. 

Dotter: 
Hedvig Elisabeth Adelaide, f. 1860 16 /i2. G. 1886 7 /i2 
m. Hugo Leopold Moberg, i hans 2:a gifte, f. 1850 10 , &, 
f. d. kapten vid Elfsborgs reg:te, RS O (Björneborg, 
V i si an da). 
Friherrl. ätten Stjernstedt, 

N:o 145. Från Skottland: hette förut Theasleff; ad 
lad 1GH7; friherrlig 1719; introducerad sam- SAMUEL FREDRIK AUGUST (son af kaptenen frih. 
Jakob Theodor Stjernstedt o. friherrinnan Louise 
Sophia Carolina von Friesendorff), f. 18-14 '/a, fil. d:r, STJERNSTKDT 1105 

kammarherre (f. d. tjenstg. hos Drottning Sophia), 
f. d. expeditionschef i riksmarskalksembetet, kam- 
rerare vid K M O, OlISGbmt, OII:sJmt, KNO 
1 kl, RWO, GV:s01M, RRS:tStOlkl, Storoff 
Rum Kr O, K Bad O Z L 1 kl, K Sp C lila O m kr, K 
Kr H L, K S A O 2 kl, R N S:t O O. Eg. del i Björn- 
viken i Östergötland (Stockholm). G. 1873 17 .6 
m. friherrinuan Viveka (hjllenstierna af Lundholm, 
f. 1849 • 9. 

Barn : 

1) Johan Carl, f. 1874 s0 /6, kapten o. batterichef 
vid Svea artilleri reg:te, G V :8 01 M, R R S:t 
St O 3 kl. Kg. del i Björnviken samt, genom sitt 
gifte, del i Bolltorp, båda i Östergötland (Stock- 
holm). G. 1904 a " 2 m. friherrinuan Lotten Funck, 
f. 1880 "/t. 

Son : 
Lars Ulf Johansson, f. 1909 10 i. 

2) Nils Fredrik, f. 1884 13 ii, jur. utr. kand., tjeustg. 
kammarjunkare, e. o. notarie i Svea hofrätt, 
ombudsman vid aktb. Göteborgs banks afdeluings- 
kontor i Stockholm, Off 1 Kr O. Eg., genom sitt 
gifte, del i Bolltorp i Östergötland (Stockholm). 
G. 1912 25 /s m. friherrinnan Christina Charlotta 
(Stina) Funck, f. 1890 "/o. 

Dotter: 
Ingrid Viveka Charlotta, f. 1914 5 9. 

3) Signe Maria, f. 1877 21 /o, stiftsjungfru, förestån- 
darinna för Handarbetets vänners vätskoln. 

4) Louise Elisabeth Beata, f. 1882 "° s. G. 1909 
10 /5 m. Ragnar Thiel, f. 1887 °'i, underlöjtnant 
i Lifgardets till häst reserv (Stockholm). 

Ilufvudinannens bröder: 
.Ludvig Theodor, f. 184G !!5 , / 2, f. d. överstelöjtnant 
vid Upplands infanterireg:te, R S O, RWO (Stock- 
holm). G. 1875 a , 9 m. friherrinnan Emilia Ottilia 
Jakobina Lovisa Liljencrantz, f. 1844 30 6. 

Barn: 
1) Gustaf, f. 1879 S8 10, löjtnant vid Upplands iufautcri- 
rrgrte. kadettoflicer vid krigsskolan. Eg. genom 1 106 STJERNSTEDT 

gifte del i hus i Stockholm. G. 1906 "ii m 
Lily Amelie Marin Swenson, f. 1883 »/•■ 
Dotter: 
. -;. ' Viveca Lili, f. 1907 s, /j. 

2) Elin, f. 1876 29 7 . 

3) Louise, f. 1878 28 /i, stiftsjungfru. 
• 4)Henriette (Henny), f. 1882 sl 10. 

2. Johan Knut f. 1851 22 ,'io, f. d. major vid Bohusläns 
reg:te, f. d. genernlstabsofficer, It S O. Eg del i 
Björnviken i Östergötland (Stockholm). G. 1880 
6 /n m. Charlotta Gustafva Jalcobina Lovisa {Lotten) 
von Plomgren, f. 1857 13 ,4. 

Hufvudmanneus faders syskon 
(barn af majoren frih. Samuel Peter Stjernstedt): 
l.Lars Fredrik, major, f. G. m. grefvinnan Sophia Ul- 
rika l.ewenhaupt, f. 

Son: 
Samuel Gustaf Fredrik, f. 1858 20 3, major vid Upplands 
infanterireg:te, It S O, R Fr II L (Uppsala). G 1887 
24 ,n m. Johanna Elisabeth Ols-on, f. 1861 24 8. 

Barn : 
Carl Gustaf Samuel {Gösta), f. 1SSS 29 , 12, löjtnant 

vid Norrlands dragonreg:te (Umeå). 
Knut Fredrik Samuel, f. 1893 23 9, oflicersvolontiir 

vid Skånska husarreg-.tet. 
Ebba Sofia Elisabeth, f. 1892 24 , 4, stiftsjungfru. 

2. Johan Magnus Knut, kapten, f. G. m. Marie Emilin 

Bolin, f. 

Barn: 

Fredrik August Theodor, f. 185-1 ' 3 (Vaxholm). 

Jacquette Maria, f. 1847 1G a (Fåll näs, Sorunda). 

Ebba Augusta Wilhelmina Ulrika, f. 1857 12 . s. G. 
1879 sl /io m. Edvard Lauritz Esmarch, f. 1853 "/», 
jur. kaud., f. d. byråchef i norska justits- o. politi- 
departementet, skiftesdomare i Kristiania, KWO 
2 kl, UNO, RNS.-tOO. 

Hufvudmanneus faders farbröder: 
1. Carl Gustaf, förste expeditionssekreterare, f. STJERNSTEDT 1 107 

Son: 
Lars Oskar, major, f 1003. G. ni. Johanna Charlotta 
Carolina Lind, f 1912. 

Dotter: 
Lilian Eleonora (Ellen), f. 1862.- Se friherrl. iitten 
Gyllenstierna af Lundholm. 
2. Lars Wilhelm, löjtnant, f. G. l:o m. Hedvig Eleonora 
Klingeustjerua, f ; 2:o m. Fredrika Lovisa von Hofsten, f. 
Söner, i l:a giftet: 
1) Johan Wilhelm, kapten, f. G. m. Sophia Christina 
Uggla, f- 

Barn : 
(1) Wilhelm Carl, f. 1838 °/i, f. d. öfversle i armén, f. d. 
major o. chef för Vermlands fältjägarekår, 11 S O 
(Frykfors, Fagerås). G. 1879 b 4 m. Maria 
(Ammy) Uggla, f. 1857 7 /i. 

Barn : 
Johan Wilhelm Carl, f. 1885 "/i, med. stud. 

(Stockholm). 
Elisabeth Sofia, f. 1880 "/i G. 1902 l0 /i in. 
Hjalmar Gustaf Albert Holmgren, f. 1871 n ,7, 
civilingeniör, It W O (Stockholm). 
Emilia Maria, f. 1881 14 /6. G. 1906 2 ; ii m. Klas 
August Widegren, f. 1873 7 /7, civilingeniör, verkst. 
direktör för Alby vattenfallsaktb. (Al by). 
Hedvig Fredrika, f. 1883 7 8, gymnastikdirektör 
(Dresden). 
(2) Leonard Wilhelm, f. 1841 °/i, f. d. generallöjtnant, f. d. 
chef för V arméfördelningen, f. d. generalstabsofiicer, 
kabinettskammarherre (f. d. tjenstgör. hos II. M. Konung 
Oscar II), O II S Gbmt, O II:s Jmt, K rast k SO, KNOl 
kl, Sik D DO, RltS-.tStOlkl, S:t A02 kl m brilj o S:t 
Wl O 4 kl, R Pr Kr O 2 kl m kr, Storoff I Kr O, Storoff 
Belg Leop O, K S Weim O Hv F 1 kl, K N S:t O O 1 kl , 
Pers S L O 3 kl, It B Kr O, It Serb T O, G M, L Kr V A 
(Stockholm). G. l:o 1872 m. Marie Pauline Viktoria 
Cieehanowiecka från Polen, j" 1876; 2:o 1877 m. 
Pauline Marie Sofie Cicchanouieckn från 1'olen, j' 
1911. HOS STJERNSTEDT 

Barn, i l:a giftet: 

a) Georg Maria Wilhelm, f. 1876 6 /i, jur. utr. kand., 
advokat. Beb. egen villa i Lidingö villastad. G. 
1901 24 /? m. Ruth Elisa Naéma Dalström, f. 1879 * .. 

Barn: 
Gunnar Wilhelm, f. 1911 Vn. 
Marianne, f. 1905 6 ,'i. 
Gertrud, f. 1909 Vs. 

b) Maria Alexandra Sofia (Marika), f. 1875 12 ;i, för- 
fattarinna. G. 2:o 1909 \io m. Ludvig Anselm 
Nordström, f. 1882 25 /2, författare. Beb. egen 
villa i Djursholm. 

i 2:a giftet: 

c) Erik Carl Maria Wilhelm, f. 1878 3 , 10, kapten 
o. batterichef vid Norrlands artillerireg:te, f. d. 
artilleristabsofficer, GMbg (Boden). G. 1903 8 8 
m. Martha Tesch, f. 1885 ,T /i. 

Barn : 
Erik Johan Wilhelm, f. 1914 */•■ 
Vera Martha Maria Alexandra, f. 1906 7 /s. 
Alexandra Martha Ingeborg Pauline, f. 1910 5 6. 

d) Sven Wilhelm Josef, f. 1880 10 ,s, kapten vid Poei- 
tionsartillerireg:tet (Stockholm). G. 1903 V? m. 
Ful vi a Klara Kristina Ljung quist, f. 1883 2i /i. 

Barn: 
Stefan Wilhelm Otto, f. 1909 12 /u. 
Berit, f. 1907 12 /». 
eY Johan Wilhelm Paul, f. 1881 17 /s, civilingeuiör, 
nnsliild vid Curtis & C:o, Mfg C:o (S:t Lonis, 
Mo, USA). 
i) Märta Alexandra Marie Pauline, f. 1882 14; i2. G. 
2:o 1910 8 /io m. Arnold Christopher Rastad, f. 
1878 16 /s, jur. d:r (Kristian i a, Norge). 
(3)7/ edvig Maria, f. 1834. Se grcfl. ätten Ilamilton. 
(4) Elin, f. 1835 4 ,io. Enka 19U5 efter Karl Albert 

Viktor Holmgren, professor (Åsen, Medevi). 
[b)Sophie Lovisa, f. 1845 19 /s, artist (målarinna) (Gö- 
teborg). 

i 2:a giftet: 
2) Edvard August, underlöjtnant, f 1909. G. 1863 ni. STJERNSTOLPE 1100 Charlotta Therése Nyberg, f. 1842 l8; 4. Eg., tills. 

med barnen, o. beb. Risberga i Uppland (Knifsta). 
Barn: 

(\)Johan Lars Wilhelm, f. 1865 ib /7, nämndeman inom 
Långhundra härad af Stockholms lan, förvaltare vid 
Risberga, verkst. direktör i Knifsta mejeriförening 
o. ordf. i dess styrelse, landstingsman i Stockholms 
län. Arr. o. beb. Tislinge (Knifsta). G. 1900 
7 /io m. Elsa Mathilda Albertina Almgren, f. 1877 23 'y. 

Barn : 
Lennart Johan Viktor, f. 1904 28 /e. 
Olof Johan August (Olle), f. 1907 24 / 6 . 
Lars Johan Thesleff, f. 1910 28 /4. 
Ellen Theresia, f. 1901 °/n, stiftsjungfru. 

{2) Sten Edouard William G or don, f. 1885 l0 / 6) jur. 
kand., e. o. notarie i Svea hofrätt, biträdande om- 
budsman hos aktb. Norrlandsbänken (Stockholm). 

(3) Theresia Eleonora (Elin), f. 1866 Se adl. ätten 
Appelbom. 

{4)Louise Cecilia Charlotta, f. 1868 12 /i, kassör i aktb. 
Norrlandsbaukeu (Stockholm). 

(b) Hedvig Ingeborg Augusta {Hedda), f. 1870 26 /f,. Enka 
1910 efter Carl-Gustaf Dahlerus, bergsingeniör. Eg., 
jcmte sina barn, o. beb. Islinge (Lidingö). 

(6) Jenny Elisabeth Maria, i. 1871 */«. G. 1895 15 / 8 m. 
Per Astley Hjalmar Bottiger, f. 1863 c ,4, verkst. 
direktör för Helsinglands ensk. bank, R W O (Söd e r- 
Adl. ätten Stjernstolpe, 

N:o 1347. 

Svensk ätt; hette förut Kranck ; adlad 
IG9U; introducerad lii!)7; ingången på mans- 
sidan 1892. Peter Wilhelm, öfverkonstapel, f. G. m. Amalia Ju- 
stina Sandberg, +. 
1110 STIERNSTRÖM 

Dotter: 
Laura Isabella Constantia, f. 1843 »/ii. G. 1883 V t 

m. Olof Eriksson, f. 1844 20 9, sjökapten. Heb. eget 
hus i Göteborg. Adl. ätten Stiernström, 
N:o 1170. Mette förut Mollin; adlad 1089; introduce- 
rad samma år. 

CARL DANIEL RICHARD (son af sjökaptenen Carl 
Gustaf Stiernström o. hans 3:e fru. Johanna Sofia 
Petersson), f. 1869 18 6 (Ph il adclp h ia, USA). 
Ilufvudmannens svster: 
Sofia Charlotta (Lotten), f. 1880 s /io. G. 1913 28 /s 
ra. Carl Wilhelm Alfred Andersson, bokhandlare 
(Norrköping) 

Ilufvudmannens farbroder: 
Mårten Richard, förste landtmutare, t 1888. G. m Hilda 
Adelina von Porat, f 1913. 

Söner: 
1. Karl Magnus Didrik, vice hiiradshöfding, t 1913. 
G. 111. Kristina Josefina (Kerstin) Janson, f. 
1864 l /s (Sundsvall). 

Dotter: 
Kristina [Kerstin), f. 1890 I8 b. 
2 Martin Richard, f. 1855 7 /»i jernvhgsingeniör (Syd- 
ney, Australien). 

3. Axel Fredrik, f. 1857 19 ,'i. iDnehar kommissions- o. 
inkasseringsbyrå (Sundsvall). G. l:o 1887 (m. 
Anna Ulrika Kjellerstedt); 2:o 1910 2S /" m. Charlotte 
(Lotten) Eriksson, f. 1877"/". 

Barn i l:a giftet: 
Mårten Ivan Axelsson, f. 1889 3 2, löjtnant vid 

Vesterbottens reg:te (U m e å). 
Hilda Christine, f. 1893 25 / 9, stiftsjungfru (U m eå). 

4. Otto Wilhelm, f. 1859 24 , 7, inneh. inkasseringsbvru STJERNSVARD 1111 (Örebro). G. l-.o 1888 m. Edla Dryselius, f 1903: 

2:o 1904 26 /o m. Ulrika Wilhelmina Sofia (Ulla) Ljung- 

krantz, f. 1874 n /i2. 

Barn, i l:a giftet: 

Mårten Gösta Alexander, f. 1889 i h, underlöjtnant 
i Kungl. flottans reserv, journalist, anstiild i Stock- 
holmstidningen (Stockhol in). 

Otto Volmar, f. 1*90 10 10, kontorist (Örebro). 

Elsa Adelina, f. 1893 3 /o. 

i 2:& giftet: 

Mårten Bengt Ottoson, f. 1905 '.9. 

Margareta (Greta), f. 1912 s /i. 
Acll. ätten StjernsYärd, 
N:o 2053. 

Svensk ätt; hette förut Ahlberg ; adlad 
17G'2 med namnet Adelhjerta; introducerad 
1776 under namnet Stjenisvärd; österrikisk 
adel 170», medu ämnet von Alilberg. 

ERIK RUDOLF IIODDER (son af ryttmustaren 
Carl Gustaf Stjernsvärd), f. 1878 °/8, agronom, leda- 
mot af styrelsen för Skånska hypoleksföreningen, le- 
damotssuppleant i I distriktets hustpremieringsniimud. 
Eg. o. beb. Widtsköfle i Skåne. G. 1908 8 fr m. 
Sigrid Blbba Ulrika Cecilia Florence von Horn, f. 
1882 22 ,'s. 

Barn : 
Carl- Göran Bengt, f. 1912 8 /9. 

Mary Ursida Florence (Ulla), f. 1909 V", stifts- 
jungfru. 
Suzanne Celestine Florence, f 1913 20 ii. 
Hufvudmannens moder: 
Friherrinnan Cl ar a Amalia von Xolcken, f. 1851 27 , i. 
G. 1875, enka 189G. Eg. o. beb. Jordberga i Skåne. 

Hufvudmannens syskon: 
1. Carl Eric Nolcken. f. 1S79 2 10, löjtnant i Skånska 
dragonreg:tets reserv, ledamotssuppleant i 1 distrik- 1112 STJRRNSVÄRO 

tets hästpremieringsniunnd. Arr. o. beb. Hafgard 
G. 1904 7 ,10 m. Elsa Berg von Linde, f. 1877 "V 

Barn -. 
Carl -Adam Nolcken, f. 1905 ,w /t. 
Brita, f. 100G ,5 / 8 . 
Marta, f. 1908 ,8 A. 
Malin, f. Ii) 10 7 /«. 
Stina, f. 1913 */e. 

2. Carl Georg, f. 1880 18 ,i2, jur..ulr. kund., e. o. huf- 
rättsnotarie. Eg. o. beb. 01 a torp i Östergötland 
(11 vdsniis). G. 1908 in. Anna Viktoria Sojia Elisa- 
beth (Hbeth) Brinlc, f. 1873 'As, Turk Ch O. 

Barn : 
Carl Herbert, f. 1010 19 /u. 
Margit, f. 1909 19 .U. 

3. Gustaf Jonas, f. 1882 so /o, tjenstg kanimarjunkare, 
OllSGbmt, RRS:tA O 3 kl. Arr. o. beb. Slättåkra 
(Jordbergn). 

A.Nils Harald, f. 1883 29 /i2 (Paris). 

5. Knut Arvid, f. 1885 7 /'o, löjtnant vid Kronprinsens 
huaarreg:te, elev vid krigshögskolan (Stockholm). 
G. 1908 12 10 ni. giefvinnan Anna Fredrique Ebba 
Thomazine Piper, f. 1887 2, /io. 

Döttrar: 
Elsa, f. 1909 18 /i2. 
Lilij, f. 1911 22 /o. 
Madelaine, f. 1913 4 /i. 

6. Märta Maria Dorotea, f. 1876 "/V 6. 1900 19 /b m. 
Carl Henning von Horn, f. 1876 i3 ,'i, ryttmustare i 
Lifgardet till häst, Il D D O, Il Pr J O o.' R Ö O 4 kl, 
RRS.tAO, BelgMK2kl (Stockholm). 

Hufvudmanneiis farbroder o. faster 

(barn af hofmarskalken lludolf Hodder Stjern- 

sviird o. Maria Hagerman): 

l.Hiins Philip, kammarherre, f 1909. G. 1883 m. Hen- 

riette Maria Margareta de Mari, f. 1862 '/«. Arr. 

o. beb. Beckaskogs Kungsgård (Beck asko g). 

Barn: 
\) lians Gustaf Rudolf, f. 1884 29 ,2, agronom. Arr. o. 
beb. Vesterslöf (Hanaskog). G. 1913 ° v m. VON STOCKENSTROM 111 Ebba Louise Adolpkine Ehrenborg, i hennes 2:a 

gifte, f. 1885 ls /is. 

Dotter: 

Brita Louise Thomasine, f. 1914 a /t. 
2)Carl-Ilodder Baltzar, f. 1885 '/», löjtnant o. 

reg:tsadjutant vid Skånska dragonreg:tet (Ystad). 
3) Arvid Filip, f. 1889 10 ,'d, underlöjtnant vid Skånska 

dragonreg:tet (Ystad) 
A) Ebba Harriet Maria, f. 1893 "»/t. G. 1914 s / 8 ni. 

Gunnar Ekeroth, f. 1886 '%, löjtnant vid Wendes 

artillerireg:te (Kristianstad). 
2. Coelestine Sofie EleonoreJ. l847"/is (Kristianstad). 
ätten von Stockenström, 
N:o 1936. Svensk ätt; 
och adopterad B O HENRIK (son af öfverkammarherren Henrik Al- 
brecht von Stockenström), f. 1887 26 /i, „ fil. kand., 
agronom, förvaltare vid Ekensholm o. Änhammar, 
styrelseledamot i mellersta Södermanlands jernväg-mktb. 
Eg. del i Åkers styckebruk i Södermanland (Änham- 
mar, Dun k er). G. 1912 a /u ni. grefvinnan Anna 
Hedvig Ulrika Hamilton, f. 1889 31 /io, f. d. hoffrökcu' 
hos H. K. H. Hertiginnan af Södermanland, Siarn Kr 
MG, Camb.GM. 

Dotter: 
Ann-Marie, f. 1913 29 / 8 . 

Hufvudmannens moder: 

Friherrinnan Eva Christina Beck-Friis, f. 1864 '/*■ G. 

1886, enka 1914. Eg, tillsammans med barnen, 

Ekensholm o. Änhammar i Södermanland, Klinta i Skåne 

samt villan Adala i Södertelje (Ekensholm, Dunker). 

Hufvudmannens syskon: 
Lars Axel, f. 1894 is /is, ofticersvolontiir vid Lif- 
gardet till häst, elev vid krigsskolan (Karlberg). 1114 VON STOCKENSTRÖM 

Christina Emerentia, f 1889 10 ;t, stiftsjungfru, t. f 
hoffrökeii hos H. K 11. Kronprinsessan, R P I Jmt 

Ilufvudmannens faders äldre broder: 
Fredrik Wilhelm, löjtnant, f 189&. G. m. Matilda 
Carolina Otter, f. 1844 14 ,'a. Eg., tillsammans med dött- 
rarna,* hus i Stockholm. 

Döttrar: 

MatildaWilhelmina(Mimmi),f.\8bb ia /u\, 0i , , , . 

„,. . ,, e ,non»« Matockholro) 

Elisabeth, f. 1880 26 /i. J 

Yngre gren af ätten: 

Adlad och adopterad 1784; introducerad 178"). 
Salomon, brukspatron, f. G. m. Sophia Lovisa Stéenman, f. 

Söner: 
l.Carl Reinhold Polhem, brukspatron, f. G. m. Josephina 
Ileniika Charlotta Tham, f. 

Barn: 
Carl Herman, tidningsredaktör, f 1902. G. 1882 m. 
Mary Ann Nelson, f. 1861 4 /n (S:t Paul, Minn., 
USA). 
Louise Constantia Josefina, f. 1856. Se adl. ätten 

Iledenstierna. 

Amalia Hilda Carolina (Malin), f. 1859 M , 9 G. 1884 » i 

in. re t er Gottfrid Eberhard Beijer, f. 1845 ''i, fil. 

d:r, f. d. förste bibliotekarie i Kungl. biblioteket, R X O, 

R W O. Inneh., genom sitt gifte, såsom fideikommiss, 

huset n:o 12 vid Klara Södra Kvrkogata i Stockholm. 

2. Erik, jiir. kand., borgmästare, f. G. m. Marie Eme- 

rence Lucie Sohlén, f. 

Barn : 
Gustaf Salomon, f. 1863 26 /9, stntionsskrifvare vid 

statens jernvägar (Höganäs). 
Albert Reinhold, f. 1867 u /n, skulptör (T ut arv d). 
Maria, f. 1860 ao /n, f d. lärarinna vid högre ele- 
mentarskolan för flickor i Helsingborg (Hör). 
Sigrid, f. 1865 » 7. G. 1894 14 /n m. Peter Carlsson, 
f. 1862 24 , 9, kontrollör vid tullkammar en i Malmö. 
15. Edvard Albrecht Lorentz Knut, bruksförvaltare, f. G. 
m. Engla Maria Carolina Norman, f. STORCKENFELDT 1115 

Döttrar: 

Hilda Carolina, f. 1861 30 /7. Enka 1914 efter Sven 
Milnsson, intendent (Tänger, Enviken). 

Maria Fredrika, f. 1864 ° « G. 1891 e 12 m Johan 
Emil Ildhing, f. 1862 18 /b, med. lic, provinsiallä- 
kare i Hofva distrikt af Skaraborgs län. Adl. ätten Storckeiifeldt, 
N:o 502. 

Storck ; adlad 1650; ERIK AXEL LAGO (son af löjtnanten Carl Juhan 
Storckenfeldt o. friherrinnan Erika Lagcrfelt), f. 1851 2 ; 5, 
f. d. underlöjtnant vid Vestgöta reg:te Eg. Vartofta o. 
Redbergn, båda i Vestergötland (Redberga, Fal- 
köping). G. 1886 ls 12 ni. Elisabeth Odencrantz, f. 
1859 88 /v. 

Barn : 
Carl Hartwig Erik Sigfrid (Sigge), f. 1890* 1, landt- 

brukare. 
Erik Theodor, f. 1896 2 s, elev vid tekniska hög- 
skolan (Stockholm). 
Elin Margareta Erika, f. 1887 '".10. G. 2:0 TJI 4 27 /io 
111 II ans Ilyldahl, ingen iör (Köpenhamn). 
Hufvndmauuens syskon: 

1. Carl Erik Gustaf Bleckert, generaldirektör, f 1902. G. 
1876 m. Cl ar a Emilia Sofia Berlin, f. 1854 28 5 
(Stockholm). 

Dotter: 
Clara Elisabeth Erika, f. 1878. Se adl. ätten Virgin. 

2. Nils Johan Erik, f. 1859 26 /s, ryttmiistare i Små- 
lands husarreg:t(.'8 reserv, Il S O. Eg., genom sitt gifte, 
o. beb. Högagärde i Vestergötland (Vegby), G. 
1891 24 / 9 ni. grefvinnan Ebba Ida Erika Sparre afSöfde- 
borg, f. 1865 25 10 

Barn : 
Carl Bleckert Magnus Erik, f. 1906 M c. 1116 VON STROKIRCH 

Ebba M au d Ida Erika, f. 1892 19 /9, stiftsjungfru. 

Ebba Marianne Charlotte, f. 1896 25 /o, stiftsjungfru. 
3. Anna Erika Carolina, f. 1846. Se adl. ätten Virgin 
i. Sigrid Magdalena Erika, f. 1849 "/ 7 (Stockholm). 
b. Elin Hildegard Erika, f. 1855 H /s. G. 1895 7 /s m. 

Victor Johannes Rinman, f. 1873 3 /n, föreståndare 

för Bibelinstitntct (Hagaberg, Södertelje). 
Adl. ätten von Strokirch, 

N:o 1233. Från Tyskland; hette förut Strokirch 
adlad 1691 ; introducerad 11193. CARL AXEL ENGELBRECHT (sou af godsegaren 
Josef Christofer von Strokirch), f. 1865 5 /u, jäg- 
mästare i Vartofta revir. Eg. o. beb. Liden ( i 
Vestergötland (Korsberga). G. 1892 15 /6 m. Emily 
Bingham från England, f. 1871 S1 /s. 

Barn : 
Miles Johan Walfvid, f. 1898 "/i. 
Joyce Carola Ingeborg, f. 1901 8 , c, stiftsjungfru. 
Ilufvudmaunens moder: 
Friherrinnan Gvstafva Charlotta Ingeborg Carolina Fleet- 

wood, f. 1837 18 /e. G. 1855, enka 1899. Eg. o. beb. 

villan Stugan vid Hjo. 

ITufvudmannens syskon: 

Einar Fredrik Bernhard, f. 1879 22 /4, artist (målare) 
(S tågan, Hjo). 

Sigrid Ingeborg Josefina, f. 1860 14 /s. G. 2:o 1909 15 , * 
m. Anselmo Levin Wallqvist, i hans 2:a gifte, f. 
1852 15 /'o, disponent för Ernst Lundbergs fiirgeri 
(Borås). 

Anna Ingeborg Aurora, f. 1863 23 /4. G. 1896 24 ,s m. 
Alfred Fridner, f. 1855 6 /&, komminister i Blids- 
berg, Daluin o. Kumla pastorat af Skara stift (Else- 
gården, Blidsberg). 

Gerda Ingeborg, f. 1873 8 /2 (Stugan, Hjo). STRÅLE AF EKNA 1117 
Hufvudmannens faster 

(dotter af Johan von Strokirch o. Brita 

Charlotta von Döbehi): 

Aurora Helena, f. 1834 10 8 . Enka 1881 efter Johan 

Hellström, civilingenjör (Göteborg). Kommendörsätten 
von St russen fel t, N:o 1918, A. Från Polen: hette förut StrusBenfelt; adlad 
75I ; introducerad 175:!; uppflyttad i foina 
iddareklassen 1772. ALEXANDER JOHAN BALTZAR (son af härads- 
höfdingeu Adolf Ludvig von Strussenfelt o Hilda 
Aurora Sundberg), f. 1846 5 8, öfversfe i armén, f. d. 
chef för Gotlands artillerikår, RSO (Elf k ärr, Karl- 
skoga). G. 1877° .o m. Matilda Margareta (Marga) 
Fogelin, f. 1856 10 /n. 

Barn: 
Guiseppe Carl Ludvig Alexander (Alexis), f. 1884 i3 /u, 
f. d. underlöjtnant i Vestmanlands trängkårs reserv 
(London). G. 1 ( J13 23 ,o m. Margarete Charlotta 
(Gretl) Lieben, f. 18 ( J0 81 ,s. 
Gunhild Margareta, f. 1882 1 /io, stiftsjungfru. 
Hufvudmannens syskon: 
Gunnar Alexander Ulrik, f. 1818" to, f. d. rvttmästarc 
vid Lifgardet till hast, RSO (Tyllinge, Ö"fvertun). 
Hilda Georgina Eleonora, f. 1843' 10 /7 (Vexiö). 
Itten Stråle af Ekna. 

N:o 87. NILS VV I L 11 K L M MAGNUS (son af landshöfdingen 1118 STRÅLE AF EKNA 

Wilhelm Stråle af Ekna o. haus l:a fru, Dorothe» 
Ådéle Wester), f. 1856 25 ,s, f. d. godsegare, malt- 
skattekontrollör (Stockholm). G. 1S81 "/« ra. 
Anna Hildur Margareta Cawallin, f. 1858 5 , 7. 

Dotter: 
Karin Hilda Ädelt, f. 1882 Ve. G. 1901 10 9 in. 
Carl Fröberg, f. 1866 5 , 6, jur. utr. kand., läns- 
notarie i Stockholms län, It R S:t St O 3 kl (Stock- 
hol m). 

Ilufvudmannens syskon: 
Gustaf Viktor Theodor, f. 1864 sl ,s, kammarherre, 
ministre plénipotentiaires n. h. o. v., f. d. legations- 
råd, K W O 2 kl, UNO, K D D O 2 gr, K I S:t M L 0, 
RHS.tSt02kl. RFrHL, R Sp C IlLs O, R N S:t 
O, Siarn Kr O 3 kl (Paris). G. 1902 10 A m. Mary 
Virginia Ramsay. Harding från Nordamerika, i 
hennes 2:a gifte, f. 1871. 
Anna Lovisa Carolina, f. 1851 so o. Enka 1896 efter 
Carl Victor Immanuel Hellberg, anditör (Stockholm). 
Hufvudmannens faders bröder 
isöner af justitierådet Nils Wilhelm Stråle af Ekna 
o. Lovisa Regina Lagerhjelm): 

1. Nils Gustaf, major, f. G. m. Ingeborg Johanna Wil- 
helmina Liljeström, f. 

Barn : 

1) Allan Nikolaus Ilohlo, f. 1861 26 /4, civilingenjör, 
maskiningeniör (Chicago). G. 1887 vi !i m. ^tma 
Helena Schmiilt från Danmark, f. 1862 n ,'i2. 

Son : 
Nils Wilhelm Waldemar, f. 1890 30, 4, civilingenjör 
(Chicago). 

2) Ellen Ingeborg Maria Loviso Charlotta, f 1865 «, 8, 
stiftsjungfru (Stocksund). 

3) Sofie- Louise Hildegard Johanna Regina, f. 1871 s ,'t, 
kontorsskrifvare i jernvägsstyrelsens kontrollkontor. 
Eg. o. beb. villan Solstugan, Stocksund. 

2. Gustaf Holdo, brukspatron, f. G. m. Carolina Maria 
Theresia Wester, f. 

Döttrar: 
Carolina Lovisa Hildegard Sofia, f. 1859 \ 5 . G. STRÅLENHJELM 1119 
1882 7 /2 m. Johan Erik Elliot, f. 1844 °s, jur. 
hedersdoktor, f. d. president i Svea hofrätt, ordf. i styrel- 
sen för lifförsiikriniisaktl). Nordstjernan, R o. K af K 
M:s O, Pers S LO 1 kl (Stockholm). 
Thérése Elisabeth Gustafvn, f. 1866 .'/»• E"ka 1912. 
efier Karl Rudolf Rydin, landsböfding (Stockholm). Adl. ätten Stråle af Sjöar ed, 

N:o 223. Samma släkt, som adliga ätten Stråle af 
Ekna; introducerad 16:54. FRANS OSKAR (son af landtbrukaren Christian Ema- 
nuel Stråle af Sjöared o. Maja Månsdotter), f. 1846 ', 12 
jordbrukare (Fräckestad, Undcuäs). 

Hufvudniauneus svster: 
Aurora Elisabeth, f. 1837 14 ,c *G. 1864 22 ; 7 m. Frans 
Adolf Björkman, f. 1834, bageriidkare (Fräckestad). Adl. ätten Strålenhjelin. 

N:o 1761. 

Svensk ätt från Småland; hi:tte förut Oallar 
der; adlad 17:M; introducerad 1723: utgånye 
uå manssidau 1.S77. , Ludvig, major, f. G. m. Amalia Emma Elisabeth Hatjander.f. 
Dotter: 
Amelie, f 18f)4 2C o (Stockholm). 
1120 STROMFELT 
Adl. ätten af Ström, 
N:o 2308. Svensk ätt från Marstrand; hette förut 
Ström; adlad 1833, eul. 37 § regeringtfbi 
men; introducerad samma år. OSCAR ADOLF RICHARD (son af ståthållaren Knut 
Richard af Ström o. Eugenia Josefina Löwenskiold från 
Norge), f. 1867 B /7, adelsman vid farbroderns död 19U4. 
ryttmästare vid Lifreg:tets dragoner, militärattaché vid 
beskickningarne i Wien o. Bukarest, R S O, BelgMK 
1 kl, RPrJO, R Pr Kr 03 kl, R HM F 4 kl m kr. G. 
1901 4 /it m. Anna Hedvig Emilie {Lalla) Dietrichson, 

f. 1878 17 / 8 . 

Son: 
Nils Richard David, f. 1903 ',«. 

Hufvudmannens syster: 
Sofia Eugenia Elisabeth Frantiska, f. 1866. Se adl 
titten Sergel. 
Friherrl. ätten Strömfelt, 
N:o 105. 

Gren af den urgamla svenska adliga ätt, 
som kallades Wångasläkten och hvilken gren 
antog namnet Kcgraeus: iick förnyelse pä 
adel.-kapet 1632; friherrl i g Ui96; introducerad 
1 (j'J7 ; har greflig värdighet, hvilken endast 
tillkommer äldsta sonen, son efter son. 

R E D R I K HARALDSSON (son af godsegaren grefve 
Fredrik Knut Harald Strömfelt o. hans l:a fru, 
friherrinnan Marina Fredrika Ehrcnkroua), f. 18G.M 15 ,'io, 
mnjor i armen, ryttmästare vid Lifregiteta dragoner, 
adjutant hos II. K. II. Hertigen af Vestergötland, 
förste lärare i ridning vid ridskolau å St roms - 
holin, OHSGbmt, ItSO, G V:s 01 M, R R S:t St 
O 2 kl, RDDO. G. IbDl' 24 o m. grcfviuuan Mari- 
anne Augusta Charlotta Eugenia Lewenhaupt, 1'. 
1868 »•/«. STRÖMFELT 1121 

Barn : 
Carl Melcher Harald, f. 1894 20 7, officersvolontär 
vid Lifreg:tets dragoner, elev vid krigsskolan (Karl- 
berg, Stockholm). 
Harald Fredrik Mauritz, f. 1898 ' 2i /i. 
Caroline Marina, f. 1892. Se friherrl. ätten Thott. 
Hufvudmannene äldre broder: 
Se grefl. ätten Strömfelt. 

Hufvudmannens farfaders halfbroder: 
Carl Melcher, generalmajor, f. G. m. grefvinnan Eva 
Fredrika Virginia Sophia Cronstedt af Fullerö, f. 
Söner: 

1. Carl Adam Fredrik, kapten, f. G. m. friherrinnan Ul- 
rika Henrietta Amalia Sprengtporten, f. 

Dotter: 
Ulrika Fredrika Virginia Amalia (Ulla), f. 1854. 
Se adl. ätten Celsing. 

2. Hans Johan Harald, f. 1836 M / 2 , f. d. öfverste i 
armén o. öfverstelöjtnant vid Södermanlands reg:te, RSO. 
Inneh. fideikommissegendomen Tärnö samt eg. Berga, 
Eneby o. Frölöt, allt i Södermanland (Stockholm). 
G. m. Christina Mathilda Landin, f. 1853 19 /s. 

Söner: 
l)Carl Harald, f. 1885 S0 /8, student, agronom. 
2) GuitafIlansErik,(.18d0 19 /», sjukgymnast (Helsing- 
fors). G. 1912 9 8 m. Iris de Wakulowsky, f. 
1890 14 /e. 

Dotter: 
Margareta Ulrika Charlotta Mathilda Brigilta Marie, 
f. 1913 14 /o. Grefl. ätten Strömfelt, 
N:o 106. . 

Samma ursprung som friberrliga ätten Ström- 
felt; greflig 1799, men värdigheten endast åtföl- 
jande äldsta sonen, son efter son; introducerad 
1800. 

CARL IIARALDSSON (son af godsegaren grefve 

/ 
1122 STUART 

Fredrik Knut Harald Strömfelt o hans l:a fr«, 
friherrinnan Marina Fredrika Ehrenkrona), f. 1862 */», 
grefve vid äldre broderns död 1890, f. d. envové 
i Madrid o Lissabon, K N O 1 kl, KW O 2 kl, St k 
SpOlC, StkPdaCO, Turk M O 1 kl, Storoff Belg 
L O, K Fr H L, Pers S L O 3 kl, Off S A O, R D D 0, R 
Pr Kr O 3 kl, RRS:tSt0 3kl, R N S:t O O. Inneh. 
Hylinge fideikommiss samt eg. Ossby, Norrbo, Gäd- 
derstad, Rökstad o. Skäggestad kvarn, allt i Öster- 
götland (Hylinge, Västra Husby) 

Hufvudmannens styfmoder: 
Thor a Constantia Morén, f. 1859 15 /a. G. 1882, enka 
1900 (Södertelje). Adl. ätten Stuart, 
N:o 86. 
Urgammal skotsk ätt; naturaliserad oc!i 
introducerad 1G'.'5. CARL ANDERS (son af godsegaren Carl Gustaf Stuart 
o. hans o:e fru, Augusta Wilhelmina Reimers), f. 1870 
a /io. Eg. o. beb. Rott n inge i Södermanland (V ren a). 
G. l:o (m. Anna Martina Persson, i hennes l:a gifle). 

Barn: 
Carl Jakob (Jacques), f. 1895 15 , i. 
Maria Elisabeth, f. 1891 23 /i2. 
Brita Nanna Augusta Elisabeth, f. 1893 8 , 6. 

Hufvudmannens syskon: 

Gustaf Emanuel, f. 1875 2s /g, stationsskrifvare vid Upp- 
?ala-Gefle jernväg (G ef le). G. 1906 "/« m Gurli 
Gustafva Elisabeth Wahlin, f. 1880 3 /io. 

Gerda Elisabeth, f. 18G8 19 /i2. G. 1904 3l /s m. Kr ister 
Bonefelt, f. 1859 17 'e, artist (bildhuggare o. möbelarki- 
tekt) (Göteborg). 

Agnes, f. 1879 "/n (Göteborg). STÖART 1123 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen : 
Carl Gerhard Gustaf, kapteulöjtuant, f. G. l:o ni. Lo- 
visa Maria Johanna Kihlgren, f; 2:o m. Marie Louise 
Cöster, j. 

Burn, i l:a giftet: 

l.Caroline Louise, f. 1845 15 / 8 . G. 1873 12 /i m. Anders 

Viktor Berggren, f 1840 22 ,'io, f d. lotsfördelningschef, 

f. d. lotekapten, R W O Eg. o. beb. Aviin (Gefle). 

i 2: a giftet: 

2. Johan Edvard Gerhardsson, jägmästare, f 1903. G. 
1890 m. To II a Theodora Evelina von Ilennigs, f. 
1860 5 /i2 (Venersborg). 

Barn: 
Bertil Edvardsson, f. 1891 6 /4, underlöjtnant vid 

Vestgöta reg:te (Venersborg). 
Maud Edvardsdotter, f. 1897 ",'b. 

3. Gerhard Pontus Gerhardsson, postmästare, j 1902. G. 
1890 m. Ebba Carolina Mathilda Pereswetoff-Morath, 
f. 1863 M / 9 (Uppsala). 

Son: 
Carl-Gustaf Gerhardsson, f. 1892 7 /4, student vid 
Uppsala universitet. 

Andra grenen: 

Gustaf Magnus, protokollssekreterare, j. G. l:o m. Maria 

Benedikta Hasch, f ; 2:o m Anna Lovisa Bratt, f. 

Söner, i l:a giftet: 
1. Carl Gustaf, sekreterare i riksgäldskontoret, f. G. 
m. Maria Lovisa Sophia Koschell, f. 

Barn: 
l)Carl Werner, f. 1841 S6 /b, f. d. kapten vid Forti- 
fikationen, mäklare i New-York, R W O. 
2) John Magnus, f. 1844 2 , -t, vice häradshöfdiug, f. d. 
riddarhussekreterare, ordf. bland gode män för till- 
svn af förmvnderskap för frälse omyndige i Stork- 
holm, KNÖ2kl, KW O 2 kl, f. d. härold vid K. 
M:ts Orden, R P da Conc O (Stockholm). G. m. 
Hanna Mariana Hjerpe, f. 1865 24 , s. 1124 STUART 

Dotter: 
Elsa Marianne, f. 1889 26 /4. 
3) Marie-Louise, f. 1854 n /s, Off Fr d'Acad (Stock- 
holm). 

i 2:a giftet:' 

2. Robert Edvard, brukspatron, f 1854. G. m. Emma 
Ling, f 1909. 

Dotter: 
Hildur Carolina, f. 1851. Se adl. ätten Linroth. 

3. Ludvig Theodor, auditör, f 1893. G. 1862 m. Mal- 
vina Cecilia Palm, f. 1841 12 '5. Eg., tillsamman! 
ined barnen, hus i Stockholm. 

Barn: 

Sven Ludvig, f. 1863 23 /2, f. d. kammarskrifvare i 
riksgäldskontoret (Stockholm). 

Gustaf Alfred, f. 1864 3 /n, kanslisekreterare i K. 
M-.ts kansli, amanuens i sjöförsvarsdepartementet 
(Stockholm). 

Walter Edvard, f. 1875 22 /s, jur. fil. kand., tjenste- 
man i olycksfallförsiikringsaktb. Skandinavien 
(Stockholm). 

Edith Cecilia, f. 1866 18 /io. G. 1903 21 /* m. Carl 
Herman Palm, f. 1863 18 /s, teol. kand., kyrko- 
herde i Sån ga o. Skå församlingars pastorat af 
erkestiftet, L et A (Svartsjö). 

4. August Leonard, kamrer, f 1905. G. m. Char- 
lotte Henriette Beskow, f 1909. 

Barn : 

1) Harald, f. 1868 30 , 1, jägmästare i Örebro re- 
vir, disponent vid Vrethammnr (Ramsberg). 
G. 1895 4 1 m. Edith Carolina Rhenström, I'. 
1870 »/ii. 

Barn : 
Allan Augutt Haraldsson, f. 1895 2 /io. 
Sten Magnus Haraldsson, f. 1903 19 /ö. 
Ester Maria Haraldsdotter, f. 1896 4 /n. 
Aina Ulrika Haraldsdotter, f. 1898 M /i. 

2) Anna Elisabeth, f. 1862 2 \ 10. G. 1891 » 11 .11. 
Gustaf Oskar Berg, f. 1852 22 /io, fil. d:r, arki- 
varie vid landsarkivet i Uppsala, R N O, LHSH. 
STÅI. HAMMAR 1125 

A dl. ätten Stålhammar, 
N:o 496. Svensk ätt från Småland; llette förut Hai 
mar; adlad 1050; introducerad samma år. ANDERS JAKOB (son af regementspastorn Johan 
Adam Stålhammar o. Emilie Sophia Lönndahl), f. 1852 
2/ 4, grosshandlare i Göteborg. Beb. eget hus derst. 
G. 1882 10 ii m. Agnes Götilda Henriques, f. 

1858 ,2 ' 7 . 

Hufvudmannens syskon: 
Johan Adolf, f. 1859 29 /5, grosshandlare (Göteborg). 

G. 1906 ,8 /ii m. Eva Stålhammar, f. 1867 ,8 /g. 
Eleonora Sofie-Louise, f. 1854. Se adl. ätten Hård 
af Segerstad. 

Hufvudmannens farbroder 
(son af löjtnanten Anders Stålhammar o. fri- 
herrinnan Beata Eleonora Falkenberg af 
Trystorp): 
Adolf, öfverstelöjtnant, f. G. m. Wendela Charlotta Mar- 
tin, f. 

Barn: 
X.Adolf Roland, f. 1866 4 ,'s, kapten o. kompanichef 
vid Jemtlands fiiltjiigarereg-.te, R S O. Eg., tillsam- 
mans med sina syskon, hus i Stockholm (Öster- 
sund). G. 1908 n ,'5 m. Anna Katarina Wester, f. 
1873 l4 /s. 

Döttrar: 
Helga Birgitta (Brita), f. 1910 20 ; t. 
Wendela Margareta, f. 1914 6 /:i. 

2. Gustaf-Adolf, f. 1869 28 ,'ii, f. d. löjtnant vid 
Vesternorrlands reg:te, missionär (M i c n chi, H onan- 
Fu, Kina). G. 1900 aa /ä m. Wilhelmina (Mina) 
Svensson, f. 1868 6 /2, missionär o. sjuksköterska. 

Söner: 
Daniel, f. 1901 6 /i. 
Adolf Johannes, f. 1904 2B /7. 

3. Eva, f. 1867. Se här ofvan. 1 \2P> STÅLHAMMAR 

Hufvudmannens faders farbroder: 
Carl Johan, major, f. 

Söner: 
I.Johan Henrik, kaptenlöjtnant, f . _ G. m. Sophia Char- 
lotta Hericourt de Mazarde, f. 

Barn: 
Johan Otto Hjalmar, f. 1841 ä a, f. d poststations- 
föreståndare vid Orsundsbro (Borås). 
Elisabeth Helena Charlotta Amanda, f. 1843 29 ,'i, f. d. 
telegrafist (Malmö). 
2. Frans Gustaf, sergeant, f. G. m. Maria Charlotta Hart- 
man, f. 

Dotter: 
Rosa Clementina Eugenia, f. 1845 18 , n. Euka 1901 
efter Carl Henrik Jobst von Feilitzen, bergsnotnric 
(Jö nköping). 

Äldre gren af ätten: 

C.isper Otto, underlöjtnaut, f. G. l:o in. Sophia Elisa- 
beth Hedström, f; 2:o m. Anna Sara Hedström, f. 

Döttrar, i l:a giftet: 
Jenny Sofia, f. 1841 27 /io (Hvetlanda). 

i 2:a giftet: 
Augusta Matilda, f. 1845 10 / 7 (Lamhult). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Lorentz Henrik, kaptenlöjtnaut, f . G. m. Christina Char- 
lotta Stenström, f. 

Barn . 

1. Folke Hjalmar Otto, löjtnant, f. G. m. Brita Maria Ma- 
thilda Ljungberg, f. 

Son: 

Carl Hampus Mary Henrik, f. 1869. "/s, jur. utr. 

kand., kanslisekreterare i civildepartementet. Eg. 

Villa Carlslund i Blekinge (Stockholm). G. 1910 l4 /s 

m. Leila Wikmark, i hennes 2:a gifte, f. 1878 ".'i*. 

2. Claes Hampus Reinhold, kassör i riksbanken, f. G. 
in. Maria Julie Jakobina Svedman, f. STÅLHAMMAR 1 1'27 

Barn : 

1) Lorentz Hjalmar Baltzar Fredrik, f. 1872 15 ,s, kapten 
o. reg:tskvartermästare vid Jönköpings reg:te, RSO 
(Jönköping). G. l:ö 1900 (m. Maria Krook); 
2:o 1914 2 2 in. Charlotte (Lotte) Ihdenstierna, f. 
1883 s /s. 

Barn i l:a giftet: 
Carl Jan Hampus, f. 1906 4 i. 
Dagny Ulla Birgit Maria, f. 1901 2 /7. 
Maja Sigrid Wilhelmina, f. 1904 7 /s. 

2) Hilda Charlotta Maria Eleonora, f. 1860 B 4 (Stock- 
holm). 

3) Ju Ii a Henrietta Charlotta, f. 1863 sl /i (J ö u k ö p i n g). 

4) Helena Charlotta Elisabeth, f. 1867 15 / 8 . G. 1894 28 /o 
m. Johan Hilmer Bergström, f. 1855 a8 /5, kyrkoherde 
i Höja o. Starby pastorat af Lunds stift (Engel- 
h o 1 m). 

3. Carl Hjälte Fredrik, major, f 1912. G. l:o 1873 in. 
Adéle Beate Fredrique Freidenfelt, f 1889; 2:o 1891 
m. Ingrid Hult, f. 1867 */b. Eg., jemte barnen i 
l:a giftet, o. beb. villan Ekekul le n (Spj utsby gd). 

Barn i l:a giftet: 
Carl Hjälte Lorentz George Henry Humphreys (Harry), 
f 1878 8 , 6, bataljonsveterinär vid Lifreg:tets dragoner, 
Amer M of Indian Wars (S t ockholm). 
Sigrid Matilda Adéle Hortensia Louise Charlotte (M au d), 
f. 1876 Vio. 
i.Hortense Eleonora raulina, f. 1832 30 4 (Karls- 
krona). 

Andra grenen: 

Jon, öfverste, f. G. m. Magdalena Mannerstani, f. 

Son: 
Jon Adam, major, f. G. in. Maria Aurora af Pontiu, f. 
Barn: 
1. Carl-Adam Constans, i. 1853 2G /4, f. d. öfverste o. 
chef för Kalmar reg:te, ordf. i Smålands m. fl. pro- 
vinsers hypoteksföreniDg o. i stadsfullmäktige i Ek- 
sjö K SÖ 2 kl. Eg. villa Casémi vid Eksjö samt 
Salshult, Sjögle o. Störstorp, alla i Smaland (Eksjö) 1 128 STÅLHANDSKE G. 1883 28 /s m friherrinuau Naémi Elisabeth (Emi) 
Lilliecreutz, f. 1864 a4 /a. 

Barn : 

1) Per Hammar, f. 1884 18 /8, jernvägsingeniör (Argen- 
tina). G. l:o 1911 m. Hildur Sigrid Virginia 
Claeson, f 1912; 2:o 1913 Ve m. Maria Hor tenzia 
Rada. 

Dotter i 2:a giftet: 
Naémi Mary, f. 1914. 

2) Fritz Jon Adam, f. 1888 7«- Arr. Salshult, 
Sjögle o. Störstorp (Salshult, Stenberga). 

S) Henrik Carl Adam, f. 1898 u /s>. 

i) Jon Carl Otto, f. 1899 16 /i2. 

b) Greta Maria, i. 1886 15 /e. G. 1907 22 /s m. Lars 
Valdemar Ståhle, f. 1875 24 /2, maskininspektör för 
enskilda jernvägar i Väg- o. vattenbyggnadsstyrel- 
sen (Stockhol m). 

Q) Anna Elisabeth (Anna-Lisa), f. 1890 18 /8, lärar- 
inna vid Kjellgrenska flickskolan i Göteborg. 

1)11 el frid Harriet Aurore, f. 1893 18 ,'6, elev vid 
gymnastiska centralinstitutet (Stockholm). 

2. Otto August Garibaldi, f. 1862 22 /n, major vid Jön- 
köpings reg:te, Il S O, Skytte G M (Jönköping). 
G. 1912 15 ,'a m. Emy Carolina Wilhelmina Nord- 
ström, f. 1869 16 /«. 

3. Aurora Sofia Louisa, f. 1857 18 e (II v etlanda). 
Adl. ätten Stålhandske, 

N:o 98 Gauiuial tinak adlig ätt; introducerad 1625. GUSTAF ADOLF VINCENT (son af ingeniören Jo- 
han David Stålhandske o. Sigrid Märta Viucentsdot- 
ter), f. 1868 20 / 9 , typograf (Sol hem, Spånga). G. 1892 
30 ii m. JohannaMaria (Hanna) Lännborg, f. 1867 ",'7. STÅLHANDSKE 1129 

Barn: 
Thor sten Adolf Vincent, f. 1899 22 i. 
Gustaf Ture Sigurd, f. 1901 2 7«. 
Seger Johan David, f. 1908 9 /3. 
Sigrid Maria, f. 1893 7 7, elev -vid folkskole- 

lärarinneseminarium (Spånga). 
Hildegard Aurora, f. 1896 "/to (H i gh lan d Pa rk, 

Mich., USA). 
Elna Margareta, f. 1904 \ n. 
Karin Ingeborg, f. 1906 8 , i. 
Gunborg Eleonora, f. 1911 12 /io. 

Hufvudmannens syskon: 
Carl Johan Axel, f. 1873 1 /io, bokbindare (Chicago). 
Anna Märta, f. 1864 "/o. Enka 1911 efter Ingel 

Hovey (Detroit, Mich, USA). 
Hildegard Adéle (Hildi), f. 1871 u /s. G. m. Hans 
lbsen, civilingenjör (Detroit). 

Hufvudmannens faders syskon 
(barn af sergeanten Gustaf Adolf Stålhandske 
o. Anna Elisabeth Thorsell): 
I.Axel Daniel, f. 1832 28 /n. Eg. o. beb. Lunds på Got- 
land (Visby). G. 1867 2 /7 in. Laura Sofia Löfgren, 

i. 1844 S0 / 5 . 

Barn: 

1) Claes, f. 1868 27 /8, inspektor vid Lunds (Visby). 

2) Nils Thomas, f. 1870 4 ,'e, kapten o. kompanichef 
vid Gotlands iufanterireg:te, RS O (Visby). G. 
1899 B /u ni. Mathilda Charlotta (Thilda) Poignant, f. 
1873 23 / 7 . 

Barn : 
Nils Axel, f. 1901 30 /s. 
Laura Mana (Maj), f. 1905 28 /b. 

ii) Knut Gustaf, f. 1872 6 '&, kapten o. kompanichef 
vid Boden- Karlsborgs artillerireg:te, R S O, Rum J M 
(Karls bor g). G. 1906 2 7i2 m. Ida Helena Till- 
berg, f. 1883 10 /7. 

Dotter: 
Ida Laura Elisabeth, f. 1908 '/s. 

4) Carl Thorsten, f. 1879 8 ,'i, sjökapten, observatör vid 
argentinska statens observatorinm i Pilar (prov. 1 1 30 STÅLHANE Cordova, Argentina). G. 11114 2 " « in. Ingrid Bay 

frän Norge. 
5)0<*o Daniel, f. 1882 2! \&, löjtnant vid Vestgöta reg:tt 

(Karlsborg). G. 1910 "/a m. Maria Carolina 

(Maja) ffuss, f. 1888 ■/•• 
Son: 

Thomas Martin, f. 1911 " o. 
6) Laura Sofia Elisabeth (Lalla),i. 1876 "/i, lärarinna 

(Lunds, Viabv\ 

2. Emilie Ulrika, '{. 1828 a5 / 6 . Enka 1876 efter Carl 
Gadd, sjökapten (Lilla Ettarp, Aled). 

3. Carolina Charlotta (Calla), f. 1830 l7 A- Euka 190G 
efter Sven Israel Svensson, bankkamrer (Eksjö). 

Yngre gren af ätten: 

Carl Frans Gerhard, underofficer, t 1890. G. ni. Lo- 
visa Ulrika Lundgren, f 1914. 

Barn: 
Carl Viktor, f. 1849 18 2, öfverlots (Card i f f, England). 
Sigrid, f. 1855 22 /e. Enka 1909 efter Erans Wilhelm 

Olsson, gjntare (Karlskrona). 
Berta, f. 1861 20 /io. G. 1889 »/« m. Johan André 

(John) Olsson, t 1858 "/*, hattmakare (Karlskrona). 
Karin Augusta, f. 1872 sl /i. G. 1895 19 /io m. Ernst 

Albin Ludvig Sjögren, f. 1868 18 ,s, llnggunderofficer 

vid Kungl. flottan (Karlskrona). 
Adl. ätten Stålhane, 
N:o 292. HENNING (son af överstelöjtnanten Edvard Hjalmar 
Eugéne Stålhane), f. 1872 5 /e, kapteu o. kompani- 
chef vid Vermlands reg:te, f. d. generalstabsofficer. 
RWO. SkytteGM, RDDO (Karlstad). G. Lo 
1904 m. Hedvig Maria Carolina Zettergren, f 1905; 
2:o r907 M /a m. Vivi Charlotta Forsell, f. 1880 18 /o. STÅLHANK 1131 

Barn, i La giftet: 
Hedvig Charlotta, f. 1905 6 /e. 

i 2:a giftet: 
Otto Mauritz, f. 1907 19 /i2. 
Henning Engine, f. 1913 24 A. 

Hufvudmannens moder: 
Ber t ha Carolina Schale, f. 1849 21 /s. G. 1809, enka 
1900 (Stockholm). 

Hufvudmannens syskon : 

1. Otto, f. 1875 26 /i, civilin^eniör, ingeniör vid aktb. 
Klektrometall (Ludvika). G. 1899 4 /io in. Martha 
Johanna Ohlsson, f. 1877 4 /i2. 

Barn : 
Johan Bertil, f. 1902 •/». 
Marta, f. 1900 5 /v. 

2. Arvid, f. 1879 1G /<J> tjensteinan vid Sura ha min a ra 
bruks aktb. (Surahammar). G. 1910 a /a m. Ebba 
Engel Anna Vilhelmina Ulfsberg, f. 1877 ,0 /*- 

Döttrar: 
Margaretha Elisabeth, f. 1911 19 /s. 
En do«e;-, f. 1913 21 ,'i2 
3. /Inna, f. 1871 4 ,'io, stiftsjungfru (Stockholm). 

Hufvudmannens farbroder: 

Anton Ragnar, öfverinsnektor, f 1894. G. 18G1 m. Anna 

Juliana (Julia) Rogh, f. 1832 «°/s (Strömstad). 

Hufvudmannens faders farbroder: 
Anders Erik, fältväbel.f. G. m. Elisabeth MargaretaWahlberg.f. 

Son: 
Johan Mauritz Alexander, fanjunkare, J. G. in. Johanna 
Mathilda Andersson, f. 

Söner: 
1. Otto Wilhelm, f. 1859 8 ,'4, fanjunkare vid Skaraborg* 
reg:te, svärdsman (Björsiitcr, Lugnas). G. 1887 
m. Julia Mathilda Hård, f. 1859 80 /o. 

Barn : 
Carl Wilhelm Ililarius, f. 1888 "/», handelsbitriide. 
Ernst Alexander, f. 1890 2 %o. 
Erik Gustaf, f. 1897 5l ,'i. 
Agda Cecilia, f. 1K93 »/«. 1132 STÅRCK 

2. Anton Gustaf, sergeant, f 1908. G. 1888 m. Au 
g us t a Jonsson, f. 1858 12 /o (Örebro). 

Döttrar: 
Ester Maria Viktoria, f. 1889 2e n, interurban 

telefonist. 
Alice Gertrud Augusta, f. 1895 ia /s. Adl. ätten St&rck, 
N:o 233. 

Svensk ätt: introducerad 1634; en gren af 
ätten lefver i Tyskland under namnet von 
Stordi. PER JOHAN BERNHARDT (PEJE) (son af gross- 
handlaren Axel Lennart Stårck o. Anna Johanna Lo- 
visa Bernbardt) f. 1864 17 ,'i, pianist, GM (Palermo, 1 
Italien). 

Hufvudmannens syster: 
Hilda Katarina, f. 1865 5 /a. Fru Fiebelkorn (T rosa). 
Hufvudmannens faders syskon : 

1. Johan Agathon. kommissionslandtmätare, bankdirektör, 
f 1899. G. 1875 m. Carolina (Lina) Hammarstrand, 
f. 1845 2 7'io (Brunnsäter, Ulricehamn). 

Söner: 
Per Johan Xenophon (Jon), f. 1884 "/*, fil. d:r, 

e. o. lärare vid högre realläroverket å Norrmalm 

(Stockholm). | 

Bror Erik Kilian, f. 1885 8 ,7, jur. kand., e. o. hof- 

rättsuotarie, vice auditör vid Andra Lifgrenadirereg:tet 

(Linköping). 

2. Sofia Jakobina (Binni), f. 1846 8 6. Enka 1905 efter 
Per Erik Lindberg, landtbrukare (Strengnäs). 

— 
SVEDENBORG 1133 

Adl. ätten Svedenborg, 

N:o 1598. 

Svenak ätt frän Dalarne; Hette förut Sved 
berg; adlad 1719; introducerad 1720. 

GUSTAF VILHELM EMANUEL (son af överstelöjt- 
nanten Gustaf Erik Oscar Svedenborg), f. 1869 17 /c, 
kapten vid Norrlands artillerireg:te, RSO (Öster- 
sund). G. 1:0 1893 m. Anna Sofia Nordenskiöld; 
2:o 1904 4 /r> m. Hedvig Tamm, i hennes 2:a gifte, 
f. 1872 20 4. 

Barn i l:a giftet: 
Gustav Erik Emanuel, f. 1897 23 ,o. 
Gunhild (G ull), f. 1894 B /i. 
Dagmar Elisabeth (Dagg), t. 1895 i .'n. 
Ebba Anna Maria, i. 1903 25 /s. 

Hufvudmanuens moder: 
Maria Therése Fock, u:o 1846, B, f 1844 n /i%. G. 
1866, enka 1907 (Stockholm). 

Hufvudmaunens syskon: 
1. Emanuel, f. 1871 13 ,'9, ryttmiistare o. skvadrons- 
chef vid Lifreg:tets husarer. Eg o. beb. Villa 
Svedenborg (Sköfde). G. 1899 29 /o m. Anna 
lister Elisabet Holm, f. 1880 2 /i. 

Barn : 
Gustaf Birger Waldemar Emanuel, f. 1901 22 , o. 
Birger Vilhelm Emanuel, f. 1903 l5 /i2. 
Jesper Emanuel, f. 1906 24 /i2. 
Ester Margareta, f. 1913 9 / 2 . 
2. Ulla Julie Fredrique, f. 1867 5 /u. Fru Svedenborg 
(Stockholm). 

Hufvudmaunens faders farbroder: 
Jesper Emanuel, kapten, f. G. m. Anna Charlotta Fii- 
gersten, f. 

Barn : 

1. Peter Gustaf, major, f 1898. G. 1858 m. Catharina Sophia 
Dorothea (Carin) Rosenberg, f. 1838 2fl /o (Luleå). 

2. Axel Emanuel, f. 1833 S0 / 9 . Eg. o. beb. Sjögärd i 1134 S VEDENBORG Vestergötland (Nitta). G. 1861 2 % ni. Maria Kata- 
rina Elisabeth {Betty) Ahlgren, f. 1842 5 12. 

Barn : 
1) Jesper Johan Emanuel, f. 1862 3 , i, major i armén, 

kapten i Hallands reg:tes reserv, öfverkontrollör vid bran- 

vins- o. maltdryckstillverkningen, R S O (Hal matad). 

G. 1899 iå /i m. Karin Evelina Sjöblom, f. 1870 8 s. 
Barn: 

Carl Axel Måns Jesper, f. 1900 19 9. 

Gunilla Katarina Cecilia, f, 1901 24 , 12, stiftsjungfru. 

Margareta Sojia Elisabet, f 1903 18 /5, stiftsjungfru. 
,2) Carl- Gustaf Jesper, f. 1864 ',7, prokurist hos 

firman II. Sjöstedt i Hj o. G. 1895 'e m. Ebba 

Theodora Olsén från Norge, f. 1865 29 ' 6 . 
Barn : 

Jesper Peder Emanuel, f. 1899 5 g. 

Håkan Axel Jesper, f. 1904 »/t. 

Hervor Ebba Charlotta, f. 1896 s , e, stiftsjungfru. 

3) Axel Jesper Waldemar, f. 1869 26 1, exain. apote- 
kare (Göteborg). G. 1905 1B /n m. Beate Char- 
lotta Emilia Engstedt, f. 1873 27 11. 

Dotter: 
Margareta, f. 1908 24 /i2. 

4) Erik Johan Jesper, f. 1870 1S , 9, förvaltare vid Sjö- 
gård (Nitta). 

5) Viktor Jesper Emanuel, f. 1878 2 ,c, löjtnant i 
Skaraborgs reg:tes reserv, stationsskrifvare vid statens 
jernvägar (Fal kö p i n g- Ränt en). G. 1913 "'' ,10 m. 
Anna Mathilda Persson, f. 1882 ,s /s. 

6) Jesper Knut Bertil, f. 1881 21 /n, civilingeniör, 
stadsingeniör i Strömstad. G. 1914 7 /i m. Signe 
Margareta (Greta) Götlin, f. 1889 */•*. 

7) Dagmar Anna Maria, f. 1866 2 , s, sjuksköterska 
(Jonse red). 

8) Elisabeth, f. 1874 20 10 (Sjögård). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Jesper Gustaf, provinsialläkare, f. G. in. Carolina Fred- 
rika Zirkerman, t. SVEDENBORG 1135 

Bjirn : 

1. Jesper Gustaf Henrik Herman, f. 184G 27 /2. Eg. 
o. beb. Broddetorp-Kuecktsgården i Vestergötland 
(B rodde torp). G. 1875 23 /c m. Johanna Jönsson, i. 
1851 u /n. 

Döttrar: 
Anna Charlotta Carolina, f. 1876 15 /4. 
Ellen Sofia, f. 1877 8 /5. 6. 1900 ", c m. Alfred 

Såren, f. 1864 1 ,5, komminister i Sunnersberg, Göss- 

lundao. Strö pastorat af Skara stift (Sunnersberg, 

Lidköping). 
Agnes {Jes), f. 1883 u /«, sjuksköterska inom svenska 

armén. 
Märta, f. 1887 6 /i. 

2. Carolina Ebba Beata (Lilly), f. 1842 ll /s. Enka 1894 
efter Johan Fredrik Rudolf Björck, borgmästare (Sunds 
vall). 

3. Hedvig Lovisa (Hedda), f. 1844 6 / 7 . Enka 1913 efter 
Johan Edvard Roseuliud, försiikringsdi rektor (Stock- 
hol m). 

4. Signe Fredrika Amalia, f. 1853 6 12 (Stockholm). 

5. Agnes Clara Elisabeth, f. 1857 ■/»■ Enka 1909 efter 
Ernst Magnus Kristofer Skärman, trafikchef (Rås un da). 

Andra grenen: 
Sven Herman, assessor, f. G. m. Maria Lovisa von Seth, f. 

Son : 
Johan Gustaf Emanuel, f. 1847 3 4, f. d. ryttmästare 
vid Kronprinsens husarreg:te, R S O, It D D O, R Pr R 
Ö0 4kl, It Ö Fr JO (Malmö). G. 1881 5 /n m. Ot- 
tonie Lindström, f. 1862 5 , 5. 
Dotter: 
Ida Marie-Louise (Lilly), f. 1883 «/i. G. 1913 ",9 
in. Carl ■ Ossian Kjellberg, f. 1875 so /o, grosshand- 
lare i Göteborg under firma J. A. Kjellberg & 
Söner, japausk konsul derstiides. 1136 SVINHUFVUD I WESTERGÖTLAND 
Adl. ätten Svedenstierna, 
N:o 1659. Svensk ätt frän Vestrnanland ; adlad 1713: 
introducerad 1720: utgången på inanssidan 
1894. Johan August Reinhold, öfverste, f. 
Charlotta Unge, f. 

Döttrar: 
Augusta Fredrika Eleonora, f. 1840 4 /i 
Charlotta Johanna (Lotten), f. 1844 */« G. m. Christi (Kristia i 
stad). 
Adl. ätten Svenske, 

N:o 258. 

Gammal svensk adlig ätt från Dalaland; 
introducerad 1038; utgången i Sverige på 
man.ssidan, men lefver ännu i Nordamerika. 

Carl Gustaf, sergeant, f. G. 2:0 m. Stina Cajsa Jans- 
dotter Dalman, f. 

Döttrar: 

Ulrika Georgina (Ulla), f. 1849 '/«. G. 1891 4 /'i ra. Jonas 
Martin Ahlstedt, f. 1855 2 \U, målare (Stockholm). 

Karolina Gustaf va, f. 1865 ls /io. Enka 1904 efter Carl 
August Österberg, flaggstyrman (Stockholm). 
Adl. ätten 
Svinhufvud i Westergötland, 

N:o 199. 

Gammal svensk ätt från Stora Kopparberget 
i Dalarne; adlad 1581; introducerad 1U33. 

AXEL AUGUST WILHELM (sou af kaptenen Carl 
Wilhelm Svinhiifvud i Westergötland), f. 1888 2 %, 
fotograf (Stockholm). SVFNHUFVUD I WESTERGÖTI.AND 1137 

Ilufvudmaniiens moder: 
Anna Augusta Lovisa Granberg, f. 1859 7 10. G. 1881, 
enka 1890 (Stockholm). 

Ilufvudmannens Byster: 
Anna Charlotta, f. 188B 7 10, stiftsjungfru, lärarinna 
vid nya elementarskolan för flickor (Stockholm). 

Hufvudmannens fastrar 

(döttrar af majoren Axel Wilhelm Svinhufvud 

i Westergötland o. friherrinnan Ulrika 

Charlotta Wrangel af Lindeberg): 

Charlotte Augusta, f. 1839 "/». f- <*• telegrafin 

(Streugniis). 
Anna Wilhelmina (Mina), f. 1843. Se friherrl. ätten 
von Friesendorff. 

Yngre gren af ätten: 

Daniel, major, f. 

Söner: 

1. Gustaf Henrik, brukspatron, f. G. ni. Sara Lovisa Ca- 
rolina af Geijerstam, f. 

Söner: 

1) Carl Samuel, landtbrukare, f 1886. G. 1874 ru. 
Augusta Elisabeth Enbohm, f. 1843 8 7 (Göteborg). 

Barn : 

(1) Gunnar Henrik, f. 1877 "/n, sjökapten (Göte- 
borg). G 1900 21 io m. Anna Henriksson, f. 
1873 Vio. 

Barn: 
Olof Gunnar Samuel, f. 1905 25 / 10. 
Margit Elisabeth Anna, f. 1902 °/i. 
Gunilla Barbro Maria, f. 1903 6 /u. 

(2)Johan Arnold, f. 1881 28 /t, extra packhuskarl 
(Göteborg). 

(H) Barbro Christina, f. 187(j 3 /6, stiftsjungfru, före- 
ståndarinna vid fattigvården (Kristianstad). 

2) Axel Elias, f. 1842 ,8 /b, bokförare (Stockholm). 

2. David Wilhelm, kapten, "!'. G. in. Aurora Elisabeth 
af Geijers'ain, j. 11.38 SVINHUFVUD I WESTERGÖTLAND 

Döttrar: 

Göthilda Elisabeth Christina (döt ha), f. 1840 M /| 

(Stockhol in). 
Anna Gunilla, f. 1849 ,7 ,5. Enka 1?»0J efter Carl 
August Vogel från Tyskland, jägmästare (Kiirr- 
grufvau). 
Sigrid Maria, f. 1850 12 /io (Stockholm). 
B.Johan Samuel, kapten, f. G. in. Emanuella Christina 
Gustafva af Geijerstam, f. 

Barn:' 

1) Daniel Christian Wilhelm, major, f 1913. G. m. 
Sflma Paulina Katarina Altberg, f 1911. 

Barn : 

Anders Axel Johan Wilhelm, f. 18(54 10 c, jur. fil 
kanJ., inspektör i olycksfall försiikringsaktb. Skan- 
dinavien (Stockholm). 

Carl-Gösta Wilhelm, f. 1874 3 ,7, forstmiistarc, in- 
spektör i olvrksfallförsäkriugsaktb. Fylgia (Stock- 
ho 1m). 

Stig Bertil Wilhelm, f. 1884 %, landtmäteri- 
auskultant (Mal mö). 

Anna Barbro Marie Louise, f. 1868 20 /7, husmoder 
vid Sabbatsbergs sjukhus (Stockholm). 

Selma Sigrid Emanuella, f. 1870 Vio. G. 1904 4 is 
in. Sigurd Rhodin, f. 1856 31 /i, direktör o. före- 
ståndare för Centralanstaltens för försöksväsendet 
pä jordbruksområdet afdelning för jordbruk, IMV O, 
Ii LA (Ex per i men tal fält et). 

Tyra Ingeborg Selma Wilhelmina, f. 187'J ", i, stifts- 
jungfru, telegrafist (Stockholm). 

Gertrud Theresia Brigitta, f. 1876 3 / 7 . G. 1896 n 4 
m Erik Gottlieb Muller, f. 1866 5 /s, med. d:r, 
professor i anatomi vid Karolinska institutet, R N O, 
L VA (Stockholm). 

2) Gustaj Axel Rudolf, f. 1838 3 n, sjökapten, 1HVO, 
Sv. Emer.-Med. i guld, G M (St re ngn äs). G. 1S66 in. 
Matilda Emilia Charlotta von Brömssen, f 1913. 

Barn : 
[\)Axel Adolf Samuel, f. 1867 18 /8, brandchef i 
Stockholm, kapten i armén, löjtnant i Söderman- SVINHUFVUD I WESTERGÖTI.AND 1139 

lands reg:tes reserv, f. d. kapten i Kougostalens 

tjenst, RWO, GV-.sOlM, GMtf, GMbr, 

BESO, BLejGM (Stockholm). G. 1903 20 In 
ni. Louise Gunilda Koch, f. 1878 I0 g. 
(2) Johan Sigurd, f. 1874 "/", kapten vid Kungl. 

flottaD, It Fr HL, R R S:t A O 3 kl, K Pr Kr O 3 kl, 

RIS-.tMLO, It SM (Karlskrona). G. 1905 

9t /io m. Sigrid Larsson, f. 1882 23 /i. 
(3) Knut Oskar, kentorsskrifvare, f 1910. G. 1904 ni. 

Kisa Maria Schauman, f. 1882 28 ,'i (Stockholm). 
Döttrar: 

Elsa Inge gärd Knutsdotter, f. 1905 8 %. 

Maud Anna Margareta, f. 1908 'Ve. 
{i) Anna La Flata, f. 1871 26 /4, bokhållare vid 

telegrafverket (Stockholm). 
{b) Sig ne Matilda Charlotta, f. 1873 8 4 (Streugnäs). 
3) Carl Pontus Samuel, överstelöjtnant, f 1912. G. 
1874 m. Gerda Augusta Nordwall, f. 1854 18 s. 
Eg. Stocktorp o. Schiringe, båda i Södermanlnnd 
(Stocktorp, Mellösa). 

Harn : 
(\) Pontus Adolf Samuel, f. 1878 Vs, kapten vid 

Fortifikationen, kompanichef vid Göta iugeniörkår 

(Karlsborg). G. 1907 D , 'e m Karin Maria 

Theresia Lundin, f. 1885 2 ,4. 
Barn : 

Pontus Johan Torkil, f. 1909 ll /u. 

Carl Pontus Eugéne, f. 1912 17 , la. 

Pontus Göran Inge, f. 1914 22 , a. 

Karin Gerda Elisabeth, f. 1908 2! /s. 

(2) Pontus Gustaf Leonard {Lennart), f. 1879 12 ,h, 
agronom. Arr. o. heb. Siifsta gård ( V i n gåke r). 
G. 1905 io /g ni. Greta Sofia Björkman, 1 1880 6 /o. 

Döttrar: ' 
Margareta Lennartsdotter, f. 1906 °/s. 
Barbro Lennartsdotter, f. 1909 %. 
Gunborg Lennartsdotter, f. 1911 so ,'« 

(3) Pontus Olof Åke, f. 1888 9 ,6, underlöjtnant vid 
Södermanlands reg:te (Stocktorp, Mellösa) 

(4) Malla Amy Ingeborg Augusta, f. 187G 80 4. G. 1903 1140 VON SYDOW 

"/il m. Nils Birger Hessle, f. 1875 10 4, kapten 
i Smålands artillerireg:te, f. d. artilleristabsofficer, 
anstäld vid aktb Bofors-Gullspång (Hofors). 

C5) Gunhild Anna Ulrika, f. 1882 15 12. G. 1912 S1 6 
in. Carl Isak Lojgren, f. 1868 17 /<» forstmästare, 
skogsförvaltare vid Björkå aktb. (Holm, Björk.' 
bruk). 

(6) Gerda Eva Margareta, f. 1884 15 io, gvmunstik- 

djrektör. G. 1909 ".'a m. Johan Sigurd Melin, 

f. 1879 13 ,4, verkst. direktör i aktb. Gotlands bank 

(Visby). 

i) Elisabeth Charlotta Hildegard (Gerda), f. 1837 2I i. 

G. 1865 M /n m. Rudolf BollingJ. 1825 19 /io, kapten 

i armén, sjukgymnast o. massör, R S O (St rengniis). 

5) Malla Carolina Augusta Thorborg, f. 1847 l6 /n. 
G. 1876 n h m. Isak August Widebeck, f. 1844 4 is, 
til. kand., f. d adjunkt vid Strenguäs bögre läroverk, R 
W O. Eg. o. beb. Visholmen vid Streugnäs. 

6) Hilma Martina Barbro, f. 1855 B6 /s, f d. telegrafist 
(Nyköping). Adl. ätten von Sydow, 
N:o 2305. 

< lammal pommersk adlig ätt; adlad i Sverige 
1H30, enl. 37 § regeringsformen; introducerad 
1831. 

WILHELM DANIEL FINGAL (son af klädcshand- 
landeu Axel Gustaf Reinhold von Sydow o. Gustafvu 
Wilhelmina Björklund), f. 1861 4 /s, adelsman vid 
faderns död 1904, bokhållare (Stockholm). 
Hufvudmannens styfmoder: 
Olga Maria Lundin, f. 1864 V G 1902, cnka 1904 
(S tockholm). 

Hufvudmannens systrar: 
Hilda Katarina Leontina, f. 1850 16 /i2. G. 1901 24 , ii 
ra. Robert Frithiof Axel Landin, f. 1850 8 /c, landt- 
brukare (Näsby, Stallarholmen). 
Maria Gustaf va Charlotta, f. 1855 20 /< (Lund). 
SODERHIELM 1141 Alexandra Amalia Augusta, f. 1857 24 /s. G. 1887 19 , a 
m. Christer Hugo Theodor Robsahm, f. 1861 22 /ts, 
tjenstenian vid Stockholm-Vesterås-Bergslagens jern- 
vägar (Göteborg). 
A dl. ätten Syl vänder, 
N:o 2225. 

Svensk ii. 1 1 ; hette 'åfven förut Syl vänder; 
adlad 1812, enl. 37 § regeringsformen; Intro- 
ducerad gamma år; friherrlig 1830, men för 
denna värdighet togs icke introduktion; ut 
gången på manssidan 1882. 

Carl Johan Fredrik, frih., ryttmästare, f. G. m. friherr- 
innan Maria Sophia Palmqvist, f. 
Döttrar: 

Aimée Elisabeth Georgina, f. 1833 2I /o. G. 1867 so / ; , in. 
Gustaf Norrström, i hans 2:a gifte, f. 1832 28 /i, kungl. 
sekreterare. Eg. Stafsborg o^. Löten, båda i Uppland, 
samt inneh., genom sitt gifte, Agerup i Skilne, iifvensom 
Stensnäs, Nottåsa o. Rrnnnseryd, alla i Småland, eller 
det s. k. Stora Lillienbergska fideikommisset (Stock- 
holm). 

Hedvig Carolina Fredrika, f. 1841 u /a. Enka 1874 
efter Oskar Broström, löjtnant (Uppsala). 
Adl. ätten Stfderhielin, 
N:o 1306. Svensk ätt från Södermanland; hette förut 
Malmen; adlad 1C>93: introducerad IGf»7. A X E L-W I L II E L M FREDRIK (son af brukspatro- 
nen Axel Ulrik Söderhielm o. AugUBta Fredrika Lo- 
richs), f. 1838 n ;i, civilingeniör, G M. Eg. o. beb. 
Villa Småningom (Hagaström). G. 1891 »/n 
m.IJildegard Katarina Lovisa Almgren, f. 1863 7 i. 1142 SÖDERHIELM 

Baru : 
Erik Percival Axelsson, f. 1S96 8 , 9. 
Lorentz Ragnar Axelsson, f. 1899 2i , 7. 
A'<m« /Inna Christina (Stina), f. 18911 s \'a. G. 
1913 "/« Hl. //wflro ÄofteW Engström, f. 1881 '" t. 
grosshandlare (Stockholm). 

Hufvudmannens systrar: 
4worua«a Matilda, f. 1842 2a 10I ,,, , , 

• v • . ioif 1 • \V ppsala). 

Anne-Marie, f. Iö4b 711 f 

Elin Wendela Fredrika (Ellen), f. 1850 2 5. G. 1875" 11 
m. Axel Richard Thalcn, f. 1848 M , s, f d. nkn- 
demiefogde, RWO (Uppsala). 
C/nra //e<Wp D7riJfea, f. 1852 10 9. Enka 1912 efter 
Oscar Theobald Wilhelm Stanzén, kapten (Norr- 
viken) 
llertha Hildegard, f. 1S5S 6 io. Enkn 1911 efter 
Knut Oskar Bergh, bankkamrer (Sala). 
Hufvudmannens faders farbroder: 
Pehr, kapten, "|*. 

Söner: 
l.Axel Wilhelm, öfverstelöjtnant, f. 
Söner: 
1) Wilhelm Hogislaus, kaptenlöjtnant, f. G. l:o m. 
Christina Elisabeth Freundt, f; 2:o m. Gustafva De- 
lina Amilda Hansson, 7. 

Barn, i l:a giftet: 
(l)^nna Lovisa Wilhelmina, f. 1855 ",'9. G. 1880 8 , 10 
m. Emil Melander, f. 1856 1S :,, öfverste vid ge- 
neralstaben, afdelningschef vid generalstabens topo- 
grafiska afdeluing, chef för rikets allm. kartverk, 
K S O 1 kl, Storoff Rum Kr O, K D D O 2 gr, K Pr 
Kr O 2 kl, K P S B d'A O, R R S:t St O 2 kl, R N S:t 
0, L Kr V A (Sal tsjö-Dufn iis). 
i 2:a giftet: 
(2) Fredrik Wilhelm Nathanaél, f. 1865 * B /s, re- 
presentant för aktb. Kuutze & C:o i Stockholm 
(Valdemars vik). G. 1906 23 o m. Anna Elisa- 
beth Lundell, f. 1880 6 /s. 
Barn : 
Knut Wilhelm Eric Torsten, f 1908 M . 1. SÖDERHIELM 1143 

Gunnar Wilhelm Bogislaus, f. 1913 "/•. 
Ruth Anna Elisabeth, f. 1909 28 '4. 
2) Philip Carl Julianus, kapten, f 1881. G. 1857 m. 

Hilda Maria Henrietta Pripp, f. 1836 '/< (Göteborg). 
Barn: 

{\)Johan Axel Philip, f. 1858 S0 / 6) nämndeman i 
Inlands o. Fräkne härad af Göteborgs o. Bohuslän, 
vice ordf. i länets hushållningssällskap, styrelse- 
ledamot i Elfsborgs ni. fl. läns bypoteksförening, 
ordf. i styrelsen för Prippska bryggerierna, R N O, 
R \V Ö. Eg. Stora o. Lilla Sund samt Ammenäs, 
alla i Bohuslän (Stora Sund, Grohed). G. 
1895 10 , io m. Syster Ebba Sophie Gadelius, f. 
18(59 3 ,,o. 

Barn : 
Philip Edvard, f. 1902 "/•■ 
Sonja Henrietta, f. 1897 29 /8. 

(2) Sigrid Wilhelmina Amalia, f. 1861. Se friherrl. 
ätten Fleming af Liebelitz. 

(3) Elsa Hilda Sojia, f. 1865 I3 /f,. Enka 1900 efter 
Nils Salander, kapten. Beb. egen villa i Djurs- 
holm. 

(4) Martha Augusta Elisabeth, f. 1867 B /i2. G. 1903 "'. i 
m. Carl Adolf Knut Lilliebjörn, f. 1857 5 /io, 
major i Göta lifgardes reserv, It S O. Inneh. Tisby 
fideikommiss i Vestmanland (Stockholm). 

[b) Ruth Ida Jlenriette, f. 1874 10 / 2 . G. 1893 !l s 
m. Andreas Elof Bernhard Grill, f. 1864 4 . s, 
ryttmiistare i Lifreg:tets husarers reserv, domän- 
tjensteman hos arméförvaltningen, RSO. Eg. 
Abbotnäs i Södermanland (Djursholm). 
Johan Fredrik, öfverste, f. G. m. Johanna Maria Sebell, f. 

Barn : 
l)Per Fredrik Lennart, major, f 1896. G. 1866 m. 
Amalia Ingeborg Siger, f. 1844 27 4 (Karlstad). 

Barn : 
(1) Per Ragnar, f. 1867 22 , 8, kapten i Vermlands 
reg:tes reserv, verkst. direktör för aktb. Surte- 
Liljedahl (Surte). G. 1894 2 io m. Ida Christina 
Kolthoff, f. 1861 ,,; ii. 1144 SÖDERHIELM 

Dotter: 
Stina Maria Gustaf va, f. 1897 27 ,e, stiftsjungfru. 

(2) Magnus Herman Gunnar, f. 1872 16 /5, ingeniör, 
verkstadsbokhållare (Suraham mar). 

(3) Johan Leonard (Lennart), f.' 1874 8 /n, civilin- 
genjör, ingeniör vid jernviigen Järna— Nyköping 
— Norrköping (Jönåker). 

(4) Gustaf Erik, f. 1882 S ' B; löjtnant vid Vermlaml» 
reg:te (Karlstad). 

(5) Gertrud Maria, f. 1870' 4 6. G. 1911 */a nr. 
Frans Einar Bonnevier, f. 1876 i0 /'s, disponent 
vid Karlstads glasbruk (Karlstad). 

{6) Gustaf va Elisabeth, f. 1879 12 /o. G. 1910 3 n 

m. Gunnar Grahn, f. 1880 21 ,a, köpman (Umeå). 

(7) Elsa Alma Margareta, f. 1884 * o, liirarinna vid 

Beskowska skolan (Stockholm). 

2) Axel Erik Mauritz, f. 1846 22 , 9, major i armén, 

kapten i Helsinge reg:tes reserv, befiilhafvare för 

Gefle rullföringsområde, RSO (Gefle). G. 1884 ,(i 10 

in. Anna Elisabeth (Alice) Pollack, f. 1859 il /i. 

Son : 

Georg Sixten Mauritz, f. 188f) 22 7, löjtnant vid 

Kalmar reg:te (Eksjö). G. 1914 6 ,U m. Erne- 

stine Sonja Elisabeth (Stina^ Bergman, f. 1892 10 s. 

3)Georg Fredrik, sjökapten, f 1893. G. 1877 m. Emma 

Leontina Pehrsson, f. 1855 (Stockholm). 

Barn : 
Axel Hardy, f. 1881 20 4, resande hos firman Ang. 

Abrahamson & C:o (Göteborg). 
Paula Georgina, f. 1878 20 2. G. 1902 V» m. Fränt 
Henry Engström, f. 1873 4 ,'io, fotograf (Helsing- 
fors, Finland). 
Greta Jeanne Maria, f. 1890 19 ,fi. 
4) Johan Ludvig August, vice häradshöfding, f 1897. 
G. 1886 m. Maria Amalia Torell, f. 18(34 7 n 
(Slockhol m). 

Barn : 
Harry, f. 1886 16 /i2, forstmästare (Finland). 
Otto Fredrik Erland, f. 1889 »/ii, underlöjtnant 
vid Kungl. flottan (Stockholm). SÖDERHIELM 1145 

Ebba Beata Maria, f. 1888 13 /s. G. 1913 10 /9 m. 
Axel Emil Robert Edman, f. 1878 9 /s, kontors- 
chef i aktb. Wahlén & Block (Stockholm). 

Harriet Ebba Maria, f. 1897 20 / 6 . 
b) Elin Matilda, f. 1848 l0 /n. Enka- 1893 efter Erik 

Albert Nylén, godsegare (Säter). 

Yngre gren af ätten: 

Gustaf August, expeditionssekreterare, f. G. m. Christina 
Charlotta Sollander, f. 

Söner: 

1. Wilhelm August, bruksegare, f 1913. G. m. Augusta 
Bernhardiua Lagerstedt, f 1875. 

Barn: 

1) Knut Erik Wilhelm, f. 1871 7 /*, fil- kand., öfverste- 
löjtnant vid Vermlands reg:te, f. d. generalstabs- 
officer, R N O, It SO, OffIS:tiI10, LKrVA. 
Eg. Långvinds bruk i Helsingland (Karlstad). 
G. 1896 lr, ,'7 m. Signe Augusta Gadd, f. 1871 21 o. 

Dotter: 
Elsa, f. 1897 13 ,s. 

2) B erna Ulrika Christina, f. 1873 »Vi. G. 1895 8 to 
m. G er dt August Lundeberg, f. 1868 2 /b, major 
i armén, kapten vid Svea artillerireg:te, chef 
för artilleristaben, adjutant hos II. M. Konung- 
en, f. d. adjutant hos H. M. konung Oscar II, 
O II S Gbmt, R S O, Off I S:t MLO, R Fr H L, R 
Pr II Ö 3 kl, LKrVA. Eg. Bommersvik i Sö- 
dermanland (Djursholm). 

2. Lars Johan Axel, bruksegare, f 1909. G. m. Jo- 
hanna Gustafva Wilhelmina Thunström, f 1903. 

Barn : 
Fritz Erik August, f. 1862 1G /i2, stationsinspektor vid 

Sala-Gysinge-Gefle jernväg (Runhällen). 
Bror Oskar Leonard, f. 1866 u ,7, ingeniör, vistas i 

Californien. 
Alma Augusta, f. 1865 2 , 6. G. 2:o 1896 4 , 4 m. 

Carl Henrik Calissendorff, f. 1865 22 ,'io, f. d. 

disponent (Hudiksvall). 
Sofia Wilhelmina (Sissi), f. 1870 -,-,, stiftsjungfru, 1146 TA MM kontorsskrifvare i jernvägsstyrelsens kontrollkontor 

(Stockholm). 
K 7i2i t Oscar, f. 1840 "/i, f. d. kapten vid Andrt 
Lifgnrdet, R S O, R Pr R Ö O 4 kl. Eg. Åby i Gestrik- 
lund (Stockholm). G. 1877 20 /8 m. grefvinnnn 
Agnes Anna Lovisa Löwen, f. 1855 30 /8. 

Dotter: 
Anna Ulrika, f. 1879. Se grefl. ätten Stackelberg. 
Claes Niklas Theodor, brukspatron, f 1912. G. in. 
Dertha Emilia Dorotea Suwe, f. 1851 8 A. Eg., jemte 
sönerna, o. beb. Tolffors bruk i Gestrikland (Gefle). 
Barn: 

1) Ali Gustaf Julius, f. 1876 7 , s, knnslisekreterare 
i laudtförsvarsdepartementet (Stockholm). G. 
1908 n /io m Helma Katarina Susanna (Karin) 
Holm, f. 1880 31 , 10. 

2) Erik- Lorentz August Theodor, f. 1884 15 j, legi- 
timerad tandläkare, underlöjtnant i Lifreg:tets dra- 
goners reserv (Gefle). 

3) Oskar Julius Mkolaus, f. 1886 ia,/ 4, jur. kaud., 
e. o. notarie i Svea holVätt, amanuens i jordbruks- 
departementet (Råsnnda). G. 1913 19 /' m. Jenny 
Esther Maria Wahlström, f. 1886 19 /i, fil. kand. 

Dotter: 
Ulrika Margareta {Ulla), f. 1914 »/o. 

4)Si!en Fredrik Bernhard, f. 1892 ,2 /s, underlöjtnant 
vid Helsinge reg:te (Gefle). 

5) Margareta Emilia Charlotta .(Greta), f- 1888 Vi. 
G. 1910 21 /o m. Sture Henning Waldemar Holm- 
ström, f. 1882 21 , 5, löjtnant vid Vesterbottens reg:te 
(Stockhol m). i 
Friherrl. ätten Tamm, 
N:o 395. 

Af adliga ätten Tham ; hette äfven förut 
Tamm; ånyo adlad 182(1; friherrlig 1813, enl. 
87 § regeringsformen; introducerad sistn. ir 

CLAES GUSTAF ADOLF (son af brukspatronen TA MM 1147 

Adolf Gustaf Tamm o. friherrinnan Augusta Maria 
Sophia Rålamb), f. 1838 10 . 8 , friherre vid farfaderns 
död 1856, f. v. statsråd o. chef för finansdeparte- 
mentet, f. d. överståthållare, RoKafKMO, K 
m stk W O, Stk N S:t 0, RPCO, G M-, L V A, H I, 
LA (Stockholm). G. 1865 5 /4 m. Ebba Carolina 
Tersmeden, n:o 1940, B, f. 1843 12, 4. 
Barn : 

1. Gustaf (Gösta), f. 1866 15 , 4, hofstallmästare, f. v. 
statsråd o. chef för jordbruksdepartementet, ledmnot 
af riksdagens andra kammare, landstingsman i 
Södermanlands liin, ordf. i nationalföreningen mot 
emigrationen, styrelseledamot i Sundsvalls ensk. 
bank, K W O l'kl, RNO, LLA. Eg. Orresta 
o. Sättra i Södermanland samt, genom sitt gifte, 
Malstanäs i nämnda provins o. del i Norsholm i 
Östergötland (Vadsbro). G. 1890 ° i m. fri- 
herrinnan Anna Augusta Adelswärd, f. 1867 lc , 12. 

Barn : 
Ragnar Gustafsson, f. 1893 '%, underlöjtnant 

vid Svea artillerireg:te (Stockholm). 
Torgny Gustafsson, f. 1896 10 ,'io. 
Ingeborg, f. 1891. Se adl. ätten Björnstjerna. 
Eva Ebba Birgitta, f. 1904 6 'c. 

2. Wilhelm Adolf, f. 1867 26 / & , jur. utr. kand., polis- 
mästare i Stockholm, K N O 2 kl, RWO, G V:s 
01 M, R R S:t St O 2 kl m kr, K D D O 2 gr, K Bad 
0ZL2kl, Kl Kr O, R Pr Kr O 2 kl, Off Pr Fl L, 

R E V 04 kl. G. m. Sofia Maria Viktoria (Maja) 
Larsson, f. 1884 "/*■ 

Barn : 
Gustaf Vilhelm (Gösta), f. 1906 lc 2. 
Erik Vilhelm, f. 1910 17 /t. 
Ebba Maria, f. 1908 ,5 /io. 

3. Erik, f. 1873 10 8, bergsingenjör (Drottning- 
holm). G. 1904 14 ; 9 m. grefvinuan Amelie 
Carolina Wachtmeister af Johannishus, f. 1879 ' 11. 

Barn : 
Gustaf, f. 1907 '»/». 1148 TAMM 

Karin, f. 1906 5, i. 

Ebba Magdalena, f. 1914 6 /s. 
4. Claes Fabian, f. 1879 13 /n, kapten vid Kungl. 

flottan, marinattaché vid beskickningarne i Berlin 

o. Köpenhamn, G V:s 01 M, R D D O. G. 1908 \. 

ni. friherrinnan Eva Ebba Gustafoa Beck-Friis, f. 

1884 »/ii 
b. Elisabeth, f. 1875 "/s. Enka 1910 efter Per 

Gustaf Uno Murray, major (Stockholm). 

Ilufvndmannens syskon: 
l.Carl August, ryttmästare, f 1905. G. 1872 m. # fri- 
herrinnan Emma Ebba Helena Hedvig Charlotta Åker- 
hielm af Margrethelund, f. 1849 n /io (Nyköping). 

Döttrar : 
Märta, f. 1877. Se friherrl. ätten Liljencrantz. 
Elisabeth, f. 1880 s0 /6. Eg. o. heb. Fogelstadi 
Södermanland (As). 

2. Sophia Elisabeth Charlotta, f. 1837. Se adl. ätten 
Tham. 

3. Ebba Maria Amalia, f. 1844. Se grefl. ätten Cron- 
stedt af Fullerö. 

Ilufvudmannens farbröder: 
1. Claes Anton, brukspatron, j. G. m. Christina Carolina 
Östberg, f. 

Söner: 
1) Adolf Wilhelm J. 1841 23 /i, fil. d:r, f.d. kontrolldirektör 
o. chef för kontrollverket, K N O 2 kl. Eg. Karlstorps 
Backegärd i Småland (Stockholm). G. 1869 Vs m. 
Hedvig Anna Gustaf va Enell, f. 1849 8 s 

Barn : 
(1) Anton, f. 1870 2r, /5, civilingeniör, verkst. direktör 
i aktb. Väsby villastad, assistent i yrkesinspek- 
tionen (Stora Wilunda, Väsby). G. l:o 1896 
— 1909 (m. Saga Helfrid Gerda 'von Gegerfelt, i 
hennes l:a gifte); 2:o 1910 "c m. Julia Sofia 
Nordensson, f. 1879 u /*. 

Barn, i l:a giftet: 
Gustaf Wilhelm Sebastian (Gästa), f. 1899 r, /i. 
Sonja Brita Saga, i. 1897 7 /i. TAMM 1140 

i 2:o giftet: 
Anna Af är t ka Sojia, f. 1911 'Vs. 

(2) Per Henrik Adolf, f. 188." "/is, ingeuiör, dispo- 
nent vid Sivert & Fornanders verkstad (Kal mar). 
G. 1908 l ,9 m. Ingeborg Emilia Axell, f. 1885 \ i. 

Son: 
Erik Göran Adolf Mauritz, f. 1911 "fi. 

(3) Hedvig, f. 1872. Se adl. ätten 8 vedenborg. 

(l)Eva Carolina, f. 1880 16 /5. G 1901 ,B /i m.Jo- 
hannes Lindbeck, f. 1873 ls 8, inarindirektör af 
2:a gradeu, marinöfverdirektörsassistent, It W O 
(Stockholm). 

(5)^nna Afana, f. 1882 20 g. G. 1906 13 , 10 m. 
Olof Birger Winbladh, f. 1877 29 /7, löjtnant vid 
Dalregementet. Kg. o. beb. Norslund (Falun). 

(ii)Ebba Augusta Helena, f. 1886 28 /n. G. 1910 14 /c 
m. Erik Gustaf Otto Holmquist, f. 1883 18 5, 
reg:tsintendent vid Dalreg:tet (Falun). 
2) Per-Gustaf, f. 1842 "/i«, brukspatron, RNO. 

Eg. o. beb. Elsebo i Småland (Berga). G. 

l:o 1866 m. Emma Sofia Amalia Gussander; 2:o 

1907 18; i2 m. Gunhild Johanna Pira, f. 1878 S0 ,8. 
Söner, i l:a giftet: 

(\)Ctaés Adolf, f. o 1867 2b /g, agronom, R D D O, 
Skytte G M. Eg. AdÖ o. Dewensö i Uppland samt 
hus i Vesterås (Ådö, Bro). G. 1 o 1896 m. 
Emmv Hilda Charlotta Silfverswärd, f 1900; 2:o 
1901 "/m m. Mary Carolina Tamm, f. 1877 ,5 s. 

Barn, i l:a giftet: 
Erik Per Adolf, f. 1898 18 /s. 
Emmy Signe Elisabeth, f. 1897 6 /«. 

i 2:a giftet: 
Ernst. Wilhelm Oscar Fredrik, f. 1902 lfi b. 
Carl Gustaf Teodor, f. 1905 87 /s. 
Dagmar Mary Elisabeth, f. 1903 10 10. 
Emma Signe Carolina, f. 1907 "/»■ 
Anna Johanna Christina, f. 1909 5 /2. 

(2)Henric Sebastian, f. 1869 81 /5, verkst. direktör 
i Sveriges allm. hypoteksbank o. i enskilda jern- 
vägarnes pensionskassa, ledamot af styrelsen för 1 150 TA MM 

allni. brandförsiikringsverket för byggnader å lan- 
det, suppleant för riksgäldsfullmäitige. P>g. Lind- 
ormsnus o. Ekeby i Uppland, siunl beb. eget hui 
i Stockholm. G. 1895 2 io m. Sojia Charlotta 
Louise Tham, f. 1871 ' ,5. ' 

Barn : 
Viking Sebastian Henricsson, f 1896 2I 7, oftieers- 

volontär vid Svea lifgarde. 
Henric Sebastian Henricsson, f. 1897 15 10. 
Ver Vollrath Sebastian Henricsson, f. 19l'5 27 , 1», 
Dag Vollrath Sebastian Henricss< n, f. 1911 * t. 
Ebba Margareta, f. 1900 18 ' 5 . 
Dagmar Harriet, f. 1903 20 11. 
Louise Marika Elisabeth, f. 1913 4 /d. 

(3) Carl Gustaf Casper, f. 1874 20 10, verkat direk- 
tör i aktb. Axel Christiernsson. Eg. hus i Malmö 
(Stockholm). G. 1901 18 /i2 111 Ester Maria Sta- 
venow, f. 1879 5 ' 2 . 

Barn : 
Rolf Casper, f. 1902 24 ,o. 
Ester Barbro, f. 1904 30 /6. 
En-ma Maria Gunilla, f. 1908 2( ',j. 

(4) Nils Arvid Oskar Fredrik, f. 1876 20 o, artist (må- 
lare). Eg. Qvista, Kvistaberg o. Jursta i Upp- 
land (Bro). 

3) Claes Oscar Sebastian, f. 1844 8 /7, t. f. domäuiuten- 

dent i Stockholms län, f. d. underlöjtnant, R W O, 

RDDO, LLA (Stockholm). G. 1871 ,B 8 in. 

Anna Hildegard Bergendal, f. 1851 2S , 8. f 

Barn : 

Olof lilip Sebastian, f. 1891 b s, fil. lic. (Stock- 
holm). 

Hildegard Carolina, f. 1873 4 , 10, musiklärarinua, 
målarinna (Stockholm). 

Anna Alfhild, f. 1876 "Vö, med. lic, praktise- 
rande läkare (Stockholm). 

Ingeborg Matilda, f. 1880 18 /s. G. 1906 7 / t in. 
Peter Josias Hegardt, f. 1868 3 ,'io, öfverste 
löjtnant vid Hallands reg:te, chef för infanteri- 
skjutskolan, f. d. militärattaché, f. d. generalstabs- 


TAMM 1151 

officer, US O, K Fr II 1-, J I! S O 1 kl, ,IFM, L 
Kr V A (Roscrsberg). 

Märta Elisabeth Katarina, f. 1888 lc io, fil. ning., 

lärarinna. 
A) Fredrik August, professur, f 1905. G. i:u 1880 m. 
Augusta Josefina Elisabeth Lundkvist, f 1898; 2:o 
1899 m. Hedvig Maria Wenngren, f. 1S65 ,r ', io 
(Uppsala). 

Barn i l:a giftet: 
Yngve Sebastian, f. 1891 c 'b, fil. kand., student 

vid Lunds universitet. Eg., tillsammans med 

syskonen, hus i Uppsala (Lund). 
Ebbe Vollrath, f. 1895 27 /n. 
Ragnhild Maria, f. 1886 1G/ 5. 

5) Carl Vollrath, hofiulendent, f 1913. G. 1885 ni. 
Anna Cecilia af Wettersledt, f. 1866 l % (Stock- 
sund). 

Dotter: 

Elsa Anna Cecilia, f. 1886 28 /s. G. 191. '5 m. 

Thorslen Kreuger, f. 1884 "/b, eivilingeuiör, 

verkat, direktör för aktb. Kalmar o. Mönsterås 

tändsticksfabriker, argentinsk vice konsul i Kalmar. 

6) Christian Theodor, f. 1851 13 /o, överstelöjtnant i 
armén, major i Vaxholms greuadierreg:tes reserv, 
It SO (Stockholm). G. 1875 5 /s m. Louise Anna 
Chevallier från Schweiz, f. 1852 3, /i. 

Barn: 

(1) Carl-Axel Erik, f. 1876 '/o, kapten o. kompani- 
chef vid Lifreg:tets grenadierer (Örebro). G. 
1907 l8 /ii m. Elsa Louise Wahlberg, f. 1886 2D /» 

Son : 
Carl-Erik Christian Richard Sebastian, f. 1908 5 o. 

(2) Mary Carolina, f. 1877. Se här ofvan. 

{3) Anna Hildur Augusta, f. 1878. Se mil. ätten 

Klingenstierna. 
(4) Anna Greta, f. 1880. Se adl. ätten Brauncr- 

hielm. 

2. Carl Sebastian, löjtnant, f. G. m. Sophia Wilhelmina 
Amalia Lamberg, i hennes l:a gifte, f. åJkr* 
TAUBE 1152 Son : 
Hugo Petrus Percival, godsegare, f 1907. G. l:o 1868 m. 
friherrinnan Therése Antoinette Lizinka af Ugglas, 
f 1881; 2:o 1884 20 i m. Maria Charlotta Unonhu. 
f. 1852 ,ö /2 (Fånö, Stockholm).- 

Barn, i l:a giftet: 
l)Hugo Sebastian Hugosson, f. 1871 ls /9, godsegare, 
R W O. Eg. Iljulsta, Eneby o. Hacksta samt arr. 
Uppebv, alla i Uppland (Enebv, Stockholm I). 
G. 1895 28 /s m. T hy ra Kantzöw, f. 1872 s /u. 

2) Carl Gustaf Ludvig Hugosson, f. 1870 12 /9, e. 
jägmästare, skogschef vid Fagersta bruk. Eg. o. 
beb. villan Ulf vak 1 e f(E n gel s berg). G. 1902 29 n 
m. Elisabeth (Lisa) Broberg, f. 1880 25 e. 

Barn : 
Nils Hugo Withmar, f. 1903 5 /o. 
Birgit Elisabeth (Beth), f. 1907 23 s. 

3) Carl Percival Hugosson (Percy), f. 1878 1G i, in- 
geniör (Midsommarkransen, Liljeholmen). 
G. 1900 u, 9 m. Agnes Estelle (Stella) Sawers 
från England, f. 1878 15 /u. 

Döttrar: 
Stella Victoria Ugglas, f. 1901 ■* B. 
Mary Thérése, f. 1904 17 / 7 . 

4) Maria, f. 1868. Se grefl. ätten von Rosen. 

5) Sophie Charlotta, f. 1870. Se friherrl. ätten Wran- 
gel af Lindeberg. 

G) Therése Antoinette, f. 1873 'Ve (Stockholm). 

7) Louise Elisabeth Charlotta, f. 1875. Se friherrl. 
ätten Rålamb. 

i 2:a giftet: 

8) Carl Sebastian Hugosson, f. 1889 '/is, laudt- 
brukare. Eg., tills, med sina helsyskon, Fånö i 
Uppland (Fånö, Stockholm). 

ty Nils Erik Hugosson, f 1893 3 , a, officersvolontiir 
vid Kronprinsens husarer, elev vid krigsskolan 
(Karlberg, Stockholml 

10) Sune Thorgny Hugosson, f. 1895 Va, sjökadett. 

11) Katarina Margareta (Karin), f. 1886 a2 /6. G. 
1912 37 /7 m. Carl Erik Swartz, f. 1878 "Vi, 1153 kapten vid Upplnnds nrtillerireg:te, artilleristabs- 
officer (Stockholm). 

2) Anna Johanna Grill, f. 1888 22 , 7 \ „ 

3) Gunhild Elisabeth, f. 1891 14 7 f tr ' ,,1( "- 13) 
Adl. ätten Taube, 
N:o 734. 

Gammal liftländsk härmästerlig ätt; 
turaliserad och introducerad 1668; bar 
grenat sig i frilierrliga ätten Taubo 
Odenkat. E V E 11 T CA.KL JAKOB (sou af kammarherren Evert 
Reinhold Mauritz Taube o. Anna Betzy Thnlena 
Maria von Röök von Block), f. 1870 ,8 /i2, f.d. löjtnant 
i Kungl. flottans reserv, sjökapten, befiilhafvare på 
ångaren Framnäs. Eg. hus i Göteborg. G. 1902 
8 'n m. Gunhild Amalia Alfrida Storck, f. 1*78 10 /i2. 

Söner: 
Sven-Evert Magnus, f. 1903 25 /o. 
Carl-Erik Wilhelm, f. 1906 %. 

Hufvudmanuens syskon: 

1. Lars Otto Mauritz, f. 1874 3 /8, kammarjiinkare, 
agronom, nämndeman inom Östkinds härad af Öster- 
götlands län. Inneh. o. beb. 15 ros vi k fideikommiss 
i Östergötland (Kättinge) o. bär, såsom innehafvare 
häraf, namnet Taube von Block. G. 1912 3 /4 m. 
Ingeborg Sofia Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, 
f. 1882 'V ' 

Son: 
Otto Hugo Lennart, f. 1913 u /a. 

2. Magnus Reinhold, f. 1883 3 /s, löjtnant vid Andra 
lifgrenadierreg:tet (Norrköpi ng). G. 1914 17 ,'io m. 
Sigrid Harriet Carola Olson, f. 1887 3 /ia. 

3. Elisabeth Sofia, f. 18(57. Se frih. ätten af Schmidt. 
4 Alma Betzy Augusta, f. 1873 29 Ai. G. 1899 "/10 m. 

Carl Otto Ahnström, f. 1871 17 /7, kapten o. kom- 1154 TAUBE 

panichef vid Vesterbottens reg:te, brandchef i Umeå, '1 
RSO, GVrsOlM, Skytte G M. 

Hufvudmannens farbroder: 
Otto Fredrik, generallöjtnant, statsrad, f 1906. G 
1863 m. friherrinnan Augusta Sfaria RehbinJer, I. | 
1836 28 /e (Karlskrona). 

Döttrar : 
Anna Maria Emilia Adamina, f. 1865 50 /4 (Stock- | 

holm). 
Catharina Augusta Emilia (Carin), f. 1869 8 ,'s. G. j 
1896 12 /io m. Axel August Meister, f. 1865 M i. I 
öfverste o. chef för Karlskrona grenadierreg:te, f. d. I 
generalstabsofficer, RSO, R Pr Kr O 2 kl, L Kr V A ! 3 
(Karlskrona). 
Märta Sojia Emilia, f. 1871 l7 /n (Stockholm), i 

Hufvudmannens faders halfsystrar 

(döttrar af kaptenen Otto Evert Taube o. hans 2:a 

fru, grefvinnan Adamina Wilhelmina Cron- 

stedt af Fullerö): 

Hedvig Adamine, f. 1839. Se adl. ätten von Axelson. 

Sophie Fredrika Lovisa, f. 1843 ,4 /6. Enka 1904 efter J 

Carl Anders Georg Ahnström, öfverste (Stockhol m). 

Yngre gren af ätten: 

Arvid Joachim, major, f. 

Söner: 
1. Carl Arvid, fanjunkare, f. G. m. Catharina Sophia '( 
Sandlund, f. 

Barn : 
1) Oskar Fritiof, faktor, f 1909. G. 1866 nu. Sofii ! 
Katarina Sundqvist, f. 1843 18 /i (Risön, Neder- j 
kalix). 

Barn : 
Karl Fritiof, f. 1867 18 /io, snickare. Eg. hus i 
Haparanda. G. 1891 22 /i m. Lovisa Amanda : - 
Emilia Lundmark, i hennes 2:a gifte, f. 1859 26 , 10. 
Ida Jeannette, f. 1873 23 ,U. G. 1896 24 ,'c m. Johan \ 
William Hjelm, f. 1873 2 ,U, tullvaktmästare 
(Sundsvall). TAUBE 1155 

Hulda Euphrosyne, f. 1875 25 ,s. G. 1897 ,6 /i 2 m. 
Nils Olof Eriksson, f. l859 6 ,'io,gästgifvare(A ntn äs). 

Sofie Fredrika, f. 1881 */s, barnmorska (Sköns- 
mön, Sundsvall). 

Ester, f. 1884 n /7, småskolelärarinna (Nederkal i x). 

2) Frans August, tullvaktmästare, f. G. m. Anna Brigitta 
Sundqvist, f. 

Barn: 
(l)Otto, f. 1869 19 /e, gränsuppsyningsnian inom Ha- 
paranda distrikt (P aj ala, ' Haparan da). G. 
1893 22 ,'io m. Anna Emilia Widgren, f. 1871 7 /6. 

Barn: 
Otto Georg, f. 1903 3 /2. 
Axel Didrik, f. 1906 26 /e. 
Ivan Alexander, f. 1912 29 / B . 
Rut Emilia, f. 1904 18 /is. 

(2) Carl August, tullvaktmästare, f 1909. G. 1896 
in. Hilda Henrika Lindberg, f. 1866 1B /s (H ap a- 
randa). 

Barn : 
Carl Arvid, f. 1903 22 / 6 . 
Carl Einar, f. 1905 ,0 /n. 
Sven August, f. 19(J9 1 /g. 
Hilda Ingeborg, f. 1899 21 / 9 . 
Ingrid Elvira, f. 1901 ls /io. 

(3) Os kar Arvid, f. 1881 9 /i2, smed. Eg. hus i Han- 
coch (USA). G. 1904 22 /& m. Hulda Alida 
Sellberg, f. 1881 1B /ia. 

(4).lnna Augusta, f. 1866 23 / 6 . G. 1896 m. Fredril 

Svensson, arbetare. Eg. hus i Han c och (U S A) 
{b)Emma Sofia, f. 1867 9 /u. G. 1893 »/is in. ATiZj 

Fredrik Ribom, arbetare (V ana fjärden, Neder 

kalix). 
(Ö) Betty Josefina, f. 1886 19 /s. G. 1903 29 /n m 

Nils Alfred Nilsson, f. 1879 2 %, arbetare. Eg 

hus i Hancoch (U S A). 
(7) Jenny Ingeborg, f. 1887 4 / 6 . G. 1910 29 / 8 ni 

Oscar Wilhelm Olsson, spårvägstjensteman (H 

eoch, US A). 

3) Carolina Charlotta, f. 1835 2U ... G. 181)8 is /s 1156 TAUBE 

Johan Fredrik Ekman, f. 1843 ° 6, f d. hemmanseitftrf . 
bosatta i Nordamerika. 
i. Otto Reinhold, tullförvaltare, f. G. m. Fredrika Kjrl- 
lerstedt, f. 

Barn : 
1) Adolf, f. 1845 2S /e, f. d. trafikdirektör vid staten» 
jernviigar, vice verkst. direktör i Helsingborg- He^sle- 
holms jernviig, RNO, R W O, R D D O (Hel sin g- 
borg). G. 1873 23 6 m. Karolina Elvira Marin 
(Karin) österman, f. 1853 9 ,'s. 

Barn: 
{1) Björn Otto, f. 1874 "/b, trafikinspektör vid sta- 
tens jernvägars andra distrikt (Kristinehamn). 
G. 1899 31 /b ni. Annie Lorenze Stillström, 

1874 23 / 7 . 

Söner: 
Stig Otto Gunnar Björnsson, f. 1901 14 /s. 
Björn Leif Arvid Björnsson, f. 1911 30 ,'i. 
(2)Viking Arvid, f. 1875 19 /io, bokbindare (Engel- 
holm). 

(3) Tor Assaph, f. 1877 31 /io, kamrer (II ve tian da). 
G. 1909 23, 6 m. Eva Vilhelmina Andersson, f. 

1875 17 /s. 

Döttrar: 
Britt, f. 1910 V". 
Inga, f. 1912 17 / 2 . 

(4) Gylf e Jesaiah, f. 1878 2S /n, kontorschef (Söder- 
telje). G. 1907 '% m. Margrethe Jiirgensen 
från Danmark, f. 1883 "/a. 

Barn : 

Gösta Barthold Osborne, f. 1913 s %. 

Gurli Margareta, f. 1908 */s. 

Grace Marianne, f. 1911 2 °'i). 
(f))Drott Jehosuah, f. 1885 */*, ingeniörsombnd vid 

roaskinaffur (Stockholm). 
{G)Bert Itthai, f. 1887 '/«, kamrer (Norrköping). 
(7) Ebbe Hiram, f. 1888 21 /e, kontorist (Malmö). 
(8) Yngve Boanerges, f. 1893 20 '2, oflicersvolontär 

(Karlsborg). 
(9) Ruth Aina, f. 1876 4 9. G. 1905 20 9 ni. John TAUBE 1157 

Herbert Jenhins, köpmnn (Vancouver, British 
Columbia). 

(10)Nanna Solveig, f. 1882 8 ,4. G. 1913 - 3 ,u in. 
Jakob August Hedberg, verket, direktör i aktb. 
P. Ericsson & Co (Göteborg). 

(U)Britt Walborg Irene, f. 1883 12 /i2. G. 1907 ", 9 
m. Erik Arvid Xordqvist, f. 1858 s0 /8, verkst. 
direktör i Arvid Nordquists handelsaktb. (Stock- 
holm). 

(12)Liss Talitha, f. 1891 '",10, lärarinna (Helsing- 
borg). 

(13) A ve, f. 1898 ■/■■ 

2) Axel, f. 1847 16 , o, kamrer vid Malmö-Simrishamns, 
Malmö-Trelleborgs, Trelleborg- Rvdsgårds.Vestra Klags- 
torps-Tygelsjö o. Hvellinge- Skanör- Falsterbo jeruviigar. 
Eg. o. beb. villan Axeltorp i Fridhem vid Malmö. 
G. l:o 1875 m. Johanna Matilda Törnsten, f 1876 ; 
2:o 1880 m. Anna Wahlström, f 1881; .'J:o 188G 18 s 
in. Clara Ohlsen från Danmark, f. 1850 n /u. 

Barn, i l:a giftet: 
[l)Mathiäs (Mattis), f. 187G 2l /9, artist (målare), 
skådespelare (Stockholm). G. 1911 9 /fi m. Ella 
Ekman-Hansen från Danmark, f. 1881 10 , 4. 

Dotter: 
Aino Regina, f. 1912 n ,7. 
i 3:e giftet: 
(2) Sigrid, f. 1888 7 /i, pianist, lärarinna vid Kich. 

Anderssons musikskola (Stockholm). 
(B) Ann a Ernesta, f. 1889 5 /3, mönsterriterska 

(Malmö). 
(å)Dagmar, f. 1890 17 /6, sjuksköterska (Malmö). 

3) Arvid Magnus Hjalmar, kontorschef, f 1902. G. 111. 
Elvira Fredrika Kobertiua Gultzau, f 19U8. 

Barn : 
Thorsten Arvid, f. 1880 **fi, flottningschef (Neder- 

kalix). 
Knut Daniel Sigfrid (Sigge), f. 188-1 5 10, vistas 

utrikes. 
Greta, f. 188G B , '7. G. 1910 lfl r, 111. Hugo Hessel- 

gren, f. 1873 ,2 ,4, kapten vid Upplands artilleri- 1 158 TAUBE 

reg:te, förste adjutant vid V arméfördelningens stab 
RSO (Stockholm). 

4) Carl Gunnar, f. 1853 5 /o, f. d. sjökapten, öfverloti 
(Göteborg). G. 1884 V 7 in. Julin Sofia Jacobsson. 
f. 1862 15 ;8 . 

Barn : 
il) Carl Otto, f. 1885 Vs, ingeniör (Göteborg). G. 
1911 5 ' 6 m. Ileggy Theresia Wilhelmina Mar 
cusson, f. 1891 10 ii. • 
Söner: 
Åke Percival, f. 1911 il /io. 
Arne Wilhelm, f. 1913 */s. 

(2) Axel Evert, f. 1890 I2 r 3, tecknare (Lezirai, 
Argentina). 

(3) Bror Gunnar, f. 1891 23 ,7, ex. sjökapten, styr- 
man, reservunderlöjtnant i Kungl. flottan (Göte- 
borg). 

(1) Albert Wilhelm, f. 1893 17 /e, lotslärling (Röte- 
borg). 

(5) Knut Esbjörn, f. 1895, 12 /b, kontorist vid kfltinl- 
verk (M i rim da, Argentina). 

(6)/?o Bertil, f. 1901 14 /s. 

(7) Gösta Helmer, f. 1903 9 /io. 

(8) Märta Sofia, f. 1888 2 ,'b, gymnastikdircktör (Göte- 
borg). 

(9) Ester, f. 1898 8 /i. 
(10) Karin, f. 1900 4 / 3 . 

(il) Anna Fredrika, f. 1905 ,7 /u. 
(12) Barbro Jeanette, f. 1908 20 io. 

5) Hilda, f. 1840 3 / 6 . Enka 1888 efter Albert Krook, 
tullförvaltare (Nede rkali x). 

6)^nna, f. 1843 8 /i2. Enka 1906 efter Johannes Säll- 

ström, sågverksegare o. vice konsul (Luleå). 
1) Johanna Fredrika (Jenny), f. 1S49 u /v2. Enka 19l)l 

efter Johan Gustaf Liljebäck:, tullförvaltare (Neder- 

kalix). 
S) Gunilla Ottilia (Tilly), f. 1854 3I /i*. Rnka 1902 efter 

Karl Emanuel Bergman, sågverksdisponent (Uppsala). 
9) Emm a Ingeborg, f. 1850 c /io. Enka 1904 efter Johu TAUBE 1159 August Bergman, vice konsul. Eg. o. beb. Grytni 
i Nori botten (Nederk al i x). 
10) Esther, f. 1860 27 /n« föreståndarinna för samskoli 
i Nederkal i x. 
Gretl. ätten Taube, 
N:o 62. Samma släktgren, 
friherrlig lfi75, med 
dinge; greflig 1719: i som adliga ätten Taube; 
namnet Taube af Kud- 
itroducerad samma år. BROR ERIK GUSTAF LUDVIG (son af kaptenen 
grefve Edvard Ludvig Taube), f. 1888 n !t, kallas, 
med K. M:ts tillstånd, Meves-Tauhe, tjensteraan vid 
Nordisk Resebureau i Paris. 

Hufvudmannens moder: 
Elvira Maria Lovisa Ekerot, f. 1854 Vio. G. 1876, enka 
1894 (Södertelje). 

Hufvudmannens svstrar: 
Hedvig Eleonora Maria, f. 1877 27 /6. G. 1899 le /n 
m. Victor Fredrik Ernberg, f. 1875 °/io, e. jäg- 
mästare, disponent vid Nordmaliugs ångsågsaktb., 
Olofsfors bruk i Vesterbotten (Nord maling). 
Alice Johanna Amalia, f. 1878. Se frih. ätten von Otter. 
Hufvudmannens farbroder o. fastrar 
(barn af öfversten grefve Gustaf Erik Adam 
Taube o. friherrinnan Hedvig Gustafva 
Eleonora Ridderstolpe): 
Carl Oskar, major, f 1914. G. 1873 m. Matilda Malvina 

Sojia Amanda Nerman, f. 1841 6 /s (Stockholm). 
Alice Desirée, f. 1847. Se friherrl. ätten Ridderstolpe. 
Wilhelmina Lovisa (Mina), f. 1849. Se adl. ätten Iiogeman. 11 CO Grefl. ätten Taube, 
N:o 112. Af frihiTrliga ätten Taube af Odenkat: gr*t..t 
1734; introducerad 1802. CA KL GUSTAF (son uf grefve Gustaf Didrik Taube. 
hans 2:u gifte), f. 1807 '- «, kapten i Halland 
reg:tes reserv, distriktslandtmälare i Venersborgs di 
strikt (Venersborg). G. 1900 7 u m, grefvinnan | 
Hedda Augusta Wendela Marianne von Schwerm 
f. 1875 •/«. 

Barn: 
Gn-Z Fredrik Berendt, f. 1909 21 s. 
E66n Marianne, f. 1901 9 , s, stiftsjungfru. 
Hufvudinaunens moder : 
Emilie Maria Lindqvist, f. 1842 S1 /e. G. 186(3, euka 1887 
(M ars t rtin d). 

Ilufvuduiannens farbröder 
(söner af hofmarskalkeu grefve Gustaf Joban Taube): 

1, Gustaf Edvard, öfverste, f. G. 2:o in. Adelaide Con- 
stance Nyström, i beunes 2:a gifte, j. 

Döttrar: 
Eva Christina Adelaide (Adéle), f. 1864. Se adl 

ätten Akrell. 
Marianne, f. 1867 6 s. G. 1901 10 to m. Johan Sieg- 

ward Glahd Landgraff, f. 1856 I0 , o, skogsförvaltare hui 

Kopparberg o. Hofors sågverksaktb. (Fridhem, Orsa), I 
Caroline (Carry), f. 1868 S0 /9. G. 1901 2J , n m. Wil- j 

helm Ferdinand Tedeti, f. 1865 19 2, öfverjiigmästart . 

i Gefle-Dala distrikt, K W O, RÖFrJO (Falun). 
Ebba, f. 1868 s0 » (Strengnns). 

2. Henning Adolf, kommissionslandtmätare f 1880. fi. 
1850 Ul. Gertrud Helena Sophia Adelsköld, f. 1828 20 « 
(A 1 i ngsås). 1) Henning Gustaf Johan, f. 18B 
Fiupire Crciim Separator Co, uni 
Svenska handelskammaren i New-Y' 10 7, direktör för 
e vice president i 
k, KW02M. Hcb. TAUBE 1161 

eget hus i Montclair, New Jersey, USA. G. 1883 
in. Margaret Goodman (Madge) Eaton, f. 1858 2CI , 9. 

Barn: 
Henning Oriel, f. 1884 12 /o, ingeniör (USA). G. 

1912 12 /io m. Ida Josephine Campbell. 
Arvid Eaton, f. 1894 14 4. 
Margaret Kjerstin (Marjory), f. 188S n i. 
Kjerstin Helena, f. 1893 19 /3. 

2) Arvid Fredrik, f. 1853 19 /i, envoyé extraordiuaire o. 
ministre plénipotentiaire vid kejs. t\ska, knngl. sach- 
siska, kuugl. baijerska, kungl. wurternbergska o. stor- 
herti(il. badcnsiska holven, f. v. minister för utrikes 
ärendena, major i armén, Il o K af K MO, G V Sbm, 
G V:s 01 M, R D Elef O, Ii Pr R Ö O 1 kl m brilj o 
Kr O 1 kl, Stk S A O m gyll stj, Stk B S:t M O, Stk Ö 
Fr J O, Stk Bad Berthold 1 Z O o. Z Löw O m gyll stj, 
Stk Rum Kr O, Sik Meekl Schw G O, R R S:t St O 1 kl 
o. S:t A O 2 kl, K D D O 1 gr, K Sp C III» O 1 kl, K N 
S:t O O 1 kl, TurkO 02 kl, K Mon O S:t C, RFrll L, 
J0HS3kl, BadJubM, Bad G br M (Berlin;, 
G. 1884 -° 9 m. friherrinnan Helene Julie (Ella) 
Taube af Carlo från Estland, f. 1860 12 /s. 

3) Carl-Evert, f. 1854 a %, öfverste i IV arméför- 
delningens reserv, f. d. öfverstelöjtnaut vid Svea 
Lifgarde, OIlSGbmt, O II» Jmt , RSO.IIN O, R W O, 
GVisOlM, RRS:tSt02klmkr, K Bad O Z L 2 kl. 
R Pr Kr O 2 kl, K N S:t O O 2 kl, OffPrHL, Off 
Belg LO, R D D O, RO Fr JO, R I S:t M L O, It S 
WeimOHvFlkl, Siarn O Hv E 4 kl (Stockholm). 
G. 1886 14 12 m. Emma M athild a Elisabeth Grabow, 
f. 1852 23 /6, hofsångerska, OIlSGbmt, O .II» Jmt, 
M L et A m brilj, L M A. 

Döttrar: 
Eva Gertrud Walfrid Mathilda, f. 1887 "° 10. G 

1910 29 /io m. Arthur Fredrik Jacobsson, f. 1876 

13 /5, intendent, regemeiitsiuteudent vid F'ör8ta lif- 

grenadierreg:tet (Linköping). 
Inga Maria Kjerstin Margaret, f. 1888 13 /u. G. 

1910 V» '»• Gustaf Adolf (Gösta) Kyhlberger, i 1162 TAUBE AF ODENKAT 

hans 2:a gifte, f. 1882 26 /s, bankir, KW O (Stock- 
holm). 
Irma Agnes Louise, f. 1889 6 /i2. G. 1910 89 /is ni. 
Martin Aronowitsch, f. 1880 l /t, bankdirektör 
(S toc kholm). 

4) Gertrud Sofia Christina, f. 1855. Se adl. ätten Wästfelt. 

b) Ellen Charlotta Sofia, f. 1864 29 / 6 (Alingsås). 

Yngre gren af ätten: 

Fredrik Wilhelm, generalmajor, f. G. m. friherrinnan 
Constance Julie Henriette Leuhusen, f. 

Dotter: 
Helena Wilhelmina Laurentia, f. 18-17 31 7 (Eksjö). Friherrl. ätten 
Taube af Odenkat, N:o 110. 
Af adliga ätten Taube ; friherrlig 1692 
troducerad 1711». CARL EVERT BERNHARD (son af majoren frih. 
Carl Fredrik Evert Taube af Odenkat o. Hedvig Caro- 
lina Christina Barchpeus), f. 1834 4 /s, f. d. arkivarie i 
riksarkivet, R N O, LVHo.AA, LSHS H. Eg. Lid- 
hem o. Södra Högnalöf, båda i Småland (Vexiö) 
G. 1901 m. friherrinnan Gustafva Mathilda Wilhelminn 
Fleetwood, f 1911. 

Hufvudmannens bröder: 
1. Henrik Wilhelm Eugéne, godsegare, f 1910. G. 1S62 
m. Fredrika Charlotte Elisabeth Fjellstedt, f. 1841 5 , c 
(Vexiö). 

Baru: 
Fredrik, f. 1863 3 /io, sjökapten (Helsingborg). 
Pehr Evert, f. 1871 16 /. r >, e.»o. hofrättsnotarie, advokat 

(Vexiö). 
Elisabeth, f. 1865. Se friherrl. ätten Åkerhielm af 
Margrethelund. TERSMEDEN 1163 Hedvig, f. 1867. Se friherrl. ätten Rappe. 

Sofia Margareta, f. 1872 23 6 (V äckel sång). 

Richard Fredrik Gottfrid, godsegare, f 1893. G. 1877 ni. 

Signe Margareta Wennerberg, f. 1856 n 9 (Uppsal a). 
Barn: 

Nils Evert, i. 1883 18 , 4, fil. lic, amanuens vid Upp- 
sala universitetsbibliotek (Uppsala). 

Carl Gunnar, f. 1885 23 /6, löjtnant vid Upplands ar- 
tillerireg:te, f. d. kammarpage bos H. M. Drottning 
Sophia (Stockholm). 

Hedda Carolina Ingegerd, f. 1881. Se adl. ätten 
Mannerstråle. 
Adl. ätten Tersmeden, 

N:o 1040, C. Gammal fransk adlig ätt, med namnet 
aint Lary de Termo; kallade sig seder- 
mera Zeer-Schmitteu och slutligen Tersmo- 
den ; adlad i Sverige 1751; introducerad 1752; 
har utgrenat sig i kommendörsätten Tersme- 
den. 

GÖRAN JACOB THEODOR (son af bruksegaren 
Conrad Jakob August Tersmeden), f. 1889 3 4, stu- 
dent vid Uppsala universitet. 

llufvudmannens moder: 
Julie Hammarkjehn-Strokirk, f. 1865 V5. G. 1886, 
enka 1909 (Uppsala). 

Hufvudmannens syskon: 
Carl August Theodor, f. 1893 12 /5, banktjenstemun 

(Uppsala). 
Augusta Christina Elisabeth (Beth), f. 1890 88 /«. 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen : 
kapten, j. Lars Gustaf 

1. Johan Jacob, löjti Söner: 

Son : 
Gustaf Jncob, trafikdirektör, f 1893. G. 1872 11 tU TERSMEDEN 

Elisabeth Christine Steendorff frän Danmark, f 

1852 31 i (Stockholm). 
Barn : 

I.Reinhold Jacob Wilhelm, f, 1874 28 8, löjtnant i . 
Lifregemeutets grenadiérera reserv, direktört- 
assistent vid tvångsarbetsanstalten i Norrköping. 
G. 1903 (ni. Elna Lindgren från Danmark). 

Barn : 
Einar Gustaf Jacob Reinhold, f. 1904 10 lo. 
Liesel Wilhelmina Elna Elisabeth, f. 1906 15 i 

•>. Christian Wilhelm, f. 1881 22 , is, ritare vid Sköfds 
mekaniska verkstad. 

3. Anna Lovisa Elisabeth, f. 1873 25 7 (Stockholm). 

4 Stanislas Elisabeth [Stanny), f. 1875 ",n. G. 
1908 15 s m. Gustaf Robert Nitzén, f. 1878 ».« 
stationsinspektor vid statens jernviigar (Gård sjö). 

5. Ebba Mariana Elisabeth, f. 1877 V», kontorsskrifvart 
i jernvägsstvrelsens kontrollkoutor (Stockholm). 

6. Elisabeth, f. 1880 20 ,'4 (Stockholm). 

2. Gustaf Reinhold, kapten, f. G. m. Wilhelmina Amalia 
af Wetterstedt, f. 

Dotter: 
Anna Amalia, f. 1858 2 /io. Enta 1913 efter Gnstave 
Fran^ois Constant Cheminais, expositionskommissarie 
(Paris). 

3. Carl Herman, löjtnant, f. G. m. Hedda Maria Christina 
Lorichs, f. 

Son : 
Carl Ludvig, f. 1846 4 , 9, godsegare. Eg. o. beb. Ryd 
i Östergötland (Linköping). G. 1872 m. Ebba 
Charlotta Augusta Gahn, f 1893. 
Barn: 

1. <"arl Jakob Nils, f. 1880 25 7, civilingeuiör, löjtnant 
i vag- o. vattenbygguadskåren, nfdeluingsiugeniör 
vid Trollhälte kanals ombyggnad (Trollhättan). 
G. 1911 2C , s m. Selma Amalia Eliason, f. 1881 6 s. 

2. Carl- Reinhold Henrik, f. LS.S'2 r >, G , löjtnant vid 
Första lifgrenadierreg:tet (Linköping). G. 1913 
30 /u in- Ebba Sofia. Mathilda «f 1'e'ersens, f. 
1891 2a /io. 1 TERSMEDEK 1 1 C5 

Dotter: 
Margaretha, f. 1914 a /9. 

3. Thomas Henrik, i. 1883 15 /", löjtnant vid Andni 
lifgrenadierreg:tet (Rvd, Linköping). 

4. Alice Hedvig Fredrika, f. 1875 ^/s. G. 1907 s /io 
ni. Ernst Wilhelm Berggren, f. 1862 4 /a, kam- 
rerare vid Kopparbergs ensk. butiks afdelnings- 
kontnr i Orsn. 

5. Märta Ilenrika Charlotta, f. 187G 24 /ia \ „ , 
t. Sigrid Ebba Carolina, f. 1878 sl /s ( ( ' 

4. Fredrik August, kapten, f. G. m. Hilda Beata Santessnn.f. 

Barn: 

Gustaf Fredrik, f. 1858 10 /i2, f. d. landtbrukare (Hölö). 

Hilda Carolina Augusta, f. 1860 6 / 6 . G. 1889 so /t 

ra. Fredrik Emil Schult, f. 1860 in h, civilingenjör 

(Newton vi lie, Mnss., USA). 

Andra grenen: 
Jakob Nils, kammarherre, f. G. 2:o m. friherrinnan 
Augusta Jaequette Cederström. f. 
Barn : 

1. Carl-Herman, f. 1844 27 ,V>, kammarjunkare, genealog 
(Leonardsberg, Fiskeby). 

2. Fredrik Wilhelm, brukspatron, f 1904. G. 1882 m. 
Louise Strömberg, f. 1860 V" (Stockholm). 

Söner: 
DLars Fredriksson, f. 1884 5 /s, forstraästare, skogs- 
förvaltare vid Vifsta varfs aktb. (Stugun). G. 
1910 2S , o m. Ke rstin Augusta lijörkman.L 1885 ,b /b. 

Döttrar: 
Marianne, f. 1911 14 /fl. 
En dotter, f. 1914 I8 /:>. 

2) Folke Fredriksson, f. 1885 28 4, ingeniör vid^aktb. 

Skånska cementgjuteriets afdelning i Göteborg. 

3) Nils Herman Fredriksson, f. 1890 V», student vid 

Uppsala universitet. 

3. Augusta Sofie, f. 1«48 15 ,4. Enka 190S efter Filip 
August Boström, landsböfding (Stockholm). 

4. Anne-Margrete, f. 1850 "/». Enka 1897 efter 
Alarik Krithiof Holmgren, professor (Stockholm). 11 f>6 TKRSMEDEN 

Tredje grenen: 
Benjamin, löjtnant, f. 

Söner: 

1. Jakob Wilhelm August, löjtnant, f. 

Son : 
Eric, brukspatron, f 1901. G. 1872 in. Erika So/<t 
Tersmeden, n:o 1940, C, f. 1842 25 12 (Vesteråa). 
Barn : 

1. Eric Jacob Benjamin, f. 1874 */»■ sjökapten 
(V est er ås). 

2. Carl Per-Reinhold, f. 1881 19 ,'io, löjtnant vid 
Vestmanlands reg:te (Vesteras). G. 1909 25 a ni. 
Siri Nyström, f. 1885 18 /s. 

Barn: 
Eric, f. 1910 24 /e. 
Ulla, f. 1912 V«. 

3. Anna Margareta Elisabeth (Greta), f. 1877 M , 7, 
kassörska vid gasverket i Vesteras. 

2. Benjamin Charles Emil Napoleon, fänrik, f. G. ni. 
Erika Kihlstedt, f. 

Barn : 

1) Jakob Herman Reinhold, f. 1839 20 / 12, revisor, kon- 
trollör vid maltdryekstillverkningen (Vesteras). G. 
1877 14 /o m. Hedvig Carolina Sjöberg, f. 1853 27 , 12. 

Barn : 
Carl Arthur Lincoln, f. 1880 * s /6, torfingeniör 

(Vesteras). 
Hedvig Erika Elisabeth(Lizzie), f.l8S2 u ,'i(V est eras). 

2) Erik Benjamin, f. 1841 2 /7, vice häradshöfding, 
f. d. auditör vid Lifreg:tets husarer, ombudsman i 
Örebro läns hypoteksförening, landstingsman i nämnda 
län, direktör i Örebro enskilda bank, ordf. för stads- 
fullmäktige i Örebro, styrelseledamot i Hjelmare 
kanal och slussverks aktb.j K W O 2 kl, R N O, G M. 
Eg. Hellby i Vestmanland o., genom sitt gifte, Un ne- 
bo, Espe såg o. l /< ' Arsjöfallet i Östergötland (Öre- 
bro). G. 1880 Va m. Selma Wilhelmina Charlotta 
(Ina) Grill, f. 1858 21 /6. 

Barn : 
Erik Gustaf Benjamin Grillo, f. 1881 "/*, jur. utr. TERSMEDEN 1 1 67 

kand., e. o. notarie i Sven hofrätt, ombudsniau hos 
Stockholms stads hälsovårds- o. fnttigvårdsnämn- 
der, f. d. reservunderlöjtuant i Lifreg:tets husa- 
rers reserv (Stockholm). G. 1913 8 /s m. II er- 
mint Marin Katarina Versteegh, 'f. 1885 8 /4. 

Claes Wilhelm Benjamin Grill, f. 1882 20 /n, f. d. 
löjtnant i Göta artillerireg:te, attaché i utrikes- 
dep:tet (diplomataspirant) (Stockholm). 

Nils David Benjamin Grill (B en?iy),f. 1881 25 /6, agro- 
nom, f. d. underlöjtnant i Lifreg-.tets grenadierers 
reserv (Hellby, Hedensberg). 

Carl Folke Theodor Benjamin Grill, f. 1892 24 .'2, 
jur. stud. vid Uppsala universitet. 

Ida Erika Märta Christina llenrielte, f. 1886 M /i, 
stiftsjungfru (Örebro). 

3) Petrus, f. 1819 20 /s, f. d. major vid Vestmanlands 
reg:te, öfverkontrollör vid bränvins- o. maltdrycks- 
tillverkningen i riket, It S O, It W O, RItS:t'StO 
3 kl (Vesterås). G. 1884 15 / 7 m. Malvina Char- 
lotta Andrén, f. 1856 20 /io. 

Dotter: 
Sigrid Erika Ida Petrowna, f. 1885 5 /b. G. 1908 21 !* 
m Claes Kristian Olrog, f. 1876 22 /n, e. jäg- 
mästare (Stockholm). 

4) Carl Axel, förvaltare, f 1904. G. 1888 ra. Anna 
A delin Wilhelmina Sillen, f. 1858 "/a (Skultuna). 

b) Erika Sofie, f. 1842. Se här ofvan. 
6) Elisabeth Ulrika, f. 1844 \'e (Vesterås). 
3. Pehr Reinhold, brukspatron, f . G. m. Maria Mathilda 
Nyberg, f. 

Döttrar : 
Anna Erika Matilda, f. 1854 7 /s. Eg. o. beb. Rosen- 
dal i Södermanland (Mölnbo). 
Carolina Selima Adolfina, f. 1856 9 ,s, slöjdlärarinna 
(Rosendal, Mölnbo). 

Fjevde (/renen : 
Carl Adolf, godsegare, f. G. m. Hilma Alfrida Wahlström, f. 
Barn : 
1. Adolf Albin, f. 1875" 4, e. o. hofrättsnotarie, revisor 1 1 G8 TERSMEDEN 

o. kommissionär i statskontoret (Stockholm) fi 

1906 M /u m. Hildur Emerentia Wahlberg, f. 1883" s. 
Söner: 

Carl-Adolf Theodor, f. 1909 22 /i. 

Bo Nils Gustaf Ludvig, f. 1911 28 /io. 
2. Carl August, i. 1876 9 ,'io, stabsadjutant o. kapten vid 

generalstaben, kapten i Vestmanlauds reg:te, O II:a 

Jmt, RISitMLO, Eg. Helsihgharon i Uppland 

samt, genom sitt gifte, del i hus i Stockholm. 

G. 1902 2 10 m. Helen Funch, f. 1876 so 6. 
Barn : 

Carl Harald Ninian, f. 1907 %. 

Carl Johan Eric, f. 1914 19 ,'a. 

Helen Margaretha, f. 1903 20 ;7. 

Carin Amalia, f. 1904 3l /io. 

Sigrid Elisabeth (Elsbeth), f 1908 24 ,s. 

Ulla Christina, f. 1912 1:l /io. 
S.Anna Alfrida Maria (Frida), f. 1872 23 /to. G. 

1904 28 /7 m. Ludvig Magnus Bååth, f. 1874 4 /s, fil. 

d:r, andre arkivarie i riksarkivet, LSHSH. Eg. o. 

beb. Sjörup (Långungen, Stocksund). 
4. Hilma Adolfina, f. 1878 14 'n, musiklanirinna (Lin- 
köping). Kommendörsätten 
Tersmeden, N:o 1940, B. 

Af adliga ätten Tcrsineden; uppflyttad i 
forna riddareklassen 1800; har friherrlig 
värdighet, enl. 37 § regeringsformen; ut- 
gången på manssidan 1914. 

Wilhelm Fredrik, frih., ryttmustare, f. G. m. Jncquette 
Elisabeth Tersmeden, f. 

Barn: 
1. Fabian, brukspatron, f 1877. G. m. friherrinnan Jo- 
hnnna Clvirlotta Fredrika Falkenberg af Trvstorp, f 
1913. 

Döttrar: 
Anna Eva Jncquette, f, 1863. Se friherrl. ätten Rappt. THAM 1109 

Märta, f. 1865 V G. 1890 B ,n m. Ernst Wilhelm 
Björkman, i han9 2:a gifte, f. 1845 10 /e, med. lic, 
f. d. förste provinsialläkare, K W O 2 kl, RNO (Ve' 
sterås). 

Ebba Adolfina Augusta, f. 1867 2 ,s. G. 1894 16 , 6 m. 
Carl Fredrik Engelbert Lundqvist, f. 1860 7 /n, bruks- 
patron, disponent för Ströms bruks aktb., R W O 
(Ström, Hudiksvall) 

Eva, f. 1869 13 /s. Fru Tersmeden (Djursholm). 
2. Ebba Carolina, f. 1843. Se friherrl. ätten Tamm. 
Adl. ätten Tham, 
N:o 1508. Från Sachsen ; hette "äfven förut Tham ; 
adlad 171(5; introducerad 171!); utgrenad i 
friherrl iga ätten Tamm, VOLLRATH HENRIK SEBASTIAN (son af 
bruksegaren Vollrath Henrik Sebastian Tham), 
f. 1867 - 8 6, verkst. direktör i Bergvik o. Ala 
uya aktb., ledamot af jernvsgsrädet, R W O. 
Eg. hus i Söderhamn. G. 1898 4 ; o m. Sigrid 
Helena Emilia Nykopp från Finland, f. 1872 10 a. 

Barn : 
Gustaf Sebastian, f. 1900 Ä2 /e. 
Percy Sebastian, f. 1905 8 c. 
Ingegerd Sofia, f. 1901 5 g. 
Hufvudmanuens moder: 
II c l i ne Gustaf va Mur ra g, f. 184." ,fl u 
enktt 1909 (Stockholm). 

Hufvudmannens syskon: 
I.Carl Percy Sebastian, (. 1869 \ 6, gt 
skeppsmäklare, v 
sunds rederiaktb. 

Eg. hus i Stockholm o. i Oxelösund. G. 1895 
29 /a m. Gerda Carolina Lundgren, f. 1868 18 , a. 

Barn: 
Claes Vollrath Sebastian, f. 1903 zs , i. G. 1861, ihaudlare, 

•kställande direktör för Oxelö- 
o. rederiaktb. Sverige, R W O. 1170 Carl Percy Sebastian, f. 1907 12 /io. 
Brita, f. 189B 28 / 6 . 
Ingeborg, f. 1902 15 /i. 

% er 1 da \ f.f. 1905 28 / 2 . 
Helena f 

2. Adolf- Wilhelm Sebastian, f. 1874 10 /», kapten 
vid Lifregementets grenadierer, G V:s 01 M 
(Stockholm). G. 1909 M /e m. Ebba Carolina 
Mathilda Virgin f. 1882 80 lo. 

Söner: 
Per-Adolf Wollrath Sebastian, f. 1910 l7 /«. 
//enry Wilhelm Sebastian, f. 1911 M /u. 

3. Henry Arthur Sebastian, f. 1884 6 /s, civil- 
ingeniör, driftsingeuiör för aktb. Ludvika bruk*- 
egares elektriska kraftverk (Lu d vika). G. 1911 
4 /9 in. Greta Nordlander, f. 1888 20 /7. 

Son: 
Gustaf Vollrath Sebastian, f. 1912 29 8. 

4. Sofia Charlotta Louise, f. 1871. Se friherrl 
ätten Tamm. 

■ b: Eva Anna Helena, f. 1872 13 / 8 . G. 1 ( J00 */» 
m. Erik Johan Jacobson, f. 1868 19 /io, kapten 
vid Vendes artillerireg:te, kontrolloflicer vid Ho- 
fors, RSO. 

Hufvudinaiinens faders syskon: 
1. Gustaf Wilhelm Selr stian, brukspatron, f 1911. 
G. 1873 m. Julia Elisabeth Louise Reuterskiöld, 
f. 1851 18 6 (Stockholm). 

Barn ■ 
1) Adam Gustaf Sebastian, f. 1875 20 , io, civilin- 
geniör, verkat, direktör i Huskvarna vapenfabriks- 
aktb., ordf. för stadsfullmäktige i Huskvarna, 
styrelseledamot i Jöuköping-Gripenberg9 jern- 
vägsaktb., landstingsman i Jönköpings län, R W 0, 
RRS:tA0 3kl. G. 1901 ia /s m. ffi lm a Lar- 
son från Finland, f. 1880 8 s. 

Barn : 
Sten Wilhelm Sebastian, f. 1904 n /4. 
Stig Carl Sebastian, f. 1909 31 /i. 
Mary, f. 1902 6 > THAM 1171 

2) Lennart Wilhelm Sebastian, f. 1880 7 /8, f. d. un- 
derlöjtnant vid Andra lifgrenadierreg.tct, austiild 
hos firman J. A. Kjellberg & Söner (Tok i o, 
Japan). G. l:o 1907 — 1909 (in. Ebba Louise 
Adolphine Ehrenborg, i hennes l:a gifte); 2:o 

1913 6 /'ö m. Katherine {Katie) Duer, f. 1888. 

Söner, i l:a giftet: 
Casper Wilhelm Sebastian, f. 1908 V» (V esters- 
löf, Hanaskog). 

i 2:a giftet: 
Wilhelm Yeend Sebastian, f. 1914 22 /s. 
B) Carl Wilhelm Sebastian, f. 1890 24 / 6) under- 
löjtnant vid Smålands husarregrte (Eksjö). (!. 

1914 15 /io m. grefvinnan Ellen Maria Marga- 
reta (Margaret) Hamilton, f. 1893 %• 

4) Louise Charlotte Elisabeth, f. 1874 Vi. G. 
1903 */ 7 m. Johannes Friedrich A Ifred von Freen, 
f. 1871 13 , ii, kapten vid Första badenska fält- 
artillerireg:tet, n:o 14, lärare vid Oberfeuer- 
werkerschule, RBMF O, It Bad O Z L, T M M 
(Karlsruhe, Baden). 

b) Emmy Sofia Elisabeth {Beth), f. 1882 n n, 
stiftsjungfru. 

6) Hed vi g Eva Augusta, f. 1884. Se frih. ätten 
Bennet. 

1) Anna Ingegerd Maria, f. 1887. Se adl. ätten 
af Klercker. 

8) Ebba Margareta Elisabeth, f. 1893 6 , i, stifts- 
jungfru. 

Fredrik August Sebastian, f. 1847 10 .4, sjökapten, 

ordförande i skogsvärdsstyrelsen i Hallands län, 

11 W O. Eg. Susegården, Margreteberg o. Marielund, 

alla i Halland (Susegården, Getinge). G. l:o 

1874 m. Maria Beata Ulrika Kuylenstierna, f 1876; 

2:o 1878 10 ,9 ni. Fredrika Emilia Juliana (Julia) 

Kuylenstierna, f. 185G 2 ; 10. 

Barn, i 1:8 giftet: 

1) Carl Gustaf Henrik Sebastian, f. 1875 22 /io, kon- 
torist vid Husqvarna fabrik. G. 1906 8 /io in. 
Maud Lilee White från England, f. 1879 l9 /n. 1172 THAM 

Barn : 

Carl Edvard Sebastian, f. 1909 'V 

Stellan Wilhelm Sebastian, f. 1910 2 g. 

Elsie Maud, f. 1912 7 /5. 

i 2:a giftet:' 

2) Hugo Wilhelm Sebastian, f. 1884 2 ,'g. Arr. o. 
beb. Marielund (Ilarplinge). 

3) Carl Yollrath Sebastian, f. 1894 28 10. 

4) Julia Maria Sofia, f. 1880. Se friherr], ätten 
Lilliecreutz. 

b) Anna Charlotta Augusta, f. 1881. Se friherrl 

ätten Leijonhufvud. 
G) Ebba Elisabeth Wilhelmina, f. 188S 18 /s. G. 

1910 u , 5 ni. Ernst Gustaf Wilhelm Axelson von 

Schoultz, f. 1881 ly /io, kapten vid Kungl. flottan 

(Karlskrona). 

7) Emmy Hedvig Euphrosyne, f. 1890 6 /i2 G. 
19l3J 6 ,Vm. Carl Ragnar Sterky, f. 1883 "/i, 
löjtnant ,_o. andre regementsadjutant vid Söder- 
manlands reg:te (Stre ngnäs). 

8) Amelie Harriet Susanna (Susi), i. 1893 4 , i. 

3. Emmy Beata Catharina, f. 1830 V Euka 1891 efter 
Alexander Wolter Rarasay, brukspatron (H els i ng- 
fors, Finland). 

4. Augusta Sophia Elisabeth, f. 1833. Se adl. ätten 
Kuylenstierna. 

b. Hedvig Lovisa Charlotta, f. 1849 "/ '«. G. 1876 31 t 
m. Antoine Nicati, f. 1841 18 , 12, professor (Flo- 
rens, Italien). 

Hufvudmannens faders farbroder: 
Sebastian, myntmästare, "j*. G. l:o in. Sophia Lovisa 
Kkensticrna, f. 

Barn : 
i. Per Vollvath Sebastian, f. 1845 6 , 7, med. d:r, pro- 
vinsialläkare i Tjusts distrikt af Kalmar läu, R X 
O, G V Sbm, R Bad O Z L 1 kl (Gamleby). G. 1874 
" c m. Johanna Eleonora Hallström, f 1851 1J 11. 

Barn : 
Nils Vollrath Sebastian, f. 1888 S, landtbruks- 
elev. THAM 1173 

Maria Sofia Lovisa, f. 1876 1B / 7 . G. 1906 17 /4 
m. Fredrik Jonathan Holm, f. 1873 \'r,, krono- 
liinsman i Aspelands härads vestra distrikt (V i r- 
s e r u m). 

Anna Elisabeth, f. 1878 ' e. G. 1898 >/« m. Gu- 
staf Anders Sören {Gösta) Göransson, f. 1865 11 /s, 
fil. d:r, adjunkt vid Högre latinliiroverket å Norr- 
malm (Stockholm). 

Ebba Beata, f. 1880 »»/a (Gamleby). 

Märta Henrika, f. 1883 4 s, stiftsjungfru, munk- 
lärarinna (Stockholm). 

Sofia, f. 1885 28 /s. G. 1911% m. L«d»i> 
CoW Harald Falkman, f. 188 "i 21 2. arkitekt 
(Göteborg). 

Eva Johanna, f. 1886 ",'s. G. 1911 20 12 ni. 
Johan Axel Sigfrid Hanning, f. 1877 13 4, 
inseniör vid Staffanstorps sockerbruk. 

Louise Sofia Ulrika, f. 1894 16 5. 
2. Ulrika Sofia Charlotta, f. 1841. Se adl. ätten 

Hammarskjöld. 
Z.Eva Maria Ulrika, f. 1852 u /8. Enka 1912 

efter Ludvig Edvard Rinman, kamrer (S t ockhol m). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen : 
Sebastian Mathias, advokatfisknl, f. G. m. Hilda Mal- 
vina Lovisa Turdfjell, f. 

Barn : 

1. August Sebastian Vollrath, löjtnant, f 1875. G. 
1870 m. Anna Sofia Emilia Wallöf f. 1843 19 /n 
(enka 2:o 1898 efter Knut Augnst Schwan, kapten) 
(Stockholm). 

Dotter: 
Eva Augusta, f. 1874. Se adl. ätten Wattrang. 

2. Viktor Henning Mathias, major, f 1898. G. 1876 
m. Elin Lovisa Margareta IJagströmer,t.lSöO/6 
(Stock holm). 

3. Frida Sojia Hilda Johanna, f. 1853 l /4. G. 1881 "/* 
m. Carl Anton Storck, f. 1848 19 10, f. d. bank- 
direktör (Stockholm). 1174 THAM 


Andra grenen: 
Casper Vollrath Viktor, hofpredikunt, f. G. m. I,'ll 
Carolina Augusta Invenins, f. 
Barn : 

1. Ernst Casper, f. 1862 13 /e, fil. kand., adjunkt vid I 
Högre allmänna läroverket i Karlskrona, fi 
1903 17 /io m. Carin Eli sabe tli bundgren,i.\%"l\ u «. I 

2. Carl Fredrik Sebastian, f. 1865 s /a, e. jägmästare, ,i 
skogsförvaltare vid Laxå o. Aspa Bruk, båda i Nerike 
(Åtorp, Laxå). G. 1899 l0 /i2 m. Ida Maria 
Therése Esplund, f. 18G5 7 /i. 

Son: 
Carl Vollrath Ilenric Sebastian (Carl- Ilenric), 

f. 1902 28 4. 

3. Henrik Casper, f. 1866 6 /b, med. lie., intendent 
vid Tranås Kneippanstalt, jernvägsläkare. G. 
1895 29 A m. FMsabeth (Betty) Maury, f. 1867 "e. 

Barn: 
Allan Vollrath Viktor, f. 1900 so /i. 
Carmen Ulrika Elisabeth, f. 1895 22 /i2. 

4. Ebba Sofia Theresia, f. 1863 n /9, lärarinna vid 
Nya elementarskolan för flickor i Göteborg. 

Tredje grenen: 
Casper, major, f. 

, Söner, i l:a giftet: 
l.Pehr Sebastian, major, f. G. l:o m. friherrinnan Hen- 
rik» Lovisa Augusta von Knorring, f. 

Söner: 
l)Pehr Anton Casper, kapten, f 1913. G. 1:0 ra. 
Hedvig Amalia Lovisa af Jocbniek, f 1870; 2:o m. 
friherrinnan Ebba Augusta Charlotta von Knorring, 
t 1907. 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Jonas Gerhard Casper Sebastian, f. 1855 7 /n. 
öfverstelöjtnant i Bohusläns reg:tes reserv, R S O 
(Uddevalla). G. 1888 8 /s m. Eva Johanna 
Beata von Ifall, f. 1862 18 ' 8 . 

Barn : 
Erik, f. 1890 »/»• THAM 1175 

Henrik, f. 1900 16/ i2. 
Greta, f. 1893 */i. 
(2) Per Ludvig Henrik Alexander (Sandy), f. 1857 7 /S, 
nfverste o. chef för Jönköpings reg:te, K S O 2 kl, 
RPrKr03kl (Jönköping). G. 1887 24 /u m. 
Anna Lovisa Satt och Dag, f. 1862 s0 /&. 
(B) Karl Anton August, f. 1858 21 /o, fil. lic, civil- 
ingenjör, rektor vid Tekniska elementarskolan 
i llcrnösnnd, studierektor vid Ilernösands ele- 
mentarläroverk för flickor, ordf. i styrelsen för 
sjunde distriktets döfstumskola, landstingsman i 
Vesternorrlands län, vice ordf. i stadsfullmäktige 
i Hernösand, R N O. G. 1888 4 i m. Eva 
Karolina Charlotta Floderus, f. 1865 30 /4. 

Barn : 
Karl-Gustaf Casper Manfred, f. 1888 15 /i2, 
fil. mag., jur. stud. vid Stockholms högskola, 
e. o. amanuens hos socialstyrelsen (Stock- 
hol m). 
Dagmar, f. 1891. Se adl. ätten ro» Konow. 
Harriet, f. 1899 n /o. 
(i) Sven Richard Walter, f. 1862 20 /8, kapten i 
Göta trängkårs reserv, RSO (Sköfde'). G. 1895 
23 /s m. Leonie Helene Marguerite (Margot) 
Bourquin frän Schweiz, f. 1868 *%>• 

Barn: 
Per Filip Sebastian, f. 1903 26 /4. 
Wilhelm Richard Sebastian, f. 1907 14 /n. 
Karin, f. 1895 28 ,'x2, stiftsjungfru. 
Blanche, f. 1897 12 /?, stiftsjungfru. 
(5) Gustaf Harry, f. 1867 13 ,'s, kapten o. kompani- 
chef vid Skaraborgs reg:te, RSO (Sköfde). G. 
1899 5 /i2 m. Clara Gustafva Amalia [Amelie) 
Blom, f. 1874 a /t. 

Söner: 
Harry Sebastian, f. 1900 12 / 10. 
Per Gustaf Harry, f. 1905 24 ,5. 
Percy Harry, f. 1906 28 g. 
Lennart Harry Casper, f. 1910 22 6. 1170, THAM i 2:a giftet: 
(6) Emelie Augusta Sofia Lovisa, f. 1872 21 , io. G 
1910 u , 9 m. Johan K ni i l Bvink, f. 1842 "/i, 
t', d. nttmästare vid Kronprinsens husarreg:te, 
RSO (Törns ii t er, Gössäter). 
LM Henrik Alexander Sebastian, kapten, f löiH) (i 
1872 m. .Innu Charlotta Nauckhoj}, f. 1842 "i 
(Stockholm). 

Barn: 

(1) Henrik Alexander Sebastian, f. 187f> 8 2, kanten o. 
kompanichef vid Vcstmanlands reg:te, It R S:t A O 
likl (Sommarro, Vesterås). G. 1903 ls io m. 
El se Treschow, f. 1880 8 -,. 

Söner: 
Henrik Alexander Sebastian (Alex), f. 1907 " is. 
Michael Richard Henrik, f. 1910 2 %. 
Kils Johan Carl-Henrik, f. 1912 9 /u. 

[2) Annie, f. 1873. Se adl. ätten Lagerbielke. 

\\) Gustaf Wilhelm Vollrath, major, f 1901. G. 1874 
in. Sigrid Hedvig Fredrika Lorichs, f 1845 19 n 
(Stockholm). 

Söner : 
{1) Gustaf Vollrath Sebastian, f. 187G 27 /4, austiild 
hos aktb. A. Christiernsson (Stockholm) 

(2) Fredrik Richard Vollrath, f. 1877 2 \ io, löjtnant 
i Vestmanlands reg:tes reserv, tjenstg. hos H. K. IL 
Hertigen af Vestmanland, gvmnastikdirektör, O II S 
Gbmt, G V Sbm, 11 W O, R D D O, Il I S:t M L O, 
RFrHL, RRS:tA031cl (Balingsholm, Hud- 
dinge). 

(3) Per Vollrath Alexander, f. 1879 10 ii, löjtnant 
o. reg:tsadjutant vid Lifreg:tets grenadierer, gym- 
nastikdir. (Örebro) G. 1910 ,2 /ö m. Carin 
Vendela Maria Möller, f. 1888 ,0 /4. 

Dotter: 
Sigrid Frances Elisabeth, f. 1911 20 3. 

(4) August Vilhelm Vollrath, f. 1883 ' o, löjtnant vid 
Göta lifgarde, G V:s 01 M, R R S:t St O 3 kl (Stock- 
holm). G. 1912 '-' 12 m. Karin Helen Berg, f. 
1882 u ,'o. THAM 1177 

Son: 
Adolf Wilhelm Vollrath Sebastian, f. 1913 Vi*. 
4) Axel August Richard, löjtnant, f 1877. G. 18G8 
in. friherrinnan Katarina Elisabeth Eugenia (Lisen) 
von Knorring, f. 1844 10 o (Stockholm). 
Barn : 

(1) Carl Sebastian, t 1871 ' 12, tjenstemau (Djurs- 
holm). G. 1902 2B /a m. Magda Christina Bränn- 
ström, f 187;-! n c. 

Barn: 
Xils Richard Sebastian Carlsson, f. 1905 " 10. 
rtontie Elisabeth, f. 1903 \t. 

[2) Sophia Elisabeth Charlotta, f. 1875 Va. G. 1VK)7 
5 c ni. Johan Gotthard (J ohn) Ewerlvf, i hans 2: a 
gifte, f. 1863 24 ,a, vice häradshöfding, byråchef i 
generaltullstyrelsen, R N O, G M b g, ' Rysk M 
(Djursholm), 

2. Henrik Sebastian, öfverstelöjtnant, "j". G. m. Lovisa 
Charlotta Bagge af Söderby, f. 

Son : 
Henrik Sebastian, rvttmästare, f 1908. G. 1856 m. 
Sophia Elisabeth Charlotta Tamm, f. 1837 31 ' 3 
(Köping). 

i 2:a giftet: 

3. Carl Erik Sebastian, landtbrukare, f. G. m. Helena 
Johanna Kampf, f. 

Barn : 

1) Johan Henrik, f. 1852 26 /io, arbetare (Göteborg). 
G. m. Anna Maria Persdotter, f. 1838 20 /i2. 

Barn : 
Axel Julius, f. 1875 13 6, sjöfarande i amerikansk 

tjenst. 
Clara Helena, f. 1880 */io (Boston, USA). 

2) Claes August, f. 1860 13 /4, snickare (Göteborg). 
G. 1884 2 ,'n m. Alida Christiansdotter, f. 1862 °/4. 

Barn : 
Erik Vollrath Sebastian, f. 1891 7 s, anstäld vid 

statens jernvägar (Göteborg). 
Ellen Sofia Victoria, f. 1887 l2 <7 ) butikbitriiden i 
Hedvig Augusta Helena, f. 18S8 ir> io* Göteborg. 1178 THOTT 


Adéle Elisabeth, f. 189-1 l8 /o, lagerbiträde (Göte- 
borg). 
3) Ida Matilda, f. 1857 25 /s. Enka 1912 efter Carl 
Johan Alfred Kampf, handelsbiträde (Lidköping". r^™T 
PriheiTl. ätten Thott, 
N:o 301. 

Urgammal dansk-skänsk adlig ätt: naturall- 
serad 10li4; friherrlig 1778; introducerad 177'.': 
har greflig värdighet, hvilken dock endast åt- 
följer äldsta sonen, son efter son. OTTO GUSTAF ERIK (.son af kabinettskammarherren 
grefve Otto Thott o. grefvinnan Ebba Elisabeth Augusta 
Sparre af Söfdeborg), f. 1854 2 /4, tjenstgör. kabinetts- 
kammarherre hos II. M. Konungen, öfverstelöjtnant 
i armén, major i Kronprinsens b.usarreg:tes reserv, 
styrelseledamot i Malmö- Ystads jernviigsaktb., O II S 
Gbmt, OILsJmt, K N O 1 kl, R S O, G V Sbm, Stk 
ÖFrJO, KEVOlkl, K Bad O Berthold I Z 1 kl o 
O Z L 1 kl, K Fr II L, R Pr R Ö O 2 kl, K I S:t Mo.LO 
2 kl, R R S:t St O 2 kl m kr, R Pr Kr O 2 kl, R Ö Jernkr 
O 2 kl, RPTo. SO, RSA02kl, Siarn O Hv E 3 kl 
(Roslätt, Svedala). G. 1879 5 /a m. Augusta 
Eleonora Gustafva Hallenborg, f 1857 10 /9. 
Barn : 

1. Gustaf Otto Tage Stig, f. 1885 a9 /t, löjtnant i Kron- 
prinsens hnsarreg:tes reserv, godsförvaltare (Ba- 
stionen, Skabersjö). G. 1911 2 ".U m. friherr- 
innan Margareta Louise (Greta) Bennet, f. 1887 30 /9. 

Döttrar: 
Margareta Elisabeth, f. 1912 n /s. 
Graziella Ingeborg, f. 1913 ,a /u. 

2. Ingeborg Louise, f. 1881. Se friherrl. ätten Bonde. 

Hufvudmannens äldre broder: 
Se grefl. ätten Thott. 

Hufvudmannens yngre broder'. 
Erik Otto Ivar, f. 1859 '°/i2, major i armen, rytt- 
mästare i Kronprinsens husarreg:tes reserv, chef för THOTT 1170 

remontdepoten vid Herrevadskloste r, RSO, R 
D D O, R Pr Kr O 3 kl. Eg. Villa Ekebo vid Malmö 
o., genom sitt gifte, del i Ekebyholm i Rosla- 
gen (Ljungbyhed). G. 188f> 12/ i 'm. friherrinnan 
Ebba Fredrika Beck-Friis, f. 1864 z /i. 
Barn: 

1. Erik Ove, f. 1885 20 /n, civilingenjör (London). 

2. Claes Erik, f. 1888 5 /s, löjtnant vid Kronprinsens 
hnsarreg:te (Malmö). G. 1913 22 :< m. friherr- 
innan Caroline Marina Strömfelt, f. 1892 14 /u. 

Son: 
Thord Claesson, f. 1913 10 /i2. 

3. Ebba Brigitta, f. 1890. Se friherrl. ätten Bennet. 

Hufvudmannens farbröder 
(söner af majoren grefve Tage Kjell Thott o. fri- 
herrinnan Ulrika Maria Margaretha Amalia 
Barnekow) : 

1. Th or, f 1835 10 /is. Beb. eget hus i Ystad. G. 1879 
26/ 7 m. grefvinnan Hellevid Posse, f. 1848 27 /s. 

Barn : 

1) Fredrik, f. 1881 n /i, löjtnant vid Skånska dragon- 
regitet (Ystad). G. 1912 iB fa m. Anna Sophia Mar- 
gareta (Greta) Dyrssen, f. 1889 26 /& 

Dotter: 
Anna Margaretha Birgitta, f. 1914 19 /s. 

2) Amelie, f. 1880 "/a, stiftsjungfru. 

2. Ake Waldemar, f. 1842 b /2, f. d. öfverste i armén o. 
öfverstelöjtnant vid Skånska dragonreg:tet, R S O (Stock- 
holm). G. 1875 16 ,'2 m. grefvinnan Ellen l/enriette 
Agathe Wachtmeister af Johannishus, f. 1853 BB /ia. 

Söner. 
DThor Ivar Otto, löjtnant, f 1909. G. m. Ragnhild 
Bernhardina Strindberg, f 1901. 

Dotter: 
Ragnhild Ebba Ingeborg, f. 1901 20 /5 (S t o c k h o 1 m). 
2) Hans Axel Waldemar, f. 1878 4 /i, kapten i 
Svea lifgarde, Skvtte G M, R Bad O Z L 2 kl m ekl, 
OffFrIP (Stockholm). G. 1906 20 /s m. Märta 
Anna Charlotta af Petersens, f. 1882 26/ 9. 1180 THOTT Söner: 
Åke Waldemar Gösta, f. 1908 28 /n. 
Gösta Ivar, f. 1910 8 / 8 . 
3) Axel Thorbjörn, f. 1882 7 /i2, löjtnant vid Svea lif- 
garde, R R S:t St O 3 kl (Stockholm). G. 1906 5 /io m. 
Louim Elisabeth Charlotta Reuterskiöld, f. 1884 V". 

Döttrar: 
Karin AxdtioVer, f. 1909 7 ,7. 
Sigrid Axelsdotter, f. 1911 V.12. 

Yngre gren af ätten: 
Gustaf, ryttmiistare, f. G. l:o ra. friherrinnan Ulrika 
Christina Thott, f; 2:o m. friherrinnan Irmingard Char- 
lotta Margaretha Thott, f. 

Harn, i l:a giftet: 
Lovisa Ulrika (Ulla), f. 1858. Se grefl. ätten Éhrensvård. 

i 2:a giftet: 
Fritz Gustaf Christian, f. 1868 */*, fleurist (Pasadena, 

Californien, US A). 
Anna Margareta, f. 1866 iB :i, sjukgymnast (Baden- 
Baden, Tyskland). 
Greti. ätten Thott, 
N:o 114. 

Grefiig 1807, och åtföljer grefliga värdigheten 
ldsta sonen, son efter son: introducerad ISOS. TAGE ALEXIS OTTO (son af kabinettsknmmarherren 
grefve Otto Thott o. grefvinnan Ebba Elisabeth 
Augusta Sparre af Söfdeborg), f 1852 3 r>, öfverhofjiig- 
miistare, ordf. i stvrelsen för Malmö-Ystads jernvägs- 
aktb., O II S Gbmt, O II:s Jrat, K W O 1 kl, Sik E V O, 
StkBadOZL, Stk I S:t M L O, It Pr Kr O 1 kl, Stk 
Meekl Schw G O, Stk Rum S O, Stk D D O, K Pr 1 1 L, 
HRS:tA0 2kl. Inneh. o. beb. Skabersjö fidei- 
kommiss i Skåne. G. 1885 10 m. Hedvig Gabri- 
ella llallenborq, f. 1859 8 i. TIGERCl.OU 181 
Adl. ätten Thulstrup, 
N:o 2329. Fråu Danmark ; adlad 1858, eul. 37 § rege- 
ringsformen ; introducerad 18f>9. . BROR T HURE (son af statsrådet Carl Magnus 
Thulstrup, nobil. Thulstrup, med. Hedvig Christina 
Akrell), f. 1848 b /i, adelsman vid äldre broderns död 
1902, f. d. underlöjtnant vid Svea artillerireg-.te o. kapten 
i fransk tjenst, artist (tecknare), R W O (New-York). G. 
1879 3 s in. Lucie Jolly Bavoillot, f. 1856 4/ 6. 
Hufvudmanncns iildre broder: 
Carl Ludvig Henning, öfverste, f. G. m. friherrinnan 
Agnes Carolina Guladis Fleetwood, f. 

Döttrar: 
Ebba, f. 1872 n /7. G. 1896 10 12 m. Jakob Gustaf 
Pettersson, f. 1866 2 Vs, jur. kaud., borgmästare i 
Södertelje, ledamot af riksdagens andr.i knmmare, 
RNO, RWO. 
Amelie, f. 1877 19 /s. G. 1907 16 /i m. Alfred Dett- 
mar Dressel, f. 1878 " 8 vi, musiker (London). 
A.dl. ätten Tigerclou, 
N:o 844. Kran Holsteiu ; bette 
lad 1H73; introducerad 
manssidan 1S(U. Johan Albrecht, kapten, f. G. in. Catharina Ulrika Kiiek 
i Finland, j. 

Dotter: 
Ebba Christina, f. 1820 21 7 (Linköping). 1182 TIGERHIELM 
åmå! J: Adl. ätten Tigerhielm, 

N:o 817. x?jjwf %i-}ffl'l Svensk ätt frän Vestergötland ; hette förut 
■yyfä\i/t< f w--}j Karlström: adlad Ui(J9: introducerad 1G7'2. CARL G U S T A F SEWED (son af jägmästaren Sewed 
Edvard Tigerhielm o. friherrinnan Euphrosyne Eu- 
genia Antoinetta Aurora Akerhielru af Margrethelund), 
f. 1872 1 /a, sjökapten, befälhafvare på ångaren Gute 
från Visby, f. d. reservunderlöjtnaut vid Kungl. 
flottan. G. 1898 26/ i m. Gerda Sofia Catharina 
Melin, f. 1875 l /a. 

Barn: 
Rolf Oskar Sewed, f. 1900 14 /io. 
Ingrid, f. 1899 ib ji, stiftsjungfru. 
Hufvudruannens syskon: 
Roland David Conrad, f. 1885 22 /n, iugeniör, 
tjensteman vid Pacitikbanan, SMbg (San Fran- 
cisco, USA). 
Hulda Rosa Hilma Adéle, f. 1876. Se friherrl. ätten 

Akerhielm af Margrethelund. 
Anna Viola Amalia, f. 1881 2 ,3. G. 1902 */s m. 
Carl Gustaf Andersson, f. 1873 27 7, ingeuiör vid 
Nva förenade elektriska aktb. i Ludvika. 
Elsa Eleonora, f. 1882 24 ,o. G. 1902 12 ,s m. Carl 
Gustaf Englund, f. 1871 7 , u, jägmästare i Vestbo 
revir (Jönköping). 

Hufvudmanueus faders syskon 
(barn af löjtnanten David Gustaf Tigerhielm o. 
Eleonora Elisabeth Nordengreu: 
1. Axel Viktor Botvid, sjökapten, f. 
Son: 
BengtGustaf Axelsson, styrman, fl898. G. 1894 m. Clara 
Johanna Mana Eckert, f. 1875 22 , 7 (Stockholm). 

Dotter: 
Nanna Sofia Maria Elisabeth, l 1895 20 /2, stifts- 
jungfru. I TIGERSCHIÖLD 1183 

2. Fredrik Wilhelm, f. 1841 16 9, f. d. öfverjiigmästare, 

R W O. Eg. Smådalarö med Rosenön samt Granö i 

Södertörn (Stockholm). G. 1877 2:! '9 m. Naéma 

Maria Xolund, f. 1858 ",'b. 
Son: 

Bengt Fredriksson, f. 1879 12 /8, förste korrespondent vid 

aktb. Skånska handelsbankens hufvudkoutor i Malmö. 

o. Oscar August, stationsinspektor, f 1910. G. 3:0 1909 

m. Anna Sojia Andersson, f. 1879 1S , 9 (Alingsås). 
i. Amalia Charlotta, f. 1842 2 , 12. ' Enka 1905 efter 

Alexander Wilhelm Lagerborg, ingeuiörstabskapten i 

tinsk tjenst (Helsingfors, Finland). 

Yngre gren af ätten: 

Lars Gustaf, notarie, f. G. m. Anna Christina Eriksson, 
i hennes 2:a gifte, f. 

Dotter: 
Amalia Therése Selanir, f. 1848 20 , 12 (Stockholm). Adl. ätten Tigerschiöld, 

N:o 1087. 

Från Sehwaben; hette förut Horubeeu 
eller Horubein ; adlad; 1GS6; introducerad 
samma år. GUSTAF OSKAR MAXIMILIAN (son af hofjuukareu Carl 
Wickman Tigerschiöld o. hans 2:a fru, Lovisa Christina 
Boström), f. 1849 ' 2, bleckslageriarbetare (Stockhol m), 

Uufvudmanuens halfsvster 

(dotter af hofjuukaren Carl Wickman Tigerschiöld o. 

hans l:a fru, grefvinnau Sophia Charlotta 

Mörner af Morlanda): 

Eva Augusta Ebba Sophia, f. 1834 31 /i8- Enka 1873 efter 

Frans Reinhold Hellström, komminister (Stockholm). 

Hufvudmanueus systrar: 

Laura Constance Erika Lovisa, f. 1841 18 ,. 10 (Stockhol m). 

Sofia Ida Eugenia Christina, f. 1844 15 /e. Enka 1912 efter 

Anders Reinhold Sutidholin, handlande (Stockholm). 
1184 T1GEKSCHIÖLU 

Hufvudmannens farbroder: 
Gustaf Beruhard, kapten, f. G. m. Gustafva Hytthon, j. 

Barn: 
1. Edvard Ludvig, landtbrukare, f. G. m. Marie Louise 
Gustafsson, f. 

Barn: 

1) Ernst Ludvig, f. 1855 2 , 12, disponent o. verkst. di- 
rektör för Svenska juteväfveriaktb., RWO (Stock- 
holm). G. 1895 5 9 111. Alice von Proschwitz, f. 
1872 24 / 7 . 

Barn : 
Carl Edward Herbert, f. 1905 1C ,'s. 
Anna Maria Elisabeth, f. 1896 Vs, stiftsjungfru. 
Hedvig Ida M a rg re ta, f. 1897 S1 /8j stiftsjungfru. 

2) Hugo Edvard, f. 1860 2B /2, fil. kand., vice hiirads- 
höfding, kansliråd i ecklesiastikdepartementet, ordf. i 
styrelsen för Gunnebo bruks nva aklb , stadsfull- 
mäktig i Stockholm, K N O, R W Ö, K Bad O Z L 2 kl, 
L L A. Eg. Öster-Mnlma i Södermanland (Stock- 
holm). G. 1890 18 /iä in. Esther Mathilda Augusta 
Xeijber, f. 1871 "/". 

Barn : 

Allan Magnus Hugo, f. 1891 19 9, jur. stud. vid Stock- 
holms högskola. 

Kjell Magnus, f. 1893 24 /ii, elev vid tekniska hög- 
skolan. 

Bo Magnus, f. 1907 8 /7. 

Brita Maria Augusta, f. 1901 19 5, stiftsjungfru. 

3) Åke Bernhard, f. 1862 20 3, fil. kand., underlöjtnant 
i Kungl. flottans reserv (Vadstena). 

4) Ida Matilda, f. 1858 "c G. 1877 "s 111. Carl 
Fredrik- Flodman, f. 183S ls 6, f. d. postmästare, 
HW O, GM (Uppsala). 

'I.Emilie Magdalena, f. 1830 5 6. G. 1851 u 7 111. Carl 
Georg Möllenborg, f. 1826 2& ii, kamrer Eg. o. bcb. 
Kråkeniis i Småland (Ve.xiö). 

'6. Sigrid Ingeborg, f. 1832 i3 /i. Enka 1891 efter Nils 
Johan Lindvall, förste landtmiitare. Kg., tillsammans 
med sina barn, o. beb. Jo 11 sgärd i Småland (Ro ttue). 118.' i.JTelene Fredrika, f. 1836 7 /s. Erika 1913 efter Cnrl 

August Uddgren, kyrkoherde (Qville). 
b. Eva Johanna Bernhardina, f. 1838 25 /b. EnTca 1908 

efter Pehr Erik Åkerlind, egendomsegare (Stockholm). 
Adl. ätten Tigerstcdt. 
N:o 1227. 

Svensk ätt från Dalarne; hette förut Fali- 
länder; adl. 1691; introducerad 1693; grenar 
af ätten finnas i Finland. 

JARL ERIK RAGNAR (son af överstelöjtnanten Ed- 
vard Severin Tigerstcdt), f. 1884 22 7. Arr. o. beb. 
Näsby (Tumba). 

Ilufvudmauuens moder: 
Martha Sofia Tigerstedt från Finland, f. 1863 M /o. G. 
1883, enka 1911 (Näsby. Tumba). 
Adl. ätten Toll, 

N:o 2078, C. 

Urgammal tysk adlig ätt, ursprungligen från 
Holland; naturaliserad 1772; introducerad 1770; 
en gren har friherrlig värdighet, enl. 37 s re- 
geringsformen. 

ERIK GUSTAF FREDRIK, f. 1901 31 , 12. 
Ilnfvudmannens föräldrar: 
Se friherrl. ätten Toll. 

Hufvudmanuens systrar: 
Kerstin Sofia Elisabeth, f. 1897 l6 /'*. 
Brita Maria Adelaide, f. 1898 */a. 
\'era Maria Johanna, f. 1905 26 / 8 . 

Hufvudmanuens farfaders bröder: 
1. Nils Reinhold, kapten, f. G. m. Anna Laura Nemophila Hellman, Rarn: 1) Carl-August Nils, f. 1879 S1 /». e. o. notarie i Svea 
hofrätt, praktiserande jurist o. advokat, delegare i 1186 TOLL 

Hudiksvalls handels- o. advokatbyrå (Hudiksvall) 
G. 1912 ,2 'io m. Elisabeth Janzon, f. 1883 " >o. 

Dotter: 
Anna Karin Elisabeth (Li*em), f. 1914 '%, etift»- 
juugfrn. 
2) Anna Marie-Louise, f. 1867 23 ,4. G. 1902 M 3 m. 
Anders Janzon, i hans 2:a gifte, f. 1852 8 i, f. d. 
bruksegare (Flåten, Jerle). 

3) Anna Sofia Nemopkila, f. 18G8 5 7, teckningsliirarinna 
vid realskolan o. elementarläroverket för flickor i 
Oskarshamn. 

4) Elsa Kjerstin Ulrika, l 1870 10 ,6. G. 1899 1& / 8 m. 
Magnus Richard Rydberg, f. 1870 7 /i2, apotekare, 
innehar apoteket i Ahns. 

b) Eva Gertrud Elisabeth, f. 1870 l8 ,'i2, postexpeditör 
(Göteborg). 
2. Gustaf Axel, hofmarskalk, generalmajor, f 1912. G. 
m. Hedvig Elisabeth Ottiliana Charlotta von Post, f 1899. 

Barn : 
l)A'aW Osvald, f. 1862 2 /n> öfverste o. chef för Wendes 
artillerireg:te, K S O 2 kl, K D D O 2 gr, K S A O, 
LKrVA (Kristianstad). G. 1891 18 / 8 m. fri- 
herrinnan Anna Louise Elisabeth Fleeticood, f. 
1867 28 /is. 

Harn: 
Karl Gustaf Axel, f. 1894 23 /9, officersvolontär vid 

Norra Skånska infanteri regttct. 
Axel Florns Oswald, f. 1897 Ve. 
Carl Johan Christopher, f. 1902 16 ,4. 
Hedvig Elisabeth Louise, f. 1892 9 /s, stiftsjungfru. 
Elsa Marie Louise, f. 1900 4 /&, stiftsjungfru. 
2) Gustaf August, kapten, f 1911. G. 1892 in. 
Fanny Emilia Augusta von Post, f. 1872 s /is. Eg. 
Hormesta i Uppland o. villan Åsen i Uppsal a samt, 
tills, med barnen, 1 /i Skattmansö i Uppland. 

Barn : 
Johan Christofer, f. 1894 16 /io. Eg. l /i Skatt- 
mansö i Uppland. 
Nils Gustaf Florns, f. 1897 u i 
Gustaf Åke, f. 1903 8 r,. ! TOLL 1187 

Sten Erik Oswald, f. 1906 iu :.. 
Hedvig Maria Lovisa, f. 1893 "/'». G. l'.)14 30 ,a 
111. Herman Fredrik Michael Arosenius, f. 1885) 
""■.i, underlöjtnant vid Upplands reg:te (Up psal a). 
Augusta Margareta Elisabeth (Greta), f. 1896 24 i. 
Brita Eva Charlotta, f. 1901 12 ;c. 
3) Ebba Eva Augusta, f. 1872 8 /3, lärarinna vid nor- 
malskolan för flickor (Stockholm). 
i) Sigrid Maria Lovisa, f. 1879 27 /e. G. 190U "/» 
m. Anders Gustaf Ericsson, f. 1860 2l . 8, med. lic, 
stadsläkare i Köping, läkare vid Johunnesdals 
brunns- o. badanstalt. 
3. Ludvig August, löjtnant, f 1866. G. m. Selma Char- 
lotta Sofia af Ekenstam, i hennes l:a gifte, f 1911. 

Barn : 
Johan Atigust, f. 1805 c ,2, häradshöfding i Gottlands 

uorra härads domsaga (Visbv). 
Ebba, f. 1803 7 /is (Stockholm). 

Hufvudmannens farfaders farbröder: 
1. Nils Ludvig Christofer, öfverste, f. 
Son: 
Johan Ludvig Oswald, generalmajor, f 1889. G. l:o 
ni. Maria Charlotta Aurora Mathilda Onchterlony, f. 
Söner, i l:a giftet: 

(1) Xils Mauritz Gabriel, f. 1862 4 /5, sjökapten, befäl- 
hafvare på ångaren Dux (Stockholm). G. 1898 
l8 /s m. Cecilia Elisabeth Hagström, f. 1873 I5 /2. 

Barn : 
Nils Ostvald, f. 1901 »,'e. 
Elisabeth Mathilda Gabriella, f. 1899 »/t. 

(2) Oswald Georg Edward, f. 18(54 *%, med. d:r, 
liikare vid Chicago »Policlinic and Hospital» 
(USA). G. 1906 l 7 m. lierthe Hagen. 

(3)Reinold Gustaf, f. 186F) M /n, affärsman (R i c h- 
i.iond, London) G. l:o 1891 (ni Alma Marie 
Christianne Prom-Möllcr); 2:o ni. Ewelyn Ed- 
vards, (. 188-1 »/s. 

Barn, i l:a giftet: 
Kilen Greta. f. 1894 ! 3. 
Kisa Maud Mathilde Nicolint Alma, f. 189f) M 11. 1188 TOLL 

Maud Helga Elisabeth, f. 1897 ,8 / 9 . 
Edith Dagmar Emilia, f. 1902 5 / 3 . 

i 2:a giftet: 
Leslie Mer vyn, f. 1909 18 /e. 
(4) Eric Florus Axel, f. 1868' a /7, superintendent vid 
S:t Bartholomei hospital i New- York. G. 189fi 
ra. Signe Ingeborg Svensson. 

Barn: 
Eric Oswald, f. 1896.. 
Johan Edward, f. 1901. 
Ingeborg Anna Mathilda, f. 1898. 
2 Per Axel, rvttmästare, f. 

Son: 
Carl Johan Christofer Axel Adam, rvttmästare, f 188'J. 
G. 1861 m. Ebba Marie-Louise Theodolinda Wern- 
stedt, f. 1840 27 /s. 

Söner: 
Axel Wilhelm Florus, f. 1862 17 /s. Eg. hälften i 
Hjularöd o. i Harlösa, häda i Skilne (Södra S al- 
ler up, K värn by). 
Hans Gustaf, f. 1865 29 /b, kammarherre, f. d. andre 
sekreterare i utrikesdepartementet, styrelseledamot 
i Ystad-Eslöfs o. i Laudskrona-Kjefliuge-Sjöbo jem- 
vägsaktb., Il Pr Kr O 3 kl. Eg. hälften i Hjularöd 
o. i Harlösa (Hjularöd, Harlösa). G. 1899 10 /n 
m. grefvinnan Anna Maria Wilhelmina Christina 
Falkenberg af Bålby, f. 1876 *"/»• 

Dotter: 
Brita Katarina Anna Marie-Louise Hansdottev, 
f. 1900 °'n. Friherrl. ätten Toll, 
N:o 314, 

Adopterad friherrlig 1813, enl.^ 37 § rege 
ringsformen; Introducerad samma Sr. 

JOHAN ERIKSSON (son af marindirektören frih. Erik 
Oswald Toll o. Johanna Elisabeth Nermau), f. 1866 13 io, 
Z^-J^^^ *- i/y&^S?^**-^*- T0RNÉRH1ELM 1180 

friherre vid faderns död 1913, kapten o. kompanichef 
vid Svea lifgarde, R S O, R Pr Kr O 3 kl, R Fr II L, 
RIS:tMLO. Eg. Vansta i Södertörn (Stockholm). 
G. 1896 2S /& m. Kerstin Maria von Rettig från Fin- 
land, f. 1876 %. 

Barn : 
Se adl. ätten Toll. Adl. ätten Tornérhielm, 

N:o 1655. 
Svensk ätt frän Vestmanlaud ; hetto förut 
Salmoon: adlad 1719; introducerad 1720. GUSTAF (son af kaptenen Axel Fredrik Wilhelm 
Tornérhielm), f. 1877 '", i, kapten o. kompanichef 
vid Svea lifgarde, Off Ben Sv Stj O, R I S:t M L O, 
RPrRÖ04kl (Stockholm). G. (1901— 1908 m. 
friherrinnan Ebba Margareta Akerhielm af Blombacka, 
i hennes l:a gifte). 

Barn : 
Bo Lars Gustaf \ 

Rudolf Karl Ulhelm ) 
Margareta, f. 1902 "/b, stiftsjungfru. 
Elsa, f. 1905 6 /3, stiftsjungfru. 

Hufvudmannens moder: 
Louise Fredrika Cervin, f. 1854 2 Vt. G. 1874, euka 
1882. Omg. 1891 2 % m. Gustaf Albert Oldberg, f. 
1839 17 /i2, f- d. kapten vid Svea artillerireg:te, R S O, 
RWO, RFrHL (Stockholm). 

Hufvudmannens syster: 
Elsa, f. 1875%. G. 1898 5 /n'm. Carl Johan Hjal- 
mar Lindhé, f. 1872 */i, f. d. kapten i Södermanlands 
reg:te. Eg. o. beb. Hagby i Södermanland 
(Folkesta). 

Hufvudmannens faders syskon 
(barn af överstelöjtnanten Johan Abraham Tor- 
nérhielm o. Susanna Fredrika Silfwerbrand): 
Johan Cnrl Abraham, kanslisekreterarc, j 1899. G. 1871 1 190 TORKÉRHIELM 

ni. Ingeborg Georgina F.sselius, i hennes 2:a uiftc [ 
1834 */i (Stockholm). 
Sophie Charlotta Eleonora, f. 1834. Se adl. ätten RM 

Plomgren. 
Hedvig Fredrika Amelie, f. 1838 5 ,'i (Stockholm). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Jouas Abraham, häradshöfding, j. G. m. Sophia Mari» 
Bagge af Södcrbv, f. 

Barn: 

1. Fredrik Gustaf, vice haradshöfding, f 1910. G. ra. 
Mathilda Djurberg, f 1906. 

Barn : 

1) Thor Ragnar, f. 18<)4 \ o, civilingeniör, chef för o. 
innehafvare af brunnsborruingsbolaget i Sköfde samt 
verkst. dir. o. disponent för Nva aktb. Tekn. fa- 
briken Guld (Stockholm) G. l:o*1903(m. ElsaMaria 
Magdalena Frunck); 2:0 1912 lu ii m. Nanna Augusta 
Cecilia Fröderberg, f. 1870 "fl. 

Dotter i l:a giftet: 
Gunhild Matilda Erika, f. 1904 "'a. 

2) Anna Matilda Sofia Erika, f. 1862 n a, bokhållare å 
jernviigsstyrelsens trafikkontor (Stockholm). 

3) Ebba Fatima, f. 1865 29 /s (Stockholm). 

2. August Abraham, f. 183*2 u /s, f. d. underlöjtnant vid 
Elfsborgs reg:te (Uppsala). G. 1871 m. Thekla 
Aurora Autoinette Andersson, i hennes 2:a gifte, f 1898. 

Dotter: 
Amelie Augusta Thekla Sofia, f. 1872 19 /3 . G. 189(5 80 ,io 
in. Carl Otto Peter Hofflander, f. 1864 *° it, major 
vid Upplands infauterireg:te, RSO (Uppsala). 

3. Carl Wilhelm, krouolänsman, f 1886. G. 1879 ni. 
.1 manda Sofia Maria Gistrand, f. 1843 21 4(S t oc k h ol ni). 

4. Erik Werner, f. 1838 M /a, borgmästare i Halmstad, 
ordf. i Hallbäcks pensionsstiftelse, kronans ombud i sty- 
relsen för Halmstad Bolmens jernviigsaktb., K N O, K 
W O. Eg. o. beb. Fridhem vid nämnda stad. G. 187(1 
* 12 m. II i Ida Cecilia Christina Linnea Boije af Gennäs, 

f.1846 2G /5 . TORNÉRHIELM 1191 

f». ,/unas Adolf, f. 1841 ", 7, f. d. hamnkapten (Lands- 
krona). G. 1881 26 /io m. W il helmint Marie Petrea 
Theresia König från Danmark, f. 1862 28 /2. 

Barn : 
Botvid Carl Erik Fritiof, f. 1884 "Via, kontorist 

(Boston, US A). 
Ingeborg Anna Sojie Marie, f. 1882 4 , 12, stiftsjungfru, 

sjuksköterska vid Röda korset (Landskrona). 
Astrid, f. 1891 17 /s (Malmö). 
Ruth Vera, f. 1895 ■•/«. 
fj.Hilda Gustafva, f. 1839 18 /2. Enka 1902 efter Frans 
Ferdinand Lundeberg, borgmästare (Laholm). 

Andra grenen : 
Rudolf Victor, öfverhofstallmästare, f. G. m. friherrinnan 
Eva Henrika Stierncrona, f. 
Son: 
Gustaf David Rudolf, f. 1854 7 /i, f. d. landshöfding i 
Malmöhus län, ordf. i länets hushållningssällskap o. 
skogsvårdsstyrelse, i styrelserna för Sulitelma aktb., för 
Helsingborgs kopparverksaktb., för Skånska super fosfat - 

0. svafvelsyrefabriksaktb., för Höganäs-Billesholms aktb., 
för Hyllinge aktb., för Skromberga aktb. o. för II el - 
singborg-IIessleholms jernvägsaktb., K m st k N O, K 
W O 2 kl, G M, R Pr Kr O 1 kl, Stk D D O, L L A. Eg. 
Vrams-Gunnarstorp o. Gedsholm, båda i Skåne 
(Gunnarstorp). G. 1880 is /s m. Charlotte Sofia 
Anlcarcrona, f. 1859 17/ s. 

Barn -. 

1. Rudolf Gustaf Viktor, f. 1889 16 /i. Arr. o. beb. Ul- 
rikedal (Gunnarstorp). G. 1913 2 */b m. grcf- 
viuuan Christina Birgitta {Stina) Dt la Gardie., f. 
1891 ' M n. Eg. del i Borrestad i Skåne. 

Son: 
Gustaf Johan Rudolf, f. 1914 1B s. 

2. Erik Gunnar, f. 1895 24 /9. 

3. Ena Ebba Viktoria, f. 1881. Se gren. ätten Hamilton. 
-i. Ebba Iltdvig Charlotta, f. 1887. Se grefl. ätten 

De la Gardie. 1192 
TR El- FEN BI- KG Adl. ätten Trafvenfelt, 
N:o 519. 

Hette förut Trafvare': adlad lfinO; introdu- 
cerad 1652. HJALMAR LUDVIG (son af kaptenen Reinhold 
Ludvig Trafvenfelt o. Hulda. Carolina Ekelund), f. 
1851 U /io, major i armén, kapten i Södermanlnndi 
regrtes reserv, befalhafvare för Askersunds rullförings- 
område, artist (målare), gymnastik- o. ritlärare vid 
Barnskolan i Askersuud, R S O. 

Hufvudmanneus syskon: 

Arvid Ludvig, kapten, f 1900. G. 1895 m. Amalia Augusta 
Fernanda (Nanda) Nylund, f. 1859 " n (V ads te n a). 

Reinhold Ludvig, f. 1853 15 /7, med. lic, regements- 
läkare vid Norrlands drngoureg:te, RWO (Umeå). 
G. 1895 28 /ia m. Torborg Urawe. f. 1862 °/d. \ 
Adl. ätten Treffenberg, 
N:o 1113. 

Från Polen; hette förut Curry ; adlad 1G*7; 
introducerad 1G89; en gren tinnes i Nord- 
amerika. R N S T CONRAD (son af landshövdingen Nils Curry 
Engelbreclit Treffenberg), f. 18G8 "/s, e. o. hof- 
riittsnotarie. Inneh., tillsammans med sin yngsta 
svster, Asbriicka fideikommiss i Vestergötland. Beb. 
egen villa vid Djursholm. G. 1901 17 /io m. Siri 
V est a Engström, f. 1877 18 /s. 

Barn : 
Lars Curry, f. 1906 15 /2. 
Fanny Karin, f. 1908 10 /8, stiftsjungfru. 
Ebba Margareta, f. 1910 2 \ stiftsjungfru. 
Amelie Elisabeth, f. 1911 '''', 10, stiftsjungfru. TREFFENBERG 1 1 9 3 

Hufvudmannens moder: 
Ebba Charlotta Höök, f. 1S38 10 /'u. G. 1862, enka 
1897. Beb. egen villa vid Djursholm. 

Hufvudmannens svstrar: 
Eva Charlotta, f. 1863 8 /9 . G. 1883 Ve m. Frans 
Christofer Kempe, f. 1847 6 /s, fil. d:r, grosshand- 
lare, f. d. tysk vice konsul, verkst. direktör för 
Mo o. Domsjö aktb. o. för sulfituktb. Mo o. Dom- 
sjö, KWOlkl, KN0 2kl (Stockholm). 
Elin Sofia, f. 1864 10 /ia. G. 1000 10 /is m. Per Olof 
Clarholm, f. 1860 12 ,7, med. lic, lusarettsläkare i 
Karlstad, RWO. 

Hufvudmaunens faders halfsystrar 
(döttrar af löjtnanten Curry Gabriel Treffenberg 
o. hans 2:a fru, Juliana Fredrika Lovisa Charlotta 
Andrea Stillman från Danmark): 
Zelma Emilia Carolina Johanna, f. 1851 26 /i. G. 
1882 2l / 8 m. Peter Louis Petersen, f. 1842 ao /ia, 
skådespelare (Köpenhamn). 
Dagmar Matilda Henrietta Fredrika, f. 1853 10 /s (Kö- 
penhamn). 

Hufvudmannens faders farbröder: 

1. Carl Leouard, kapten, f. G. m. Ann Ursula Abbot från 
Vestindien, f. 

Dotter: 
Carolina Eleonora Viktoria, f. 1848 13 /ia (Hernösan d). 

2. Adolf Otto, öfverste, f . G. m. Johanna Lovisa Borelius, f. 

Söner: 

1) Adolf Oskar, kapten, f. 

Son: 
Johan Adolf, sågverksinspektor, f 1896. G. 1894 m. E b b a 
Theresia Andersson, f. 1870 n /j (omg. 1911 10 /a 
in. Per Johan Forsgren, f. 1876 30 /ia, kammar- 
skrifvare vid tullförvaltningen i Stockholm). 

Döttrar: 
Ebba Mina Charlotta, f. 1895 30 /s. 
Elsa Ada Johanna, f. 1897 7 /s. 

2) Fredrik Gillis, f. 1843 3 , 7 , f. d. kapten vid Göta 
artillerireg:te, KS O (Sundbyberg). G. 1872 m. Anua 
Wendela Maria Svinhufvud i Westergötland, f 1891. 1 104 TKi I Barn : 

Carl Otto Gillis, f. 1873 ! % (Stockholm). 

Johanna Dagmar Maria, f. 1875 28 /t. G. 1902 16 , 10 
m. Johan Erik Lindberg, f. 1873 sl 12, medali- 
gravör, R W O, LKA (Stockholm). 

Nanna ' Wendela Maria, f. 1885 10 'g, stiftsjungfru 
(Sundbyberg). 
Adl. ätten von Troll, 
N:o 2039. 

Svensk ätt, ursprungligen från Söderman- 
land oeli Dalarne; hette förut Troilius j adlad 
1756; introducerad 1770; utgången i Sverige 
påmaussidan 1880; äldre grenen lefver i Fin- 
land och liar der friherrlig värdighet. Samuel Gustaf, landshöfding, f. G. m, 

Lovisa von Ilermausson, f. 

Dotter: 
Anna Carolina Alexandrina, f. 1851. 

Ramel o. adl. ätten Bråkenhielm. grefvinnau Sophia Se friherrl. ätten 
Adl. ätten Trolle, 
N:o 36. rgainmal svensk-dansk adlig ätt; natu- 
serad och introducerad 1689 ; har friherrlig 
dighet, enl. 37 § regeringsformen. ULF NILS NILSSON, f. 1890»%, underlöjtnant vid 
Kronprinsens husarreg:te (Strömsholm). 
Ilufvudmannens föräldrar: 
Se friherrl. ätten Trolle. 

Ilufvudmannens systrar: 
Vl/ca Viveka, f. 1892. Se adl. ätten Wrangel. 
Hilla Brita, f. 189-1 %. 
Fredrika Ebba Margareta, f. 1899 sl /io. 
Sigrid Anna Yl/va J/illegard, f. 1902 %. TKOl.I.E 1 ] 95 

Ilufvudmauneus farbröder 
(söner af kammarherren Carl Axel Trolle o. 
Ebba Carolina Eva Maria Charlotta Toll): 

\. Carl- Axel, f. 1862 29 /e, vice hiiradshöfding, ordf. i 
Skånska hypoteksföreniugen, ordf. o. -verkst. direktör 
i Frosta härads sparbank, ordf. i styrelsen för Ousby- 
holiU8 aktb., ledamot af styrelsen för Sveriges allm. 
hypoteksbank, vice ordf. i styrelsen för Skandinaviska 
kreditaktb , landstingsman i Malmöhus län, KW 2 kl, 
K N O. Eg. Klintehus o. Teijarps gård samt arr. o. hel). 
Fulltofta, allt i Skåne. 

2. Eric Birger, f. 1863 ss /9, landshöfding i Östergötlands 
län o. ståthållare på Linköpings slott, kammarherre, 
förutv. statsråd o. minister för utrikes ärendena, f. d. 
envoyé, ordf. i Östergötlands läu9 hushållningssällskap 
samt, i Göta kanalbolag o. dess direktion, It o. K af K 
M O, O II S Gbmt, O ll:s Jmt, G V:s 01 M, Stk DDOm 
brilj, K It S:t Al New O, Stk E V O, Stk Ö S:t St O, Stk 
Fr H L, It Pr It Ö O 1 kl m kr o. Kr O 2 kl m kr, Kin Drak 
O 1 kl 3 gr, Stk Serb Hv Ö O, Stk P O da C, Stk Sp O 1 C, 
Turk O O 1 kl, Storoff Meckl Schw G O, It Bad O Fidel, 
KSA02kl, KltumKrO, Off Helg Leop O, OffIS:tM 
o L O, It Sp C Illa O, Siarn Kr O 4 kl, It N St O O. Eg. 
Bjellerup i Skåne (Linköping). G. 1893 15 /n ni. 
grefvinnan Augusta Charlotta Alice Gyldenstolpe, f. 
1872 2 %, T Chefk O 1 kl m brilj. 

Barn : 
Erik Gustaf Nils, f. 1901 "/». 
Katarina Ebba Alice Fredrika (Karin), f. 1894 ""/V 

llufvudmannens faders farbroder: 
Birger, ryltmästare, f. G. m. Ulrika Wilhelmina Eleonora 
Liboria Arnell, f. 

Söner: 
1. Nils Gustaf Fredrik, f. 1839 "/c, f. d. ryttinästare 
i Skånska husarreg:tets reserv, It S O (Landskrona). 
G. 1882 21 o m. friberriunan Ulla Augusta Sofia Fal- 
kenberg af Trystorp, f. 1860 ,9 ,'io. 

Barn: 
1) Carl Fredriksson, f. 1885 "/», f. d. banktjänsteman 1 196 TROLLE (Paris). G. 1908 28 /'io m. Elin Annie Josephine 
Spendrup, f. 1887 28 /io. 

Son : 
En son, f. 1913. 

2) Gustaf Fredriksson, f. 188B o 18 '9, elev vid AlnarpB 
landtbruksinstitut (Alnarp, Akarp). 

3) Nils Fredriksson, f. 1895 13 ,s. 

A) Eva Ebba Charlotta, f. 1888 sl /s, stiftsjungfru. 

b) Anna Georgina, f. 1890 10 ; 4. G. 1912 "/u m. Gustaf 

Victor Emanuel Aulin, f. 1888 20 i, praktiserande 

veterinär i Landskrona. 
2. Lars Birger, kapten, f 1914. G. 1882 m. Botilda 
(Tilda) Pehrsson, f. 1859 6 7 (Slag t ofta, Hörby). 

Barn : 
Axel, f. 1885 16 ,io, affärsman (San Ju au E vaugelista, 

Vera Cruz, Mexico). 
Nils Birger, i. 1887 20 /ii, affärsman (San .Ingo 

Tuxtla, Vera Cruz, Mexico). 
Fredrik Waldemar, f. 1891 9 n. 
Hedvig, f. 1884 °/«, bokhållare i Sydsvenska kredil- 

aktb:s afdeluingskontor i Lund. 
Ulla Viveka, f. 1890 Vt. 
Z.Herlöf Wilhelm, f.1854 5 /?, rentier (K astbe rgn, Eslöf). 
Friherrl. ätten Trolle, 
N:o 360. Friherrlig 1816, 
introducerad 1817. enl. 37 § regeringsformen NILS AXEL ARVID (son af kammarherren Carl Axel 
Trolle o. Ebba Carolina Eva Maria Charlotta Toll), 
f. 1859 s %, friherre vid farbroderns död 1890, förste 
hofjägmästare, ordf. i styrelserna för Sveriges utsädes- 
förening o. för brand- o. lifförsäkringsaktb. Skåne, vice 
ordf. i Malmöhus läns hushållningssällskap o. i styrelsen 
för Lund-Trelleborgs jernvägsaktb., O II S Gbmt, O 11:8 
Jmt, K W O 1 kl, R N O, K D D O 1 gr, Hush G M, L AF TROLLE 1197 LA. iDneh. fideikommissegendomarna Trollenäs o. Full- 
tofta samt eger Ljusekull, alla i Skåne (Troll enas). G. 
1888 15 /io m. friherrinnan Anna Eleonora Sofia Leijon- 
hufvud, f. 1869 Vs. 

Barn : 
Se adl. ätten Trolle. 
Adl. ätten af Trolle, 

N:o 2105, B. Dansk släkt: hette förut Trolle; adlad 1758; 
introducerad 1777; har utgrenat sig i kommen- 
döraätten af Trolle. 

CARL JOHAN HENRIK (son af agronomen Johan 
Hugo af Trolle o. hans l:a fru, friherrinnan Anna 
Maria Cederström), f. 1899 ,8 /i. 

Hufvudmannens half broder: 
Georg Herman, f. 1903 12 /7. 

Hufvudmannens stvfmoder : 
Rlanche Mathilda Engxoall, f. 'l879. G. 1902, enka 
1904 (Trefvinge, Saltsjö-Duf näs). 

Hufvudmanneus faders svskon : 

1. Carl Richard, kontorschef, f 1893." G. 1885 m. Maria 
Ottiliana Jansson, f. 1868 10 /s. Omg. 1914 6 ,' 9 m. 
Axel Gustaf Knoch, f. 1867 2 %, direktör (Djurs- 
holm - E k e b y ) . 

Barn: 

Adolf Richard, f. 1889 14 /i2, konsulent (Djursholm- 
Ekebv). 

Elsa Maria, f. 1886 14 /8. G. 1904 8 /o m. Thomas 
Sebastian (T horn) IIuss, f. 1882 27 /n, skeppsredare 
o. skeppsfurnerare i Cardiff, England. 

Karin Margareta, f. 1887 "/is. 

2. Erik Henning, f. 1863 2 /s, landtbrukare (Gustafsro, 
Bromsten). G. 1890 */s m. Augusta Fredrika Falin, 
f. 1862 "A- 

S.Ebba Albertina Viktoria, f. 1859 ,9 ,'u (Trollevi, 
Saltsjö-Dufnns). 1198 AF TROLLE 


Hufviulmannens farfaders halfsyster 

(dotter af kaptenen Georg Carl af Trolle o. bana 

'2:a fru, Eva Christina Magdelo): 

Em m a Maria Charlotta, f. 1843 2 6. Enka 1907 efter Axel 

Anton Lundgren, revisionskommissarie (Stockholm). 

Yngre gren af ätten: 

Per Reinhold, löjtnant, f. G. l:o m. Fredrika Charlotta 
Äkerstein, f. 

Son: 
Nils Henning Victor, byggmästare, f 1889. G. l:o m. 
Christina Mathilda Zetteratröm, f ; 2:o 1874 m. Gustaf va 
Charlotte Bergström, f. 1850 ,0 , i (Stockholm).' 

Döttrar, i l:a giftet: 
Anna Fredrika Matilda Henninggard (Nanna), f. 1846 
5 '-.. Fru af Trolle (Se lån ger, Sundsvall), 
i 2:a giftet: 
Hildur Charlotta Viktoria, f. 1875 28 /a (Stockholm). 
Maria Lovisa Amalia, f. 1876. Se adl. ätten Schildt. 
Märta Frida Ulrika, f. 1878 V \ „ .. . . 
Signe Gustaf-a Elisabet h, f. 1886 Ve j l Mnckh " l,n) - 
Kommendörsätten 
af Trolle, N:o 2105, A. Af adliga ätten af Trolle ; uppflyttad i forns 
iddarcklassen 1778. HBRLUF AUGUST MAGNUS HENRIKSSON (son af 
sekundlöjtnanten Henrik af Trolle o. Hilda Ulrika 
Agneta Sjöberg), f. 18<>.'i " 4, jur. lic, vice häradshöv- 
ding, tjensteinan öfver stat hos generalpoststyrelsen. 
Eg. hus i Stockholm samt eg. o. beb. villan Ek vik en 
i Södertörn (Saltsjö-Dufnäs). G. 1902? 11 m. Agnet 
Anna Maria Nilsson, f. 1878 " 7 , 8. 

Söuer: 
II er ved- Ulf Olof Ilerluf, f. 190f) 30 m. 
llerluf Olof Magnus Henrik, f. 1906 3 .'io. 
Hnfvudinannens systrar: 

Hanna Udda Ulrika, f. 1861 "/s. G. 1885 ° 11 in. Carl TORNEBLADH 1199 Johan Fredrik Ilenckel, f. 18f)9 n /i, grosshandlare (Hel- 
singborg). 

Christina Alice Charlotta {Nina), f. 1865 24 ,2. G. 1890 
3 10 m. Emil Otto Lindgren, f. 1803 7 6, stndsveteriniir 
i Vestervik. Eg. hus derst. 

Elisabeth Therese, f. 1867 iB /i. G. 189S 18 /e m. Per 
Martin Theodor Wetterling, i hans 2:n gifte, f. 1848 
6 ,8, kyrkoherde i Östra Ny pastorat af Linköpings stift 
(Höckerstad). Adl. titten von Törne, 
N:o 1824. 

Samma släkt, som adliga ätten Törncb 
hette förut Törne; adlad 1727; introdm 
samma ar. MICHAEL GUSTAF AUGUST (son af kaptenen Nils 
August von Törne o. Gnstafva Charlotta Stjernberu;), f. 
1841 29 / , kamrer (Hy b o). G. 1888 ni. Erika Wilhel- 
mina Engströmer, f 1901. 

Harn : 
Carl Gustaf Helmer, f. 1889 2 /i, skogselev (II vbo). 
Helfrid Gustafva Wilhelmina, f. 1891 */'i, stiftsjungfru. 
Hufvudmannens broder: 
Hugo Bernhard Seybrandt, kamrer, f 1910. G. l:o 1881 
m. Maria Gisberg, f 1900; 2:0 1902 m. Carolina (Linn) 
Söderberg, f. 1847 9/ 3 (Linköping). 

Dotter i La giftet: 
Siri Maria, f. 1890 4 /i, stiftsjungfru. 

Adl. ätten Törnebl.adh, 
N:o 1702. CA 111, LEONARD (son af kaptenen Edvin Leonard T 1 200 TÖRNEBLADH 

nebladh o. Rosalia Fredrika Antoinetta Gu9tafva Unge), 

f. 1852 6 /e, förste 9tationsskrifvare vid statens jernviitrar. 

föreståndare vid ilgodsexpeditionen i Linköping. G. 

1S89 9 /i2 m. Erika Clementine Joachimsson, f. 18(51 19 s. 
Barn : 

Hans Gustaf, f. 1898 20 /io. 

Carl Eskil Edvard, f. 1900 9 /s. 

Ingrid Fredrika Elisabeth, f. 1890 V n. G. 1914 ° n 
in. Jacob Emanuel Bronner,. f. 1880 27 /5, kontors- 
skrifvare i jernvägsstvrelsen (Stockholm). 

Anna, f. 1892 »/e. 

Signe Margaretha, f. 1901 20 /s. 

Hufvudroannens syster: 
Hilma Anna Beata, f. 1850 6 /i. Enka 1910 efter Johan 

Fredrik Janson, postmästare (Stockholm). 

Yngre gren af ätten: 

Gustaf, öfverstelöjtnant.f. G. m. Brita Johanna lledenblad, f. 
Söner: 

1. Ivar, i. 1828 'Ve, f. d. landskamrerare i Stockholms 
län, KW O 2 kl, RNO (Stockholm). G. 1866 m. 
Edla Maria Elisabeth Berndes, f 1884. 

2. Henrik Ragnar, lektor, bankofullmäktig, f 1912. G. 
1863 m. Elisabeth Af ar i a Siljeström, f. 1842 ", b 
(Stockh olm). 

Barn: 

Carl Gustaf Henrik, f. 1872 2C /io, jur. utr. kand., 
kanslist vid Riksbankens hufvndkontor, R W O, G 
V:s01M, OffNONO, OffFrIP (Stockholm). 

Signe Af aria, f. 1864 2 /io. G. 1894 27 /n m. Charles 
Leonard Georges Berden, f. 1862 !9 /i, rentier 
(Neuilly vid Paris). 

Aina Christina, f. 1877 3 /2. Fru Aspelin (Stock- 
holm). 1201 
N:o 100. 

Gammal svensk adlig ätt: introducerad 1025; 
f utgrenad ijriherrliga alten Uggla ; grenar finnas 
i Finland. Finska ättegrenen: 

Första linien: 
CLAES GUSTAF (son af akademieräntmästaren Claes 
Coustatitin Hjalmar Napoleon Uggla o. Josephine 
Elisabeth Lindberg), f. 1851 10 12, jur. kand., härads - 
höfding i Vestmaulands södra domsaga, 11 N O (Ves t er- 
as). G. 1891 2 %m. Gertrud MariaSundén, t. 1863 V 

Son: 
Claes Daniel Claesson, f. 1894 u /i, med. stud. vid 
Karolinska institutet (Stockholm). 
Hufvudmannes syskon: 

1. Torsten, f. 1869"/*, auditör vid Södra skånska 
infanterireg:tet, ombudsman vid sparbanken i Lund, 
stadsfullmäktig derst., RWO. Eg. villa i Bjärred. 
G. 1902 4 /e m. Signe Anna Eleonora Sandberg, f. 
1875 »«/•• 

Barn : 
Erik Torstensson, f. 1900 17 /2. 
Henning Torstensson, f. 1909 ', a. 
Ingegärd Torstensdotter, f. 1903 ",3, stiftsjungfru. 

2. Alfhild, f. 1854 31 /i2. Enka 1900 efter Carl Axel 
Christian Bergh, med. d:r (Stockholm). 

Hufvudmannens farbröder 
(söner af kammarherren Claes Gustaf Uggla o. 
Sophia Carolina von Stahl): 
Samuel Emil, överstelöjtnant, f. G. m, Maria Gustafva 
Lindberg, f. 

Barn : 
1) Arvid Emil, f. 1857 "/u, öfverste o. chef för Verra- 
lands reg:te, R S O. Eg. villa Grankullen i Borås 
(Karlstad). G. 1890 "11 m. Alma Augusta Sjö- 
blom, f. 1809 20 9. 1202 UGGLA 

Barn : 
Arvid Claes Gustaf, f. 1896 "a, reservofficemoloo- 

tär vid Verrnlands reg:te. 
Claes Emil, f. 18 ( J7 8 .9. 

Ruth Maria Emilia, f. 1892 '" 7. G. 1914 */« M. 
Sven C:son Lindberg, civilingeniör (Uddeholm). 
Alma Elisabeth, f. 1894 »■/«. 
Ed»*/* So/e, f. 1904 27 /s. 

2) Ingeborg, f. 1850 28 /e. . G. 1872 2 s 111. CJaéi 
Ludvig Curling, f. 1840 " 1, f. d. godsegare, ordf. i 
Elfsborgs läns skogsvårdsstyrelse, R N O, R W O, G M 
(Borås). 

3)Sofie Gustaf va, f. 1852 20 /n (Göteborg). 
2. Knut Hjalmar, kapten, f 1887. G. 1853 111. Saru 

Maria von Segebaden, f. 1830 l8 /lä (Sköfde). 
Barn: 

Hjalmar, f. 1854 30 /7, major i armén, kapten i Skars- 
borgs reg. tes reserv, disponent för Sköfde utskänk- 
ningsaktb., R S O, ÖMM. Beb. egen villa i Sköfde. 

Knut Eric Axel, f. 1861 5 , 1, major i Vestgöta reg:tes 
reserv, ordf. i drätselkammaren i Sköfde, i Skaraborgs 
läns städers hypoteksförening o. i styrelsen för Sköfdc- 
Axvalls jernvligsnktb., R S O, R \V*0 (Sköfde). 

Ellen Sofia, f. 1856 16 ,'6. Enka 1912 efter Albert 
Fredrik Ewert, godsegare (Sköfde). 

Elisabeth Charlotta Maria, f. 1858 22 /s. G. 1890 4 /.o 
m. Wilhelm Theodor Ewert, f. 1842 2f '/n, gross- 
handlnre i Göteborg, R K C Xlllrs O, RWO. 

Andra linien: 

Johan Wilhelm, kronolänsuian, f. G. m. Christina Ulrik» 
Schönning, f. 

Barn: 
I.Carl Alfred, f. 1841 8I .'i, garfverifabrikör (Norr- 
boan, Norrbo). G. 111. Eva Margareta Lindberg, 
f. 1843 2fi / 7 . 

Barn: 
1) Johan Alfred, f. 1863 22 U, garfverifabrikör 
(Afva, Delsbo). G. Lo 1895 m. Kjerstiu Johns- 
son, f 1904; 2:o 1913 m. Kristina Uhlfeldt. UGGLA 1203 

Barn i l:u giftc( : 

Carl Alfred, f. 1897 »/«. 

Johan Is i dov, f. 1898 19 /«. 

0»Jtar Leonard, f. 1900 31 /io. 

.SijFne Margareta, f. 1895 21 /n. ' 

BW<a Amalia, f. 1890 22 /io. 
2) Ca?-/ Herman, f. 1865 so /b, heinmansegare i Nor- 

dunung i Helaingland (Delsbo). G. 1890 9 /n 

ni. Sigrid Larsson, f. 18(59 7 7. 
Barn: 

CoW Gottfrid, f. 1894 19 ,2. 

EWA Äoieri, f. 1898 18 /i2. 

Sigrid Amalia, f. 1904 17 M. 
3M/ma Johanna, f. 1859 7 /5 (Norrboån). 

4) Ida Helena, f. 1860 20 /o, husförestånderska vid 
Berg i Östergötland (Mantorp). 

Ö) Ulrika Amalia, f. 1867 23 12 I 

6) Hilda, f. 1872 V12 (Norrboån). 

7) Frida Margareta, f. 1875 H 1 | 

Erik Robert, direktör, f 1914. G. 111. Adina Matilda 
Asklöf, f 1910. 

Barn : 

1) Allan Robert, f. 1878 27 /5, löjtnant i Vesterbottens 
reg:te, öfverste i persiska gendarmeriet (Shiran, 
Persien). G. 1913 16 /< m. Ida Evelina Augusta 
Petersen, f. 1879 10 /i. Eg. Anneberg å Vcrmdön. 

Dotter: 
Ingeborg, f. 1914 ' a. 

2) Isak Wilhelm Robert, f. 1880 G , 6, civilingeuiör, an- 
stäld vid aktb. Ljungströms ångturbinfabrik (Fin- 
spång). 

'6) John Robert, f. 1883 7 /7, löjtnant vid Vcndes artil- 
lerireg:tc, SkyttcG M (Kristianstad). G. 1911 
17 '10 m. friberrinnun Karin Margaretha Darnc- 
kom, f. 1883 l5 /i2. 

Dotter: 
Elisabeth Charlotta, f. 1912 3 /i2. 

i) Dinng Hilaria (Hilly), f. 1879 24 /b (Tranås). 

5) Elin Ulrika, f. 1885 lc /i. G. 1907 37 /s m. Arthur 1204 UGGLA 

Bernhard Nordfors, f. 1871 6 's, grosshandlare (kh«, 
Finland). 
G) Marie- Louise, f. 1887 3 V G. 1906 *%o ra. 
Johan Axel Robert Hultman, f. 1879 21 , n, kamrer 
vid Malmö stads gasverk. 

3. Ida Maria Wilhelmina, f. 1836 1S ,'4. Euka 1873 
efter Erik August Jochman, godsförvaltare (Norr- 
köl) i ng). 

4. Julia Christina, f. 1842 5 /io .(Hudiksvall), 
h.Thekla Lovisa, f. 1848 22 '2. Enka efter Lars Printz, 

heminansegnre (Delsbo). 

Vermländska ättegrenen: 

Första limen: 

Jakob Fredrik Theodor, kammarherre, f 

G. 111. grefvinnan Josephina Albertina 

Charlotta Fredrika Lovisa Stenbock, f. 

Barn : 

1. Carl Otto Knut Theodor, f. 18:VJ V12, artist (målare) 
(Newark, USA). G. 2:o 1906 21 /o m. Nellit 
van Wagener Smailes, f. 1881. 

Barn : 
Eric, f. 1912 7 /i. 
Margaretha, f. 1907 7 /s. 
Theo Magna, f. 1909 7 /to. 
Sigrid, f. 1914. 

2. Margaretha Charlotta Johanna Fredrika, f. 1858 
3 < (Helsingborg). 

Andra linien : 
Jan Gustaf, landtbrukare, f. 

Söner: 
1. Fredrik Gustaf, guldsmed, f. G. 2:o m. Maria An- 
dersdolter, f. 

Barn: 
1) Johan Gustaf, f. 1854 28 ; 10, sorterare vid snickeri- 
fabriken vid Vålberg i Vermland (Nor). G. 
1878 9 /'n m. Maria Christina (Ma ja-Stina) Wen- 
nerberg, f. 1856 28 /s. 
UGGLA 120. r ,10 m. BarD: 
Carl Frithiof, f. 1888 "/"■ 
Anna Ingeborg, f. 1880 »/io. G 1903 

Carl Johan Larsson, f. 1876 o, skräddar- 
mästare (Åmål). 
Agnes, f. 1886 12 /s. 
Thyra Elisabeth, f. 1892 3, /o. 
Olga Paulina, f. 1896 ■/«■ <0 „ 

2) Karta io.m, f. 1851 6 / 6 . G. 1878 m. A./* 
Peter M/mot», f. 1851 (Arboga). 
2. Carl Wilhelm, fanjunkare, f. G. m. Maria Christina 
Bergman, f. 

Barn: ^ 

1) Carl Gustaf Emil, handlande, f 1911 G 188.) 
m Lovisa Nilsson, f. 1863 19 /4. Eg., tillsammans 
med barnen, o. beb. Ekebol i Vermland (Verm- 

skog). 

Barn : 
Carl Harald, f. 1888 18 ,s, anstäld hos Smith 
& C:o (Minneapolis, Minn., USA). G. 1J1U 
i8 /5 m. Emily Norman, f. 1890 2 /o. 
Ragnar Enoch Bernhard, f. 1892 */i, anstäld 
hos Smith & C:o (Minneapolis, Minn., U S A,. 
Paul Werner, f. 1893 8 /io. 
Sia ur d Eberhard, f. 1S96 ",'t. 
Ät««r Maria, f. 1890 "/«■ G. 1911 V- m. 
Osiar AVedeZf, F. 1890 lfi 4 (Minneapolis, 
Minn , USA). 
Clary Gunhild Lovisa, f. 1898 «. 
flerta CTCrifcfl, f. 1901 9 /i. 
Eka Christina, f. 1903 I0 ;c. 
A',«rin Jenny Viola, f. 1906 2C ,'o. 
2) Anna Maria Eleonora, f. 1842 u / ii | ( n r ,• (l 
S) Hedvig Sofie Lovisa, f. 1846 V12 f F j öle) . 
4) Crtrtfca MZfierfine, f. 1852 3 .s I 
Tredje linien: 
Anders Julius, löjtnant, \. G. m. Emilia Sophia Mathilda 

Bäck, f- 

Dotter: 
Sofia Emilia (Si), f. 1850. Se adl. ätten Ileijkenskjuld 1206 UGGLA 

Fjerde linien ; 
Leonhard Fredrik, styckjunkare, f. 

Söner: 
1. Jonas, major, f. 

Söner: 

1). Tonas Edvard, inspektor, f. G. in. Petronella Ulrik» 
Linderborg, f. 

Barn: 
Carl Pontus, handlande, f 1879. G. 1878 in. Olivia 

Xatalia Ahrenberg, f. 1851 2 's (Göteborg). 
Emilie Edvardina, f. 1845 25 /9. Enka 1909 efter 
Carl Leonard Andersson, grosshandlare (Gö teborg). 
2) Claes Adolf Emil, fanjunkare, f 1900. G. ra. Clara 
Maria Zellroth, f 1911. 

Barn: 
(l)Carl Jakob Albert, f. 1852 S1 /s, kontorist ho» 
stenhuggerifirman A. K. Fernström (S turko). G. 
1906 2n /i2 m. Maria Charlotta U/gren, f. 1809 »•/«. 
(2) Clas Adolf Emil, f. 1858 u ,h, flaggunderoflicer 
vid Kungl. flottan, svärdsman (Karlskrona). 
G. 1881 ^ o in. Alma Hedvig Erika Rubin, l 
1851 17 ,io. 

Barn : 

a) Ivar Gustaf Adolf, f. 1883 ,Q /u, nnderofficers- 
korporal vid Kungl. flottan (Karlskrona). G. 
1912 20 /4 ra. Alma Teresia Ingeborg Mår- 
tenson, f. 1889 s /2. 

Son: 
Claes Sixten Ivarsson, f. 1913 "/a- 

b) Claes Axel Edvard, f. 1886 3 /s, sjöman af 1 kl. 
vid Kungl. flottan (Karlskrona). G. 1912 "A 
ra. Nanny Victoria Hasselbom, f. 1888 '%. 

a) Claes Adolf Emil, f. 1890 15 /s, lagerbokhållare 
hos grosshandlare Qviding (Karlskrona). 

d) Gerda Clara Sofia, f. 1888 is /t. G. 1909 l % m. 
Hjalmar Edvin Reinhold Svensson, f. 1881 25 7, 
uuderofticerskorporal vid Kungl. flottan (Karls- 
krona). 

e) Agda Alma, f. 1892 ,6 /io. 
CA) Edvard, f. 1863 '»/i, kontrollör n höte] Krön- UGGLA 1207 

prinsen (Stockholm). G. 1895 88 'io m. Anna 
Maria Larsson, f. 1870 28 /«. 

Son : 
Henning Claes Wilhelm', f. 1898 */i. 
(4)Ifildur Augusta Emerentia, f. 1865 l ln, små- 
skolelärarinna (Tjur kö). 
2. Leonhnrd Magnus, överstelöjtnant, f. G. in. Hedvig 
Maria lianer, f. 

Söner: 
l)Axel Johan Leonhard, landthrukare, f 1883. G. 
1876 in. Ingeborg Margareta Darild, f. 1854 t4 /io 
(Götehorg). i 

Barn : 
Carl-Axel Leonhard Darild „ f. 1877 28 ,3, general- 
agent för United Engin & C:o (London). 
Hedvig Alfhild Ingeborg, f. 1878 %>. G. 1900 M b 
ni. Arvid Herman Uddenberg, f. 1870 3 , s, ingeniör, 
bryggmiislare vid porterbryggeriaklb. D. Carnegie & 
C:0 i Göteborg. . 

Gertrud Edith Wilhelmina, f. 1881 28 a,, kontorist 
(Göteborg). 
2) Claes Adolph, stationsinspektor, f 1907, G. l:o 
m. Jenny Charlotta Christina Helena von Breda, 
f 1859;' 2:o m. Emilie Eugenia Augusta Björke- 
gren, J 1912. 

Barn, i l:a giftet: 
[\)John Adolf Fredrik Leonhard, f. 1H54 M /.i, köp- 
man i Minneapolis (USA). 
(2) Axel Hjalmar, f. 1856 lB /s, ' ! stationsinspektor 

(USA). 
(S) Hedvig Gustafva Josefina, f. 1852 "A, *• bok- 
hållare (Göteborg). 
(4) Jenny Hildegard Adolfina, f. 1858. Se hur nedan. 

i 2:a giftet: 
{b) Carl Emil Magnus, f. 1863 °/i2, advokatbitriide 

(New-York). 
(i)) Claes August Hilmer, f. 1869 so /s, sjukgymnast 
(New- York). G. 1906 1B /« m. Rut h Jenny Mar- 
gareta Lundgren, f. 1880 "' -i. 1208 UGGLA 

Dotter: 
Brita, f. 1907 8 /n. 

(7) Emmy Olivia Helena, f. 1865 19 /e. Enka 1903 efter 
Martin Samuel Jungmarker, kapten (Fal köp ing). 

(8) Dagmar Ellen Margareta, f. 1878 »/i. G. 1899 ' t 
ni. Anders Sigurd Johansson, f. 1868 8 /s, dispo- 
nent för Falköpings spritaktb. 

3. Adolf, assessor, f . G m. Sophia Magdalena Hjertstedt, f. 
Söner: 

1) Leonard Adolph, landtbrukare, f 1909. G. 1853 ni. 
Josephine Magdalena Regina Oldenburg, f. 1824 S0 / s 
(Lidköping). 

Barn: 
(l)Johan Adolf Wilhelm, stationsinspektor, f 1903. 
G. 1883 m. Jenny Hildegard Adolfina Uggla, f. 
1858 29 /s (Göteborg). 

Söner: 
Erik Thorsten Olof, f. 1883 8 12, kontorist hos 

aktb. Svenska kullagerfabriken (Göteborg). 
iVib Arvid Lennart, f. 1885 *%. 
Knut Bertil Percival, f. 1894 2 2, kontorist 
(Göteborg). 
(2) Abraham Gustaf Wilhelm, f. 1865 s / 6 , grosshand- 
lare (Göteborg). G. 1914 10 /io m. Signe Hanna 
M arens, i hennes 2:h gifte. 
(S)Ada Maria Wilhelmina, f. 1855 23 /4 (Li dköp i 11 g). 
(4)/,Za Emilia Charlotta, f. 1860 l */&. Enka 1897 
efter Knut Alfred Nicolaus Lindqvister, post- 
mästare (Lidköping). 

2) Claes Johan, stationsinspektor, f 1899. G. 1858 m. 
Christina Sophia (Kitty) Ulfsparre af Broxvih, i. 
1827 31 5 (Venersborg). 

Döttrar: 
Anny Sofia Christina, f. 1859 sl /7 | , r 
Ottonie Adolfina Emilia, f. 1861 10 / b U Vener8 " 
Emma Augusta Amalia, f. 1864 s s J ° ov ">- 

3) Hjalmar August, hofrättsråd, f 1905. G. 1869 m. 
Ida Maria Enny Sofia Faxe, f. 1842 24 2. Heb. eget 
hus i Jönköping. UGGLA 1209 

Barn : 
Ai- vid Hjalmar, f. 1883 13 /2, fil. kand., student vid 

Uppsala universitet. 
Hilda Elisabeth, f. 1871. Se friherrl. ätten Leuhusen. 
Märta Augusta, f. 1876 U 4. G.. 1900 ,B /i m. 
Carl Axel Rudolf Persson Ancker, f. 1863 22 , 8, 
häradshöfding i Hallands mellersta domsaga, f. d. 
revisionssekreterare, It NO (Falkenberg). 
4. Georg Wilhelm, kaptenlöjtunnt, f. G. m. Carolina 
Sophia Strömholm, j. 

Söner: 

1) Carl Leonhard, sekundlöjtnant, j. G. m. Rosalie 
Elise Caroline d'Ailly, f. 

Söner: 
(l)Ivar Henrik Wilhelm, fil. kand., f 11)13. G. 
1882 m. Julia Maria Camilla Iversen från Dun- 
mark, f. 1856 17 /b. Eg. o. beb. villa i Nettraby. 
(2) Arvid Leonard, byrådirektör, f 1913. G. 18S6 
m. Charlotte Strokirk, f 1858 12 ,'s (S toc kho 1 m). 

Barn : 
Carl Georg Leonard, f. 1888 2S 4, jur. kand., e. o. 

hofrättsnotarie (Stockholm). 
Elisabeth Rosalie Charlotta, f. 1889 3 '7. 
Märta Ulrika, f. 1890 \'io. 

2) Theodor Wilhelm Christian, grosshandlare, f 1896. 
G. l:o ni. Emilia Maria Sara Sophia Uggla, f 185f> ; 
2:o 188f) m. Hilda Sophia Andersson, 1'. 1835 " 10 
(Stockhol m). 

Barn i l:a giftet: 
( \)A lexis Wilhelm, f. 1848 * 9 /io, kamrerare vid Stock- 
hoIm-Vesterås-Bergslagens jernväg Eg. del i hus i 
Stockholm. G. 1879 m. Anna Katarina Berg- 
man, "j" 1914. 

Söner: 

a) Gustaf Wilhelm, f. 1879 18 ,'n, affärsman (Stock- 
holm). G. 1909 28 /e m. Sigrid Marianne 
Johansson, f. 1885 30 /i. 

Son : 
Karl- Axel Gustafsson, f. 1912 23 ,4. 

b) Fredrik Alexis (Fred), f. 1883 s 12, affärsman 1 1210 UGGLA. 

(Newark, N. Y, USA). G. 1912 10 /s tu. 
Astrid Eugenie Ilolvedt från Norge, f. 1889 "s. 

Döttrar: 
Ingeborg Marie, f. 1913 7 /i. 
Ruth Eugenie, f. 1914 % /s.' 
c) Georg Christian, f. 1885 26 /s, ingeniör (Blas- 
dell, N. Y., USA). G. 1912 28 /u m. Ruth 
Johnt fr;1n Amerika, f. 1893 18 /s. 
(2) Hjalmar Theodor, f. 1850 20 g. fil. lic, kyrko- 
herde i Bottnarvds församling af Skara stift (Bott- 
na r v d). G. 1892 s %2 m. \V ålborg Maria Tern- 
stedt, f. 1865 lc /s. 

Barn : 
Claes- Wilhelm, f. 1893 17 ,o, student vid Göte- 
borgs högskola 
Gunnar Adolf, f. 1896 u/ 3. 

Estrid Kerstin Ingeborg, f. 1898 ll ,U, stiftsjungfru. 
Emilia Maria Elisabeth (Lisa), f. 1902 \ u. 
Karin Ingegerd, f. 1904 22 /n. 
{3) Ernst Conrad, f 1852 V", grosshandlare i S tock- 

h olm. 
(A)Emilie Matilda, f. 1853 9 12, föreståndarinna för 
Vasastadens musikskola. G. 1887 1B /n m. Gustaf 
Adolf Hack d'Ailly, f. 1855 2tj /io, byråchef vid 
statens jernvägar, RWO (Stockholm). 

Femte linien: 
Carl Fredrik, major, f. 

Söner: 
1. Carl Fredrik, major, f. G. l-.o m. Maria Elisabeth 
Broekman, f ; 2:0 m. Lovisa Regina Örn, f. 

Söner, i l:a giftet: 
l)Paul Didrik Axel, kapten, f 1879. G. 1862 in. 
Hilda Johanna Margaretha Skräder, f. 1837 I7 11 
(Karlstad). 

Barn : 
Helmfrid Kristian Albert, f. 1867 '/s, major vid 

Jeintlands faltjiigarereg:te, RSO (Östersund). 
Lovisa Elisabeth Augusta, f.l864*/n (l)åderö gård, 
J c r n a). UGGLA 1211 

Hilda Thurinna Emilia, f. 1866 "/*. G. 1905 30 9 
m. Karl Peter Arvid Niklasson, i haus 2:0 gifte, 
f. 1863 16 ,'io, apotekare, grosshandlare (Saltsjö- 
Dufniis). 

Ida Johanna Maria, f. 18G9. Se adl. ätten Björken- 
stam. 

2) Pontus Helmfrid, brukspatron, f 1883. G. 18(57 ni. 
Malvina Sofia Ulrika Berggren, f. 1842 27 /s (Karl- 
stad). 

Barn : 
Carl Magnus Helmfrid, f. 1878 "/a, civilingenjör, 

ritare vid Elektriska kompaniet i Shenectady i 

Nordamerika. 
Anna Clara Malvina, f. 1870 "Vs (Karlstad 1 . 

3) Thure Conrad Harald, grosshandlare, f. G. m. Ida 

Wilhelmina Pihl, f. 

Söner: 
(l).lxel Christer Helmfrid, f. 1865 ",'s, nederländsk 
vice konsul, ingeniör, inneh. teknisk agenturbyrå, 
RWO, RNS:t00 1kl (Stockholm). G. 1892 
m. Stephanie Wilhelmina Barxel frän Schweiz, 
f. 1863 27 ,6. 

Son: 
Gustaf Conrad Hjalmar, f. 1894 *■/«■ 
(2)Carl Wilhelm Walfrid, kontorist, f 1899. G. 1896 
in. Julia Amelie Nordwall, f. 1872 19 /7 (oingift 
1906 Vis m. Axel Ludvig Sundberg, f. 1869", ii, 
borgmästare i Lysekil, magistratssekreterare o. 
not. publ. derst.X 

Dotter: 
Ida Elisabeth (Lisa), f. 1897 »°/i. 
i 2:a giftet: 

4) Gustaf Fredrik Oskar, f. 1846 22 /i, general i gene- 
ralitctets reserv, f. d. chef för II arméfördelningen, 
förste adjutant hos II. M. Konungen o. chef för H. M. 
Konungens stab, f. d. öfveradjutant hos H. M. konung 
Oscar II, f. d. öfverste o. sekundchef för Svea lif- 
garde, f. d. generalstabsoflicer, ordf. i Skytteförbundens 
öfverstyrelse o. i styrelsen för lifförsäkringsbol. Balder, 
Ro.KafKMO, OTISGbmt, ONtsJmt, K m st k S 1212 UGGLA 

O, G V:s 01 M, G M, Stk D D O, Stk I S:t M L O, Stk 
Bad O Z L, Stk Pr R Ö O, R R S:t A O 1 kl, K N S:t O 
O 1 kl, K N Ad O 2 kl, K Belg L O, K Rum Kr O, K 1' 
C O, R Wald P O 2 kl, R S E O 1 kl, Il Ö J Kr O 3 kl, 
Turk 3 kl, L Kr V A (Stockholm). G. 187.0 9 i 
in. Au <just a Eleonora von J^ost, f. 1851 5 4. 

Barn : 
(l)Carl Gustafsson, f. 1875 18 , 12, kapten o. kom- 
panichef vid Svea lifgarde, kompanichef vid krigs- 
skolans reservofiicerakurser, R R S:t A O 3 kl, Off 
AnnaniDO (Karlberg). G. 1903 3 /io ra. Sigrid 
limma So/la Augusta af Petersens, f. 1879 3 , 12. 

Barn : 
Claes Gustaf Peder Carlsson, f. 1904 12 12. 
lians Gustaf Otto Carlsson, f. 1907 4 ,'i. 
Marianne Sigrid Augusta Charlotta, f. 1912 30 /8. 
(2)Gustaf Gustafsson, f. 1880 e 7, kapten o. batteri- 
chef vid Svea artillerireg:te, R W O, G V:s 01 M, 
RLE Kr O, GM b g (Stockholm). G. 1907 12 10 
m. grefvinnan Mercy Alexandra Hamilton, f. 
18S6 9 «. 

Dotter: 
.1/ arga r etha Christina Gustnfsdotter, f . 1 908 -° 0. 
{ii) Ernst Axel Gustafsson, f. 1888 3 .7, löjtnant i 

Kungl. flottan (Stockholm). 
(A)Bertil Gustafsson, f. 1890 10 s, löjtnant vid Svea 

lifgarde, G V:s 01 M (Stockholm). 
{b)Thorsten Gustafsson, f. 1892 28 /o, skogselev. 
(^)Iiengt Gustafsson, f. 1891 ' J 9, underlöjtnant i 

Svea lifgarde (Stockholm). 
(7) Betty Louise, f. 1877 s / 6 . 

(8) Eva Thurinna, f. 1879. Se adl. ätten Reuterswärd. 
(d)Elsa Augusta, f. 1882 8 / 2 . 
(\0) Signe Elisabeth, f. 1883 1(i s, stiftsjungfru. 
2. Axel Johan, kapten, f. 

Söner: 
DLars Fredrik Axel, kapten, f. G. 111. Maria Wilhel- 
mina Carleson, f. 

Dotter: 
Maria (Ammy), f. 1857. Se friherrl. ätten Stjernstedt. UGGLA 1213 

2) Elins Pontus August, godsegare, f. G. in. Fredrika 
Christina Lundberg, f. 

Söner: 
[DGustaf Reinhold, f. 1802 20 , 8, f. d. underlöjtnant 
i Norrbottens reg:tes reserv, intendent af 1 kl. vid 
in ten den turkaren, regementsintendeut vidVermlands 
reg:te, R VV O. Beb. eget hus i K a r 1 s tad. G. 185)4 
14 'i in. Hildur Maria Wallerstedt, f. 1873 17 8. 

Barn : 
Bo Gustaf Christer Edvard, f. 1907 12 /2. 
Gurli Viva Elisabeth (Gullevi), f. 1898 19 ,o. 
Maj Beatrice Hildur Elisabeth, f. 1904 16 /o. 
(2) J/a mp u s Oskar, f. 1873 29 /i. Eg. o. beb. A n faster ö d 
i Bohuslän (Lj u n gskile). G. 1896 V» m. Ragn- 
hild Lenngren, f/1870 '%. 

Baru : 
Christer Gustaf Fredrik, f. 1897 2 %. 
Ragnar Axel Elis, f. 1898 30 5. 
Gunhild, f. 1900 »»/». 
Elsa, f. 1901 2l /n. 
o) Carl Johan Reinhold, öfverintendent, f. G. in. 
Emilie Adolphine Malmborg, f. 

Barn : 
Axel Hampus, f. 1872 16 /c, ingeniör (Stockholm). 
Sofie Augusta, f. 1866 is /s (Stockholm). 
Emilie Adolphine, f. 18(37 l0 /6 (Djursholm). 
Augusta Olivia, f. 1870 */« (Rom, Italien). 
Louise, f. 1874 7 ,s. Euka 1914 efter Carlo Fran- 
cesco Mariano di Domizio, skriftställare. Iuneh. 
pensionat i Rom (Italien). 
Agnes, f. 1875 17 /io. G. 1899 15 ,4 m. Carl Jo- 
han Josef Ernst \\'iman,t 1867 10 ,'3, fil. d:r, professor 
vid Uppsala universitet. 
Anna, f. 1880 Vo. G. 1905 2I 10 in. Carl Adolph 
Palme, f. 1879 9 /V, artist (Pos i t an o, Italien). 
3. Pontus Reinhold, öfverste, f. G. m. Thcresia Clcinentina 
Ilrlin, f. 

Söner: 
DCarl Johnu Pontus, major, f 1900. G. 1868 m. 
A de le Elisabeth von Uofsten, f. 1817", n (Karlstad). 1214 UGGLA 

Barn : 
(l) Albert Erland, f. 1875 "/t, ingeniör o. direktör 
för aktb. Svenska Jernviig8verkstiidcrna(L in köp i ngV 
G. 1905 10 ,'io m. Ragnhild Astrid Maria Kraft, 

f 1884 30 /i. 

Söner: 

Carl-Albert, f. 1906 u /o. 

Alf Erland, f. 1907 28 /«. 

Pontus Bertil, f. 1910 "/»■ 
(2)Carl-Johan, f. 1879 '/is, ingeniör vid Åktb. 

Svenska Jeruvägsverkstäderna (Linköping), (i. 

1911 1G ' 2 ni. Beda Lindberg, f. 1886 2S / 5 . ' 
Barn : 

,lrne, f. 1912 »74. 

Christina Elisabeth, f. 1914 »'. 8. 
(3)/oÄan Conrad, f. 1885 M /s, löjtnant vid Lif- 

regttets greuadierer (Örebro). G. 1913 '% m. 

grefvinnan Maud Ebba Wacktmekter af Johannis- 

hus, f. 1892 7t. 

Dotter: 

Maud Conradsdotter, f. 1914 ,2 /i. 
(4)Anna Sofa, f. 1871 5 /7, stiftsjungfru, förestån- 
darinna vid Lyceum för flickor i Stockholm. 
2) Albert Axel, major, f 1909. G. l:o 1875 m. Emma 
Benedicks, f 1879; 2:o 1881 m. Hilda Carolina 
Benedicks, f. 1859 7 /7. Eg. hus i Stockholm samt 
Villa Såna i Djursholm. 

Barn, i l:a giftet: 
(l)Erih Albertsson, f. 1878 6 /i, ryttinästare o. skva- 

dronschef vid Lifreg:tets dragoner, G V:s 01 M, R K 

S:tSt0 3kl, SkytteGM. Eg. hus i Stockholm. 

G. 1901 24 'o m. friherrinnan Sojihia Klingspor, 

f. 1880 6 /4. 

Barn: 

Jerker Eriksson, f. 1905 7o. 

Sven Eriksson, f. 1908 2 %. 

Nils Eriksson, f. 1913 27 / 3 . 

Birgit, f. 1902 25 ,'io. 
(2)Märta, f. 1876 »»/s. G. 1900 "»/om. Lars Thore 

Carl Lybeck, f. 1870 S6 /e, f. d. kapten i Andra lif- 


UGGLA 1215 

grcuadierreg:tctB reserv, landstingsman, ledamot 
af styrelsen för Östgöta hypoteksföreuiug. Kg. o. 
beb. Asvik i Småland (Skeppsgården), 
i 2:a giftet: 

(3)Karl Fredrik Albertsson, f. 1886 Vi, ingeuiör 
(Djursholm). 

(4) rönt us Albertsson, f. 1889 21 ,2, landtbrukselev. 

(b) Axel Albertsson, f. 1892 22 /g, elev vid handcls- 
liögskolan (Stockholm). 

{G)Emma, f. 1881 10 ,'n. G. 1907 */i m. Walter 
Murray, f. 1871 %o. jur. utr. kand., t. f. lands- 
höfdiug i Norrbottens liiu, expeditionschef i eck- 
lesiastikdepartementet, hofrättsråd i Svea hofrätt, 
KN02kl, GVisOlM, K Fr Sv S O m kr, Rll S:t 
St0 2klmkr (Luleå). 

(7) Kl sa Maria, f. 1893 "/u. 

Afverstads o. Krokstads ättegren: 

Äldre gren af ätten: 

Carl Wilhelm, kapten, f. G. m. Sara Johanna Fryckman, f. 

Döttrar: 

Lovisa Johanna (Hanna), f. 1825 8 /i (Göteborg). 

Rosalie Augusta, l\S'd()° u, musiklurarinnu(G ö teb o rg). Fviherrl. ätten Uggla, 

N:o 69. 

Utgrenad af adliga ätteu Uggla; friherrlig 
1676; introducerad 1G80. 

E V A LD JOHAN GREGORIUS (son aföfveriuspektmen 
frih. Evald Julius Ebbe Uggla o. Emilia Fredrika 
Elisabeth Aminoff), f. 1861 iy 7, f. d. kapteu vid Jeint- 
lands fältjiigarereg:te, styrelseledamot i Stockholms 
inteckniugsgarautiaktb. o. jourhafvande direktör i lif- 
försiikringsaktb. Thule, R S O. Eg. hus i Stockholm. 
G. lH8f) -" ii m. Elisabeth Lovisa Bång, f. 186:5 1G i. 
1216 AK UGGLAS i, student vid Uppsal» 
. Kitty Thoresen frnn 

12, student vid Lunds Barn : 

Evald Evaldsson, f. 1888 

universitet. G. 1914 3 io 

Norge, f. 1884 25 /io. 

Göran Evaldsson, f. 18S9 

universitet. 
Elsa Louise Emilia, f. 1886 '" 3 ,'ii, stiftsjungfru. 
Hufvudmannens syskon: 

1. Carl-Gustaf Evald, f. 1864" o, trafikchef o. verkat, 
direktör vid Helsingborg-Råå-Ramlösa jernvägsaktb. 
samt verkst. direktör för aktb. Ramlösa hälsobrunn. 
Heb. eget hus i Helsingborg. G. l:o 1892 m. 
Minna Emilia Waldenström, f 1910; 2:o 1914 " r, 
m. Elin Martha Elisabeth lloff, f. 1887 2C 4. 

Barn i l:a giftet: 
Sven Evald, f. 1896 19 / 2 . 
Knut Frithiof, f. 1899 10 / 9 . 
Karin Margareta, f. 1897 ,T /i. 

2. Emilia, f. 1856 10 9. Friherrinna*/^ ta(H e 1 s i ii g b o r g). 

3. Elin Marianne Emilia, f. 1858. Se adl. ätten 
Lilliehöök af Gälared och Kolbäck. 

A. Charlotta Sigrid Emilia, f. 1862 "/12. Fru Ther- 
manins (Örebro). 

Hufvudmannens faster 

(dotter af kaptenen frih. Johan Gustaf Uggla o. hans 

l:a fru, friherrinnan Fredrika Mariana Uggla): 

Marianne, f. 1831 20 /o. Enka 2:a gången 1884 efter Johan 

Henrik Segerstéen, major. Beb. eget hus i Li nköpi n g. Friherrl. ätten af Ugglas, 
N:o 311. 

Svensk ätt från Falun; hette förut Uggla; 
adlad 1772 ; friherrlig 17H0; introducerad samma 
år; har gretlig värdighet, dock endast åtföl- 
jande äldsta sonen, son efter son. 

CARL GUSTAF SAMUEL RAMSELL, f. 1884 27 /7, 
til. d:r, författare (Uppsala) 
AF UGGLAS 1 "2 1 7 

Hufvudmannena föräldrar: 

Se grefl. ätten af Ugglas. 

Hufvudmanneus broder: 
Se grefl. ätten af Ugglas. 

Hufvudmannena systrar: • 
Elisabeth Adelaide Charlotte, f. 1882 26 /g (Yxta- 

holm, Flen). 
Eva Anna Louise, f. 1885 ~°,n. G. 1009 B /io m. 
Frank Hugo Martin, f. 1885 so m-2, löjtnanl vid 
Lifreg:tet8 dragoner (Stockholm). 
Hufvudmannens faders syskon 
(baru af öfversten grefve Carl Fredrik Ludvig af 
Ugglas o. friherrinnan Charlotta Antoinetta 
von Duben, n:o 139): 

1. Ludvig Gustaf Joachim, f. 1856 6 /e, öfverstekammar- 
junkare, kabinettakammarherre (f. d. tjenstg. hos II. 
M. Konung Oscar 11), O II S Gbint, OlhsJmt, K. N 
O 1 kl, Stk D D O, R Pr Kr O 2 kl m kr. Eg. o. beb. 
Forsmarks bruk i Uppland (Forsmark). G. 1881 
31 n m. Jenny Maria Sofia (Ma ry) Zethelius, f. 1858 u ,'i. 

Barn : 

Pehr Gustaf, f. 1891 3 /ä, underlöjtnant vid Lif- 
reg:tcts dragoner, elev vid ridskolan (Ströms 
holin). 

Marika, f. 1885. Se adl. ätten Olivecrona. 

Elisabeth (Beth), f. 1887 2 -,o, fil. kand. G. 1913 
"Va ni. Hans Carl August Simon von Euler-Chel- 
pin, i hans 2:a gifte, f. 1873 u h, fil. d:r, professor 
vid Stockholms högskola, LVA (Stocksund). 

Katarina (Kate), f. 189:5 li /i. 

2. Carl Gustaf Fredrik, hofrättsnotarie, f. G. (m. Ann» 
Maria Helena Hallberg). 

Son : 
Carl Gustaf Magnus, f. 1885 */». iugeniör (USA). 

3. Fredrik Oscar, löjtnant, f 1914. G. 1889 m. Anna 
Ida Paulina Ankarcrona, f. 18G8 10 /n. Eg. o. beb. 
Kkvik i Södermanland (Sk ebok var n). 

Son: 
Samuel Fredrik Ludvig \'iktor Thure, f. 1896 r ' b. 
i. Sofia FMsabeth (Lizinka), f. 1847 "°,'n. G.1871"/a 
77 121 K AF UGGLAS 

in. Xiels Georg Sörensen, i haus 2:a gifte, f. 18B3 " i, 
grosshandlare, K W O 1 kl, K N S:t O O 1 kl, LLA. 
Eg. Torreby i Bohuslän samt beb. eget hns i Stock- 
holm. 
b. Charlotta Eleonora Gustäfva' Lovisa (Lotten), f. 

1852 2Q /o (Stockholm). 
6. Louise Ulrika So/m, f. 1859. Se grefl. ätten Wacht- 
meister af Johannishus. 

Hufviulmannens faders farbroder: 
Curt Gustaf, öfverstathållare, f. G. m. Thcrcsia Ulrika 
Elisabeth Wilhelmina Björustjerna, f. 
Barn : 

1. Gösta Oskar Magnus, kommendörkapten, f 1912. 
G. 1897 m. Alfhild Laura Wal/enberg, f. 1877 
20 /7. Eg. Lennartsnäs o. Aspvik i Uppland (Stock- 
hol m). 

Barn: 
Curt Gustaf Oscar, f. 1899 U ,U. 
Oscar Magnus, f. 1901 2 %!. 
Clas Magnus, f. 1906 81 /s. 
Elisabeth Anna Therése, f. 1902 25 /io. 

2. Peder Magnus, f. 1865 2D /i, fil. o. jnr. utr. kand., 
revisionssekreterare, f d. expeditionschef i jordbruks- 
departementet, KN02kl. Eg. Sandvik i Uppland 
(Stockholm). G. 1899 14 /io m. Henri et te Matilda 
Reuterskiöld, f. 1874 27 /s. 

Barn: 
(rus t af Carl Magnusson, f. 1900 22 /7. 
Magnus Peder Oscar Magnusson, f. 1901 2r> . 12. 
Carl- Magnus Magnusson, f. 1903 8 ,'7. 
Margit Jfenriette Thérése, f. 1905 23 /a. 
Brita Lizinka, f. 1911 8 /i. 

3. Maria Charlotta Therése Lizinka, f. 1866 28 /7. G. 
1888 3 /n m. Wilhelm Dyrssen, f. 1858 20 /s, vice 
amiral vid Kungl. flottan o. inspektör för flottans 
öfuingar till sjöss, f. v. statsråd o. chef för sjöför- 
svarsdepartementet, Km st k SO, UNO, StkDDO, 
Stk E V O, It R S:t A O 1 kl o. S:t St O 1 kl, R Pr R Ö 
1 kl o. Kr O 1 kl, K Pr HL, O Hav Kr O, HLÖM 
S, LKrVA. Eg. Öräker i Uppland (Stockholm). I 1210 
Greti. ätten af l i»i»'I;ts. 

N:o 105. Greflig 1799, men denna värdighc 
följande äldsta sonen, son efter so 
cerad samma år. S A M UEL GUSTAF LUDVIG (sou af öfversten grefve 
Carl Fredrik Ludvig af Ugglas o. friherrinnan Char- 
lotta Antoinetta von Diibeu, n:o 139), f. 1853 is /9, 
gvefvc 185)3, kammarherre, bergsingeniör, R O Jernkr O 
2 kl. Inneh., genom sitt gifte, tideikommissegendomarna 
Yxtaholm o. husen n:o 44 Östermalmsgatan o. n:o 1(1 
Karlbergsvägen i Stockholm (Yxtaholm, Flen). G. 
1879 2 '4 m. grefvinnan Eva Elisabeth von Hermansson, 

f. 1858 %>. 

Äldste sou: 
Carl Ludvig Samuel Ramsell, f. 1880 ° .o, bergsingeniör, 
f. d. underlöjtnant i Svea lifgardes reserv(Sto ekh o 1 m). 
Ofri ga barn: 
Se friherrl. ätten af Ugglas. 
A dl. ätten af Ulir, 
N:o 2152. 

Gammal schweizisk adlig ätt; hette förut 
Uhr: adlad i Sverige 17»9: introducerad s. ii.; 
ättemedlemmar finnas i Sydafrika. OTTO REINHOLD (son af kommissionslandtmutaren 
Olof Reinhold af Uhr o. Maria Christina Pettersson), 
f. 1850 1(i /i, byggmästare. Arr. o. beb. Lugnäsberg 
(Uppsala-Näs). G. 1874 9 /'o m. Anna Mathilda 
Ferm, f. 1854 16 /o. 

Barn : 
1. Carl David Mathias, f. 1878 7 . n, sergeant vid Upp- 
lands inf.-reg:te (Uppsala). G. 1904 - 10 ni. 
Hilda Sofia Pettersson, f. 1881 19 /o. 

Dotter : 
Birgit Hilda Elisabeth, f. 1907 I8 ,8. 1220 UT.FHJELM 

2. Otto Wilhelm, f. 1880 10 8, sergeant vid Uppland. 
inf.-reg:te (Uppsala). 

3. Olof Robert, f. 1884 25 4, handelsresande (Uppsaln). 

4. Oskar Ruben, t'. 18^6 "a, sergeant, i Lifrrg:teti 
dragoners reserv (Vesterås). 

b.Paulus Reinhold, f. 1892 . 25 /i, underlöjtnant \id 
Jemtlands fultjiigiirereg:te (Östersund). 

G.Anna Ottilia, f. 1875 V". G. 1899 12 ,9 m. Ernst 
Walter Abraham Hulphers, f. 1 873 24 , «, metodist- 
predikant (Abo, Finland). 

7 Maria Elisabeth {Lisa), f. 1882 *,n. G. 1911 1S .« 
in. Gunnar Wilhelm Leopold Lindberg, f. 1S7S 
ls /u, sergeant vid Upplands infanteriregtte (Upp- 
sala). 

Hufvudmanneus faders bröder 

(söner af grosshandlaren Isak Wilhelm af Uhr): 

1. David Isak Robert, grosshandlare, "j" 1888. G. 18(53 in. 
Maria Christina Dam från Danmark, f. 1842 s a 
(Stockhol m). 

2. Conrad Rudolf, kammarmusikus, f 1871. G. m. Wil- 
helmina Gustafva Granbom, f 1911. 

Döttrar: 
Rudolfina Wilhelmina Charlotta {Lotten), f. 1846 30 , it. 

Enka 1902 efter August Engström, byggmästare (Wall- 

halla, Ripsa, Finland). 
Anna Mana Uetitia, f. 18(31 2G 7. G. 1882 »/is ni. 

August Wiclstedt, f. 1857 4 6, grosshandlare (Åbo, 

Kinland). A dl. ätten ITlfhjelm, 
N:o 1479.' EINAR ALEXANDER (son af kronojägaren Claes 
Ambjörn Ulfhjelm), f. 1890 "/a. [nneh. */s af 
UI.FHJEI.M 1221 

fideikommisset Fredrikslund i Vcsterbotten 
(Skellefteå"!. G. 1912 B '& in. Anna Victoria 
Harnesk, f. 1890 20 /i. 
Son: 
Sven Alexander, f. 1913 28 /i. ' 
Hufvudmannens moder: 
Selma Elisaheth Grahn, f. 1868 15 /io, handels- 
idkerska i N örsjö. G. 1889, enka 1899. 

Hufvudmannens syskon: 
Karl Ambjörn, f. 1897 "/a- 
Maria Amanda (Mia), f." 1892 18 ,s. 
Karolina Elisabeth (Lina), f. 1894 1B /e. 
Johanna Amalia (Hanna), f. 1899 20 /4. 
Hufvudmannens fastrar: 
Maria Margareta, f. 1856 17 /ö. G. 1884 "/ti ni. 
Per Arvid Lundmark, f. 1855 S1 ;'s, jernkramhand- 
lare i Umeå. 
Anna Carolina, f. 1858 10 /n. G. 1905 28 /s m. Karl 
Walfrid Glas, f. 1853 "/«, landtbrukare (Strån d- 
fors, A näs et). 

Hufvudmannens farfaders syskon 
(barn af kaptenen Bengt Fredrik Ulfhjelm o. Brita 

Margaretha Ahlqvist): 
Carl August, landtbrnkare, f 1874. G. 1861 ni. Ca- 
rolina Andersdotter, f. 1840 Vi (Stockholm). 
Josephine Helena, f. 1835. Se här nedan. 
Hufvudmannens farfaders farbröder: 
.Otto Anders, kapten, f. G. ni. Maria Christina Ols- 
son, f. 

Barn : 
liCarl Alexander, faktor, f 1904. G. 1873 m. Amanda 
Jonsson, f. 1854 24 a (K lem ens näs sågverk, 
Ur s vik en). 

Barn : 
(1) Robert Lothard, f. 1876 7 ,c, skogsinspektor 
(Mvrheden). G. 1900 ,0 'io m. Bertha Nilsson, 
f. 1879 20 /v. 

Baru : 
Birger Robert Alexander, f. 1902 ,7 4. 
Dagmar Berta Maria, f. 19(1(1 l> <. 1222 ULFHJELM 

(2) Karl Bruno, f. 1878 5 ,'io, sergeant vid Vester- 
bottens reg:te (Umeå). G. 190(5 2 /n m. Ester 
Ludovika Bergstedt, f. 1872 n /o. 

Söner: 
Karl Börje, f. 1907 26 / 8 . 
Helge Alexander, f. 1911 *»/n. 

(3) Klas Otto, f. 1888 n /i2, distinktionskorporal vid 
Vesterbottens regrte (Umeå). 

(4) Thure Fr i t hi of, f. 1894 28 '4. 

(5) Gerda Alexandra, f. 1874 8 ,'e, handelsidkereka 
(Urs viken). 

((JK-inna Kristina, f. 1881 »/i. G. 1908 24 /i2 m. 
Johan Edvard Johanson, f. 1859 s i, 1 i fförsiik rings- 
inspektör (Skellefteå). 

(7) Fridlin Amanda, f. 1883 80 /io. G. 1904 "/n 
m. .4xeZ Ludvig Hjelm, f. 1872 13 /u, förvnltare 
(Båstad). 

(S)Ninny Gustafva.i. 1886 \o, lärarinna(H urträsk). 

(9)jr«^i ff . 1891M/l , 

(10) Ingeborg ) 
2) Mariana Gustaf va, f. 1845 ", 9 (Skellefteå). 

2. Carl Gustaf, fanjunkare, f. G. ni. Johanna Noring, j. 

Dotter: 
Johanna (Hanna), f. 1853 2 %2. G. 1880 21 /io m. 
Carl Dahlqvist, f. 1851 27 ,4, inspektor (Långsele 
i Vesterbotten). 

3. Christian Mauritz, kronofogde, f. G. l:o m. Magdalena 
Margaretha Gadd, f. 

Son : 
Carl Mauritz, kommissionslandtmätare, f 1892. G. 1860 
m. Josephine Helena Ulfhjelm, f. 1835 ",s (Piteå). 

Döttrar: 
Ellen Maria, f. 1862 l %2. G. 1884 "/12 m. Axel 
Teodor Norelius, f. 1858 16 /s, fil. kand., adjunkt 
vid Högre allm. läroverket i Norrköping. 
Gunilla Magdalena, f. 1869 a /s. G. 1893 8 / 6 m. 
Carl Elis Roslin, f. 1854 "fa, inspektor vid M unk- 
sunds sågverk (Piteå). 
i. Johan Fabian, landtbrnkare, f. C. m. Urifn Lisa Nils- 
dottfr, t. UI.FSAX 1223 Söner: 

1) Claes Mauritz, arrendator, f 1877. G. ni. Eva Lovisa 
Stenmark, i hennes första gifte, f 1911. 

Barn : 
(l)Carl Johan, f. 1874 28 /s. ArV. Vs'af fidei- 
kommisset Fredrikslund (Lund, Skellefteå). G. 

1897 5 ,'n m. Hulda Johanna Lind, f. 1877 " 8. 
Barn : 

Ragnar Alexander, f. 1901 ir> , 4. 

Karl Rubin, f. 1904 9 /o. 

Klas Helmer, f. 19U8 l6 /2. 

Sven Ejnar, f. 1911 26 /a. 

Jenny Maria, f. 1898 1 fi. 

Hanna Ingeborg, f. 1899 12 , 10. 

Agnes Carolina, f. 1902 29 , g. 

Signe Johanna, f. 1906 26 /s. 
(2) Selma Carolina, f. 1871 25 /s (Lund). 

2) Carl Johan, f. 1844 15 ,'io, f. d. fanjunkare vid 
Norrbottens reg:te, svärdsman (Boden). 
A dl. ätten Ulfsax, 
N:o 107. 

Urgammal svensk adlig ätt i Småland; in- 
troducerad li!25 : ättemedlemmar rinnas utom- 
lands. ADOLF FREDRIK (son af fabrikören Adolf Fredrik 

Ulfsax o. Brita Lovisa Engvall), f. 1854 28 /« (Ulf agård, 

Thureberg). 

Hufvudinanueus systrar: 
Amanda Fredrika Adolfina, f. 1841 "•' vi. G. m. .1. 

Stub, fabrikör (Chicago). 
Amelie Maria Lovisa, f. 1843 3 , 12. G. 2:0 1879 in. 

Oscar Theodor Carlsson, f. d. gjutmästare (Arsta- 

dal, Liljeholmen). 
Mcoline, f. 1849 20 /«. Enka 1897 efter Johan Martin 

Malmgren, postmästare. Bel>. eget hus i V imme rhy. 224 Äldre gren af ätten: 

Johan Jakob, öfverstelöjtnant, f. G. m. Lovisa Ljung, f. 
Dotter: 
Hilda Lovisa Era Katarina, f. 1850 24 /u. Enka 1914 
efter Konrad Leonard Asprotb, kyrkoherde (Jons- 
berg). 

Vngre grenar af ätten: 

Första grenen : 

Johan Magnus, jordbrukare, f. G. ra. Maria Jouasdotter, j. 

Raru: 

1. Carl Alexander, jordbrukare, f. G. 1871 m. Anna 
Christina Danielsdotter, f. 1847 26 /i (S ö r n b y, K n ec k t a 
garden, Rottne). 

Son: 
Johan Fredrik, f. 1880 23 /s, anstiild vid B raås åtigsåsj. 
G. 1909 1B /a m. Nanny Selma Kristina Bång, f. 
1888 "/b. 

2. Christina Sofia, f. 1842 16 /7. Enka 1898 efter Magnus 
Johansson, hemmansegare (Löpanäs- No rrgården, 
Vexiö). 

Andra grenen: 
Gustaf Adolf, major, f. G. m. Christina Magdalena 
Hedvig Reuner, f. 

Söner: 
1. Gustaf Alexander, styrman, f 1893. G. l:o in. Eleo- 
nora Gustafva Storck, f; 2:o 18(11 m. Kristina (Stina) 
Snäll, i hennes 2:a gifte, f. 1837 22 /o. 
Barn, i l:a giftet: 

1) Elvira Johanna Charlotta, f. 1847 18 , vz. Enka 187S 
efter Abelard Kellmodin, postmästare (Vexiö). 

2) Emilia Alexandra, f. 1850 ,0 /io (IT u 1 tsj ö, Säfsjö). 

i 2: a giftet: 
3)'Oskar Walfrid Leonard, f. 18G4 20 / 2, fabriksarbetare 
(Fager s ta). G. 1900 s /n m. Anna Matilda Xor- 
ström, f. 1873 29 /i. 

Barn : 
Karl Oskar Folke, f. 1904 7s. 
Gustaf Oskar Herbert, f. 1911 lt /t. 
Karin Magda Kristina, f. 1906 °/o. 
Gunhild Märta Teresia, f. 1908 2 /io. ULFSAX 1225 

i) Carl Heribert, f. 1871 !4 /b, plåtslagare i Karls- 
hamn. G. 1894 24 u m. Ida Mathilda Petersdotter, 
f. 1874 10 /n. 

Barn : 
Gunnar Leonard, f. 189G 25 o. 
Gustaf Ad«lf, f. 1898 8 /io. 
Thure Wilhelm, f. 1900 »/„. 
Carl Ulrik Sixten, f. 1909 24 A- 
Erik Bruce Alexander, f. 1913 u /s. 
Strt LiWa, f. 1895 10 / a . 
Ör«(a Mathilda, f. 1906 29 A<. 

b) Gustaf Adolf, f. 1874 21 /o (Moheda station). 
G) Elisabeth Eleonora, f. 1866 16 /s. G. 1891 Vn m. 

Lars August Larsson, f. 1863 2, /n, snickare 

(Strengniis). 
1) Aurora Adolfina, f. 1868 14 /s (Grimslöfs station). 

2. Theodor Adolf, kapten, f 1888. G. 2:o 1873 m. Chri- 
stine Brauer, f. 1849 29 /b (Vexiö). 

Barn: 

1) Theodor Leonard Arkadius, f. 1873 Vi, landtbruknre 
(Moheda). 

2) Karl Adolf Emanuel, f. 1874 20 /s, köpman (New- 
York, USA). G. 1912 m. Charlotte Johnson. 

3) Ernst Rudolf, f. 1876 7 /io, folkskollärare (Ljungs- 
kile). G. 1908 m. Hilda Johansson, f. 1883. 

Döttrar: 
Greta Astrid Maria, f. 1908. 
Karin Lilly Ingegerd, f. 1910. 

4) Rosalie Hnnorine, f. 1883 l9 ,U. G. 1911 14 /io m. 
Sven Svenson, f. 1882 s /ia, bokhållare i Smalands 
hypoteisförening (Vexiö). 

3. Cari Renner, sekreterare, f 1905. G. 1864 m. Ma- 
thilda Augusta Modée, f. 1838 30 /n (Stockholm). 

Barn : 
Carl Albert, f. 1867 s 'i, e. o. hofrättsnotarie, advokat 

i Stockholm. 
Emilie Augusta, f. 1865 8 /o, pianist o. musikliirarinna 

(Stockholm). 
Elin Maria, f. 1872 w /l. G. 1'892 »/s m. Erik 01- 1226 ULFSPARRE AF BROXVIK denburrj, f. 18(57 2S /2, verkat, direktör i nktb. C 
traltryckeriet i Stockholm, R W O. 
Hedvig Alice, f. 1879. Se adl. ätten Hedenstierna. 
A dl. ätten 
Ulfsparre af Broxvik, N:o 9. 

Urgammal svensk adlig ätt; introducerad 
tfiL'5; en gren af ätten, bosatt i Norrland, 
kallar sig Norberg, och ännn en annan, soci 
är eller varit boende i Vestergötland, liar 
antagit namnet Ullberg. CARL JOHAN (son af kammarherren Gustaf Johan 
Thomie Ulfsparre af Broxvik o. Sophie Christina Maria 
Fredrika Hultenheim), f. 1861 22 12, major i armén, 
ryttmiistare i Smålands husarreg:te, chef för Björnö 
remoutdepå, ledamot i remonteringsstvrelsen, f. d. polis- 
chef på Samoa, 11 S O (Björnö, Läckeby\ 
Hufvudmannens syskon: 

1. Gustaf Sigge, f. 18G4 14 /io, direktör för Ems fastig- 
hetsaktb. Arr. o. beb. Th örsjö (Skurup). G. 1891m. 
Ingeborg Maria Jacobneus, f 1913. 

Söner: 

Knut Siggesson, f. 1892 6 7, student vid Lunds uni- 
versitet. 

Gustaf Holger Siggesson, f. 1894 "/t, officersvoloutär 
vid Norrlands artillerireg:te, elev vid krigsskolan 
(Karlberg, Stockholm - !. 

Sigge Christian Siggesson, f. 1897 sl 7. 

Carl Folke Siggesson, f. 1900 ° s. 

2. Fredrik Fabian, f. 1874 Va, förvaltare (Hyliuge, 
Västra Husbv). G. 1905 I0 /o m. T hy ra' Harriet 
Andersen, f. 187*7 a , 6. 

Dotter: 

Greta Anna Sofia, f. 1908 ", q. 
•I.Anna Cecilia, f. 1863. Se adl. ätten Cederbaum. 
A. Ebba Carolina, f. 1H70"' M , sjuksköterska (Thorsjö, 

Skurup). ULFSPARRE AF BROXVIK 1227 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
'. Johan Carl, kapten, f. 

Söner : 
t. Sigge, öfverstelöjtnant, +. G. in. Sophia Lovisa Eleo- 
nora Stjernefelt, f. 

Söner: 

1) Carl-Fabian Knut, f. 1824 2r ',5, f. d. kapten vid 
Lifreg:tets grenadierkår, RSO (Norrköping). G. 
1858 m. Viktoria Forsman, f 1901. 

Döttrar : 
Märta Elisabeth, f. 18(58 4 /9 . G. 1907 17 ,s ni. 

Ernst Fritiof Isberg, f. 1861 i9 Ji, verkmästare o. 

kontorschef vid Olof Eschelasons såpfabriksaktb. 

(Norrköping). 
Sigrid Augusta, f. 1871 18 10, stiftsjungfru. 

2) Sigge Bogislaus, major, f 1892. G. 1857 m. gref- 
vinnan Sophia Carolina Augusta Creutz från Fin- 
land, f. 1835 22 n (Stockholm). 

Dotter: 
Ebba Sigrid Wilhelmina, f. 1861 22 a (S toc k h ol ni). 

2. Vollrath, häradshöfdiug, f. G. m. Juliana Christina 
Stedt, f- 

Döttrar: 
Juliana {Julie), f. 1828 10 n, stifts-^ 

jungfru | Bebo eget hus i 

Hedvig Charlotta, f. 1834 16 /i, stifts- ( Jönköping. 

jungfru J 

3. Georg, president, f. G. m. grefvinuan Hedvig Elisa- 
beth Mathilda Creutz från Finland, t 

Dotter: 
Matilda Elisabeth Fredrika, f. 1851 n 6 (S tockh ol m). 

4. Carl, major, f. 

Son: 
Carl GuBtaf Philip, öfverstelöjtnant, f 1899. G. m. 
Beata Charlotta Lilliestierna, t 1912. 

Döttrar: 
Sofia Charlotta Wilhelmina Elisabeth, f. 1855. Se 

ndl. ätten Fahnehjelm. 
A u gast a Carolina Matilda, f. 1859 "/a. G. 1888 la /io 1228 UI.FSPARRE AF BROXVIK 

ni. Sven Wägner, i hans 2:a gifte, f. 1844 *'/», 
fil. d-.r, f. d. rektor vid Högre läroverket i Hel- 
si ngborg, R N O. 
5. Otto, öfverste, f. G. m. Sophia Maria Dorothea Adel- 
sköld, f. 

Barn : 

1) Georg Wilhelm, löjtnant, f 1884. G. 1880 m. Af aria 
Amalia Lundin, f. 1852 23/ 8 (Visby). 

Son : 
Claes Johan Otto, f. 1881 17 /8, amannens i Patent- 
o. registreringsverket samt i Marinförvaltningeu, 
f. d. löjtnant i Gotlands infanterireg:tes reserv 
(Stockholm). G. 1910 17 A> m. Hervor Cecilia 
Peters, f. 1886 *«/*. 

Dotter: 
Ingrid Hervor Maria, f. 1911 26/ 8. 

2) Christina Sophia (Kitty), f. 1827. Se adl. ätten 
Uggla. 

• B)Ottiliana (Otti), f. 1829 •/«■ Enka 1879 efter Carl 
Berg, landtbrukare (Halmstad). 
\)Ilellevi Sophia, f. 1836 20 /8 \ . . . 

O) Sofia Charlotta Ida Augusta, f. 1840 u /ei [A llu Z B&s >- 
6) Julie Sofie Matilda Charlotta, f. 1842 13 /i2 (S äf sjö). 
Ö.Johan, kapten, f. G. m. Beata Sophia Gustafva Man- 
nerskantz, f. 

Barn : 
DJohn Gustaf, kapten, f 1900. G. l:o m Nina Mag- 
dalena Dorotea von Krusenstjerna, f; 2:o 1890 ni. 
Anna Lovisa Eriksson, f. 1862 19 ,e ( V e x i ö). 

Barn, i l:a giftet: 
(DJohn, f. 1868 4 i2, f. d. disponent (Lyckeby). 
G. 1898 m. Erika Elisabeth Rob son- Holmgren, 
f. 1877 16 /9. 

Döttrar : 
Mna Elisabeth, f. 1899 8 / 3 , stiftsjungfru. 
Charlotta Sofia (Lotten), f. 1901 "A, stifts- 
jungfru. 

(2) Nina Amalia Sofia, f. 1870 Vi\ sjuksköterska 
vid asylen för Pauvrcs honteux i Stockholm. 

(3) Nanny Carolina Lucie, f. 1877 "A- G. 1906 ULFSPARRE AF BROXVIK 1220 

9 / 8 ib. Gustaf Kihlstedt, f. 1877 10 7) lärare 
vid Johannelunds missionsinstitut (Stockholm). 

2) John-Axel Otto, f. 1841 ia /i, major i armén, rvtt- 
mästare i Skånska husarreg:tets reserv, kassör o. för- 
rådsförvaltare vid Skåne-Smålands jeruviig, RSO 
(Villa Hermon, Helsingborg). G. 1870 m. Hanna 
Ulrika Queckfeldt, f 1910. 

Barn : 

(\)John Reinhold Fredrik, f. 1872 2! , 4, kapten vid 
Södra skånska infanterireg:tet, tjenstg vid general- 
stabens topografiska afdelning, RSO (Stock- 
holm). G. 1908 '/'« m. friherrinnan Anna Ebba 
Maria Sparre, f. 1873 18/ e. 

Dotter: 
Ebba Barbro Solvig, f. 1914 2r, ,i, stiftsjungfru. 

(2) Gustaf Adolf Fredrik, f. 1880 13 4, ingeniör(Ho- 
fors). 

{3) Hanna Sofia Charlotta, f. 1870 "/". G. 1894 ö /ii 
m. Gabriel Olsson, f. 1863 7 '2. Arr. o. beb. 
Skeldinge (Skelderh as). 

(4) Christina Charlotta (Lott), f. 1873 28 /n (Helsing- 
borg). 

(5) Hedvig Sirianne Emilia, f. 1877 10 , 4 (Hofors). 

(6) Ida Maria Cecilia, f. 1883 "/b. G. 1910 2l A> m. 
Torsten Einar Ljungqvist, f. 1884 2 't, affärsman 
(Göte borg). 

3) Hedvig Charlotta Sophie, f. 1837 "/u, stiftsjungfru, 
f. d. föreståndarinna för hvilo- och arbetsbemmet för 
döfstumma i Karlskrona, GM (Stockholm). 

4) Nanny Elisabeth Fredrika, f. 1839. Se friherrl. ätten 
Sparre. 

Andra grenen: 
Carl Svante, kapten, f. 

Söner: 
l.Carl Magnus, f. G. ra. Christina Helfrage, i hennes 
l:a gifte, f. 

Dotter: 
Johanna Carolina, f. 1841 26 /ö (S an n a, Roaeudala). 
2. Georg Gustaf Adolf, löjtnant, f. G. m. Amalia Sophia 
Concordia Herkepé, f. 1230 VON UNGE 

Dotter: 
Anna, f. 1852. Se adl. ätten Hårleman. 
Tredje grenen: 
Fredrik Bernhard, kammarherre, f. G. m. friherrinnan 
Ebba Constance Eleonora Juliana Augusta Emilie Ro- 
salie Sparre, i hennes l:a gitte, f. 
Dotter: 
Ebba Wendela Christina, f. 1849. Se friherr], ätten Rudbeck. Adl. ätten von ITii2;e, 
N:o 1465. 
Svensk än ; hette förut Ungo ; adlad 
introducerad 1719. PER ERIK (son af häradshövdingen Ernst Casper von 
Unge o. Edith Larsson), f. 1889 14 ,n, student vid 
Tekniska högskolan (Stockholm). 
Hufvudmannens syskon: 
Casper Henning, f. 1890 29 9, underlöjtnant vid Dal- 

reg:tet (Falun). 
Märta Lovisa, f. 1887 1 /i, stiftsjungfru, unstäld i 

Stockholms eusk. bank (Stockholm). 
Edith Ester Amalia, f. 1892 "/g, stiftsjungfru, elev 
vid tekniska skolan (Stockholm). 

Hufvudmannens faders syskon : 
I.Wilhelm Magnus, godsegare, f. G. m. Helena Wilhel- 
mina Hollström, f. 

Dotter: 
Elin Amelie Helena, f. 1883 18 /i, stiftsjungfru (Stock- 
holm). 

2. Carl Henning, f. 1849 »*/», kammarrättsråd, KNO 
2 kl (Stockholm). 

3. Per Johan Otto, f. 1850 26 /io, disponent för Mölntorpg 
aktb. Eg. Olfsta i Vestmanland, Ii W O (Mölntorp, 
Kolbäck). G. 1883 20/ 5 m. Augusta Olivia (Liven) 
Eék, f. 1857 8 «. 1231 Baru : 
Ver Mia Otto, f. 1887 n /n, uuderlöjtnaut i Ve>tmau- 

lands' reg:tes reserv (Moln torp). 
Wilhelm Olof, f. 1890 7 io, elev vid skogsinstitutet 

(Stockholm). 
Amelie Matilda, f. 1884 7 s G. 19CG 8S 7 ni. Fred- 
rik Axel Frans von Homeyer, f. 1872 19 io, öfver- 
ingeniör (Söderfors). 
Anna Elisabeth, f. 1886 %, stiftsjungfru. 
Karin Ester, f. 1889. Se adl. ätten Lindencrona. 
4. Adolf Richard, f. 1862 10 /s, bergsingeniör, verkstads- 
o. kontorschef vid M öl u to rp (Kolbäck). G. 1889 8 /n 
m. Agda Sigrid Maria Munktell, f. 1865 e i. 

Döttrar : 
Anna Sigrid Christina, f. 1890 u /i2, stiftsjungfru. 
Maria Elisabeth, f. 1893 19 /d, stiftsjungfru. 
Agda Elsa Amalia, f. 1900 "', s, stiftsjungfru. 
b. Märta Amalia Ottiliana, f. 1855 7 /n (Stockholm). 
G.Anna Ester Carolina, f. 1858 28 ,'i. G. 19U9 l °,'a ni. 
Hägnar Patrik S:t Cyr, f. 1868 30 ,'t, borgmästare i Åmål. 

Yngre gren af ätten: 

Bror Wilhelm Theodor, vågmästare, j 1882. G. 1846 
in. Christina Maria (Kjerstin) Ahlström, f. 1826 10 /< 
(Stre ngnäs). 

Barn : 
\.Rror Hugo Wilhelm, f. 1849 8 /*, nied. hedersd:r, 
lasaretts- o. kurhusläkare i Norrköping, K \V O 
2 kl, RNO, RDDO. G. 1885 % ni. Agda Caro- 
lina Wahren, f. 1861 Ve. 

Barn: 
Olof, f. 1899 "/*. 

Greta, f. 1886. Se adl. ätten af Klintberg. 
Brita, f. 1888 »/i. G. 1913 22 /4 m. Lwdtuj? 
Tlumiqvist, f. 1881 14 /", tjensteman i Nordisk 
Resebureiiu i S:t Petersburg. 
Stina, f. 1894 21 /t, student vid Uppsala univer- 
sitet. 
Barbro, f. 1901 22 n. 
1 232 VON UTFALL 

2. Berta Maria Charlotta, f. 1847 26 ,7. Euka 1912 
efter Magnus Wickenberg, telegrafkommissarie (Karin- 
ham n). 

3. Agda Maria Wilhelmina, f. 1855 ls / 8 . Euka 1 ( JU9 
efter Knut Herman Sohlberg, lektor (St re ngn än). A dl. ätten von Utfall, 
N:o 1502, B. Svensk ätt; hette förut Utfall; adlad 1716; 
introducerad 1719. CARL WILHELM (son af direktören Jacob Gustaf Emil 
von Utfall o. Hilda Josephina Söderholtz), f. 1866 "/», 
chef för Svenska Telegrambyråns afdelning för handels- 
noteringar o. for samma byrås kliehéanstult, G V:s 01 M, 
RKS:tA0 3kl o. S:tStÖ3kl, OlT Fr d'Acad (Stock- 
holm). G. l:o 1891 m. Anna Brita Carolina Leth, 
i hennes l:a gifte; 2:o l l J03 l7 /io m. Irma Regina 
Ulrika /lager, f. 1874 24 /n. 

Barn, i l;a giftet: 
Anna Margareta (Greta), f. 1897 2 /e. 

i 2 a giftet: 
Johan Carl Jacob, f. 1908 27 /s. 
Irma Maria Lovisa, f. 1907 28 /4. 

Hufvudmanuens syster: 
Marianne, f. 1869 15 /n. g! 1893 3 , o m. Frans 
Gustaf Teodor Eklund, f. 1868 7 /io, verkst. direktör 
o. chef för Svenska Telegrambyrån, R N O, R W O, 
GV:s01M, RDDO, R N S:t O O, R Fr H L, Offl 
Kr O, RRStSt0 2kl o. S:tA03kl, R Pr Kr O 3 
kl, TurkM0 3kl (Stockholm). 
VON WACHENFELDT L233 

Adl. ätten von Wachenfeldt. 

X:o 1743. 

Från Mecklenburg; hette förut Wachen- 
bausen: adlad 1688; introducerad 1720. En 
gren lefver i Norge. 

CARL JOACHIM FREDRIK (son af häradsskrifvaren 
Carl Gustaf von Wachenfeldt o. Christina Sophia 
Åberg), f. 1S59 19 4. luneh. o. beb. S t o ra Apel näs 
lideikoiflmissegendoni i Yestergötland (Ro a sjö). G. 
I8ö7 ra. Ida Laurentia Stillström, f 19U6. 

Barn : 
Thorsten Fredrik, f. 1889 "/«, landtbruksbiträde 

(.Stora Apeluäs). 
Gertrud Sofia, t 1891 IS , 7 (Londonl. 
Dagmar Margareta (Greta), f. 1893 ä6 is. 
Sigrid Mathilda, f. 1895 s c. 

Ilufvuduiannens syskon: 

1. Johan Emil, f. 18G'J ls 4, kemist (Los Angelos, 
Gal., USA). G. 1891 l8 /i m. Anna Mathilda 
Ringblom, i hennes 2:a gifte, f. 1852 io /h>. 

Dotter: 
Karin Ingeborg Aslög, f. 1892 M ». 

2. Axel Fredrik, f. 1S63 ä . 6, Chief Conductor för the 
Union Rail Road Comp. i New- York. G. m. Caro- 
lina Berg. 

Barn: 
Fredrik Wilhelm (Bill), f. 1893. 
Hedvig Elisabeth (Elsa), f. 1892. 
Jenny, f. 1895. 

3. Hedvig Sofia, f. 1857 * (a. G. 1879 " n m. Frans 
Edvard Olson, f. 1853 15 io, disponent för aktb. J. 
A. Pripp &: Sou i Göteborg. 

i. Milda Fredrika, f. 1860 20 v (Göteborg). 
Hufvudmaunens farbroder: 
Johan Peter, apotekare, t 1912. G. in. Maria Sophia 
Hofliug, f 1896. 

Baru: 
I.Fredrik (reorg, f. 1859 "/s, apotekare, inneh. apo- 
75' I23<1 VON WACHENFELDT 

tekel i Storvik, eg. gärd derut. G. 1906 "/a m 
Alma Elisabet Dahl, f. 1881 2 %. 

Söner: 
Torolf Fredrik, f. 1907 ,6 /4. 
Karl Johan Bertil, f. 1909 */s. ' 
Göran Fredrik, f. 1913 "A- 

2. John Emil, f. 1861 sl . 7, med. lic, proviusialliikiirr 
i TIeby distrikt af Vestinanlnnds län. G. 1893 "c 
m. Charlotta Mathilda Sojia (Lotten) Dandenelle, 
f. 1866 s %. 

Barn : 
John Henning August, f. 1900 29 ,n. 
Anna Inger Maria, f. 189-4 8 'o, stiftsjungfru. 
Lotten Hildur Elisabeth, f. 1896 °/s. 
Emy Dagmar Sofia, f. 1897 "/"• 

3. Karl, f. 1864 so /io, apotekare i Kisa, eg. gård 
derst. G. 1906 6 ,8 m. Vendia Evelina Elisabet 
Marin, f. 1867 »A- 

Barn : 
Karl Fredrik Kurt, f. 1910 7 A. 
Gudrun Evelina Maria, f. 1907 15 /s. 

4. Albert Isidor, f. 1866 20 ,'7, anstäld vid Pripps bryg- 
geri (Göteborg). G. 1893 "In m. Vera Ingrid 
Eugenia Sundqvist från Finland, f. 1873 n /s. 

Döttrar : 
Vivan Hildegard, f. 1894 s /9. 
Ingrid Maria, f. 1897 7 /n. 
Anna Maria Margareta, f. 1902 **/&. 
Vera Alfhild Sofia, f. 1903 M /n. 
b. Ingeborg Hedvig Sofie, f. 1862 l6 /io (Kisa). 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen : 
Adolf Fredrik, handlande, f. G. in. Beate Augusta 
Rdin, f. 

Barn: 
1. Carl Fredrik, f. 1844 "A*, f- «1- tullförvaltare, 
RWO (Helsingborg). G. 1885 */s m. friherr- 
innan Maria Elisabeth Fleetwood, f. 1849 S8 /i. VON WACHENFELDT 1235 

Söuer: 

Harald Adolph Fredric, f. 1886 10 /6, e. o. kammar- 
skrivare i tullverket (Helsingborg). 

Milt» Wilhelm Fredrik, f. 1887 29 /o, agronom, 
amanuens i statistiska centralbyrån (Sto ckholm). 

Gerhard Gustaf Fredrik, f. 1890 9 /i2, student vid 
universitetet i Lund. 

Einar Georg Fredrik, f. 1892 18 ,:i, underlöjtnant 
vid Lifreg-.tets husarer (Sköfde). 
2. Ada Maria Emilia, f. 1843 3 /6. Enka 1894 efter 

August Fredrik Engstedt, tullförvaltare (Kusebacka, 

Flöda) 

Andra grenen : 

Anders Sebastian, fanjunkare, f. G. 2:o in. Christina 
Nilsson, f. 

Barn i 2:a giftet: 

1. Adolf Fredrik, l:e landtmätare, f. G. m. Ebba Char- 
lotta Ekelund, f. 

Barn : 

1) Karl Adolf Sebastian, f. 1858 19 /u, med. lic, lasa- 
retts- o. kurhusliikare i Ystad, it NO. Beb. eget hus 
derst. G. 1895 20 /9 m. Gerda Julia Aurora Theo 
rin, f. 1806 19 /n. 

Söner: 
Adolf Klas Sebastian, f. 1896 18 c. 
Carl Gustaf Sebastian 1 , , -q.|< l0 
Erik Fredrik Sebastia7i ( 

2) Anna Christina, f. 1857 15 /s. G. 1882 -», o ni. 
Oskar Leonard Björkgren, f. 1846 22 n, kassör 
(Bofors). 

3) Ebba Augusta Charlotta, f. 1860 18 /?\ ,. , , 
i)Leontina Mariana (Tina), f. 1863 "A j (Narlstaa >- 

2. Jonas Gustaf, skogvaktare, f 1901. G. in. Kjerstin Nils- 
dotter, f. 1850 28 g (Le ts berg, T al lås en). 

Barn: 
l) Nils Gustaf, f. 1874 24 /7, skogvaktare (Välje, 
Hen nan). G. 1897 13 'o in. Anna- Stina Englund, 
f. 1875 '; 6 . 1236 VON WACHENFELDT 

Barn : 

Paul Gustaf Adolf, f. 1901 Vi«- 

Karl Johan Olof, f. 1907 26 /b. 

Ebba Christina Theresia, f. 1898 V 

Anna Hildur Ingeborg, f. 1904 24 /?. 

Anna Astrid Ingegärd, f. 1910 21 /s. 
2) Johan Sebastian, f. 1876 27 /s, arbetare (Backan, 
Hen'nan\ G. 1902 10 /fi ra. Anna Brita Qvist, f. 

1875 *°/a. 

Barn: 

A't7s Henning Sebastian, f. 1903 23 /5. 

-4nna Linnea Karolina, f. 1906 5 /e. 
3).Wo// Fredrik, f. 1879 10 /i (Let sberg, Tallås en). 

G. m. Karin Engberg. 
A) Otto Herman, f. 1881 25 ,'5, e. skogvaktare (Välj e, 

Hen nan). G. 1903 i0 U m. Matilda Katrina Eriksson, 

f. 1882 18 / B . 

Söner: 

Axel Gustaf, f. 1903 29 /5. 

Karl Gustaf Uno, f. 1904 22 /o. 

5) Thorsten Ferdinand, f. 1886 M /i (Backarval], 
Tallås enl. G. ra. Kristina Hedström. 

6) Lars Uno Werner, f. 1892 26 /4. 

7).4n«a 7'Aerwia, f. 1871 »/i. G. 3:o 1898 4 ;9 in. 
^«i/er« Gustaf Strandberg, i hans 2:a gifte, f. 
1859 17 /8, arbetare (l.etsberg). 

8) Maria Lovisa, f. 1872 25 /s. G. 1901 m. Olof Emil 
Olsson, f. 1875 28 /5, arbetare (Letsberg). 

9) Hilma Viktoria Elisabeth, f. 1883 Vio. G. m. Erik 
Svedman, arbetare (Letsberg). 

10) Ester Ella Leontina, f. 1889 «/». G. in. Per 
Sundvison, arbetare (Bä eke b o, Tallåsen). 

11) Signe Karin Henrietta, f. 1895 u /i. 

3. Christina Andreétta (Stina), f. 1830 31 /i2 (Näset, 
Karl skoga). 

4. Maria Ulrika (Mia), f. 1840 I7 /a (Karlstad). WACHTMEISTER AF BJORKO 1237 
Priherrl. ätten 
Wachtmeister af IJjörkil, 

N:o 31. 

Gammal lifriändsk adlig ätt; sveusk fri- 
herrlig 1051 ; introducerad 1052; är utgrenad 
i grefliga ätten Wachtmeister af Johannis- 
hua; äldre grenen erhöll L816 preussisk greflig 
värdighet. 

AXEL MALTE KARL (son af grefve Karl Hans Axel 
Friedrich Wachtmeister af Hjörkö o. Adelaide Marie 
Louise Philipine von der Lancken), f. 1840 s %, 
godsegare, R Pr J O. Eg. o. beb. Basse ndorf i Pom- 
mern (Tribsees, Tyskland). G. 1871 m. grefvinnau 
Thomazine Sophie Fredriqne Elisabeth Wachtmeister 
af Björkö, f 1905. 

Barn: 
l.Axel Erich Karl, f. 1877 2& /6, löjtnant vid ky- 
rassiérreg:tet von Seidlitz n:o 7. Inneh. fidei- 
kommissen Eixen, Bisdorf o. Spieckersdorf i 
Pommern o. hus i Stralsund (H alberst adt). G. 
1901 4 /a m. Maria Agnes Elisabeth Ziemssen, f. 
1873 18 /n. 

Barn : 
Axel Erich Wilhelm Max, f. 1903 "/a. 
Ingrid Thomazine Vally Frederique, f. 1902 B /s. 
Edelgard Maria Thea Thomazine, f. 19l>5 "/». 
Thomazine Elisabeth Maria, f. 1907 s /i. 
Gisela Gertrud Arma Margarete, f. 1908 4 /i- 

2. Elisabeth Adelaide 'Thomazine, f. 1872 */a. G. 
1901 Va m. Richard von Pawelsz, f. 1872, major 
i preussiska generalstabens 27:de division (Ulm, 
Wtirttemberg). 

3, Thomazine Marianne Elise Ulla Ingeborg, f. 1874 
10 /n. Grefvinna von Schmettow (B as se nd o rf, 
Tribsees). 

Hufvudmannens syster: 
Anna Madeleine Thomazine Sophie Agnes Adelaide, 
f. 1852 "A- Enka 1911 efter Johannes von der 
Dollen, öfverstelöjtnaut (Messentiu, Pommern). 1238 WACHTMEISTF.R AF |OHANNISHUS Hufv ud in an n ens farbroder: 
Karl Leopold Wilhelm, godsegare, f 1893. (i. in Doro- 
thea Thnmazine Rosencrautz, f 1887 

Barn: 
Elis Palle Erich Arvid, premierlöjtnant, t 1888. G. 
188-1 in. Margnrete Auguste Frieda Johanna von 
Veit, f. 1865 7 , 7 (Berlin). 
Thea Ada Viola, f. 1859 29 /4. G. 2:o 1899 5 /io m. .4 rnold 

von Hauer, brigadgeneral (Oldenburg). 
An ti a Thnmazine Sophie, f. 1863. Se grerl. ätten JHper. 

Yngre gren af ätten: 

Haus Melcher, kapten, f 1882. G. ra. grefvinuati So[ihie 
Lovisa Beata Aurora Mörner af Morlanda, f 1912 

Döttrar: 
Anne-M adelaine Sofia Charlotta, f. 1867 22 /i. G. 1887 
17 /n m. Emil Rudolf Aschan, f. 1852 20 ,s, öfverste 
i armén, f. (1. överstelöjtnant vid Södra skånska 
inf.-reg:tet, f. d. generalstabsofficer, HSD (Lyckas, 
Hö ge st ad). 
Ingeborg Sofia Louisa, f. 18(58 2 % (Vexiö). 
G re 11. ätten 
VVachtnieister af Joliaimislnis, 

X:o 2i). 

Utgrenad af friuerrliga ätton Waehtmeister 
af Björkö; fjreflip 1G87; introducerad 1689; ätten 
cger un familjeförening. 

HANS HANSSON (son af landshöfdingen grefve 
Hans Wachtmeister af Johamiishus o. friherrinnan 
Ebba De Geer af Finspång), f. 1851 "4, jur. he- 
dersd:r, generaldirektör o. chef för statskontoret, 
ordf. i Riddarhusdirektionen o. i styrelsen för 
Stockholms högskola, f. v. statsråd o. chef för li- 
tiansdeparteinentet, K m st k N O. Inneh. Johan- 
nishus o. Tromtö lideikomuiisser i Blekinge samt 
eg. hus i Karlskrona (Stockholm). WA.CHTMEISTER AF JOHANNISHUS 1230 

Hufvudmanneus syskon : 

1. Axel /Jansson, f. 1855 l9 '/ 9 , laudshöfdiug i Ble- 
kinge län, ordf. i länets hushållningssällskap, i 
styrelsen för Mellersta Blekinge jernvägsaktb. o. 
för Blekinge läns lifränte- o. kapitalförsäkrings- 
anstalt, f. d. ryttiniistare vid Lifreg:tets dragoner, 
ledamot af riksdagens första kammare, inspektor 
vid Högre allm. läroverket i Karlskrona, K m st k 
N O, R S O, Hush G M, Skytte G M, 11 L Ö M S, 
L L A. Eg. Skärfva i Blekinge (Karlskrona). 
G. 1885 10 / io m. Clara Emma Louise Carleson, 

n:o 1877, A, f. 1865 1B /*. 
Barn: 

1) Axel Hans Edvard Axelsson, f. 1886 l /n, 
löjtnant vid Lifgardet till häst, G M b g, OffFr 
d'Acad, Skm G. Kg. o. beb. villa i Herserud. 
G 1909 lfi , io ni. Carola Johanna Cecilia von 
Eckermann, f. 1890 28 /i. 

Barn: 
lians Wilhelm Axelsson, f. 1913 2:, /ia. 
Lovisa. Ulrika (Ulla), f. 1910 »»/a. 
Ebba Agneta, f. 1912 7 /s. 

2) Arvid Albrecht Axelsson, f. 1889 9 , s, jur. 
o. fil. kand., e. o. notarie i Svea hofrätt. 

3) Louise Ebba Elisabeth (Ninnie), f. 1894 5 o. 

2. Carl Alarik Hansson, f. 1865 28 ,'a, kommendör- 
kapten af l:a gr. vid Kungl. flottan, suppleant 
i krigshofrälten, R S O, GM hg, K D D O 2 gr, K 
Ben Sv Stj O, K Belg L O 2 kl, R R S:t A O 2 kl, Off 
Fr H L, R Pr R Ö O 3 kl, Tun N I O 1 kl, Eng M M, 
LÖMS, L Kr V A (Stockholm). G. 1889 10 /i n>. 
friherrinnan ffelja Sofia von Otter, f. 1868 a /n. 

Barn : 
Alarik, f. 1890 20 / 7 , löjtnant vid Kungl. flottan, 

RRS:tSt03kl (Stockholm). 
Maud Ebba, f. 1892. Se adl. ätten Uggla. 
Maud Elsa Margareta, f. 1908 B5 /s. 
'A. Hugo Hansson, f. 1867 24 /4, disponent på Johaunis- 
hus o. Tromtö, ordf. o. kronans ombud i styrelsen 
för Östra Blekinge jernvugsaktb., ordf. i styrel- 1240 WACHTMEISTER AF JOHANNISHUS 

serna för Blekinge läns folkhögskola o. för aktb. 
Blekinge landtmän, landstingsman i Blekinge lan, 
RNO, RWO, GM, LL A. Eg. o. bcb. Vesteråkra 
i Blekinge (liosenh olm). G. Ib91 29 ' 9 m. 
Frances Aurore von Koch, f. 1868 n /i. 

Döttrar: 
Ebba Frances Agathe, f. 1897 26 ,s. 
Signe Aurora, f. 1898 3 /e. 
Sigrid Richissa, f. 1899 27 <c 
1. Fritz Gerhard Hansson, f. 1874 J0 /i, kapten o. 
batterichef vid Svea artillerireg:te, Ö M M. Eg. 
Verstorp i Blekinge o. del i Laxmans Akarp i Skåne 
(Stockholm). G. 1902 7") m. friherrinnan Kri- 
stina Birgitta (Brita) Barnekow, f. 1875 2B/ 2. 

Barn: 
Hans Edvard, f. 1904 16 /io. 
Fredrik Rutger, f. 1906 9 /n. 

Margareta Eva Maria Kristina Birgitta (Stina- 
Britta), f. 1911 »V*- 
b. Sigrid Agnes, f. 1852 S9 /4. Eg. o. beb. Lister- 
gården i Blekinge (Listerby). 
C.Ellen Henriette Agathe, f. 1853. Se friherrl. 

ätten Thott. 
I.Ebba, f. 1858. Se friherrl. ätten Leijonhufvud. 
8. Agathe, f. 1863. Se friherrl. ätten De Geer af 
Finspång. 

Ilnfvudmannens faders farbroder: 
Carl Axel, kammarherre, f. G. m. grefvinnan Beata 
Sophia Wrangel af Sauss, f. 
Söner: 
1. Axel Fredrik, öfverstekammarherre, f 1899. G. 1852 
m. friherrinnan Elisabeth Sophia Lovisa Charlotta 
von Haten, n:o 313, f. 1834 2r, / 7 , f d. statsfru hos 
H. M. Enkedrottningeu, O 11 S Gbmt, O Il:s Jmt, G V 
Sbm. Eg. Kulla-Gunnarstorp i Skåne o. hus i Stock- 
holm (Kulla- Gunnarstorp, Helsingborg). 

Barn: 
\)Carl Axel Baltzar, f. 1856 10 /2, hofstallmästare, 
kammarherre (f. d. tjenstg. hos H. K. H. Kronprins 
Gustaf), f. d. rvttmästare i armén, O 11 S Gbmt, K WACHTMEISTER AF JOHANNISHUS 1241 

W 2 kl, G V Sbm, Storoff N N 0. Storoff Belg 
LO, Storoff I Kr O, K E V O 1 kl, K D D O 2 gr. 
KBadZL02kl, RPCO, RRS:tA0 3kl, R Sp 
C 111:8 O, Eng Krön M. Inneh. o. beb. Wanås 
fideikommiss samt eger Christinelund, begge i 
Skåne. G. 188-4 m. friherrinnan Ebba Sofia Ramel, 
f 1910. 

Barn : 
Gustaf Axel Otto, f. 1887 n /a, löjtnant vid Lifgardet 

till häst (Stockholm). 
Otto Carl Fredrik, f. 1897 "V?. 
Elisabeth Charlotta Sofia, f. 1885 10 10. 
Ebba Christina, f. 1889. Se adl ätten König. 

2) Fredrik Axel Gustaf, f. 1859 3 Vt, kammarherre. 
Arr. o. beb.K ull a-Gunnarstorp (Helsingborg). 
G. 1891 s0 /oin. grefvinnan Edith Charlotta Wacht- 
meister af Johannixhus, f. 1866 10 /io. 

3) Axel Wilhelm, f. 1869 la /i, kammarherre, f. d. lega- 
tionssekreterare, ordf. i styrelsen för Allerums 
sparbank o. i Allra. Svenska utsädesaktb., ledamot 
af styrelsen för Östra Skånes jernvugsaktb., nämnde- 
man inom Luggude härad af Malmöhus län, R N O, 
RPrJO, OffÖFrJO, R Fr II L, RÖJ Kr O, 
Off Pers SLO. Eg. Va Strömsbergs bruk i Upp- 
land (K ulla-Guuuarstorp, Fl elsin gborg). 

4) Ernst Henning, f. 1869 16 /i, disponent på Ströms- 
bergs bruk, ordf. i styrelsen för Uppsala-Geflf jern- 
vägsaktb. o. i styrelsen för Uppsala läns folkhög- 
skola o. landtmannaskola, vice ordf. i samma läns 
hushållningssällskap, ledamot af styrelsen för Mälare- 
provinsernas hypoteksförening, landstingsman, R W 
O. Eg. 7* o. beb. Strömsbergs bruk i Upp- 
land (Tierp) G. 1893 so ,'io m. Esther Agnes 
Agathe Carleson, n:o 1877, A, f. 1872 s 's. 

Barn : 
Baltzar, f. 1895 28 /i2. 
Carl Welam Louis, f. 1897 28 /i2. 
Beth Eleonore, f. 1894 3 /i*. 
Elsa Margaretha, f. 1902 14 /io. 

5) Sofie Charlotte Louise, f. 1853. Se adl. ätterna 
Påhlman o. Breitholtz. T24'2 WACHTMEISTER AF |OHANNISHUS 

2. Hans Gustaf, godsegare, J. G. 111. Anna Maria Lovisa 
Stjernsvärd, f. 

Barn : 

1) Gustaf Emanuel, f. 1865 16 /6, kammarherre. Arr. 
o. beb. Tornp i Skåne (Hvitaby). G. 1894 "U 
111. friherrinnan Ebba Amelie Eleonora van Knor- 
ring, f. 1867 9 /«- 

Söner: 
Erik Gustaf, f. 1895 8, 7. . 
Kils-Fredrik, f. 1903 1S '.-,. 

2) Edith Charlotta, f. 1866. Se här ofvan. 

3. CZaéa GflinW, f. 1834 19 7, f- d. underlöjtnant vid 
Skånska dra?onreg:tet (Stockholm). G. 2:o 1874 1B u 
m. Gerda Hanson, f. 1853 30 /i. 

4. Hans, godsegare, f. G. m. Wendela Augusta Matilda 
Stjernsvärd, f. 

Barn: 

1) Carl-A xel Hansson, f. 1871 lfl , 3, kammarherre, di- 
plomatisk agent o. generalkonsul i Kairo, kon- 
sulardomare, R N O, 11 Fr II [.. G. 1899 "/s m. 
Beulah Cooper-Hnbbell från Nordamerika, f. 
1874 5 / 7 . 

Son : 
Fredrik Hans Carl, f. 1909 27 ,4. 

2)Caroline Sofia Maria, f. 1868 6 / 5 . G. 1911 5 /i2 
m. Bror Martin Banck, f. 1850 2 %2, sjökapten, di- 
rektör i rederiaktb. Banco. Eg. lins i Helsingborg 
o. beb. egen villa i Engelholm. 

'.\)Ebba Wendela, f. 1869 26 /s G. 1911 : ' : 12 m. 
Carl Leopold Sundbeck, f. 1865 Vr». fil. d:r, gods- 
egare, Il Gr Fr O. Eg. o. beb. A rn iishol m i Vester- 
götland (Aplared). 

Hufvudmannens farfaders farbröder: 
l.Carl Axel, riksdrots, f . 

Son: 
Haus Gabriel, excellens, f. 
Son: 
Axel Knut, laudshöfding, f- G- 2:o m. grefviunan 
Sophia Lovisa Wachtmeister af Johannishus, f. WACHTMEISTER Al- JOHANKISHUS 1 2 t . !'. 

Barn i 2:a giftet: 

1) lians Gustaf, f. 1846 *'/«, lil. d:r, öfveralekam- 
marjnnkare (tjenstfri), O II S Gbmt, O II:s Jrnt, 
K N O 1 kl, KR S-.t St O 1 kl, Sik Sp 1 C O, Stk 
l' C O, KNS:tOOl kl, Off Rutt SO, 11 Ö J Kr 
O 3 kl, L SUS II. Inneb. Trolle-Ljungby o. 
Ärups fideikommisser samt eg. tills, med sy- 
skoneu Trolleberg, allt i Skåne. Bär, såsoni inue- 
bafvare af förstu. fideikommiss, namnet Tro lle- 
Wachtmeister (T rolle-Lj un gby, Bäcka- 
skog). G. 1892 7 ,'s m. Anna Rosenblad, f. 
1863 » v. 

Son: 
Oscar Carl- Axel Fredrik, f. 1893 Vv, offieers- 
volontär vid Skånska dra<;oiireg:tet, elev vid 
krigsskolan (Karlberg, Stockbolm). 

2) Axel Fredrik Gabriel, jägmästare, f 1889. G. 188:' 
m. Engla Elisabeth Carlsson, f. 1862 19 i 
(Stockholm). 

Barn : 
{\)Georg Axel Albert, f. 1884 2I . ti, amanuens 
i arméförvaltuiiigen, f. d. underlöjtnant i 
Vendes art.-reg:tes reserv (Stockbolm). G. 
1912 2s 'i m. Djardul Flavia Ljungqvist, f. 
1885 9 i2. 

Dotter: 
Viveca Clara Amelie Elisabeth, f. 1913 V-». 
{2)Sofie-Louise Elisabeth, f. 1886 10 /o. 
3) Knut Alarik, f 1-^85. G. 1883 m Ida Louise 
Eugenie Adelheid Wilhelmine Caroline Georgine 
Adolfine von Oertzen från Mecklenburg-Strelitz, f. 
1864. Omg., se här nedan. 

Dotter: 
Sofie Louise A de le, f. 1881 Vi*. G. Ii- 07 I9 , s 
m. grefve II or st Ernst Ludwig August von 
der Groeben, f. 1875 r \ 7, reservlöjtnant i 
preussisku husarreg:tet n:o 15 Königiu Wil- 
helmine der Niederlande, R Ned ONO(Lud- 
wigsdorff, Westprenssen). 
(4) Carl Axel Rutger, sekundlöjtnant, f 1899. G 1887 1244 WACHTMEISTF.R AF JOHANNISHUS 

m. Ida Louise Eugenie Adelheid Wilhelmine Caro 
line Georgine Adoljine von Oertzen från Mecldeu 
burg-Strelitz, i hennes 2:a gifte, f. 18G4 fl 10 
(Omg. 3:o 1902 m. Wilhelm von Alen, f. d 
öfverstelöjtntint vid Andra Preussiska gardesar 
tillerireg:tet, Wiesbaden, Tyskland.) 

Barn : 
Axel Knut Georg, f. 1890 20 /n, officersvoloutär 

vid Göta artillerireg:te, elev vid krigsskolau 

(Karlberg). 
Augusta Charlotta (Lo t ty), f. 1888 13 /i. 
Louise Wilhelmina (Lilly), f. 1889 7 /i. 
h)Sigrid Ulrika Amelie, f. 1853 I6 /e (Valje, 
Sölvesborg). 

2. Claes Adam, excellens, f. 

Sou: 
Carl Johan, generaladjutant, f. G. m. Francése Louisa 
von Rehausen, f. 

Söner: 
DCarl, statsminister, f 1871. G. m. markis- 
innan Constance Georgine Louise de Bonrbel- 
Montpincon frän Frankrike, f 1910. 

Son : 
Carl Axel Raoul Georg Henrik, f. 1865 V«, gods- 
egare, K IlavOceani O. Eg. Fjerrestadstorp i Skåne 
o. Skogsgården i Dalarne (Rättvik). 

2) Gustaf, premierlöjtnant, f 1903. G. m, Snsannali 
Hedlake Prowse, f 1913. 

Son : 
Charles Edvard Bedlake, f. 1874 ',2, f. d. konsul- 
bitriide (England). 

3) Gotthard, f. 1834 ll /s, f. d. landshöfding, K ni 
st k N O, RWO.GM, K Bad Z L O 1 kl, K D D 
lgr, R Pr Kr O 4 kl, HLÖMS (Helsingborg). 
G. 1867 m. friherrinnan Elisabeth von Essen, t 
1914. 

Barn: 
(1) Johan Fredrik, f. 1869 \u, kapten o. batteri- 
chef vid Göta artillerireg:te, RS O (Göteborg). WACHTME1STER AF JOHANNISHUS 124.'» 

G. 1900 8 /i m. Margareta (Greta) Lindström, 
f. 1879 29 / 6 . 

Barn: 
Carl-Johan, f. 1903 l /t. 
Hans Fredriksson, f. 1912 17 /« 
Eva Elisabeth Margareta, f. 1900 e /n. 
(2) Carl Rehausen, f. 1872 n ,'ia, agronom (Stock- 
holm). 
(S)Hans Gotthard, f. 1874 5 '4, civilingeniör (S 11 n ds- 
vall). 
{i) Gotthard Georg Gustaf (Hardy), f. 1882 6 /i, 
kapten vid Kungl. flottan, R S E O 2 kl, R R S:t 
St03kl (Stockholm). 
(b) Claes Herbert, f. 1884 l0 /'i, tjensteman i bank- 

aktb. SöJra Sverige (Helsingborg). 
(6) Sigrid Mary Louisa, f. 1871. Se grefl. ätten 

Posse. 
(7) Elisabeth Jacquette Augusta, f. 1876 20 a 

(Helsingborg). 
(8) Mary Hilda Eugenie, f. 1878. Se frihenl. 

ätten Bennet. 
(9) Elsa Harriet Margareta, f. 1880. Se grefl. 
ätten Hamilton. 
o. Gustaf, excellens, f. 

Söner: 
1) Gustaf, öfverstelöjtuant, f. 
Son: 
Carl Fredrik, kapten, f 1889. G. 1860 ni. friherr- 
innan Wilhelmina Ulrika Magdalena {Malla) Ben- 
net, f. 1837 a8 10. Eg. Christineholm o. Bönsta 
i Södermanland (Christineholm, Nyköping). 

Barn: 
(l)Carl Christian Alarik, f. 18G9 26 , 7, major vid 
Lifreg:tets husarer, militärattaché vid K. M:ts 
beskickning i S:t Petersburg, f. d. general- 
stabsofficer, RSO, RRS:tSt0 2kl, RMM. 
G. 1902 m. friherrinnan Augusta Henriette 
Ramel, f 1905. 
(2)Arvid Fredrik, landtbruknre, f 1914 G. 1902 12 ii; WACHTMEISTEK A!-' JOHANNISHUS 

iu friherrinnan Hedvig Louise llenriette Lagtr- 
ftlt, f. 1870 "/• (Bönsta, Nyköping). 

Barn: 
Gustaf Fredrik (Gösta), i. 1903 6 /io. 
Elisabeth Hedvig Magdalena, f. 1905 22 i. 
Louise Augusta Magdalena, f. 1906 \ i. 

(3) Claes Riitger, f. 1874 i4 / 6 , förvaltare vid 
Christiueholm (Nyköping). 

(4)Louise Fredrika, f. 1863 20 , 7 (Christiueholm). 

(h)Charlotte So/ie Louise, f. 1864. Se adl. 
ätten Croneborg. 

(6) Henrietta Elisabeth, f. 1865 21 / 10 . G. 1901 19 , 5 
m. Gustaf Robert Sederholm, f. 1868 Vi, lands- 
tingsman i Södermanlands län, R W O, L L A 
Arr. o. beb. Alberga. 

(7) Gunilla Fredrika (Dicken), f. 1872. Se adl. 
ätten Reuterskiöld. 

WEbba Magdalena (Malla), f. 1878. Se fri- 
herrl. ätten Lagerfell. 

[Q) Amelie Carolina, f. 1879. Se friherrl. ätten 
Tamm. 
2) Claes Adam, öfverstelöjtnant, f. G. m, grefvinnan 
Amalia Regina Wrangel af Sauss, f. 

Barn : 
(1) Gustaf Fredrik, ryttmästare, f 1910. G. m. Augusta 

Amalia Skjöldebrand, f 1906. 
Barn : 

a) Claes Arvid Tyko, f. 1873 "A, f. d. underlöjt- 
nant i Skånska husarreg:tet. Eg. o. beb. Knuts- 
torp i Skåne (Axelvold). G. 1906 ™/s m. 
Ebba Wendela Carolina Ericson, f. 1885 s 12. 

Barn: 
Wolf Gustaf (Gösta), f. 1908 24 /s. 
Bleckert Carl, f. 1910 4 ; 2. 
Har rit t Augusta, f. i907 6 /ä. 
Amelie Ulrika Charlotta (Ulla), f. 1913 6 , 7. 
Hilla- Brita, f. 1914 7 / 7 . 

I)) Elisabeth Anna Augusta, f. 1868 8 /j. Eg., tills. 
med systrarna, Simmelsbergn m. m. i Skåne 
(Malmö). WACHTMEISTEU AF JOHANNISHUS 1 "2 I 7 

<■) llenriette Charlotte (Harriet), f. 1871 »/ö. Gref- 
vinna Wachtmeister, statsfru hos H. M. Drott- 
ningen (Helsingborg), 
d) Agnes Eleonore, f. 1874. Se frih. ätten Peyron. 
(2) Axel Fredrik Claesson, f. 1855 10 >, fil. hedersd:r, 
kansler för rikels universitet, f v. minister för utrikes 
ärendena, kabinettskaminarherre (f. d. tjenstgör. hos 
Ii. M. Konung Oscar 11), f. d. generaldirektör o. chef 
för domänstyrelsen, preses i akademien för de fria 
konsterna, ordf. i styrelsen för Nobelstiftelsen, för 
Skogshögskolan o. för aktb. Nordiska kreditbanken, 
ledamot af riksdagens första kammare, Il o K af K 
MO, OlISGbmt, OILsJmt, G V Sbm, Stk O 
Fr JO, Stk LSav S:t M O, Turk Osm O 1 kl, Siarn 
Kr 1 kl, S:t Off Rum Kr O, KSWeimOHvl' 
lkl RIS-.tMoLO, RWaldF0 3kl, Hush 
GM', ULLA, ULV II o A A, LVA, ULVS, 
ULFS. Eg. Tistad o. Näs, båda i Södermanland, 
samt Böketofta i Skåne (Larslu nd). G. 1884"/" 
m. friherrinnan Louise Ulrika Sofia af Ugglas, 
f. 1859 s \ 7, f. d. hoffröken hos II. K. II. Kron- 
prinsessan Victoria, OILsJmt, G V Sbm, Turk 
Ch O 1 kl. 

Barn : 
Nils Claes Ludvig, f. 1891 S8 /2, underlöjtnant 
vid Lifreg:tets dragoner, elev vid ridskolan 
(Strömsholm). 
Erik Melcher Sch er in g, f. 1892 14 / 7 , reserv- 
officersvolontär vid Kronprinsens husnrreg-.te, 
student vid universitetet i Uppsala. 
Maud Viktoria, f. 1885 Se kommendörsätten 

Yult von Steijern. 
Evelyn Margareta (Daisy), f. 1887 s /b, Turk Ch 

O 2 kl. 
Louise Violet Gunnila, f. 1899 'V 
('6)Charlotte, f. 1844. Se friherrl. ätten Ramel. 
3) Wilhelm, godsegare, f. G. m. grefvinnan Magdalena 
Charlotta Fredrika Eleonora Sinclair, f. 

Barn : 
(l)Carl Hans, kassör, f 191<>- G. 1883 m. Maria 1248 VON WALDEN 

Ingegerd Constantia (Gerda) Schmiterlöw, f. 186'J 
"/i (Nynäshamn). 

Barn : 
Nils Wilhelm Folke, f. 1886 7 /i (Nynäshamn). 
Ragnhild Vera Maria, f. 1887 sl /s. " G. 1914 u /e 
ni. Thore Yngvar Virgin, f. 1886 3 /2, under- 
löjtnant i" Bohusläns regites reserv (Stockholm). 
{2)Gustaf Wilhelm, f. 1850 12 /e, f. d. löjtnant 
vid Södermanlands reg:te, ordf. i skogsvårds- 
styrelsen i Södermanlands län, f. d. ordf. i 
länets hushållningssällskap, K \V O 2 kl, RNO, 
GM, L L A. Eg. o. beb. Hornsund i Söder- 
manland (Fl en). G. 1879 so /io m. Eva Sojia 
Jacquette Ramsay, f. 1855 21 /7. 

Son : 
Gustaf Wilhelm Alarik, f. 1888 s / 2 . Arr. 
Beekershof o. Bjursjön (Beckershof, Katrine- 
holm). 
(3) Louise Eleonora, f. 1845. Se grefl. ätten Mör- 

ner af Morlanda. 
(A)IIenriette Elisabeth, f. 1847 6 /7 . Enka 1913 
efter Carl Fredrik Wallenius, iugeniör (Stock- 
holm). 
{5) Fredrika Wilhelmina (Mina), f. 1849 19 /a (Ny- 
köping). 
[$)lledvig Eleonora (Ellen), f. 1856 7 /s. Enka 1903 
efter Thure Adam Georg Essen, förste laudtmätare 
(Stockholm). Adl ätten von Walden, 

N:o 1708. Kurläudsk adlig ätt; uatnraliserad 1719; in- 
troducerad 1720. 

JOHAN ALBERT (son af jordbrukaren Adolf Fredrik 
von Walden o. Christina Catriua Westerberg), f. 
1860 20 /j (Groddammen, Nysätra). G. 18«9 9 /u 
m. Alma Carolina Samuelsson, f, 1868 3 /v. 
VON WALDEN 1249 

Barn : 
Aron Valerian, f. 1892 18 A. 
John Joel, f. 1897 */a. 
Oskar Daniel, f. 1899 so /u. 
Oss i an Samuel, f. 1904 Ve. 
Georg Natanael, f. 1909 22 /i2. 
Albert Werner, f. 1913 16 /io. 
Gerda Mathilda, f. 1889 25 ,'o. 
Ruth Elisabeth, f. 1894 U ,U. 
Nanny Emilia, f. 1901 B /io. 
Lilly Helena, f. 1906 ,8 /s. 

Hufvudniannens syskon: 

1. Carl Axel, f. 1867 1 /7, jordbrukare i Nysiitra 
(Långtora). 

2. August, f. 1871 10 /io, jordbrukare vid Rickom- 
berga. G. 1898 in. Lovisa Mathilda (Thilda) 
Rundgren, f. 1877 4 /s. 

Barn : 
Oscar Herbert, f. 1899 6 /s. 
Li7/y Jtfarfa, f. 1902 8 /«. 

3. 0s£ar Reinhold, f. 1876 4 /4, snickare (Uppsala). 
G. 1899 22 /io m. Gerda Marta Linda hl, f. 1882 s /s. 

Dotter: 
BcrJa, f. 1902 M /«: 

4. Fredrii ffeora, f. 1879 10 /i, snickare (Norrköp i ng). 
b. Fredrika Christina Matilda (Tilda), f. 1858 25 /io. 

G. 1881 25 /& m. A7as Robert Svensson, f. 1857 "/ 3 , 

snickare (Uppsala). 
6. ^4 ko ms t a Carolina, f. 1863 26 /ä (N v sä t ra, Lå ng to ra). 
T.Emma, f. 1865 u /n. G. 1900 7c in. Karl Amadeus 

Mellin, f. 1869 20 /io, snickare (Lingbo). 
8.Clara Wilhelmina, f. 1874 Va. G. 1899 n /n m. 

Car/ Albei-t Widlund, f. 1875 '/4, kakelugiiBmakaie 

(Uppsala). 

Hufvudinanneus faders syskon 

(barn af hemmanscgaren Johan Fredrik 

von Walden o. Anna Stina Persdotter): 

1. Carl Peter, jordbrukare, f. G. m. Johauna Ulriku 

Norrman, f. 1250 VON WALDEN Baru: 
l)Carl Axel, f. 1865 »A, arrendator (Holmbro 
Skogstibble). G. 1895 29 /« m. Anna Larsson, f. 
1871 "Vs. 

Barn : 
Carl Axel, f. 1897 28 / 7 . 
Oscar Evald, f. 1903 8 /io. 
Gösta Werner, f. 1908 17 / 8 . 
Elise Eulalia, f. 1895 2 %. 
^niia JEWJfca, f. 1900 19 /a. 
£i>a 4J/Åita jB/OTVa, f. 1911 3 /o. 

2) Johan August (John), f. 1869 %, åkeriegare (Stock- 
holm). G. 3:o 1908 10 / 6 m. Ingeboro Wilhelmina 
Johnsén, f. 1877 B /s. 

Son i 3:e giftet: 
JoAn Gustaf Engelbrecht (Gösta), f. 1910 10 / 2 . 

3) Sm» //,76«r«, f. 1872 Vi, byggmästare (Fisk- 
mansbo, Nysätra). G. 1899**' '« m. Johanna 
Mathilda Karlsson, f. 1873 2S /i. 

Barn: 
Sven Ivan, f. 1901 */n. 
Karin Ingeborg Linnea, f. 1899 l %i. 

4) Anna Matilda (Tilda), f. 1860 6 /io. G. 1883 *•/» 
m. Gustaf Leonard Östlund, f. 1861 5 / 6 , landt- 
brukare (Mosta, Nysätra). 

b) Johanna Carolina (Lina), f. 1862 20 /n. G. 1890 25 /io 
m Frans Gustaf Thel, f. 1867 */s, arrendator 
(1 lbbleby). 

2 "Ä" ^ MÄ <' f - 1829 2 °/'o (Ålbo, Åland). G. 
18.)8 m. Margreta Kristina Östlund, f 1899. 
Söner: 

1) Johan Gustaf, f. 1858 19 / 6 , lägenhetsegare (Ma- 
rielund, Järläsa). G. 1884 Ve m. Emma Sofia 
Edberg, f. 1859 2 </4. J 

Dotter: 
Signe Sofia, f. 1896 Ve. 

2) Ernst Ludvig, f. 1861 25 /io, hemmansegare (Ålbo, 
Alan d). 

3) Karl Fredrik, f. 1868 u /t, hemmansegare (Ålbo, WALKENDORFF 1251 

Åland). G. 1899 ai 'io m. Anna Josefina Gustafsson, 
f. 1864 19 /io. 
3. Anders Gustaf, torpare, f. G. m. Christina Änders- 
dotter, f. 

Barn : 

1) Karl Gustaf, f. 1861 "/», åkare i Stockholm. 
G. 1886 16 /io m. Mathilda Jonsson, f. 1862 S6 n. 

Son : 
Karl Algon, f. 1892 1 /n. 

2) Wendela Matilda, f. 1864 17 /s. G. 1886 "'n 
m. Sven Gustaf Säflund, f. 1856 " 's, arbetare 
(Hebv). 

3) Anna Carolina, f. 1866 S8 /u (Hebv). 
A dl. ätten Walkendorff, 

N:o 25. Gammal dansk-skånsk ätt, ursprungligen 
från Bäijern; introducerad 1HG4. JOHAN GOTTFRID (son af hemmansegareu Johan 
Erik Walkendorff), f. 1868 5 /'io, hemmausegare 
(Brunsta, Hjelstaby). G. 1895 "/< m. A ugusta 
Fredrika Lundqvist, f.*1867 3 ,6. 

Söner: 
Johan Christoffer, f. 1896 8 to. 
Sven August Gottfrid, f. 1900 17 '7. 
Hufvudmannens moder: 
Lovisa Ulrika Eriksson, f. 1842 n s. G. 1867, enka 
1914 (Hacksta, Ekolsund). 

Hufvudmannens syskon: 
Erik David, f. 1876 18 b, timmerman (Husby, Sju- 

tolft, Ekolsund). 
Lovisa Josefina (Fina), f. 1868 B , 10. G. 1890 "/" 
m. Carl Ludvig Ericsson, f. 1862 7 , 9, hemmaus- 
egare (Berga, Björksta, Orresta). 
Wendela Wilhelmina, f. 1880 »/i. G. 1899 »• ti 1252 WALKENDORFF 

m. Sven Wilhelm Dalborg, f. 1876 2,/ s, arrendator 
(Björk, Balingsta). 
Hilma Eugenia, f. 1884 9 /s. G. m. Ernst Jo- 
hansson, arrendator (Hacksta_, Ekolsund). 
Hufvudmannens faders svskon: 
1. Carl Peter, jordbrukare, f 1892. G. 1873 m. Ka- 
tarina Charlotta (Lotta) Jonsdotter, f. 1850 " i 
(Salta, Enköping). 

Barn: 
l)Karl Gottfrid, f. 1875 Ve, ångbätsbefälhafvare 
(Stockholm). G. 1898"/" m. Anna Albertina 
Lindberg, f. 1870 so /n. 

Dotter: 
Carla Margareta Maria (Greta), f. 1900 n /io. 

2) Karl Johan, f. 1885 u /io, korpral vid Kungl. flottan 
(Stockholm). 

3) Alma Charlotta, f. 1873 18 /io. G. 1910 I8 /a m. 
Per Adolf \Villoff\ f. 1878 5 A. Eg. hus i Uppsala. 

4) Amanda Ilortella, f. 1876 aa /?. G. 1898 s °/io m. 
Carl August Reinhold Josefsson, f. 1871 18 /«, 
ladugårdsförman vid Hem stan iis (Hol ms vede n). 

b) Hilma Eugenia {Jenny), f. 1878 25 /n, affärsbiträde 

(Stockhol m). 
G) Selma Therése, f. 1880 14 / 6 . G. 1901 2 Vio in. 
Valfrid Hilding Anatalius Gustafsson, f. 1874 s 'i, 
rättare vid Lindö (Vallentuna). 
1) Hulda Maria, f. 1882 22 / 2 (Salta). 
8) Hedvig Emilia, f. 1885 14 /io, affärsbiträde (Stock- 
holm). 
2. Johanna Fredrika, f. 1849 25 /s (Bäl sunda, Hjcl- 
staby). 

Hufvudmannens faders farbroder: 

Carl Fredrik (Andersson), landtbrukare, f. G. l:o m. Anna 

Kristiua Jansdotter, f; 2:o ni. Lovisa Lundholm, f. 

Döttrar, i l:a giftet: 
Emma Christina, f. 1853 ll /i. Enka 1889 efter Johan 
ReinholdLeonard Molander, tapetserare (Dj u rgård e n, 
Stockholm). 

i 2:a giftet: 
Lovisa Charlotte, f. 1857 B /<. G. 1884 6 10 m. Frans WALKEKDORFF 1253 

August Strandberg, i hans 2:a gifte, f. 1850 ls /u, 
skohandlare i Stockholm. 
Matilda Sofia, f. 1861 n , 6 . G. 1884 Ve m. Frans 
Abdon Johansson, i. 1858 30 , 7, haudelsträdgårdsmästare 
(Stensborgs trädskolor, Vesterås).' 

Yngre gren af ätten: 

(Jhristofer, skogvaktare, f. G. in. Maria Kristina Jans- 
dotter, i hennes 2:a gifte, f. 
Söner: 

1. Johan, skogvaktare, f 1909. G. l:o m. Mathilda Jo- 
sephina Hagberg, i hennes 2:a gifte, f 1898; 2:o s. å. 
ni. Anna Carolina Andersson, f. 18G9 15 /< (G rankärr, 
B ål s t a). 

Barn i l:a giftet: 
Fredrik Mauritz, f. 185S 24 ,'a. Eg. o. beb. lägenheten 

Valla Ut jord i Uppland (B ål st a). 
Eva Josefina (Fina), f. 1860 '/i. Enka 1900 efter Carl 

Peter Oskar Johansson, fabriksarbetare (Stockholm). 

2. Elof, f. 1843 s 2, häradsdomare, hemmansegare i Råby 
i Uppland (Bålsta). G. 1867 22 ,4 m. Augusta Char- 
lotta Skroth, f. 1845 25 /i. 

Dotter: 
Augusta Dorotea, f. 18G8 G 2. G. 1892 8 /n m. Knut 
Leonard Strömbäck, f. 18G5 27 io, landtbrukare (Råby, 
Bålsta). 

3. Claes, f. 1849 28 /3, f. d. kronoskogvaktare. Eg. o. beb. 
lägenheten Vibvdal i Uppland (Grillby). G. l:o 
1871 m. Augusta Maria Eriksson, f 1880; 2:o 1881 21 /io 
m. Jenny Wilhelmina Öhlén, f. 1860 I0/ 5. 

Barn, i l:a giftet: 
Hedvig Maria, f. 1873 Ve. G. 1900 10 /6 m. Johan Ivar 

Östlund, f. 1872 20 , 2, handelsbitriide (Strengnäs). 
Augusta Paulina, f. 1878 7 , 1, lärarinna (Fristad, 

B romsten). 
Charlotta Elisabeth Olivia, f. 1880 ,2 /io. G. 1903 s , 11 

m. Johan Lennart Sahlin, f. 1878 16 /4, 1 iff orsukr i ngs- 

inspektör (Stockholm). 

i 2:a giftet: 
Johan Tobias, f. 1886 V", bokhållare (Skokloster). 
1254 WALLEKSTRÅLE 

Adl. ätten Wallenstierna, 
N:o 1034. 

Svensk ätt från Vesterbotten; hette förut 
Grubbe: adlad 1678; introducerad 1G8G. 

AXEL HARALD (bou af kaptenen Carl Axel Wallen- 
stierna o. Amalia Georgina llenrika Branting), f. 1852 1B ; 'g. 
Eg. o. beb. Altuna i Uppland (Ros e rsberg). 
Hufvudmannens syskon: 
l.Carl Georg, f. 1854 25 /2, sjökapten (Stockholm). G. 
1905 27 A> m. grefvinnan Jutta Agnes II i Ideborg Re- 
wentlow från Danmark, f. 1864 17 's. 

Barn : 
En son, f. 1911 °/io. 
Agnes Anna Amalia Hildegard Mal vina Fredrika, f. 

1910 8 /e, stiftsjungfru. 
Hi Ideborg Elisabeth Agnes Frederiklce Hojia Georgina, 
f. 1912 5 /u, stiftsjungfru. 
2. Anna Sofia Amalia, f. 1856 2 °/« (Stockholm). Adl. ätten Wallenstråle, 
N:o 2037. 

Svensk ätt från Ångermanland; hette förut 
Wallin; adlad 1756; introducerad 1776. 

CARL WALDEMAR PAUL (son af kontoristen Fritz 
Hjalmar Wallenstråle), f. 1883 21 /s, arbetare (Stock- 
holm). 

Hufvudmannens moder: 
G ustafva Danielsson,f.l85i iS n enU 1894 (Stockholm). 
Hufvudmannens syskon: 
Frans Per Erik Daniel, f. 1885 23 /2, bageriarbetare 

(Stockholm). 
Hedvig Fritzine, f. 1881 a2 /io. G. 1905 u /io m. 
Johan Fredrik Lund, f. 1876 28 o, handelsresande 
(Räsunda). 
WATTRANG 1255 Äldre gren af ätten: 

Lorentz Fredrik, sergeant, f. G. m. Sophia Catharina 
Stenberg, f. 

Dotter: 
Augusta Amalia, f. 1833 12 /2, stiftsjungfru (S t o c k h o 1 in). 
Adl. ätten Wasastjerna, 

N:o 2196. Svensk ätt från Dalarae; hette förut Fah- 
lander; adlad 1808; introducerad 1S09; grenar 
af ätten finnas i Finland. GUSTAF ALBIN (sön af finska landtbruksrådet Gustaf 
August Wasastjerna o. Hedvig Mathilda Donner), f. 
1849 B /9, godsegare, 11 W O. Eg. o. beb. Nolingc i 
Södertörn (Tumba). G. 1880 - 8/ s ra. Elin Sirenius, 
f. 1857 »/«. 

Dotter: 
Siri Alba Mathilda Eliza, f. 1884. Se grefl. ätten Stenbock. 
Adl. ätten Wattrang, 
N:o 848. Svensk ätt från Helsingland ; hette äfven förut 
Wattrang; adlad 1G73; introducerad 1675. CARL ADOLF (son af kammarherren Axel Watti ang), 
f. 1870 6/ 8, kapten i Södermanlands reg:tes reserv, 11 
S O, R It S:t A O 3 kl. Inneh. o. beb. fideikommissegen- 
domen Jacobsberg i Södermanland (Bj ö r n lund a). 
G. 1896//3 m. Eva Augusta Tham, f. 1874 10 /io. 
Hufvndmannens moder: 
Friherrinnan Anna Elisabeth Leijonhufvud, f. 1848 a7 /&- 
G. 1868, enka 1911. Eg. Töfverstaholm i Söderman- 
land (Stockholm). 1266 VON WEDDERKOP 

Hufvudmannens syskon: 

1. Gustaf Jakob Axel, f. 1879 ls /7. Eg. o. beb. Ene i 
Södermanland (Stigtomta). 

2. Nils Henrik Knut, f. 1881 27 /6„ löjtnant vid Söder- 
manlands reg:te (Stockholm). G. 1911 2 % ni. 
grefvinnan Ebba Margareta Hamilton, f. 1887 94 /8. 

Döttrar: 
Anna Ebba Gunilla, f. 1912%. 
Agnes Eva Margareta, f. 1913 3 %:i. 

3. Nils Adolf, f. 1882 16 /8, löjtnant vid Svea lifgarde, 
RRS:tSt03kl (Stockholm). G. 1911 9 %o m. 
grefvinnan Agnes Josejine Elisabeth Hamilton, f. 
1884 s %. 

Döttrar: 
Anna Elisabeth Elvine {Anna- Lisa), f. 1913°/». 
En dotter, f. 1914 3l /io. 

4. Anna Amalia, f. 1869. Se friherr], ätten Akerhielm 
. af Margrethelund. 

Hufvudmannens faster 
(dotter af hofmarskalken Nils Adolf Wattrang o. Josephina 

Maria Catharina Rönquist): 
Maria Charlotta Amalia, f. 1842. Se adl. ätten af Kleen. Adl. ätten von Wedderkop, 
N:o 1281. 

Från Holstein ; hette förut Wedderkop; 
adlad i Sverige Ki'.)3; introducerad samma 

år; utgången på uiauusidan 18'JI. 

Carl Axel Gustaf Eugöne, öfverste, f. G. m. Sophia Lovisa 
Kilman, f. 

Dotter: 
Anna Georgina Cordelia, f. 1841 3l /8. Enka 1894 efter 
Fredrik Fritiof Alm, landträntmästare (Stockhol m). 
VON VEGESACK 1257 
Friherrl. ätten von Végesack, 

N:o 379. 

Från TyBkland; hette .äfven förut von 
Végesack; adlad i Sverige lGU-i ; friherrlig 
1802; introducerad 1830, utan det i 37 § re- 
geringsformen .stadgade vilkor. WILHELM THEODOR (son af överstelöjtnanten 
frih. Samuel Theodor von Végesack o. Henriku 
Charlotta Axelina Knöa), f. 1871 S1 It, kapten o. 
kompanichef vid Vesternorrlands reg:te, 11 S O 
(Sollefteå). G. 1905 M /* m. Brita Kristina 
Emilia Thelander, f. 1884 "/». 
Hufvudmannens syskon: 

1. Karl Viktor Eugéne, f. 1883 23 ,7, löjtnant vid Första 
lifgreuadierreg:tet, gymnastikdiiektör(Li n kö]) in g). 
G. 1901) 16 /io m. Vera Charlotta Wilhelmina 

.Ångman, f. 1885 l6 /«. 

Son: 
Bror Viktor, f. 1910 19 /io. 

2. Gunilla Charlotta, f. 1869. Se adl. ätten Didron. 

Ilufvudmaniiens farbröder 
(söner af majoren frih. Johan Fredrik Ernst von 
Végesack o. hans l:a fru, Catharina 
Gunilla Arenander): 
. Adam Viktor, öfverste, f. G. m. Jenny Moberg, f. 
Dotter: 
Elisabeth Gunilla, f. 1859 \/3 (Stockholm). 
. Fredrik Georg, f. 18li5 5 /n, f. d. bruksbokhilllarc 
(Stockholm). G. m. Maria Charlotta Thcrcaia Lind- 
qvist, f 1876. 

Barn : 
Ernst Fredrik Gereon, f. 18G4 10 /io, litteratör (Ne w- 

York). 
Knut Fredrik Theodor, f. 1869 27 , 4, tekniker (Fre- 

mantle, Australien). 
Gunilla Maria Therése, f. 1859 6 /i2 (Stockholm). 
Lovisa Carolina Amalia (Lina), f. 1867 18 't, folk - 
skolelärarinna (S t o c k Ii o 1 in). 1258 WEIDENHIELM Ilufvudmannens faders farbröder: 
1. Eberhard Ferdinand Emil, kapten, f. G. m. Ulrika 
Sophia Christina Lythberg, f. 
Barn: 
Gabriel Fredrik Roderik, f. 1837 "/o, f. d. överste- 
löjtnant i Dalreg:tets reserv, RSO (Stockholm). 
Maria Helena Christina Lovisa, f. 1840. Se adl. utteu 
Drake af Hag elsrum. 
2.0tto Gotthard Eugéue, kapten, f. G. m. Hedvig Beata 
Riittersköld, i hennes 2:a gifte. f. 

Son: 
Alfred Alexander Nikolaus, f. 1838 S3 /n, f. d. major i 
Veudes artillerireg:tes reserv, R S 0,'".Off Rum Stj O, 
TurkM0 3kl (Malmö). G. 1875 »»/i m. Marie- 
Louise Schagerström, f. 1855 s2 /s. 

Dotter: 
Signe Maria, f. 1878 14 /7, stiftsjungfru. 
Adl. ätten Weidenhielm, 

N:o 1314. Svensk" ätt från* Östergötland ; hette^förut 
Weidman; adlad 1694; introducerad 1C97. ERNST GUSTAF (son af landshöfdingen Ernst Au- 
gust Weidenhielm o. hans 2:a fru, Göthilda Falk), f. 
1862 14 /i, öfverstelöjtnant i Svea lifgardes reserv, 
f. d. adjutant hos H. M. konung Oscar II, f. d. 
militärattaché, ledamot af stvrelsen för aktb. Göteborgs 
bank i Stockholm, O II S Gbmt, R S O.Pers S o. LO 2 kl, 
K D D O 2 gr, Off Ö Fr J O, Off I Kr O, R I S:t M L O, 
RPrRÖ0 4kl (Stockholm). G. 1892 15 /is m. 
Gerda Wijk, f. 1871 12 /s. 

Döttrar: 
Ellen, f. 1896 Vis, stiftsjungfru. 
Gerda, f. 1898 81 /b, stiftsjungfru. 
Märta, f. 1901 "/», stiftsjungfru. 
Agnes, f. 1903 87 /6, stiftsjungfru. WEIDENHIELM 1259 

Hufvudmannens halfsyskon 

(baru af landshöfdingen Ernst August Weidenhielra o. 
hans l:a fru, Henriette Flygare): 

Carl Herman, generalkrigskommissarie, f 1911. G. 
2:o 1903 m. Augusta Charlotta ■ Bergman, i 
hennes 2:a gifte, f. 1846 n ,'i. Eg. Ilagelsuäs i Dr- 
larne (Stockholm). 

Emma Catharina, f. 1839 80 /e. Fru Weidenhielvi (Upp- 
sala). 

Agnes Maria, f. 1848. Se adl. ätten von Hedenberg 

Freja Eleonora (Ellen), f. 1850 17 ,'«. G. 1868 "-/a m 
Lars Berg, f. 1838 27 , i, f. d. generaldirektör, f. d 
landshöfding, f. d. öfverste o. chef för Väg- o. vatten 
byggnadskåren, K m st k N O, RWO, G M, L L A. Eg 
hus i Stockholm. 

Hufvudmannens bröder: 

1. Christer August, f. 1863 9 /s, jur. utr. kand., kam- 
marherre, hofrättsråd i Svea hofrätt, O II:s Jmt, R 
N O. Inneh. fideikommisset Hägerum i Småland 
(Stockholm). G. 1895 ls h m. Ingrid Björn- 
ström, f. 1871 Vs. 

Dotter: 
Maud Ebba Göthilda, f. 1895 "/io. 

2. Carl Angur, f. 1864 4 /?, kamrerare i styrelsen för 
Sabbatsbergs ålderdomshem, ledamot af pensions- 
styrelsen. Eg. Solliden å Blidö i Uppland (Stock- 
holm). G. 1898 s % m. Jenny Maria Dahlström, 

f. 1872 15 ,'i. 

Barn : 
Carl August Herman \ f ,. ini-i 20/ 
Eric Gustaf Reinhold | 
Jane Ingrid Bergliot, f. 1900 30 /i. 
Irma Augusta Marianne, f. 1905 19 /o, stiftsjuugfru. 
Hufvudmannens farbröder: 
1. Gustaf Reinhold, öfverste, f . G. m. Emilia Augusta 
Hedenstierna, f. 

Son: 
Knut August, f. 1858 26 /io, vice häradshöfding, lands- 
kanslist, kommissionär hos konungens befallningshaf- 
vande i Kronobergs län (Veiiö). 1260 WEKDEL 

2. Erik Oskar, generallöjtnant, f. G. m. Charlotta Hen- 
rietta Bothilda Ahlbert;, f. 

Döttrar: 
Agnes Charlotta Henrietta (Lotten), f. 1860. Se adl. 

ätten Rosenblad. 
Dagmar Elisabeth, f. 1868 ','n, kauimarfröken, f. d. 

hoffröken hos II. K. H. Kronprinsessan, O II S Gbmt, 

OIl:sJmt, GVSbm (Stockholm). 
Adl. ätten Wendelj 
N:o 1744. Frau Jlark-Hrandoiihurg; hette äfven förut 
Wendel; adlad 1690; introducerad 1723; eu 
gren är bosatt i Nordamerika. CARL AUGUST (son af Peter Johan Wendel), f. 
1857 8 /i2, arrendator (Lj uders ni åla, Skrnf). G. 
1901 22 /e m. Hilda Charlotta Johannesdotter, i 
hennes 2:a gifte, f. 1867 "/a. 

Barn : 
Arvid Walfrid, f. 1901 29 ,n. 
Gustaf Julius, f. 1908 12 /4. 
Edith Linnea, f. 1905 24 . s. 
Anna Elisabeth, f. 1911 " 12. Ilufvndmannetis moder: 
Petronella (\ella) Åberg, f. 1828 10 c. G. 1854, 
1904 (Ilustcbäck-Södregårdcn, Skrnf). enka Ilufvndmannens bröder: 
Frans Elof, f. 1861 ,s /b, arbetare (Hvida, Skruf). 
G. 1897 8 , s m. Anna- Stina Petersdotter, f.1851 8 , 6. 

Otto, f. 1872 "/v, jordbrukare (Ilastebäck-Södregården). WERDENHOFF 1261 
Adl. ätten Werdenhoff, 

N:o 833. Adlig ätt från Bremen, med namnet von 
Werdenhoff; adlad i Sverige 1652; introdu- 
cerad 1675. FRANS HUGO (son af hofkatnreraren Frans August 
Werdenhoff o. Amelie Lovisa Liden), f. 1862 8 %, 
tjensteman vid aktb. Skånska cementgjuteriet (S tock- 
holra). G. ra. Anna Emilia (Annie) Olin, f. 1SG3 31 7. 

Barn: 
Jost Hugosson, f. 1892 7 10, officersvolontär vid Svea 

triingkår. 
Greta Gudrun Louise Juliana, f. 1895 */'»• 

Hufvudmannens syskon: 

1. Erik August, f. 1864 n /&, ingeniör (Råsunda). G. 
1909 "° u m. Helena Strandberg, f. 1881 %■ 

Barn: 
Ila ns Jost, f. 1910 s %). 
Barbro Margareta, f. 1911 19 /i2. 
Ulla Krislina, f. 1913 "/n. 

2. Knut Henrik Allan, f. 1875 8 , n, ingeniör (Råsunda). 
G. 1906 27 , 12 m. Elisabeth (Lisa) Dam, f 1882 ,5 a. 

Son: 
Sture Jost Knutsson, f. 1908 16 /a. 
:'.. Ingeborg Charlotta Amalia, f. 1866 as 5. G. 1903 G i 
in. Anders Magnus Christian Sjöholm, f. 1871 e 5, 
bergsingenjör, disponent vid Avesta jernverk (Avesta). 

4. Anna Maria, f. 187U l fi, sjuksköterska vid Sophia- 
hemmet i Stockholm. 

5. Elin Wilhelmina Elisabeth (Ellen), f. 1878 21 ,r.. G. 
1904 °2 m. Reinhold Carlberg, f. 1868 - 12, dis- 
ponent ' för Singer St Co svmaskinsaklb:s filial i 
Norrköping. 

6. Ruth Vera Sofia, f. 1882 25 9. G. 1907 15 o ra. Carl 
Adolf Hammarlund, f. 1874 'Ve, ingeniör, förste 
kontrollör vid sorkerkontrollen (Råsunda). 1262 W.£RN Hufvudmannens farbröder o. fastrar 

(barn af inspektören August Leonard WerdeDhoff 

o. Inga Beata Nordberg): 

1. Carl Wilhelm, f. 1846 15 /2, ingeniör, jernviigBbyggare. 
Beb. eget hus i Minneapolis (Minnesota, U S A). G. 
1882 17 /s m. Anna Carolina Birgitta Skerdahl från 
Norge, f. 1861 13 / 2 . 

Barn : 

Frank Robert, f. 1892 S6 /n. . 

James Henrik, f. 1894 \'n. 

Georg Harald, f. 1897 "/». 

B'eata Christina, f. 1884 16 '9. G. 1909 16 / B m. Henry 
Elwood Cass, banktjeusteman (Minneapolis, Minne- 
sota, U S A). 

Lilly Amalia, f. 1887 !6 /g. 

Agnes Ingrid Wilhelmina, f. 1891 '/s. 

Märta Sophia Victoria, f. 1898 7 /io. 

2. Evald Reinhold, f. 1851 2 \U, föreståndare för Flens 
andelsmejeri (Fl en). 

S.Elisabeth Sophia (Elise), f. 1836 2 , 10. Enka 1903 
efter Magnus Larsson, husegare (Nyköping). 

4. Edla Charlotta, f. 1840 8 /i. Enka 1894 efter Gustaf 
Wilhelm Mallström, stationsinspektor (Nyköping). 
Adl. ätten Waern, 

N:o 2326. Från Jutland: adlad 1857, enl. 37 § regerings- 
formen: introducerad samnia är. JONAS FREDRIK (son af brukspatronen Mathias 
Fredrik Wiern o. Christina Wrern), f. 1864 18 /a, adels- 
man vid faderns död 1891. Eg. o. beb. Knobes- 
holm i Halland (Slöinge). G 1892 16 /a m. Maria 
Christina Wasrn, f. 18715 6, 3. 

liarn : 
Matt», f. 1893 a is, landtbrukselev (Hollerup). 
Erik Waldemar, f. 1895 " io, Skm G. 
Ivar, f. 1897 '%. WjERN 1263 

Ernst Fredrik, f. 1906 V 12. 
Maja Stina, f. 1900 16 /i2. 

Hufvudmannens syster: 
Christina (Stina), f. 1862 29 /t. G. 1885 8 /i m. Erik 
Friseli, f. 18f)9 a4 'i, verkat, direktör för trafikaktb. 
Grängesberg-Oxelösund, styrelseledamot i Svenska 
sockerfabriksuktb. o. i Luossavaara-Kiirunavaara aktb., 
UNO (Stockholm). 

Hufvudrnaunens farbröder o. faster 

(barn af statsrådet Jonas Wiern, nobil. Wrern, med 

Sara Christina af Geijerstam): 

1. Waldemar Gottlieb, f. 1810 B /«. godsegare. Eg. Vahla- 

holm o. Ilederna i Vestergötland (Vahlahol m, Ilofva). 

G. 1868 u /< m. Lastitia Amalia Carlberg f. 1844 I3 /'i. 

Barn : 
\)lvar Gottlieb, f. 1869 ■/»■ Eg. o. beb. Gudhammar 
i Vestergötland (Hofva). G. 1895 I5 /a m. Ellenor 
Sinclair, f. 1874 ° 5. 

Döttrar: 
A'ari« Maria, f. 1896 8 / 6 . 
Alice Ellenor Christina, f. 1899 "*/«. 

2) Leonard Waldemar Gustaf, f. 1875 !2 /7, köp- 
man (Grimsbv). 

3) Henrik Adolf, f. 1879 21 /i, öfveringeniör o. chef 
för Kristianstads nickelrafllneringsverk (Ringerike, 
Nakkerud, Norge). G. 1911 I7 /i m, Hilde Bryn 
frän Norge, f. 1887 7 /2. 

Barn : 
Henrik Arne, f. 1911 "/12. 
Margareta Hilde Latitia, f. 1913 "'9. 

4) Einar Afathias, f. 1881 27 /2, amanuens i riks- 
arkivet (Stockholm). G. 1910 2 % m. Gerda 
Augusta Maria Bergman, f. 1887 17 /2. 

Söner: 
Mats Per Einarsson, f. 1912 28 /5. 
Bertil Hjalmar Waldemar, f. 1914 3 /9. 
b)Jonas Wilhelm, f. 1884 u /«, köpman under finna 
W;ern & C:o (Hamburg). G. 1912 n /t in. Siri 
Emilia Augusta Henschen, f. 1886 14 /6. 

6) Maria Christina, f. 1873. Se här ofvan. 

7) A nna Elisabeth, f. 1877 ,4 /s. G. 1906 10 < m. Georg 1264 WERNSTEDT G. 1892 
1863 10 , 8 Heinrich Ludwig Buchholtz, f. 1874 21 /i2, fil. d:r, teol. 
lic, kyrkoherde i tyska församlingen i Göteborg. 

2. Ivar Leonard Amadeus, f. 1841 18 /<, grosshandlare i 
Göteborg under firma L. G. Bratt & Co, K W O 2 kl 
RNO, L V o. V S. 

3. Werner Rudolf Pius, häradshöfding, f 1913, 
m. Anna Maria Mathilda i Wikström, f. 
(Stockholm). 

Döttrar: 
Anna Glenny Suzanne, f. 1893 S1 s. 
Florence Ebba, f. 1895 */i. 
Sofia Gabrielle, f. 1896 28 /io. 
i. Anna Cecilia, f. 1843 s /s. G. 1870 Ve m. Per-Adolf 
Geijer, f. 1841 9 ,'4, fil. d:r, f. d. professor i nyeuropeisk 
linguistik vid Uppsala universitet, RNO, 'it Fr PIL 
L H V. 
Adl. ätten Wernstedt, 
N:o 78. 

Urgammal adlig ätt i Mark-Brandenburg, 
vid namn Warnstedt ocb von Warenstedt; 
naturaliserad ocb introducerad 1025; ätte- 
medlemmarna, utom hufvudmannen ocb bans 
söner, skrifva sig von "Wernstedt. 

LAGO JOHAN AXEL (son af överstelöjtnanten Carl 

Wilhelm Wernstedt o. Emilie Lovisa Kulberg), f. 1833 

/i, borgmästare, magistratssekreterare o. notarius 

publicus i Strengnäs, RNO, R W O. G. 1871 12 9 

111. Hanna Ringborg, f. 1848 8 ,'z. 

Söner: 

1. Wilhelm Edvard, f. 1872 "/s, med. d:r, docent vid 
Karolinska institutet, mariuliikare af första graden 
vid marinläkarekåreus reserv, öfverläkare för Elens- 
burgska vårdanstalten för späda barn (Malmö). G. 
1913 26 V, m. Tyra Teresia Krantz, f. 1883 10 7. 

2. Gustaf Lago, f. 1874 25 /n, ryttmästare o. skva- 
dronschef vid Norrlands dragonreg:te (Umeå). G. 
1902 30 /'is m. Anna Emilia Hjelm, f. 1877 28 c. WERNSTEDT 1205 

Barn: 
Carl-Lage Rolf Ckristoffer, f. 1903 »tyll. 
Afelcher Wase Bo Gustaf, f. 1909. M /e. 
Stig Lago Magnus Alarik, f. 1911 n /n. 
Anna Marie- Louise Emilia, f. 1913 22 , o. 

3. Hjalmar, f. 1870 22 /e, kauimnrherre, kapten i Kungl. 
flottan. Eg. Näs i Östergötland o. hus i Stockholm 
(Niis, Östra Stenby). G. 1900 13 /i2 m. Ingeborg 
Anna Florence Emilia flultenheim, f. 1877 13 /i2. 

i. Lago, f. 1878 3 /5, civilingenjör, forstassistent (Port- 
land, Oregon, USA). 

b. Ludvig, f. 1882 29 /n, löjtnant vid Svea artilleri- 
reg:te, OffFrIP (Stockholm). G. 1913 "t ni. 
Charlotta (Lolty) Lagercrantz, f. 1886 si /m. 

Dotter: 
Ulla, l 1914 8 4. 

6. Carl, f. 1884 I6 9, agronom. Eg. o. beb. Hälle- 
vadsholm i Bohuslän. 

7. Carl Melchior, f. 1 886 29 /s, arkitekt, vistas utrikes. 

Hufvudmannens halfbroder 

(son af öfverstelöjtnanteu Carl Wilhelm Wernstedt 

o. hans l:a fru, friherrinnan Beata Magdalena 

Falkeuberg af Trystorp): 

Gustaf Henrik Viktor, kapten, f 1892. G. 1863 ni. 

Christina Ulrika Aurore Löwtnadler, f. 1825 8 s 

(Jönköping). 

Hufvudmannens svskon : 
l.Carl Emil Melcher Bolivar, kapten, f 1900. G. 1 :0 
m. Johanna Wilhelmina Wendela Löwenhorg, f ; 2:o 
1885- m. Nina Lovisa Cervin, f. 1853 sl ,s (Ingel- 
s t ad). 

Barn, i l:a giftet: 
\)Elsa Wendela Emilia, f. 1876 ,8 /7. Fru von Wern- 
stedt. 

i 2:a giftet: 
2) Folke Lago Fredrik, f. 1886 '.'a, löjtnant vid Krono- 
bergs reg:te (Vexiö). G. 1911 M io ni. Martha 
Carin Maria Ringborg, f. 1889 2 s. 

Son: 
Christer Lago Gustaf f. 1912 7 <'io. 

So 1266 WERNSTEDT 

2. Kanaris Alexis, f. 1837 a4 /i2, f. d. överstelöjtnant i 
armén o. major vid Andra lifgrenadierreg:tet, ordf. i 
styrelsen för o. kassadirektör i Fogelsta- Vadstena-Ödes- 
högs jernvägsaktb., K W O 2 kl, RSO, G M (Vad- 
stena). G. 1868 31 /8 m. Aura Pamelia Tkeresia 
Forssbeck, f. 1848 a7 /n. 

Döttrar: 
Anna Aura Louise, f. 1869 26 / 6 . 

Märta, f. 1876 21 / 7 . G. 1902 21 ' 9 in. Sven Buvt 
Sundin, f. 1876 12 /3, kapten vid Kungl. flottan, 
adjutant hos ehefen för underofiieers- o. ejömans- 
kåreroa i Stockholm, It Pr Kr O 3 kl, R R S:t A 
3 kl, OffBenSvStjO. 

3. Ebba Marie-Louise Theodolinda, f. 1810. Seadl. 
ätten Toll. 

Yngre gren af ätten: 

Johau Otto, hofkamrerare, f. 

Söner: 

1. Elof Lago, kammarherre, f 1913. G. l:o m. Char- 
lotta Mathilda Maria Rosenblad, f 1864. 

Söner i l:a giftet: 
Eberhard Otto Mathias, f. 1862 u /i, f. d. sjökapten 

(Nynäshamn). G. 1912 ll /s m. Margareta Maria 

Ohlson, i hennes 2:a gifte, f. 1S67 13 /9. 
Carl Lago, f. 1863 8 /9, jur. utr. kand., sekreterare 

i kommerskollegium (Lidingö). G. 1896 2 ,6 m. 

Hedvig Carolina Katarina Grenander, i hennes 

2:a gifte, f. 1858 19 /6. 

2. Otto Mathias, telegrafkommissarie, f . G. m. Thekla 
Maria Theodolinda Lindholm, i hennes 2:a gifte, f. 

Barn: 
i) Carl Otto Lago, f. 1876 2 * 12, telegrafkommis- 
sarie (Falköping). G. 1905 \ 12 ra. Alma Sojia 
(Ev g) Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, f. 1881 fi e. 

Döttrar: 
Evy, f. 1906 n ,'8. 
Inga, f. 1911 7». 
2) Ebba Maria Emilia Fredrika, f. 1880 6 /e. Enka 
1911 efter Carl Augnst Olin, grosshandlare (Gefle). AF WETTERSTEDT 1267 
A dl. ätten YVesterstraucl, 
N:o 2319. 

Svensk ätt från Vestervik; hette äfveu förut 
Westerstrand ; adlad 1842, enl.^37 § regerings- 
formen; introducerad 1841; utgången pa mans- 
sidan 1889. Carl Adil, kammarherre, f 1889. G. 1872 m. Adolphina 
Mathilda Amelie Lilliestrale, f. 1837 18 /s (Strengnäs). 
Kommendörsätten 
af Wetterstedt, N:o 2093, A. Svensk ätt från Vestergötland ; hette förut 
Wetterstedt; adlad 1772; introducerad 1776; 
uppflyttad i forna riddareklassen 1801; har 
frilierrlig värdighet, åtföljande endast äldsta 
sonen, son efter son. 
CARL GUSTAF (son af kaptenen Carl August Alfred 
af Wetterstedt o. hans 2:a fru, grefvinnan Clara Ja- 
kobina Spens), f. 1868 8 %, major vid Positionsartilleri- 
reg:tet, kaseruofficer, It S O, It Fr II L, L Kr V A 
(Storängen). G. 1894 5 , i m. Agnet Wilhelmine 
Jacobsen från Danmark, f. 1872 n 'is. 

Dotter: 
E Isa, f. 1903 V». 

Ilufvudmannens halfsystrar 
(döttrar af kaptenen Carl August Alfred 
af Wetterstedt o. hans La fru, Sophia Ulrika 
Olivecrona): 
Ellen Estrid, f. 1861. Se grefi. ätten Sptns. 
Agda Zelina, f. 1865 a6 , 7, sånglärarinna. G. 3:o 1903 
m. Carl David Detlef Franz Victor Wilhelm Schullz, 
fil. d:r, tidningsredaktör (Leipzig, Tyskland). 
Hufvudmaunens farbröder: 
1. Sten^Gustaf , Ludvig, frih., kammarskrifvare, f. G. m. 
Ebba Charlotta Hellgren, f. 

Barn: 
Nils Vilhelm Uno. Se friherrl. ätten af Wetterstedt. 1268 AF WETTERSTEDT 

Ebba Lovisa Fredrika, f. 1855 5 , a. Enka 1882 efter Erik 
Cederstrand, egendomsegare. Eg. hus i Stockholm. 
Anna Cecilia, f. 186(3. Se friherrl. iitten Tatnm. 
2. Adolf Robert, tullinspektor, f 1869. G. l:o m. Emerentia 
Ulrika Amalia Liedholm, f; 2:o m.'' L Emma Cordula 
Magdalena Wiinmerstedt, f 1909. 
Barn, i l:a giftet: 

1) Carl Gustaf Robert, f. 1853 17 /io, sekreterare i Got- 
lands lans hushållningssällskap, R W O (Hafdhem). 
G. 1886 ,7 io m. Olga Ilenrika Procopée, f. 1866 2 /o. 

Barn : 

Waldemar, f. 18S7 24 ,i;i, underlöjtnant vid Norr- 
lands artillerircg:te, f. d. kammarpage hos II. M. 
Konungen (^Östersund). 

Torsten, f. 1893 2 o, kontorist (London). 

Gustaf Wilhelm, f. 1898 2i 6. 

Elsa Mathilda, f. 1896 8 i.. 

2) Emerentia Charlotta Matilda (Emmy), f. 1857 13 ,8. 
G. 2:o 1902 5 5 m. Isak Emanuel Trägård, f. 
1860 b ,i<, major o. bataljonschef vid Södra skånska 
infantcrireg:tct, R S O, R Pr Kr O 3 kl (Lund). 

i 2:a giftet: 
B) Hilda Charlotta Amalia, f. 1866 25 to (B ergq v ara). Friherrl. ätten af Wetterstedt, 
N:o 327. 

Samma ursprung som adl. ätten Wetter- 
stedt; friherrlig 180(5, med värdiglieten enda.st 
åtföljande äldsta sonen, son efter son; in- 
troducerad 1808. 

NILS VILHELM UNO (son af kammarskrifvaren 
frih. Sten Gustaf Ludvig af Wetterstedt o. Ebba Char- 
lotta Kellgren), f. 1858 "/i, friherre vid farbro- 
derns död l887,öfverstelöjtnantvid Vaxholms grenadier- 
reg:te, exercisinstruktör vid Stockholms stads folk- 
skolor, R S O, R R S:t A O 2 kl, R Pr K Ö O 3 kl, Ol'f 
Fr HL (O a k a r • F re d r i k s b o r g\ G. 1905 u 1 1 ni. 
Edel Marie Altenbur g Johnsén från Norge, f. 1877 9 io. 

wijk 1269 

Adl. ätten von Vicken, 
N:o 830. Schlcsi.sk adlig ätt; naturaftserac 
terad 1772; introducerad samma är. CARL GEORG FREDRIK (son af disponenten Georg 
David Henrik von Vieken), f. 1877 ". 12, ingeniör 
(Gustafsfors). G. 1903 18 /io m. Signe Linnen 
Hedberg, f. 1878 9 / 8 . 

Barn : 
Carl-Henrik, f. 1908 6 ,'i2. 
Annie Charlotta Elisabeth, f. 190-1 u vi. 
Gunhild Signe Sohpia, f. 190G 8 i. 
Hufvudmannens moder: 
Alma Wilhelmina Charlotta Carleson, n:0 1877. [!, f. 
184(5 4 i. G. 1875, enka 1907 (Sundsvall-. 

Hufvudmanneus syskon: 
Adam Hjalmar Henrik, f. 1880 I0 /«, ingeniör, an- 

stiild i pensionsstvrelsen (Stockholm). 
Carl Axel, f. 1888 "/«■ ingeniör (USA). 
Anna Sofia, f. 1884 " 4. G. 1907 2 « ,•• m. John 
Otto Backmark, f. 1880 24 , vi, kamrerare vid Sunds- 
valls cellulosaaktb. (Sundsvall). 

Äldre gren af ätten: 
Carl Gustaf, godsegare, f. G. m. Sigrid Ågren, f. 
Döttrar: 
Maria, f. 1854 29 ,c. Enka 1911 efter Gustaf Ludvig 

Björck, prost (Vinberg, Falkenberg). 
Anna Elisabeth, f. 1857 17 s (Göteborg). 
Adl. ätten Wijk, 
N:o 2342. Svensk ätt frän Hisingen i Bohuslän ; hette 
älven förut Wijk; adlad 1S90, enl. 37 § re- 
geringsformen; introducerad 1S91. HJALMAR (son af grosshandlaren Olof Wijk, 1270 WIJNBLADH Wijk), f. 1877 10 /s, adelsman vid faderns död 1901, 
grosshandlare (Göteborg). 

Hufvudmannens moder: 
Caroline Dickson, f. 1846 17 /io. - G. 1870, enka 1901 
(Göteborg). 

Hnfvudmanueus syster: 
Ehonore {Kila), f. 1880. Se grefl. ätten von Ro,tn, 
Adl. ätten WijnMatlli, 

N:o 447. 

Svensk ätt från Norrköping ; netto äfven 
förut Wijnbladh; adlad 1G49; introducerad 
lGäO. OLOF JOHAN FRIDOLF (son af löjtnanten 
Olof Claes Hjalmar Wijnbladh), f. 1856 "/o, 
öfverste o. chef för Vag- o. vattenbyggnadskåren, 
öfverdirektör o. chef för Väg- o. vattenbyggnads- 
styrelsen, ordf. i styrelsen för hydrografiska byrån, 
KWOlkl, RN O,' L Kr V A (Stockholm)." G. 
1895 22 ,6 ra. Ebba Charlotta Bokqvist, f. 1864 9 'o. 
Hufvudmannens moder: 
Sophie Westberg, f. 1826 29 / 8 . G. 1850, enka 1862 
(Stockholm). 

Hufvudmannens syster: 
Johanna Sofia Hildegard, f. 1854 ln s (Stock- 
holm). 

Hufvudmannens farbroder 
(son af kungl. sekreteraren Olof Johan Wijnbladh 
o. Johanna Maria Collander): 
Johan Fridolf, stadsarkitekt, f 1872. G. 1856 m. 
Johanna Fredrika Carolina (Hanna) Utterström, f. 
1834 8 ,'s (Stockholm). 

Barn •. 

1) Johan Hjalmar, f. 1862 19 /0, direktör i försäkrings- 
aktb. Fylgia (Stockholm). 

2) Karl Fridolf, f. 1862 19 /e, verkst. direktör i aktb. 
Stockholms handelsbanks avdelningskontor i Öre- WIJNBLADH 1271 

bro. G. 1899 21/ »m..4n«a Charlotta Österberg, f. 
1877 lB /u. 

Barn : 
Lan Johan Fridolf, f. 1900 28 / 6 . 
Axel Olof Hjalmar, f. 1903 9 /s. ' 
Karl-Gunnar, f. 1910 10 /i. 

Ingeborg Maria Charlotta (Maj), f. 190G 24 'i, 
stiftsjungfru. 
3) Johanna Ma ria Fredrika, f. 1858 3 /s. G. 1878 *° n 
in. Daniel Fredrik Julius Elgérus, f. 1850 12 ,8, 
fabriksidkare, It W O (Örebro). 
A) Hanna Sofia Charlotta, f. 18G5 ' ii, stiftsjungfru, 
skriftstiillarinua (S t o c k h o 1 ni). 

Yngre gren af ätten: 
Gustaf Adolf, öfverjiigmästare, f. 
Söner: 

1. Gustaf Fredrik Sventislaus, godsegare, f. G. in. Ma- 
riana Ulrika Grönberg, f. 

Barn : 

1) Axel Fredrik Theodor, f. 1850 16 /n, Skytte GMo.S M. 
Inneh. o. beb. Lundby fideikommissegendom i Söder- 
manland (Kappstn). G. 1884 s /a m. Augusta 
Sofia Jahnsson, f. 1863 2 o. 

Barn: 

Nore Theodor Napoleon Sventislaus, f. 1885 la /n, hand- 
lande (Haglund, Wallhalla). 

Ileribert Fredrik Daniel Ladislaus, f. 1890 u /ia, 
distinktionskorpral vid Lifreg:tets grenadierer. 

Sven Sigjrid Aldan Bogislaus, f. 1893 9 /n, artil- 
lerimatros (korpral) (Karlskrona). 

W al bor g Sofia Mariana Stefania, f. 1887 17 /&, sjuk- 
sköterska (Nvköping). 

2) Selma Marie-Louise, f. 1859 2 /io. G. 1884 3 /s m. 
Ernst Buckau, mekanikus (New- York, USA). 

2. Alfred Robert Edvard Alexander, landtbrukare, f 1887. 
G. m. Anna Sophie Sjöberg, f 1911. 

Barn : 
l)Otto Edvard Sigismund, köpman, f 1905. G. 1883 
m. Selma Sofia Pettersson, f. 1854 "/n. Eg., till- 
sammans med barnen, bus i Stockholm. 1272 WINBLAD VON WALTER 

Barn: 

Thorsten Otto Rudolf, f. 1884 16/ i, jur. ntr. kand., 
e. o. notarie i Svea hofrätt, amanuens i civil- 
departementet (Stockholm). 

Carl Mauritz Edvard, f. 1895 "/9, jur. stud. vid 
Stockholms högskola. 

Elsa Cecilia Sofia, f. 188G 21 .'ii. 

2) Alfred Viktor Emanuel, f. 1855 n 'io, snickerifabri 
kör (New- York, U S A). G." 1885 4 i m. Nanny Bo- 
vin, f. 1859 26 s. 

Barn: 
Victor Herbert Hartland, f. 1899 ,fl 9. 
Sigrid Victoria, f. 1888 18 /n. G. 1914 "/t m. 

Thomas Dawes Eliot, doktor (Berkelev, Cal., 

USA). 
Ruth Mary, f 1894 ä9 , 8 . 

3) Knut Con rad Theodor, f. 1858 4 , 4 (N e w - Y o r k). 

4) Sofia Albertina, f. 1848 16 /u. G. 1880 2 , 10 m. 
Alfred Eriksson, f. 1853 10 ,4, byggnadsverkmästare 
(Stockholm). 

6) Fredrika Wilhelmina (Mina), f. 18G3 17 2 (Stora 
Mel 1 ösa). 
3. Herman Axel Theodor, sekreterare vid flottan, T. G. 
in. Josephine Petronella Rydberg, j. 

Döttrar: 
Nanna Josefina Ingeborg, f. 1801 \o (Stockholm). 
Signe Amy Christina, f. 18G9 2 " 11. G. m. August 
Larsson (Sundbyberg). 
A dl. ätten 
Winblad von Walter. 

N:o 1127. 

Från Finland; iiette förut Winblad ; adlad 
1(588 ; introducerad 1G«U. 

HENRIK AUGUST SIMEON FREDRIK (son af 
fanjunkaren Carl Fredrik Winblad von Walter o. WIKBI.AD VON WALTER 1273 

Anna Christiua ISornell), f. 1857 & 'i, fanjunkare 
i llelsinge reg:tes reserv, svärdsman (Jerfsö). 

Hufvudmannens syskon: 

1. Carl Samuel Theodor, f. 18G2 ls ,4, sergeant vid 
Helsinge reg:te (Näsviken). G. 1885 in. Char- 
lotta Johansson Kind, j 1912. 

Barn : 
Carl Helge, f. 1893 16 ,5, volontär vid Helsinge 

reg:te. 
Tore Hilding, f. 1901 ,5 /io. 
Tora Hildegund, f. 1885 i% ji. G. 190G u n m. Erik 

Sved, f. 1884 22 ,s, målare (11 ål sjö, Norr bo). 
II el frid Charlotta, f. 1889 26 6. 

2. Walborg Carolina, f. 1854 Via. Enka 1894 efter 
Jon Eriksson, flottningsförman (Forssa, Näsviken). 

3. Fanny Charlotta Gundborg (Lotta), f. 1864 7 6 
(II er nosan d). 

4. Maria Adolfina, f. 1866 14 io. Fru Winblad von 
Walter (Näsviken). 

5. Hulda Henriette Katarina, f. 18(39 8 4 (Jerfsö). 

Hufvudmannens faders bröder 
(söner af löjtnanten Henrik Wilhelm Winblad 
von Walter o. Carolina Fahlén): 
I.Daniel Fredrik, landthrukare, f. G. m. Dorothea 
Kullman, f. 

Son: 
Gustaf Fredrik, f. 1855 6 ii, hemmansegare i 
Ofvanmvra i Halarne. 
2. Gustaf Fredrik Oskar, sergeant, f 1908. G. 1859 
m. Karin Jonsdotter Hådén, f. 1829 '% (Södra 
San n ii s, Fredriksfors). 
Barn: 
1) Henrik Wilhelm, f. 1SGG u e, korpral vid 
llelsinge reg:te, hemmansegare i Södra Sannas 
(Fredriksfors). G. 189G 19 u ni. Sigrid Ols- 
dotter, f. 1871 30 8 

Söner: 
Carl Olof Ku gen, f. 1897 5 /n- 
Gustaf Fredrik Oskar, f. 1901 M 12. 1274 WINBLAD VON WALTER 

2) Anna Christina, f. 1862 i 's. G. m. Jonas Jans- 
son Källman, handlande (Fre dr i ks fors). 

3) Kla ra Matilda, f. 1870 19 As. G. 1895 7 / 8 m. 
Olof Kållin, f. 1869 a8 'i2, garfverifabrikör (Kal- 
le riin g, Del9bo). 

Hufvndruannens faders farbroder: 
Johan Ludvig, kapten, f. 

Söner: 
1. Johan Henrik, furir, f. G.' ni. Sophia Magdalena 
Björkman, "j". 

Söner: 

1) Frans Johan, f. 1856 V Eg. o. beb. Hortlai 
vid Piteå. G. 1879 S3 /u m. Anna Fredrika Hed- 
quist, f. 1860 'A. 

Barn : 

(l)Johan Werner, f. 1880 "/s, guldsmed o. ur- 
makare (S:t Paul, Minn., USA). 

(2)Karl Leo, f. 1881 8 6, sjukvårdare vid Piteå 
hospital. G. m. Anna Attgusta Öberg. 

Son : 
Karl Rudolf, f. 1911 "/t, 

{')) Frans Amandus, f. 1886 2I ,9, arbetare (S:t 
Paul, Minn., USA). 

(4) Knut Gunnar, f. 1897 10 /s. 

(b) Oskar Napoleon, f. 1899 s7 /4. 

(ti) Anna Thekla, f. 1888 u /i. 

(7) Ellen Maria, f. 1890 10 /t. 

(8) Frida Regina, f. 1892 7 / 9 . 

(S>)Betty Sofia, f. 1894 "/». 
(10) Ruth Frideborg, f. 1904 ,2 /i. 

2) Karl Arvid, f. 1860 aa /o, reparatör vid Bergs- 
viks ångsåg (Storfors, Ti ngsholracn). G. 1886 
m. Amanda Paulina Westerlund, f 1905. 

Barn : 
Karl Waldemar, f. 1887 25 /s, handelsbitriide 

(Ta c o ma, Wash., USA). 
Rolj Brynolf, f. 1900 24 / 7 . 
Bi Ii a Sofia, f. 1892 9 /io. 
.4/iefe Amanda, f. 1894 2 %>. WINBLAD VON WALTER 1275 

S.Carl Ludvig, kronolänsman, f. G. m. Johanna Maria 
Nordström, f. 

Barn: 

1) Johan Ludvig, f. 1849 10 /n, major i Norrbottens 
reg:tes reserv, öfverkontrollör vid. bränvins- o. 
maltdryckstillverkningen, RSO. Eg. o. beb. 
Oknllen (Gammelstad). G. 1879 \'io m. Hanna 
Betty Matilda Widéen, f. 1859 5 10. 

Barn : 

Carl Einar, f. 1885 l6 /t, löjtnant vid Norrlands 
artillerireg:te (Boden). 

Fanny Matilda, f. 1880 5 / 9 . G. 1907 4 /io m. 
Kristian Fredrik Liljeqvist. f. 1873 21 /5, di- 
striktskassör vid statens jernvägar (Luleå). 

Ingrid Maria, f. 1883 14 e, 

2) Carl August, f. 1858 8 /i, handlande i Neder 
Luleå, under firma Walter &; Forsberg. G. 1904 
9 /ia m. Julia Augusta Lundström, f. 1867 ' a. 

Barn : 
Carl Folke, f. 1906 13 / 2 . 
Nils Stig, f. 1907 Vt. 
Karin Maria, f. 1909 21 /s. 

3) Knut Ernst, f. 1862 Vs, kronoliinsman i Älfsby 
distrikt af Norrbottens län. G. 1890° rj m. Anna 
Amalia Lindström, f. 1871 "/». 

Barn : 
Carl Iljalmar, f. 1892 IS /7, kontorsbiträde. 
Axel Gideon, f. 1894 18 /e, volontär (Koden). 
Ernst Ludvig, f. 1899 6 10. 
Ralf Georg, f. 1906 18 /4. 
Mls Gösta, f. 1909 2 %2. 
Alma Sofia, f. 1891 6 /2. 
Siri Amalia, f. 1904 »*/u. 
Märta Linnea, f. 1908 16 /(i. 

4) Axel Brynolf, f. 1869 »'a, bokhållare (Boden). G. 
1894 25 /io m. Maria Elisabeth Wikström, f. 1858 B/ 7. 

5)v4nna Gustaf va, f. 1864 6 A>, inneh. hvitvaruhandel 
i Piteå. 
3. Nils August, sjökapten, f. G. m. Selma Matbilda 
Söderlund, f. 127G AF WINKLERFELT Barn : 

1) Brynolf Carl August, {. 18G1 8 9, sjökapten (Stock- 
holm). G. 1907 31 4 m. Julia Katarina Ström- 
gren, f. 1S71 u ' io. 

2) Gerhard Engelbrecht, f. 1867 13 .a, sjökapten, be- 
fälhafvare på ångaren Hudiksvall (Stockholm). 
G. Hill n ,i m. Gunhild Astrid Emilia Friberg, 
f. 1880 »»/a. 

Barn: 
Sten Gerhard, f. 1913 9 /a. 
Martha, f. 1911 a2 , io, stiftsjungfru. 

3) Hjalmar Axel Ferdinand, f. 1874 M ,:,, kapten vd 
Gotlands infanterireg:te (Visby). 

4) Alma Euphrosyne Sofia, f. 1859 20 , is (Stockholm). 

5) Gerda Selma Augusta, f. 1872 tyn, inneh. Oxtorgs- 
källareu i Stockholm. G. 1912 80 ; 'o m. GusUif 
Alfred Thomasson, f. 1880 ' n (Stockholm). 
Kommendörsätten 
af Winklerfelt, N:o 20G4, A. Från Tyskland: bott 
1770; introducerad 17 
riddareklassen 1S01. ut Winekler; adlad 
uppflyttad i forna KARL RAGNAR MICHAKL (son af landtbrukaren 
Rutger Carl August af Winklerfelt o. Martrareta 
Matilda Eriksson), f. 1885 " 4 , io, t. f. kassör o. bok- 
hållare i Fångvårdsstyrelsen (T a 1 1 b y, S u n d by be r g;. 
Tlufvudmnnneus svster: 
Elsa Eva Mathilda, f. 1889 "" 4 (Tal Ib v, Sundby- 
berg). 

llufvudmanncns faders syskon 

(barn af överstelöjtnanten Carl Johan Svante af 

Winklerfelt o. Ewa Charlotte Hafström) : 

I.Knut Arvid Henning, kapten, f 1913. G. m. Fredrika 

Emilie Adele Julia Rosenquist af Åkershult, f 1913. 

Barn: 
Åke Arvid Jean Michaél, f. 1894 s s, ofticersvolontär 
vid Jämtlands fältjägarereg te. VIRGIN 1277 Oscar Harald Rutger Jean Michaél, f. 1898 s0 7 

(T al 1 by, Sundbyberg). 
Signe Amalia Charlotta Emilia, f. 1892 1G '? (Stockholm). 
2. liva Maria Christina, f. 1854 ", i, stiftsj ungfru (Stock- 
holm). 
A dl. ätten Virgin, 

N:o 1848. 

Gammal pommersk adlig ätt, ursprungligen 
från Norra Italien, och hette släkten fordom 
Veigin; naturaliserad och introducerad 1731. 

A X E L GUSTAF WALDEMAR (son af tullbevaknings- 
kontrollören Claes Wilhelm Virgin o. Hilma Amanda 
Henrikn Amalia Eglantina Wiistfelt), f. 1853 %, 
skcppsmuklare i New -York. G. 1880 m. Emma 
, Leonard, f. 1858. 

Ilufvudmannens syskon : 
l.Carl Fredrik Bernhard, eivilingeniör, f 1904. G. 
1879 m. Olga Freja Matilda Brulin, f. 1852 Ve 
(Stockholm). 

2. Knut Viktor Georg, f. 1858 7 , i, grosshandlare i 
Göteborg, under firma Carl Wahlgren. G. 1881 '/" 
m. Hilda Elisabeth Christina Wessberg, f. 1864 1B , 7. 

Son : 
Klas Johan Holger, f. 1886 "/e, kontorist (Ham- 
burg). 

3. Bernhardina Amalia Katarina (Amy), f. 1861 26 /4. 
G. 1883 30 4 m. August Jonsson, f. 1857 ls 4, 
grosshandlare i Göteborg. 

Ilufvudmannens farbroder: 
Fredrik August, stadsmiiklare, f 1863. G. l:o in. Jo- 
hanna Athilda Thudén, i; 2:o 1863 m. fluqvinia Char- 
lotta (Q v i ni) Thudén, f. 1836 2 % (Göteborg). 

Döttrar i l:a giftet: 
■ Katarina Maria {Mimmi), f. 1857. Se adl. ätten 
Belfrage. 
Gerda Atilda, f. 1859 "'». G. 1890 ' 8 6 111. Lud- 1278 VIRGIN 

vig Adolf Falck, f. 1866 7 , i, telegrnfassistent 
vid Det Btora nordiska telegrafsällskapet (Göte- 
borg) 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Fredrik, kapten, f. 

Söner: 
l.Otto Birger Theodor, kapten, f 1892. G. l:o m, 
Clara Henrika Lagergren, f 1858; 2:o 1861 in. Ebba 
Johanna Adolphina (Jenny) von Engestriim, f. 1834 
"/s (Lill kyrka). 

Barn i l:a giftet: 
V) Otto Wilhelm, f. 1852 21 /a, generalmajor i gene- 
ralitetets reserv, f. d. chef för Svea artillerireg:te, 
f. v. statsråd o. chef för landtförsvarsdepartementet, 
KSOlkl, RWO, StkRuraKrO, Il Pr R Ö O 2 kl 
m kr, K E V O 1 kl, K D D O 1 gr, Siarn O Hv E 
3 kl, KNS:t0 2kl, LKrVA (Stockholm). 
G. 1875 m. Sigrid Elisabeth Lovisa von Knorring, 
f 1903. 

Barn: 

(1) Gunnar Otto Edvard, f. 1883 '%, stabs- 
adjutant o. löjtnant vid Generalstaben, löjtnant 
i Svea artillerireg:te (Stockholm). 

(2) Otto Hjalmar, f. 1886 s %, löjtnant vid Svea lif- 
garde, R Bad O Z L 2 kl (Stockholm). G. 1911 
4 /s m. Gurli Otti Petronella (Gullan) Beckman, 
f. 1887 3 /n. 

Barn : 
Otto Klas Birger, f. 1914 %. 
Sigrid Märta Elisabet, f. 1912 G 12. 
(3)Elsa Clara Lovisa, f. 1881 M /i. G. 1902 5 8 m. 
Bror Kugelberg, f. 1868 16 '6, kapten o. kom- 
panichef vid Jönköpings reg:te, R S O, Turk M 
O 4 kl. Eg. o. beb. Ekeberg (Jönköping). 
2) Sigrid, f. 1855 T /i. Enka 1897 efter Ottar 
Hjalmar Gelertsen, jägmästare (Uppsala). 
2. Axel Barthold Adrian, landtbrukare, f. G. m Sophia 
Maria Sundevall, f. VIRGIN 127!) 

Son: 
Johan Gustaf Fredrik, f. 1859 18 ,'<, hemmansegare 
i II ni Ivar ds (Visby). G. 1903 24 'i m. Agnes 
Maria Olivia Hagvall, f. 1877 l8 /s. 

Bnrn: 
Axel Hjalmar Fredrik-, f. 1903 3 9 . 
Hildur Sofia Olivia Fredrika, f. 1905 18 7. 
Sigrid Agnes Johanna, f. 1909 so 12. 
Gunhild Emelie Maria, f. 1911 so /i. 
3. Arvid Gottfrid Julius, porträttmålare, f . G. m. Anna 
Severina Carolina Olivia Gelertseu, f. 

Dotter: 
Arla, f. 1871 »/«• G. 1893 28 10 m. Curt Wallis, 
f. 18-15 ,s, med. d:r, f. d. professor i patologisk 
anatomi vid Karolinska institutet, ledamot af riks- 
dagens andra kammare (Stockholm). 

Andra grenen: 
Arvid, koutrenmiral, f. 

Söner: 
1. Christian Adolf, kontreamiral, f. G. m. Maria Char- 
lotta Geijer, f. 

Söner: 
1) Arvid Gustaf Hjalmar, överstelöjtnant, f 1902. G. 
l:o m. Erika Mariana Guuilda Storckenfeldt, f; 2:o 
1872 m. Anna Erika Carolina Storckenfeldt, f. 
1846 18 /i (Stockholm). 

Barn, i l:a giftet: 
{\)Carl Adolf Hjalmar, f. 18G8 14 /io, kapten i 
Kungl. flottans reserv, RSO, Turk M O 5 kl, I S M. 
Eg. o. beb. Borrud i Vestergötland (Jula). G. 1899 
]0 ,5 m. Clara Elisabeth Erika Storckenfeldt, f. 
1878 aa /io. 

Dotter: 
Clara Martha Gunilda Elisabeth, f. 1905 2S .7. 

(2) Maria Erika Gunilda Adele, f. 1864 "/t. G. 
1909 ,S A m. Gustaf Alfred Ankar, f. 1877 «'/», 
pastorsadjunkt i Maria församling (Stockholm). 

(3) Hildegard Louise Anna, f. 1866 17 /s (Borrud, 
Jula). 1280 VIRGIN 

i 2:a giftet: 
(4) Paul Jacques Robert, f. 1873 I6 /8, kapten vid 
Göta artillerireg:te, styresman för Carl Gnstafs 
stads gevärsfaktori, ordf. i direktionen för tek- 
niska skolan i Eskil st un'a, gymnastikdirektör. 
G. 1901 5 6 m. Carin Jmanuella Carlander, f. 
1872 »■'«. 

Barn: 
Jacques Hjalmar Christoffer, f. 1907 l8 /e. 
Eva Carin Maria, f. 1903 I4 /s. 
Elin Gunilla Carin Marianne, f. 1905 6 /*- 
Anne- Marie Carin Isabella, f. 1911 10 ,'i2, stifts- 
jungfru. 

2) Adolf Ivar, f. 1844 22 /n, f. d. öfverste i armén, f. d. 
chef för Skånska trängkåren, K S O 1 kl (Stockholm). 
G. 1869 m. Hedvig af Klint, f 1910. 
Söner: 

(1) Adolf Otto Hjalmar, f. 1870 4 9, förvaltare 
vid Wallnäs. G. 1905 18 /n m. Hanna Caro- 
lina Fries Larson, f. 1879 l ,'$. 

Dotter: 
Hanna Hedvig Adine (Hedda), f. 1906. 

(2) Ivar, f. 1872 - 9 ,4, öfverdirektör o. souschef vid 
statens jernvägar, civilingenjör, ordf. i direktionen 
för statens jernvägars enke- o. pupillkassa, R W O, 
RPrRÖ03kl (Stockholm). G. l:o 1903m. 
grefvinnan Elin Sophia Sparre af Söfdeborg, f 
1911; 2:o 1914 "Vj m. Ida Sophia Gadd, f. 
1879 -,«. 

Barn i l:a giftet : 
Gustaf Ivar, f. 1908 ,2 , 12. 
Hedvig Sophia Louise {Lisa), f. 1906 l /s. 
Märta Sophia, f. 1908 »/". 

{3)Eric, f. 1876 18 ,5, stabsadjutaut o. kapten vid 
generalstaben, kapten i Karlskrona greuadier- 
reg:te, lärare vid krigshögskolan, OffTunONl 
(Stockholm). G. 1902 s % m. Olga Maria 
Wilhelmina Ewerlöf, f. 1880 2B /' 6 . VIRGIN 1281 

Baru : 
Fritz- Ivar Christian, f. 1903 17 /o. 
Olga Marianne, f. 1908 b ,'t,, stiftsjungfru. 
(4)0((o, f. 1878 26 /9, kontorist (Kalmar). 
2. Arvid, kammarherre, j\ G. m. Augusta Sophia Tarras, f. 
Dotter: 
Sofie Levina Augusta Tarras, f. 1843 ,/s. Enka 

1877 efter Casper Johan Wahlberg, vice häradshöv- 
ding (Stockholm). 

Tredje grenen : 
Fredrik August, kapten, f, G. m. Auua Ulrika Magda- 
lena Sandberg, f. 

Barn: 
I.Carl Gustaf Ulrik (Carl-Ulrik), f. 1853 "/a, civil- 
iugeniör, anstäld vid Panamakanalen (New -York, 
USA). G. 1881 ls /a m. Hannah Rebecka (Becky) 
Jenkins från England, f. 1859 20 /i2. 

Barn : 
i) John Fredrik Adolf, f. 1884 7 /b, rektor (New- 
York, USA). G. 1912 "/ö m. Adriana Mariann 
Putman Tappen från Sydamerika, f. 1892 25 i . 

Son: 
Carl Wilhelm, f. 1913 M /». 

2) Carl Pontus Christer, f. 1886 u /'n, assistent vid 
Printiug and Lithograph C:o i New-York (USA). 

3) Emily Malla Gasperine, f. 1888 7 /a. 

2. Curt Wilhelm Adolf, f. 1855 2 /2, stationsinspektor 
vid Bergslagernas jernvägar (Grängesberg). G. 

1878 8 /s m. Anna Ileléne Russberg, f. 1853 28/ 7. 

Barn : 
Carl Ake Adolf, f. 1891 25 ,3, civilingenjör, ingeuiör 

i geotekniska kommissionen vid statens jernvägar 

(Göteborg). 
Curt, f. 1899 14 /8 . 
Anna Maria, f. 1879 "Vi. G. 1907 S7 /o m. 

John Gustaf Dahlin, f. 1874 l5 /i, kontorsskrifvare 

hos jernvägsstyrelsen (Stockholm). 
Gerda Sigrid Magdalena {Malla), f 1880 »/*. ?•■ 

til 1282 VIRGIN 

1908 14 . 10 m. Bror Bernhard Gillgren, f. 1880 "A. 

komminialer i Steneby försnmling (Dingelvik). 
Ebba Emilia Helena, f. 1881 '•' io, gymnnstikdirektör 

(Stockholm). 
Ruth Fredrika Virginia, f. 1883 18 /3, kontorsskrif- 

vare vid Bergslagernns jemvägar (Göteborg). 
Märta Harriet Helena, f. 1887 %, sjuksköterska i 

Röda korset (Stockholm). 
Elsa Signe Ingeborg, f. . 1891 i5 /a, lärarinna (He- 

berg). 

3. Claes August Mauritz, f. 1858 17 /i2, verkställ, di- 
rektör i Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget, i 
lifförsäkringsbolaget Valand o. i Svenska pansarbåts- 
föreningen, sekreterare o. skattmästare i Föreningen 
kronprinsessan Margaretas vårdanstalt för tuberkulösn 
barn, R N O, RWO, II L Ö M S. Eg. Ennora i 
Vestmanlaud (Stockholm). G. l:o 1882 m. Sigrid 
Ulrika Didrikson, f 1883; 2:o 1885 6 /io m. Ebba 
Sofia Aurora Virgin, f. 1858 28 /io. 

Barn, i l:a giftet: 

Sigrid Maria Ulrika Virginia, f. 1883 31 /b, stifts- 
jungfru, lärarinna vid Ateneum i Stockholm. 
i 2:a giftet: 

Hans Fredrik Wilhelm, f. 1888 29 /s, löjtnant vid 
Fortifikationen, aspirant vid generalstaben (Stock- 
hol m). 

Ebba Vera Mathilda, f. 1887 3 % (Stockholm). 

Irma Elsa Charlotta Margareta, f 1891 27 /e. 

Ebba Emilie Sophia, f. 1901 G /6. 

4. Christer Pontus Fredrik; f. 18G4 29 /u, revisor i 
Stockholms enskilda bank (Ulriksdal, Järfva). 

b Hedda Wilhelmina Emilie Fredrika, f. 1845 I8 / 8 , 

f. d. föreståndarinna för Sophiahemmet, G M (Stoek- 

hol m). 
6. Sigrid Augusta Matilda, f. 1849 28/ 5 (Ulrikadal, 

Järfva). 
T.Ebba Ingeborg Martina, f. 1851 * 4, föreståndarinna 

för Engeniahemmet vid Stockholm. 
8. Anna Augusta Lasthenia, f. 18G1 6 , o, anstäld vid 

Handarbetets vänner (Ulriksdal, Järfva). VIRGIN 1283 

Fjerde grenen : 
Wilhelm, öfverstelöjtnant, f. G. m. Maria Lovisa Ma- 
thilda Knylensticrna, f. 

Barn : 

1. Karl Wilhelm, f. 1854 6 ,'n, f. d. öfverste för 
Vaxholms kustartillerireg:te, K S O 1 Icl, K Fr H L, 
RFrRÖ02kl, L Ö S (Vaxholm). G. 1882 "A 
m. Axeline Kristina Anderson, f. 1858 11 /i'2. 

Barn : 
Bertil Axel Wilhelm, f. 1887 l7 ,i, underlöjtnant vid 

K. flottan (Karlskrona!. 
Curt, f. 1894 >/«. 

Ebba Carolina Matilda, f. 1882. Se adl. ätten Tham. 
Sigrid, f. 1884 l /s, stiftsjungfru, 
> 2. Curt Fredrik, f. 185G u ! s, major i armén, kapten 
i Dalreg:tets reserv, kontorschef i Skandinaviska krea- 
tursförsäkringsbolaget, RSO (Stockholm). G. 
1911 V' ni. Gurli Emilia i^faria Norman, f 1870 6 ,'4. 
S.Ebba Sojia Aurora, f. 1858. Se här ofvan 

Femte grenen: 

Axel Gustaf, provinsialläkare, f 1900. G. l:o m. Marie 
Julie Caroline Lindström, f; 2:o 18G8 m. Göthilda 
Lindeblad, f. 1837 14 /a (Malmö). 

Söner, i l:a giftet: 
I.Carl Axel Fredrik, f. 1846 ", io, f. d. stationsinspek- 
tor vid Malmö- Ystads jernväg (Malmö). G. 1886 
24 o m. Maria Theresia (Mia) Lundberg, f. 1862 ,8 'io. 

Dotter: 
Dagny Gertrud Caroline, f. 1888 20 /5. 

2. Julius Gustaf, f. 1850 12 7, bokhandlare, delegare i 
firman Gleerups uuiversitetsbokhandel (Lund). 

i 2:a giftet: 

3. Carl Gustaf Assar Sigurd, f. 1869 " s, kontorist 
(New- York, USA). 

A.Ernst Linus, f. 1872 13 c (USA). 1284 AF WIRSÉN 
Grefl. ätten Wirsén, 
N:o 139 Samma släkt, m. m*., som adliga ätten af 
Wirsdn; adlig 1812; friberrlig 1815 och greflig 
182ti, allt enl. 37 § regeringsformen ; introdu- 
cerad 182S, utgången pä manssidan 1913. 

Axel Emil, major, f. G. ni. friherrinnan Ebba Lovisn de 
Geer af Leufsta, f. 

Barn : 

1. Carl Gustaf Fredrik, ryttmästare, f 1913. G. 1882 (m. 
Alma Helena Wilhelmina Ekström, i hennes 2:a gifte). 

Dotter: 
Maud Elisabeth, f. 1891 1 /to. G. 1910 10 /9 m. JEril 
Hardy Gerhard Robertson, chef för Wellington & 
Wards Berlinfilial (Berlin). 

2. Edla Lovisa Carolina Augusta, f. 1851. Se grefl. 
ätten Lewenhaupt. 
A dl. ätten af Wirsén, 
N:o 2221. Svensk ätt från Småland; hette förut Wir- 
sén ; adlad 1812, enl.37 § regeringsformen; 
introducerad samma är. CARL EINAR THURE (son af fil. dr Carl David 
af Wirsén o. Cecilia Emerentia Leontina Adlöf), f. 
1875 20 ,U, adelsman vid faderns död 1912, kaptea 
vid Svea lifgarde, lärare vid krigshögskolan, R D D O, 
RRS:tA0 3kl, RIS:tMLO (Stockholm). G, 
1910 26 /i m. Jeanne Marie Käthie lngeldi, f. 1881 a5 ,':. 

Dotter: 

Käthie Madeleine Carola Cecilia, f. 1912 18 /6. 

Hufvudmaunens fastrar 

(döttrar af öfversten Carl Thure af Wirsén o. Virginia 

Charlotta Elisabeth Eleonora von Schulzenheim): 

Sara Lovisa Ebba Eleonora, f. 1841. Se adl. ätten 

af Geijerstam. I 

WOLFFELT 1285 

Sigrid Amalia Martina, f. 1847 n /s. Euka 1883 efter 

Carl August Wigert, brukspatron (Göteborg). 
Ida Eleonore, f. 1854. Se adl. ätten Stjernspetz. 
Adl. ätten Wolffelt, 
N:o 1741. Gammal westphalisk adlig ätt ; adlad 
i51 ; introducerad 1723. GUSTAF MAGNUS ROLAND (son af majoren Mauritz 
Constantin Wolffelt o. Aurore Anna Weudela von Prin- 
zencreutz), f. 1847 12 , fa, vice häradshöfding, f. d. 
protokollssekreterare, sekreterare o. ombudsman hos 
direktionen öfver Göta kaualverk, 11 W O. Eg., ge- 
nom sitt gifte, del i Wiggeby i Östergötland (Stock- 
holm). G. 1883 8 , 11 m. grefvinnan Hedda Eleonora 
von Schwerin, f. 1851 20 /i. 

Barn: 
Gustaf (Gösta), f. 1885 9 /u, underlöjtnant i Göta lif- 
gardes reserv, kassaförvaltare hos arméns kasernbygg- 
nadsnämnd (Stockholm). 
Marianne, f. 1889 u /u. G. 1912 s /i m. Erik Al- 
fred Gerhard Alexanderson, f. 1878 so /ii, jur. utr. 
kand., ombudsman o. fiskal i domänstyrelsen (Stock- 
holm). 

Hufvudmannens syskon : 

1. Otto Evert Mauritz, öfverste, f 1913. G. 1880 m. 
friherrinnan Ulrika Anna Louise Fleetwood, f. 1853 30 / 12 
(Nyköping). 

2. Fritz Adam Wilhelm, f. 1853 27 /i, grosshandlare 
(Stockholm). G. m. AugtLsta Josefina Oberg, f. 
1862 24 /s. 

Söner: 
Fritz Robert, f. 1885 l /u, köpman (Puerto Mé- 

danos, Alto Paraguay, Sydamerika). 
Kasper Wilhelm, f. 1887 4 /6, underlöjtnant i Lif- 1280 WOLFFRADT reg:tets grenadierers reserv, landtmäteriauskultant 
(Stockholm). 
Karl August, f. 1889 20 /ö, elev vid tekniska hög- 
skolan. 
W.Emilie Aurora, f. 1850 10 /n (Stockholm). 
Adl. ätten Wolffradt, 
N:o 56.3. Från Tyskland ; 
1G51 ; ättemedlemm; 
radt. adlad 1047; introducerad 
ma kalla sig von Wolff- BERNDT ANDERS OTTO HERMAN (son af kam- 
marherren Carl Gustaf Herman von Wolffradt o. Maria 
Hjort), f. 1843 22 /7, tysk konsularagent i Varberg, 
kommissiouär hos öfverexekutor derst., ombud för Stock- 
holms, Göteborgs,- Malmö, Lunds o. Borås köpmanna- 
föreningar samt för Norrköpings, Helsingborgs o. Södra 
Elfsborgs läns handelskammare, agent för försiikringsaktb. 
Basel. Beb. eget hus i nämnda stad. G. l:o 1809 
in. Göta Amalia Bernhardina Rvdeberg, f 1875; 2:o 
1886 l7 ,2 m. Ebba Augusta Lef/er, f. 1860 10 2. 

Barn i l:a giftet: 
Olof Herman Gustaf, f. 1871 4 /s, agent (Varberg). 
Hedvig Anna, f. 1872 10 / 6 , anstäld hos aktb. P. A. 
Norstedt & Söner (Stockholm). 

Hufvudmannens syskon : 
1. Olof Petrus Einar, f. 1848 2 '5, major i armén, kap- 
ten i Elfsborgs reg:tes reserv, befälhafvare för Göte- 
borgs södra rullföringsområde, bryggerikontrollör o 
kontrollör vid sockerbruk, bränvinskontrollör, RSO 
(Göteborg). G. 1874 s /a m. Martina Charlotta (Lotten) 
Wessberg, f. 1857 13 12. 

Barn : 
■ Carl Otto Assis Einar, f. 1875 12 o, handelsresande 
i (Göteborg). 
Gustaf Fromhold Allan, f. 1880 ° ii, assuransagent 

(New London, Con., USA). 
Ada Tugendreich Maria, f. 1877 4 b. G. 1901 3S ,n WRANGEL 1287 

m. Georg Fredrik Kant, f. 1880 19 /6, grosshandlare 

under firma G. Kant (Stockholm). 
Eira Helena Matilda, f. 1882 18 /s. G. 1913 9 /s m. 

Edvin Arnulf- Olsson, f. 1881 18 / 8> grosshandlare 

uuder firma Bröderna Olsson (Göteborg). 
Ebba Brita Charlotta, f. 18% 2 /io (Göteborg). 
2. Helena Lovisa Cecilia, f. 1852 10 'io. Enka 1913 efter 
Anders Paridon Stendahl, major (Göteborg). 
Vs K.^ A dl. ätten Wrangel, 
N:o 2092. 

[umnal, vidt utgrenad lifiländsk adlig 
naturaliserad 1772: introducerad 177(1. JOHAN GUSTAF FABIAN (son af öfversten Erik 
Fredrik Wrangel), f. 1858 l /i, generalmajor, chef 
för VI arméfördelningen, K S O 1 kl, G V:s 01 M, 
RÖJ Kr O 2 kl. It R S:t A O 2 kl m brilj, KDDO 
2 gr, RNS:tOO, L Kr V A (Östersund). G. 1891 
9 5 m. friherrinnan Magdalena Augusta Wrangel 
af Sauss, f. 1861 26 /i. 

Barn : 
Gösta Erik Fredrik, f. 1893 9 ,6, reservufficersvolon- 
tiir vid Norrlands artillerireg:te, jur. stud. vid 
Uppsala universitet. 
Herman Carl Gustaf, f. 1894 14 /io, ofiicersvolontär 
vid Dalrcg:tet, elev vid krigsskolan (Karlberg, 
Stockholm). 
Fredrik Evert Helmuth, f. 1897 21 /7. 
Karin Magdalena Elisabet, f. 1892 al /s. G. 1912 
lfi /i2 m. Curt Heinrich Carl Arnold Drews, f. 
1880 %o, kapten vid l:a nassauiska faltartilleri 
reg:tet n:o 27 Oranien, Il T J K 2 kl, R Gr Fr O 
(Mainz, Tyskland. 

Ilufvudmannens moder: 
Katarina Maria Gustafva (Karin) Ehrenstam, f. 1832 9 12 
G. 1854, enka 18% (Vexiö). 1288 WRANGEL 

Hufvudmannens bröder: 

1. Herm an Georg Waldemar, f. 1859 30 , s, generalmajor o. 
chef för kustartilleriet, ledamot af riksdagens första 
kammare, K S O 1 kl, R N O, G V:s 01 M, K Ö Fr J O, 
It R S-.t St O 2 kl m kr, K Fr H L, R Pr R Ö O 2 kl. 
Off P S B d'A O, R Pr Kr O 3 kl, H L Ö M S, L Kr V A. 
LSHSH (Stockholm). G. 1883 m. Gertrud Hall- 
berg, f 1914. 

Barn : ■ 
V) Erik Waldemar Hermansson, f. 1884 14 ,'io, kapten 
vid Kungl. flottan, adjutant hos H. K. H. her- 
tigen af Södermanland, R R S:t St O 3 kl, Turk 
M~04kl, Tun N I 3 kl, Turk G M (Karlskrona). 
G. 1912 8 , 10 m. Ylfva Viveka Trolle, f. 1892 S6 /8. 

Dotter: 
Ebba Eriksdotter, f. 1914 ,5 /c. 

2) Maria Li zink a Hermansdotter, f. 1887 4 7. G. 1910 
22 /io m. Frans Gustaf Ask, f. 1886 18 2 löjtnant 
vid Skånska husarreg:tet (Landskrona). 

3) Gertrud Margareta Hermansdotter, f. 1890 u , 6. 

2. Ewerl Henrik Gabriel, f. 1863 20 ,'ii, fil. d:r, pro- 
fessor i estetik o. litteraturhistoria vid universitetet 
i Lund. R N O, Off N O N O. G. 1902 17 /b m. fri- 
herrinnan Ingrid Elisabet Hermelin, f. 1869 '/fl. 

Barn: 
Henrik Samuel Gustaf, f. 1903 9 /s. 
Karin Elisabet, f. 1905 12 / 2 . 
Hedvig Ebba Constantia, f. 1908 12 /i2 
Grefl. ätten Wrangel, 
N:o 99. 

Af Sausska huset af Wraugelska slakten; 
friherrlig 1771; greflig 1778; introducerad 1779. 

CARL G U S T A F ANTON (son af grefve Carl Gustaf 
Otto Christian Wrnngel o. friherrinnan Julie Amelie 
Wilhelmine Christine von Hipp), f. 1863 25 n, WRANGEL AF LINDEBERG 1289 major i ll:e österrikiska husarreg:tets reserv (Frei- 
burg i Br., Baden). G. 1890 28 /s m. Gabriele Jo- 
sephe Sidonie (Jella) Hasenoehrl från Österrike, f. 
1871 19, 2. 

Barn: 
Tönnes Rutger, f. 1896 10 /u, löjtnant vid preussiska 
80:e fusiljerreg:tet von Gersdoiff, RTJK (Wies- 
baden, Tvskland). 
Gabriele Gukafva {Ellen), f. 1892 B /a. 
Hufvudmannens stvfmoder: 
Thecla Sköldberg, f. 1851 28 / 6 . " G. 1891, enka 1908. 
Beb. egen villa i Lidingö villastad. 

Hufvudmannens syskon: 
Carl Fredrik, f. 1867 2 %2, f. d. ryttmästare vid 
6:e österrikiska husarreg:tet (Schloss St. Georgen, 
Klagenfurt, Österrike). G. l:o 1897 m. Lily Has- 
well från England, f 1900; 2:o 1902 26 A m. fri- 
herrinnan Marie Irene Anna von Eichhoff från 
Mähren, f. 1874 */i. 
Sara Ottilia {Lilli), f. 1869 B /e. Enka 1901 efter 
Carl Fredrik Maria Allesina genanut von Schweitzer, 
godsegnre. Eg. o. beb. Gneixen do rf i Nedre Öster- 
rike (K rems). 

Hufvudmannens faders farbroder: 
Otto Gustaf, major, f. G. m. grefvinnan Catharina Ma- 
riana Ulrika Sparre af Söfdeborg, f. 
Son : 
Tönnes Otto Fredrik, f. 1849 24 /7, vice häradshöfdiug, 
kansliråd i K. M-.ts kansli, kanslisekreterare i sjöförsvars- 
depitet, K N 02 kl, Il W O, OffFrHL (Stockholm). 
Friherrl. ätten 
Wrangel af Lindeberg, 

N:o 41. 

Priherrlig 1654; introducerad sarania ar. 
CARL HERMAN KNUT (son af majoren frih. Carl 1290 WKANGEL AF SAUSS Otto Wrangel af Lindeberg o. friherrinnan Sophia 
Charlotta Leijonhufvud), f. 1860 4 '2. Iuneh. fideikommiss- 
egendomarna Säby o. Edeby på Aspön i Södermanland 
(Säby, Streugnäs). G. 1893 °& m. Sophia Char- 
lotta Tamm, f. 1870 2 %. 

Barn : 
Carl Helmuth, f. 1894 a /«. 
Hugo Wolmar, f. 1898 2 /s. 
Brita Lovisa, f. 1895 1B /u, stiftsjungfru. 
Marit Therese, f. 1903 12; 4, stiftsjungfru. 
Hufvudmannens syskon: 
1. Sperling Otto Wolmar, f. 1864 '/»» sjökapten, f. d. 
ångbåtsbefälhafvare (Stockholm). G. 1903 17 /2 m. Elit 

1860 

Gustaf Mauritz 

1896 2 % m. El i t Gustafva Salotiion, i hennes 2:a gifte, f. f. 1866 17 /s (Huddinge). G. 
Gussander, f. 1867 10 /s. 
Barn: 
Carl- Otto Gösta, f. 1904 16 /i. 
Märta Charlotta, f. 1898 3 ,'o, stiftsjungfru. 
Karin Elsa Margartta, f. 1910, stiftsjungfru. 
Louise Margareta, f. 1863. Se adl. ätten Skölde- 
brand. 
Friherrl. ätten Wrangel af Sauss, 

N:o 279. Naturaliserad 1723 ; friherrlig 
cerad 17711. CHRISTIAN FREDRIK (son af kammarherren frih. 
Carl Gustaf Wrangel af Sauss o. friherrinnan Magda- 
lena Elisabeth Gyllenkrok), f. 1847 sl /io, öfverhofstall- 
mustare, kabinettskammarherre (f. d. Ijenstg. hos H. M. 
Konung Oscar II), chef för stuteriöfverstyrelseu, 
f. (1. underlöjtnant vid Skånska dragon reg: tet, 011:i 
Gbmt, KNOlkl, K W O 1 kl, G V:a 01 M, K I S:t M 
L O, R K S:f A O 1 kl, Turk M O 1 kl, Storoff Belg L O, 
RPr Kr O 2 kl m kr, HDDO, LLA. Eg. Ellinge WRANGEL AF SAUSS 1201 

o. Kristineberg, båda i Skåne (Eslöf). G. 1881 10 /s 
in grefvinnan Elisabeth Kbba Ulla Amalia (Lily) 
Hper, f. 1SG1 30 /n. 

Son : 
Carl Gustaf Alfred Fredrik Axel, f. 1885 23 /4, för- 
valtar Kristineberg (Skarhult). G. 1910 26 /s 
in. Stina Mörner, f. 1887 l6 /&. 

Barn: 
Carl Gustaf Fredrik, f. 1914 M /i. 
Magdalena Elisabeth, f. 1911 13 / 6 . 
Hufvudmanuens sysler: 
Magdalena Augusta, f. 1861. Se adl. ätten Wrangel. 
Hufvudmanuens faders syskon 
(barn af hofmarskalken frih. Christian Anton 
Wrangel af Sauss o. grefviunan Agneta 
Sophia Löwenhielin) : 
1. Tönnes Fredrik, kammarherre, j. G. m. Carolina Emilia 
af Chapman, "j\ 

Son: 
Carl Guslaf, faltintendent, f 1913. G. 2:o 1881 m. Soph ie 
Elisabeth In de Betou, f. 1856 26 ,'i (Stockholm). 
; 2. Christian Anton, kapten, f. G. m. Hedvig Elisabeth 
Bernhardina Fröding, f. 

Dotter: 
Agnes Gustafva, f. 1857 28 ;3. Friherrinna Wrangel 
(Stockholm). 
3. Mauritz Otto, kammarherre, f 1890. G. 1860 m. 
Eugenie Fredrika Rehbinder från Norge, f. 1837 10 10 
(Sköfde). 

Barn : 

1) Herman Gustaf Mauritz, f. 1864 */». öfverste o. 
chef för Vaxholms kiistartillerireg:te, R S O, 1- Kr 
VA (Vaxholm). G. 1899 2 % m. Estrid Elisabeth 
(Esise) Ericson, f. 1872 14 /s. 

Dotter: 
Agneta, f. 1901 8 , u 

2) Sofia Lovisa (Lily), f. 1861 14 ,s, artist (målarinna). 
G." 1898 12 4 m. Robert Christie, artist (målare) 
(London). 

i. Kbba Marianne, f. 1823 lu , b (Sköfde). 1202 WRANGEL AF SAUSS 
Grefl. ätten Wrangel af Sauss, 

N:o 93. Friherrlig 1747 ; greöig 1751 j introducerad 1776. CARL GUSTAF TÖNNES (son af majoren grefve 
Tönnes Reinhold Henrik Adolf Wrangel af Sauss o. 
Hilda Jacquette Salomon), f. 1852 6 /s, f. d. öfverste- 
löjtnant vid Upplands artillerireg:te, 11 S O, Siarn O 
HvEHkl (Stockholm). G. 1889 so /v2 ni. Nina 
Krook, f. 1866 30 ,3. 

Barn : 
Carl-Gustaf, f. 1893 14 ,e, officersvolontär vid Upp- 
lands artillerireg:te (Kristianstad). 
Märta, f. 1890 13 ,io. 

Ebba. f. 1892 3 /s. G. 1913 2u -r> m. T horsten Axels- 
son Johnson, f. 1883 zu ii, löjtnant vid Kungl. 
flottan, R Gr Fr O, R 1 Kr O. Eg. Trolludden i Upp- 
land (Stockholm). 

Hufvudmannens syskon: 
Ernst Otto Henning, f. 1854 13 /i, vice direktör för 
Havannamagasinet i Stockholm (Villa Rosenborg, 
Orsuuds bro). 
A lic t Charlotte Jacquette, f . 1865. Se adl. ätten Gran- 
felt från Dal. 

Yngre gren af ätten: 

Fredrik Ulrik, ryttmiistare, f. G. m. friherrinnan 
Ulrika Ebba Wilhelmina Spreugtporteu, f. 
Barn : 

1) Fredrik Ulrik, f.1853 3 /io, f. d. protokollssekreterare, 
skriftställare, M L et A (Paris). G. 1888 M ,U m. 
Maria Asplund, f. 1861 18 /3. 

2) Anton Magnus Herman, f. 1857 13 '8, euvoyé-extra- 
ordinaire et ministrc-plenipoteutiaire vid K. storbritan- 
niska hofvet, kammarherr O II S Gbmt, O Il:s Jmt, K 
ni st k NO, KW O 2 kl, G V:s 01 M, Stk E V O, Stk 
Ned N O O, Stk Belg Leop O, K R S:t A 1 kl, R Pr R Ö WRANGEL VON BREHMER 1293 

O 2 kl o Kr O 2 kl, KPCO, K Sp CIIi:s02kl, KFr 
HL, OffIS:tMoLO, Turk M O 2 kl, Siarn O Hv E 
4 kl, R P da Conc O, Off Fr d'Acad, Eng M M. Eg., 
genom si 1 1 gifte, Villambis i Frankrike o. hus i 
Bordeaux (London). G. 1893 a /ii m. Louise Char- 
lotte Suzanne Baour, t'. 1809 n /s, Eng M M. 

Son: 
Oscar Fredrik Ulrik Louis, f. 1895 23 /i. 

3) Caroline Louise Ulrika, f. 1852. Se adl. ätten König. 

4) Fredrika Aurora Amalia Ulrika (Dika), f. 1859. 
Se adl. ätten Lagercrantz. Friherrl. ätten 
Wrangel von Brehmer, 

N:o 268. 

Af huseti Sag och Waschel; uaturaliserad 
1731; friherrlig 17C5; introducerad 1776. 

CARL-GUSTAF (GÖSTA) (son af ryttmästaren Tönnes 
Wilhelm Wrangel von Brehmer), f. 1871 17 /s. Inneh. 
Hyby fideikommiss samt eg. o. beb. Häekebergu 
(Genarp). G. 1904 2S /s m. friherrinnan Elsa 
Sophia Bonde, f. 1879 3 ,'i2. 

Hufvudmannens moder: 
Olga Lang, f. 1850 Vs. G. 1870, enka 1903. Eg. o. 

beb. Silfåkra i Skåne. 

Hufvudmannens syskon: 

1. Wolmer, f. 1873 20 /6, löjtnant i Skånska husar- 
reg:tets reserv, R S A O 2 kl. Eg. Areslöf i Skåne 
(Sofieberg, Färlöf). G 1901 "/" m. grefvinnan 
Anna Christina Hamilton, f. 1878 26 'io. 

Dotter: 
Margareta, f. 1902 i8 /u. 

2.nelmuth Fredrik, f. 1874 28 /7, jur. til. kand. (Silf- 
åkra). 

3. Tönnes Herman, f. 1879 I0 12, ryttmiistare vid 
Kronprinsens hnsarreg:te (Malmö). G. 1904 2 /o m. 
friherrinnan Ulla Jacquette Louise Bennet, f. 1879 ao u. 
1294 WREDE AF ELIMÄ 

Döttrar: 
Ulla Dorothea, f. 1905 u /s. 
Olga Louise Barbara, f. 1907 3 / 2 . 
Elsa Marianne Cecilia, f. 1913 29 /o. 

4. Hans Jurgen, f. 1881 29 /io, artist (målare) (P a ris). 
G. 1905 *,4 m. Anna Faehte, f. 1876 9 /«. 

Barn: 
Johan, f. 1906 7 /7. 
Lena, f. 1908 19 /io. 
Isabella, f. 1911 »/i. 

5. Olga, f. 1878. Se friherrl. ätten von Blixen-Finecke. 

Hufvudmannens farbröder: 

1. Johan Wolmer, öfverstekammarjunkare, f 1907. G. 1877 
ni. grefvinnan//enr/e«e Eleonore Ingeborg Ehrensvärd, 
f. 1853 22 /e, O 11:8 Jmt (Tosterup, Svenstorp). 

Döttrar : 
Augusta Elisabeth, f. 1879. Se friherrl. ätten von Essen. 
Ingeborg Märg reta Barbara, f. 1888. Se adl. ätten 
Cederschiöld. 

2. Gustaf Helmuth, f. 1843 s /io, hofjägmästare, OII:s Jmt, 
RWÖ, KDDOlgr, RRS:tAn02kl (Vexiö). G. 
1872 m. Ingrid Charlotte Christofferson, f. 1847 ll 's. 

Friherrl. ätten 
Wrede af Elimä, N:o 44. 

JUrgammal tysk adlig ätt; ursprungligen 
från Italien; svensk friherrlig 1G53 ; introdu- 
cerad 1654; äldre grenen greflig, enl. 37 § 
regeringsformen, men ej i denna värdighe. 
introducerad. 

Äldre gren af ätten: 

FABIAN CASPER FREDRIK (son af kamreraren 
frih. Fabian Gustaf Wrede af Elimä o. friherr- 
innan Thomasine Constance Gyllenkrok), f. 1874 
26 /i2, grefve vid sin faders halfkusins död 1901, rytt- 
mästare i Lifgardet till häst, verkst. direktör i 
jernvägsaktb. Stockholm-Saltsjön, G V:s 01 M, R 
DDO, RPrJO o. RO 04 kl, RlS:tML(), 
WREDE AF ELIMÄ 1295 

Off Annam D 0, Off Siarn Kr O, Skytte M. Eg. 
villan Islingeberg på Lidingön samt, tillsammans 
med syskonen, Kastberga o. Sörbvgard i Skåne 
(Stockholm). G. 1899 7 « m. Gerda Axelina 
Buren, f. 1876 le / 6 . 

Barn : 
Fabian Jakob Casimir, f 1901 2C /s. 
Carl Henrik August, f. 1912 10 2. 
Ebba Aurore, f. 1900 »/a. 
Gerda Thomas i ne, f. 1902 20 /i2. 
Ellen Elsa Charlotta, f. 1907 c s. 
Hufvudmannens syskon: 
I.Axel Carl, f. 1878 4 /7. Arr. o. beb. Kastberga. 
G. 1908 so /b m Ebba Amalia Mor ner, f. 1883 l a. 

Barn : 
Carl Fabian Axelsson, f. 1914 30 /i. 
Elsa Agneta ThomaHne, f. 1909 23 / ;i . 
Hedvig Ebba Marianne, f. 1910 20 /u. 

2. Eva Agatha, f. 1876. Se friherrl. ätten Barnekow. 

3. Elsa Thomasine, f. 1881. Se friherrl. ätten von Otter. 

Hufvudmannens farbröder 
(söner af godsegaren frih. Casper Wrede af Elimä, 
med Hedvig Carolina Améen): 
l.Carl Henrik, eivilingeuiör, f 1899. G. 1886 in. 
friherrinnan Agnes Heléne Ottilia Wrede af Elimä, 
f. 1863 16 i. Eg. Sörby o. Ellegården, båda i Ble- 
kinge (Östregård, Vexiö). 

Barn : 
Fabian Ernst Henrik, f. 1889 18 /3, löjtnant vid Kungl. 
flottan. Eg., tillsammans med syskonen, Bred- 
åkra i Blekinge (Karlskrona). 
Casper August Casimir, f. 1891 21 /'io, student vid 

Uppsala universitet. 
Carl Henrik, f. 1897 10 /t,. 

rf ed vig Elisabeth Helena, f. 1886 29 /io. G. 1909 2e /s 
m. George Christoffer Nyblad, f. 1880 6 /9, kapten 
vid Boden-Karlsborgs artillerireg:te, adjutant vid 
kommendantskapet i Karlsborg. 
Sofie Elisabeth Agathe, f. 1893 29 /io. 
Elsa Anna Fredrika, f. 1895 i& /i. 129G WREDE AF F.I.IMÄ 

2. Otto, vice häradshöfding, f 1891. G. 1884 m. Hed- 
vig Carolina Katarina Grenander, f. 1858. Omgift, 
se adl. ätten Wemstedt. 

Döttrar : 
Agathe, f. 1885. Se friherrl. ätten Lagerfel t. 
Hedvig Selma Gertrud, f. 1887 14 /i, stiftsjn tigfru 
(Stockholm). 

3. Gustaf Ernst, civilingeniör, f 1912. G. 1891 
m. Laura Brita Fornell, f. 1870 18 /». Eg. Djupa- 
dal o. Herrstorp, båda i Blekinge (Djupadal). 

Barn : 
Karl Casper Gösta Louis, f. 1893 19 A>, officers- 

volontär vid Lifgardet till häst. 
Lars Otto Edvard Gösta, f. 1899 5 /i2. 
Hedda Brita Charlotta Maud, f. 1895 Vis. 
Hufvudmannens faders farbroder: 
Fabian Jakob, grefve, generallöjtnant, f. G. m. friherrin- 
nan Aurore Elisabeth De Geer af Finspång, f. 

Dotter: 
Agathe Henriette, f. 1847. Se adl. ätten von Kock. 

Yngre gren af ätten: 

Carl Henrik, generaladjutant, f. 
Söner: 

1. Carl Edvard, kammarherre, kapten, f 1904. G. ra. 
Agnes Catharina Charlotta Grewesmuhl, f 1914. 

Dotter: 
Agnes Hilda Fredrika, l 1861 sl /s (Kampen, Vexiö). 

2. Ernst Wilhelm, löjtnant, f. G. m. Charlotta Elisabeth 
Ihre. f. 

Barn : 
1) Ernst Johan Lars Henrik, f. 1861 14 /fi, hofriittsråd 
i Göta hofrätt, RNO (Jönköping). G. 1895 fl \ 
m. Ingrid Hay, f. 1869 84 /«- 

Barn : 
Rabbe Henrik Ernst Fabian- Casimir, f. 1900 22 i. 
Anna Sofia Clara Helena Elisabeth (Beth), f. 1896 V*. 

stiftsjungfru. 
Anna, f. 1906 "/n. 
Clara Ingrid Louise, f. 1911 24 /i. WULFCRONfA 1207 
. ätten 2) Louise Fredrika Charlotta, f. 1857. S 
Påhlman. 

3) Agnes Heléne Ottilia, f. 1863. Se hur ofvau. 

i) Hedvig Sofie Elisabeth, f. 1865 28 /io 1 , ft „ . 
b)Clara Elsa Wilhelmina, f. 1870 °/ 4 f/ U8tre ? ard > 
Adl. ätten von Wright, 
N:o 2077. Skotsk, adlig ätt vid namn Wright; adlad 
i Sverige 1772; introducead 1 770 . HJALMAR FREDRIK HENRIK (son af kammarherren 
Göran Detlof von Wright o. Mariana Fredrika Kantzow), 
f. 1836 10 7, kammarherre. Eg. o. beb. H e d v i gslu n d 
i Södermanland (Bogsta). G. l:o 1860 m. grefvinnau 
Johanna Maria Kalling, f 1862; 2:0 1865 m. Natalia 
Amalia Ramsay, i hennes 2:a gifte, f 1893. 

Dotter i l:a giftet: 
Marianne Johanna, f. 1862 «/«• G. 1887 80 /4 m 
Theodor \ r incent Dieden, f. 1845 B /% > vice härads- 
höfding, R W O. Eg. o. beb. Karlslund i Nerike 
(Örebro). 
Adl. ätten Wulfcrona, 
N:o 1629. Hette förut Wullf; adl. 1719: introduce- 
rad 1720; en 11112 på inanssidan utgången 
gren finnes i Pommern. JOHAN AXEL WILHELM (son af tullinspektören Axel 
Johan Wulfcrona o. Laura Mathilda Blom), f. 1840 r, ,4, 
sjökanten, artist (dekorationsmålare) (San )'' rit n si sco 
i Califomieu). 

82 1298 VULT VON STEIJERN Hrifvudmannens bröder: 

1. Arvid Daniel, ingeniör, f 1910. G. 1873 in. Hilda 
Sofia Åkerblad, f 1851 ,7 /io (Stockholm). 

Barn : 

Axel Johan, f. 1878 l /s, sjökapten (Stockholm). 

Erik Alfred Daniel, f. 1887 14 A>, banktjenstemau. 

Åke Theodor Poltzo, f. 1894 2 A. 

Agneta Matilda (Agnes), f. 1874 23 / 8> kassör (S to c k- 
holm). 

Ebba Sofia, f. 1876 4 /6, folkskoleliirarinna (Stockholm). 

Elin Margareta (Greta), f. 1881 20 /s. G. 1908 26 /io 
m. Nils Robert Sundstedt, f. 1879 10 /i2, organisations- 
chef i nya försäkringsaktb. Hansa (Stockholm). 

Gerda Maria, f. 1882 I9 /i2, kassör (Stockholm). 

Ingrid Laura Katarina, f. 1885 2 /2, handarbetslärar- 
inna (Stockholm). 

2. Ivar Erik, f. 1850 21 /b, sjökapten, kamrerare vid 
Visby stads elektricitetsverk. G. 188G m. Marie- 
Louise Henriette Christofine Zoll, f 1914. 

Barn : 

Ivar Axel Samuel, f. 1901 28 /i2. 

Edla Maria Elisabeth, f. 1888 16 /i. G. 1909 4 /i2 m. 
Johan Hjalmar Anér, f. 1870 7 /t, kapten o. kom- 
panichef vid Gotlands infanterireg:te, R S O (Visby). 
Kommendörsätten 
Vult von Steijern, N:o 1889. 

Samma släkt som adliga ätten Lillieavärd; 
hette förut Valt; adlad 1713; introducerad 1746; 
uppflyttad i forna riddareklassen 1778 ; en 
gren har friherrlig värdighet, enl. 37 g rege- 
ringaformen. 

JULIUS FREDRIK WILHELM (son af hofrättsrådet 
Johan Julius Vult von Steijern o. Karin Magdalena 
Afzelius), f. 1851 25 ,5. Eg. o.beb. Villa Steijern 
(Saltsjöbaden). G. 1883 u /s m. Gerda Helena 
Söderberg, f 18(32 28 /i2. 

Barn : 
Vultejus (Vult), f. 188,'J 27 /i2, jägmästare (Saltsjö- 
baden). VULT VON STEIJERN 1209 

Irene (Ulla), f. 1887 22 /7. G. 1908 19 e m. Nils 
Robert Egnér, f. 1869 8 5, civilingeniör (Tref- 
vinge, Saltsjö -D uf näs). 

Hufvudmanneus syster: » 

Julia Ulrika Maria f. 1849 2 ,7. G. 1879 */" m- 

Johan Robert Bruno, f. 1841 27 /i2, ingeniör, f. d. 

stationsinspektor vid Bergslagernas jernvägar (Bau- 

kery d). 

Hufvudmaunens farfaders halfbroder: 
Henrik Sebastian, frih., major, f. G. m. Anna Christiua 
Lagerheim, n:o 2118, A, f. 

Söner: 

1. Johan Carl Julius, frih., kammarherre, f. G. 2:o m. 
Catharina Margaretha Schultiu, i hennes 2:a gifte, f. 

Son : 
Carl Henrik Sebastian. Se friherrl. ätten Vult von 
Steijem. 

Barn: 

1) Carl-Erik, f. 1879 14 4, kontorist vid Jönköping- 
Vnlcans täudsticksaktb. (Jönköping). G. 1905 15 ,s 
m. friherrinnan Elsa Matilda Lovisa von Otter, 
f. 1879 25 s. 

Söner: 
Nils Carl Axel, f. 1906 " i. 
Gösta Henrik Sebastian \ , , 1C)07 lä 
Baltzar Johan Julius J 
Ca sten Mathias Lilliesvärd, f. 1910_,%. 
Erik Wilhelm Reinhold, f. 1911 a 12. 

2) Anna Sofia, f. 1872 \-i. G. 1891 12 , 5 m. Axel 
Walldin, f. 1849 10 11, kyrkoherde i Ramunde- 
boda pastorat af Strengnäs stift (Laxå). 

3) Ellen Sojia, f. 1874 16 7. G. 1895 ' 6 m. Alfred 
Hardy Andrew Hullingworth, f. 1867 21 .7, förste 
stationsskrifvare vid statens jernvägar (Jönköping). 

4)Kjerstin Sojia, f. 1882 10 ,2. G. 1906 V m. 
Carl Gustaf Leopold (Gösta) Broomé, f. 1881 21 , 3, 
eivilingeniör (Stockholm). 

2. Heurik Wilhelm, premierlöjtnant, f. G. ru. Emma 
Charlotta Tisell, f. 

Barn : 
1) Nils Henrik, president, f 1899. G. 1880 m. Hedvig 1300 VULT VON STEIJERN 

Louise Charlotte Reuterskiöld, f. 1854 13 /6 (Stock- 
holm). 

Söner: 
Nils Adam Henrik, f. 1882 24 /io, jur. o. fil. kand., t. f. 
sekreterare hos kommerskollegium (Stockholm). G. 
1908 30 ,9 m. grefvinnan Maud Viktoria Wacht- 
meister af Johannishus, f. 1885 ls /i2. Turk Ch O 2 kl. 
Nils Einar Lennart, f. 1887 27 /4, jur. kand., e. o. 
notarie i Svea hofrätt (Stockholm). 
2)Baltzar, f. 1841 13 /s, f. d. direktör vid Falu koppar- 
verk, RWO (Falun). G. 1869 14 ,' 9 m. Märta de 
Laval, f. 1842 29 /io. 

Son: 
Nils Patrik Wilhelm, f. 1870 19 /8 , kapten o. batteri- 
chef vid Vendes artillerireg:te, RSO (Kristian- 
stad). G. 1899 Ve m. Elin Eva Maria Ham 
mar, f. 1875 "/a. 

Barn : 
Nils Johan Baltzar, f. 1900 2 , ! 7. 
Elsa Elin Märta, f. 1903 B /i. 
3) Johan Birger, disponent, f 1911. G. 1880 m. Ulla 

Cecilia Tranchell, f. 1852 l /is (Landskrona). 
i) Emma Christina Ch ar l o tte, f. 1843 ao /s. Enka 1909 
efter Nils August Edling, fördelningsläkare (Stock- 
holm). 
5) Rosa Fredrika, f. 1851. Se adl. ätten von Krusen- 
stjerna. 
3. Gustaf Sebastian, ryttmästare, ■f, G. m. Mathilda 
Fredrika Lång, f. 

Barn: 
1) Robert Carl Axel Malcolm, f. 1849 "«. s, f. d. sjö- 
kapten, föreståndare för sjömanshemmet i Malmö. 
G. 1875 ra. Tulla Berta Jonson, f 1908. 

Barn: 
(1) Robert Carl Axel Gustaf Sebastian, sjökapten, 
t 1913. G. 1909 m. Mia Malvina Johnsson, f. 
1886 /s (Malmö). 

Döttrar: 
Ulla Cecilia Maud, f. 1912 7 /i. 
Ingegerd Ulla Maria, f. 1913 27 /6 . AF WAHLBERG no: {2) Dagmar Ellen Matilda, f. 1875 15 /io, husmoder å 

sjömanshemmet i Malmö. 
(3) Helga Evelina, f. 1878 10 /i. G. 1904 18 /< m. Gunnar 

Osborne Lange, f. 1877 27 /e, lotslöjtnant i Södra 

lotsdistriktet, löjtnant i flottans reserv, S M b g 

(Malmö). 

2) Helga Matilda, f. 1851. Se friherrl. ätten von Otter. 

3) Alma Maria, f. 1855 25 /s (Mar i elun d, N e t tr a b y). Friherrl. ätten 
Yult von Steijern, N:o 384. 

Frilierrlig 1832, enl. 37 § regeringsformen; 
introducerad 1833. CARL HENRIK SEBASTIAN (son af kammarherren 
frih. Johan Carl Julius Vult von Steijern o. hans 2:a 
fru, Catharina Margaretha Schultin, i hennes 2:a gifte), 
f. 1840 18 /2, friherre vid faderns död 1869, f. d. stations- 
inspektor vid statens jernvägar, R W O (M ullsjö). G. 
1868 G/ 8 m. friherrinnan Sofie Ulrika Sparre, f. 1844%. 

Barn : 
Se kommendörsätten Vult von Steijern. 

Adl. ätten af Wahlberg, 
N:o 2259. 

Svensk ätt från Uppland : hette förut 
Wahlberg; adlad 1818, enl. 37 § regerings- 
formen ; introducerad 1819. D E N 1 S EMANUEL (son af bruksdisponenten August 
Walter af Wahlberg), f. 1877 4 ,7, adelsman vid fa- 
derns död 1888, biträdande jägmästare i Klotens 
revir (Björsjö, Smedjebacken). G. 1902 31 a 
m. Elin Lindstedt, f. 1879 28 /o. 1302 WASTFEI.T Söner: 
Erik Denisson, f. 1903 20 /i. 
Olof Denisson, f. 1907 S1 /i. 

Hnfvudmannens moder: 
Julin Charlotta Örtengren, f. 1846 Vs/enka 2:o 1901 efter 
Rudolf Emanuel Bengzon, fiottningsehef (Stockholm). Adl. ätten Wärnhjelm, 

N:o 2179. 
Från Estland; hette förut von Kjerting; 
adlad 1802; introducerad 1803; utgången i 
Sverige på manssidan 185b'. Gustaf Adolf, öfverstelöjtnant, f. G. m. Christina Sophia 

Ahlstedt, f. 

Dotter: 
Margaretha Catharina Sophia Augusta, f. 1828 20 /i2. 

Enka 1892 efter Uno Johan Troili, major (Stockholm). 
Adl. ätten Wästfelt, 
N:o 1035. 

från Stockholm; hette förut Westeman; 
adlad 1681; introducerad 1C8G; äldsta grenen 
bosatt i Nordamerika; namnet skrifves af 
ättemedlemmarna äfven Westfelt och West- 
feldt. 

CARL RICHARD CARLSSON (son af kammarjunkaren 
Carl Magnus Wiistfelt o. Johanna Cleinentina Carlén), 
f. 1844 17 ;&, kammarherre, vice ordf. i Elfsborgs läns 
södra hushållningssällskap, ordf. i Elfsborgs m. fl. 
läns hypoteksförening, K W O 2 kl, G M. Eg. Tollered 
i Vestergötland (K öl i n gsholm, Ky lin gar ed). G. 
l:o 1880 m. Hedvig Anna Maria Sofia Steuch, f 
1885; 2:o 1891 31 /s m. Augusta Elisabeth Blid- 
berg, f. 1861 %. 

Barn, i l:a giftet: 
Hedvig Clementina Anna Marie- Louise f. 1H85 24 , 4. WÄSTFELT 130 B 

G. 1908 "/sm. Gösta Alexander Carlström, f. 1880 
5 /n. godsegare. Eg. o. beb. Kölingsholm (Ky- 
li ngared). 

i 2. a giftet: 
Carl-Erik Peter Carlsson, f. 1892 2 %, banktjenste- 
man (Stockholm). 

Hufvudmannens syster: 
Katarina Maria, f. 1842. Se här nedan. 
Hufvudmannens halfsyster 
(dotter af kammarjunkaren Carl Magnus Wästfelt 
o. Christina Oxehufwud): 
Christine Hildegard, f. 1836 5 /e. G. 1879 7 /s in. 
August Lundgren, f. 1836 18 /s, prost, kyrkoherde i 
Råda pastorat af Skara stift, LNO (Lidköping). 
Hufvudmannens farbroder: 
Johan Adolf, kapten, f 1881. G. m. Fredrika Marie 
Elisabeth Henricsson, f 1908. 

Barn : 
l)Carl Theodor, poliskommissarie, f 1887. G. 1:0 m. 
Hedvig Charlotta Löfgren, f; 2:o 1886 m. Agnes 
Charlotta Johansson, f. 1858 23 /i (Karlskrona). 

Barn, i l:a giftet: 
(l)Sven Adolf Carlsson, f. 1877 10 /i2, lokomotivförare 
.vid Karlskrona-Vexiö jernväg (Karlskrona). G. 
1903 15 /4 m. Ida Mathilda Johanson, 1 1881 4 /i>. 

Barn : 
Karl Adolf, f. 1903 3 %. 
Sten Erik, f. 1905 3 /8. 
Annie Greta Charlotta, f. 1907 */s. 
{2)Johan Theodor Carlsson, f. 1878 "/", verk- 
mästare (New- York, USA), 
i 2:a giftet: 
(B)Annie Hedvig Carlsdotter, f. 1886 lr ', ,'io (Karls- 
k r o u a). 
■2) Berta Maria, f. 1852 18 /s. G. 1886 10 /n m. A'«- 
dolj Ossian Tegelkamp Appelgren, f. 1859 19 /'i2, bok- 
hållare vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö. 
3) Olga Ottilia, f 1856 B / 6 . Enka 1909 efter Sven 
Adolf Bonander, handlande (New Hritain, USA). 1304 WÄSTFELT 

Äldre gren af ätten: 

Carl Erik, konsul, f. 

Söner: 

1. Philip Walker, major, f. G.' m. Mathilda Marga- 
retha Malmborg, f. 

Döttrar: 
Augusta Emilia Matilda, f. 1864 2 /i2\, r ... , 
Ida Sofia Lovisa, f. 1867 S A, lärarinna^ l * otebor 8'- 

2. Charles Emil Magée, öfverstclöjtnant, f . G. m. Char- 
lotta Mathilda Sandströmer, f. 

Dotter: 
Clara Ädelt Louise Brigitta, f. 1861 10 7, Turk Ch 
2klmbrilj. G. 2:o 1888 Vs m. Ernst Herman 
Daniel Wilhelm von Bornstedt, f. 1854 16 ,'4, öfverste 
i II arméfördelningens reserv, f. d. chef för Första 
lifgrenadierreg:tet, KSOlkl, KNONO, RÖJ 
Kr O 2 kl, RDDO, KPdaCO, R Bad O Z L 1 kl 
m^klöf, TurkM03kl (Stockholm). 

Yngre grenar af ätten : 

Första grenen: 
Johan Fredrik, löjtnant, f. 

Söner: 
1. Nils Fredrik, löjtnant, f. 

v Barn, i l:a giftet: 

1) Johan Fredrik, öfverstelöjtnant, f. G. 2:o m. Johanna 
Beata Brunander, f. 

Dotter : 
Selma Johanna Fredrika, f. 1845 ',«. Enka 1902 
efter Axel Edvard Grundqvist, handlande (Stock- 
holm). 

2) Gustaf Wilhelm, major, f. G. m. friherrinnan Gu- 
stafva Emerentia von Knorring, f. 

Barn: 
(l)Axel Ludvig Reinhold, f. 1841 27 /n, f- d. in- 
spektor (Porjus). G. 1882 m. Charlotta Fred- 
rika Margareta Wendels, f 1805. 

Son : 
Johan Ludvig Wilhelm, f. 1883 21 /o, fotograf 
(Porjus). G. 1911 so /ii ra. Gertrud Berg- 
man, f. 1883 5 /2. WASTFEI.T 1305 

Söner: 
Xils Ludvig Theodor, f. 1913 24 4. 
Axel Edvin Reinhold, f. 1914 2 %. 
{2) Ro der i k Ludvig Ferdinand, f. 4850 "/a, f. d. 
trävaruagent (Ri dde rs v i k ). G. 1889 18 7 ra. Elin 
Christina Grönlund, f. 1863 2 /7. 

Dotter: 
Stina Charlotta, f. 1894 */t. 

(3) Emerentia Augusta Elisabeth Ottiliana (Emeren- 
ce), f. 183G u li (Stockholm). 

(4) Oktavie Wilhelmina Albertina, f. 1847 23 ,'b (Rid- 
d ers vik). 

{5) Maria Sofia Gabriella (Maja), f. 1854 22 n. G. 
2:0 1897 10 ,7 m. August Kristian Anderson, f. 
1847 8 ,'8, kassör (Stockholm), 
i 2:a giftet: 

3) Ludvig Heurik Benjamin, generalmajor, f. G. m. 
Julie Sophie Fock, f. 

Barn : 
(l)Nils Ludvig Wilhelm, öfverstelöjtnaut, f 1911. G. 
1875 m. grefvinnan Gertrud Sofia Christina 
Taube, n:o 112, f. 1855 10; 7 (V ar berg). 

Döttrar: 
Signe, f. 1876. Se adl. ätten Lilliehöök af Gä- 

lared och Kolbäck. 
Gertrud Theresia, f. 1882 22 / 7 . G. 1905 4 /s m. 
Peter Åberg, f. 1867 9 /5, med. lic, lasaretts- 
läkare i Falkenberg. 
Elna iXilsdotter, f. 1888 */■■ 
(2) Maria Lovisa Therése, f. 1848 "/«. Enka 1901 
efter Gustaf Alfred Hertzman, kapten (Borås). 

4) Ferdinand Detlof Baltzar, kapten, f 1888. G. 1847 
in. Maria Sophie Ulrika Reenstieriia, f 1910. 

Barn: 
(1) Carl-Gustaf Xils Ludvig, f. 1852 sl 7, jur. utr. 
kand., hofrättsråd i Svea hofrätt, ledamot af rid- 
darhusdirektionen, K N O 2 kl (Stockholm). G. 
1907 22 io 7n. Anna Lindahl, i hennes 2:a gifte, 
f. 1872 V». 1306 WÄSTFELT 

Son: 
Xils Gustaf Kristian, f. 1910 M /i. 
(2) Augusta Charlotta Sofia, f. 1850 18 /o, stiftsjung- 
fru, sekreterare i Svenska . kvinnoföreningen för 
fosterlandets försvar (Stockholm). 
b) Johanna Eleonora Christina Charlotte, f. 1814 24 7 
(Lidköping). 

2. Johan Wilhelm, stallmästare, f. G. m. Anna Christina 
Christiernin, f. 

Son: 
Carl Gustaf, ryttmustare, f. G. m. Märta Gabriella 
Wijk, i hennes 2:a gifte, f. 
Barn: 

1) Gustaf Adolf Wilhelm The odör Gustafsson, f. 
1839 3 /8, f. d. öfverstelöjtnant vid Vestgöta r-eg:te, 
RSO (Borås). G. 1809 19 /o m. Katarina Ma- 
ria Wästfelt, f. 1842 7 / 7 . 

Barn: 

(1) Carl Ivar Gustaf, f. 1873 b h, kamrer vid Borås 
enskilda banks hufvudkontor. Eg. o. beb. Villa 
Westfelt i Borås. G. 1899 24 /io m. Elsa 
Charlotta Håkansson, f. 1879 23 /4. 

Barn: 

Gustaf- Adolf Ivarsson, f. 1900 6 /n. 

Ruth Elsa Hildegard Maria, f. 1907 14 /i, stifts- 
jungfru. 

Margaretha Elsa Martha, f. 19.08 "A, stifts- 
jungfru. 

(2) Erik Wilhelm Theodor, f. 1874 ,6 /n, agronom. 
Arr. o. beb Kvarntorp (Sköllersta). 

(3) Carl Allan Napoleon, f. 1881 91 /6, disponent 
för Braholms threeplvfabrik. Eg. Branthalt i 
Småland (Ål em). 

{i) Märta Marie Louise (Lalla), f. 1878. Se har 
nedan. 

2) Mathilda Gabriella Christina, f. 1835. Seadl. 
ätten Soop. 

3. Carl Gustaf, ryttmustare, f . 

Son: 
Carl Manritz, kapten, f 1892. G. m. Sophie Helena 
Cornelia Sjöcrona, f 1911. WÄSTFELT 1307 

Döttrar: 
Km via Margareta, f. 1855 29 / 9> lärarinna (Ul r i c e- 

ham u). 
Anna Sofia Carolina, f. 1858 l /a (Ulricehamn).. 
Laura Augusta Cornelia, f. 1867 21 /?. Enka 1908 efter 

Carl Abraham Wnllenqvist, borgmästare (Skara). 
Ebba Helena Katarina, f. 1868 25/ i2, interurban- 

telefonist (Ulricehamn). 
Gabriella Georgina Gustajva (Kilen), f. 1874 n h, 
kassör i Ulricehamns stads o. Redvägs härads spar- 
bank (Ulricehamn). 
4. Otto Didrik, öfverauditör, f. G. m. Ulrika Mariana de 
Wall, f. 

Barn : 

1) Carl Peter, kammarjunkare, f. G. m. Aurora Char- 
lotta Löthman, f. 

Barn : 

(1) Carl Sigurd, f. 1847 17 /o, köpman i Bordeaux 
(Frankrike). G. 1885 m. Martine Crauste, f 1910. 

(2) Otto Gerhard Jakob, f. 1805 "/b, köpman i New- 
York. G. 1900 19 ,« m. Florence Julia CoMjis, 
f. 1871 «/i. 

Son: 
Otto Gerhard Jacob, f. 1902 10 /s. 

(3) Ingeborg Aurora, f. 1855 xl jh, artist (genre- o. 
porträttmålarinna). Enka 1912 efter August Emil 
Eggertz, tidningsredaktör (Göteborg). 

2) Fredrik Filip, överstelöjtnant, f 1895. G. m. Con- 
slantia Mathilda Ulrika Guasander, f 1912. 

Barn : 
(1) Knut Gerhard, f. 18G0 2S , 8, ingeniör, disponent 

för aktb. Rådmansö torfförädlingsfabrik (Räfsnäs, 

Rådmansö). G. 1898 2 7 m. Ellen Åberg, f. 

1869 Via- 

Söner: 

Carl Hjalmar Knutsson, f. 1899 10 /b. 

Bo Gerhard Knutsson, f. 1901 10 /»- 
(2)Axel Ulrik, f. 1863 sl /i8, ingeniör (S to ckhol m). 

G. 11887—1905 m. Agnes Louise Nathorst, f 

1914). 1308 WÄSTFELT 

Barn: 
Åke Oscar Axelsson, f. 1892 2 /a, med. stud. 
(Stockholm). G. 1914 28 /a m. Elsa Wall 
Elsa Marie Charlotte.J. 188-7 23 /io. G. 1913 10 / 5 
m. Erik August Åstrand, f. 1881 s a, civil- 
ingeniör, underingeniör vid statens jernvägars 
111 distrikts banafdelning (Nässjö). 
Märta Agnes Ulrika, f. 1890 "/»• 
(3) Anna Ulrika, f. 1856 lB /n, lärarinna i konst- 
industri. Enka 1883 efter Carl Wilhelm Adolf 
Wall, löjtnant (Stockholm). 
{i)Sigrid Matilda, f. 1859 G 7 (Stockholm). 
3) Hedvig Marianne, f. 1823 I4 /2. Enka 1862 efter 
Per Löthrnan, inspektor (Pjexamuki, Finland). 

5. Carl Jakob Adolf, major, f. G. m. Märta Magdalena 
Wästfelt, f- 

Söner: 
1) Fredrik Adolf, förste lifmedikus, f. G. m. Emilia 
Sophia Jacobssou, f. 

Barn : 
(l)Carl Magnus Axel, kapten, f 1884. G. 1879 ra. 
Valborg Cecilia Zins, f. 1848 1 /a (Stockholm). 

Barn : 
a.) Axel Oskar Adolf, f. 1881 8 /e, verkst. di- 
rektör för Svenska Centrifugaktb. o. aktb. Ro- 
tator (Stockholm). G. 1908 "/■ m. Elna 
Lallerstedt, f. 1885 l3 /b. 

Barn: 
Carl-Axel Richard, f. 1909 7 /b. 
Signe Marianne Cecilia, f. 1910 20 c, stifta- 
jungfru, 
b) Signe Sofia Cecilia, f. 1879 l6 /u. G. 1901 *\ 10 
ni. Per Richard Bernström, f. 1875 "/&, f. d. 
löjtnant i Norrbottens reg:te, Sveriges general- 
kommissarie vid internationella utställningen i 
San Fransisco 1915, R W O, R Ö .T Kr 3 kl, 
(Stockholm). 
(2) Fritz Emil, tandläkare, f 1889. G. 1886 m. WASTFELT 1309 

Laura Gustafva Rossandev, f. 1852 23 /io, folk- 
skolelärarinna vid Bispberg i Dalarnc. 

2) Carl Alfred, major, f. G. l:o m. Märta Christina 
Elisabeth Emilia Ljungman, f. 

Dotter: 
Nikoline Marie-Louise Christiana, f. 1850 5 , 6 . G. 
1875 24 / 8 m. Carl Christian Adolf Silow, f. 1846 25 / 5 , 
major i armén, kapten i Elfsborgs regrtes reserv,' 
f. d. lärare vid Gymnastiska centralinstitutet, R S O, 
RWO, RDDO, RPortSBd'AO (Stockholm). 

3) Axel Georg, landshöfding, f. G. m. Fredrika Emilia 
Backman, f. 

Barn: 
(l)Carl Axel Fritz Gunnar, f. 1853 IS /4 (Säbrå, 

Hernösand). 
(2) Alfred August Melker, kapten, f 1900. G. 1885 
m. Maria Lovisa Larsson, f. 1861 23 /n (Umeå). 

Barn: 
Axel, f. 1886 22 ,e, löjtnant o. andre regrtsadjutaut 
vid Vesterbottens reg:te y f. d. kammarpagc hos 
II. M. Konung Oscar II (Umeå). 
£»•14, f. 1889 20 7, underlöjtnant vid Vesterbottens 

reg:te (Umeå). 
Maria Margareta (Greta), f. 1891 27 ,s. G. 
1910 V" ni. Oskar Antonius Markstedt, f. 1883 
8 g, löjtnant vid Norrlands dragonreg:te (Ströms- 
holm). 
Märta Magdalena Emilie Sofie, f. 1897 6 /8. 
{3)Betty Charlotta, f. 1847 17 / 5 . G. 1875 4 / 2 m. 
Johan August Sandler, f. 1836 14 /n, major i ar- 
mén, f. d. kapten i Jemtlands fältjägarereg:tes 
reserv, kommissionslandtmätarc i Jemtlands län, 
RSO (Östersund). 
(i)FannyLucie Armida, f. 1851 u /s. G. 1873 24 , 6 m. 
Alexander Emanuel Bill, f. 1838 18 5, kontrakts- 
prost, kyrkoherde i Säbrå pastorat af Hernösauds 
stift, L W O (Hernösand). 
(b)IIedda Wilhelmina Elvira, f. 1860. Se adl. ätten 
de Frese. 1 3 1 O WÄSTFELT 

6. Axel Ferdinand, kapten, f. G. ni. Maria Uggln, f. 
Son: 
Georg Gustaf Skoglar, kapten, f. * G. ni. Adelaide 
Carolina Gustafva Du Itietz, f. 

Sou: 
Adolf, f. 1866 20 /i, gymnastikdirektör i Danzig 
(Preussen). G. 1898 l /xa ni. Martha Henset, f. 1873. 

Andra grenen: 
Adolf Fredrik, öfverstelöjtnant, f. 
Söner: 

1. Gustaf Adolf, löjtnant, f. G. m. Johanna Christina 
Neuman, f. 

Barn: 

1) Mårten Markus Adolf, kustsergeant, f. G. m. Anna 
Svensson, f. 

Dotter: 
Johanna Sofia Constantia (Hanna), f. 1849 15 '« 
(Borås). 

2) Sara Charlotta Gustafva (Lotten), f. 1827 i / 7 / V(Gö te- 
borg). 

2. Johan Ulrik, öfverjägmästare, f . G. 2:o m. friherrinnan 
Ulrika Christina Benuet, f. 

Döttrar: 

Sara Margrethe Sophia, f. 1839 lfl /9. Enka 1874 
efter Hilmer Alexis Schiller, brukspatron. Eg. o beb. 
Ku röd i Bohuslän (Uddevalla). 

Anna Charlotta Constantia, f. 1844 12 , o. Enka 1910 
efter Adolf Wilhelm Konrad Callmander, kontrakts- 
prost (Lerbäck). 

3. Bengt Henrik, kapten, f. G. l:o ni Jeannette Amalia 
Carlheim-Gyllensköld, f. 

Söner: 

1) Adolf Henrik, tullöfveruppsyningsmau, T. G. ni. 
Elise Ulrika Gullberg, f. 

Son: 
Bengt Gustaf Wilhelm, handlande, f 1908. G. 1901 
m. Dahlia Georgina Ström, f. 1857 23 /s (Göte- 
borg). 

2) Johan August Wilhelm, kustvakt, f 1899. G. in. 
Laurina Anderssou, f 1914. ZACCO 1311 Barn: 
Axel Georg Henrik (Henry), f. 1852 6 /n, austäld 

vid fabrik i Woodw ards Lane (T au ton, U S A). 

G. 1886 va. Lina Ryning, f. 1854. 
Gertrud Wilhelmina Laurentia, l 1867 30 h (Borås). 
3) Ulrik Victor Fritiof, baningeniör, f 1906. G. Lo 
1866 m. Anna Katarina Carlssou, f 1878; 2:o 1884 
m. Johanna (Hanna) Andersson, f. 1859 18 /i2 (Upp- 
sala). 

Barn, i l:a giftet: 
(1) Victor Magnus Henrik (Harry), f. 1870 24 /s, bro- 

byggnadsingeniör i New- York. 
(2)Carl Johan Adolf, f. 1873 2 A, civilingeniör, ar- 
betschef vid statens jernvägsbyggnad (Piteå). 

G. 1905 22 /v m. Märta Marie Louise (Lalla) 

Wästfelt, f. 1878 °/i. 

Barn: 

Carl Anders Victor Theodor, f. 1906 2 \s. 

Anna Marie-Louise Christine (Maja), f. 1909 26 /4. 

Marie Louise Amelie Peggy (Lo l o), f. 1910 °/6- 

Märta Margareta Mathilda, f. 1912 14 Ai. 
(3) Erik Robert Fritiof, f. 1877 19 / 3 , stationsinspektor 

vid statens jeruvägar (Lockarp). 
i 2. a giftet: 
(4) Fritz Gustaf August, f. 1884 16 /o (Uppsala). 
(b) Etter Johanna Amalia, i. 1885 25 /s. G. 1907 22 12 

m. Karl Uno Åkerlind, direktör (B rooklyn, USA). 
(B) Anna Henrietta Viktoria, f. 1887 25 , 4 ) 
(l)Ebba Hildegard Bernhardina, f. 1889 23 12 \ (U j' P " 
(H)Amy Carolina Mathilda, f. 1891 8 7 | 8 '• 
Adl. ätten Zacco, 
N:o 2203. 

Från Preussen; hette förut Zachau; adlad 
1809, enl. '.il § regeringsformen; introducerad 
samma år. HJALMAR ERLAND (son af kaptenen Hjalmar Yngve 
Zacco o. Maria Christina (Jonstantia Bure), f. 1838 r ' r,, 1312 zacco 

adelsman vid faderns död 1859, f. d. landtbrukarc 
(Stockholm). G. 1S67 la , n m. Emilia Theresia 
Lovisa Meijer, f. 18-17 17 /&. 

Barn : 
1. Hjalmar Fredrik, f. 18(39 B /s, postexpeditör (Stock- 
holm). G. 1898 22 io m. Ebba Charlotta Hedberg, 
f. 1873 2 ; 9 . 

Barn: 
Arne Hjalmar, f. 1903 B /o. • 
Sonja Theresia, f. 1899 '»/e. 
'2. Gustaf Wilhelm, f. 1878 12 /i, ansläld i bokförlag- 
garefirmau Albert Bonnier (Stockholm). G. 1908 S7 ,6 
m. Greta Helena Augusta Gellerstedt, f. 1877 4 /io. 
3. Ester Maria llieresia, f. 1875 7 /n. G. 1907 6 4 m. Karl 
Emil Östring, f. 1867 Va, handlande (Stockholm). 
Hufvudmannens syskon : 

1. August Wilhelm, f. 1843 4 , 8, f. d. intendent vid post- 
verkets persedelförråd, 11 W O (Stockholm). 

2. Knut Yng ve, f. 1846 Ve, civilingeniör, delegare i aktb. 
Stockholms patentbyrå o. i aktb. Zacco o. Comp. (Stock- 
holm). G. 1877 S1 /sm. Rosina Ulrika Boos, f. 1857 19 /io. 

Barn: 

\) Carl-Yngve, f. 1878 ls ,c, civilingeniör, löjtnant 
vid Väg- o. vattenbygguadskåren, Gefle stads bygg- 
nadschef. G. 1905 19/ 4 m. Maria Elisabeth Tho- 
lander, f. 1879 23 /5. 

Barn: 
Henrik Yngve, f. 1906 16 /s. 
Sven Åke, f. 1907 Ve. 
Karl Fåle Vilhelm, f. 1914 2, / 2 . 
Marianne, f. 1909 4 2. 
Eva Elisabeth, f. 1910 2I 10. 

'i) Sven Wilhelm, f. 1879 15 7, fil. kand., anianueua i 
statskontoret (Stockholm). 

3) Märta Cecilia Rosina, f. 1881 13 5. G. 1907 19 10 
m. Einar Uno P-.son Troili, f. 1880 ' :.. bergs- 
ingeniör, disponent vid Kohlsva jeruverks ak I b. 

3. Emilia Augusta, f. 1839 5 o (Stockholm). 1313 Jjggljjjk Adl. ätten af Zellén, 

V fe^i^/ Hette förut Lychou; adlad 1799; introducerad 

NILS CARL JOHAN (son af byråchefen Johan Olof 
af Zellén), f. 1875 2H o, e. jägmästare (Nordsjö). 
G. 11*04 (m. Ingrid Margareta Busch, i hennes 
l:a gifte). 

Dotter: 
Ingrid Anna Maria (Maj), f. 1905 21 /r>. 

Ilufvndinannens moder: 
Christina Augusta Nordgren, f. 1850 18 /b. G. 1874, 
enka 190G (Södertelje). 

Hufvudmannens faders syskon : 
1. Gustaf Wilhelm, postmästare, f. G. m. Christina 
Eriksson, j. 

Dotter: 
Anna Christina (Kerstin), f. 1883 21 /s, kassör i brand - 
försäkringsaktb. Victoria (Stockholm). 

i 2. Henrik Theodor, f. 1858 */a, med. lic, stads- o. sjukhus- 
läkare i Vimmerby, bataljonsläkare vid Första lif- 
grenadierreg:tet, It W O. G. l:o 1883 m. Alma Maria 
Augusta Ilamnström ; 2:o 1907 22 /s m. Agneta Maria 
Fredrika Lyckberg- Ahlberg , i hennes 2:a gifte, f. 

1875 9 /9. 

Son i l:a giftet: 
Hugo Henrik Wilhelm, f. 1886 " s, skriftställare 
(Stockholm). 

3. Charlotta Maria (L o tten),{. 1842 23 /sl /0J . . , , 

4. Anna Carolina, f. 1854 2 °/ 5 KS t o c k h ol u. ). 1314 ÅKERHIELM AF BLOMBACKA A dl. ätten Zengerlein, 
N:o 1577. 

Från Luneburg; hette ilfven förut Zenger- 
lein ; adlad 1719; introducerad samma år; 
är antagligen utgången på manssidan 

Georg Wilhelm, komminister, f. G. l:o m. Helena Mar- 
garetha Hassel rot, f. 

Dotter: 

Erika Katarina, f. 1851 18 /b. G. 18.81 9 / 8 m. Erik 
Wilhelm Lindskog, f. 1841 14 s, fil. d:r, kyrkoherde i 
Reslöfs pastorat af Lunds stift, L N O (Re slö f, M arie- 
holm). 

Friherrl. ätten 
Åkerhielm af Blomhacka, 

N:o 232. Samma släkt som frilierrliga ätten Åker- 
hielm af Margrethelund ; friherrlig 1751; in- 
troducerad 1752. 

KNUT GUSTAF SIGFRID (son af kaptenen frih. 
Lars Gustaf Åkerhielm af Blomhacka), f. 1873 x io, 
anstäld i firman C. Woermann i Hamburg. G. 
1901 2 / 8 m. Vera Ultima Hornberg, f. 1868 % 

Hufvudmannens moder: 
Anna Ulrika Eva Charlotta Ahlberg, f. 1849 2 %. G. 
1869, enka 1900 (Nyköping). 

Ilufvudmaunens syskon: 

Elis Gustaf Samuel, f. 1888' 2,i /2, e. o. tjenstemau i 
Sveriges riksbank (N v k öp in g). 

Ebba Eva Charlotta, f. 1870 6 /e. G. 1897 8 /i m. 
Georg Adolf Edvin Kronlund, f. 1860 9 /b, hiirads- 
höfding i Skånings, Vilske o. Valle härads dom- 
saga, landstingsman i Skaraborgs län, ledamot i 
civilkommissionen, RNO (Skara). ÄKERHIELM AF BLOMRACKA 1 ?> 1 5 

Hufvudinannens farbroder: 
Ulrik Mathias, godsegare, f 1894. G. 2:o 1892 m. 
Anna Mathilda Mellqvist, f. 18(18 14 /s (Skara). 

Son : 
Nils K 71 u t Theodor, f. 1898 5 4, volontär vid 
Lifregitets grenadierer (Örebro). 

Hufvudinannens faders furbroder: 
Claes Edvard, öfverste, f. G. ra. Gustafva Albertina 
Askerbom, f. 

Son: 
Albert Lars Evert, f. 184(5 U ,U, jur. hedersd:r, f. d. presi- 
dent i kammarrätteu, f. v. statsråd, ordf. i styrelsen 
för Skandinaviska kreditaktb., R o K af K M O, Ordens 
vicekansler, O II S Gbmt, OII:sJmt, Stk P da Conc O, 
KNS:t0 1ki, RErHL (Stockholm). G. 1873 
in. Hulda Charlotta Nyström, f 1909. 

Barn : 
Carl Evert, f. 1878 80 , i, jur. utr. kand., legationsråd, 
legationssekreterare vid K. M:ts beskickning i 
Tokio o. Peking, Pers So I, O 2 kl, R It S:t St O 
2 kl, K Sp C III:s O, R P K O, R N S:t O O, Eng M M. 
G. 1914 S1 /i m. Mary Dorothy [May) Scarisbrick 
från England, f. 1894 ' s 
Samuel Lars, f. 1887 23 10, löjtnant vid Svea ar- 
tillerireg:te, G V : s 01 M (Stockholm). G. 1913 
I4 ,5 m. Frances Anna M ar a ar et a Reuterswärd, 
f. 1891 G /n. 
Charlotte Marianne, f. 1874 2fl 10, stiftsjungfru. 
Elisabeth, f. 187(5 8 ,'e, stiftsjungfru. 
Ebba Margareta, f. 1882 "/i. G. 2:0 1910 6 /i m. 
Georg Berggraf Stousland från Norge, f. 1871 °/8, 
overretsadvokat (Arvika). 

Hufvudmaiinens farfaders halfbröder: 
1. Hans Samuel Knut, landshöfding, f. G. m. Maria Ulrika 
Josephine Björkman, f. 

Barn: 

1) Knut Oskar Magnus, 1 18b4 s i s, bruksegare(H ögf o r s). 

2) Ludvig, f. 18(55 10 /c, kommendörkapten af l:a gra- 
den vid Kung], flottan, styrelseledamot i Högfors o. 
1'ersbo aktb.„ R S O, 2 G M b g, Tim N I 2 kl, R R S:t 1316 ÅKERHIELM AF BLOMBACKA 

St O 2 kl, Turk M O 3 kl, K Sp O Mer Nav 1 kl, It Pr 

It Ö 04 kl, LO MS (Stockholm). G. 1897 28 ,9m. 

Elsa Alida Amalia Dahl, f. 1872 u 10. 
Barn: 

Kjell, f. 1898 2S /s. 

Lars Samuel Knut, f. 1899 28 /n. 

fl ans Gustaf, f. 1908 4 7. 

Ebba Elisabeth, f. 1902 29 /a. 

Anna-Brita, i. 1905 21 /ö. ' 

Elsa Märta Florentina, f. 1912 8 ,6. 
3) Anna Maria, f. 1855 I5 /io (Högfors bruk). 
A) El vin e, f. 1857. Se grefl. ätten Hamilton. 
b) Aimée, f. 1858 ll /n (Högfors bruk). 
G)£64a Augusta Eugenia, f. 1862. Se grefl. ätten 

Hamilton. 
2. Oscar August Blixt, kapten, f. G. m. friherrinnan 
Christina Fredrika Akerhielm af Margretheluud, f. 

Barn : 
A' BM ( Samuel Blixt, f. 1850 12 /4, f. d godsegare, R W O 

(Stockholm). 
Carl August Fredrik, f. 1855 15 /e, f. d. underlöjtnant 

vid Lifreg:tets dragoner (Stockholm). 
Hedvig Katarina (Karin), f. 1847. Se adl. ätten af 

Buren, 
f/el ene Christina Elisabeth, f. 1858. Se adl. ätten Bildt. 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 

Carl Axel, öfverste, f. G. m. Charlotta Lamberg, f. 
Barn: 

I.Knut Axel Samuel Sebastian, f. 1843°, 2, kabinettskam- 
marherre (f. d. tjenstg. hos H. M. konung Oscar 11), öfverste 
i armén, f. d. öfverstelöjtnant i Jönköpings reg:tes reserv, 
verkst. direktör för Halmstad-Nässjö jernvägsaktb. o. 
Vestra centralbanans jernvägsaktb., O 11 S Gmbt, O II:s 
Jmt, K N O 1 kl, K S O 2 kl, R W O, K D D O 1 gr, KS 
Weim O II v P 2 kl, K Bad O Z L 2 kl, Off Fr II L, It N 
S:tOO. Eg. o. beb. Villa Tomtebo (Halmstad). 
G. 1868 6 /io m. Augusta ffelena Charlotta Brändström, 
f. 1848 13 s. ÅKERHIELM AF MARGRETHELUND 1317 

Bnrn : 

1) Carl Henrik Edvard, f. 1869 25 /7, kapten o. kompani- 
chef vid Bohusläns reg-.te, RSO (Udde valin), (i. 
1910 27 /7 m. Elsa Gillblad, f. 1888 ,3 ;6. 

Dotter: 
Ebba, f. 1911 5, 7. 

2) Ebba- Henrietta, f. 1870. Se adl. ätten Nordenfel t. 
B) Sigrid Charlotta, f. 1875 13 /i, gymnastikdirektör, 

inneh. eget sjukgymnastikinstitnt i Bremen. 
2. Märta Maria Charlotta, f. 1827 27 /io. Enka 1876 

efter Carl Ludvig Molin, häradshöfding (Stockholm). 
'6. Ebba Martina, f. 1831 u /u. Enka 1884 efter Anders 

Wahlstedt, grosshandlare (Göteborg). 
i. Ebba Julia, f. 1836 22 /v (Stockholm). 

Andra grenen: 

Carl Pehr Albrecht, häradsskrifvave, f. G. l:o m. 
Augusta Ragnhild Lovisa Ekbom, f. 
Söner, i l:a giftet: 
Carl Ragnar Alfred, f. 1864 14 /io, agronom. Eg. o. 

beb. Fimptatorp i Södermanland (Kan torp). 
Per Knut Andreas, f. 1867 10 /s, postmästare i Arjeng. Friherrl. ätten 
Åkerhielm afMargrethehuid, 

N:o 205. 

Svensk ätt från Södermanland ; adlad 1 fi71> ; 
friherrlig 1731; introducerad samma år. 

GUSTAF-FREDRIK NILS o (son af statsministern 
frih. Johan Gustaf Nils Samuel Akerhielm af Margrethe- 
lund o. grefvinnan Ebba Aurora Ulrika Gyldenstolpe), 
f. 1863 Vio, kabinettskammarherre (f. d. tjenstg. hos II. 
M. konung Oscar II), f. d. legationssekreterare i disp. , 
OIISGbmt, KN02kl, f. d. härold v K M O, Stk Ö 
Fr J O, Storoff L E Kr O, K Fr H L, K I) D O 2 gr, Turk 
M0 3kl, RSpCITIsO, RBelgLO. Eg. Thorsåker, 
Stjernborg o. tillsammans med systern o. äldsta systerns 
.1318 ÅKERHIELM AF MARGRETHELUND 

son, Margrethelund, allt i Uppland (Thorsåker, 
Väsby). G. 1893 a % m. Eva Victoria Ankar er ond, 
t. 1871 10 '4. 

Son : 
Gustaf-Samuel Viktor Nils, f. 1894 le ,'i!, student, 
landtbrukselev. 

Hufvudmannens syster: 
Ebba Aurora Charlotta, f. 1867. Se friherrl. ätten 
Falkenberg af Trystorp. 

Yngre grenar af ätten: 

Första grenen: 
Erik Adolf, fänrik, f. 

Söner: 
1. Fredrik Magnus, löjtnant, f. 
Söner: 
1) Carl Erik Fabian Oskar, kungl. horpredikant, f. G. 
l:o m. Svea Rosina Wretman, f ; 2:o m. Johanna 
Sophia Karlström, f. 

Barn, i l:a giftet: 
{\)Knut Ossian, f. 1850 9 / 6 , metafysisk skriftstäl- 
lare (Bukarest, Rumänien). G. l:o 187(i (m. 
Johnnua Elisabeth Sckenck). 4:o 1912 " s in. 
friherrinnan Elisabeth Taube af Odenkat, f. 

1865 ,0 5. 

Dotter i l:a giftet: 
Brita Sofia Augusta Anna Rosina Amy Märta Mar- 
gareta (Greta), f. 1885 u / 3 . G. 1906 10 / 4 m. 
Etnmerich Daniel Danielsson, f. 1875 24 /i, med. 
lic, öfverläkare vid Medelpads tuberkulossjukhus, 
bataljonsläkare i fältläkarekårens reserv, fängelse- 
läkare (Sundsvall). 
(2) Rika Minna Rosina, f. 1849 13 /a. Euka 1906 
efter Carl Oskar Lejdström, brukspatron (Streng- 
näs). 

i 2:a giftet: 
(3)Dan Vincent, f. 1863 n /o, redaktör för Gefle- 
posten o. veikst. direktör i dess bolag (Gefle) 
G. 190(5 2, ,'i m. Anna Wilhelmina Elisabeth {Annie) 
Quiding, f. 1869 lM , u, skriftatällarinna. AKEKHIELM Al" MARGRETHEI.UND 1319 

Son: 
Nils Helge Samuel, f. 1910 M /ii. 

{A) Amy, f. 1863 ",'e. G. 1905 20 /s m. Carl Adolf 

Leopold Fahhtedt, f. 1863 10 n, fil. d:r, professor, 

lärare vid Beskowska skolan, föreståndare för 

Svenska bokhandelsskolan, K Fr II L, OffFrd'Acad 

(Stockholm). 

2) Bror Christian Alexander Bonde, borgmästare, f 1898. 

G. 1861 m. Charlotta Lovisa Beata (Lotten) Styff, 

f. 1836 % (Malmö). 

Barn : 
(1) Albert, f. 1864 17 /io, jemviLgstjensteman (Chi- 
cago, USA). G. l:o 1896 m. Emilv Friberg, 
f 1905; 2:o 1906 23 /7 m. Elisabeth Koch, f. 
1880 14 ,6. 

Söner i l:a giftet: 
Albert Edvard, f. 1898 2 7n. 
Henry Irving, f. 1903 20 /i. 
(2) Ellen, f.1862. Se friherrl. ätten von i>«6e»J,n:ol39. 
(."») Henriette Charlotta, f. 1870 2 /n. G. 1895 15 /e 
in. Nils Gustaf Herman Welin, f. 1861 5 /i-', 
med. lic, jcruvägsläkare, praktiserande läkare i 
M al mö. 
(4) Hilda Maria Carolina, f. 1875 n . äs, anstäld i 
återförsäkringsaktb. Hermes (Malmö). 
2. Erik Göran Philip, fältkommissarie, f. G. m. Hen- 
rietta Sophia Juliana Lagercrantz, f. 

Son: 
Göran Adolf Jakob, tullförvaltare, f 1892. G. l:o 
m. Augusta Carolina Ulrika Stierneld, f ; 2:o 1888 
m. Selma Ingeborg Ahlberg, f. 1850 28 8 (Skara). 

Döttrar, i l:a giftet: 
H enriette Louise Augusta, f. 1857 2I> 4 ( (Stock- 
Anna Georgina Augusta, f. 1859 u /s / holm). 

i 2:a giftet: 
Frida, f. 1888 B n (Skara). 

Andra grenen : 
Gasten Philip, kornett, f. 1320 ÅKERHIE1.M AF MARGRETHELUND 

Söner: 

1. Anders Carl Gustaf Leonard, bryggare, f. G. l:o in. 
Amalia Christina Sundborg, f. 

Son : 
Johan Philip Viktor, koimnissionslandtmiitare, f 1895. 
G. l:o m. Siri Siggina Charlotta Fridulf, f; 3:o 1874 
m. Julia Kilen Bennich, f. 1852 12 /« (Furulid, 
Tranås). 

Barn, i l:a giftet: 
(l)Carl Gustaf Edvard, postexpeditör, f 1913. G. 
1898 in. Agnes Lovisa Warburg, i hennes 2:a 
gifte, f. 1864 16 /e (Norrköping). 

Barn : 
Uno Carl Victor Samuel, f. 1904 8 /s. 
Vera Siri, f. 1899 l / 9 . 
Sonja Signe Sophia, f. 1900 so /n. 
Hjördis Gabriella, f. 1902 16 /s. 
Gerd Agnes, f. 1905 8 /s. 

(2) Fanny Amalia, f. 1852 7 /io. G. 1891 ■/" ni. 
Per Hjalmar Nilsson x f. 1854 2 '4, godsegare. Eg. 
o. beb. Kraxas i Småland (Nässjö). 

(3) Anna Therése, f. 1854 18 /io, e. o. telegrafist 
(Alingsås). 

i 3:e giftet: 

(A) Nils Samuel, f. 1888 22 /i2, underlöjtnant vid 
Elfsborgs regrte. 

(b) Gunhild Cecilia (Gunta), f. 1875 23 /io. G. 
1904 25 A m. Karl Johan Nicolaus (Nils) Björk- 
man, i hans 3:e gifte, f. 1863 '/"> agronom, för- 
valtare på Ekström en (Bankeberg). 

(6) Ingeborg Maria (Maja), f. 188(3 21 /s. G. 1914 »/v 
m. Gustaf Walter Löfgren, f. 1885 u /a, kam- 
rerare vid Östergötlands ensk. banks afdelnings- 
kontor i Åtvidaberg. 

2. Per Adolf Fredrik, f. G. m. Susanna Lovisa Oijens, f. 

Dotter: 
Marie-Charlotte Maximiliana Adelaide, f. 1828 %. 
Enka 1897 efter Pehr Oskar Lundberg (Ulrice- 
ham n). ÅKERHIELM AF MARGRETHELUND 1321 

3. Samuel Georg Conrad, kapten, f. G. in. Anna Maria 
Sidvall, f. 

Barn : 

1) Samuel Hjalmar Viktor Knut, f. 1844 20 /i2, major 
i armén, f. d. kapten vid Ostgöta trängkår, justerare i 
30:e o. 31 :a jnsteraredistrikten, R S 0, R D D O, D F M, 
Dannebrogsmännens ht (Göteborg). G. 1870 2i h 
in. Augusta Josefina Lindeström-Sneckenstrum frftn 
Finland, f. 1846 li, / 7 

Barn : 
(l)Erik Hjalmar, f. 1871 16 /s. kapten o. batterichef 
vid Smålands artillerireg:te, R S O (Jönköping). 
G. 1898 17 /io m. Hulda Rosa Hilma Adéle Tiger- 
hielm, f. 1876 7 /4. 

Barn: 
Erik Gustaf Samuel Eriksson (Erik-Samuel), 

f. 1911 */s. 

Märta Ebba Öllegärd Eriksdotter f. 1899 22 /n. 
Rosa Aina Margaretha Eriksdotter, f. 1901 24 , s. 
Anna Elsa Augusta Eriksdotter, f. 1907 27 /s. 

(2) Gunnar Väinö, f. 1880 '"ii, landtmäteriauskul- 
tant, justerare i jnsteraredistrikten n:r 41 o. 42 
(Hedern o ra). G. 1907 12 /io m. Emma Louise 
(Lulle) Ingier från Norge, f. 1882 6 Jn. 

(3) Aina Augusta, f. 1873 s /i. G. 1909 29 /i2 m. 
Charles Samuel Allwood från England, f. 1874 "/*, 
språklärare vid Handelsinstitutet i Göteborg. 

(4) Maria Elisabeth (Lisa), f. 1875 "/a. G. 1903 10 h 
m. Håkan Gustaf W al dus Bengtson, f. 1873 8 A>, 
teol. lic, kyrkoherde i Masthuggets församling i 
Göteborg. 

2) Carl Oscar Birger Eugene, f. 1847%, f. d. kapten 
vid Gotlands infanterireg:te, R S O. Beb. eget hus i 
Stockholm. G. 1874 li fc m. Christina Fredrika 
(Diken) Gisslen, f. 1855 14 /2. 

Barn : 
Carl Oscar, f. 1875 u fg, jur. utr. kand., kamrerare i 

arméförvaltniugeu (Stoekhol m). 
Ernst Samuel, f. 1879 16 /e, affärsman (London). 
G. 1911 10 /'4 m. Mabel de Harven, f. 1883 ,0 /«. 1322 ÄKERHIELM AF MARGRETHELUND 

Vera Fredrika, f. 1877 8 /e. G. 1907 "/« m. A'u- 
rio// Friedrich Carl Kommer, arkitekt (Mann- 
heim, Tyskland). 

3) Gustaf Axel Ernst Leopold, f. J853 16 /s. Eg. o. beb. 
Sv re da i Småland (Flisbv). G. l:o 1877 m. 
Aurora Charlotta Wilhelmina Tisell; 2:o 1894 20 / 6 
m. Anna Mathilda Engdahl, f. 1869 2 /io. 

Barn, i l:a giftet: 

(\)Gustaf Samuel (Gösta), f. 1878 2I /io, med. d:r, 
inneh. sjukgyrniuistikinstitut i Wi esbaden (Tysk- 
land). G. 1912 16 /n m. Elise Stenman. 

Dotter: 
Ingrid Elisabeth, f. 1913 9 /io. 

{2) Christer, f. 1883 s /n, löjtnant vid Flottan, Kil 
S:tSt03kl (Karlskrona). G. 1911 29 /i2 m. 
Agnes Margaretha (Greta) von Oelreich, f. 1889 8 /io. 

(3) Catharina Cecilia (Carin), f. 1880 28 /i (Stock- 
holm). 

(±)Elin Charlotta, f. 1886 19 /4. G. 2:o 1911 18 /« m. 
Edvard Julius Mielck, f. 1879 29 /b, arkitekt (Vi- 
borg, Finland). 

i 2:a giftet: 

(5) Anna Mana Margareta (Greta), f. 1897 13 /io. 

4) Abela Adelaide Fredrika Mathilda (A déle), f. 1837 29 /5 
(Vestervik). 

5) Wilhelmina Ottilia Theodora Rosalia (Rosa), f. 1841 4 ,!>. 
Enka 1908 efter Per Alfred Danielson, kapten (Kal- 
mar). 

6) JI i Ima Amalia Maria TheresiaJ. 1843 27 /i\ ,, T o , . , , , 

7) Hulda Elvira Alma Cornelia, f. 1856 »/»J l '' 
.Philip Frithiof Wilhelm, tullförvaltare, f. G. l:o in. 

Catharina Svebilius, f; 2:o in. Augusta Wilhelmina 
Pettersson, f. 

Barn, i l:a giftet: 
1) Fredrik Folke Styrbjörn, sjökapten, f. G. m. Ca- 
tharina llenrika Sellberg, i hennes 2:a gifte, f. 

Döttrar: 
Olga Katarina, f. 1865 6 :,. G. 1896 la /n in. Carl 
Axel Leonard Lindqvister, f. 1*58 B, 7, .stationsin- 
spektor vid Rim bo-Sunds jer n v iig (Ilufverö-Sund). AKEKHIELM AF MARGRETHELUND 1323 

Eva Cecilia, f. 1860 l /i«. G. 1893 I4 /io m. Karl 

August Wilhelm Grell, f. 1870 ,4 /4, tandläkare 

(Kristinehamn). 

2)Vollrath Samuel Albert, kontorschef, f 1909. G. l:o 

187G m. Augusta Wilhelmina Peterson, 'f 1883; 2:o 

1892 m. Hedvig Sofia (ff a ttie) Josephson, 1 1865 15 /s 

(Chicago). 

Barn, i l:a giftet: 
Samuel Albert Wilhelm, f. 1877 27 /i, kontorist (C h i- 

cago). 
Augusta Sigrid Ulrika, f. 1879 6 ,h. G. 1903 20 / 6 
m. Edvard Gutenkunst, f. 1878 12 ,6, apotekare 
i Kiel, Wis„ USA. 

i 2:a giftet: 
George Vollrath Herman, f. 1893 25 2. 
Gurli Hedvig Aléthe Mildred, f. 1895 29 /i. 
Eva Frances Ruth, f. 1907 14 / 2 . 
B) Aléthe Clara Charlotta, f. 1834 17 /e (Norrköp i n g). 

i 2:a giftet: 
A) Carl August Wilhelm, f. 1854 10 /4, f. d. bank- 
tjensteman (Stockholm). G. 1879 15 /i2 m. Sarah 
Ann (Sa l lie) Watson från England, f. 1854 17 /s>. 

Tredje grenen: 
Samuel Fredrik Christian Lars, generaladjutant, f. G. m 
Hedvig Christina Burenstam, f. 
Söner: 

1. Johan Carl, landshöfding, f. G. 3:o m. Aurora Char- 
lotta Skjöldebrand, f. 

Barn : 

1) Carl Gustaf, kammarherre, f 1903. G. 1881 in. 
friherrinnan Ingeborg Wilhelmina Bonde, f. 1853 \'i. 
Eg. o. beb. Ökna i Södermanland (Valla). 

2) Emma Ebba Helena Hedvig Charlotta, f. 1849. Se 
friherrl. ätten Tamm. 

2. Christian Wilhelm, hofmarskalk, f. G. 2:o in. Hedvig 
Mariana Virgin, f. 

Barn : 
1) Gustaf Samuel Adolf Wilhelm, f. 18G7 6 ,'i. Eg. o. 
beb. Dylta svafvelbruk i Nerilce (Dy Ha bruk). G. 
1892 7 /ia m. Anna Amalia Wattrang, f. 18G9 lr '/s. 1324 ÅKERSTEIN Baru: 
Gösta Samuel Wilhelm Axel, f. 1906 18 /s. 
Eva Anna Marianne, f. 1893 26 / e . 
Anna Ingeborg Elisabeth, f. 1898 ,9. 
Marianne Amalia Josephine, f. 1902 10 i -t. 
Aimée Anna Heléne, f. 1910 2 /2. 

2) Hedda Maria Emerentia Elisabeth Adelaide, f. 
1862 18 /i2. Enka 1897 efter Otto Jakob Ekman, vice 
häradshöfding. Beb. egen villa i Djursholm. 

3) Eva Charlotta Marianne Julia, f. 1864. Se adl. 
ätten Bohnstedt. 

S.Gustaf Georg Knut, hofmarskalk, f. G. m. Julia Mathilda 
Berwald, f. 

Dotter: 
Hedvig Julia Matilda, f. 1853. Se adl. ätten Malmborg, 
Adl. ätten Åkerstein, 

N:o 2193. Hette äfven förut Akerstei 
introducerad 1809. CARL HARALD (son af överstelöjtnanten Nils Harald 
Joachim Åkerstein o. Johanna Christina Engström), f. 
1849 2 %, major i Skaraborgs reg:tes reserv, justerare 
i distriktet u:o 26 af Göteborgs o. Bohus liin, RSO 
(Göteborg). G. 1880 "/" va. Ida Sigrid Constantia 
Gylling, f. 1850. 

Barn : 

1. Nils Harald Reinhold, f. 1883 27 /t2, löjtnant i Skara- 
borgs regites reserv (Alnarp). G. 1912 \'s m. Hel- 
frid Ester Laurentia Mellin. 

Son: 
Carl Harald, i. 1914 7 /s. 

2. Gunnar Sigurd Bertil, f. 1890 % 

3. Elin Johanna Ingeborg, f. 1886 *"i. ÖRNSKÖLD 132,' Hufvudmannens systrar: 
Helfrid Jenny Helena, f. 1847 2 ' 5 /a (Stockholm). 
Anna Clara Maria, f. 1851 9 /s. G. 1889 » '9 m. Adolf 
Niklas Falk, f. 1855 28 '9, handlande (H el vi på Gotland). Adl. ätten Odla eller ödell. 

N:o 211. Svensk äit; adlad JltfO; introducerad 1034; 
utgången pä inanssidan is.'!4 ; ättemedlem- 
marna kalla sig Öde». Gustaf Gabriel, fanjunkare, f. G. m. Johanna Elisabeth 
Ulfskiöld, f. 

Döttrar: 
Hedvig Emilie, f. 1828 »*/« (Skara). 
Charlotta Evelina Emerence, f. 1831 30 /s (Hjo). 

Priherrl. ätten Örnsköld, 

N:o 284. 

Svensk ätt från Öland; hette förut Löth ; 
adlad 1719 med namnet Löth Örnsköld ; fri- 
herrlig 1771; introducerad 177ti. NILS GUSTAF WILHELM EMIL (son af kaptenen 
frih. Axel Otto Fabian Örnsköld o. Margaretha Wil- 
helmina Wennerholm), f. 1839 3 , 1, egendomsegare (Por- 
tedo de Chascomus, Argen ti n a, Sydamerika). G. 
l:o 1864 m. Josefa Figueroa, f 18(37; 2:o 1868 in. 
Tornar a Romero. 

Döttrar, i l:a giftet: 
Angela, f. 1864 24 /t2. G. 1881 m. Firman Orbe, gods- 
egare (Argentina). 

i 2:a giftet: 
Catalina, f. 1874 V*. G. 1892 m. Victor Enar Linton, 1326 ÖRNSKÖLD 

f. 1870 2 'io, grosshandlare (La Pass an c u so, Ar- 
gentina, Sydamerika). 

Hufvndmaunens syskon: 
Knut Alfred Rudolf Fabian, f. 1841 6 /i, f. d. kapten i 

armén o. i Jönköpings reg:tes reserv, RSO, It D D O, 

DFM, Dannebrogsmännens ht (Jönköping). G. 1871 

m. grefvinnan Catharina Ebba Cecilia Horn af Aminne, 

f 1872. 
Carl Gustaf Reinhold Fredrik, f. .1846 S0 /4, stadsmäklare 

i Göteborg. 
Hilma Sofia Katarina Walleria, f. 1851 lr, /'io. Enka 

1897 efter Fredrik Bernhard Kullgren, kontorschef 

(Göteborg). 
Hilda Alexandra Jenny Christina, f. 1854 \ s. Enka 

1900 efter Carl Robert Friberg, handlande (Göteborg). Stiftsjungfrurna, 

upptagna i den ordning, hvari de 
Stiftsmatrikeln inskrifna: Lybecker, Emilie. 
Silfversparre, Fredrique. 
JJlfaparre af Broxvik, Julie. 
von Heland, Emilie. 
Silfveratolpe, Julie. 
Cronhielm af Hakuuge, Au- 
gusta. 
Priutzeusköld, Sophie. 
Kalmberg, Amanda. 
Ulfsparre af Broxvik, Hedvig. 
Wallenstråle, Augusta. 
Ulfsparre af Broxvik, Sopliie. 
Printzensköld, Louise. 
Gripenberg, Sophie. 
Mannerlieim, Ebba. 
Gyllencreutz, Marie-Louise. 
Gripenberg, Augusta. 
Gyllencreutz, Henriette. 
Gripenberg, Maria. 
Mannerstråle, Mina. 
Rudebeck, Amalia. 
Gyllenram, Lisen, 
von Priuzencreutz, Anna. 
Printzensköld, Emma. 
Hård af Segerstad, Lotten. 
Adlersparre, Sophie. af Sillen, Sofie. 
Charpentier, Nina. 
Ehrencrona, Elisabeth. 
Kalmberg, Ebba. 
Wästfelt, Augusta, 
af Wincklerfeldt, Eva. 
Gyllencreutz, Gerda, 
von Axelson, Sofie. 
Gyllenhammar, Sofie. 
de Frese, Marie-Louise. 
Silfverhjelm, Syster. 
Charpentier, Nanny. 
Dalman, Hilma. 
Falkenstedt, Anna. 
Hedenstierna, Agda. 
Bråkenhielm, Agnes. 
Anrep, Gretrud. 
Hedenstierna, Berta. 
Queckfeldt, Augusta, 
von Hartmansdorff, Elisa- 
beth. 
Dalman, Matilda. 
Heijkenskjöld, Syster 
Brakel, Louise. 
Flach, Jana. 
Leijouhufvud, Ebba. 1328 STIFTSJUNGFRURNA von Arbin, Charlotte, 
von Arbin, Lisen. 
Freidenfelt, Marin. 
Rehbinder, Anna. 
Bogeman, Louise. 
Leijonhufvud, Sigrid. 
Brakel, Ida. 
af Sillen, Elisabeth, 
von Hohenhausen, Ebba. 
Scheffer, Sofie. 
Silfveisparre, Evy, 
Frisenheim, Jeanrie.") 
von Duben, Herta. 
Leijonhufvud, Eva. 
Scheffer, Henrika. 
Scheffer, Thurinna. 
Stråle af Ekna, Ellen. 
Creutz, Ebba. 
af Sandeberg, Louise, 
von Duben, Gulli. 
Adlercreutz, Margaret, 
af Sandeberg, Maria. 
Wijnbladh, Hanna. 
Bogeman, Anna. 
Gyllencreutz, Sigrid. 
Silfversparre, Anna. 
Sparre, Signild. 
Scheffer, Stina. 
Lidströmer, Sigrid, 
von Duben, Dagmar. 
Gyllenhammar, Signe, 
Lagercrantz, Louise. 
Brakel, Gerda. 
Frisenheim, Ester, 
af Saudeberg, Frida. 
Carleson, Dagmar, 
af Klintberg, Märta, 
af Klintberg, Etty. Lagercrantz, Ellen. 

Hård af Segerstad, Helmi. 

Brakel, Anna-Lisa. 

von Bahr, Jnlia 

af Geijerstam, Louise. 

Pereswetuff-Morath, Anna. 

von Plåten, Ellen. 

Gyllencreutz, Berta. 

Falkenberg af Trystorp, Lot- 
ten. 

Liljenstolpe, Ellen. 

Lewenhaupt, Caroliue. 

von Bahr, Louise. 

Lewenhaupt, Augusta. 

Hård af Segerstad, Sigrid. 

Lilliesköld, Alfhild. 

Leijonhufvud, Lotten. 

Reenstierna, Sofie. 

Liljehorn, Eva. 

Cederschiöld, Stefana. 

Gripenberg, Louise. 

Äkerhielm af Blombacka, Ma- 
rianne. 

Olivecrona, Svea. 

Hård af Segerstad, Kjer- 
stin. 

von Hofsten, Ebba. 

Gripenberg, Julie. 

Fitingboff, Rosa. 

von Bahr, Eva. 

Gripenberg, Lotten. 

Lagerheim, Oliv. 

Pauli, Ebba. 

Söderhiehn, Sissi. 

Stael von Holstein, Isa. 

Stackelberg, Louise. 

Staél von Holstein, Matilda. 

von Essen, Anna. *) Den sista af pensionärerna ined högre STIFTSJUNGFRURNA 132!) Akerhielm af Blombacka, Eli- 
sabeth. 
Rudbeck, Ida. 
Nordenfeldt, Maria. 
Gedda, Anna. 
Flach, Helga. 
Nordenfeldt, Alfhild, 
af Snndeberg, Stina. 
Hermelin, Brita. 
Stackelberg, Helga. 
Hammarskjöld, Nina. 
Gripenberg, Hedvig, 
llamilton, Hedvig. 
Stjernstedt, Louise. 
Hammarskjöld, Elsa. 
Leijonhufvud, Hedda, 
von Gedda, Signe, 
af Klintberg, Eivor. 
Ulfsparre af Broxvik, Sigrid. 
Crafoord, Carolina. 
Leijouhielm, Maria. 
Ridderstolpe, Helena, 
af Sandeberg, Hilma. 
Aminoff, Siri. 
Edelsvärd, Frida. 
Klöfverskjöld, Ida. 
Stjernstedt, Signe. 
Anrcp, Maria. 
Stackelberg, Majsen, 
von Essen, Maria. 
Drake af Hagelsrum, Sia. 
Lagerberg, Brita. 
Geete, Hedvig. 
Olivecroua, Signe. 
Schraiterlöw, Augusta. 
Leijonhufvud, Elisabeth. 
Stålhane, Anna. 
Uggla, Anna. 
von Stapelmohr, Anna. 
Ridderbjelke, Eva. 
84 Rudbeek, Anna. 

Lovisin, Greta. 

Silfverstolpe, Eva. 

Malmerfelt, Anna. 

Bogeinan, Elisabeth. 

Foek, Elvira. 

Adelsköld, Elsa. 

Drake af Hagelsrum, Ebba. 

af Klercker, Margreta. 

Nordenskjöld, Ruth. 

Thott, Amelie. 

Blomstedt, Louise. 

Aminoff, Maja. 
Stackelberg, Karin. 
Löwenhielm, Märta. 
Cederschiöld, Margreta. 
Hjärne, Wendla. 
von Scheveu, Astrild. 
Mannerfelt, Anne-Margrete. 
Leyonmarck, Louise. 
Kruuse af Verchou, Sigrid , 
Adelswiird, Lizinka. 
Möruer af Morlanda, Malin. 
Palander af Vega, Mary. 
Klingspor, Matilde. 
von Essen, Charlotte. 
Ekenstéen, Vera. 
Edelfelt, Greta. 
Leijonhiehn, Augusta. 
Beijerhjelm, Nanny. 
Löwenhielm, Elisabeth. 
Liljenstolpe, Vera. 
Palander af Vega, Louise, 
von Strussenfelt, Gunhild. 
Geete, Anna. 
Tham, Märta. 
Svinhufvud i Westergötland, 

Thyra. 
Hiort af Oruäs, Eva. 
Lagerbring, Tyru. 1330 STIFTSJUNGFRURNA af Malmborg, Louise. 

von Kotheti, Anna. 

Muhl, Marianne. 

von Vegesack, Signe. 

Muhl, Greta. 

Fleetwood, Siri. 

Aminoff, Sigrid. 

Uggla, Signe. 

Beunet, Dicken. 

Bennet, Malla. 

Sehildt, Signe. 

Adelswärd, Eva. 

von Unge, Elin. 

Reuterswärd, Stina. 

Riben, Sigue. 

Ren n et, Charlotte. 

Staruk, Signhild. 

Drake af Hagelsrum, Ingeborg. 

von Stapelmohr, Marit. 

Tham, Beth. 

Hierta, Maria. 

Geete, Lis. 

von Gedda, Ingrid. 

Virgin, Sigrid. 

Rosenquist af Akershult, 

Mina.*) 
Reuterswärd, Eva. 
af Klinteberg, Elsa. 
Hjärne, Märta, 
von Unge, Anna. 
Hiort af Ornäs, Anna. 
Geete, Märta. 
Breitholtz, Amelie. 
Treffenberg, Nanna. 
Adlersparre, Aley. 
Mörner, Agnes. 
Löwenhielm, Anna. 
von Konow, Ylva. Fleetwood, Maja. 
Löwenhielm, Harriet. 
Leijonaneker, Ella. 
Starek, Hillevi. 
Leijonhufvud, Lotten. 
Iledenstierna, Signe. 
von Engeström, Cecilia. 
Berg von Linde, Ebba. 
Uggla, Elsa. 
Lind af Hageby, Elsa. 
Hammarskjöld, Elsa. 
Hermelin, Honorine. 
Stenfelt, Ester. 
Sviuhufvud i Westergötland, 

Anna. 
von Stapelmohr, Gerda. 
Hammarskjöld, Tyra. 
Lannerstjerna, Märta. 
Montgomery, Agnes. 
Leijonaneker, Dagmar. 
Gvllencreutz, Anna. 
af Sillen, Ebba. 
Rosencrantz, Viveka. 
Nordensvan, Anna. 
von Engeström, Brita, 
von Unge, Märta. 
Montgomery, Matilda. 
Wrede af Elimä, Gertrud. 
Gvllenstierna af Lundhohn, 

"Ebba. 
Hedenstierna, Elsa. 
Kappe, Sigrid. 
Rutenskiöld, Signe. 
Fleetwood, Lisa. 
Kappe, Helfrid. 
Gylleucreutz, Kariu. 
Tornérhielm, Ingeborg. 
Silfversparre, Anna-Brita. f ) Den sista af pensionärerna med lägre pens STIFTSJUNGFRURNA 1331 von Stapel mohr, Thyra. 

Staél von Holstein, Stina. 
Silfversparre, Marta. 
Bohnstcdt, Mary. 
Ileijkenskjöld, Astrid. 
Virgin, Sigrid. 
Rappe, Emmy. 
Rappe, Dagmar, 
von Porat, Ella. 
Hård af Segerstad, Sigrid. 
Hjulhammar. Greta.' 
Nauckhoff, Elsa. 
Hamilton, Ellen, 
von Rosen, Louise. 
Mörner af Morlanda, Stina. 
Gyllensvärd, Vera. 
Tersmeden, Ida. 
Grineustedt, Elisabeth, 
von Francken, Hildegard. 
Lannerstierna, Astrid, 
von Krusenstjerna, Anua. 
Gvllenstierna af Lundholm, 

* Malin. 
Rcnterskjöld, Ingrid. 
Bonde, Ingeborg. 
Gripenstedt, Ingeborg. 
Auckarsvärd, Miirta. 
Silfverstolpe, Ellen, 
von Krusenstjerna, Rosa 
Sodenstierna, Ingrid. 
Trolle, Ebba. 

Carlhei m-Gyllensköld, Eli- 
sabeth, 
von Elirenheim, Harriet. 
Ehrenborg, Lisen. 
Gyllencreutz, Sara. 
von Kothen, Gunhild. 
Stenfelt, Willy. 
Du Rietz, Gabriella. 
Kibbing, Malin. Hård af Segerstad, Dagmar. 
Falkenberg af Bål by, Elsa. 
von Unge, Sigrid. 
Leijonhielm, Brita. 
Spens, Ebba.- 
Kuylenstjerna, Tyra. 
Leijonhufvud, Kjerstin. 
Lannerstjerna, Gull. 
Lagerfelt, Brita. 
Leijonmarck, Signe. 
Appelbom, Ingrid. 
Bildt, Alice. 
Hjiirne, Ingeborg, 
von Arbin, Lajla. 
Silfversparre, Clara. 
von Stoekeuström, Christina, 
von Engeström, Anna. 
Odencrantz, Jane. 
Adlersparre, Ebba. 
von Ehrenheim, Louise. 
Rappe, Anna. 
von Törne, Siri. 
Lagerfelt, Anna. 
Lagerberg, Margreta. 
Raab, Dieken. 

De Geer af Finspång, Oseara. 
von Matern, Ella. 
Stenfelt, Thekla. 
Roos af Iljelmsiiter, Greta. 
Roos af Iljelmsiiter, Sigrid. 
Adlercreutz, May. 
Liljencrantz, Louisa. 
Hiort af Ornäs, Greta. 
Stjernstedt, Ebba. 
Montgomery, Ulla. 
Hiort af Orniis, Helga. 
Löwenhielm, Viola. 
Storckenfeldt, Maud. 
Hård af Segerstad, Elisabeth. 
Gyllenram, Sigrid. 1332 STIFTSJUNGFRURNA Rutenskiöld, Gunhild. 
Toll, Louise. 
Tham, Ebba. 
Gyllenram, Märta. 
Gyllengahm, Elsa. 
vou Francken, Carin. 
Rappe, Ulla. 
von Stapelmohr, Elin. 
Drake af Hagelsrum, Gun- 
hild. 
Gyllenstierna af Lnndholm, 

" Greta. 
Odencrantz, Brita. 
Mörner, Greta. 
Odelstjerna, Ingrid. 
Odelstjerna, Margreta. 
Påhlman, Uisa. 
Gyllenspets, Anna-Lina. 
af Sillen, Maud. 
Nordensvan, Elsie. 
Rappe, Greta. 
Ribbing, Elsa. 
von Unge, Maria. 
Silfverstolpe, Dagmar. 
Lewenhaupt, Ebba. 
Gyllenstierna af Lundholm, 

Lisa. 
Cederbaum, Elsa. 
Olivecrona, Eva. 
Pfeiff, Elsa. 
Ribbing, Ulla. 
Coyet, Brita. 
Iliort af Orniis, Baibru. 
von Törne, Helfrid. 
Lagerfelt, Carin. 
Raab, Sigrid. 
De la Gardie, Märta, 
von Porat, Lilly. 
Påhlman, Maja. 
von Krusenstjerna, Agnes. Leijonmarck, Brita, 
von Post, Eva. 
Stjernspetz, Lilly, 
von Post, Lillot. 
Stiernström, Hilda, 
von Post, Dagmar. 
Hård af Segerstad, Gertrud. 
Nordeustierna, Elsa. 
Nordenfeldt, Anna. 
af Sillen, Märta. 
Beck-Priis, Ulla. 
Giinther, Elisabeth. 
Gyllencrentz, Casa. 
Svinhufvud i Westergötlaud, 

Barbro. 
Gylleusvärd, Hilda. 
Mannerskantz, Gertrud. 
Hammarskjöld, Astrid. 
Mannerstråle, Ebba. 
Nordenfalk, Mary. 
Hård af Segerstad, Eivor. 
Auekarsvärd, Carin, 
von Engeström, Maud. 
Falkenberg af Bålby, Märta, 
von Krusenstjerna, Vivi. 
Bergenstråhle, Margit. 
Posse, Anna. 
Gyllengahm, Ebba. 
Geete, Lilly. 
Du Rietz, Helena. 
Påhlman, Amelie. 
Du Rietz, Signe. 
Wrede af Elimä, Beth. 
Olivecrona, Sigrid. 
Kalling, Viva. 
Mannerskantz, Eva. 
Nordenfalk, Elsa. 
vou Stapelmohr, Märta. 
Silfverstolpe, Anna. STIFTSJUNGFRURNA 1333 Mörner af Morlanda, Mari- 
anne. 

von Wachenfeldt, Inger. 

Hamilton, Klisabeth. 

von Rosen, Ingeborg. 

Reutercrona, Märta. 

Lagerbring, Louise. 

Starek, Gudrun. 

Gvllen8tierna al' Lundholm, 
Elsa. 

Fleetwood, Mary. 

von Essen, Elisabeth. 

Natt och Dag, Brita. 

von Essen, Stina. 

von Essen, Greta. 

Wrangel af Lindeberg, Brita. 

Rudenschöld, Märta. 

Lovisin, Elisabeth. 

Breitholtz, Ellen. 

Storckenfeldt, Ebba. 

Gripenberg, Maria. 

Tigerschiöld, Elisabeth. 

Nordenfalk, Anna. 

Giinther, Annie. 

Lilliesköld, Gerda. 

Lagerheim, Solfrid. 

Silfverbrand, Märta. 

Hård af Segerstad, Estrid. 

Didron, Lisa. 

Boije af Gennäs, Märta. 

Leyonmarck, Ingrid 

von Schwerin, Ingeborg. 

Hård af Segerstad, Ellen. 

Lilliesköld, Arinida. 

Fleetwood, Anne. 

Reutersvärd, Hjördis. 

Posse, Märta. 

Weidenhielm, Ellen. 

af Billbergh. Stanuy. 

liergeustråhle, Anna. Hamilton, Maria. 
Lagerberg, Märta. 
Lilliesköld, Märta. 
Geete, Elsa. 
von Francken, Brita. 
De la Gardie, Catharina. 
Liljencrantz, Rosa. 
Berg von Linde, Lilian. 
Påhlman, Alice. 
Hiort af Ornäs, Elsa. 
Hierta, Elsa. 
von Bahr, Sigrid. 
Du Rietz, Elise. 
Hammarskjöld, Karin. 
Hårleman, Vera. 
Didron, Greta. 
Fleetwood, Clary. 
Stackelberg, Greta. 
Söderhielm, Stina. 
Hjulhammar, Berit. 
Hergenstråhle, Gerda. 
Silfverswärd, Margit. 
Tigerschiöld, Margieto. 
Gripenstedt, Märta. 
Posse, Hedvig. 
Reutercrona, Ingrid. 
Rehbinder, Hilgard. 
von Engeström, Emma. 
Swedenborg, Hervor. 
Beigenstråhle, Ebba. 
Tigerhiehn, Ingrid. 
Ribbing, Ebba. 
Stjernapetz, Ulla. 
Falkenberg af Trystorp, Mar- 

greta. 
Hegardt, Nina. 
von Rosen, Marianne. 
Heijkenskjöld, Märta. 
Mannerskantz, Elisabeth. Hi ilton. Kar 1334 STIFTSJUNGFRURNA Wrangel af Lindeberg, Märta, 
Uggla, Kerstin. 
Falkenberg af Bålby, Brita 
Ribbing, Karin. 
Rosencrantz, Elisabeth. 
Ribbing, Elin. 
Hamilton, Ebba. 
Lagerfelt, Ebba. 
Ribbing, Margreta. 
Odencrautz, Gertrud. 
Blomstedt, Märta. 
Spens, Aimée. 
von Krusenstjerna, Maud 
Montgomery, Augusta. 
Silfverhjelm, Dagmar, 
von Fricsendorff, Eva. 
Ulfsparre af Broxvik, Nina. 
Tham, Carin. 
Funck, Ingeborg. 
Posse, Görel. 

Roos af Hjelmsäter, llertha. 
Brcitholtz, Jane. 
lleijkenskjöld, Margit. 
Lvbecker, Anna. 
Du Rietz, Alfhild. 
Nordenfalk, Gunhild. 
Stael von Ilolstein, Ulla. 
Didron, Ebba. 
Tham, Blanche. 
Iljulhammar, Ingrid. 
Tigerhielm, Nanna. 
Flach, Sigyn. 
Leijonhufvud, Eva. 
Lilliesköld, Elsa. 
Du Rietz, Eva. 
Rålamb, Stina. 
Drake af Hagelsrum, Martha. 
Burenstam, Marianne. 
Odencrautz, Brita. 
FahniMis, Irene. Klingenstierna, Hedvig. 
Bergengren, Carin. 
Nordenstierua, Brita. 
Ribbing,- Barbro. 
Hjulhammar, Gunnel. 
Sabelfelt, Alice. 
Lagercrantz, Margretha. 
Leijouhufvud, Hedvig, 
af Sandeberg, Alice. 
Uårleman, Carola, 
von Oelreich, Brita. 
Bruncrona, Anna. 
Stjernspetz, Maria. 
Silfverspurre, Nadja. 
Flach, Alice, 
von Unge, Elsa. 
Weidenhielm, Gerda, 
af Sandeberg, Kileen. 
Lagerberg, Viveca, 
von Essen, Märta. 
Lilliesköld, Vanda. 
Iiamilton, Daisy. 
von Schwerin, Margit. 
Falkenberg af Trvstorp 

Märta. 
Rudenschöld, Karen, 
al Klinteberg, Signe. 
Bruncrona, Ingrid, 
von Otter, Dagmar. 
Toll, Elsa. 
Olivecrona, Esther. 
Posse, Signhild. 
af Bjerkén, Ingeborg. 
Odencrautz, Margretha. 
Falkenberg af Trvstorp. Eli 

sabeth. 
Lannerstjerna, Ingegerd. 
Posse, Hedvig. 
Odencrautz, Sigrid. 
Tigersebiöld, Brita. STIFTSJUNGFRURNA 1335 Ehrensvärd, Görel. 
Qveekfeldt, Amelie. 
Spens, Ingrid. 
Hermelin, Lucie. 
Posse, Elisabeth. 
Silfverskjöld, Julie, 
von Boisman, Gunvor. 
Fnnck, Elisabeth. 
Lagerfelt, Barbro. 
Leijonhufvud, Ingegerd. 
Bergenstråhle, Brita. 
Ulfsparre af Broxvik, Lotten. 
Gripenberg, Olga. 
Nordenfalk, Emilia. 
Oxenstierna af Korsholm oeh 

Wasa, Margreta. 
Weidenhielm, Märta. 
Stjernstedt, Ellen. 
Hermelin, Karin, 
von Essen, Ella. 
von Gegerfelt, Margit. 
Hamilton, Sibyl -Margaret. 
Hermelin, Margreta. 
Mörner af Morlanda, Maria. 
Gyllensvärd, Margreta. 
Löwen, Heléne. 
von Hedenberg, Gerd. 
Cederström, Margit. 
Rehbinder, Ulla. 
Rappe, Marianne. 
Leijonmarck, Magda. 
Cederström, Anna. 
Geete, Carin. 
Leijonhufvud, Gunborg. 
Adelswiird, Birgit. 
Falkenberg af Trystorp, Elsa. 
Flach. Polly. 

Tornérhielm, Margaretha. 
. Klectwood, Hedvig. 
Gyllenram, Anna-Lisa. von Plomgren, Ebba. 
Hammarskjöld, Tora. 
Gedda, Sigrid. 
Hård af Segerstad, Elai 
Hamilton, Margretha. 
Kock, Stina. 
Posse, Sigrid. 
Hermelin, Birgit. 
Stackelberg, Eva. 
Breitholtz, Metta. 
Påhlman, Karin. 
Adelsköld, Gustava. 
Bergenstråhle, Hellevi. 
Burenstam, Margareta. 
Mörner, Margareta. 
Gyllencreutz, Kristina." 
Mörner, Eva. 
von Ilofsten, Vera. 
Nordenstierna, Vera. 
von Otter, Barbro. 
Adelswiird, Carin. 
Adelsvvärd, Louise. 
Ehrenkrona, Anna. 
Falkenberg, Ulla. 
Nauckhoff, Margareta, 
von Sehéele, Astrid. 
Löweuhielm, Brita. 
Bergenstråhle, Karin. 
Adelsköld, Elvira. 
Nordenstierna, Ebba. 
Adelsköld, Göta. 
Adelsköld, Annie. 
Löwenhielm, Marianne. 
Nordenanckar, Kristina. 
Hamilton, Greta. 
Hamilton, Jacquette. 
Wrangel af Lindeberg, 

Marit. 
Hamilton, Agneta. 
Adelsköld, Svea. 1330 STIFTSJUNGFRURNA Lagerheim, Margit. 
Nordenfelt, Agathe. 
af Sandeberg, Greta. 
Swedenborg, Margareta. 
Stjerngranat, Gunilla. 
Nordenfelt, Nem. 
Nordenfelt, Astrid. 
Weidenhielm, Agnes. 
Hederstierna, Ebba. 
Frölicb, Margaretha. 
Lagerheim, Karin. 
Klingenstierna, Dagmar. 
Nordenfelt, Cecilia. 
Nordenfelt, Ingrid, 
af Bjerkén, Sigrid, 
von Gegerfelt, Carola. 
Nauckhoff, Fredrika. 
Bråkenhielm, Harriet. 
Uggla, Ingegärd. 
Sparre, Görvel. 
Svedenborg, Gunilla. 
Qveckfeldt, Gunborg. 
Löwenhielm, Karin. 
Fock, Anna. 
Hamilton, Anna. 
Nordenfelt, Gunvor. 
Falkenberg, Agnes 
Leijonbufvud, Louise. 
Bergeugreu, Anna. 
Gyllenhaal, Franziska. 
Falkenberg, Eva. 
von Essen, Ebba. 
Hamilton, Maud. 
Tornérhielm, Elsa. 
Goés, Brita. 

Weideuhielm, Marianne. 
Hermelin, Ellen. 
Breitholtz, Sigrid. 
Mörner, Elsa. 
Mörner, Marta. von Axelson, Elsa. 
von Heijne, Elisabeth. 
Wijnbladh, Maria. 
Du Ilietz, Maria. 
Du Rietz, Märta. 
Hammarskjöld, Ika. 
Bergengren, Brita. 
Renuerfelt, Käthe. 
Horn af Rantzien, Brita. 
Munck af Fulkila, Ebba. 
Scheffer, Karin, 
von Boisman, Ragnhild. 
Ridderstolpe, Brita. 
Leijonhufvud, Brita. 
Klöfverskjöld, Birgit. 
Cronhielm, Maud. 
Spens, Ebba. 
Hederstierna, Stina. 
Hamilton, Bride. 
Silfverskiöld, Elsi. 
Hermelin, Karin. 
Koskall, Märta. 
Breitholtz, Karin. 
Falkenberg, Anna. 
Odelstierna, Margit. 
Falkenberg, Sigrid. 
Nordeuskjöld, Anna. 
Silfverhjelm, Birgit. 
Ehrenkrona, Louise. 
Löwenhielm, Anna-Märta, 
von Rosen, Elsa. 
af Bjerkén, Gunhild. 
Ehrenkrona, Martha. 
Löwenhielm, Anna-Lisa. 
Adlerereutz, Hedvig. 
Gedda, Britt. 
Odencrantz, Kerstin, 
von Strokirch, Carola. 
l?råkenhielm, Margaretu. 
Breitholtz, Gunnel. STIFTSJUNGFRURNA 1337 Wästfelt, Ruth. 
Lagercrantz, Margareta. 
Adelswiird, Anna. 
von Schéele, Ingeborg. 
Lillieerona, Brita. 
Jegerhielm, Marianne. 
Jegerhielm, Martha. 
Edelswiird, Margit. 
Rudebeck, Märta 
Natt och Dag, Ingegerd. 
Silfverswärd, Gabriella 
Belfrage, Gunborg. 
Lilliecrona, Ebba. 
von Bahr, Birgitta. 
Nordenfelt, Karin, 
af Bjerkén, Karin, 
von Plomgren, Brita. 
Gyllensvärd, Gunhild. 
Gedda, Karin. 
Nordenfelt, Ulla. 
Frölich, Elisabeth. 
Falkenberg af Trystorp, Anna. 
Virgin, Marianne. 
Lillieereutz, Ebba. 
Nordenfelt, Dagmar. 
Westfeldt, Margareta. 
Oxenstierna, Sigrid. 
Adlercreutz, Elisabeth. 
0'Albedyhll, Elisabeth. 
Dalman, Elsa. 
Queckfeldt, Agnes. 
Drakenberg, Kerstin. 
Drakenberg, Maria. 
Flach, Elsa. 
Flach, Gunilla. 
Muhl, Carola. 
Treffenberg, Karin. 
Lilliestierna, Elsa. 
Nordenstierna, Ulla-Brita. 
Silfvei hielm, Elsa. af Sandeberg, Elsa. 
Adelswiird, Eva. 
von Rosen, Mary. 
Gyllenkrok, Barbro, 
af Klintberg, Britta. 
Posse, Brita, 
von Heijne, Astrid. 
Bergengren, Louise, 
von Otter, Stina. 
Belfrage, Astrid. 
Rennerfelt, Margareta. 
Spens, Hertha. 
Adelsköld, Ebba. 
Stjernsvärd, Mary. 
Nordenfelt, Marianne. 
Adelsköld, Elise. 
von Bahr, Ebba. 
Hermelin, Anna. 
Ramsay, Ebba. 
Wallenstierna, Agnes. 
Drakenberg, Eva. 
Adlercreutz, Eva 
Ramsay, Sofia. 
Lagercrantz, Brita, 
af Klercker, Elsie, 
von Schéele, Karin. 
Drakeuberg, Ingrid, 
von Hofsten, Stina, 
von Heijne, Gerda. 
Dalman, Margareta. 
Wästfelt, Marianne. 
Reuterswärd, Vera. 
Ankarcrona, Margareta. 
Stierngranat, Ulrika. 
Du Rietz, Gerd. 
Lagercrantz, Märta. 
Edelstam, Eva. 
Treffenberg, Margareta, 
von Essen, Gunborg. 
Silfverswärd, Elsa. 1338 STIFTSJUNGFRURNA 

Bergengren, Maud. Virgin, Anne-Marie. 

Lagerhielm, Ingeborg. Munck af Fulkila, Astrid. 

Lagerbielm, Elisabeth. von Essen af Zellie, Britte. 

Bråkenhielm, Karin. Sta gi von Holstein, Gunnel. 

Belfrage, Inga. Rappe yila. 
Falkenberg af Trysto.p, Bir- Cronstedt af Fullerö, Ebba. 

gitta. Lidströmer, Anne-Caroline. 
Wraneel af Lindebere. Karin. ,,, ,, .. ,,.,, , 

c?. , , ,, "', Wallenstierna, Ilildeborg. 

von acheele, .Margareta. „ . . , „• 

„ \ , . f Rosentwist, Signe, 

von Rosen, Astrid. „ „ ,. „ .-u 

„.. ,, ... ... Kenuertelt, Gunhild. 

Gunther, Birgitta. „ ,,. ... 

,, ,. . „ ,V i..,, von Kosen, Birgitta. 
Carlheim-GvllensKold, tT „ . c , ,, 

,,.. , • von Hofsten, oolguH. 

von Axelson, Anna. Adelsköld, Elsa. 

Ramsav, Helen. Ilainilton, Astrid. 

Ridderstolpe, Margareta. Reuterswärd, Barbro, 

von Friesendorff, Iris. Ehrenborg, Ulla. 

Leijonhufvud, Martha. Adlercrentz, Ulla. 

Leijonhufvud, Margareta. Ramsav, Ingeborg. 

Fägerskiöld, Ewa. Ulfsparre af Broxvik, Bar- 
Treffenberg, Amelie. bro. 

Taube, Ebba. Hermelin, Ebba. 

Adlerereutz, Martha. Reuterskiöld, Margareta, 

af Smdeberg, Inga. Gyllencreutz, Anna-Stina. 
Winblad von Walter, Martha, von Scheren, Ulla. 

af Forselies, Ingegerd. von Heijne, Ingrid. 

Hierla, Ida. Moiitgomery, Kalv. 

Montgomery, Flory. Falkenberg af Trystorp, Cii- 
Speus, Vivau. tharina. 

Lagercrantz, Maud. Toll, Lisen, 

von Essen, Signild. von Axelson, Gunnhild. Förte ek ii i 111? 

]ki de i kalendern upptagna älternn 
nummerordning. 

t - utgAngen \\h manssidan. Greilign ätter. 1. 


Brahe 


81. 


Barck 


2. 


Lewenhaupt 


83. 


Cronstedt af Fulle 


3. 


De la Gardic 


84. 


köweii 


8. 


Oxenstierna af Korsholi 


i 85. 


von llosen 
och Wasa 


86. 


Hamiltön 


12. 


Stenbock 


87. 


LÖwenhielm f 


19. 


Itougla? 


88. 


von Seth 


25. 


Wachtmeister af Johan 


90. 


von Hermansson f 
nisluis 


91. 


Kalling „ 


'29. 


Bielke 


92. 


Horn af Aininne 


35. 


Gyldenstolpe 


93. 


W rangfel af Sau.ss 


41. 


Bonde af Bjiiniö 


94. 


von Schwerin 


46. 


Piper 


95. 


Sinclair 


49. 


Frölich 


97. 


Falkenberg af Bål 


51. 


Posse 


99. 


Wrangel 


54. 


Spcns 


100. 


Stackelberg 


55. 


Cronhielm af Flosta f 


104. 


Beck-Friis 


00. 


Mömer af Morlanda 


105. 


af Ugglas 


62. 


Taube 


106. 


Strbmfelt 


60. 


Sparre af Söfdehorg 


107. 


Klingspor 


68. 


Creutz 


108. 


Kuuth f 


69. 


Cronhielm af Hakunge 


1 12. 


Taube 


TO. 


Horn af llantzien f 


113. 


Kli rens värd 


7ö. 


Lagerberg 


114. 


Thotl 


78. 


Härd 


1 15. 


Lagerbielko 1340 FÖRTECKNING PÅ DE I KALENDERN 117. von Stedingk 

118. von Essen 

119. Ridderstolpe 

120. Liljencrantz 

121. von Engeströin 
125. Adlercreutz 
128. Barnekow 133. Snoilskyf 
135. Cederströni 
137. Skjöldebrand f 

139. Wirsén f 

140. Björnstjerna 
142. von Saltza Frih(vrrli£ji ätter. 1. Oxenstierna af Eka och 


139. von Diiben 


Lindö 


140. Leuhusen 


3. Gyllenstierna af Lund- 


142. Leijonliiehn 


holm 


145. Stjemstedt 


11. Sparre 


150. von Otter 


16. Kuick 


154. Bennet 


17. Fleming af Liebelitz 


155. Staél von llolstein 


20. Bonde 


158. von Essen 


22. Baner 


161. von Höpken 


2-6. Leijonhufvud 


166. Stierncrona 


31. Wachtineister af Björkö 


167. von Köhler 


41. Wrangel af Lindeberg 


170. Säck 


44. Wrede af Elimii 


177." von Knorring 


45. von Liewen 


183. d'Albedyhll 


48. Creutz 


184. Koskull 


49. Fleetwood 


189. Funck 


57. Bosse af Säby 


192. Stackelbergf 


59. Rålamb 


195. Gyllenkrok 


02. Mörner af Morlanda 


200. von Friesemlorff 


64. Duwall 


202. von Gedda 


69. Uggla 


205. ÅkerhielmafMargrethe- 


76. Kruuse af Verchou 


lund 
210. Ehrenkronn 


77. Kehbinder 


88. Lowisin 
97. Fägerskiöld 


211. Gederström 
213. Armfelt 
215. Lilliecreulz 
220. ralnistierna 
223. von Nolckenf 


99. Hamilton af Ilageby 
105. Strömfelt 
110. Taube af Odenkat 


114. Hummerhielm 


119. Lybecker 
123. Balmqvist 
133. von Schwerin 


227. Rudenschöld 

228. Kidderstolpe 
230. Bamekow 


135. von Diiben f 


232. Åkerhielm af Blombacka UPPTAGNA ÄTTERNA I NUMMERORDNING 1341 234. 


Djurklou 


323. 


236. 


Stierneld f 


326. 


243. 


von Roxendorll' 


327. 


245. 


Lagerfelt 


330. 


246. 


Manderström 


331. 


249. 


Adelsvärd 


341. 


250. 


Hierta 


342. 


253. 


De Geer af Leufsta 


343. 


254. 


Lagerbielke 


354. 


255. 


Falkenberg- af Trystorp 


357. 


257. 


Klingspor 


358. 


258. 


von lilixen 


260. 


von Saltza 


359. 


262. 


Klinckowström 


360. 


263. 


Mareks von Wurtemberg 


362. 


267. 


Ehrensvärd 


364. 


268. 


Wrangel von Brelimer 


366. 


272. 


Hennelin 


369. 


276. 


Löwen 


370. 


277. 


Mannerheini 


371. 


278. 


Beck-Friis 


372. 


279. 


Wrangel af Sauss 


376. 


282. 


Rudbeck 


377. 


283. 


Silfverschiöld 


379. 


284. 


Örnsköld 


380. 
381. 


286. 


Raab 


287. 


Rappe 


384. 


289. 


Pfeiff 


390. 
391. 
392. 


290. 


von Rosen 


293. 


Falkengren 


295. 


Ramel 


296. 


Ruutli f 


393. 
394. 
395. 


297. 


Liljencrantz 


301. 


Thott 


302. 


Alströmer 


396. 


304. 


Fock 
311. 


af Ugglas 


379. 


312. 


De Geer af Finspång 


402. 


313. 


von Plåten f 


403. 


314. 


Toll 


404. 


316. 


von Stedingk 


405. 


320. 


Bränner 


406. Rosenblad 

Lagerheim 

af Wetterstedt 

Silfversparre 

Adlercreuta 

Lagerheim 

von Stedingk 

Nauckhoff 

Fock 

Nordenskjöld 

Lagerbring 

af Klinteberg 

Trolle 

Haij 

von Plåten 

Ehrenborgh 

Lagerstråle 

von Paykull 

von Plomgren 

Nieroth y 

Kantzow 

Reuterskjöld 

von Vegesack 

von Schulzenheini 

Hierta 

Vult von Steijern 

Nordenfalk 

Hochschild f 

Peyron 

af Sebmidt 

Nordensköld 

Tamm 

Gyllenhaal till Härlings- 

torp 
von Rosén f 
Gripenstedi 
Frieson 
Bildt 

Nordenskiöld 
Dickson 134 2 ■OKTECKNING I\\ Ut I KALENDERN Koin men dörsätter. 1386 A. Adlercreutz 
1765 A. Adlerstråhle 
1846 A. Kock 
1877 A. Garleson 
1889 A. Vult von Steijen 
1910 A. Horn af Rantziei 
1912 A. Nordenskjöld 
1918 A. von Strussenlelt 
1940 B. Tersmeden f 1948 A. von Engeström 
1960 A. Montgomery 
2064 A. af Wincklerfelt 
2082 A. Mannerskantz 
2093 A. af Wetterstedt 
2105 A. af Trolle 
2118 Ä. Lagerheim 
2120 A. Nauckhoff Adliara ätter 1. Lilliehöök af Fårdala 102. 

7. Sparre af Rossvik 105. 

9. Ulfsparre af Broxvik J07. 

10. Soop 118. 

13. Natt och Dag 119. 

15. Ribbing 121. 

16. Boije af Gennäs 130. 

17. Hård af Segerstad ' 135. 
25. WalkendorlT 136. 

36. Trolle 137. 

37. Rosenstråle 117. 

38. Carpelan f 154. 
49. Bratt af Höglunda 163. 
51. Roos af Hjelmsäter 164. 
54. Gyllenereutz 

66. LUliehöök af Gälared 167. 

och Kolbäck 176. 

70. Kaflef 184. 

78. Wernstedt 186. 

86. Stuart 189. 

87. Stråle af Ekna 193. 

90. Drake af Hagelsrum 195. 

91. Mörner 199. 
93. Silfverhielni 

96. Pauli 211. 

98. Stålhandske 212. 

99. Silfversparre 215. 
100. Uggla 220. Bålby Oxehufvuil 

Falkenberg 

Ulfsax 

Bagge af Berga 

Duse 

ffierta 

Munck af Fulkila 

Hammarskjöld 

C rusebjörn 

Eketrä v 

Bagge af Söderby 

Skvtte af Siitra 

Holst f 

Rosenquist af Åke 

hult 
Geete 
Schulman 
Silfversuård 
Sabelhierta f 
Rääf i Småland 
Back i Finland 
Klin^spor 
Svinhufvud i West er 

götland 
Ödla eller Odell 
Lind af Hageby 
Ramsay 
Fitinghoil' UPPTAGNA ÄTTERNA 1 NUMMERORDNING 134.1 2 '2 2. 


Starck 


510. 


Drakcnhichn f 


223. 


Stråle af Sjöaret! 


515. 


Bäfverfeldt 


-j -2 1 ; . 


Jägerhorn al' Storby 


519. 


Trafvenfelt 


•233. 


Starck 


536. 


Järnefelt. 


•230. 


Anrep 


559. 


Pereswetoff-Morath 


■240. 


Gyllensvärd 


503. 


Wolffradt 


•24-2. 


Philp 


500. 


Lilliesköld 


'254. 


Lilliecrona 


572. 


Renrierfelt 


258. 


Svenske f 


579. 


Klöfverskjöld 


•2G3. 


Planting- Gyllenhåga 


592. 


Bosin 


•273. 


Lilliebielke 


645. 


Möllersvärd 


•279. 


Giös 


055. 


Gyllenadler 


•282. 


Schildt 


000. 


Du Rietz 


291. 


De Geer 


073. 


Gyllenspetz 


•292. 


Stålhane 


078. 


Bildt 


302. 


Hjulhaiumar 


087. 


von Post 


313. 


Drakenberg 


700. 


Rosenmuller 


317. 


Sabelfelt 


713. 


Cremer y 


319. 


Blanckenfjcll 


717. 


Kkensteen 


325. 


Appelbom 


720. 


von ]\Ient/.er 


328. 


Rutensköld 


723. 


von Essen af Zellic 


335. 


Grubbe t 


734. 


Taube 


355. 


de Laval 


743. 


Crafoord 


359. 


Björnberg 


745. 


Bruce + 


377. 


Silfverlåås 


756. 


Lindtinan f 


391. 


Lagergréen 


705. 


Charpentier 


401. 


Reuterfelt 


771. 


Starenflycht f 


40(3. 


Fahnehielm 


775. 


Mannerfelt 


408. 


Danckwardt-Lillieström 


770. 


Gyllenhamniar 


43G. 


Stierncreutz 


778. 


Leijonancker 


440. 


Didron 


780. 


Klingenstierna 


447. 


Wijnbladh 


782. 


Belfrage 


456. 


AminotT 


792. 


Lagerhjelm 


457. 


Silfversvan 


812. 


Goes 


400. 


von Krusenstjerna 


814. 


Gyllenhaal 


473. 


Coyet 


815. 


Giipensköld 


478. 


Printzensköld 


817. 


Tigerhiclm 


484. 


Breitholtz 


818. 


Reenstierna 


491. 


Kalmberg 


828. 


Nisbeth 


494. 


Croneborg 


830. 


von Yieken 


490. 


Stålhammar 


833. 


Werdenhoff 


501. 


Påhlman 


834. 


Stael von llolstein 


502. 


Storckenfetdt 


814. 


Tigerclou f 


500. 


von Q van te ii 


848. 


Wattrang 


508. 


SillVerbrand 


857. 


Karlström 1344 FORTECKNING PA DE I KALENDERN 861. 


von Gegerfelt 


1170 


Stiernström 


862. 


Gyllenkrok 


1179. 


Granfeldt från Dal 


872. 


Rudebeck 


1187. 


Haij 


879. 


Ehrencrona 


1196. 


Bäärnhielm 


888. 


Lilliestierna 


1198. 


Cedercrona 


902. 


Gyllenskepp 


1199. 


Simniingsköld 


912. 


Apolloff f 


1210. 


Reuterswärd 


921. 


Cedercrantz 


1222. 


Linroth 


929. 


Grönhagen 


1226. 


Gripenstedt 


931. 


Gripenberg 


1227. 


Tigerstedt 


932. 


von Brömssen 


1233. 


von Strokirch 


944. 


de Besche 


1241. 


Palmcrantz 


945. 


Pfeiff 


1242. 


Ehrenström 


979. 


Queckfeldt 


1253. 


de Besche 


983. 


Cronacker y 


1255. 


von Sehantz 


995. 


von Kothen 


1280. 


Erölich 


1011. 


Lagercrantz 


1281. 


von AVedderkop f 


1013. 


Franc 


1284. 


Rappe 


1016. 


Planting-Bergloo 


1287. 


Schauinan 


1023. 


Gyllenpalm f 


1298. 


Bergengren 


1030. 


Gyllenberg 


1304. 


Kuylen6tierna 


1033. 


Hammarhielm 


1306. 


Söderhielm 


1034. 


Wallenstierna 


1314. 


Weidenhielin 


1035. 


Wästfelt 


1330. 


lvosentwist 


1038. 


Bogenian 


1337. 


Ridderbjelke 


1055. 


Bråkenhielin 


1347. 


Stiernstolpe y 


1061. 


Adlerberg 


1351. 


Muhl 


1073. 


Silfverskjöld 


1352. 


Bongenhjelin 


1083. 


Mannerstedt 


1362. 


Odelstierna 


1087. 


Tigerschiöld 


1370. 


Stiernblad 


1088. 


Leijonflycht 


1378. 


Lagerbielke 


1091. 


Braun] 


1381. 


von Porat 


1092. 


Leijonmarck 


1386: 


B. Adlercreutz 


1100. 


Jägerskiöld 


1398. 


Sodenstierna 


1102. 


Ereidenfelt 


1412. 


Danckwardt 


1109. 


Ehrenborg 


1417. 


EhrenhofTf 


1112. 


Lagerberg 


1428. 


Ridderborg 


1113. 


Treffenberg 


1430. 


Gyllengahm 


1117. 


Cederschiöld 


1431. 


Lillienberg 


1127. 


Winblad von Wall er 


1442. 


Ekfelty 


1129. 


Edelfelt 


1446. 


Giertta 


1141. 


Lagermarck 


1447. 


Mannercrantz y 


1149. 


Hjårne 


1465. 


von Unge 


1151. 


von Meijerhelni y 


1468. 


Stedt 


1160. 


Höökenberg y 


1471. 


Rydingsviml UPPTAGNA ATTF.RXA I NUMMERORDNING 34; 1474. Schenfelt 


1682. Ehrenstam 


1476. Riben 


1696. Bergenstråhle 


1477. Jegerhjehn 


1697. Nordencreutz 


1479. Ulfhielm 


1701. Ekenstierna 


1480. Riddersträle 


1702. Törnebladh 


1481. König 


1703. Blomercutz 


1488. Rosenborg 


1708. von Walden 


1502 K. von Utfall 


1713. von Boisman 


1505. von Seth 


1716. Dalman 


1506. Stierogranal 


1721. fngelotz f 


1508. Tham 


1723. Giinther 


151. "5. Frisenheiui 


1726. .Mareks von Wuftt 


1519. vou Döbeln 


berg 


1528. Gyllenram 


1736 B. Hallenborg 


154:1 Hederstierna 


1741. Wolffelt 


1555. Dahlfeltf 


1743. von- WaehenlVI.H 


1557. Drufvaf 


1741. Wendel 


1560 C. Celsing 


174:». von Ehrenheim 


I5G6. Kröningsvärd 


1752. von Olthofff 


1576. Ladau 


1753. Hedenstierna 


1577. Zengerlein f 


.1755. von Seheven 


1579. Lindencrona 


1760. Reutercrona 


158-2. Stencil 


1761. Strålenhielm y 


1592. Lannerstierna 


1768. Schmiterlöw 


1594. von Heijne 


1772. Brummer 


1598. Svcdenborg ■ 


1774. Berch 


1600. Braunerhielm 


1781. von Reliauseu 


1606. Flach 


1786. Blomstedt 


1618. Elgenstierna 


1788. Psilanderhielm 


1626. Oliveerona 


1789. Ridderhierta 


1628 B. Benzelstierna 


1791. Löwenhielm 


1629. Wulfcrona 


1794. von Hofsteii 


1636. Reuterskiöld 


1798. Bruncrona 


1637. Rudbeck 


1805. Stiernsjietz 


1642. Ridderstad 


1814. Nordenadier 


1647. Borgenstierna 


1824. von Törne 


1648. von Bahr 


1830. von Schoting 


1652. Kunckelf 


1841. von Heland 


1655. Tornérhielm 


1846 B. Fock 


1C59. Svedenstierna -J- 


1848. Virgin 


1661. Cariheim-Gyllensköld 


1856 B. de Frese 


1662. Nordenfeldt 


1861. von Hartmaiisdorff 


1671 D. Lilliehorn 


1862. Ridderstedt 


1675. Adlerbielke 


1867. Stenfelt 


HJ78. Kstenberg 


1871. Khrenpolil 1346 FORTECKNING PA DE 1 KALENDERN 1874. Jennings 
1877 B. Carleson f 
1878. Malmerfelt 
1880. von Hauflwolir 
1885. Arnell 
1902. Beijcrhielm 
1911. Psilanderskjöld f 
1912 B. Nordenskiöld 
1017. Berg von Linde 
1920. von Fieandt 
1922. von Plåten 
1925. Elirengranat 
1927. Hårleman 
1929. von Björnmarck 
1932. von Oldenskjöld 
1936. von Stockenslröm 
1939. Silfverstolpe 
1940 C. Tersmeden 
1947. Odencrantz 
1948 B. von Engeströni 
1952. von Plomgren 
1955. von Oelreicb 
195G. Clementeofff 
1959. von Kraemer 
19C0B. Montgomery 
1961. Ebrenstråble 
1963. von Matera 
1965. Ankarcrona 
1967. Rosencrantz 

1969. Gyllensvaan 

1970. Sehedvin 

1974. Granfeltf 

1975. Seheflfer 

1976. von Knorringf 

1978. Paijkull 

1979. Brakel 
1983. Heijkenskjöld 
1985. Nordenankar 

1987. Lilliestråle 

1988. Adlersparre 

1991. Skjöldebrand 

1992. Lagerstråle 
1995. af Bierkén 
1999. Falkenstedt 
2001. af Sillen 2004. von Schulzenlieim 
2006. Sandels 
2i»io. af Geijerstam 
2012. Iliort af Ornäs 
2013 B.' Rosenblad 

2016. Ilallencreutz 

2017. Björnstjerna 

2018. af Forsclles 
2020. Coniadi 
2022. von Axelson 

2024. Stiernstara 

2025. von Heidenstam 

2028. Lutkeman f 

2029. Adelsköld 
2(135. Cederbaum 

2036. von Stapelmobr 

2037. Wallenstråle 
2039. von Troil f 
2043. Ib re 

2046 B. Schröderhehn 

2052. Hultenheim 

2053. Stiernsvärd 

2054. von Arbin 
2057. Adlerstam 
2059. von Schéelc 
2061 B. Lagerbring 
2063, Nordenfalk 
2069. Mannerstråle 
2071. af Peters ens 

2074. Kjerrulf von V7olffen 
2077. von Wright 
2078 C. Toll 

2079. Ahnfelt 

2080. von Xonow 

2081. Langenskiöld 
2085. von Kölder 
2090. Adelborg 
2092. Wrangel 
2094. af Sandeberg 

2096. von Röök f 

2097. von Francken 
2105 B. Trolle 

2107. Gustalsehöld 

2108. af Donner 
2109 B. Anckarsvärd UPPTAGNA ÄTTERNA I NUMMERORDNING 1347 2114. Nordensvan 

'21181). Lagerheim 
2120 B. Nauckhoff 
213'2 15. af Klercker 
•2134. PrintzskÖld 
•2135. Maule 
■2139. Seton 
•2141. von Moltzer 
•214-2. Liljensparre f 
2144. Rosensvärd 

2150. von llohenhausen f 

2151. Liljenstolpe 

2152. al Uhr 
215G. Burenstam 

2160. .Munk af Rosenschöld 

2161. af Zellén 
2165. Nordenstierna 
2108. Gedda 

2170. Lidströmer 
2172. Lorichs 
2170. Linderskjöld 

2178. Edelsvärd 

2179. Wärnhjelm f 
2181. af Segerström f 
2183. Gripensvärd 
2185. af Klint 

2188. af Klinteberg 

2193. Åkerstein 

2194. Brändström f 

2195. Edelstam 
2190. Wasastjerna 
2198. Löwenborg 

2201. Schiirer von Waldheim 

2203. Zacco 

2209. af Hannens + 

2211. BÖrtzeH 

2213. Sergel 

2216. Murray 

2217. Dardel 
•2-220. af Ekenstam 
2221. af Wirsén 
•2-2-25. Sylvandcr f 
2227. d'Orchiinont 
2230. llagströmer 2231. af Buren 
2237. Palinf 
•2241. Clairfelt 
2243. Hadorph 
2244. von Ivoelr 
2245. von Hedenberg 
224G. von Stahl f 
2253. von Holst 
2254. af Malmborg 
"2250. von G-eijer 
2259. af Wahlberg 
2260. af Kullberg 
2261. af Horneman -j- 
226-2. Hegardt 
2265. af Robson 
2269. Björkenstam 
2272. von Diedericbs 
2273. Sjöcrona 
2278. af Callerholm f 
2282. von Prinzencreul 


7. 


2283. Akiell 
2285. af Klintberg 
2287. af Rolén 
2289. JSoy 
2292. af Edholm 
2293. von lleideman 
2294. af Funckf 
2295. Boltenstem 
2296. de Camps t 
2298. af Billbergh 
2301. af Jocbniek 
2302. Skogman 
2304. af Ekström 
2305. von Sydow 
2306. von Hennigs f 
2308. af Ström 
2309. af Dalström f 
2311. Rabenius 
2313. Ekströnier 
2315. von Scbiukel 
2310. Ammilon j 
2317. Fåhrams 
2318. Malmborg f 
2319. Westerstrand f 
2322. Sandströmer 

1348 FÖRTECKNING PÅ ÄTTERNA I NUMMERORDNING 

2325. Fåhraeus 2335. Keventlow 

2326. Waern 2336. von Möller 

2328. von ITall 2337. von Malmborg 

2329. Thulstru|. 2338. Loven f 

2330. af Kleen 2339. Bennich 

2331. Kos 2341. Palander af Wega 

2332. de Mart' 2342. Wijk 

2333. Oldevig 2343. Pantzerhielm 

2334. Hohnst.-dt 2344. Hedin Förteckning 

på i kalendern förekommande personer, som ej 

tillhöra Sveriges Introducerade Ridderskap 

och Adel. Manliga. Abelin,A. F. — Adelswärd 
Abelin,H.V. — Leijohflycht 
Abinger, S. S. — von Geijer 
Achsner, K. R. — Bäfwerfeldt 
Afzelias. A. N. — af Ekenstam 
Afzelius, A. O. A. — Silfvcrskjöld 
Afzelius, R. A. II. — Rosenblad 
Agnér,J.H. — von Heland 
Agrell, A. J. — d'Orchimout 
Alilberg, P. Å. — Kuylenstierna 
Ahlberg, S. 8. — Rålamb 
Ahlborg, K. S. — Fleetwood 
Ahlni, L. G. — Löwenhielm 
Alilmann, L. T. — Raab 
Ahlmark, S.AV. — Raab 
Ahlstcdt, J. M . — Svenske 
Ahlstraud. G. W. — von Malm- 
borg 
Ahlströin. C.W. — Hård af Seger- 
stad 
Ahlströin, F. 11. L. — Bergen- 

stråhle 
Almström, C. A. G. — Taube 
Almström, C. O. — Taube 
Ahrén, K. A. — Härlemaii 
d'Ailly, G. A. H. — Uggla d'Ailly, H. 0. E. — Jennings 
Ajander, A. J. — Lilliecreutz 
Alander,A. — SiltVerlåås 
Alander, J. — von Scliulzenheim 
von Alers, W. — Wachtmeister 

al' Joliannishus 
Alesina, gen. von SdLweitzer, C. 

F. M. — AYrangel 
Alexanderson. A. M. —von Hei- 

denstam 
Alexanderson, E.A.G. — Wolffelt 
Alexandersson, N. E. — von Bahr 
Alexandersson, K. E. J. — 

Giinther 
Allert.A. H. — af Ekenstam 
Allwood. C. S. — Åkerbielm af 

Margretheltuid 
Alm, F. F. — von Wedderkop 
AlnuO. S. - Nisbeth 
Almblad, Cl. — Karlström 
Alm/m. J. A. A. — Rydingsvärd 
Almgren, E. F. — Hård af Seger- 
stad 
Almgren. K. II. 1$. — Fahneliielm 
Almgren, K. E. — af Sandeberg 
Almgren, S. V. — af Sandeberg 1350 FORTECKNING OFVER PERSONER Almquist, E. O. — Didron 
Almquist.J. L.W. — Printzensköld 
Almstedt, 0. V. — Gyllenspets 
Almstrand, C. M. — Schedin 
Alrutz, E. T. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäck 
Alsterlund, M. — Schildt 
Alsterniark, Ii. J. — Leijonancker 
Altahr-Cederberg, A.F. — Pauli 
Althin, C. J. — Ehrenborg 
Althin, E. — Edelstam 
Améen, H. E. L. — Sjöcrona 
Améen, IT. G. — Hermelin 
Améen, J. G. G. — Sparre 
Ancker, G. A. R. P. — Uggla 
Anden, L. — Ehrenpohl 
Andersen,A. — Hård af Segerstad 
Anderson, A. K. — Wäst (Vit 
Anderson, E. AV. — von Oelreieh 
Andersson, A. H. — Bergenstråhle 
Andersson, A. 11. — Bergenstråhle 
Andersson, C. A. — Lillichorn 
Andersson, C. A. — von Meijer- 

helm 
Andersson, C. G. — Tigerhielm 
Andersson, C. L. — Uggla 
Andersson.G.W.A. — Stiernström 
Andersson. E. A. — Frölich 
Andersson, E. G. R. — Lagerberg 
Andersson, G. A. — von Gegerfelt 
Andersson, J. — Lindencrona 
Andersson, J. — von Mentzer 
Andersson, J. A. — Sehedvin 
Andersson, J. A. — von Gegerfelt 
Andersson, J. E. — Rosencrantz 
Andersson. ,1. L. — Belfrage 
Andersson, K. G. — Gyllengahm 
Andersson, K. K. T. — Gyllen- 

h ammar 
Andersson, L. J. — von lledenberg 
Andersson, O. A. — Belfrage 
Andersson, O. W. — Borgen- Andersson, r. J. Fock Andersson, R. .1. — Lagercrantz 
Andersson. S. — von Moltzer 
Andersson-Ilelleborg, J. T. - 

Elgenstierna 
Andreassori. E. T. — Silfverhielm 
Andrén, A. E. — Björnberg 
Andword. K. F. — Blomstedt 
Anér, J. 11. — Wulfferona 
Anjou, A.F. K. — Nordcnskjöld 
Ankar, G. A. — Virgin 
Apelgrén, C. O. E. — Kruuse af 

Verchou 
Appelgren, R. O. T. - Wästfelt 
Appeltoft, E. G. — Stenfelt 
Appelloft, (1. A. M. — von Heland 
Arctaedius, J. A. — Fleming af 

Liebelitz 
Arfwedson, A. G. — De Geer af 

Finspång 
Arfwedson.H. G. — Bohnstedt 
Arfwidson, G. C. S. — vonRöök 
Arfwidson, S. — von Röök 
Armfelt, M. A. — Fitinghoff 
Arnell, F. O. — Gyllenhammar 
von Arnold, A. R. G. 0. — Mör- 

ner af Morlanda 
Arnulf-Olsson, E. — Wolffradt 
Aronowitscli. M. — Taube 
Arosenius, IT. F. M. — Toll 
Arvedson, N. G. — Gyllenberg 
Asard, E. A. — Kruuse af Ver- 
chou 
Aschan. E. R. — Wachtmeister 

af Björkö 
Aschan. G. N. J. — Djurklou 
A5k,F G. — AVrangel 
Ask,F. G. — Nordenskiöld 
Asker, G. F. — Palmstierna 
Asklin, F. V. — Lewenhaupt 
Asklund, J. G. — Kuylenstierna 
Asp, E. II. — Paijkull 
Asplöf, H. N. — Skytte af Sätrn 
Aspman.E. W. A. — Klinckow- 

ström EJ TILLHÖRANDE ADELN' 1351 Asproth, K. L. — Ullsax 
Augustinsson, J. E. — Leijon- 

ancker 
Aulin, G. V. E. — Trolle 
Axelson, J. E. M. - Törnebladh 
Axelson, S. S. — von Rosen 

Backman, J. M. — Cariheim- Gyl- 
lensköld 
Backman, S. G. W. — Lilliesköld 
Backinark, J. O. — von Vicken 
Backterman, O. — Ekensteen 
Badeni, L. J. L. — Ankarerona 
Backström, C. W. — Lagergréen 
Bagge, P. O. — von Fieandt 
Banck, B. — Wachtmeister af 

Johannislms 
Banck, 0. A. — Natt och Dag 
von Bardeleben, A. F. E. A. — von 

EngestrÖm 
von Barnekow, C. C. — Eken- 

stierna 
Baroni, K. — Fleetwood 
Barthelson. G. A. — Fleetwood 
von Bauer, A. — Waehtmeister 

af Björkö 
von Baumgarten, C. A. M. — Gyl- 

lenhammar 
von Baumgarten, T. R. L. — Rappe 
Beckman, G. E. A. — Lagerbielke 
Beckmann, G. — af Sandeberp 
Befrits, A.L. — Belfrage 
Begås, C. — Crafoord 
Behrman, H. W. L. — Brakel 
Beijer, P. G. E. — von Stocken- 
ström 
Belmondo-Caccia, E. C. — Ehren- 

hoff 
Benckert, H. A. — Fock 
Benedicks, CA. F. — af Geijer- 

stam 
Benedictson, K. K. — Stackclberg 
Bengtsson, H. — Ekensteen Bengtsson, H. G. W. — Aker- 

liielm af Margrethelund 
Bengtsson, J. — Gyllensvärd 
Bengtsson, S. — Gyllensvärd 
Bengtsson', S. J. — Du Rietz 
Bengzon, R. E. — af Wahlberg 
Bennet, K. T. — von Diiben 
Benson. E. AV. — Falkenberg af 

Trystorp 
Bent, J. H. — af Geiierstam 
Berden, C. L. G. — Törnebladh 
Berencreutz, A. G. — Flach ■ 
Berg, A. A. W. — Breitholtz 
Berg, C. — Ulfsparre afBroxvik 
de Berg. C. F. A. — Cederschiöld 
Berg, F. O. E. — Fleetwood 
Berg, G. A. — Freidenfelt 
Berg, G. O. — Stuart 
Berg, K. — Flach 
Berg, K. A. — von Gegerfelt 
Berg, L. — Weidenhielm 
Berg, O. A. — Hermelin 
Berg, P. Å.E. — Gyllenhammar 
Bergendahl, C. A. G. — Gyllen- 
svärd 
Bergendal, A. F. — af Kullberg 
Bergendal, E. E.P. B. — Nisbeth 
Bergenlieim, E. O. G. - Gyllen- 
hammar 
Bergenheim. G. IL — von Schéelc 
Bergenheim, M. V. H. — Goes 
Bergenstjerna, G. A. - Klingspor 
Hergenstierna. J. G. M. — afSillén 
Berger, F. J. — Leijonancker 
Berger,I. T. — Natt och Dag 
Berggren, A. V. — Stuart 
Berggren, E. E. — af Sandeberg 
Berggren, E. AV. — Tersmeden 
Berggren, F.J. — Rappe 
Berggren, J. F. — Belfrage 
Bergh, C. A. C. — Uggla 
Bergh, C. F. — Hiiirne 
Bergh, G. A. K. — StenfeH 
Bergh, G. 11. — von Rosen 1352 : ORTI-:CKNING OFVHK PKRSONKK Bcrgh, K. 0. — Söderhielm 
Bergh, S. — Klingspor 
Berglund, J. — Kuylenstierna 
Bergman. A. E. — Sjöcrona 
Bergman, A. 0. A — Reuterakiöld 
Bergman, C. G. — Lagercrantz 
Bergman, E. R. — af Malmtorg 
Bergman, F.W. — af Klint 
Bergman, J. A. — Taube 
Bergman, K. E. — Taube 
Bergmari, S. — Samlels 
Bergner, A. G. J. — von Qvanteu 
Bcrgqvist, J. O. A. — Flaeh 
Bergqvi.st, O. L. — LiUiehorn 
Bergsten, C. A. — von Scbantz 
Bergsten, P. W. — von Koch 
Bergstrand, N. B. — Hummer- 

liielm 
Bergström, A. M. — Rosenquist 

af Åkershult 
Bergstriim, E. ,1. — von Porat 
Bergström, J. A. — Montgomery 
Bergström, J. IT. — Stålliaramar 
Bergström, N. B. — Lcijonmiirek 
Berlin, A. — von Moltzer 
Berlin, C J. — Björnberg 
Berner, K. L. — Klingspor 
Bernhardt, A. H. T. G. — Mörner 

af Morlanda 
Bernhardt, B. A. F. — Silfver- 

sparre 
von Bernstorff. A. — Hamilton 
Bernström. (.'. (). — Cronhielm af 

Haknnge 
Bernström, N. (J. — Odenerantz 
Bernström. P. R. — Wästlelt 
Berteisen. .1. — Belfrage 
Berthoud.J. — Pardel 
Beskow, F. A. — Lagerhielm 
Bexclius, J. G. — FrÖlieli 
Bill, A. E. — Wästfelt 
Billberg, o. A. — Berg von Linde 
Bille, K. — Montgomery 
Billing, ,1. A. Keuterskinld Birgen. A. B.— von Krusens! jerna 
Biörklund. J. .[. — Sandels 
Bjerre, P. K. — Posse 
Bjerre, S. A. — Bennet 
Bjurner. 9. O. G. C. — NauckhofT 
Björck, (1. 1,. — von Vicken 
Björck, J. F. R. — Svedenborg 
Björck, J. L. — Lagergréen 
Björck. B. E. — Lagerheim 
Björkogren, C. B. — vonSchwerin 
Björkegren, E. G. — De C.eer a! 

Finspång 
Björkgren, 0. L. — von Wachen- 

feldt 
Björklund,,!. \Y. — Dnwall 
Björkman. A. — von Post 
Björkman, B. E. L. — De Goer 

af Finspång 
Björkman. CA. F. — Sandströmer 
Björkman, K. \\ r . — Tersmeden 
Björkman. F. A. — Stråle af 

Sjöared 
Björkman, K..I.N. — Akerhielm 

af Jlargretbelund 
Björkman, O. F. (i. — Hård af 

Segerstad 
Björkmän, P. F. — von Gegerfelt 
Björkqvist, K. E. E. - Falken- 

stedt 
Björling, C. F. E. — von Schécle 
Björling, P. G. — von Gedda 
Björnström, J. H. — De la (iardic 
Blanck, G C. — Schedvin 
Blavicr. .1. — von Heijne 
Blixcn.J. O. — Hamilton 
Block, A. H. — Sparrc 
Blomberg, K. E. — lledenstierna 
Blombergsson, B. — Hårleman 
Blomgren. G. A. F. — Bäck i 

Finland 
Blomkvist. K.. i. — De la Gardic 
Blomqvist, 11. II. — Rudebeck 
Bliiin. A. A. A. — I.illi.-hönk af 

Uälareil och Kolbäuk K| TILLHÖRANDE ADELN 135 Bohli-ii, F. H. af K n 

Bohm. J. K. — Mörner af .Mor- 
landa 
Bohman, K. S. — Haij 
Bolling, K. — Svinhufvud i 

Westergötland 
Bonander, S. A. — Wästfelt 
Bonefclt, K. — Stuart 
Bonnevier, K. — Söderhielm 
Bord I, M. — Nordenskiöld 
Borg, B. G. — Horn af Rantzien 
Borgström, G. — Hagströmer 
Borgström, N. K. G. — Lager- 
crantz 
Borgström, O. I'. — von Plåten 
Borgström, S. — von Axelson 
von BornStedt, E. H. D. W. — 

Wästfelt 
Boström, F. A. — Tersmeden 
Boström, G. I . — Palmcrantz 
Boström, G. S. — af Kleen 
Boström, K. A. K. — llårlemaii 
Bourghardt, N. E. — Lagercrantz 
Braem, T. — Maule 
Brag, S. A. — Riddcrborg 
Brandberg, N. II. — Hammar- 

skiöld 
Bran del, A. G. — F'oek 
Bränder, G W. — Gyllenhammar 
Bratt, C. K. A. — Lilliehöök af 

Galared o. Kolbäck 
Bratt, G. N. E. — von Gegerfelt! 
Bratt, K. E. — von Gegerfell 
Bredin, J. A. — Gyllensvärd 
Bretzner, O. L. C. — Kin lenstierna 
Bring, S. E. — Leijonmarok 
Brink,J. E. — Tham 
Broek, G. K. — Skytte af Satra 
Broek, L. K. — Hård af Segerstad 
Brodin, G. F. — Rosentwist 
Brodin, K. O. L. — Pfeiff 
llrogren.O. W. — Aminoff 
lirolinson, II. II. —Hård af Seger- 
stad Bromander, U. W. — Mörner ar 

Morlanda 
Broomé, C. G. L. — Vult von 

Steijern 
Broomé, S. 8. A. — von Heland 
Bronner,J. K. — Törnebladli 
Broström, J. A. — Qveckfeldt 
Bruce, H. — von Gedda 
Brulin, J. A. H. — von Döbeln 
de Brun; G. — Bov 
Brunckliorst, 1'. Cederström 
Bruneau, J. — Gyllenhammar 
Brunnström, A. W. L. — Ehren- 

l.o rg 
Bruno, A. H. — Stael von Hol- 

Btein 
Bruno, F. 11. — Kruuse af Ven-hon 
Bruno, J. A. — Montgomery 
Bruno, .1. R. — Vult von Steijern 
Bruno, W. P. — Adelsköld 
Brunskog, A. V. - - Adlerbielke 
Bruzelius, A. F\ — af Petersens 
Bråherg, A. — von Qvanten 
Brämberg, G. A. — Belfrage 
liuehholtz. G. 1I.L. — Waern 
Buckau, E. - Wijnbladh 
di Bugnano, A. C. M. — Adel- 

swård 
Biinger, T. H. — Khrenstråhle 
Burchardt, P. — af Petersens 
Buren, C. I). — Munek af Fulkila 
Bursie, H. B. — Roos af Hjelm- 

sätcr 
Bååth, .1. F. — Posse af Säby 
Bååtb, L. M. — Tersmeden 
Bäckdahl, C.— Kruuse af Vcrchou 
Räcklin, C. E. — Silfverskiöld 
Bäckmau.W.O.A.— Silfwerbrand 
Bäckström, P.O. — von Sckwerin 
Börjeson, B. — von Post 
Börjesson, J. A. — von Brömssen 
Börjesson,!). — Haii 
Bottiger, I". A. H. - Stjcrnsledt 1354 FORTECKNING OFVER PERSONER Cagney, C. F. — Hermelin 
Calissendorff, C. H. — Söderhielm 
Callmander, Ä. AV. K. — Wästfelt 
Caniitz, A. 0. — Drakenberg 
di Cariati, L. F. — Ehrenhotf' 
Carbonnier, P. H. — Dardel 
Carbonnier, P. H. J. — De Geer 

af Finspång 
Carlander, C. F. — Reuterfelt 
Carlander, J. N. — Reuterfelt 
Carlander, 0. A. — von Hofsten 
Carlander, P. O. — Barnekow 
Carlberg, P. A. — Hamilton 
Carlberg, R. — AVerdenhoff 
Carlborg, O. A. — Bogeinan 
Carlgren, E. N. — af Callerholm 
Carling. C. L. — Uggla 
Carlowitz, C. — Rydingsvärd 
Carlquist, N. C. A. — Silfverstolpe 
Carlson, C. F. — Skytte af Sätra 
Carlsson, A. — Gyllensvärd 
Carlsson, C. — von Malmborg 
Carlsson, C. G. E. — Iliben 
Carlsson, H. L. W. — Schauman 
(Jarlsson, J. J. W. — Hårlenian 
Carlsson, L. 15. — Ihre 
Carlsson, O. T. — Ulfsax 
Carlsson, P. — von Stockenström 
Carlsson, P. F. — Lagergréen 
Carlsson, S. — Schedvin 
Carlsson-Lindqvist, CA. — Lty- 

dingsvärd 
Carlstedt, O. — von Diederichs 
Carlström, G. A. — Wästfelt 
Carlström, J. F. J. — Falkenberg 

af Trystorp 
Carter, F. H. C. — Philp 
Casparsson, C. A. — Klingspor 
Cass, H. E. — AVerdenhoff 
Cassel, A. T. — Haij 
Cassel, A. V. — Reuterswärd 
Cassel, K. A. H. — Hederstierna 
Cavalli, C. L. — Almfelt 
Cavalli, J. G. — Almfelt Cederblad, F. AV. — af Cbristiernin 
Cederblad, O. G. — von Schoting 
Cederblad, AV. — Hermelin 
Cedergren, A. G. N. — Mörner af 

Morlandå' 
Cederin, A. H. - Grönliagen 
Cederskog, K. F. — Nordensvan 
Cederstrand. E. — af AVetter- 

stedt 
CervhvG. — Bennet 
Cewers, C. II. — Påhlman 
de Champs, C. E. — Skytte af Sätra 
Chatillon-\Vinbergb,G. — Linroth 
Cheminais, G. F. C. — Tersmeden 
Christiansson, G. A. — Drake at 

Hagelsrnm 
Christie, R. — Wrangel af Sauss 
Christofersen, S. — Lilliebjelke 
Chrysander, A. T. — von Porat 
Cimmerdabl, C. R. — Gyllenspetz 
Claréus, K. A. — von Diiben 
Clarbolm, P.O. — Treffenberg 
Clyde, II. S. — Ekenstéen 
Cuat lingius, J. A. — Kröningsvärd 
Cohén, A. — Roos af Hjelmsäter 
Collet, P. F. — von Geijer 
Colliander, G. — af Petersens 
Collin, C. — von Essen af Zellie 
Collin, E. — Gyllenram 
Corneliusson, K. It. — Stael von 

Holstein 
Costiander, T. W. — Haij 
von Cotzhausen, 11. G. O. E. — 

Baner 
Crona, H. B. C. — Rosenblad 
Cronholm, A. P. — Horn af 

Rantzien 
Cronstedt.G.B. — Palander af Vega 
Crow, A. L. — Barnekow 
Curman, A. L. — Rappe 
Curtelius, J. O. — Silfwerbrand 

Dahl, A. — Nordenadier 
Dahl, J. A. — Lagergréen EJ TILLHÖRANDE ADELN 1355 Dahlberg, P. 0. — Gyllenkrok 
- Dahlerus, C. G. — Stiernstedt 
Dahlerus, E.G. — Klingenstierua Dahlerus, J. E. — von Essen af 
\ Zellie 
[Dahlgren, 0. G. — Gyllenspetz 

Dahlgren. I. F. — Frölich 
: Dahlin, J. G. — Virgin 

Dahlquist,J. — Fock 
■Dahlqvist, C. — Ulfhielm 
, Dahlqvist, M. — Pereswetoff- 
• Morath 

Dahlstedt, H. N. K. — Mörneraf 
f Morlanda (Dahlström, E. T. — af Klinteberg 
'Dalborg, S. W. — Walkemlorlf 
[Dalström, H. — Skiöldebrand 
'. Danielson, V. A. — Akerhielni af 

Margrethelund 
Danielsson, C. L. — ■ Lagerhielm 
Danielsson, E. 1). — Akerhielni 

af Margrethelund 
Danielsson, L. M — von Olden- 

skjöld 
Decker, A. F. — Freidenfelt 
Derby, C. II. — Fleetwood 
Dickson, C. AV. — Mannerfelt 
Dickson, E. Q. R. — Lewenhaupt 
Dickson, O. C. AV. — Löwenhielm 
Dickson, R. — Sparre af Ilossvik 
Dickson. \V. — ltainilton 
Dieden, T. V. — von Wright 
Dielrichson, F. D. Ii. — Rosen- 
eran tz 
Ditzingcr, R. AV. — Silfverhielm 
von der Dollen. .1. — Waeht- 

meister af Björkö 
di Domizio, C. E. M. — Uggla 
Dovertie. L. G. — Nisbeth 
Draminsky, E. J. — Lilliestierna 
foreilick, O. S. — 1'osse 
pressel.A. D. — Thulstrup 
[Drews, C. H. C. A. — Wrangel Du Pasquier, E. F. — Dardel 
Dyrssen, G. — Fock 
Dyrssen, G. — von Otter 
Dyrssen. H. A. — Fock 
Dyrssen, P. J. J. — Fock 
Dyrssen, T. J. — af Dalström 
Dyrssen, AA r . — af Ugglas 

Eckerman, 1{. — Lilliestierna 
von Eckermann, E. A. — von 

Rosen 
von Eckstiidt, AV.L. II. A. V. — 

Sparre 
Edénsvärd, S. A. G. — Hummcr- 

hielm 
Fdgrcn. A. B. — von Qvanten 
Edgren,A.R. — Hjärne 
Edgren, G. F. — von Qvanten 
Edin, K. A. — Ribbing 
Edling, N. A. — Vult von Steijern 
Edman, A. E. R. — Söderhielm 
Edvall, E. L. — Danckwardt 
Egcrstriim, F. It. — Lagerbielke 
Egerström, K. A. — Löwenhielm 
von Eggers, t'. II. — Jägerskiöld 
Eggertz, A. E. — AVästfelt 
Egnell, C. A. V. — Hård af Se- 
gerstad 
Egnell,II. H. H. Hamilton 
Egnér.N. R. — Vult von Steijern 
Ehrling, C. O. A.— Gyllenhainmar 
Fhrnst. J. E. — von Mentzer 
Eigcnbrodt. AV. AV. — Rappe 
Fkdal, T. — Fock 
Ekebohm, O. F. Cronhiclm af 

Hakmige 
Ekelund, A. — Lillieliorn 
Ekelund, A. G. — Natt och Dag 
Ekelund, C. S. — von Malmborg 
Ekelöf, J. G. — von Hedenberg 
Fkermann, M. ti. N. — von Ge- 

gerfell 
Ekholl', D. E. C. — Leijonhufvud 35 1; ■ORTKCKN1NG OFVER l'KRSPN'FK Eklund, Å. F. — AkreJl 
Eklund, P. G. T. — von Utfall 
Ekman, A. — Klingspor 
Ekman, I. — Gripenberg 
Ekman, J. A. — Stierngranat 
Ekman, J. K. - Bergenstråhle 
Ekman, J. F. — Taube 
Ekman, K. J. — Stiernspetz 
Ekman, 0. J. — Åkerhielm af 

Margrethelund 
Ekman, T. S. — Sparre 
Ekroth,K. 0. N. — Hårleman 
Ekstedt, A. W. — Bildt 
Ekstedt, C. F. — Gyllenhanitnar 
Elfman, E. G. — Björnberg 
Elg, P. G. — Rennerfelt 
Elgérus, 1). F. J. — Wijnbladh 
Eliteson, E. — von Kraemer 
Eliot.T. 1). Wijnbladh 
Elliot, A. J. — Raab 
Elliot, A. K. — Spens 
Elliot, H.l. — Rudbeck 
Elliot, J. E. — Stråle af Ekna 
Ellis, E. — Cronhielm afHakunge 
Elingrén-Warberg. II. F. — .lägcr- 

horn af Storby 
Elmlund, A. G. — von llauswolff 
Elmlund,,!. — von Hauswolff 
Elowson, G. — Gyllenspctz 
Einmelin. N. A . F. — Påhlman 
Enderlein, E. K. — von Stapel- 

mohr 
Enell, A. E. V. R. — af Klinteberg 
Enell, C. Z. — Ekenstiema 
Encquist, A. .T. — Breitholtz 
Enequist. N.T. — Wulffcrona 
Eneroth, («. C. .T. — Lillieoreutz 
Engdahl.K. 1". — Stn.-I von Hol- 

steiu 
Engelbardt. L. — af Selnnidt 
Eugelke, N. — Nordencreutz 
Engeström, II. C — Breitheltz 
Englund, G. G. — Tigerbiehn Englund, N. J. H. — Mörner af 

Morlanda 
Engstedt, A. F. — vonWachenfeldt 
Engström, A. — Bäärnbielm 
ångström, A. — af Uhr 
Engström, A. L. J. — Sparre af 

Kossvik 
Engström, G. — Gyllenhaminar 
Engström, F. H. — Söderhielm 
Engström, H. R. — Söderhielm 
Engström,.!. — Belfrage 
Engström,J. A.L. — Hedenstierna 
Engström, O. — von Essen af 

Zellie 
Engström, O. A. — Dalman 
Erdmaun, N. A. F. — von*Schul- 

zeivheim 
Krdmann, T. L. — Sergel 
Ericbs, I. A. — von Porat 
Erickson, O. E. — von Krusen- 

stierna 
Ericson, A. G. — Nordonskjöld 
Ericsson, A. C. — Toll 
Ericsson, C. 11. — Löwcnbielni 
Ericsson,. C. E. — Walkendorff 
Ericsson, F. — Breitholtz 
Ericsson, G. A. — Hård af Se- 
gerstad 
Erikson, G. Ii. — Psilanderhielm 
Erikson, J. O. — Philp 
Eriksson, A. — Wijnbladh 
Eriksson, A. — Kjö.rnberg 
Eriksson, A. K. — Silfwerbrand 
Eriksson, C. K. — Schedviu 
Eriksson, E. A. — Olivecrona 
Eriksson, E. — Edelsvärd 
Eriksson, G. A. — De Laval 
Eriksson,.!. — Edelsvärd 
Eriksson, ,1. — Winblad von 

Walter 
Eriksson,.!. I'. — Edelsvärd 
Eriksson, N. O. — Taube 
Eriksson, O. — Stjernstolpc 
Krnberir, .1. I'. L. - liiben EJ TILLHÖRANDE ADELN 13.07 Taube 

• von Heiden- Ernberg, V. F. 
Es-Shershell, K 

stam 

Esmarch, K. L. — Stjernstedt 

Esseen,A. G.S. — DeLaval o 

.Essén, L. — Rosemjuist at Åkers- 
hult 

Essen, R. W. — von Post 

Essén, T. A. G. — Wachtmeistei 
af Jobannislius 

zu Eulenburg und llertefeld. P, 
P. A. C. 1!. — Sandels 

von Euler-Ohelpin, II. t:. A. S. — 
af Ugglas 

Ewerlöf, J. G. — Tham 

Kwert, A. F. — Uggla 

Ewert, W. T. — Uggla 

Fagergren, .T. A. B. — vonSchwe- 

rin 
Pagerlund, A. Ekströmer 
Fagerlund, 3. M. A. — Ekensteei 
Fahl, G. A. — von lleidcinan 
Fahlcrante, G. B. — Montgomerj Fick, E. F. L. — Schmiterlöw 
Fineman, CG. — af Geijerstam 
Kischer, A. F. — Danekwardt 
Fischerström, N. — Adelsköld 
Fiscberstrom, P. P. .T. W. — Ami- 

noff 
Fisher-Childe, I!. B. W. — Mont- 

gomery 
de Fitz James. E. A. S. — Lii- 

wenhielni 
Fjelhnan,.I.M. — Stjernblad 
Fleming, W. — Philp 
Flodman, G. F. — Tigerschiöld 
Floren, J. B. — von Kolteer 
Flygarson, K. W.F. — von Seluil- 

zenheim 
Folliu, A. G. — Lewenliaupt 
Follin, P. M.E. — Lilliehöök af 

Fårdala 
Forselius, A. IL — Gyllenoreute 
Forsgren, P. J. — Treffenherg 
Forslund, J. A. — Bergenstråble 
Forssell, F. — von Schantz 
Forssnian, H. O. F. — von Essen 

af Zellie 
Falilstedt, C. A. L. — Akerlnelm Forssman, R. A. — Adlercreutz if Margrethelund 
Fahlström. G. R. B. — Edelstam 
Falck, L. A. — Virgin 
Falk. A/N. — Åkerstein 
Falk, G. A. — Ankarcrona 
Falkman, L. C. H. — Tliani 
von Feilitzen. C. A. H. — Lager- 
fe 1 1 
von Feilitzen. G. 11. .T. — Stål- 
hammar 
von Feilitzen, C. O. E. — Rosen- 
crantz Francke, W. — von Setb 
Franzén, J. A. — Kruuse afVer- 

chou 
Franzén, O, H. G. afPurén 
Fredeli, J. T. — Ekenstierna 
Fredeli, O. — Uggla 
Freden, A. G. — von Post 
Fredriehsen, F. — Simmingsköld 
Fredriksson,.!. — Stenfelt 
Freundt-Waldau, M. — Fock 
Friberg. G. K. — Örnsköld 
Friek, F. A. — Aminoff von Feilitzen, E. — Kosencrantz Frick, F. ,L — Falkenberg af 

Felloms, I). W. Breitholtz Trystorp 

Fenger, C. — Rosenmiiller Friekhoeffer, E. H. C. P. — Mör- 

Fernholm, A. .1. — lliiirne ner af Morlanda 

Fernlund, G. A. O. — Ekströmer Frid,.l. — De Lava! 

Fernlund, II. — Ekströmer Fridlizius. P. A. — Rcbbinder 1358 FORTECKNING OFVKR PERSONER Friduer, \. ■ — von Strokirch 
Fries, L. L. — De Geer 
Fries, N. F. — Funck 
Fries, 0. F. — Funck 
Frisell, E. — Waeru 
Friseli, K. A. F. — Nauckhoff 
Frisk. K. M. A. — Eagerfelt 
Frisk, N. E. — von Diederichs 
Fritsch,C. W. E. — Du Itictz 
Frodell,G 11. Hård al Seger- 
stad 
Fromeli, F. L. — von Oelreich 
Fröberg, C — Stråle al' Ekna 
Fröding, H. F. — Pliilp 
Furst, T. — von Hedenberg 
Fägcrsten, A. — von Essen af 

Zellie 
Förtseh. C. G. A. — Kiben 

Gabrielsson, O. — Silfverhielm 
Gadd, C. — Stålhandske 
Gahn, H. J. F. — Silfverstolpe 
Gardtman, J. G. H. — Ridder- 

stedt 
Gartz, C. G. W. — von Schweriu 
Geijer, B. G. — Malmborg 
Geijer, K. W. — von lleijne 
Geijer, G. A. — Nordenfeldt 
Geijer, II. YV. — af Ekström 
Geijer, P. A. — Waeru 
Geisler, K. G. T. — Klinekowströni 
Gelertsen, O. II. — Virgin 
Genberg, O. — Belfrage 
Gentzschein, ('. R — Kuylen- 

stierna 
Gillgren, B. B. — Virgin 
Gjerling, K. .1. L. — Funck 
Glas, K. W. — Ulfhicl.n 
Gleerup, S. E. — Rosenerantz 
von Goeben, A. Q. II. \\ r . — Mör- 

uer af Morlanda 
von der Goltz, G. A. P. — Douglas 
Gottfriedz, ('.O. — Gyllenberg 
Gr af, L. — Belfrage Grafström, E. F. M. — von Arbin 
Graham, P. S. — Peyron 
lirabl, N. G. II. — Boy 
Grabn, C. O. A. — Ekenstierna 
Grabn, G. ' — Siiderhielm 
Granberg,.!. W. — Ulfsparre af 

Broxvik 
Grandin, G. W. — Granfelt 
(iraneli. A. — Carlheim-Gvllen- 

skold 
Granlund, A. T. — von Rosen 
(iranlund, V. G. — von Mentzer 
Granquist, C. A. — Gyllencreutz 
Gravenhorst-Lövenstierne, A. T.. 

J. A. — Ramel 
Groll, K. A. W. — Åkerbielm al 

Margrethelund 
Grewell, .1. J. A. — Mörner af 

Morlanda 
Grevilli,L. G. — Sandels 
Grevillius, G. A. J. — Starenflycbt 
von Greyerz, E. — Lilliestierna 
Grill, A. E. B. — Söderhiehn 
(irill, A. (i. — Eorichs 
Grill, C. E. — Reuterskiöld 
von der Groeben, 11. E. L.A. — 

Wacbtmeister af Johannishus 
Groeger. G. E. — Fleetwood 
(iroen, C. W. L. — Piper 
Groen, W. — von Scheven 
Gruen. II. — Oliveerona 
tirundberg, II. - Hiort af Orniis 
Grundqvist, A. E. — Wastfelt 
Grönberger. P. O. — Du Kietz 
Grönqvist, K. G. — af Klercker 
Grönvall, E. E. — Brakel 
Grönvall, J. G. — Fägerskiöld 
Grönwall, S. A. — Nisbeth 
Guichard, .1. P. — iMarcks von 

Wiirtemberg 
Guilletmot, O. A. — Kudbeck 
GuincUard, A. .1. J. — von Heland 
Guinness,G. W. — afSandeberg 
Gullstrand, A. — Breitholtz EJ TILLHÖRANDE ADELN 1359 Gunterberg, A. W. — De Laval 
Gurowski, M. D. B. — von Esseu 
Gussing, T. P. — Falkenberg af 

Bålby 
Gustafsson, A. E. — Schedvin 
Gustafsson, A. (!. — Granfeldt 

från Dal 
Gustafsson, S. — Mannercrautz 
Gustafsson, V. II. A. — Walken- 

dorff 
Gutenkunst, E. — Akerhielm af 

Margrethelund 
Gutbrie, AV. G. — Gyllenhammar 
Göransson, G. A. S. — Tham 
Göthlin, G. F. — Hiärne 

Hadding, C. — Du Uietz 
Hafström, C. B. — Påhlman 

Hagelberg,N.G. — lliort af Orniis 
Hagelberg, S. O. S. — Kuylen- 
stierna 
Hagelfeldt, A. G. — Lagergréen 
Ilagelin, J. AV. — Lilliestierna 
Hagelin, P. H. — Pfciff 
llagström, S. — Nauckhoff 
Halir,J. E. M. — Eleetwood 
Hall, K. A. T. — Ehrenström 
Hallberg, E. G. — Blanekenfjell 
Hallbäck, J. T. — Rosentwist 
Hallenborg, O. — Carlheim-Gyl- 

lensköld 
Hallgren, C. G. — ■ Rappe 
Hallman, J. R. M. — Hammar- 

hielm 
Hallström, P. H. A — Gyllenberg 
Hammar, G. J. — Silfverhielm 
Hammar, O. A. C. — Haij 
Hammar, S. — Hamilton 
Uammargren, C. O. — Ekenstéen 
Hammargren, N. — af Rolén 
Hammarlund, C. A. — Werden- Hamnström, K. P. E. 

af Morlanda ]\1 örner Ilannerz. A. A. — Ebreuborg 
Hanngrcn, P. — af Ekenstam 
Hanning, .1. A. S. — Tham 
Hanseli, B. — af Rolén 
Ilansen. ().-i;. — Borgenstierna 
Hanson, A. — 1'osenstråle 
Hansson, L. — Stjernspetz 
Hansson, O. W. — Giinther 
llarding, A. II. — Braunerhielm 
Hartelius, E. F. W. — vonStapel- 

mohr 
Hartman, L. Kruuse af Ver- 

cliou 
HasselrQt, CA. — 1'ereswetoll'- 

Morath 
Hasselrot, K.P.B. — Posse 
Hasselström, J. E. — Silfversparre 
Haumann — Gustafschöld 
Hawermanu, K. V. — af Klint 
Hay, B. — Bråkenhiehn 
Hay, S. — Kuylenstierna 
Hazelius, G. J. — Lilliehoök al' 

Gälared och Kolbäck 
Hazén, J. G. — Kuylenstierna 
Hedberg, C. J. — Franc. 
Hedberg, G. O. — Schedvin 
Hedberg,.!. A. — Taube 
Hedberg, T. - Belfrage 
Iledbom, K. J. — von Post 
Hedborg, S. — Björnberg 
Hedenberg, Gr. A. L. — Silfver- 

stolpe 
Hedenblad, P. II. — Gripenberg 
Hedengren, .T. — Lilliehoök af 

Fårdala 
Hedin, C. A. — Bagge af Berga 
Hedqvist, C. A. — Sehildt 
Hedrén, A. E. — Freidenfelt 
Hegardt, A. C. — von Koch 
Hcgardt, P. J. — Tamm 
Heilborn, A. F. F. — Rudbeek 
Heimer, A. K. A. — Ekenstierna 
Helin, D. Et. L. — Ridderstedt 
Hellberg, C. V. I. — Stråle af Ekna 13G0 FORTECKNING OFVER PERSONER Hellberg, I. — Conradi 

Hellberg, K. 0. W. — Hård al 

Segerstad 
Helleday, OF. — Gripenberg 
Hellenius, J.G. — Bruncrona 
Helliesen, H. M. — vonEhrenheim 
Hellsing,J.E. — von Stocken ström 
Hellstedt,C. E. L. — von Kru- 

senstjerna 
Helhaten, G. E. — Lilliesköld 
Hellstenius, A.A. T. — Skogman 
Hellström, F. R. — Tigerschiöld 
llellströin, J. — von Strokirch 
Hellström, T. G. — Klingspor 
Hemesse.W.A.N. — Bäfwerfeldt 
Henckel, C. J. F. — af Trolle 
Henneberg, C. W. A. R. — Gyllen- 
skepp 
Hennig, G. A. — von Bahr 
Henning, K. F. S. — Hamilton 
Henning, N. E. L. P. — Falken- 
berg af Bålby 
Hentzell, J. G. — Gyllenhaminar 
Uerlenius, A. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäck 
Herlitz, G. W. — af Klint 
Hernnaim, II. — Bergenstråhle 
Hernlund, C. A. W. — Hård af 

Segerstad 
Hertzman, G. A. — Wästfelt 
llesselgren, C. — Silfvcrstolpe 
Hesselgren, II. — Taube 
Hesselgren, H. E. W. — Almfelt 
llessehnan, B. I. — von Post 
Hessle, N. B. — Svinhufvud i 

W Östergötland 
Heurlin, O. II. — af Sillen 
Hcyman,K. A. — Fock 
von Heynitz, R. K. B. K. — 

Snoilsky 
Hildebränd, B. A. — Bergen- 
stråhle 
Hildebrand, C. IL - Gyllenkrok 
Hildebränd. K. — af Klintberg Hildebrand, K. E. — af Geijerstam 
Hilder, G. O. — Ankarcrona 
Hinton, H. — Montgomery 
Hjelm, A. L. - Illfhielm ' 
Hjelm. C.E.F. T. — af Klinteberg 
Hjelm, C. G. F. — von Koch 
Hjelm, C. O. E. — Rosencrantz 
Hjelm,.!. W. — Taube 
Hjelmgren, S. A. — Charpentier 
Hjelniqvist, B. P. A. — Kuylen- 

stierna 
Hjerner, K. E. A. — Palmcrantz 
Hjeronj mus, J.G. — Lilliestiema 
Hjertén, K. H. R. — von Gedda 
Hjertner, A. A. — Hallencreutz 
Hjertström, K. J. H. — Gyllen- 

hammar 
Hjort, C. G. — d'Orchimont 
Hofflander, C. O. P. — Tornér- 

hjelm 
Hollingworth, A. — Danckwardt- 

Lillieström 
Hollingworth, A. H. A. — Vult 

von Steijern 
Hollmin, N. G. — Paijkull 
Hellström, L. — Clementcoff 
Holm, F. . T. — Tham 
Holmberg, A. R. — Hårleman 
Holmberg, A. W. — Sparre af 

Rossvik 
Holmberg, E. G. — von Essen 
Holmberg, ,T. B. — Stjernblad 
Holmberg, O. — Björnberg 
Holmberg, P. E. — von Gegerfelt 
Holmertz, C. E.M. — Ehrenkrona 
Holmgren, A. — Falkenberg af 

Bålby 
Holmgren, A. F. — Tersmeden 
Holmgren, C. A. — Ekenstierna 
Holmgren, F. F. — von Koch 
Holmgren, H. G. A. — Stjemstedt 
Holmgren, J. — d'Albedyhll 
Holmgren, T. A. F. — af Klintberg 
Holmquist, E. (i. O. - Tamm EJ TILLHÖRANDE ADELN 1361 Holmqvist, C. J. — Fock 
Holmstedt, A. F. — Ekenatéen 
Holnistedt, J. "W. — Mannerstråle 
Holmstedt, M. W. — von Heijne 
Holmstedt, 0. M. — Bergen- 

åtrålile 
Holmström, S. 11. W. — Söder- 

hielm 
Holtermann, O.C.F. — von Rosen 
von llomeyer, C. F. L. — Löw en 
vonllomeyer, F. A. V. — vonTJnge 
Hopf,C. E. II. M. — Bergvon Linde 
von Horn, (J. A. — Hårleman 
von Horn, C. II. — Stiernswärd 
von Horn, E. 11. — Hamilton 
von Horn, (i. F. — Hallenborg 
von Horn, L. R. — Bohnstedt 
von Horn af Rantzien, F. I. — 

Clairfelt 
Horney, J. G. S. — Elirenborg 
Hossenlopp, R. — Lagerheim 
Hovey, 1. — Stålhandske 
Huber,0. — Lilliesköld 
Hullnian, J. G. G — Breitholtz 
Hiilphers, W. A. — af Uhr 
Hultgren,J. E. — Lagercrantz 
Hultin, A. — Nordenskiöld 
Hultin, I. A. — Hedenstierna 
Hultin, S. — von Schwerin 
Ilultkrantz. A. F. — vonEssen 
Hultkrantz, J. W. — Maule 
Hultman, J. A. R. — Uggla 
Hultman, P. A. — Gyllenoreutz 
Humlda, C.G.P. — Goes 
Huss,T. S. — afTrolle 
Håkansson, H. — Nordenadier 
Hägg, C. A. A. — Gyllenberg 
Häggander, B. M. — König 
Häggquist, A. — Nisbeth 
Häggström, O. — Edelsvärd 
Högberg, J. R. — vonHofsten 
Höglund, A. F. — Reuterskiöld 
Höglund, A. V. — Gyllcngalini 
Hörberg, N. J. — Hårleman 

86 Hörstadius, G. W. 
gerstad Hård al'Se- Ibsen, II. — Stålhandske 
Iggberg, E. — Didron 
Ingehnan, C. A. E. — Palmstierna 
Indebetou, G. T). — vonFieandl 
tndebetou, I. D. \V. — von Fieandt 
Iohnson,T.A. — Wrangcl afSauss 
von Trgens Berg, G. O. A. — Posse 
Irwin, C. — Barnekow 
l8berg,E.F. — Ulfsparre afBrox- 

vik 
Isoz, F.F.P. — Mörner af Mor- 
landa 
lsoz,J. G. A. — Gyllenram 
Ivar, C. A. — Påhlman 

Jacobson, A. V. — Reuterskiöld 
Jacobson, E. J. — Tham 
Jacobson, 11. E. — Gyllensvärd 
Jacobsson, A. F. — Taube 
Jancke, P. G. — Björkenstam 
Janson, C. 0. — von Schéele 
Janson, .1. F. — Törnebladli 
Janson, L. — Gyllensvärd 
Janzon, A. — Toll 
Janzon, A. YV. — Danckwardl 
Jenkins, J. II. — Taube 
Jensen. F. — Bäfverfeldt 
Jensen, M.AV. — Roos af Hjelm- 
säter 
Jentzen, C. II. — Bennet 
Jepson,T. — Du Kiel/. 
Jochman, K. A. — Uggla 
Johansson, A. — Gyllcngalini 
Johansson, A. A. E. — von Kocli 
Johansson, A. G. — Roos af Hjelm- 
säter 
Johansson, A. S. — Uggla 
Johansson, C. P. 0. — Walken- 

dorff 
Johansson, E. WalkeudorlT 

Johansson, E. A. — Rudebeek 1362 FORTECKNING OFVEK PERSOXKR Johansson, F. A. — Walkendorff 
Johansson. F. L. — Gyllensvärd 
Johansson, G. A. — Bongenhjelm 
Johansson, G. A. — Stiernspetz 
Johansson, G. V. — Silfwerbrand 
Johansson, J. — Carpelan 
.rohansson, J. K. — Ulfhielni 
Johansson, M. — Ullsax 
Johansson, N. G. — Kock 
Johnson, B. C. — NattoehDag 
Johnson, C. — Hallencreutz 
Johnson, J. P. — Bcrgenstråhle 
Johnsson, J. — Stenfelt 
Johnsson, J. — Khrenpohl 
von Johnstonc, U. — AdJerberg 
Johnzon, F. \V. — NauckhofI 
Jones. — Liljenstolpo 
Jonsson, A. — Virgin 
Jonsson, J.E. — Silfversparrc 
Jonsson, J. W, — Gripenberg 
Josefsson, C. A. R. — Walkendorff 
Josephsson, B. H. — Cederström 
Juberg, M. L. — Lagerfelt 
Juhlin.T. — Nisbeth 
Juhlin-Dannfelt, C. G. — Oldevig 
Jungrnarker, G G. L. — Påhlman 
Jungmarker, M. S. — Uggla 
Jungner, C. A. W. — Gripensvärd 
Jungstedt, C. A. H. — . Silfversvä rd 
Jäderlnnd,G.W.— Braunerhielm 
Jäderlund, K. A. — Lagerhcim 

Kahlmeter, T. — Löwenliielm 
Kaijscr, A. H. G. — Linroth 
Kaijser, G. A. — Liljenstolpe 
Kaldén,B.J. — Cederström 
Kaléu, T. W. — Nordencreutz 
Kallenberg, E. A. — Silfversvärd 
Kanvpf,C. J. A. — Tham 
Kant, G. F. — Wolffradt 
Karlgren, A. — al' Schniidt 
Karlsson, A. (t. - Franc 
Karlsson, C. A. — Hårleman 
Karlsson, E. AV. — GyUenhammar Karlsson, K. J. — Gyllengalmi 
Karlsson, 0. — De Laval 
Karsberg, S. Anckarsvärd 
Kellmodin.A. — Ulfsax 
Kempe. F. C. — Treffenberg 
Kemptf. F. — af Petcrsens 
Kennedy, J.(J. — Kalling 
Kennedy, J. T. — De Geer af 

Finspång 
Kernell, A. S. T. — Kruiise a! 

Verchou 
Kihlstedt, G — Ulfsparre af 

Broxvik 
Kilman, M. S. — af Sandeberg 
Kinberg. .1. ti. 11. — Hammar- 
skjöld 
Kindlnnd, I. B. — Gyllenram 
Kindstrand, J. A. — Philp 
Kinell,E. G. - Rudbeck 
Kinnander, 0. F. — Bergenstrålile 
von Kiöhling, K. O. .T. — af Sillen 
Kjederqvist, .1. 0. G. — Leijon- 

hufvud 
Kjellberg, C. O. — Svedenborg 
Kjellberg, G. J. E. — Belfrage 
Kjellberg, K E. O. — von Bahr 
Kjellin, K. B. J. — Drakenberg 
Kjellstedt, L. H. — Lilliestierna 
Kleberg, C. O. M. — Reuterskjöld 
Kleman, J. C. P. — Hierta 
Kling,J.A. — Fock 
Klint, A. II. — Duse 
Klintberg. C. T. — Oxenstierna 

af Fka och Lindö 
Knap, N.N. — Silfwerbrand 
Kniberg, A. II. — Raab 
Knoi-h, A. G. - af Trollc 
von Knorriug, A.W. — Klinekow- 

ström 
Koch, C. A. E. — Mannerstedt 
Koeh, J. Å.O. — Mannerstedt 
Kolberg, N. O. — Fleetwood 
Kollberg, M. af Sclimidt llén, O. I. (i\ EJ TILLHÖRANDE ADELN 1363 Kolniodin, J. A. — von Post 
Kolthoff, G. I. — Lind af Hageby 
Kommer, Ii. F. C. — Åkerhielm 

af Margrethelund 
Koraen, G. M. — Gripenstedt 
Kraak, A. A. T. — Schmiterlöw 
Kraft. I. N. — Odencrantz 
Kreiiger, A. F. — af Geijerstam 
Kreuger, J. G. — af Geijerstam 
Kreuger, N. E. — von Essen af 

Zellie 
Kreuger, O. L. — Sparre af Söf- 

deborg 
Kronlund, C. A. V. — von Hall 
Kronlund, G. A. E. — Åkerhielm 

af Blombacka 
Kronstrand, S. A. — Roos af 

Hjelmsäter 
Kronvall, S. F. K. Kruuse af 

Verchou 
Krook, A. J. Ii. — Rosenquist af 

Akershult 
Krouthén, C. B. — Brakel 
Kugelberg, A. W. — Cedcr- 

baum 
Kugelberg, B. — Virgin 
Kugelberg, C. — von Menteer 
Kugelberg, C. \V. A. — von Malm- 
borg 
Kugelberg, E. V. — von Post 
Kugelberg, J. O. — von Otter 
Kullgren, P. T?. — Örnsköld 
Kussner, K. — von Porat 
Kyhlberger, G. A. — Taube 
Kylberg, F. II. — Kruuse af Ver- 
chou 
Kylberg, G. H. — von Essen 
Källin, O. — Winblad von 

Walter 
Källman, J. J. — Winblad von 

Walter 
Kiillner, C. A. — Lagercrantz 
Kölder, J. R. — Äppelbon* Lagerborg, A. W. — Tigerhielm 

Lagerlöf, J. G. — Rappe 

von der Lancken, C. E. — Skytte 

af Sätra . 
Landegren, M. V. — Heijken- 

skjöld 
Landelius, C. J. — von Stapel- 

molir 
Landgraff, J. S. G. — Taube 
Laudin, E. G. — Gripenberg 
Landin, R. A. F. — von Sydow 
von Landwiist, K. U. L. — Creutz 
Lange, E. G. — Kalle 
Lange, G. O. — Vult von Steijern 
Lange, K. 11. — Lagercrantz 
Lange, L. J. — von Porat 
Larsén, G.A. — Gyllensvärd 
Larsson, A. — Wijnbladb 
Larsson, A. B. — ReuterfeM 
Larsson, A 11. — de Laval 
Larsson, C. J. — Uggla 
Larsson, J. E. - Elirenborg 
Larsson, L. A. — Danckwardt 
Larsson, L. A. — Ulfsax 
Larsson, M. — Werdenhon" 
Larsson, M. — Belfrage 
Larsson, N. — Jägerhorn af Stor- 

by 

Larsson, P. J. — von Scbantz 
Larsson, P. L. — Estenberg 
Larsson, S. — Gyllenhammar 
Laséen,G. — Fägerskiöld 
Laurens. .1. II. — Lagercrantz 
Laven. O. — Leijonmarek 
LelYler, II. von Bahr 
Lejdström, C. O. — Åkerhielm af 

Margrethelund 
Lejdström, J. K. — Hedenstiema 
Lemchen, J. C. — Didron 
Lennman, F. W. — von Heiilen- 

stam 
Lescmann, W. T. — Reenstiernn 
Let Ii, A. O. G. — af Klercker 1364 FÖRTECKNING OFVEK PERSONER Leth, F. J. — Klingenstierna 
Levy.F.M. - Nicroth 
Lewercntz, E. — Belfrage 
Lidbeck, G. H. — Sparre 
Lidberg, C. G. — Oxenstierna af 

Eka och Lindö 
Lidbäck, J. A. — Rosenblad 
Lidman, C. — Freidenfell 
Lidman, C. G. — Bergengren 
Lidström, A. E. — Gyllenberg 
Lieberatli, B. II. — ' Munck af 

Fulkila 
Liecke, C. L. — Rosentwisl 
Liedberg,C. M..I. t- d'Orchinion1 
Liedberg, P. O. — von Knorring 
Liedén, A. — von Heland 
Lilja, A. II. W. — Fock 
Lilja, S. A. — Sandels 
Liljebäck, J. G. — Taube 
Liljcqvist. K. F. — Winblad von 

Walter 
Lilljebjörn, C. A. K. — Söder- 

hielm 
Lilljeros, C. J. A. — Lagercrantz 
Lind, A. — Gvllenhaimnar 
Lind, F. A. — Schildt 
Lindahl, A. A. — Scliildl 
Lindbeck, C. A. — Nordenskiöld 
Lindbeck, II. J. — Lagergréen 
Lindbeck,,!. — Tamm 
Lindberg, G. — af Uhr 
Lindberg, ,1. E. — Treflenberg 
Lindberg, L. R. N. — Charpentier 
Lindberg, 1'. B. — Stårck 
Lindberg, 8. C. — Uggla 
Lindblad, G. E. — Lagercrantz 
Lindblom, C. O. — Gyllenkrok 
Lindbohm, I!. A — Kruuse af 

Verchou 
Lindby, J. S. — Ehrengranat 
Lindeberg, F. S.M. — Stjernspetz 
Lindeberg, J. H. — von Post 
Lindeblad, O, 0. — Frblich indegaard, \V. K 

Segerstad Hård af 
Bolten- nau, R. J. E. 1) 

stern 

inder, C. A. M. — Pfeiff 
inder, D. U.AV. — 1 * fe i tV 
inder, B. — Cederström 
indfors, A. O. — von Porat 
indgren, K. 0. — af Trolle 
indgren,,!. B. — Pfeiff 
indgren, J. G. — Bagge afSö- 

derby 

indgren, K. A. — Ekströmer 
indgren, 0. 1. — Falkenstedt 
indh, A. A. A. — Stenfelt 
indhagen, L. T. — Lagerberg 
indin-, G. A. — Sparre afRoss- 

vik 

indhé, C.J. II. — Tornérhielm 
indholm, C. P. E. — Du Rietz 
indholm, G. 0. — af Rolén 
indholm, K. J. — Lilliecrantz 
indman. J. F. — Du Rietz 
indqvist, C. G. — Rosenquist af 

Akersbult 

indqvist, J. — Ridderstad o 
indqvister, G. A. L. — Åker- < 

hielm af Blombacka 
indqvister, K. A. N. — Uggla 
iudroth, C. F. — Bergengren 
indskog, E. W. — Zengerlein 
indskog, J. L. — Gyllenhamnwr 
indstrdm. G. E. — Montgomerj 
indstrdin, C. J, — 1'osse 
indström, C. J. V. — Kuylen- lorn af sti(!rna 
indström, C. O. 

Åminne 

indström, G. — He Maré 
indström, G. A. — von Geger- 

fel t 

indström. P, K. — falkengren 
indström. \V. A. — d'Orchinionl EJ TIM.HORANDF. ADEI.N 365 Lindvall, A. V.G.— Reuterskiöld 1 

Lindvall, N.J. — Tigerschiöld I 

Lindwall, G. A. C. — afEkenstam I 

]/ing. A.J. — Simmingsköld I 
Ling. A. K. — Natt och Dag 

Linnarsson, A. N. — Nisbetli I 

Linnarsson, N. J. — Leijonfiyohl I 

Linnér, Gr. — Rydingsvärd I 

de Linsingen, A. — Horn af I 

Åminne 

Linton, V. E. — Örnsköld ' 
Litle,0. A. — Löwcnhielm 
Livijn, C. O. A. — Ridderborg 

Ljung, J. A. — Kruuse af Verchou ' 
Ljung, P. J. A. — von Ehrenheim 
Ljungberg, K. G. — Mannerstråle 

Ljungberg, L. — Anckarsvärd | 
Ljunggren, A. H. G. — Grubbe 

Ljunggren, A. J. — Rosencrantz j 

Ljunggren, C. T. — von Krusen- | 

stjerna 
Ljunggren, J. S. — G.yllensvärd 

Ljungqvist, T. E. — Ulfsparreaf j 

Broxvik j 

Ljungström, O. — Drakenberg j 

Lodell, E.P. — Spens I 

Lokrantz, C. W. — af Börneuiann j 

Looström, J. L. — Lillieliöök af ! 

Gälared och Kolbäck 1 

Lothigius, C. A. R. — von Malm- I 

borg 1 

Lothigius,W. — Hård af Segerstad 1 

Loven, F. A. — von Essen af 1 

Zellie 1 

Loven, L. F. — von Rosen I 

Loven, S. A. — Printzsköld I 

Lovéu, S. O. — von Koeh 1 

Liideman, II. 11. — Ankarcrona 1 

Lugner, A. — Ingelotz I 

Lund..!. F. — Wallenstråle I 
Lundberg, A. — lliimmerliiclm 

Lundberg. A. (1. A. — Psilander- I 

skjöld I iUiidberg, B, .T. — Charpentier 
auidberg, C. .1. T. Lagerberg 
.undberg, E. F. O. — Stedt 
jundberg, E. J. — von Schulzen- 

heim 
kindberg, J. O. — af Billbergh 
.undherg, K. A. — Ekströmer 
,undberg, K. A. W. — de Lava! 
iundberg, K. J. G. — Björnberg 
jundberg, O. V. — Kalling 
jimdberg, P. <>. — Akerhielm af 

Margrethelund 
.u nd berg, V. S. — Natt och Dag 
nindblad, B. O. L. — af Sande- 

befg 
kindblad, P. I >. — von Schulzen- 

lieim 
lUndbom, C. E, — Munck af Ful- 
kila 
.undborg, P. L. — af Ekenstam 
iUiiddahl, II. — Rosenmiiller 
.undeberg, F. F. — Tornérhielm 
mndeberg, G. A. — Söderhielm 
iUndén-Welden, S. II. — Rappe 
iundgren, A. — Wästfelt 
iUndgren, A. A. — af Trolle 
.undgren, C. A. L. — Grönhagen 
.undliolm, A. G. — Hiortaf Ornäs 
.undin, C. B. — von Stapelmohr 
jundin, I. A. G. — Linroth 
.lindmark, P.O. — Ulfliielm 
,undqvist, A. — Fock 
mndqvist, C. F. E. — Tersmeden 
.undqvist, L. (J. — Rosenborg 
»undström, A. F. — Crafoord 
.undströin, A. II. — von Essen 
iimdström, A.N. — von Reliausen 
jundström, C. (i. — llårleman 
iimdström, K. V. — Ribbing 
.iindwall. ,1. A. — von Hedenberg 
jiining, K K. K. N. — Silfver- 

lybeck, L. T. 0. — Uggla 
.ychou, N.G. — Gyllenberg 1366 FORTECKNING OFVF.R PF.RSONFR Lyon, H. T. — Ridderstolpe 
Lyon, T. — Possc af Säbj 
Lyth, P. G. — Gripénberg 
Larn, T. — von Heland 
Löfgren, B. W. — von Hall 
Löfgren, C. D. — Geete 
Löfgren, C. I. — Svinhufvud i 

Westergötland 
Löfgren, (>. \V. Akerlrielm al' 

Margrethelund 
Löfmark, C. G. — Nisbeth 
Löfstedt, 1'. R. — Borgenstierna 
Lönberg, R. I. — af Rchmidt 
Lönnberg, C. A. — Sahdels 
Lönnerberg, K. W. — Brändströin 
Löthman, 1'. — Wästfelt 
Löwenadler, A. Ti. — Lilliecreutz 
Löwenadler, U. M. Munck ;il 

Fulkila 
Lövenskiold, T. — Bergenstråhle 
Lövgren, N. — 1'osse af Säby 

Mac Carthy-More, S.T. — Lö- 

wenhielm 
Mackenzie, C. — Falkenberg af 

Trystorp 
Maekeprang, J. K. M. — af Klinte- 
berg 
MaecheL F. F. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäck 
Magni, G. — Flach 
Magnusson, P. M. — Du Rietz 
Malm, C. G. — iljärne 
Malm, J E. — von Krusenstjerna 
Malm, O. B. — Barnekow 
Malmberg, A. — Ridderbjelke 
Malmberg, K. — Danckwardt 
Malmberg, P. G. .1. — Ribbing 
Malmberg, P. .1. — Mörner af 

Morlanda 
Malmgren, F. — Lilliesköld 
Malmgren, .1. M. — Ulfsax 
Malmström, A. B. — Kuyten- 
stierna Malmström, A. V. — von Seger- 

Cell 
Mannerheini, C. A. L. — Norden- 
fel t. 
de Maré T C. A.L. — Staé'1 von 

Holstein 
de Maré, G. G. H. A. — Stai ; l vor, 

Holstein 
Mark, A. C. — Aminoff 
Mark, A. .1. — Uggla 
Mark, K. X. J. — von Geijer 
Markstedt, O. A. — Wästfelt 
Markstedt. W. - Fägerskiöld 
Martin. F. IL — af Ugglas 
Martin, J. A. S. — Kuvlenstierna 
Martin, K. G. IL — Brcitholtz 
Martin, T. — Barnekow 
Martineli, G. A. — Falkenberg 

af Trystorp 
Mason. K. S. — Lilliestierna 
Masreliez. A. A. — von Ernje- 

ström 
Masreliez, G. W. — von Porat 
Masreliez, K. V. — von Porat 
de Massai, F. G. A. — Cronhielm 

af Hakunge 
Mathesius. W. — af Ekström 
Matthiesen, M. G. — von Fieamlt 
Mattson, A. — Gyllenhammar 
Mattsson. A. (i. t. — Manner- 

stråle 
.Mattsson, E. G. — von Döbeln 
Meijer, J. Q. — Natt och Dag 
Meinertz, T. — af Sandeberg 
Meister, A. A. — Taube 
von Melen, A. E. L. — Armfelt 
Melén, C. K. — Raab 
Melin, J. S. — Svinhufvud i 

Westergötland 
Melin, K. A. — von Walden 
Mellbye, C. S. — Höökenberg 
Meurling, IL A. L. — Bennet 
Meyer, A. — Reutercrona 
Meyerson, A. — Pauli EJ TILLHÖRANDE ADELN 1867 Mielck, K. J. — Akerhiélm al 

Margrethelund 
Miles, E. A. — Montgoniery 
Miller,.!. — Montgomery 
Milles,T.F. V. — Rutensköld 
Stoberg, A. F. — Björnberg 
Moberg, B. E. P.G. — Charpenliei Moberg, C. E. 
Moberg, E. II. 

stad 
Moberg, II. 1, 
Moberg, I'. D. 
Moe.J. G.E. - 
Moe,U. N. — Silfverstolpe 
Hård af Seger- — ruiernstani 

— SilfYerskjÖld 

— Flacli 
Maule 

Molander, C. O. — Lagerheun 
Molander. .1. ■ — Reenstierna 
Molander, .I.F. — af Billbcrgh 
Molander, J. R. L — Walken- 

dorff 
Molér, C. 1. VV. — Rehbinder 
Molin, A.. T. — Roos af Hjelm- 

säter 
Molin, C. L. — Akerhiélm af 

Blombacka 
Molinie, A. R. — Printzensköld 
Moltke Huittcl.lt. A. \V. — Gyl- 
lenkrok 
Montelius, &. O. A. — Reuter- 

skjöld 
Montén, II. W. — Kuylensticma 
Morssing, G. I. — Olivecrona 
Morssing, P. G. — Lillieaköld 
Morthensen, L. J. M. — Anrep 
Moselius, C. A. — Klingspor 
Mossberg, J. — Giös 
Moström, F. A. — Malmerfelt 
Miiller, E. G. — Svinhufvud i 

Westergötland 
von Miinchhausen, J. F. A. O. — 

Cederström 
Miinter, F. R. C. — Ankarcrona 
Muntlie, C. 1). L VY. \V. — af 

Klinteber»' Miintzing, R. F. — Adlercreutz 

.Murray, A. W. — I, akerhiélm 
Murray, O. A. — Mannerfelt 
Murray, P. G. U. — Tanim 
Murray, VY. — Uggla 
Muus.L.T. — Crafoord 
Myrberg, C. O. — Lewenhaupt 
Myrberg, I. — Stjernspetz 
Måhlén, C. E. K. — Gyllenskepp 
.Månsson, S. — von Stockcuström 
Mårtensson, F. O. A. — l.illien- 

berg 
Mällström.G. YV. — Werdenhoff 
Möllenborg, C. G — Tigerseliiöld 
Möller, L.M. — Pauli 
Möller, T. — von Essen af Zellie 
Möllerberg, II. \V. T. — Mörncr 

af Morlanda Nannes, B. G. 

fe 1 1 
Nasos,B. — 

Naumann, G. 

Zellie 
Kelson, N. — 
Nelsson, N. - 
Nerman, C. A. 
Nerinan, E. K 

berg 
Netterberg, !•' 
Neuman, Ö. .). 
Nicati.A. — 
Niklasson, K. 
Nilsson, A. — 
Nilsson, A. — 
Nilsson, A L. 
Nilsson, A. W 
Nilsson, O. II. 
Nilsson, C. II. 
Nilsson, E. E. 
Nilsson,.]. — 
Nilsson,,!. A. 
Nilsson, K. - 
Nilsson, L. B. !T. P. L Mamicr- von Heidenstam 

— von Essen af 

Gyllenhammar 

- von Porat 

— Dahlfelt 

. II. — von Heden- 
Al. — von Olthoir 

— Zengerlein 
Tham 

P. A. — Uggla 
■ Bråkenkielm 

- Hiort af Ornäs 

— Hårleman 

. — von Schéele 

— af Ekenstam 

— Gyllensvärd 

E. E. — Ehrenborg 
Beijerhielm 

— Odencrantz 

- Lilliehorn 

— Lasrerbielke 1368 FORTECKNING OFVER PF.RSONER Nilsson, N. A. — Taube 
Nilsson, K. A. — Bergenstråhle 
Nilsson, N. lv — Borgenstierna 
Nilsson, N. P. — Uggla 
Nilsson, 1*. H. — Åkerhielm af 

Margrethelund 
Nilsson, S. A. — Rudebeck 
Nilsson- Wiesel, A. G. K. — La- 

gerheim 
Nissen, C. A. — Ladau 
Nissen, ,1. R. K. — Psilanderhielm 
Nisser, K. M. W. — de Laval 
Nitzén, G. E. — Tersmeden 
Noble, P. — von Heidenstam 
Norberg, C. A. N. — Murray 
Norberg, .T. O. G — Kappe 
Norbäck, P. A. — Freidenfelt 
Nordberg, L. IL lv — Belfrage 
Nordberg, N. K. W. — Fahne- 

liielm 
Norden, G. A. — Lilliestiema 
Nordenberg, L. J. A. — Lillie- 

sköld 
Nordenson, 11. Lagercrantz 
Nordfors, A. B. — Uggla 
Nordgren, G. G. — Rosentwist 
Nordgren, J. L. — Gyllenram 
Nordin, G. E. — Hård al' Seger- 
stad 
Nordin, P. F. E. — Anrep 
Nordqvist, E. A. — Taube 
Nordqvist, K. M. — Cräfoord 
Nordström, E. A. — von Olden- 

skjöld 
Nordström, F. G. I). — von Porat 
Nordström, II. — von Porat 
Nordström, L. A. — Stjernstedt 
Nordström, K. T. P. — vonSchantz 
Norelius, A. T. — Ulfhielin 
Norelius, F. W. — von Olden- 

skjöld 
Norelius, K. A. — Lagergréen 
Norell,*). A. — von Porat Norén, K. — af Sillen 
Norlander, C. A. H. — von Porat 
Norlin, J. A. 1!. — Silfversparre 
von Normann. A. E. Ii. — Nor- 
densvan' 
Norrby, J. P. — Gyllenhamniar 
Norrman, A. F. — Lannerstierna 
Norrman, H. J. — Lilliesköld 
Norström, C. Pi. — Lagergréen 
Norströin, W. — von Essen 
Nyberg, G. — von Krusenstjern» 
Nyberg, K. A. — Stjemcreutz 
Nyblad, G. C. — Wrede af Ellmi 
Nyblom, S. 11. — Ealkengren 
Nyländer, A. R. — Stjernspetz 
Nyländer, E. S. — von Post 
Nyländer, K. U. — von t'ost 
Nylén, O. - Rosensvärd 
Nyman, I. C. M — Bäärnhielm 
Nyinansson, E. J. — Gyllenram 
Nyquist. .T. L — Fock 
Nyqvist, J. I. — Goes 
Nyström, A. G. — Appelbom 
Nystriim, Ii. G. — af Ekenstam 
Nyström, G. L. H. — Skjölde- 

brand 
Nyström, M. A. — Ihre 
Nyström, O. F. — (iyllenspetz 

Odelberg, A. T. — Croneborg 
Odelberg, A. W. — Mannerfelt 

Odelberg, C. A. — Ammilon 
0'Donnel, C. — Adelsköld 
Ohlsén,R. — Gyllenram 
Oblson, G. G. — Mannerstråle 
Ohlsson, A. A. AV. YV. — Bruee 
Ohlsson, J. A. — Björnberg 
Öländer, J. — von Gegerfelt 
Oldberg, G. A. — Tornérhielm 
Oldenburg, E. — Ulfsax 
Oléen, B. — Rosencrantz 
01in,G. A. — Wernstedt 
Olin. C. A. O. — von Diiben 
Olin, O. G. — Rosentwist EJ TILLHÖRANDE ADELN .309 Olofsson, C. A. — Bäämhielm 
Olofsson, V. A. — von Hedenberg 
Olrog, C. K. — Tersmeden 
Olson, F. E. — von Wachenfeldt 
Olsson, K. O. — Giinther 
Olsson, F.W. — Stålhandske 
Olsson, G. — Ulfsparre afBrox- 

vik 
Olsson, .T. A. — Stålhandske 
Olsson, O. K. — von Wachenfeldt 
Olsson, O. • I. — Haij 
Olsson, O. W. Taube 
Opperman, A. F. — Ekströmer 
Opperman, E. L. — Ekströmer 
Orbe, F. — Örnskiöld 
Osshahr, R. E. — Reuterswärd 
Österman, O. F. — Skytte af 

Siitra 
d'Otrante, C. L. — Douglas 
Otterström, F. N. — von Mentzer 
Ottosson, V.F. — Ridderbjclke 
Owen, J. — Belfrage 

Pahl,C. N.J. — Gripenstedi 
Palm, A. A. E. — Nordenfeldt 
Palm, CG. FalkenbergafTrys- 

torp 
Palm, C. H. — Stuart 
Palm, C. M. — de Laval 
Palm, G. 11. — Rainsay 
Palme, C. A. — Uggla 
Palmer, J.E. — Mörner 
Palmgren, F. J. — Belfrage 
Palmgren, F. W. — Odencrantz 

almgren, G. Reuterskjöld 
Paterson. C. — Seton 
Paul, O. A. — Bagge af Berga 
von Pawclsz, R. — Waclitmeister 

af Björkö 
Peacey, W. H. — Seton 
Pehrsson, P. — tlierta 
Pentland, C. A. — Falkenberg af 

Trystorp 
de Perre, U. — Coyet Personne, J. W. — von Knorring 
Persson, A. — Stenfelt 
Persson, F. O. — L-agergréen 
Petersén, H.,1. A. — Crafoord 
Petcrsen.T. L. — Treffenberg 
Peterson, B. K. — Psilander- 

skjöld 
Peterson, C. J. — Lagergréen 
Petersson, A. M. — Silfversparre 
Petersson, K. G. II. — Löwenborg 
Petersson, F. K. L. — von Köhler 
Petersson, P. A. — Reuterswärd 
Petre. F.T. — Mörner 
Petrelli, D.T.J. — Bketrä 
Pettersson, (i. A. — Gyllonham- 

Pettersson, .1. — Edclsvärd 
Pettersson,.!. — Kuylenstierna 
Pettersson, J. G. — Thulstrup 

Pettersson, .1. G. L — Stiern- 

spetz 
Pettersson. M. A. — von Essen 
Pettersson, M. L. — Reuterswärd 
Pettersson. O. F. — Schildt 
Philipson, c. J. 0. de Maré 
Pililgren, .1. T. — von Heden- 
berg 
Pilo, 11. B. — .Montgomery 
Planek, II. K. M. — Mannerfelt 
von Plåten, 0. F. — Rosenerantz 
von Plåten, P. B. — Ankarcrona 
von Plåten, P. L. — Ehrenborg 
vou Plåten, R. P. — Sparre 
Pleijel, O. G. — von Post 
Poignant, P. G. E. — von Bngc- 

ström 
Poijes, R. A. K. — MalmerfeK 
von Preen, .1. F. A. — Tham 
Printz, L. — Uggla 
Pripp, C. II. — Brauner 
Prozor, M. — Bonde af Björnö 
Puke, C. A. — Leijonliielm 
Pählson,S. E. — Montgomery 1370 FÖRTECKNING OFVF.R PERSONER Quensel, J. H. — von Mentzer 
Uvarnström, .T. Hård iif Seg» Rabe, 1*. It. — Jennings 
Rastad, A. C. — Stjernstedt 
Ramsay, A. W. — Thairi 
Ramström, C. A. — af Klinteberg 
Rask,?. O. — Lilliebjelke 
Rasmusen, C. \V. — Liljencrantz 
Rasmussen, H. I'. — Rosencrantz 
Regnell, O. G. — Påhlman 
l!eicli,H. — Lagercrantz 
Reichenberg, II. A. — Roos al' 

lljelmsäter 
Reichenberg.N.K. It. — Klingspor 
Retzius, M. G. — Hierta 
Rezelius, .1. — Leijonhufvud 
Rhedin, M. AV. — von Mentzer 
Rhodin, J. H. A. — Lilliecreutz 
Rhodin, S. — Svinhufvud i AVes- 

tergötland 
Ribom, N. F. — Taube 
Richert, J. G. — af BiHbergh 
Richter, S. — Crafoord 
Rietz.N. B. E. — Rappe 
Rignell, A.E. — Maule 
Rignell, H. A. — Pock 
Ringberg, T. E. — Raab 
Rinnian, E. B. — von Essen 
Rinman, L. E. — Tliam 
Rinman, V. J. — Storckenfeldl 
Risberg, P. — De Geer af Fin- 
spång 
Rise, K. V. — Danckwardt 
Robbert, J. J. A. — Bclfrage 
Robertson, E. H. ti. — Wirsén 
Robsahm, C. G. E. — Björnberg 
Kobsahm, C. U. T. — von Sydow 
Robsahm, H. J. C. A. — de Lava! 
Roempke, L. M. — Kruuse al 

Verchou 
Rogh, J. — Fåhraus 
Rohde, A. E. — Odencrantz Rohde, M. F. — von Mentzer 
Rohrbaeh, H..I. — von Post 
Roinberg, K. A. — af Schmidt 
de Ron, J. F. — Lagergréen 
Roos, A. II. • — Sjöcrona 
Roos, A. T. — Olivecrona 
Roos, A. AV. — Nordenfalk 
Roos, C. .1. A. — Sjöcrona 
Roos.J.P.L. — af Schmidt 
Ros, G. E. — Reuterswärd 
Rosén, K. D. P. — Rosencrantz 
Rosenbaum, L. - - af Ekström 
Rosenberg, C. J. E. — Adlerslam 
Rosenling, J. E. — Svedenborg 
Rosenwrn-Lehn, F. AI. — Bonde 

af Björnö 
Roslin,' C. E. — ölfhielm 
Rosvall, L. IT. — Ekenstierna 
Roth, C. R. E. — von Knorring 
von Rothstein, E. E. — von Knor- 
ring 
Roug, N. — Xieroth 
Rudberg,S. — Fock 
Rudelius, A. T. — von Krusen- 

stjerna 
Rudelius, C. — Silfversparre 
Kudling, A. E. — Breitholtz 
von Rudnicki, S. — Raab 
Rimberg, J. A. — Braunerhielm 
Rundgren, I'. A. — Alaule 
Rundqvist, V. A. — Klingspor 
Rundström,.!. S. — Creutz 
Rusak,.T. — af Harmens 
Ruutli, 11. — Lilliecrona 
Ryberg, C. — Kruuse af Verchou 
Rydberg, M. R. — Toll 
Ryde,J. A. — Rosentwist Rydgren, 


C. M. 


Malii 


er le It 


Rydin, A 


II. — 


Roos 


af lljelm- 


säter 
Rydin, K 


R. — 


Stråle 


af Ekna 


Rydin, S. 


II. T. 


- Spä 


•re 


Ryding, B. T. G. 


— af 


Petersens 


Rydströn 


, 1 1 . K 


— vo 


i Post R[ TILLHÖRANDE ADF.I.N 1371 Rylén, E. E. — Charpentier 
Ryman, F. V. A. — Lilliecreutz 
Ryman, F. V. G. — Leijonhufvui Rådström, C. J. 
Itötterberg, K. Pahnehielui 
Lilliebjelkc Sahlin, C. Y. — Lilliehöök af 
Gälared och Kolbäck 

Sahlin, . T. L. — Walkendorfl' 
S:t Cyr, K. P. — von Unge 
Sal an de r, N. — Söderhielm 
Salén, E. — af Klintberg 
Salin, K. B. — Drakenberg 
Salmén, K. — Blanckenfjell 
. Sandahl, J. R. — Belfrage 
Sandahl, J. W. — Stjernspetz 
Sandberg, A. R. — Hiort af Or- 

näs 
Sandberg, C. A. — Fock 
Sandberg, F. — von Essen 
Sandberg, H. T. — Elgenstierna 
Sandberg, J. E. — af Rolén 
Sandberg, K. E. — Lagerheim 
Sandberg, V. — Adelsköld 
Sander, A. — von Moltzer 
Sandler,.!. A. — Wästfelt 
I Sandström, C. E. — Appelboin 
[ Sandström, E. T. — l)u Rietz 
'. Sandström, (i. A. — Bråken- 

hielm 
i Sandström, N. A. R. — Bråken- 

ihielm 
Sandström, P. A. - Belfrage 
Sandwall, F. O. — Påhlnian 
! Sanne, G. T. — Bildt 
Saxelin, F. O. — von Diederichs 
Schale, 0. II. — Leubusen 
Scliard, L. F. S. - Börtzcll 
Schedvin, K. W. — Ehrenpohl 
Schenholm, E. — Belfrage 
Schenström, C. G. — von Fieandt 
Schiller, H. A. — Wästfelt 
von Sehlieffen, A. S. — STenbock von Öcblitz-Görtz-Wrisberg, W. 
K.W. E.B. — Sparre af Söfde- 
borg 

Schlytern, C. H. Grönhagen 
\ nu Schmettau, B. G. A. — Wacht- 

nieister af Björkö 
Schneider, II. — Fägerskjöld 
Sehneidler. .1. C. — Cronbielm al' 

Haknnge 
Scbolander, C. T — Bråkenhielm 
Scliolander, S. — von Bahr 
Schotte, G. Y. — Drake af Ha- 

gelsrmu 
Schough, .T. O. — von Diederichs 
vonSchoultz, E. G. W.A.— Thani 
Schram, E. II. — Biiäinliielm 
Schreiber, .). (i. — von Hall 
Schreiber, S. E. — llånl af Seger- 
stad 
Schuberth, J. N. O. — Gripensvärd 
Schullerqvist, F. W. — Danck- 

wardt-Lillieström 
Schult, F. E. — Tersmeden 
Srhulthess, P. F. — Ahlströmer 
von Schultz, C. C. T. A. — von 

Essen af Zellie 
Schultz, C. D. D. V. V. W. — af 

Wetterstedt 
Schultz, L. II. — Schurer von 

Waldheim 
Schultz, P. R. — Bergenstråhle 
Schultzberg, G. E. — Creutz 
Schwan, K. A. — Tham 
vonSchwarzenfeld.B. K. — Maule 
Schönbeck, II. — Ridderborg 
von Schönberg, CO. VY. — Lager- 
berg 
Scliönmeyr, A. C. — Braunerhielm 
Sedeiholm, E. M. — Rlingen- 

sticrna 
Sederholm, G. R. — Wachtineister 

af Johannishus 
von Segehaden, D. A. B. — Sjö- 
er o na 1372 FÖRTECKNING OFVER PERSONER Segerberg, I E. — Reutcrfell 
Segerdahl, 0. G. F. - - Sparre 

Selldén, 1'. A. II. — \ Ottcr 

Sellergren, G. A. — Hallencreutz 
Sellgren, E. T. A. — Posse 
Setterblad, A. 0. — Reuterswärd 
Settergren. V. H. — Bergengren 
Shairp, N. \V. — von Hedenberg 
Sibclius,J. C. .T. — Järnefell 
Sidenbladh, 1'. E. — Adelsvärd 
sidenius, B. — Silfverhielm 
Siedberg, L. L — Bergengren 
Sieurin, S. J. I. — von Mentzer 
Sillen, II. F. — Stiernspctz 
Silow,C. C.A. — Wästfch 
Silvén, .(..1. — Lilliecrona 
gimon, M. J. — Liljensparre 
Simonsson, .1. — von Brömssen 
Sinander, C..T. N. — Gyllenham- 

mar 
Sivertz, G. A. L. — von Köbler 
Siwers, C. A. — Fock 
Sjöberg, C. ,T. — Natt och Dag 
Sjöberg, .T. A. — Silfversparre 
Sjöberg, 1'. II. — SkytteafSätra 
Sjögreen, A. G. A. — af Buren 
Sjögreen, C. A. 1'. A. — Ceder- 

schiöld 
Sjögreen, C. W. — Hammarskjöld 
Sjögren, C. .1. — von Bngeström 
Sjögren, K. A. L. — Stålhandske 
Sjöholm, A. M. t'. — WerdenholV 
Sjöholm, B. — af Klercker 
Sjöholm, G. E. — Anrep 
Sjöholm, L. A. — Hermelin 
Sjöman, O. G. G. — von Brömssen 
Sjöqvist,.I.A. — von Hermansson 
Sjöstrand, E. F. — Björnberg 
Sjövall, P. G. E. — Freidenfelt 
Skelton, J.W. — Gyllenhammar 
Skipwith, P. A. — von Rosen 
Skogström, E. — Gyllensvärd 
Skolleborg, C. J. — Gyllensvärd 
Skoog,M.— Carlheim-Gylleuskörd Skärman, E. M. K. — Svedenborg 
Sköldberg, K — Breitholtz 
Smedmark, II. G. L. Ijeijon- 

marck 
Sohlberg, K'. II. — von Unge 
Solfcldt, C. I'. — Freidenfelt 
Sontag, W. A. — Barnekow 
Spångberg, J. — Bruce 
S tade ner, N. s. — af Klinteberg 
Stahre, N. A. — Silfverskjöld 
Stahre, II. — Bildt 
Stanzén, O. T. W. — Söderhielm 
Starbäck, J. — Aminoff 
von und zuni Stein, II. S. — Ro- 

sentwist 
Steinwall, M. L. — Beijerhielni 
Stenbeck, (i. R. — Drake af 11a- 

gelsrum 
Stenberg, I. .1. K. (i. — Hård af 

Segerstad 
Stendahl, A. P. — Wolffradl 
Stenfelt, K A. R. — von Döbeln 
Stenholm, A. E. — Silfverswärd 
Stenmark, .T. — Ehrenström 
Stenquist, J. U. G. — von Sehéele 
sicrky.c.n. — Tham 
Sterner, A. I. — Lewenhaupt 
Stigman, A. O. — von Qvanten 
Stjernberg, 1'. 11. — Hiärne 
Stockenberg,.!. A. — Lilliecreutz 
Storck, C. A. — Tham 
Störde, F. II. — .Fägersköld 
Stousland, (i. B. — Akerhielni af 

Margrethelund 
Strandberg, A. G.— von Wachen- 

IV hl t 
Strandberg, A. V. — Maule 
SI randberg, F. A. — Walkendorff 
Strandmark, <J. A. — Stenfelt 
Strindberg, C. O. F. — Skjölde- 

brand 
Strindberg, E. — Skjöldebrand 
Strindberg..!. 0. — Skjöldebrand EJ TILLHÖRANDE ADELN 137;; Strindberg. S. — Skjöldebrand 
Ström, A. S. — BrattaflTöglunda 
Ström, P, A. — Crafoord 
Strömberg, A. II. T. — Mörner 
Strömbäck, K. L. — Walkendorff 
Strömqvist, I. V. C. — Mörner al' 

Morlanda 
Stul.,A. — Ulfsax 
Ståhl, <i.ll. E.— Bonde af Björnö 
Stiih le, A. P. — Fock 
Ståhle, L. V. — Stålhammar 
Ståltors, B. G. L. — Hammar- 
skjöld 
Stålfors, M. II. — Lagercrantz 
Stålström, O. N. — von Köhler 
Sundbeck, C. — Wachtmeister af 

Johannishus 
Sundbergh,O.W. — Bergenstråhle 
Sundblad, A. — von Seth 
Sundel,S. 11. — Börtzell 
Sundelin, M. s. — Ehrenstråhle 
Sundholm, A. K. — Tigerschiöld 
Sundholm, O. T. — Schiirer von 

VValdheim 
Sundin, C. II. T. — Bergenstråhle 
Sandin, II. K. — Bäärnhiclm 
Sundin, N. C. G. Ridderborg 
Sundin, O. P. — Gyllenhammar 
Sundin, 11. A. — Sparre af Söfde- 

borg 
Sundin, S. B. — Wernstedt 
Sundstedt, N. R. — Wulffcrona 
Sundström, P. A. — Ankarcrona 
Sundvison, 1'. — von Wachén- 

feldt 
Sutthoff, .1. C. — Skogman 
Svan, B. O. A. — Simmingsköld 
Svanbeck, P. — Creatz 
Swanström, P. E. — Gyllenhaal 
Swartling, R. M. — von Hofsten 
Swartz, C. E. — Tamm 
Sved, E. — Winblad von Walter 
Svedberg, O. . I. — von Konow 
Svcdclius, C. — von Henne Swedlund, N. G. — Reuterskjöld 
Svedman, E. — von Waehenfeldt 
Swedman, J. E. — Silfverlåås 
Svenander, J. C. — Adlerbielke 
Svenson, C: — Natt och Dag 
Svenson, K. A. — Kruuse af 

Verchou 
Svenson, S. — Ulfsax 
Svensson, A. — Björnberg 
Svensson, C. A. — af Sillen 
Svensson, C. M. — Rappe 
Svensson. F. — Taube 
Svensson, 11. K. IL — Uggla 
Svensson, J. — Belfrage 
Svensson. ,1. A. — Lilliestierna 
Svensson. K. R. — von Walden 
Svensson, s. I. — Stålhandske 
Sverdrup, G. F. W. — Brauner- 

hielm 
von Sydow. C. O. A. — Mörner af 

Morlanda 
von Sydow, 1). P.N. — Grönhagen 
von Sydow, E. !•'. N. — Charpenticr 
von Sydow, J. L. — Sparre 
von Sydow, K. A.— af Sandeberg 
von Sydow, L M. K. II. — Nor- 

denfeldt 
von Sydow, N. A. — Stai ; l von 

Uolstein 
Syk, 1. G. A. — Du Rielz 
Sylvan. C. A. — Lindersköld 
Sylvan, C. R. — Bråkenhiehn 
Sylvan, V r . L. — Grönhagen 
Synnerholm,C.J.B. — von Köhler 
Sädbom, ,1. A. — .Mörner al' .Mor- 
landa 
Säflund, S. G. — von Walden 
Sällström, J. — Taube 
Särén, A. — Svedenborg 
Söderbaum, G. E. — Lagercrantz 
Söderberg, A. G. — Stael von 

Uolstein 
Söderberg, C. CJ. S. — Kruuse al' 

Verchou 1374 •ORTKCKNING OFVKR PKRSONI.K Söderberg, .1. A. E. — Gripenberg 
Söderborg, B. — Mannerstråle 
Söderholm. C. S. — af Ekenstam 
Söderholm,. L E. — Schildt 
Söderholm, O. — Bergenstråhle 
Söderqvist, 0. E. — von Köhler 
Söderqvist, L. O. C. — Gyllenkrok 
Södersten, K. O. S. — Creutz 
Sörensen, E. E. — (Jarleson 
Sörensen, N. G. — al' Ugglas 
Sörensen, O. T. — Gyllenram 

Tauvon, C. E. 1. — Kanisay 
Teden, W. F. — Taube 
Tegnér, E. C. — Munck af Rosen- 

schöld 
Tcngborg, ,1. — Borg von Linde 
Tengstrand, J. E. A. — Ehrenborg 
Ternstedt, G. T. — Heenstierna 
Ternström, C. A. G. — af Eken- 
stam 
Thalén, A. R. — Söderhielm 
Thalén, FA. — Lagerbielke 
Thams, B. B. — Sparre 
Thavenius, F. K. — Fitinghoff 
Théel, E. F. — von Gedda 
Théel, .1. G. — Nauekhoff 
Thel,F. G. — von Walden 
Thelin. A. — Carlkeim-Gyllen- 

sköld 
Thiel, R. — Stjernstedt 
Thollander, A. F. — Leijonmarck 
Thollander, II. A. — Pcreswetoff- 

Morath 
Thomas, II. — Horn af Rautzien 
Thomas, W. W, — Törnebladh 
Thomasson, G. A. — Winblad 

von "Walter 
Thordeman, S. J. J. — von Kru- 

senstjerna 
Thorén, G. M. — Hård af Segerstad 
Thorén, S. II. — Hamilton 
Thornqvist, L. — von Unge 
Thorpe, L. S. — Liljencrantz Thorsell, J. F. — Falkenberg af 

Bålby 
Thorsén, J. O. — Silfverlåås 
Thunberg, K ; R. — Gyllenram 
Thunwall, P. G. — af Roldn 
Thurnberg, A. — Lagerberg 
Tillberg, F. H. — Fock 
Tillberg, I. B. — Carleson 
Ting vall. A. K. — af Eken stam 
Tisell, S.G. — Gyllenkrok 
Tisell.S. G.M. — Lagerfelt 
Tjernberg, B. A. — Gyllencreutz 
Tollet. G. A. — Fitinghoff 
Tolleus.ll. A. — Roos af Hjelm- 
säter 
Tondén, A. F. — Gyllengahm 
Torbiörnsson, G. — Ehrenströni 
Torren, O. E. — Malmerfelt 
Tottie. F. R. — Mannerstråle 
Tottie,M. F. — Danckwardt- 

Lillieström 
Trahn, C. F. — Kappe 
Tranchell, C. II. — Ankarcrona 
Treschow, J. A. — Reuterskiöld 
vonTrenberg, L. M. F. F. X. F. — 

Bildt 
Troili, E. U. P. — Zacco 
Troili, G. K. — Löwenhiehn 
Troili, O. — af Robson 
Troili, U.J. — AVärnhielm 
Troilius, T. S. II. — Nordenskiöld 
Trotz, C. O. — Löwen 
Trygger, O. V. S. — Reuterswärd 
Trägård, I. E. — af Wetterstedt 
Tunelius, M. C. G. — afSchmidt 
Tunelli, A. A. — Sodenstierna 
Turesson, T. — Ekenstierna 
Tydén, A. E. — Mörner af Mor- 
landa 
Tydén, C. AV. — vonSehulzenheini 
Tägtström, N. B. — von Heden- 
berg 
Törnå, C. F. — Reuterswärd EJ TILLHÖRANDE ADF.I.N Uddenberg, A. II. — Uggla 
[Tddgreu, C. A. — Tigerschiöld 
Uddin,A. P. K. — af Klint 
Ullgron.J.D. — Frölich 
Ullgrcn, R. — Silfverhielm 
Ullman,. J. G. — Carlheim-Gyllen- 

sköld 
Ullman, M. T. — Kuylenstierna 
Ulrich,E.O. — von Axelson 
Unander, W. A. — Crusebjörn 
Uppring, M.F. — Possc af Säby 

Valther, V. E. — af Robson 
Varenius, C. E. — Lagercrantz 
von Vcgesack, A. — afSegerström 
von Vegesack, T . — Bosse 
de Verdier, A. L. O. — Steucli 
V.estberg, A. E. — Montgomery 
Vesterluud, P. O. — Gyllenspetz 
Vicander, J. — von Matera 
Vimmerstedt,K.A.R. — von I'ost 
Viotti, J.D. — MöraerafMorlanda 
Virgin, T. Y. Wachtmeistcr] 
Vogel,C.A. — Svinhufvud i 

Westergötland 
van Voorhees, C. — Ekonsteen VValberg, M. H. — Drakenberg 
Waldén, N. J. — Bosse 
Waldenström, F. — von Heden- 
berg 
Wall. C. W. A. — Wästfelt 
Wallander, F. O. — Kjerrulf von 

Wolffen 
Wallberg, 0. J. — Ehrengranat 
Walldin, A. — Vult von Steijern 
Wallenberg, A. F. — Lilliehöök 

af Fårdala 
VVallenberg, G. O. — Adelsköld 
Wallenius, B. O.— Hammarskjöld 
Wallenqvist, C. A. — Wästfelt 
Wallensteen. ,1. A. — vonStedingk 
Wallerstedt, P. G. K. — Jennings 
Wallerstedt, II. M. — Murray 
Wallin,A. — Ekenstierna 
Wallin, E.A.L. — Danckwardl 
Wallis, A. B. — Rosenblad 
Wallis, C. — Virgin 
Wallnian, C. K — von Sehéele 
Wallner, .1. .T. — Kunckel 
Wallqvist, A. L. — von Strokirch 
Warberg, G. A. C. — Lagercrantz 
Warberg, J. A. A. C. — afPeter- Waenerlund, II. E. — Bråken- 

hielm 

■ Wsern, A. W. — Malmborg 
Wiern, O. — (iyllenhamniar 
Wahlberg, Cl.'— Virgin 
Wahlberg, E. G. - von Diiben 
Wahlberg, II. W. — Lutkeman 
Walilin, C. M. — von Schoting 
W alilin, N. A. — o Adlerstam 

j Wahlstedt, A. — Akerhielm af 

Blombacka 
Wahlstedt, A. J. G. — Reeustierna 
Wahlstedt, K. M. — Bergengren 
Wahlström, A. G. O. — Stjernspetz 
Wahlström, F. 8. — Kuylenstierna 
Wahlström, .1. E. — Hammar- 
skjöld Warlield, W. — Mörner af Mor- 
landa 
Warholm,D. R. — Odehcrantz 
Warlow, W. — Lilliesköld 
Watz. J. — Nauckhoff 
von Wedel, C.I.L. — Ilamilton 
Weibull, K. K. — Lilliehöök af 

Gälared och Eolbäck 
Weibull, L. U. A. — af Petersens 
Weibull, N.R. M. — Breitholtz 
Weibull, R.1T.A. — Ribbing 
Weijber, 1). E. F. N. — Klingspor 
Weijdling, U. P. O. — Silfver- 

sparre 
Weinberg, A. F. — Nordenfeldt 
Weinberg, B. A. — Leijonhnfvud 
Welin, K. S. V. — lliärue 1370 FORTECKNING OFVER PERSONER Welin.N.G. H. — Åkerkielni af 

Margrctlielund 
Welinder, 1'. — Benzelstierna 
Wcllander, E. L. — von Kothen 
Wellenius. C. I. — von Essen 
Wellenius, C. F. — Wachtmeister 

af Johannishus 
Wendel, C. A. — Sparre 
Wendt,0. A. — Påhlmaii 
Wennerberg, S. G. — Rehbiuder 
Wenster, II. — Kuylenstierna 
Werner, G. — Jegerhielm 
Wersäll, C. R. — Lewenhaupt 
Wessberg, C. IL— Hård af Seger- 
stad 
Wesslén, G. — Nauckhoff 
Wcstbcck,H. von Hedenberg 
Wester, A. E. — Gylleusvärd 
Wester, C. E. 11. — Pfeifl 
Wester, C. V. L. — Lilliehöök af 

Gälared och Kotbäck 
Westerlund, A. [. — von Scliauti 
Westerlund, C. A. — Reenstierna 
Westerlund, F. II. F. — Freiden- 

felt 
Westin, F. G. G. — Freideniell 
Westin, J.F. — Silfverstolpe 
Westman, E. A. — Schröderheim 
Westman, J. C. A. — Sparre 
Westrin,J.T. — Silfverswärd 
Westring, II. G. — Stackelberg 
Wetter, F. G. P. — von Bahr 
Wctterhohn, C. G. — Reutercrona 
Wetterling, P. M. T. — afTrolle 
Wetterniarck, A. — Lilliecrona 
Weylandt, II. K. — Schenfelt 
Wiberg, G. O. — Lagerberg 
Wichman, C. P. O. — Gyllen- 
krok 
AViekbom, A. — de Besche 
Wickbom, G. S. — Uamilton 
Wickenberg, M. — von Unge 
Wickstedt,A. — af Uhr 
Wickström, J. K. — Lagercrantz Widebeck, I. A. — Svinhufvud i 

Westergötland 
Widegren, K. A. — Stjernstedt 
Widén, II. W. — Drake af ITa- 

gelsrum 
Widlund, C. A. — von Walden 
Widmark. G. W. — Reuterswärd 
Wiegert. J. A. E. — Hallencreutz 
Wiens, F. C. O. II. — Lilliecreutz 
Wierth,C.J. •». — Philp 
Wieselgren, 31. J. N. — Posse 
Wieselgren, 1'. S. — Odencrantz 
Wigertj C. A. — af Wirsén 
Wigren,C. (i. — Arnell 
Wihlborg, F. C. — Gyllensvärd 
Wikström, B. — Silfwerbrand 
von Wilamovitz-Moellendorff, W. 

11.11. — Kock 
Wilckens, R. — Crafoord 
Willman, 1'. A .1. — Hermelin 
Willoil, 1'. A. — Walkendorff 
Wilnis, E. — Hård af Segerstad 
Wiinan.C. J. J. E. — Uggla 
Winian, K. A. — Philp 
Winbladh,0. B. — Tamm 
Winther, II. T. A. — von Heland 
Winther, AV. A. C. — von Gegerfelt 
af Wisborg, O. C. A. B. — Munck 

af Fulkila 
Wistrand, B. II. — von Liewen 
Wistrand, C. <>. 11. — Nauckhoff 
Wistrand, I'. F. — Klingspor 
Wiström, J. F. — Printzensköld 
Witte, W. t'. L. — von Mentzer 
Wollin. A. W.II. W. — Norden- 
skiöld 
Wood, Ii. afEkcnstani 
Wood,L.F. — Adlerstam 
Woods, F. — Franc 
Wrede af Elimä, K. II. — Ihre 
Wretman, J. — Natt och Da? 
Wång.C.M.W. — Fitinghoff 
Wägner. S. — Ulfsparrc af Brox- 
vik EJ TILLHÖRANDE ADELN 1377 

M.'n, E. !•:. - Hermelin Åkerberg, K. V.— lloos af Hjelm- 
säter 

tachrison, J. A. — Giös Åkerblom, K. A. — Schmiterlöw 

lamorcO.K. — Sodensticrna Åkerlind, K. U: - Wästfelt 

leinwoldt, J. A. — Crafoord °, ,■,,,,. „,• ,•■•,, 

letbelius, G. K. - Sparre Åkerlind, J . K. - 1 igersclnold 

letterstrand, S. .T. II. — Silfver- Åkerman, G. lt.J.— Bjornstierna 

swlird Åkernian, II. — Liljencrantz 

lickermann, G. — Nordenstierna w man A;H l — Brauner 

iielfelt, A. — Puse » , . , T 

lielfelt, A. II. - von Boisman A-sbrmk, J. A. I, - ( arieson 

on Xweigbergk, C. A. S. — von Åslund, O. G. — Gyllenram 

linorring Åstrand, E. A. — Wästfelt 
on Zweigbergk, J. A. — Kruuse 

af Verchou on Zweigbcrgk, T. G. A. troni. I). A. — Ehrenborg Stackelberg Öberg, E.S. -"von Brömssen 

Lberg, A. G. A. - Hultenheim 9 hman ' E - ~ Edelfelt 

Lberg, C. K. - Palmcrantz 0,u,u,n - °- ]l -IScMdt 

Lberg, E. G. - d'Orchimont 9 linel1 ' 1V A - ~ von 0elreich 

lberg, F. A. - Stjernspetz ° rner - s - I! - ~ Härd ^ Segerstad 

Lberg, G. J. - von Hofsten Ortenblad, J. O. - von Matérn 

.berg, J. A. - Leijonmarck ? stbei ^ Ci - A - ° ~ von 8tedi "" k 

Lberg, M. A. - Gyllenliammar 9 stcrber ^ C - A " ~ Svenske 

Lberg, 1'. - Wästfelt Osterim, G. B.^- Reutercrona 

iberg, W. F. — Lagercrantz Östlund, G. L. — von Walden 

Lbom^H.T.— Uahlfelt Östlund. J. E. - Walkendorff 

lderman,E.C. - Klingspor ^"^V" - Sclliire1 ' vo " 

. ' T f Wiildlieim 

Lhlander, A. W. — Ladau , , ,, , , .. 

, _' . Östrand, J. N. — Scliilrer von 

inman, C. G. - Armfelt Waldheim 

Lbrberg.A. W. — afGeijerstam Östrinsr, K. E. — Zaceo Kvinnliga (im IciVande). 

Ibelin, H. A. — de Laval Abrabamsson, A. M. C. — Apol- 

ibelin, 11. C. — Fåhraus loff 

Abrahamsson, E. G. — von Post 
Abriimson.A. E. Ilatuilton .bolinann, 11. — von 


Gcgei 


.brahiHiwon, A, —Si 


llwerb 1378 FORTECKNING OFVER PERSONER Aeharius, S. L. — Elireuborg 
Adams, A. F. — Rydingsvard 
Adamson, E. — Rudbeek 
Adelöw, 0. W. — Nordenskjöld 
Adler, E. S. — von Essen 
Ageljn, G. E. — Palmcrantz 
Agerström, P. E. — Gyllenham- 

inar 
Ahlberg, A. T. P. — Leuhusen 
Ahlberg, A. U. E.C. — Akerhielm 

af Blombacka 
Ahlberg,H. E. — Eh renström 
Ahlberg, S. I. — Akerhielm af 

Margretlielund 
Ahlberg, T. M. — Björnberg 
Ahlgren, M. K. E. — Svedenborg 
Ahlmark, E. K. H. II. — von Hei- 

deman 
Ahlnander, S. A. — af Sandeberg 
Ahlstedt, A. A. S. — Gyllenhaal 
Ahlström, A. II. — Hård af Se- 
gerstad 
Ahlström, A. H. E. — Silfver- 

skjöld 
Ahlström, C. M. — von Unge 
Ahlström, K. E. L. — Kruuse af 

Verchou 
Ahrenberg, O. N. — Uggla 
Albrecht, C. — Hederstierna 
Alexisson, E. E. A. — Ehrengra- 

nat 
Allén, M. A. — von Otter 
Allmén, J. H. — af Sandeberg 
Allström, II. M.L. — Lindersköld 
Almfeldt, II. A. — Falkenberg af 

Trystorp 
Almgren, D. A. — Hammarskjöld 
Almgren, E. M. A — Stjernstedt 
Almgren, E. M. E. — Lanncr- 

stierna 
Almgren, H. K. L. — Söderlrielm 
Almquist, A. M. K. — Hammar- 
skjöld Almqvist, A. C. E. — Belfrage 

Almqvist, G. K. K. — von Schantz 
Almqvist. O. E. E. — Belfrage 
Almroth, E. E. C. — Boije af 

Gennäs 
Almström, M. W. — Sparre 
Altberg, A. — von Engeström 
Améen, I. J. — Hermelin 
Ameln,M.E. — von Matérn 
Amnéns, 11. L. C. — Sandels 
Amundson, M. T. A. — von Essen 
Andell,E.L — Natt och Dag 
Andersdotter, A. B. — Björnberg 
Andersdotter, A. F. — Belfrage 
Andersdotter, B. L. — Björnberg 
Andersdotter, C. — Ulfhjelm 
Andersdotter, G. A. — Estenberg 
Andersdotter, II. — Björnberg 
Andersdotter, S. M. — Estenberg 
Andersen, T. II. — Ulfsparre af 

Broxvik 
Anderson, A. K. — Virgin 
Anderson, L. — Bagge af Söder- 
by 
Andersson, A. — Lilliebjelke 
Andersson, A. C. — YValkendorfT 
Andersson, A. C. J. — von Köhler 
Andersson, A. K. — Belfrage 
Andersson. A. L. — von Bröms- 

sen 
Andersson, A. L. — Lilliesköld 
Andersson, A. O. — Edelsvärd 
Andersson, A. S. — Tigerhielm 
Andersson, B. K. — von Malm- 
borg 
Andersson, C. — af Klinteberg 
Andersson, E. — von llelanrl 
Andersson, E. ■ — Goes 
Andersson, E. — Leijonhielm 
Andersson, E. — Bäärnhielm 
Andersson, E. L. — Nordenskjöld 
Andersson, E. M. — Reuterswärd 
Andersson, E. T. — Treffenberg 
Andersson, E. T. — Nisbeth EJ TILLHÖRANDE ADELN 1879 

; Andersson, K. V. — Taube Areschoug, A. G. N. — Sohmiter- 

. Andersson, F. - Belfrage löw 

: Andersson, G. 1). — af Home- Areschoug, G. B. E. N. — Bielke 

mann Arehn, S. — Löwenborg 

| Andersson, G. F. — Ekströmer Arfwedson."E. I, .IL — L'osse 

j Andersson, II. A. — Schedvin Arfwcdson. 11. M. S. — Ribbing 

. A»dersson, 11. G - af Kolen Arhusiander, K, 1, - Bäärnhielm 

Andersson, H. h. — Hård af Se- V011 \. ni „|,i u c y\ _ Vnll 

gerstad ,, ,,(■„,. 

| Andersson, II. S. — Boije af Aronsson A C — von Roxendorh" 

I v gennäs „ , ._ , Arvidson,'B.".T.' — Bdelfclt 

; Andersson, Ii. fe - Uggla As(iha A K s R _ Kosk|l „ 

; Andersson, I. \\ . - Rosencrantz AsrluUK c a _ Liml af H b 

I Andersson, ,1. — Wastfclt \sihan E K Rosenblad 

■ Andersson, .1. B. — Nordensvan AselianE K S —'von Krusen- 
Andersson, J. C. L. — Ehrenborg ' s tj,', n ,.,' 
Andersson, J. S. - Reuterswärd A sehan, F. O. K. - al Klinteberg 

Andersson, M. — Schedvin Vschan I S af Klercker 

Andersson, M - Björnberg Aske * fc/ M ; __ Ruylenstierna 

Andersson, MC - Silfverhjelm Asklund, A. G. - von Rosen 

Andersson, N. TT. - Ehrenstrahle Askl|md ,, ; E j _ Ankarcrona 

Andersson,». — Uv lenberg , ,, , ,, T ,, 

Andersson S. - Gyllensvärd AsklundJH. J.M.- Reuterskjöld 

Andersson, S. V. - Drakenberg ' s l )e !"• M - - r al Mwtebcrg 

Andersson, S. B. — af Klinteberg- -"peUn, b. — Bergengren 

Andersson-Kinsky. K. ,1. — Boije Aspgren, K. >. — von Essen al 

af Gennäs ' ' /ellie 

Andra', V. T. I. - Danckwardt- -Vspliug, L T. W. - Fägerskiöld 

Lillieström Asplund. M. -- \\ rangel al 

Andreasson, A. — Lilliebjelke . baus * , r „ r , , , 

Andrén, II. S. - Björnberg Au,lk> >'>. £■ «• v - «■ S - '• V - ! • T. 

Andrén, M. C. - Tersmeden . ~ a j K \2?* er „ 

Andrewsen, É. — Liljencrantz Au f^ n Winter, R. - Lilhe- 

Angelin, H. C. - Spens . sk ° d ,, v , , ..., , 

Ankar, F. Flacb Aurell, E. — Nordenskjold 

Ankar, R. I. — af Geijerstani Aurell, B. II. M. — von Brömssen 

Annerup, L. M. — Barnekow Avelin, A. J. U. — Bäärnhielm 

Anstrell, J. M. — Adlerstråhle Axberg, J. S. — Klingspor 

Anstruther-Thomson, M. G. S:t G. Axell, II. M. af Jochnick 

— Bonde Axell, I. B. — Tainm 

Anthony, L. M. — Anrep Backlund, E. G. — Gelsing 

Appelberg, I. H. — von Heine Backman, A. — Gyllenhammär 

Appelin, A. E. I. — Pauli Backman, M. O. — Stjernspetz 

Arborelius, E. M. — Cederschibld Bager,B.Al. — af Malm boris 1380 FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER 

Bagge, A. — von Mentzer Bcnedictson, M.B. — af Gcijer- 

Bagge,E. — Lagerbjehn stam 

Bagge, T. U. — Bråkenhiclm Bengtson, M. — Skjöldebrand 

Bailey.L. Y. — Seton Bengtsson, G. A. P. — Clairfclt 

Bailey,M.B. — Kork Bennieh, J. E. — Åkerhielm af 

Baines, K. K. — von Hofsten Stargrethclund 

Balabrega, J. A. —Natt och Dag Berg, A. S. — Reen9ticrna 
Bancröft, P. — Flach Berg, C. — von Wachenreldl 

Baour, L. C. S. — AV rangel af Berg, -C. F. A. — Löwenhielm 

!>auss lierg. K. M. — Ribbing 

Barck, M. L. — von (ledda p erK< ,;, ).;, _ |, a geri'elt 

Barkander, K. — Sclimitcrlöu Berg,' H. A — Klinckowström 
Barkman, Ji. (i. — Björnberg Berg,H.X.C. — Fleetwood 

Barncs.F. — Lagerheim Berg, 1. B. L. — von Möller 

Bartels,M.M. — von Döbeln Berg, K. A. — Nordenskjöld 

Barxcl, S. W. - Uggla Berg, K. H. — Tham 

Bastin, K. — von Heland Berg, M. C. — von Hauswolff 

von Baumgarten, II. K. E. K. — Berg, O. M. J. — von Post 
Schenfelt Berg, S. G. — Lilliestierna 

von Baumgarten. K. K G. A. — Bergendahl, I. G. V. — Schmiter- 

Posse löw 

Bavoillot, L. J. — Thulstrup Bergendahl, I. J. G. — Gyllen- 

Bayley, J. — Seton hammar 

Beamish, H. — Fock Bcrgendahl, O. Z. — von Malin- 

borg 
Bergendal, A. Ii. — Tainni 
Bergenheim, S. K. — von Sehéelc 
Bergenheim, T. A. — von Schéele 
Berggren, E. M. — Hamilton 
Berggren. K. L. — König 
Berggren, M. S. U. — Uggla 
Berggren, S. A. M. — von Km- 
S1U " senstjerna 

von Beetzen.N.S. — von Essen Bergholtz, A. M. — Lilliebreutz 
af Zellie Bcrgius,C. I. — Cronhielm af 

Beijer, G. O. — von Heidenstam Hakunge 
Beijer, F. I. A. — Muuck af Ro- Bergius, S.M. — Natt och Dag 

senschiöld Berglund,E. — Dalman 

Bemoll, A. A. K. — Silfversparre Bergman, A. C. — Weidenhielm 
Benckert,E. — vonKrusehstjerna Bergman, A. T. M. — von Bahr 
Benedicks, H. G. — Uggla Bergman, B. — Hamilton 

Benedicks, II. S. — Reuter- Bergman, B. V. — Ccderström 

skiöld Bergman, C. P. — Borgenstierna Beckman, 


A.M 


L. 


— v 


in BoU 


man 


Beckman, 


E. L. 


A. 


— N 


)rden- 


skjöld 


Beckman, 


G. 0. 


P. 


— \'irgin 


Beckman, 


H. E. 
Ädle 


■bjelke 


Bedoire, H. A. 
Mannerstråle 


Beermani 


,A.S 


E 


— 


Norden EJ TILLHÖRANDE ADELN 1381 

Bergman, E. (i. — 1'harpentier Berzelius, M. H. — Kaab 

Bergman, K. I..I. — vonFriesen- Bexelius, E. — Gyllengahm 

dorff Bexell, A. V. B. L. M. — Schmi- 
Bergman, E. S. E. — Söderhielm terlöw • 

Bergman, G. — Wästfelt BexeU.M.E. — Stenfell 

Bergman, G. A. M. — Wajrn Killer, M. o. — von Krusen- 
Bergman, (i. L. — Gyllenhammar stjerna 

Bergman, G. S. K. — af Klintberg Billgren, A. K. — Ridderstedt 

Bergman, .1. II. C. — afEkenstam Billing.X. W. — Belfrage 

Bergman, K. M. — Flach Billström, C. M. S. — Creuti! 

Bergman, M. S. — Franc Bingham,E. — von Strokircli 

Bergmanson, G. S. W. - von Sta- Bishe, H. M. C. — Påhlman 

pelmolir Bissmark, A. A. C. — Silfver- 
, Bergmansson, A. C. — Lagerberg stolpe 

: Berguvist, M. E. — Montgomery Biörck, M. U. C. — af Gcijer- 
Bergstedt, B. A. A. — Norden- stam 

skjöld Björek, 11. C. A. — Fleetwood 

; Bergstedt, E, L. — Ulfhjelm Björck, T. — Lilliehoök af Får- 
Bergsten, G. M. Ilamilton dala 

Bergsten, S. C. — Bäärnhielm Björek, T. C. — Freidenfelt 

| Bergstrand, A. M. A. M. — Rabe- Björkegren, E. E. A. — Uggla 

nius Björkenheim, A. C. O. — Cron- 
! Bergström, G. C. — af Trolle liielm af Hakunge 

i Bergström, H. K. — Sodensticrna Björkenheim, S. A. M. — Alströ- 
Bergström, M. T. — von Essen mer 

af Zellie Björkenheim, T. S. II. — Ihre 

Bergström,». F. C, — Ramsay Björklund, A. A. V. — af Sillen 

| Bergström, S. — von Porat Björklund, (i. K. — Ankarsvärd 

Bergvall. K. II. C. S. — Gyllen- Björklund, G. M. — Lagerheim 

hammar Björkman, A. — Påhlman 

Bergvall, J. M. — Gedda Björkman, A. W. — Silfver- 
Bcrgöö, G. — Murray stolpe 

Berlin. 0. E. S. — Storckenfeldl Björkman, G. S. — Svinhufvud i 
Berlin, E. E. M. — von Holsten Westergötland 

Berling, E. A. E. — af Kleen Björkman, II. — von Kranier 

Berndes, E. M. — Lilliehoök al Björkman, K. A. — Tersmedcn 

(iiilared och Kolbäck Björkman, L. C. — ■ Rudebeck 

Berndes, II. F. T. — von Essen al Björnström, E. M. A. — Breit- 

Zellie holtz 

Berndes, W. M. A. — Fleming af Björnström. I. — Weidenhielm 

Liebelitz Björsell, I. C. — Karlström Be 


■nds 


son.H. 1 


!. — von Rosen 


Blaauw. S. de l 


. — Douglas 


Bo 


•ner 


A. 1). - 


- Xauekholl' 


Blidl.erg, A. K. 


Wästfelt 


Be 


■nhi 


nit, I. - 


- Hermelin 


Blixt, A. F, 


( ylleiiBvärd 1382 FORTECKNING OFVER PERSONER Blom, 0. G. A. — Thara 
Blom, M. M. — Gyllenhamniar 
Blomberg, E. — Fleetwood 
Blomberg, II. A. M. — Goes 
Blomberg, S. — Belfnige 
Blomberg, S. A. — Blomcreutz 
Blomdahl, T. — vou Kranier 
Blomqvist, A. S. — Simming- 

sköld 
Blomqvist, IT. M. — Kruuse af 

Vcrchou 
Blomqvist, L. L. — Falkenstedt 
Boberg, A. C. J. — Gyllencreutz 
Boberg, 8. I.H. — Freidenfelt 
de Bodisco, M. C. I. — von Post 
Bogren, K. 0. W. — Björnberg 
Boheman, G. E. — af Geijerstam 
Boheman, M. LA. — af Klercker 
Boblin, A. W. — Sergel 
Bohnstedt, L. E. L. — Norden- 

feldt 
Boije, H. L. — Edelsvärd 
Bokqvist, E. C. — Wijnbladli 
Boldt, C. C. — Lilliebjelke 
Bohlin, B. .1. C. — Ekrenström 
Bolinder, E. A. — Crafoord 
Bolinder, II. M. — Natt ocli 

Dag 
Bolling, II. A. E. — Knylenstierna 
Boman, A. \Y. — Sehauman 
Boman, G. F. M. — Belfrage 
P.onthron, E. E. — Du Rietz 
Borell,G. O. M. — Kehbinder 
Borg, H. M. — Palmcrantz 
Borg, II. S. O. — Sten fel t 
Borg, M. J. — Ehreuborg 
Borg, S. K. A. — Bildt 
Borgvall, B. E. — Gyllenkrok 
Borin.N. — Wijnbladli 
Boström, II. W. C. — Gyllenereutz 
Boström, M. E. — von Bahr 
Boström, M. L. — Bergenstråhle 
Boström, S. L — Keuterskiöld Botjkarowa, N. — lljärne 

Bourghardt, S. M. — Stentelt 

Bourquin, L. H. M. — Thani 

Boy, I. — Stålhandske 

Boyor, L. J. — von Heidenstam 

Boysen, S. — Anrep 

Brag, A. N. S. — Gyllenhammar 

Brand, M. E. — af Schmidt 

Brandel, J. I. K. — Kudebeek 

Br*ndelius, A. VV. — af Jochnick 

Bränder, E. 1). — Silfverskjöld 

Brandt, E. B. E. — Paijknll 

Brase, I. — Almfelt 

Bratt, C. W. — af Klinteberg 

Bratt, E. A. A. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäek 
Brauer, C. — Ulfsax 
von Braun, J. YV. C. — Påhlman 
Bratine, A. E. — Mörner 
Bredberg, A. \V. — von Jlentzer 
Bredberg, S. C. F. — von Geger- 

felt 

Bredenberg, S. M. — Påhlman 
von Bredow, A. K. A. — Silfver- 

hielm 
Bremberg, II. L. F. — af Eken- 
stam 
Bring, M. A. E. — von Arbin 
Brink, A. V. S. E. — Stjernsvärd 
Brink, U. S. — Crusebiörn 
Brisnian, II. L. O. — Ilöökenberg 
Brisman, O. II. — Uegardt 
Broberg, E. — Tamni 
Brochier, C. L. T. — von Plåten 
Broek, E. — Hård af Segerstad 
Brolin, S. G. — Adelsköld 
Broman, G. M. — Lagercrantz 
Broocman, B. M. — von Enge- 

ström 
Brorson, D. E. K. — Belfrage 
Broström, E. E. — Adelswärd 
Broström, N. ILL. — Härleman 
Brown, H.L. — Lagerberg 
l5ro\vn,,l. V. — Hårleman EJ TILLHÖRANDE ADELN 1383 Brown, M. G. S. — af Sandeberg 
Brown, S. I. M. — Stiemgranat 
Brulin, 0. F. M. — Virgin 
Brunnström, II. E. — Stael von 

Holstein 
Brusell, 11. F. C. — Kantzow 
Bruunberg, A. E. — Gyllenborg 
Bruze, E. M. C. — von Stapel- 

mohr 
Bruzelius, l. C. — Bergengren 
Bryn, II. — Waem 
Brynteson, E. L. — Brummer 
Bräcke, E. T. C. — Posse af Säby 
Brändström, A. II. C. — Aker- 

hielm af Blombacka 
Brännström, M. C. — Thani 
Brännström, S. M. — Hennelin 
Bull, S. AV. — Hård af Segerstad 
Bulow, E. C. — von Porat 
Buren, A. M. L. — Daniel 
Buren, G. A. — Wrede af Elimä 
Burman, M. — Skytte af Sätra 
Burman, M. — Du Riettf 
Burman, O. M. C. — Cedercrantz 
Busck, D. E. — von Matérn 
Busck, F. E. — Hamilton 
| Butt, A. C. — Roos af Hjelmsäter 
Bång, E. L. — Uggla 
Bång, H. K. — von Malmborg 
Bång. N. S. K. — Ulfsax 
Bäck, M. F. — Kuylenstierna 
Bäckgren, II. K. — Drake aflla- 

gelsrum 
Bäckström, C. J. M. — af Funck 
Bäckström, E. K. — Fock 
Börjesson, E. E. — von Matérn 
Börjesson, M. — Elirenborg 
Böös, B. U. — Zacco 

Cadman, E. — Kappe 
Gabling, G. A. — Breitholtz Oallerström. A. C.S. 
af Zellie von Essen Oallerström, E. M. — von Essen 

af Zellie 
Oallerström, H. U. 0. — Skytte 

af Sätra • 
(Jallin, A. E. — Skvtte af Sätra 
Campbell, 1.. T. - Taube 
Carbonnier, A. L. — Bamel 
Oarlander, C. I. — Virgin 
Carlander, BI. I. — von Hofsteu 
Carlberg, A. S.L. — Drake af 

Ilagelsrum 
Carlberg, L. A. — Waern 
Carlborg. A. G. — Löwenbielm 
Oarlén,H. C. — Ilaij 
Carlenbcrg, S. Breitholtz 
Carlmark, A. S. E. — Liljenstolpe 
Oarlsdotter, J. C. — von Porat 
Carlsdotter, L. S. — Wendel 
Carlson, A. C. — Heijkenskjöld 
Carlson, A. E. AV. — Ekströmer 
Carlson, E. E. — Uedda 
Carlson, E. H. — af Sandeberg 
Carlson, M. G. — Charpentier 
Carlson, T. N. — Sparre af Söf- 

deborg 
Carlsson, A. L. — von Schantz 
Carlsson, E. C. A. — af Bobson 
Carlsson, E. E. — AVacbtmeister 

af Johannishus 
Carlsson, E. J. — af Bolén 
Carlsson, E. M. — Franc 
Carlsson, H. A. M. — vonGegerfelt 
Carlsson, 11. E. — Appelbom 
Carlsson, H. E. — Sandels 
Carlsson, M. M. — Bov 
Carlsson, S. AV. — Lilliestierna 
Carlström, A. S. M. — Lind af 
' Hageby 

Carlsund, A. C. — Nordeusvan 
Carpelan, F. T. 0. B. — Börtzell 
Carpenter, E. — von Koch 
Carré, I. A. C. O. — Brakel 
Case, M.L. — von ITofsten 
O asparsson, A. M. — af Ekenstam lliSl FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER 

Caspersson, K. C. H. — Lilliehöök Clason, II. C. A. — Rio rf af Ornäs 

af Fårdala von Clausen, C. D. — Ekensteen 

Cassel, S. M. — Bohnstedl Clevander, il. — von Brömssen 

Cassén, l.W. — Gyllenspetz Cnattingius, G. A. — Croneborg 

Uastenschiold, T. G. S. — Carl- Cohrs,G. — Conradi 

heim-Gyllensköld Collijn, G.H. — Scheffer 

Castenskiold, B. II. M. — von Collijn, H. C. — Murray 

Bllxen , Collin.S.G. — Gyllenskepp 

Caulwme, A. L. A — von Mentzer Collius< F j _ W ästfelt 

( awallin, A. H. M. - Stråle af Colombani, M. C. - von Rosen 

Ekna Conkling, M. M C. — Barnekow 

Cederberg, KM. - vonHauswolff Cooper-Hubbell, B. - Wachtinei- 
( ederberg, H. S - Ammoff ster af j oh annishus 

Cederborgh E. F. — Adlerereutz C orin,A. - Hammarhielm 

( edergren II. L. - Morner af Creutz, S. C. A. - [Jlfsparre af 

Morlanda Broxvik 

Cederholm, SA M. - von Poral Critchlon. A. - Hallencreutz 

Cederlund, A M. - von Hofsten Crockford, S. M. - af Klen, 

Cederlund, KM. (.- Ivhngspor Cronholm, T. M. - Bclfrage 

Udervall E. M — von Schwerin Cronsioe, C. K. J. - Ridderborg 

( en terwal I J A. G. — af Buren Cronstedt, E. - Falkenberg af 
de Cerjat. E. A. — Reuterskiold Bålby 

«ervin,N.L. — Wernstedt Cyrus, U.M.B.E. afEkcnstam 

Ceryin,R.C. - Dardel Cöster,A.S. - Rosenquisl af 
Challoner, E. — Adelswärd j, , .. 

Charlier, S. M. W. — Nisbeth ,,.. , ' rs 'l u ,. XT , 

Chevallier, LA. - Tan.m tos[ev > w -*- ~ Nordenstierna 

Christen, H. Ivantzow _. , , . .. „, ,. ... ,...,, 

Christensen, II. R. - Ehrenborg P a ' • f • ' ■ ~ M i;V kc , nsk 1 ! 1 1 ?. 

ni„: e +o™ n „ n tt ^^ v«...i ,. Dahl, A. E. — von \\ aclien e ht 

Christerson, D. H. B. — Norden- .,,,',,. . s,,„..i.;..i... .,,• feldt Dahl' E. A. A. — Åkerhielm af Christiansdotter, A. - Tham n ?,°S ? w - a r« 
Christmas-D.irckinck-Hol m feld,T. a ' > g: J. - Härd al Segerstad 

S. M. M. J. — Berg von Linde Uahl ' 1L M - ~ J5lelk( ' 

Christofferson, I. C. — Wrangel Dahl, LA. A. — Bennet 

von Brehmer Dahl, . I. E. G. — Breitholtz 

Christophersen, M.S. — af Eken- Dahlberg. I. — Heijkenskiöld 

s ( ;nn Dahlberg, .T. C. — von Brömssen 

Claeson, A. C. I. C. — Sparre af Dahlén, E. A. — Dus,. 

Söfdeborg Dahlgren, A. — Reuterswärd 

Claeson, H. — Stålhammar Dahlgren, E. — Spens 

Claréus, E. E. — von Krusen- Dahlgren, M. — Munek af Ro- 

stjerna senskiöld 

Claréus, II. M.S. — Silfverstolpe Dalilman, M. V. — Stierngranal EJ TILLHÖRANDE ADELN lMKf) 

Dahlquisst, K. K. M. — von Heijne Dietrichson, A. H. K. — af Ström 

Dahlquist, S. W. — Lowisin Dincsen, K. C. — von Blixcn 

Dahlqvist,M.T. D. — vonHöpken Diot, M. L. (i. O. — Edelfelt 

Dahlström, A. K. — Ekensteen Djurson, E- M. M — Lagercrantz 

Dahlström, H. A. — von Scheven Docrell, A. L. — Ekensteen 

Dahlström, H. TJ. — Baner Doepping. C. M. C. — Hermelin 

Dahlström, J. M. — Weidenhiehn Dominick^ M. A. C. — af Klint 

Dahlström. M. — von Otter Donnollan. E. — af Sandeberg 

Dalström, R. E. N. — Stiernstedt Drangel. J. C. A. — Cederström 

Dam, E. — Werdenlioff Drufva. M. C. A — Stierngranat 

Dam, M. C. — af Uhr Dubois, M. — Bosse 

Damkier, E. E. — Ankarcrona och Duer, K. — Tham 

Dickson Dufva. R.L. — Bildt 

Dandenelle, CM. S. — von Wa- Duguesne, P. M. — af Rohson 

chenfeldl Dunder. A. F. — Fock 

Danielsdotter. A. C — Ullsax Durling,C.L. A. — Gyllenliaminar 

Danielsen, G. — von Diiben Duryea, M. M. A. - Anckarsvärd 

Danielsson, A K. — Borgenstierna Dymling, M. A. — Gripenstedi 

Danielsson, (i. — Wallenstråle Dyrssen, A. S. M. — Thott 
Darild, l.M. — Uggla 

Davidson, II. K. — Odelstjerna Eaton, M. G. — Taube 

Dean, H.— Falkenberg af Trystorp Eberlin, J. — Barck 

von der Deeken. A. — Lagerheim Eberstein, I. W. — von Setli 

Degerman, S. J. — Silfwerbrand von Eckermann.C. J.C. — AVaelit- 
l)elili,M. — Gyllenliammar meister af Johannishns 

Delén,H. S. — Ekenstierna Eckert, C. J. M. — Tigerhielm 

Denninghoff, H. R. M. — Sparre Edberg. E. S. — von Walden 

Deurell,A. M. — Freidenfelt Eder. B. B. — Fägerskiöld 

Devéria, C. J.B. — Lagerheim Kdling. A.,l. — Schildt 

Dickinson, H. P. — Edelstam Edlund, G. R. C. — Nauckhoff 

Dickson, A. A. E. — Barnekow Edqvist,N.T. — Ridderstråle 

Dickson, A. M. — Mörner Edström. E. C. — Bergens! råhle 

Dickson, B. C. K. — Bonde af Edström, M. H. — Lilliestråle 

Björnö Edström. O. — .larnelelt 

Dickson, C. — Wijk Edwards! E. — Toll 

Dickson, E. C. E. — von Essen Eek. A. O. — von Unge 

Dickson, H. E. M. — von Essen Egerström, II. F. W. — Aminoll 

Dickson, H. L. A. — Hamilton Egerström. I. C. M. — Raab 

Dickson, J. — af Sandeberg Egerström, S. R. J. — afKlercker 

Diekson, J. E. — Kantzow Eggertz, L. — Nordenfeldt 

Dickson, M. — Löwenbiclm Ehncmark, IT. Leijonluelm 

Dieden, A. - llappe von Eiohhoff. M l.A. — Wrangel 

Dieden. E. M. — Edelstam Ek. S. ,T. -- Berpcnsträlile M. Kihbing Ekberg, K. C. - Anl 1386 FÖRTECKNING OFVER PERSONER Ekeblom, A. A. — Braunerhielm 

Ekelund, A. M. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäek 
Ekelund, IL E. C. — Ridderstad 
Ekelund, T. M. — Rääfi Småland 
Ekengren, F. V. K. — Mörner af 

Alorlanda 
Ekengren, S. M. — Reenstierna 
Ekenman, S. A. S. — Reuterswärd 
Ekerot, M. E. — Rudebeek 
Ekeroth, A. — Reuterskiöld 
Ekestubbe, J. — Bonde af Björnö 
Ekhohn, E. ■ — Simmingsköld 
Eklund, A. — af Rolén 
Eklund, G. A. — Lagerberg 
Eklundb, L. E. A. — Stcuch 
Ekman, A. G. M. — von Schécle 
Ekman, A. il. ■ — Langenskiöld 
Ekman, H. S. M. — Piper 
Ekman, S. II. E. — Odencrantz 
Ekman, S. L. A. — Falkenberg 

af Trystorp 
Ekman-Hansen, E. — Taube 
Ekmark, A. M. — Beck-Friis 
Ekstam, A. A. — De Geer af 

Finspång 
Ekstrand, J. M. E. — von Mentzer 
Ekström, A. C. C. — Ekensteen 
Ekström, A. E. — Lilliesköld 
Ekström, K. E. — Ramel 
Ekström, H. S. C. — Ribbiug 
Ekström, J. U. — Roos af Hjelm- 
säter 
Ekström, K. M. — Borgenstierna 
Ekström, L. L. S. — Hård af Seger- 
stad 
Ekström, M. C. — Du Rietz 
Ekström, S. E. — Breitlioltz 
Ekvall, A. M. — Hårleman 
Elfbrink, M. U. J. — von Otter 
Elfström, A. L. — Franc 
Elfström, E. M. — Drake af 

Hagelsrum 
Elfström, M. I. L. — lljärne Elfvin, S. I. — Lagergréen 
Eliason, S. A. — Tersmeden 
Elies, II. T. U. L. — von Gegerfelt 
Elliott, C. — Edelsvärd 
Ellis, M. — Anrep 
Elsner, A. AI. L. — Ehrensvärd 
Elsner, H. K. F. — Ehrensvärd 
Emanuelsson, G. L. — vonPoral 
Embring, II. AI. — Stael von 

Holstein 
Enander, E. Al. II. — Gripenberg 
Enbohin, A. E. — Svinliufvud i 

Westergötland 
Enell, A. A. W. — Ehrensvärd 
Enell, A. F. AL — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäck 
Enell, A. G. E. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäck 
Enell, E. E. E. — Gyllensvärd 
Enell, II. A. G. — Tamm 
Enell, N. IL — Bergenstråhle 
Eneroth, C. — Beunet 
Engberg, K. — von AVachenfeldt 
Engdahl, A. B. AL— o af Sandeberg 
Engdahl. A. AI. — Akerhielm af 

Alargrethelund 
Engelbrekt, A. A. — Raab 
Engelhart, A. A. AI. — Gyllen- 

liannnar 
Englund, A. S. — von Waehen- 

feldt 
Engquist, E. E. — Soop 
Engstcdt, B. C. E. — Svedenborg 
Engstedt, II. A. A. — Aluhl 
Engstrand, E.C.T. — Möllersvärd 
Engstrand, J. W. — von Schantz 
Engström, A. A. AV. — Freidenfelt 
Engström, A. J. R. — Löwenhielm 
Engström, A. AL II. — Sparre al 

Rossvik 
Engström, E. A. — Boije af Gennäs 
Engström, E. E. U. — Norden- 

skjöld 
Engström. J. L. E. — Fleetwoud EJ TILLHÖRANDE ADELN 138' Engström, M. M. — Mannerfelt 
Engström, S. V. — Treffenherg 
Engwall,B.M. — af Trolle 
Enhörning, E. 8. — Spens 
Enhörning, M. — Rosenblad 
Enhörning, S. A. — Löwenhielm 
i Enhörning, T. I. — von Post 
j Knström, F. K. — Charpentier 
; Erasmie, M. I). E. — Crafoord 
I Erickaon, E. R. A\ r . — Hallenborg 
Ericsen, É. M. — Ilierta 
Ericson, A. — Diurklou 
Ericson, A. L. — Schulnian 
Ericson, E. E. — Wrangel af 

Sauss 
Ericson, L. E. — Nordenskjöld 
Ericsson, A. M. — Montgomery 
Ericsson, A. M. — Hård af Se- 
gerstad 
Ericsson, H. E. C. — Hård af 
Segerstad 
I Erikson, T. — Bratt af Höglunda 
j Eriksson, A. L. — Ulfsparre af 

Broxvik 
: Eriksson, C. — Stiernströin 

Eriksson, E. — von Mentzer 
' Eriksson, H. — von Moltzer 
i Eriksson, .T. — Flach 
i Eriksson, J. M. — von Porat 
! Eriksson, J. S. — von Oelreich 
j Eriksson, K. — Gyllenhammar 
i Eriksson, K. — von Oelreich 
j Eriksson, L. U. — Walkendorff 
Eriksson. M. K. — von Wachen- 
feldt 
I Eriksson, M. L. — Brakel 
l Eschelssoii, E. A. — von Hofsten 
I Eschelsson, I. CL. — Hagströmer 
, Escuberri, A. — de Maré 
Esping,M. J: — Klinokowströni 
i Esplund, I. M. T. — Tham 
JEssélius, I. Gr. — Tornérhielm 
Evander, A. E. — af Sandoberg 
I '.vers, K. T. E. C. — von Hofsten Evers, S. M. — Lagerbielke 
Ewerlöf, H. H. S. — Ramsav 
Ewerlöf, O. M. W. — Wirgin 
Ewert, S. M.' — Gyllenram 
Faehte, A. — Wrangel von 

Brehmer 
Fagerberg, E. C. — Schedvin 
Falck, D. A. M. — Gyllenspets 
Falck, S.-I — Nordenfeldt 
Falk, G. — Weidenhieim 
Falkman, O. G. T. — Rabenius 
Faxe. 1. M. E. S. — Uggla 
Fay, B. — Ladau 
Fellers, I. C, — Cederström 
Ferguson. M. — Drakenberg 
Ferm,A.M. — af Uhr 
Fernandez, C. M. — Adlercreutz 
Fernlundh, B. M. — Planting- 

Gyllenbåga 
Fernstedt, I. C. — von Oelreich 
Fernström. A. C. — von Rosén 
Ferreira, L. A. — Gyllenram 
Fidler, E. L. — Bildt 
Fischer, A. P. C. — De Geer af 

Finspång 
Fischer, II. It. ][. — Belfrage 
Fiscberström, H. C. — Eeijon- 

hufvud 
Fisker.J. C. — Stedt 
Fjaestad, R. — Hummerhielm 
Fjellstedt, P. C. E. — Taube af 

O den kat 
Fleinming, H. E. — von Gedda 
Floderus, A. M. — Danckwardt- 

Lillieström 
Floderus, E. K. C. — Tham 
Flodman, W. K. — von Gcgerfelt 
Flodqvist, A. C. — Lilliesköld 
Flohr, M. — Sparre 
Florelius, A.E. — d'Albedyhll 
Flyborg, E. M. — af Ekenstam 
Fogelberg, It. A. M. — Schedvin 
Fogelin. M. M. — von Strussen- 

IV 1 1 1388 FÖRTECKNING OFVER PERSONER Eogelniarek, S. E. A. — Gripen- 
svärd 
Fohrinan. K. K. — Sehedvin 
Foisack, M. A. C. H. — Crafoord 
Folcker, S. (.'. — Bennet 
Follin, E. A. — Lagerberg 
Föllin, H. A. — Hamilton 
Kollin, M. B. — Sjöcrona 
Fonzes-Lafoux. F. J. — Creutz 
Fornell,L.B. — Wrede af Elimä 
Fornell, M. L. C. — Palmqvist 
Forsberg, I). II. — Reuterswärd 
Forsblad, A. V. — Hiärne 
Forsbäck, E. M. — Reunerfelt 
Forsell, D. M. W. — Fåhraeus 
Forsell, V. C. — Stålhane 
Forslund. A. M. E. — Giös 
Forsman. G. G. — Staöl von Hol- 

stei.i 
Forsmark, T. — Aminoff 
Forssbeck, A. P, T. — Wernstedt 
Forssberg, A. M. — Duse 
Forsslind, J. C. — Beijerliielm 
Forsslund, G. G. — Focl? 
Fouqué, M. M. — Aminoff 
Fourgeson,H. — Mörner af .Mor- 
landa 
Fraissinet. C. L. S. — Pevron 
Francke, A. O. — Croristedt af 

Fullerö 
Francke, E. — af JSurén 
Francke, O. — Reuterskjöld 
Francke, O. M. — Charpentier 
Frazier, S. M. — Posse af Säby 
Frederick, K. M. P. — Berg von 

Linde 
Fredriksson, I. — Leijonflycht 
Fresk, K. E. — Silfverhielm 
Frestadius, F. C. — von Matérn 
Frestadius, V. — Leijonhtifvud 
Friberg, G. A. E. — Wihblad von 

Walter 
Friberg, T. A. \V — Lagercrantz 
Frick. E. E. U. — Gyllenkrok Frick, M. E. — von Rosen 
Friederici, C. — von Axelson 
Fries, E. M. — Reenstierna 
Fries. L. II. — Mörner af .Mor- 
landa 
Fries-Larson. H. C. — Virgin 
Friesendahl.F.M. — Danckwardt- 

Lillieströni 
Frigelius. F. E. L. — Oldevig 
Friinan. K. M. — Silfvcrhjehii 
Frisk, M. — Danckwardt 
Fritsch, M. E. C. — af Klinteberg 
Frodell, K. — Munck af Fulkila 
Frostenson, C. K. — Ankarcrona 
Frunck, E. C. — von Post 
Frvberg, S. — von Hall 
Fröberg. E. A. — de Beache 
Fröderberg, N. A. G. — Tornér- 

hielin 
Frölén, H. V. A. — Fägerskiöld 
Funcb. H. — Tersmeden 
Fundabn. M.L. — Kuylenstierna 
Funder. A. — af Ekström 
Furberg. S. E. — Gvllengalim 
Fyhrvall, E. — Hamilton 

Gablcnz, L. — Kalling 
Gadd, 1. S. — Virgin 
Gadd, M. F. — Pfeilf 
Gadd. S. A. — Söderhielm 
(iadelius. S. E. S. — Söderhielm 
Gagge. E. M. — Silfverstolpe 
(lahn. C. F. C. — Cronhielm af 

Hakungc 
Galin. E. M. C. — Lilliehorn 
Galin, H. W.C — af Kleen 
Galin. I. — Nisbeth 
Galin, M. M. C. F. — von Heijne 
Garcia, S. ,T. — von Hauswolff 
Gardell-Ericson. V. II. E. — von 

Matcrn 
Gardez, M. A. G. S. — Crafoord 
Garnham. I. — Stenbock 
Gauffin, II. C. — Bergengren EJ TILLHÖRANDE ADELN 1380 Geijer, S. M. A. A. — Gyllen- 

avärd 
(ieijor. H. K. A. — ('harpunticr 
Geijer,T. Iv ('. — Adelsköld 
Gelhaar, W. C. — von Stcdingk 
Gellerstedt. G. IL A. — Zaceo 
von Gerber. M. L. — Palmcrantz 
Gerlacli, E. F. — von Mentzer 
Gestrin, A. S. K. — Kuylen- 

stiernä 
Gfeller.J.J. — Nordenskjold 
Giers, A. S. — Gripensköld 
Giers, H. A. — Lagergréen 
Gieseekc. 0. I. — Hamilton 
Gihl. ILA. — Odencrantz 
(iilljiun. H. K. L — Knylen- 

stierna 
Gillström.A. — von Schulzenheim 
Giménez-Amo, M. C. N. S. T. — 
j Sehmiterlöw 
Gisslen, C. F. — Akerhielm af 

Margrethelund 
Gistedt, E. A. — Löwenhielm 
Gistrand. A. S. il. — Tornér- 

hiehn 
Gleerup, K. 1). — Nordenfalk 
Godima. J. W. — Silfverskjöld 
von Goldacker, I. R. 11. I. — af 

Klcrcker 
Gore, V. A. — von Heidenstani 
(ioslin^. I. F. (i. L. — Lftwen- 
; haupt 

Gottiriedz, E. M. — von Sohéele 
Gottschalk, B. — Reuterswärd 
Graad, I. C. — Gyllenhammar 
Grabau, E. J. W. — Ladau 
Grabau, G. E. — Ladau 
Grabow, E. M. E. — Taube 
Grace, E. T. C. — von Post 
Graham, F. — Cronstcdt af Ful- 
: lerö 

Gralin, A. G. — Löwenhielm 
Orahn, 1. W. — af Forselies 
Grahn. M. U. M. — Kkensticrua Grahn,S.E. — Ulflijelni 
Gram, G. I. J. A. — af Kleen 
Granbenk, M. E. — Nanckhoff 
Granberg, A. A. L. — Svinhufvud 

i Westergötland 
Granbom, F. M. 0. — Stai ; l von 

Holstein 
Granbom. V. G. — af Uhr 
Graveleij v O. — Hamilton 
Gravenhorst-Lövenstierne, L. M. 

N.J. — Elirensvärd 
Grebst, S. T. — Cronbielm af 

I Likunge 
Grenander, ILO. K. — Wernstedt 

och Wredc af Blimä 
Grewesmiihl, IL A. S. — Giinther 
Grevesmiilil, K. 1). — von Otter 
Gries, H. C. — af Sandeberg 
Grill. C. F. R. — Anckarsvärd 
Grill. E. F. R. — Lagerfelt 
Grill. H. — Rehbinder 
Grill, S. W. C. — Tersmeden 
Grischotti. A. K. — Palander af 

Vega 
Grossmann. H. C. T. II. — Baner 
Giotli, A. E. — Schauman 
Grubbens, R. — Lilliesköld 
Grundal, 1. A. — de Laval 
Grönlund. E. C. — Wästfelt 
Grönijvist. II. M. — Rudebeek 
Grönvald. il. G. — Schauman 
Grönvall, A. 11. A. — Fitinghoff 
Grönvall, E. L. — Gyllensvärd 
(irönvall. J. H. L. — von Geger- 

felt 
Grönwall, il. G. — Drakenberg 
Grönwall, R. — Schurer von 

Waldheim 
Guilletmot, l.V. S. — Muhl 
Gulls1rand,E. E. — von Hall 
Gullström, il. E. — Drakenberg 
Gunnarson, 1. — Gyllenberg 
Gussauder, E. — Wrangel af 

Liudebcrj; 1390 FORTECKNING OFVF.R PERSONER Gustafson, A. E. — Falkenberg 

af Trystorp 
Gustafsson, A. — Giös 
Gustafsson, A. J. — von Walden 
Gustafsson, K. M. K. — Du Rietz 
Gustafsson, H. K. A. — von lassen 

af Zellie 
Gustafsson, W. W. — von Porat 
Gyberg, A. — ■ Hjärne 
Gyldén, S. M. T. — Klinckow- 

ström 
Gylling, I. S. C. — Åkerstein 
Gårdman, H. A. — Edelsvärd 
Göransson, C. — Giös 
Göransson, L. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäck 
Görner, E. K. — Kosentwist 
Göthlin. H.M. — Hammarskjöld 
Götlin, S.M. — Svcdcnborg 

von Haartman,E.R. K. — Kålamb 
von Hackwitz, H. O. — Flack 
H;eger, E. M. A. — Skjöldebrand 
Hieger, 1. R. U. — von Utfall 
Hären, A. E. R. — Hårleman 
Hagander, J. M. — Palmcrantz 
Hagberg, A. L. — Ankarcrona 
Hagberg, M. V. — af Petersens 
Hagborg, E. — Garde! 
Hagelqvist, A. C. — Boltenstern 
Hagelin, I. M. M. — Nordenskjöld 
Hagen, B. — Toll 
Haglund, E. M. M. — af Petersens 
Haglund, O. H. — von Bahr 
Haglundh, I. A. — Franc 
Hagren,H. S. — Hårleman 
Hagström, A. M. V. — Stiemspetz 
Hagström, C. E. — Toll 
Hagvall, A. M. O. — Virgin 
Halm, M.J. A. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäck 
llain. S. O. A.— De Laval Hajdukiewiez de 1'onrian, M, G J. 

O. — Armfelt 
Hall, C. A. — Liljencrantz 
Hallberg, A. C. — Coyet 
Hallberg, A. Ö. 1. — Hamilton 
Hallberg, B. il. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäck 
Hallberg. K. II. — af Buren 
Hallbäck, E. M. — Gyllenstierna 

af Lundholm 
Hallgren, E. — Rappe 
Halling, A. C. — Liudersköld 
llalling, C.E. A. — Ramel 
Halling, H K. — Mörner af Mor- 
landa 
Hallman, K.U.M — Liljenstolpe 
Hallquisth, I. L. E.— Löwenboii: 
Hallström, E. A. — Geete 
Hallström, J. E. — Tham 
Hallström, M. C — von Heden- 
berg 
von Hall\vyl,1. 1. 51. — von Geijer 
Halvarsson, M. M. B. — Heijken- 

skjöld 
Hamberg, K. M. — Löwenboii: 
Hambraeus, C. K. — Ekströmer 
Hamel, G. — af Kullberg 
Hamilton, 11. B. — Rennerfelt 
Hammar, A. M. C. — Philp 
Hammar, C. M. — Staé'1 von 

Holstein 
Hammar, E. K. AI. — Vult von 

Steijern 
Hammar, K. J. S. — Mörner af 

Morlanda 
Hammar, K. S. — Hamilton 
Hammarberg, A. G E. — Kuy- 

lenstierna 
llainmarhjelm-Strokirk, J. — 

Tersmcden 
Hammarsten, M. G. G — Lager- 

bring 
Hammarstrand, C. — Stårck EJ TILLHÖRANDE ADELN 1391 Hammarstrand, E. K. — af Joch- 

nick 
Hammarström, H. O.R. — Belfrage 
Hammarström, Z. C. — Gyl len- 
hammar 
Haniseh, A. M. P. — Carlheim- 

Gyllensköld 
Hansdotter, A. C. — Borgen- 

stierna 
Hansdotter, E. S. — Ridderbjelke 
Hanngren, L. M. — von llolst 
Hanngren, S. E. — af Ekenstam 
Hansen, A. — Montgomery 
Hansen, A. M. — Queckfeldt 
Hanson, C. S. — von Hofsten 
Hanson, G. — Wachtmeister af 

Johannishus 
Hansson, A. t!. — Ekensteen 
Hansson, G. E. A. 11. G. — Lillie- 
höök af Gälared och Kolbäck 
Hansson, S. M. — Ridderstad 
Hardenbergh, K. \V. — von Saltza 
Harding, M. V. — Stråle af Ekna 
Harling, R. 0. — von Gegerfelt 
Harnesk, A. V. — Ulfhielm 
Harris-Sanne, A. T. E. — Silfwer- 

brand 
Hartman, A. C. — Brauncr 
Hartman, E. G. R. — Grönhagen 
Hartnian, S. U. T. — Hruce 
Hartmann, I. H. J. — von Kru- 

senstjerna 
de Harven, M. — Akerhiehn af 

Margrethelund 
Hasenoehrl, G. J. S. — Wrangel 
Hassel, E. L, — Ehrensvärd 
Hasselblad, G. E. — Bildt 
Hasselbom, N. V. — Uggla 
Hasselrot, G. C. S. — af Sillen 
Hay, I. — "Wrede af Elimä 
Hay, 0. — Lagerberg 
Hay, T. — Gyllenhammar 
Hector, E. — Lilliehöök af Gä- 
lared och Kolbäck Hedberg, C. M. — von Schéelc 
Hedberg, E. C. — Zacco 
Hedberg, K. G. — Drake af Ha- 

gelsrum 
Hedberg, S. 1,. — von Vicken 
Hedelius, T. — Hård af Seger- 
stad 
Hedenblad, G. — Frölich 
Hedendahl, A. M. — Liljenstolpe 
Hedendahl, E. — Jägerskiöld 
Hedendahl. S. — von Scheven 
Hederstedt, W. C. S. — Gyllen- 
skepp 
Hedlund, E. J. G. — Bäfverfeldt 
Hedlund, H. E. E. — Cederström 
Hedquist, A. F. — Winblad von 

Walter 
Hedrén, S. E. A. — von Bahr 
Hedström, K. von Wachenfeldt 
Hegardt, M. — Hamilton 
Hegel, E. J. — Falkenberg af 

Trystorp 
Heiberg,S.C. — Nauckhoff 
Heijl,H. A. — Silfverhielm 
Heijl, S. S. L. G. — von Döbeln 
Heiligering, M. K. A. — Roos af 

Hjelmsäter 
Hejdström, A. C. t'. — Sandels 
Hej 11, H. E. — Lewenhaupt 
Helberg, J. M. — Anrep 
Helin, O. W. — af Sillen 
Hellberg, E. G. — Cederström 
Hellberg, H. K. F. — Kuylen- 

stierna 
Helleberg, S. — Ehrengranat 
Helleday. G. I. - Giertta 
Helleday, N. H. — Giertta 
Hellgren, A. S. T. — Printzen- 

sköld 
Helling, H. E. — af Klint 
Helling,V. A. — Raab 
Ucllman, A. M. D. — Hammar- 
skjöld 
Hellman, L. M. .i. — Drakenberg 1302 FÖRTECKNING ÖFVER PERSONER Hellmau, K. K. U. A. — Kuylen- 

stierna 
Hellström, A. K. — Edelstam 
Ilelms, O.Al.H.A.Z. — Adler- 

creutz 
Henckel, E. — von Geijer 
Uenderson, C. — Ehrenborg 
Henderson, J. — Rappe 
von Hennigs, T. T. E. — "Sluart. 
Hennings, E. A. - Adelsköld 
Henrikson, E.A. — Braunerbielm 
Henriksson, A. — Svinhufvud i 

Westergöthuid 
Henriksson, A. C. — al' Chri- 

stiernin 
Henriksson, W. C. H. — Gryllen- 

stierna af Lundholm 
Henriksson, S. L. — Gyllenberg 
Henriques, A. G. — Stålhainmar 
Henschen, A. ■ — Douglas 
Henschen, S. E. A. — AV tern 
Heusel, M. — AVästfelt 
Herdin, K. — Reuterswärd 
Herlin, S. AV. — Falkenstedt, 
Hcrmansdolter. I. ,1. — von 

Brömssen 
Hernmarck, K. 11. 11. — Lager- 
crantz 
Herrniann, t", il. — Ekströmer 
Herrström, AV. A. — Koskull 
Hertz, E. E. — Silfverstolpe 
Hertzman, S. M. — Crafoord 
Hesselberg, F. A. 0. — Mander- 

ström 
Hesselius, M. W. — Lybecker 
Hessle, U. L. — Nordenfeldt 
Heurlin, S. C. A. — Freidenfelt 
Hewlett-Pulteney, D. H. — Horn 

af Rantzien 
Heyman, J. — Lagerberg 
Higgins, E.M. -- Barnekow 
H i Idebrand, Gr. — Mörner af 

Morlanda 
Hill, K. — Kkensleen Hill, G. P. - Leijonmarck 
Hillgren, E. — Gripensköld 
Himmelman, K. N. — lioos a 

Hjelmsäter 
I lindbeck, C. — Muli I 
llintze, S. G. — Gyllensvärd 
von Hippius, M. K. F. — Sten 

bock 

Hirsch,H. — Pauli 
Hisinger, S. AI. V. — Jägerskiöl.l I 
Hjelm, A. E. - Wernstedt 
Iljerpe, A. A. — Silfwerbrand 
Hjerpe, 11. Al. — Stuart 
Hjortb, E. G — Ivuylenstierna 
Hjorth, E.S. — von 1'hiten 
Hjortsberg. A. G. 11. — von Björn- ] 

marek 
Hocbapfel,S. Aluhl 
Holl',E. M. K. — Uggla 
Hofstrand, A. S. — von Essen af 

Zellie 
Hogner, E. Al. A — Reuterswärd 
Holcomb, AI. L. — Bcrgengren 
Ho Händer, A. M. — Muhl 
Hollander, T. A. — Elirenpohl 
Holm, A. E. K. — Svedenborg 
Holm, A. II. G. E. — von Axel- 
son 
Holm, A. K. A. E. — Lilliehöök 

af Gälared och Kolback 
Holm, A. AI. K. — Fock 
Holm, G. O. — De Geer af Fin- 
spång 
Holm, H. C. K. — Klingenstierna 
Holm, II. K. S. — Söderhielm 
Holm, K. AV. — von Heland 
Holm, M. \V. — Ankarcrona 
Holm, »S. I. — Leijonflycht 
Holmberg, A. .T. — Boije af Gen- 
näs 
Holmberg, E. S. G. — Kuyleii- 

stierna 
Holmberg, II. K. M. - Ridder- EJ TILLHÖRANDE ADELN 13! Holmer, E. — Nordenskiöld 
Holmcr, L. — Nordenskjöld 
Holmertz, M. O. C. — von Dö- 
: beln 

Holmqvist, A. P. — DelaGardie 
Holuiqvist, E. M. — Hård af Se- 
gerstad 

olmstedt, G. C. — Giertta 
Holmström, A. S. — Silfverlåås 
Holmström, E. C. — Rydingsvärd 
Holmström, H. W. — Danck- 

wardt 
Holmström, M. T. G. C. — Hiort 

af Orniis 
von Holten, H. A. 1). — Gyllen- 
spets 
von Holten, H. C. — Rääf i Små- 
land 
von Horn, E. "W. S. A. F. — von 

Rosen 
von Horn, I. H. C. F. E. — Silf- 

versehiöld 
von Horn, S. E. U. C. — Stiern- 

svärd 
Hornberg, V. U. — Åkerhielm af 

Blombacka . 
Hotvedt, A. E. — Uggla 
Hovey, II. B. — Sparre 
Howard, J. L. H. — Ladau 
Hiibbinette, M. E. — von Post 
Hulphers, U. C. W. — Rennerfelt 
Hult, K. — De G eer af Finspång 
Hult, I. — Stålhammar 
Hultgren, E. J. — Sandels 
Hultin, C. C. — Armfelt 
Hultman, A. J.C. — Nordenskjöld 
Hultman, W.W.I. — Gyllensvard 
Hunimel, A. C. — Aminoff 
Hurn, A. — Silfwerbrand 
Husberg, S. A. M. —Nordenadier 
Huss,E. S. S. — Silfverliielm 
Huss, M. G. — Stålhandske 
Hygrell, M. S. — af Petersens Hådén, K. J. — Winblad von 

Walter 
Håkanson, H. A. — von Scliéele 
Håkansson, E. C. — Wästfelt 
Hård, J. M. -*- Stålhane 
Hägerström, A. E, — de Besche 
Hägerström, M. — Gyllenberg 
Härkönen, L. — Hiort af Ornäs 
Halländer, B. K. S. — Björnberg 
Harlin, 11, C. C. — Malmerfelt 
Höekert, A. F. P. — Odencrantz 
Höglund, A. V. — Mannerfelt 
Höglund, CM. — von Gegerfelt 
Högstadiiis, A. — af Klercker 
Hök, A. — Ccdercrona 
Hök, A. — Björnstjerna 
Höök, A. E. — Belfrage 
Höök, E. C. — Treffenberg 

Ifvarsson, C. — Gyllensvard 
Ifversson, M. S. — von Plåten 
Ihlen, L. — von Krusenstjerna 
In de Betou, S. E. — AVrangel af 

Sauss 
Ingeldi, I. M. K. — af Wirsén 
Ingelman, B. E. — Bergenstråhle 
Ingelman, 0. M. E. — Lilliestierna 
Ingelsson, M. — Cronstedt af 

Fullerö 
Ingeson, S. C. — o Gyllenhaminar 
Ingier, E. L. — Åkerhielm af 

Margretbelund 
[ngmanson, G. — Boije af Gennäs 
Inkinen, I. — Hjärne 
Irwin, A. — Barnekow 
lsacksson, A. D. — Ankare ro na 
Isoz, M. — von Plomgren 
Iversen, J. M. C. — Uggla 
Iversen, M. — Palmcrantz 

Jackson, T. AV. — Rydingsvärd 
Jacobsen, A. \\ r . — ' af Wetter- 

stedt 
Jacobson, A. K K. — Stenbock 13*14 FORTECKNING OFVER 1'ERSONKR Jacobsson, E. H. — af Forselies 
Jacobsson, I. M. — Lagercrantz 
Jacobsson, J. S. — Taube 
Jacobsson, V. H. — von Bahr 
Jacquier, A. A. — De la Gardie 
Janke.B.F. M. — Ridderstedl 
Jahnsson, A. E. — Lagercrantz 
Jahnsson, A. S. — Wijnbladb 
Jakobsson, B. L. — Ehrenströui 
Jakobsson, II. M. — af Eken- 
stam 
Jakobsson, J. — Kuylenstierna 
James, F. M. — Oxenstierna 

Eka och Lindö 
Janson, A. — Silfverhjelm 
Janson, K. J. — Stiernström 
Jansson, A. G. — Stierngranat 
Jansson, IL C. E. — Fock 
Jansson, M. O. — af Trolle 
Janzon, E. — Toll 
Janzon, S. C. J. — Ankarcrona 
Jcansson, N. A. A. — Ceder- 

schiöld 
Jenkins, H. 1!. — Virgin 
Joachimsson, K. C. — Törnebladh 
Johannesdotter, K. M. — von 

Moltzer 
Johannesdotter, II. C. — YVendel 
Johansdotter, E. C — Bougen- 

hielm 
Johansson, A. von Gegerfelt 
Johansson, A. — Lillienberg 
Johansson, A. — von Post 
Johansson, A. C. — Wastfelt 
Johansson, A. C. — Belfrage 
Johansson, A. C. — Adelsköld 
Johansson, A. L. - Ekenstierna 
Johansson, A. S. — von Hall 
Johansson, C. M. — Belfrage 
Johansson, E. — Hård af Seger- 
stad 
Johansson, E. C. — Gyllensvärd 
Johansson, E. F. — Danckwardt Johansson, E. S. — von Schul- 

zenheim 
Johansson, II. — Ulfsax 
Johansson. 11. K. — Gyllenham- 

mar 
Johansson, 11. L. — Iledenstierna 
Johansson, 1. 31. — Wastfelt 
Johansson, M. — Gedda 
Johansson, M. K.M. — Hård af 

Segerstad 
Johansson, S. II. — Uggla 
Johansson, T. L. — Påhlraan 
Johnsén, E. M. A. — af Wctter- 

stedt 
Johnsén, I. W. — von Walden 
Johnson, A. — af Kliutcberg 
Johnson, C. — Ullsax 
Johnsson, T. J. — Ridderbjelke 
Johnsson, M. M. — Vult von 

Steijern 
Johnt, A. — Uggla 
Jonasdotter, A. L. — Malinerfelt 
Jonsdotter, C. AI. — Lilliehorn 
Jonsdotter, E. M, — Lilliehorn 
Jonsdotter, K. C. — Walkcndorff 
Jonsdotter, K. — Edelsvärd 
Jonsdotter, M.S. — Gustafsehiöld 
Jonsson. A. — Ulf hi-clui 
Jonsson, A. — Stålhane 
Jonsson, E. — Cederström 
Jonsson. E. A. — Stenfelt 
Jonsson, M. — von YValden 
Jonsson, M. C. — Reventlow 
Jonsson, M. C. — Hård af Seger- 
stad 
Jonzon, E. M. — Björustjerna 
Jonzon, E. II. — Mannerstråle 
Josephson, H. S. — Akerhielm af 

Margrethelund 
Josephson, ^L L. — Reuterswärd 
Juhl,A. S.M. — Gustafsehiöld 
Julin, F. — Kruuse af Verchou 
Jungreen, C. — Maule EJ TILLHÖRANDE ADELN 1H',*5 

Juugstedt, A. M. — De Gecr Kätz,J.V. — Schurcr von Wald- 

Jungstedt, E. C. — Montgomery heim 

Jungstedt, E. C. M. — lteuter- Kaunitz, M. AI. — von Schwerin 

swärd Keiller, II. A. — Bildt 

Jiirgensen, M. — Taube Keiller,I. ii. L. W. — Dardel 

Juringius, J. T. C. — von Sche- Kemner, T. E. R. — von Matérn ven Kempff, C. W. — Si Juringius, S. J. — Lind af Ila- Kempff, E. A. K.D. — Cedcrström 

geby Kennedy, E. — Liljencrantz 

Jäderin, A. M. C. — von Kranier Kennedy, S. C. <L — Nordcn- 

Jäger, A. M. — Fåhraus skjöld 

Järta,M.A. — Hammarskjöld Key,M.L. — Raab 

Jönsson, C. K. — von Krusen- Key Åberg, E. L. C. C. — DuRietz 

stjcrna Keyes, A. C. — Lewenhaupt 

Jönsson, II. A. — Du Rietz Kicrkegaard, A. M. — Skjöldc- 

Jönsson, IT. Al. — Bergenstråble brand 

Jönsson, I. IL — Bergengren Kilman, (i. — af Sandeberg 

Jönsson, I. C. — Rosencrantz Kilman, K. F. E. — FTeetwood 

Jönsson,.!. — Svedenborg Kindberg, A. L. — Silfversparre 

Jönsson, L. C. — ILkenstierna Kindbom, K. A. — Lagergréen 

Jönsson, ALS. —von Bahr Kindborg. S. K. — Loos af Hjelm-' 

säter " 

i Kahu, K. K. - Rydingsvärd Kimleström. M. C. - von Hel- 

| Kaijscr, II. 0. - af Segerström denstam 

Kallin, AV. C. A. — af Klinteberg Kinell, M. — Silfverhielm 

Kallingb. II. E. 1!. — von Ileide- King, M. IL II. S. — Rappe 

man Kiumnan, Z. IL C. — af Sandeberg 

Kamph, Ii. - Oxenstierna af Kj» 1 ^ E - £• s - ~ Mannerlieiin 

Korsholm o Wasa Kjellberg, II. — Ledersclnold 

Kantzow, G. E.' - Kantzow f?-!' 'J!!' 1 ' 1 '^ H -\ V - ~ Q ??..?f a , r - , 

Karlberg, A. E. - von Heland M '.erg, RM. - Skjoldebrand 

Karlsdotter, ILL. — von 1'oral KjHlgren, I. Iv — J- alkenberg ai 

Karlsson. A. E. — von Gegerfelt ' rystorp 

Karlsson, Iv A. K. — Lillie- Kjellin, I. C. — 1'ahnerant/ 

stierna Kjellman, K. J. — von (icgerfell 

Karlsson, E. K. — von Sebantz Kjellström, IL K. K. — Flach 

Karlsson, IL M. IL — Gyllenhani- Kjerner, I. G. — Nordensvan 

mar Kjällin, C. W. C. — Malmerfelt 
Karlsson, J. M. — von Walden Kleman, A. S. W. — von Krusen- 
Karlsson, K. — Belfrage stjcrna 

Karlsson, K. A. — Lindersköbl Kliug, E. A. A. — Mannerstedl 

Karström, IL <L — Ramsay Klingwall, 15. A. — Sebiblt 

Karth.A.S. — Ridderstad Klint, 11. — Montgomcn 1396 FORTECKNING OFVER PERSONER Kluseman, M. K. A. — von Enge- 

ströni 
Kluxen, S. M. — Rudénsohöld 
von Knorring, A. H. B. — Kalling 
Knorring, A. O. — Ihre 
von Knorring, E. E. — Bergen- 

stråhle 
Knudtzon, C. — Akrell 
Knutsson, C. M. T). A. — Kods af 

Hjelmsäter 
Kuös, E. A. M. — Löwenhielm 
Knös, G. A. R. O. — von Rosen 
Koch,E. — Åkerhielm af Mar- 

grcthelund 
Koch, G. C. C. — von Brömssen 
Kock, G. E. P. — Kappe 
Koch, L. G. — Svinhufvud i We- 

stergötland 
Kock, V. — Gyllenpalm 
Kollberg, II. J.L. — von Köliler 
Kollberg, P. J. — Ekensteen 
Kolmodin, Si. M. E. — von Sehantz 
Kolthoff, Il.G.TJ.M. — Ribbing 
Kolthoff, I. C. — Söderhielm 
Konimonen, M. — lliort af Ornäs 
Koram, G. M. — Schenfelt 
Korsgren, A. M. C. — af Klereker 
Korsnian, IT. C. — Gyllenberg 
Kotzian, 0. C. C. — Mareks von 

Wurteinberg 
Krafft, R. A. M. — Uggla 
Kraft, I. E. — Pfeiff 
Krag-Juel-Wind-Frijs, 0. A. B. — 

von Blixen 
Krantz,T. T. — Wernstedt 
Kreiiger, II. A. — von Diederichs 
Kreiiger, I. B. — Bergeustråhle 
Krieg. A. S.H. — De Geer at 

Leufsta 
Krokstedt, J. C. — von Heland 
Krön, A. N. — Flach 
K ronlund, T. M. L. — Hamiltoti 
Krook, E. — von Otter Krook, L. L. — Stael von Hol- 

stein 
Krook, N. — Wrangel af Sauss 
Kruckenberg, E. S. — Reuter- 

svärd 
Klöver, E. B. J. — Påhlman 
Kugelberg, A. M. — Lagerfelt 
Kugelberg, ll.C.C. — af Eken- 
stam 
Kugelberg, K. C. — Cedercrona 
Kullberg, K. S. — Lagerberg 
Kullberg, H. E. — Sandels 
Källström, A. M. E. — von Holst 
Källström, K. A. — Lilliestierna 
König, W. M. P. T. — Tornér- 
hielm 

Lagerberg, K. K. — Kuylenstienia 
Lagerberg, N. E. M. — von Ste- 

dingk 
Lagergren, B. A. — Brcitholfz 
Lagergren, S. L. — al' Kkcnstaiii 
Lagerholin, A. — Kuylenstienia 
Lagerholm, J. L. P. — Mannerfelt 
Lagerlöf, J. E. G. — Belfrage 
Lagerquist, A. E. — Hård af Se- 
gerstad 
Lagerwall, A. E. K. — Mareks 

von Wiirtemberg 
Lallerstedt, E. — Wästfelt 
Lambart, M. H. — von Essen 
Lambeig, H. M. — Kalling 
Lamberg, J. A. M. — Klintberg 
Lamberg, L. W. — Montgomrry 
Lamm, R — Reuterswärd 
Lamm, 1. — Ehrenborg 
Lammers, il. F. K. A. — Bråken- 

hielni 
Lammers, S. M. — Queekfeldt 
Landberg, S. 31. — af Ekström 
Landelius, T. W. — Armfelt 
Landin, C. M. — Strömfelt 
Landtniiin. M. — Hård af Seger- 
stad EJ TILLHÖRANDE ADELN 1397 

Lang, O. — Wrangel von Breh- Lewin, A. 11. W. — von Schinkel 

mer Lewin, M. A. E. -- de Lava] 

Lange, H.l>. — Natt ocli Dag Lexell,C.E. — Skjöldebrand 

Lanner, A. — Aininoll' Lexell, R. C. .— af Geijerstam 

Lanner, E. V. — von Essen af Lic litenberg, L. K. — Lilliecrona 

Zellie Liden, J. C. N. — Breitholtz 

Launge, L. M. - Fitingholl' Lidman, A. C. — von Post 

Larouche, M. L. — Hkströuier Lidman, E. — von Post 

Larsen, A. N. — Gyllenhammar Lieben, M. C. — von Strussenfelt 

Larsen, C. A. — Hjärne Liedholm, I. A. 11. — Gyllenram 

Larsen, E. — Lilliecrona Liedholm, S. H. A. — Natt och 
Larson, A. A. — Belfrage Dag 

Larson, 11. — Tham Liljeblad. L. K. — Hård af Se- 
Larson, H. E. W. J. — Rehbinder gerstad 

Larsson, A. — von Walden Liljegren, H. — Falkenstedt 

Larsson, A. J. — von Gegerfelt Liljenroth, A. — Ccderströin 

Larsson, A. K. — Schedvin Liljenroth, M. L. — von Krusen- 
Larsson, A. M. — Uggla stjerna 

Larsson, A. M. — Gyllenhammar Liljeqvist, A. S. — Silfwerbrand 

Larsson, E. C. — Hjärne Limnell, S. M. H. — Kruuse af 
Larsson, J. P. — Gyllenkrok Verchou 

Larsson, K. E. — Schedvin Lind, E. K. — Ridderstråle 

Larsson, M. L. — Wästfclt Lind. IL J. — Ulfliielm 

Larsson, S. — Svinhufvud i We- Lind. .1.0. C. — Stjemstedl 

stergötland Lind, R. S. — Silfwerbrand 

Larsson, S. — Uggla Lind, W. M. — Uainmarskiöld 

Larsson, S. M. V. — Tanim Lindahl, A. — Wastfelt 

Laser, K. C. C. — Rennerfelt Lindahl, G. M. — von Walden 

Lee, S. E. — Creutz Lindberg, A. A. — Walkendorff 

Leffler, A. V. — Dalman " Lindberg, A. L. — Schildl 

Leffler, E. A. — Wolffradt Lindberg, B. — Uggla 

Lemke, K. C. L. — Kuylenstierna Lindberg, E. M. — Uggla 

Lendahl, L. G. — Gyllenspets Lindberg, II. C. I. — von Frie- 
Lenngren, R. — Uggla sendorff 

Leon, L. J. — Brauner Lindberg, II. K. — Jlörner af 
Leonard, E. — Virgin Morlanda 

Lessing, H. B. L. — Mörner af Lindberg, IL 11. — Taube 

Morlanda Lindberg, J. 0. — Reuterskiöld 

Lcth, A. C. — Berg von Linde Lindberg, M. Skjöldebrand 

Levan, H. M. — Spens Lindberg, M. K. E. - Bcnnet 

Lewander, II. C. — Löwenhielm Lindberg, S. D. K. — Adler- 
Leverin, A. M. — Ehrenpohl creutz 

Levin, H. E. D. — af Billbergh Lindblad. E. V. — (Yonhielm 
Levin, I. A. C. — af Billbergh af Flostn 1398 FÖRTECKNING ÖFVF.R PERSONER 

Lindblom. G. W.-^Borgenstierrta Lindström, A. . I. G. —von liosen 

Lindbom, (J. c. X. — Drake af Lindström, A. M. — Karlström 

Kagelsrum Lindström, lv — Keutcrswärd 

Lindeberg. 'I'. C. — Gyllenkrok Lindström,, K. H. C. — Appelbom 

Lindeblad. G. — Virgin Lindström, K. M — Sandels 

Lindell,A,A. V. — RoosafHjelm- Lindström. E. S. — Hård af Se- 

säter gerstad 

Lindeli, 8. V. — von Heland Lindström, H. H. F. — Kaali 

Lindeman. S. K. O. —Monigomerv Lindström. L. 0. — Reuterfcll 

Linder. 1.11. — Hård af Seger- Lindström, M. — Wachtmeister 

stad af Johannishus 

Linderqvist, .1. s. M. — Adler- Lindström, M. . I. — Aminoff 

sparre Lindström, O. — Svedenborg 

Lindeström-Sneckenström, A. J. Lindvall, I, ii. K. — Bagge af 

— Akerhielm af Margrethe- Bergu 

lund Lindvall. M. C — Nordenskiöld 

Lindgren, A. — Löwenhielm Linnander. K. C. — von Schantz 

Lindgren. A. AL — Falkenberg al' Lithén, II. I M. — Hammarskjöld 

Trystorp Ljung, J. M. — Klingspor 

Lindgren, M. K. — Munck af Ljungdahl, .1. 'I'. - Lagererantz 

Kosenschiöld Ljunggren, E. A. N. — Sti-nfcJ-l 

Lindgren, S. K. — von ITauswolff Ljunggren. <; i. — Odonrrantz 

Lindh. K. G. — von Engeström Ljungholm, A. J. H. - Gyllen- 
Lindman, E. C. — Gustafscbiöld hammar 

Lindman, K. E. S. — Daniel Ljungholm. E. U. M. — af Klint 

Lindqvist, E. A. — Schedvin Ljungkrantz, TJ. W. S. — Stiern- 
Lindqvist, E. J. — Kruuse af ström 

Verchou Ljungman, K. C. A. M. — von Poral 

Lindqvist, K. M. — Taube Ljungquist, S. U. — Löwenhielm 

Lindqvist, J. S. — Arnell Lj ungqvist, I). F. — Wachtmeister 
Lindqvist, M. L. — IManting-Gyl- lli ' Johannishus 

lenbåga Ljungqvist, F. K. K. - Stjernstedl 

Lindqvister, L. A. T. - von Scho- ld«jngqyist S 0. - af Sillen 

fin g ' Lobes,M. L. .1. — Bratt af Hög- 
Lindroth, IT. M. -von Bahr Lohrman, S. F. T. - Lagcrheim 

■ 1,U S "' ' u ,T af Wåh ; lber & Lokrantz M. K. - Hårleman 

Lindstedt, IL C. - leutercrona LooslröllK ,. j, . _ Kuvlenstierna 

Lindstem, M K - Drakenberg Lossius ,, N _ de Ma ,.. 

Lindström, A. - Mannerstedt Loudon> E ,, _ Reensti( , rna 

Linds rom. A. A. - \\ .nblad von Lovén; E c _ af Klo.xker 

walter Ludiii.A. — Du Uietz 

Lindström. A. C. — Ehrenhoff Lund, A. C. — Gyllenspets; 

Lindström, A. F. — Lilliesköld Lund. A. C - von Schéele ■J TILLhORANDE ÄDF.I.N 1399 Lundahl. M. — Drakenberg 
Lundbeck, A..I. K. — Fleetwnoil 
Lundberg, K. K. - Belfrage 
Lundberg, J. L. C. — von Geijer 
Lundberg,. G. C — Lilliecrona 
Lundberg, M. (J. - Adelsköld 
Lundberg, H. T. — Virgin 
Lundberg, T. .M. — Scliedvin 
Lundborg, A. — Nauckhoff 
Lundborg, II. M. \V. — Rappe 
Lundeberg. 11. — Lagerheim 
Lundeberg,' S. E. U. — Lilliehöök 

af Gälarcd och Kolbäck 
Lundeli, A. Iv — Södcrhielm 
Lundgren, C. E. — Tham 
Lundgren, E.'M. — Roosaf Hjelm- 
säter 
Lundgren, E.S. G.— Nordenskjöld 
Lundgren, ti. C. — Tham 
[jundgren, I. — von Oelreich 
Lundgren,.!. U. — Du Rietz 
Lundgren.O.A.K. — Nordenankar 
Lundgren, R. J. M. — Uggla 
Lundgren, s. \Y. — af Harmens 
Lundgren, T. K. — Lilliecreutz 
Lundh, E. A. — von Gegerfelt 
Lundh, II. M. — Hummerhielm 
Lundhquist, H. — von Koch 
Lundin, E. 31. E. — af Klercker 
Lundin, I. C. — af 1'obson 
Lundin. K. SI. T. — Svinhufvud 

i Westergötland 
Lundin, M. A. — Ulfsparre af 

Broxvik 
Lundin, O. M. — von Sydow 
•Lundmark, L. A. Lundquist, Iv A 
Lundqvist, A. F. 
Lundqvist,M. C 
Lundström. A. I. 
Lundström. A. 

skjöld 
Lundström, C. 1 E — Taube 

— al Geijerstan 

— Walkendorf 

— Crafoord 

. — Gyllengahn 
T. — " Heijken 

. — Edelstam undström, .T. A — Wmhlad von 

Walter ■ 

undström, M.F. - Boy 
undström, s. ,M. — Srjerngranat 
undvall. C. - Hedenstierna 
iining, C. E. — von Porat 
iining, G. — af Sandeberg 
,unn, A. — Leijonbufvud 
uthander, E. S. — Pauli 
ybeck, A. II. Iv — Lagerberg 
ybeck,E.M. H.M. — Flectwood 
yckberg-Ahlberg, A. M. F - 

Lilliecreutz och af Zellén 
ydecker, F. — llårleman 
yksetli, M. — Skogman 
jyons, E. C. — Lagerfelt 
ysböi, Iv II. — Rosencrantz 
äckgren, II. A. E. — Schedvin 
ännborg. J. M. — Stålhandske 
,öfdahl, É. C. Iv — Kruuse af 

Verchou 
,öfgren, A. A. — RennerfeH 
,öfgren,A.M. — Rudebeck 
.bigren, (i. V. E. — Belfrage 
iöfgren, L. S. — Stålhandske 
-öfgren, AI. C. — Uggla 
.öfroth, II. L. — Adlerstam 
iönbom, A. M. — Charpentier 
iöndahl, II. A. — Lagergréen 
jöthner, D. — Hermelin 
iöwegren, .T. D. — Rosentwist 
.öwenadler, K. A. — Gyllencrcutz 
iöSwh,W.K — llårleman Nfoi Belfrage 

Horn a Mae Creery, A. L. 

skjöld 
Mac Gauley, J. C. 

Mac Gregor, M. S. 

Aminne 
Mac Guire, K E. — Creutz 
Magnell. K. M. — von Koch 
Magnidotter, II. (J. — (ledda 
Ma^nusdotter, C. E, — Bongen- 1400 FORTECKNING OFVER PERSONER Magnusdotter, J. — Bongen- 

hielm 
Magnusson, A. — Hummerhielm 
Maigré, M. — Crafoord 
von Malapert-Neufville, A. — 

von Mentzer 
Malm, A. LM. — Uaij 
Malm, E. S. K. — von Sebeven 
Malm,R. P. .1. — Riben 
Malmberg, B. a. M. D. — Knal. 
Malmgren, A. W. — König 
Mahnqvist, K. M. — Norden- 

stierna 
Malmqvist, II. G. — Reenstierna 
Malmros, II. K. — Leijonhufvud 
Malmsten, A. B. E. — Falkenberg 

af Trystorp 
Malmström, M. M. — Pfeiff 
Marcus, S. H. — Uggla 
Man.usson. II. T. AV. — Taube 
de Maré. M. C. — Sandels 
Marin, G. — Gyllenkrok 
Marin, V. E.E. — von Wachen- 

feldt 
Markstedt, J. V. — von Schul- 

zenheim 
Mars, A. K. — Gyllenhammar 
Marsh, M. — Gvllenhammar 
Martin, R. P. — Fitinghoff 
de Marval, A. U. A. — Dardel 
Matlack, E. M. — Ekströmer 
Matson, II. A. M. — Gyllenhaal 
Mattcr, S. — Lindencrona 
Mattson, A. I. — von Friesen- 

dorff 
Mattson. E. — Gyllenhammar 
Maury, E. — Tham 
von Mecklenburg, J.L.C.F. A. M. 

— von Rosen 
von Mecklenburg, M. D. 11. — 

von Rosen 
Meidell. II. — Borgenstierna 
Melin, A. H. U. — von Rosén 
Melin, G. S. G. — Tigerhielm Melin, V. — Ribbiug 
Mellin, H. E. L. — Åkerstein 
Mellqvist, A. L. — c Ehrenbor? 
Mellqvist, A M. — Åkerhielm af 

Blombåcka 
Memsen, J. C. — Cederschiöld 
Mesterton, 11. M. C. — Posse 
Meurman, O. M. — Silfver- 

stolpe 
Mcyer, C. S. — Ribbing 
Meyer,E. T. L. — Zacco 
Meyer, L. M. — Cederström 
Michel, L. B. J. — Montgomerj 
Michaelson, A. R. L. — von Her- 
mansson 
Milide, E. M. — Cederström 
Milow, T. — Boy 
Moberg, L. — Breitboltz 
Moberg, R. A. — Palmcrantz 
Moberger, D. II. V. — Lillie- 

böök af Gälared och Kolbäek 
Moberger, E. J. E. — Rosenblad 
Moberger, II. G. C. A. — Hårle- 

mau 
Modée,M.A. — Ulfsax 
Mogreen, II. C. — von Post 
Moll, A. J. — Leijonhielm 
Mollen, G. — Rabenius 
Mollerius, C. A. — Breitboltz 
Moltke af Noer, I. M. — Re- 

ventlow 
Mont d'Or Norderling, L. K. \V. 

— Palmstierna 
Moog, A. E. — Bergenstråhle 
Moore, E.B. — Jägerhorn a!' 

Ötorby 
Morän, A. J". — Du Rietz 
Morén, T. C. — Strömfelt 
Morin, II. N. — Bergengren 
Moritz, II. G. — Silfvernielm 
Mortensen. L. ,1. — Kruuse af 

Vercbou 
Moyniban, A. — Cedercrona E( TILLHÖRANDE ADEI.N 1401 Muhr, M. — von Porat 
Muller, E. S. — Maule 
Munktcll, A. rf. M. — von Unge 
Munktell, E. IL M. — af Edholm 
Munter, M. L. — von Sehantz 
Munthe, B. F. YV. E.— von Björn- 
marek 
Munthe, C. E. — Silfyersparre 
Munthe, N. T. — Nordenskjöld 
.Munthe, V. II. M. — Breitholtz 
Miintzing, A. C. — Adlerereutz 
Månson, A. E. — Kuylenstierna 
Mårtensson, A. T. I. — Uggla 
.Möller, C. C. A. — Schildt 
Möller, E. M. T. — af Malmborg 
Möller, II. C. — Boije af Gennäs 
Möller, H. C. — Lagercrantz 
Möller, II. S. — Lewenhaupl 
Möller, K. M. V. — Tham 

Naesman.A. M. C. — Eoek 
Nauclér, IT. E. — Bäfverfeldt 
Neel,E. — Hamilton 
de Neergaard, W. A. II. — Flach 
Neijber, A. (J. — Gyllenstierna 

af Lundholm 
Neijber, E. M. A. — Tigerschiöld 
Neijber, G. C. — Hammarskjöld 
Neijber, S. S. C. — von Koch 
Nelson, M. A. — Stockenström 
Nelson, S.A. — Gyllengahin 
Nennes, G. M. N. — von Konow 
Nennes, S. C. E. — Hermelin 
Nerman, M. M. S. A. — Taube 
Nerman, O. U. AV. — Fahnehielm 
Nettelblud, A. G. A. — Gyllen- 

haminar 
Neuendorff, E. II. — von Koch 
Ncuman, S. V. — de Laval 
Neumann, M. M. — Kalling 
Nezzer, E. M. — Lilliecrona 
Nilsdotter, K. — von Wachen- 

feldt 
Milsdotter, L. M. — Bergenstråhle Nilsen, M. F. B. — Bäfverfeldi 
Nilson, A. K. C. — Fahnehielm 
Nilson, A. S. — Påhlman 
Nilson, S. 31. — Reutercrona 
Nilsson, A. — von Setli 
Nilsson, A. A. M. — af Trolle 
Nilsson, A. C. — von Porat 
Nilsson, A. V. — Belfrage 
Nilsson, B. — Ulfhielm 
Nilsson, B. — Freidenfelt 
Nilsson, C. A.P. — von Hausswolff 
Nilsson, E. — Ekenstierna 
Nilsson, E. A. — Berg von Linde 
Nilsson, E. G. — von Sehantz 
Nilsson, E. J. — Ehrenström 
Nilsson, 11. M. — von Porat 
Nilsson, H. M. — Roos af Hjelm- 
säter 
Nilsson, J. S. — Reuterfeldt 
Nilsson, K. — von Krusenstierna 
Nilsson, K. T. — Lagercrantz 
Nilsson, L. — Uggla 
Nilsson, M. L. — von Porat 
Nilsson, S. W. R. — von Porat 
Nobel, I. R. — Ridderstolpe 
Nogasehewski, E.B. — Ekst römer 
Nolund, N. M. — Tigerhielm 
Norberg, K. — Schildt 
Nordenberg, K. L. — Lilliesköld 
Nordensson, E.C. — Ridderbielke 
Nordensson, J. S. — Tamm 
Nordenström, B. M. — Cronstedt 

af Fullerö 
Nordgren, C. A. — af Zellén 
Nording, E. A. — Ridderstråle 
Nordlander, A.' A. E. — Hjärna 
Nordlander, G. — Tham 
Nordling, E. — Ribbing 
Nordqvist, A. S. — Ehrenborg 
Nordstén, R. — Reuterskjöld 
Nordström, A. B. M. — von Post 
Nordström, A. E. — Gvllenberg 
Nordström. E. C. W. — ' Stälham- 1402 FÖRTECKNING OFVER PERSONER Nordström, M. O L. — Ceder- 

skiöld 
Nordval], S. 1!. — Hamiltoh 
Nordwall, E. — Creutz 
Nordwall, G. A. — Svinhufvud i 

Westergötland 
Nordwall, H. A. — Silfversparre 
Nordwall, r.M.C. — Jegerhielm 
Nordwall,,!. A. — Uggla 
Norgren, II. K. — Bagge af Sö- 

derby 
Norlin, C. E. — Fleetwood 
Norlin. E. M. L. — von Köliler 
Norlin. F. C. 1. — Pah linan 
Norlin, . S. M . — Dardel 
Norman, E. — Uggla 
Norman, G. E. M. — Virgin 
von Normann, L. C. — Psilan- 

derhielm 
Norrbin, J. E. S. — Lilliehöok af 

Gälared och Kolbäck 
Norrman, E. - - von Porat 
Norrman, M. — von Döbcln 
Norström, A. M. — Ullsax 
Norström.F. M, — Skjöldebrand 
Norström, il. — Celsing 
Nyberg, B. S. — Elirenström 
Nyberg. C. T. — Stjernstedt 
Nyberg. E. C. — von Plåten 
Nvblad. A. H. — Bäärnhielm 
Nyblams, G. C. I. — Posse af Säby 
Nyblaeus, E. E. M. — Ericson 
Nydabl. A. K. — Mörner af Mor- 
landa 
Nygren, 1). C. — af Petersens 
Nygren, E. K. . — Charpentier 
Nygren, E. K. — Gyllenberg 
Nykopp, S. II. E. — Tliam 
Nylén. G. A. — Breitholtz 
Nylén,S. A. — Breitholtz 
Nylund, A. A. F. — Trafvenfelt 
Nymansson, E. — Pfeiff 
Nymansson, L. — Adelsköld 
\ v.iuisi. E. Ii. — Klöfverskjöld Nyqvist, U.E. — Queckfeldi 
Nyström. A. O. E. — Pauli 
Nyström, E. L. — Ankarcrona 
Nyström, G. S. F. — Löwenhielm 
Nyström, H. S. L. — Gyllenspetz 
Nyström, S. — Tersmeden 
Nyström, S.M.G. — Kuylenstiema 
Nyström, Z. A. — Gyllenspetz 11 10! Ock lind. 'M. (i. T. 

Ornäs 
Odelberg, A. A. S. — Edelstam 
Odelberg. 1). K. — Rudbeck 
Odelberg, D. M. E. — von Heijiie 
OdelbergJ.M.W. — Leijonhufvud 
Odelberg, M, F. .T. — Preitliolt/. 
Odelberg. M. W. — Bennicli 
Oden. G. V. — de Besche 
Odenius, G. S. C. — Reuterskiöld 
von Oertzen, I. L. E.A.W.C.G.A. 

— Waclitmeister af Johannis- 

lius 
Ohlin, M. lv. E. — Sclicdvin 
Olilsen, C. — Taube 
Ohlson, H. E. J. C. — Fägerskiöld 
Ohlson, M. M. — Werustc.lt 
Ohlsson, A. S. — Hermelin 
Ohlsson. E. O. — von Plåten 
Ohlsson. M..T. — Stålhane 
Öländer, E. M. — Bergengren 
Öländer, M. C. C. — Lilliestierna 
Olausdotter. .1. — Schedvin 
Olausson, A. — Gyllcnsvärd 
Oldenburg. E. — Hidderstolpe 
Oldenbnrg.' J. M. R. — Uggla 
Olin, A. E. — Werdenhoft' 
Olofsdotter. K. — Palmcrantz 
Olsdotter, A. — Belfrage 
Olsdotter, S. — Winblad von 

Walter 
Olsén, F. T. — Svedenborg 
Olson, A. I. — von Hedenberg 
Olson. (!. K. — Kstenlicvc 
Olson, S. 11. C. — Taube EJ TILLHÖRANDE ADELN 14 0?. Olson, M. — von Krusenstjerna 
Olson, T. II. J. - Ehrenborg 
Olsson. A. — Lilliesköld 
Olsson. A. K. — Gyllenliamimir 
Olsson. A. &[. — von Hall 
Olsson. A. M. — von Alentzer 
Olsson, F. S. — Björnberg 
Olsson. . I. K. — Stjernstedt 
Olsson, S. A. C. — Gyllenberg 
Onderka. P. A. A. — Gyllenkrok 
Orre, E. — Nordenskjöld 
Ortnian. S. A. V. M . — Norden- 
skjöld 
Österman, K. E. M. — Taube 
d'Otrante. A. A. F. — Peyron 
Otter, M. C. — Stockcnström 
Otlerströni. A. M. K. — Lewen- 
liaupt 

Palin, A. F. — af Trolle 
Palm, M. C. — Stuart 
Palm. S. II. E. — Mörner af Mor- 
landa 
Palmaer, M. A. — Reuterswärd 
Palme, E. A. M. — Lagercrantz 
Palmqvist, C. — cPAlbedylill 
Palmqvist.S.N. — Klingenstierna 
Parviainen, E. F. Järnefelt 
Patrick, M, S. — de La val 
Patti. A. M. .J. — Cederström 
Paulsson, H. — Stentelt 
Paulus, G. L. A. M. — Sandels 
Pehrsdotter, B. — Ekenstierna 
Pehrsson, A. G. — von Scheven 
Pehrsson. B. ■ — Trolle 
Pehrsson, E. L. — Lövenhielm 
Pehrsson, H.M. C. — afSandeberg 
Peipke, J. A. C. — Lidströmer 
Pemsel, M. E. — af Ekström 
Pcrlström. 1. M. — Silfverlåås 
Persdotter, A. M. — Tham 
Persdotter. B. A. — Estenberg 
Persén, R. — von Stapelmohr Person, A. O. W.— Boos af Hjelm- 

säter 
Persson. A. — Rosencrantz 
Persson, A. . — Svedenborj:' 
Persson, A. L. — von Krusen- 

stjerna 
Persson, A. M. — von Porat 
Persson, B. — Belfrage 
Persson. S. — Reenstierna 
Persson, 8. F. — Ridderstråle 
Persson-Henning, H. L. — Peyron 
Persson-Henning, L. H. L. — Fock 

och von Essen 
Peterzén.J. K. — Blomstedt 
Peters, H. 0. — ULfsparre af 

Broxvik 
Peters, S. M. — von Kraemer 
Petersdotter. A. S. — Wendel 
Petersdotter, LM. — Ulfsax 
Petersen, E. — Drakenberg 
Petersén.I. E. A. — Uggla 
Peterson, E. F. — Flach 
Peterson, L II. — Freidenfelt 
Peterson, I. R. O. — von llaus- 

wolff 
Peterson, N. — Gripenberg 
Peterson, S. C. S. — afScbmidt 
Peterson, S. M. M. — af Eken- 
stam 
Peterson, S.W. — von Scheven 
Petersson. A. A. — Stjernspetz 
Peterssou. A. I. T. — Freidenfelt, 
Petersson, C. A. — Hummerhielui 
Petersson, E.O. — Gyllenhammar 
Petersson, G. C. — Natt och Dag 
Petersson, (i. M. C. — Mnnck af 

Fulkila 
Petersson, S. M. — Bagge af 

Söderby 
Petterson, II. A. — Ekensteen 
Petterson, S. E. — Starck 
Pettersson, A. — Fock 
Pettersson, A. — llierta 
Pettersson, A. C. K. - von Döbelu 1404 FÖRTECKNING OFVF.R PERSONER Pettersson, A. M. — Hamilton 
Pettersson, C. — von Scheven 
Pettersson, E. — Hultenheim 
Pettersson, E. M. — Dalman 
Pettersson, E. S. — Fock 
Pettersson, II. S. — af Uhr 
Pettersson, K. A. — Schaumann 
Pettersson, 11. K. — Lagerheim 
Pettersson, S. S. — Wijnbladh 
Pettersson-Erland, A. C. — von 

Stapelmohr 
Pettersson-Söderlund, A. C. A. — 

Du llietz 
Petteröe, H. - Gyllenhammar 
Piehl,J. K. — Riben 
Pilil, J. C. — Keuterskiöld 
Pilil, G. I. — von Konow 
Pira, G. J. — Tamm 
Pira, S. M. E. — Lagerberg 
Pitcbard-Morgan, K. A. — Piper 
Plantin.T. W. — af Ekenstam 
Plåten, K. II. A. — Rudebeck 
von Plåten, A. G. — Cederschiöld 
von Plåten, E. — Sjöcrona 
von Plåten, W. A. — Stjernblad 
de Pletneff, II. — Rappé 
Plunkett,N.I.M. — Gyldenstolpe 
Pobl,A. II. — Rudbeck 
Poignant, M. C. — Stålhandske 
Pol, K. I. J. — Nordenadier 
Pollack, A. K. — Söderhielui 
Popoff, C. — Klöfverskjöld 
Poppius, M. — Cederström 
Postinkowa, M. G. — Fleetwood 
de Pourtalös, M. .1. — Adelswärd 
Pramberg, M. S. — Påhlman 
Prebn, E. U. — Du Rietz 
1'rescott, P. B. — Liljenstolpe 
Pripp, II. M. II. — Söderhielm 
Pripp, .T. J. — von Sehwerin 
Procopée, O. II. — af Wetterstedt 
von Proschwitz, A. — Tiger- 

sehiöld von Proschwitz, E. M". - Draken- 
berg 

von Proscliwitz, 11. — Silfver- 
skjöld 

Puck,M. C."A. — Gripenberg 

Pålsson, K. — Gyllensvärd 

Quiding, A. W. E. — Åkerhielm 
af Margretbelund 

Qvarnström, S. A. E. — Gripen- 
berg 

Qvillström. A. — Lilliehorn 

Uvist, A. B. - von Waohenfeldt 

Rabe, M.A. A. — Blomstedi 
Kada,M. H. — Stålhammar 
Raeder, S. F. — Rosenblad 
Raider, V. — Gyllenhaal 
Kahni,T. B. — Drake afHagels- 

rnm 
Ramberg, A M. O. - Hård »f 

Segerstad 
Ramberg, E. M. - Silfver^parri' 
Ramsay, A. W. J. — Jägerskiold 

och Ramsay 
Ramsten, 11. C. A. — Leuhuaen 
Rasmusson, E. E. — Crafoord 
Rathman, V. S. — von Krusen- 

stjerna 
Raven-Lindblom, V. — Pauli 
Ra v, M. — Carleson 
Hedlund, N. — Silfwerbrand 
Redtz, F. W. — von Schinkel 
Rée, II. S. F. — Charpcntier 
Regnholm, L. M. — Silfversparre 
Rehbinder, E. F. — Wrangel af 

Sauss 
Rébn, G. W. — lledenstierna 
Reinstedt, E. — von Seth 
Renström, S. G. — von Heden- 
berg 
Rettig, E. G. — Silfverstolpe 
von Rettig, A. M. — vnn Stf- 

dingk EJ TILLHÖRANDE ADELN 14 05 von Rettig, K. M. — Toll 
de Reuter, C. M. — Stenbock 
Rewentlow, .T. A. II. — Wallen- 

stierna 
Reynold, J. E. — Lilliestiema 
Rhedin, II. A. I. — von Koch 
Rhenström, E. C. — Stuart 
Richter, C. — Hamilton 
Richter, II. G. L. — vou Otter 
Richter, S.E. — Ehrenborg 
Richter, S. P. G. — Ranisay 
Ringblom, A. M. — von Waehen- 

feldt 
Ringblom, K. K. — von Rosen 
Ringborg-, 11. — Wernstedt 
Ringborg, L. M. — von Rosen 
Ringborg, M. C. M. — Wern- 
stedt 
Ringdahl, II. K. — Anrep 
Ringström, S. C. — Drake af 

Ilagelsrum 
Rinnian, E. — Odelstierna 
Kinman, L. V. — Reuterswärd 
Ripa, E. — af Petersens 
Roback, A. — Kuyleustierna 
Roberts, M. — Gyllenhammar 
Robson-Ilolmgren, E. E. — Ulf- 

sparre af Broxvik 
Rodhc,E. — Sabelfelt 
Rodhe, II. — Cronstedtaf Fullerö 
Roenipke, P. M. — Drakenberg 
Rogberg, M. E. K. — Schröder- 

heim 
Roland, S. M. G. — Nauckhoff 
Romero, T. — Örnsköld 
Rooney, S. — von Essen 
Roos, E. il. — de Laval 
Roos, M. L. — Hamilton 
Rosberg, A. A. — Nordenankar 
Rosén, G. M. M. — Nauckhoff 
Rosenberg, C. S. D. — S vedenborg 
Rosendahl, A. K. — Brauner- 

hiehn Rosin, A. A. — Rosenquist af 

Åkershult 
Rossander, L. G. — Wastfelt 
Rouget de S:t Hermine, A. C. T. 

— Reuterswärd 
Rubin, A. II. K. — Uggla 
Rudberg, A.M. — Liljencrantz 
Rundgren, A. C. — Mörner af 

Morlanda 
Rundgren, A. M. C. — Gyllenram 
Rundgren, L. M. — von Waldcn 
Rundqvist, K. M. — Klingsp.or 
Runer, II. — von Schéele 
Runsten, II. I. M. G. — Bråken- 

hielin och Reenstierna 
Russberg, A. 11. — Virgin 
Ruth, II. A. — Conradi 
Ruthberg, N. C. — Rosenquist af 

Åkershult 
Ruthström, II. W. A. — von 

Heine 
Rydberg, W. A. M. — Bdelsvärd 
Rydell, E. C. M. — Iliort af Ornäs 
Rydén, A. — Lagercrantz 
Rydén, B. A. E. — Stenfelt 
Rydén, II. T. — Björnberg 
Rydhohn, B. Nauckhoff 
Rydström, M. C. — Lilliecreutz 
Rylander, S. E. — d'Albedyhll 
Ryman,M. C. — Kuylenstierna 
Ryman, N. H.E. — Sparre 
Ryning, L. — Wästlelt 
Rythén, A. — von Ilofsten 
Röding, A. II. C. — Silfverhielm 
Röhss, E. \V. A. — Hamilton 
Riihss, S. — Falkenberg af Trys- 

torp 
Rönblom, A. E. — Riben 

Sabelström.E.E. — von Krusen- 
st jerna 
Sahl. C. M. E. — von Koch 
Sahlberg, A. H. — Roscncrantz U06 FÖRTECKNING OFVER 1'ERSONI-K Sahlberg, C. — Planting-Bergloo 
Sahlholm, E. L. — Ekenstierna 
Sallander, A. V. — Reuterskiöld 

Sallmén, T. — af Forsolles 
Salmson, M. E. A. — Uergeu- 

stråhlé 
Salomon. E. G. — Wrangel af 

Lindeberg 
Salomonsson, S. A. — Gyllen- 

hammar 
Samuelsdotter, J.M — Du Rietz 
Samuelsson. A. C. — von Waklen 
Samuelsson, C. M. — Bagge af 

Berga 
Samuelsson, E. (.'. — Raab 
Samuelsson, J. — Löwen 
Samuelsson, S. A. — Kruuse af 

Verchou 
Sandahl, A. — Rappc 
Sandahl, MA'. — Gyllenhaimnar 
Sandberg, C. E. — Elgenstierna 
Sandberg, E. A. — Ehrenstråle 
Sandberg, II. E. C. — Hai.j 
Sandberg, M. 11. M. — Leijon- 

li ulv ud 
Sandberg, S. A. E. — Uggla 
Sandblad. T. G. S. — Drakenberg 
Sandelin, A. E. T. — Bennerfcll 
Sandell, S. S. — Montgomery 
Sandman, C. A. — Ekströmer 
Sandström, C. O. — Nauckhoff 
Sandström, H. M. E. — Bergen- 

stråhle 
Sandström, J. M. — Danckwardt 
Sandström, R. K. G. — Hcden- 

stierna 
Sandwall, A. V. — Pauli 
Santesson,H. B. — Ehrenborg 
Saphir, M. A. — von lleidenstam 
Sasse, II. — af Kullberg 
Savage, C. M. — Ekströmer 
Sawers, A. E. — Tainm 
Schacke-Andersen, P. — Ankar- 

crona S.chager, R. I. — Silfverswärd 
Schagerström, M.L. — von Vege- 

saek 
Schale.B. C. — Stålhane 
Sehard, M. M. L. — Hamilton 
Schartau,A.C.C. — Silfverswärd 
Schartau, A. M. E. — Frölich 
Schrele, G. — Lilliesköld 
Scheller, J. II. S. — Mörner af 

Morlauda 
Sehenström, H. R. (.'. - Nisbetli 
Schenström, S. M. L. G. — Rid- 

derborg 
Schindler, E. — Lagercrantz 
von Schmalensée, B. A. — von 

Brauner 
von Schmalensée, C. — von Hci- 

denstaui 
von Schmettow, J. K. — Hamilton 
Schmidt, A. H. — Stråle af Ekna 
Sehmidt.II.A. S. — Lagercrantz 
Schmidt, L. K. A. — Fleetwood 
Schmidt, O. E. — Gylleusvärd 
Sehmidt-Nielsen, G. — Breitholtz 
Sehnell, M — Koskull 
Schoeller, L. M. — vonHedenberg 
Schoug, A. H. M.— Posse af Säby 
Se.hough, I. E. M. — von Malm- 
borg 
Sehröder, E. M. — Kuylenstierna 
Schröder, G. M. — Creutz 
Schnbert, A. — Hjulhammar 
Schubert, G. E. — Lagerfelt 
Schubcrt, M. — Lagerfelt 
Schubert, T. — Elach - ■ 

von Schultz, M. M. L. — von 

Essen af Zellie 
Schumacher. I). V. — Reuter- 
swärd 
Schwartz, A. M. — Rosenmuller 
Schöning, G. — Löwenhielm 
Schöyen, F. — al' Ekenstam 
Scorisbrick, M.D. — Åkcrhielm 
al' Blombacka EJ TILLHÖRANDE ADELN 1407 Seaton, K. M. — Ankarcrona 
Sebardt, A. C. — af Sillen 
von Segebaden. II. S. — Rosen- 
era ntz 
von Segebaden, S. 31. — Uggla 
Segerdahl. K. E. C. F. — Nauck- 

l.off 
Sellberg, H. A. — Taube 
Seinler, E. — Gederström 
Bennstrom, A. M. — Rosenblad 
Sernander, B. — af Robsou 
Serrander; E M. T. — SillYer- I. — Aminoff 
A. S. C. — von Mentzei 
E. 1!. H. — Silfver- Settcrlund 

Setterwall, 
Setterwall. 

stolpe 
von Senme, M. A. M. — lla- 

milton 
Sewén, E. A. C. — Aniiuoff 
Sidenius, II. K. M. E. — Adel- 

swärd 
Siebert, F. 1. — Lagercrantz 
Siegmund, A. VV. — Rosenquist 

af Åkershult 
Siewers, II. — Gyllensvärd 
Siger. A. 1. — Söderhielm 
Silfberg, E. K. — Flach 
Siljeström, A. L. — Silfverswärd 
Siljeström, E. C. — Nordenadier 
Siljeström. E. M. — Törnebladli 
Sillen, A. A. W. — Tcrsmedcn 
Silvandcr, II. K. E. — Klingen- 

stierna 
Simmons, J. S. — Hamilton 
Sunonseu, M. — Odelstierna 
Sinclair, A. CA. — Ridderstolpe 
Sinclair, E. — Wsern 
Sinclair, G. I. — Nordenadier 
Sirenius, E. — Wasastierna 
Sirenius, II. — von 1'ost 
von Sivers, J. J. — von Kotheri 
Siöstéen.r. V. \Y. — von Malm- 
borg Sjöberg, (i. K. — von Seth 
Sjöberg, II G. — Tersineden 
Sjöberg, I. — Gunther 
Sjöberg. K. S. — Flach 
Sjöberg. S. A. — Ankarcrona 
Sjöblom, A. A. — Uggla 
Sjöblom. K. E. — Svedenborg 
Sjögreen, 11. S. L. — af Buren 
Sjögreen. I. M. — Klingspor 
Sjögreen, U.K. — af Klinteberg 
Sjögren, .M. - Belfrage 
Sjöholm, K. T. — Hamilton 
Sjöholm, S. — Liljenstolpe 
Sjölander. G. S. T. — Sandels 
Sjölander. T. — Schcdvin 
Sjöstedt. A. — Lagercrantz 
Sjöstedt. A. M. — Kruuse af Vcr- 
' e.hou 

Sjöstedt. G. E. (L — Gyllensvärd 
Sjöstrand. K. E. G. — Björnberg 
Sjöström, A. M. — Rosentwist 
Sjöström, E. A. G. — Norden- 

stierna 
Sjöström. O. S. F. — vou Post 
Skarstedt. S. E. — Bennich 
Skerdahl,A. G.B. — Werdeuhoff 
Skroth, A. G. — Walkendorff 
Skröder, II. J.M. — Uggla 
Sköldberg, T. — Wrangel 
Slettengren. K. — Lillienberg 
Slingsby. L. — Skjöldcbrand 
Sinailcs, N.van W. — Uggla 
Smedberg, E. C. I. — Sinclair 
Sinerling, E. L. C. — Fålirseus 
Smerling, K. (i. — Silfverswärd 
Smidt, E. 31. — Adlerstam 
Smith, A. — von Gedda 
Smith. A. F. — Odencrantz 
Smith, E. H. A. — De la Gardic 
Smith, II. G. J. — Natt och Dag 
Smith, H. M.C. — Lilliecrona 
Smith, L. Lagerbielko 
Smith, S. 1'. - Reuterswärd 1408 FORTECKNING OFVER PERSONER Smitt, Å. il. R. — Nordenskjöld 

och Tauli 
Smärling, I. A. — Goes 
von Sneidern, G. E. -"Sclied- 

vin 
Snellman, E. E. — SkjÖldebrand 
Snäll, K. — Ulfsax 
Sontag, A. M. — af Klint 
Sooth, A. E. — Giertta 
Sooth, H. A. — Giertta 
Spencer-Weil, B. — Scheifer 
Spendrup, E. A. .1. — Trolle 
Spilhammar,E.S. — Falkenberg 

af Trystorp 
Sporon, A. — Ribbing 
Spåuberg, S. E. — Reuterskjöld 
Stabell, A. — von Kölder 
Stahre, A. W. — Silfversparre 
Stahre, I. C. — Ankarcrona 
Stäng, G. C. — Silfverskjöld 
Stanzén, E. C. M. — af Geijer- 

stam 
Stanzén, M. II. F. — Kruuse af 

Verchou 
Starck, E. — Flach 
Stasinowsky, A. M. — Leijon- 

hielm 
Statlander, R. C. M. — Carpelan 
Stavenow, E. M. — Tamm 
Steeu, A. S. F. — von Brömsseir 
von Steenbergk, E. — Barnekow 
Steendortf, E. C. — Tersuieden 
Steffen, E. M. — Cedersdiiöld 
Stenberg, A. — Reuterskiöld 
Stenberg, E. M. — af Geijerstam 
Stenberg, L. A. J. — Charpentier 
Stenberg, M. S. — Silfverhielm 
Stenberrij, H. M. C. — Drake af 

llagelsrum 
Stenborg, II. — von Otter 
Stenbäck, G. E. M. — von Forat 
Stenhammar, CL. G. — Hermelin 
Stenhammar, E. C. — Odenorantz Stenman, E. — Akerhielm af 

Atargrethelund 
Stenman, M. C. — Silfverhielm 
Stenström, E. — Nauekhoff 
Sterky, A. H. M. — Cedersehiöld 
Sterky, G. E. 51. — Mörner 
Sterling, F. C. — Liljencrantz 
Sternhagen, I. — llamilton 
Steuart, M. — Seton 
Stiebel, - F. — Carlheim-Gyllen- 

sköld 
Stillström, A. L. — Taiibe 
Stillström, C. — von Liewen 
Stillström, R. 31. — Kydingsvärd 
Stjerueman, A. I. B. — Mörner af 

Morlanda 
Stoekhaus, J. A. C. — von Gedda 
Stoddard, E. AV. — von Essen 
Stolpe, II. — Kudenschöld 
Stolpe, M. F. E. — Lcijonhielm 
Stoltz, A. S. M. — Stedt 
Storck, G. A. A. — Taube 
Storck, V.H. F. — von Sehul- 

zenheim 
Strandberg, II. — Werdcnholf 
Strandberg, .1. V. — Reuterfeldt 
Stranne, Z. M. — Bildt 
Strettenberg, N. E. — af Sillen 
Stridsberg, O. S. B. M. — Kidder- 

stolpe 
Strindberg, A. M. — Philp 
Strindberg, G. — Philp 
Strokirk, C. — Uggla 
Strokirk, C. M. — von Axelson 
Strokirk, H. A. — Stael von Hol- 

stein 
Strokirk, H. U. — von'Hofsten 
Ström, A. N. A. — Bratt af llög- 

lunda 
Ström, D. G. — Wästfelt 
Ström, G. M. — von Stedingk 
Strömbeek, W. C. — Belfrage 
Strömberg, E. A. C. Gr. — .liiger- 

horn af Stoiiiy KJ TILLHÖRANDE ADELN 1409 Strömberg, L. — Tersmeden 
Strömberg, M. — Silfverhielm 
Strömgren, J. K. — Winblad von 

Walter 
Stuxberg,A, E. — Du Rietz 
Styff, C. L. B. — Åkerhielm af 

Margrethelund 
Ståhle, E. I. M. — Coyet 
Ståhle, H. — Horn af Rantzien 
Ståhle,M. — Skvtte af Sätra 
Ståhle, W. E. — Fock 
Suber, M. L. — Mannerfelt 
Sund, N. — Ro se n strå le 
Sundberg, A. B. — Oxenstierna 

af Korsholm och Wasa 
Sundberg, A. T. A. — Stiernspetz 
Sundberg, S. A. — Sparre al 

Rossvik 
Sundblad, A. M. — Maule 
Sundblad, E. A. — Löwenhielin 
Sundén, G. M. — Uggla 
Sundgren, V. A. — Lilliestråle 
Sundholm, A. J. — Ehrenström 
Sundia, A. — - von Heidenstam 
Sundin, E. II. J. — Kantzow 
Sundler, J. A. — Fock 
Sundqvist, S. K. — Taube 
Sundqvist, V. LE. — vonAVaehen- 

feldt 
Sundström, II. E. S. — Lager- 
crantz 
Sundvallsson, M. K. — Nisbetli 
Suwe, B. E. D. — Söderhielm 
Svalin, I. M. A. — Grönhagen 
Svalling, E. K. — Hammarskiöld 
Swan, S. P. — JärnelVlt 
Swartling, E. C. — Pauli 
Swartz, G. E. — Falkenberg af 

Bål by 
Svebilius, S. II. — Lowisin 
Svedberg, S. — Palmstierna 
Svedlund, A. M. .T. — Philp 
Swedmark, J. M. E. — Ilaij 
Svenson, M. G. — Rappe 

89 1 < Svenson-Linde. A. M. — Adel- 
sköld 
Svensson, A. C. — Lilliestråle 
Svensson, A- L. — von Schantz 
Svensson, C. N. — Du Rietz 
Svensson. E. — de Besche 
Svensson, E. — Sparre afSöfde- 

borg 
Svensson, G. — Fleetwood 
Svensson, H. W. — von Kotlien 
Svensson, J. S. — Kuylenstierna 
Svensson, S. I. — Toll 
Svensson, AV. — Stålhammar 
Swenson, A. AV. — Gyllencreutz 
Swensson, L. A. M. — Stjernstedt 
von Sydow, E. E. — Lindencrona 
von Sydow, 1. K. E. — Munckaf 

Rosenschiöld 
von Sydow, S. J. S. — Odencrantz 
Sylvan, A. C. — Kruuse af Vcr- 

chou 
Sylvan, E. C. — Lagerheim 
Sylvan, I. E. C. — von Boisman 
Sylvan, J. A. F. — Rosencrantz 
Sylvan, M. J. H. C. — Mörncr 
Säfström, Z. — Klingspor 
SUU, A. M. — von Schantz 
Särne, F. — Breitholtz 
Särnmark, C. N. — Kruuse af 

Verchou . 
Säve, G. — Leijonhufvud 
Söder, E. E. — Edelsvärd 
Söderbaum, I. — Cronstedt af 

Eullerö 
Söderberg, C. — von Törne 
Söderberg, C. M. A. — Sergel 
Söderberg, G. II. — Vult von 

Steijern 
Söderberg, II. L. C. — Adler- 

sparre 
Söderberg, II. M. — Kröningsvärd 
Söderberg, J. M. — Gyllenhammar 
Södergren,.!. — Djurklou 
Söderholm. A. E. — Nordenstierna 1410 FORTECKNING OFVER PERSONER Söderling, A. [. S. — von Stapel- 

mohr 
Söderlund, 8. — Heijkenskjöld 
Södermark, II. B. E. — Spens 
Söderström, D. E. — Iliort af Or- 

näs 
Söderström, E. H. S. — af Klerc- 

ker 
Sörensen, A. E. — Leuhusen 
Sörensen, M. M. — De Geer af 

Finspång 

von Tangen-Sivertsen, A. — von 

Hartmansdorff 
Tappen, A. M. P. — Virgin 
Taube af Carlo, II. J. — Taube 
Tauvon, D. A. — Schauman 
Tegnér, D. II. J. — von Post 
Telander, II. E. — llamilton 
Tengman, K. — Nordenskjöld 
Tengmark. II. 11. — Ankarcrona 
Tengvall, ,1. S. — von Krusen- 

stjerna 
Ternstedt, W. M. — Uggla 
Terrey, S. A. — Goes 
Terserus, W. — af Sillen 
Tesch,M. — Stjernstedt 
Testrup, J. il. — von Plomgren 
Thalén, A. E. C. — Lagerbielke 
Thalén, E. M. C. — von Bahr 
Thalin, K. — af Donner 
Thavenius, A. B. N. — Soden- 

stierna 
Théel, L. J. M. — Leijonmarck 
Tlielander, B. K. E. — von Vege- 

sack 
Tlielander, K. E. S. — Gyllenkrok 
Theorin, G. J. A. — von YVachen- 

feldt 
Theotoky, D. E. — Gyllenram 
Thestrup, O. V. — Posse 
von Thielen. E. — Foek 
Thioly, P. J. S. — von Stapelmohr 
Thollander, M. E. — Zacco Thomaeus, S. M. M. — Sparre af 

Söfdeborg 
Thomée, M. S. — Reuterskjöld 
Thoresen, K. — Fggla 
Thorin, H. L. — Ribbing 
Thornton,E. M. — von Ileiden- 

stam 
Thorssell, A. M. C. — Lagerlieim 
Thudén,H. C. — Virgin 
Thuring, A. I. — Oxenstierna af 

Eka och Lindö 
Thuröe, I. M. — von Post 
Thvresson, E. M. — Du Rietz 
Thyselius, A. L.U. — Kamel 
Thyselius, L. S. — Ammilou 
Tidander, A. II. M. — Reenstierna 
Tilländer, I. A. — Löwen 
Tillberg, E. M. — Nordenadier 
Tillberg, E. S. W. — Carleson 
Tillberg, I. II. — Stålhandske 
Tillberg, K. M. — Mannerstråle 
Tillberg, O. E. — af Peterseus 
Tingström, I. K. — Posse 
Tiselius, K. — Hammarskjöld 
Tisell,M.W. - Lagerfelt 
Tisell.T. — Mannerstråle 
Tollsten, C. M. — Simmingsköld 
Torell, M. A. — Söderhielm 
Torén, A. S. — von Friesendorff 
Torneli, S. C. L. — Malmerfelt 
Traiueus, II. 1. — Belfrage 
Tranchell, E. A. — Björkenstam 
Treschow, E. — Tham 
Treschow, E. F. — Löwenborg 
von Troil, M. J. E. — Leijon- 

hufvud 
Troili,N. A. M. — NauekholT 
Trozelli,C. S. W. — af Klercker 
Trozelli, II. C. M. — von Porat 
Truenian, K. M. — De Geer 
Triigårdh.N.M.S. — Silfvcr- 

stolpe 
Tunelius, M. F. L. — Danckvardt 
Tunelli, A. E. K. — Sodenstierna EJ TILLHÖRANDE ADELN 1411 Tunelli, II. M. — Möllersvärd 
Tvermoes, K. M. — Ilamilton 
Törnblom, J. W. C. — Norden- 
er eu t z 
Törngren, A. H. 8. — Funck 
Törngren, G. C. — Cederström 
Törngren, T. S. L. — Falkenberg 

af Bålby 
Törnros, M. O. — Gyllen hamm ar 
Törnsten, II. V. C. — Rulensköld 
Törsleff,W.S. M. — Kal I ing 

Udden, E. C. — Nordenereutz 
Uddenberg, E. E. — Ilamilton 
Ulilfeldt,K. — Uggla 
Uhr, E. M. — Hierta 
Uhr.H. A. — Pauli 
Uhr, LM. — af Gcijerstam 
Ulfsborg, E. E. A. V. — Stålhane 
Ullman, S. — Silfverskiöld 
Ulrich, G. A. — Goés 
Unander, II. F. — Freidenfelt 
von Ungern Sternberg, It. E. F. 

— Reuterswärd 
Unonius, M. C. — Tamm 
Utterström, J. F.C. — Wijnbladh 

Valdes, G. G. H. Flach 
Valerius, A. A. A. — Lcuhusen 
i Vannerus, K. C. — Löwenborg 
de Vasconcellos.E.P. — Kantzow 
Veit, M. A. F. .1. — Wachtineister 

af Björkö 
Vernunft, E. C. — Bosin 
Versteegh, H. M. K. — Tersmc- 

den 
Vidén, S. C. A. — Silfverhielm 
Vidinghoff, T. G. — von Malmborg 
Vikander.E. — von Malmborg 
Vilhelmsson, A. E. — Gedda 
Vougt, E. F. G. — Nisbelh 
Vullniahn, L. S. I). — Cederström 

Wadin, 1). — Kuylenslierna Wadstein, A. J. — Barnekow 
Waenerberg, E. A. C. — Lager- 
crantz 
Waern, E. C. — Montgomery 
W*rn, G. — Lilliehöök af Gå- 

lared och Kolbäek 
Wagner, M. G. — Björnberg 
Wahlberg, A. T. — von Seth 
Wahlberg, E. L. — Tamm 
Wahlberg, 11. E. — Tersmeden 
Wahlberg, J. C. — Nordenskjöld 
Wahlbom, A. S. — Kruuse af 

Verchou 
Wahlén, J. L. E. — Raab 
Wahlin, G. G. E. — Stuart 
Wahlström, B. M. — Norden- 
skjöld 
Wahlström, J. E. M. Söder- 

h i el ni 
AVahren, A. C. — von Unge 
de Wakulowski, I. — Strömfelt 
Walberg, E. L. — Drakenberg 
Walberg, T. S. — Drakenberg 
Wall, A. C. — ■ von Hedenberg 
Wall, B. C. — Kidderstad 
Wall, K. — Wästfelt 
Wall.M.E.F. — Kruuse af 

Verchou 
Wallberg, C. M. — Rääfi Småland 
Wallberg, II. A. .T. — Reutercrona 
Walhlén, C. D. — de Camps 
Wallenberg, A. L. — af Ugglas 
Wallenberg, A. O. — Bergen- 

stråhle 
Wallenberg, A. U. E. — Fock 
Wallenberg, L. AV. — Crafoord 
Wallenberg. K. I. — von Essen 
Wallenberg. S. E. C. — Oxen- 
stierna af Korsholm och Wasa 
Wallenius, A. T. — Hjärne 
Wallenius, I. K. — Lilliestierna 
Waller, ll.I.U. — Odencrantz 
Wallér, II. K.M. — Falmehielm 
Walleriiis, II. E. — Sinimingsköld 1412 FÖRTECKNING OFVER PERSONER Wallerstedt, II. M. — Uggla 
Wallerstedt, I. E. — Nisbetli 
Wallerstedt, 0. E. — Aminoff 
Wallgren, M. — Bäärnhielm 
Wallin, E. M. W. — Montgomery 
Wallin, H.M. — Djurklou 
Wallin, I. 0. — Hård af Segerstad 
Wallin, U. — Gyllenhammar 
Wallis, I. L. F. — Löwen 
Wallman, A. — von Stapelmohr 
Wallstén, E. J. — Ridderstråle 
Wallöf, A. C. G. — Nisbcth 
Wallöf,A.S. E. — Tham 
Walters, R. M. — Stenbock 
Warburg, A. L. — Akerhielm af 

Margrethelund 
Warholm, A. S. — SillVerskjöld 
Wastenius, J. C. T,. — von Heland 
Watson, L. A. — Akerhielm af 

.Margrethelund 
\Y r a\vrinsky, A. — Horn af 

Aminne 
Weber, A. S. — von Sehéele 
Weber, S. M. C. — Klingspor 
Wedberg, E. W. — Gyllencreutz 
Weibull, L. M. — af Ekenstam 
Weijdling, E. C. — von Gegerfelt 
Weinberg, 1. E. — Lilliehöök af 

Gälared och Kolbäck 
Weinzierl,I. M. W.— Boltenstem 
Weisbecker, K. — Löwenhielm 
Weiss, M. C. W. — Lewenhaupt 
Weiss, V. L. — Douglas 
Wendt, E. M. C. — Ehrengranat 
Weng, B. — Gyllenhammar 
Wennerberg, A. G. — Bosse 
Wennerberg, A. I. — Fleetwood 
Wennerberg, A.L. — Natt och Dag 
Wennerberg, E. — Lewenhaupt 
Wennerberg, E. M. — Jegerhjelm 
Wennerberg, M. C. — Uggla' 
Wennerberg, S. M. — Taube af 

Odenkat Wennergren, M. ¥. M — Gyllen- 
ram 
Wennerholm, E. — Conradi 
Wennerhojm, M, L. C. — Mörner 
Wennorström, A. — Anrep 
Wennerström. E. E. G. — Mont- 
gomery 
Wennerus, II. M. — Rudenschöld 
Wennberg, E. C. — Gunther 
Wenngren, II. M. — Tamm 
Wentzéll. I). M. — von Krusen- 

stjerna 
Werder, I. D. — Ekströmer 
Wern, M. T. — Nauckhoff 
Wernström, E. A. — Skjölde- 

brand 
Wersäll,U.E. C. Beck-Friis 
Wessberg. (.'. K. — Reuterskjöld 
Wessberg, E. K. — Mörner af 

Morlanda 
Wessberg, II. K. C. — Virgin 
Wessberg, M. C. — Wolffradt 
Wessblad, S. A. A. — Drake af 

Hagelsrum 
Wesslau, C. M. — Natt och Dag 
Wessman, A. I. — Bildt 
Wessman, K. E. — Paijkull 
Westberg, S. — Wijnbladh 
Wester, A. I. A. — ■ Hamilton 
\\ r ester, A. K. — Stålhammar 
Wester, C. — Falkengreu 
Wester, C. ,1. — Ribbiug 
Wester, E. C. M. — Nordenadlcr 
Wester, H. E. — Adlercreutz 
Westerberg, C. C. — von Walden 
Westerberg, H. II. C. — Ceder- 

ström 
Westerberg, K. I. A. — Norden- 
ankar 
Westerberg, K. M. E. — af Klint- 
berg 
Westerdiibl, E. — Kuylenstierna 
Westerdal, II. M. — ' Skytte af 
Sätra EJ TILLHÖRANDE ADELN 1418 Westerbaug, B. — Kalling 
Westgate, F. — Adlerstam 
Westin, K. M. K. — Silfvcrstoljie 
Westman, A. C. — Grönhagen 
Westman, A. K. V — Gyllenspctz 
Westman, S. K. A. — Ehrenkrona 
Westnian, S. W. K. — d'Orchi- 

mont 
Wetterkrantz,J. A. — Kock 
Wettergren, A. M. — Skjölde- 

brand 
Wetterquist, E. O. M. — Nauck- 

hoff 
Wetterqvist, L. II. B. — Fager- 

skjöld 
Wettre,E. — Kamel 
Weyergang, C. F. L, — af Bjerkén 
Wliite, L. L. C. M. — von Geijcr 
White, M. L. — Tham 
Whitlock, II. M. — Silfverstolpe 
Wibeek. A. — De Geer af Fin- 
spång 
Wibeek, C. K. — von Krusen- 

stjema 
W i berg, A. T. — Bongenbielm 
Wiberg. E. T. — Rudebeck 
Wickbom, K. M. — von Kothen 
Wickeström, A. M. — af Buren 
Widebeck, O. E. — SilfVersparre 
Widéen, II. B. M. — Winblad von 

Walter 
Widegren, L. W. — Cederschiöld 
Widestrand, \V. G. M. — ISerg 

von Linde 
Widgren, A. E. — Taube 
Widinan, K. — Stai : l von Ilolstein 
Widniark, II. A..M. — Börtzell 
Widniark, II. K. — Croneborg 
Wies, K. M. K. — Klinckowström 
Wieters, K. It. — Reenstierna 
Wigelius, E. K. — Burenstam 
Wigger, W. L. C. M. A. — Frei- 

denfelt 
Wigren, A. — Bäck i Finland Wijk, ii.'— Weidenbielm 
Wijkander, F. L. il. — von Bahr 
Wikland, I. J. — Keuterskjold 
Wiklund.S. V. — af Klercker 
Wikmark, L. — Stålhammar 
Wikström, A. K. — Rudenschöhl 
Wikström, A. M. 31. — Wairn 
Wikström, 1). S. — von Rosen 
Wikström, M. — lionde afBjörnö 
Wikström, M. B. — Winblad von 

Walter 
Wikström, S. II. II. — von Kabr 
Wilke, F. K. W. — Hårleman 
Wilkens, L. A. C. — Gyllensvärd 
Willerding. F. A. C— Palinsticrna 
Wilson. A. A. — von K och 
Wilson, L. K. K. — Lewenhaupt 
Winbcrg, A. A. — von Essen af 

Zellie 
Winborg, S. J. — Palmcrantz 
Winding-Hansen, E. D. Flacb 
Wising, S. C. — Ilagströmer 
Witte, F. M. — von Otter 
Wittlock, C. M. — Peyron 
Wittzell, E. — Rosencrantz 
WleiigebT. L. — KruuseafVer- 

cbou 
Wolff, M. — Adlersparre 
Wolffram, A. B. — Hammarskjöld 
Wood, K. — Gyllensvärd 
Wretholm.S. A.M. — Hjulhammar 
Wretman, M. G. C. — Skjölde- 

brand 
Wright, W. A. B. — von Heiden- 

stam 
Wiihrer, L. E. — Adelswärd 
Wulff, B. F. — Gyllenhammar 
Wulff, W. A. M. — Ridderstad 
Wännberg, C. — Kalmberg 

van Ysselmonde, C. II. Ii. — Berg 

von Linde 
Ytteborg, A. M.F. — von Hofsten 1414 FORTECKNING OFVF.R PERSONER von Zabloeka, A. P. — von Kn- 

geström 
Zachau, E. M. — Schedviu 
Zachert, C. W. — von Post 
Zahlmann, C. .1. E. E. — Gyllcn- 

lianuuar 
Zakrisson, R. E. — von Krusen- 

stjerna 
Zechow, F. .T. M. — af Sandeberg 
Zellander. C. E. — Lilliestierna 
Zellroth, C. M. — Uggla 
Zethclius, A. I. E. — Klingspor 
Zethelius, A. 8. M. — Ruuth 
Zethelius, C. L. — Ribbing 
Zethelius, J. M. S. — al' Ugglas 
Zetlineus, S. N. A. — Scliildt 
Zettermark, II. K. S. — Skjölde- 

brand 
Zickermann,E.F. II. — Klinckow- 

ström 
Ziclfelt. A. — Mörner af Mor- 
landa 
Zielfelt. A. 31 C. — Falkenberg 

af Bålby 
Ziemsen, M. A. E. — Wachl- 

meister af Björkö 
Zimmer. K. — Gierlta 
Zins,V. C — Wastfelt 

Åberg, E. — Wastfelt 

Åberg, P. — VVendel 

Åberg, AV. C. V. — von Krusen- 

stjerna 
Åderman, E. M. 0. — Roos af 

Iljelmsater 
Abgren, G. — De Geer af Fin- 
. spång 

Ablin. A. R. — Harleman 
Åhlin,J.M. — af Forselles 
Åliman, K. K. M. — von Daniel 
Åkerberg, Ii. A. E. — BäärnhiH in 
Åkerblad, II. S. — YVulflVrona Åkerlund, F. II. C. — Bosin 
Åkerman, A. — Carleson 
Åkerman. M. E. 11. — Mörner af 

.Mor landa 
Åkerman. M. W. T. — d'Albe- 

dvbll 
Ålund. C.S. — Rudebeck 
Alund, C. W: — Cronackcr 
Åman, M. C. — von Hedenberg 
Åmark, 8. K. E. — von Scheven 
Ångman. V. C. \V — von Vegesack 
Åqvist, E. M. — Björnberg 
Åqvist, II. S. — af Buren 
Åsander, F. E. — von Essen af 

Zellie 
Åsberg, B. — Monlgomery 
Åslund. E. A. — Mannerfelt 
Åström. II. M..I. — de Besclie 
Åslröm. II. T. L. — Fleming af 

Liebelitz 

Öberg. A. A. — Winblad von 

Walter 
Öberg, A.. I. — Wolffelt 
Odmansson. K. B. — Sparre 
Ödmansson, II. M. — Horn af 

Rantzien 
Ödmark, 1'.. I,. — Stenek 
Ofverherg, A. — Bergenstråhle 
Öhlén, .1. W. — Walkendorff 
Olunan. A. E. — lliort af Ornäs 
Ölnnan, T. A. — Scliildt 
(Hinnan. O. M. — liråkenhielm 
Öhrn, A. U. S. — ISreitholtz 
Öbrström, II. M. J. — Adlerberg 
Öllgaard, L. M. — De Geer af 

Öman. K. .1. — Rcuterskiöhl EJ TILLHÖRANDE ADELN 1415 

Öman,H.E. — Ridderstråle Österberg, A. C. — Wijnbladh 

Örn, 1?. M. — Fleetwood Österholm, F. — Gyllensviird 

Örn, L. — Lewenhaupt Österholm, T. H/W. — Rosenborg 

Örtegren, K. C. — Silfveiiiielm Österlind, B. A. — Belfrage 

Önvall, E. H. — Drakcnberg Östrand, A. C. — Schurer von 

Östberg, I. L. R. — von Hofsten Waldlieim 

Östberg, T. H. — Lilliesköld Öström, M. K. — von Hedenberg 
Östbom. A. M. — Belfrage Förklaring 

Öfver i kalendern använda beteckningssätt. RoKafKMO 


= Riddare och Kommendör af Kungl. Majtts 
Orden (Riddare af K.Seratimer-Orden). 


K m st k 


= Kommendör ined stora korset af 


K 


= Kommendör af 


11 


= Riddare af 


L 


— Ledamot af 


Stk 


= Storkor9 af 


Storoff 


= Storofficer af 


Off 


= Officer af 


F 


= Förtjäustkors af 


vKMO 


= vid Kungl. Maj:ts Orden. 


m brilj 


= med briljauter. 


m kr 


= med kraschan. 


SO 


= Svärdsorden. 


NO 


= Nordstjärneorden. 


WO 


= Wasaorden. 


CXIILsO 


= Konung Carl XIILs Orden. 


II S Gbmt 


= Konungens och Drottningens Guldbröl- 
lopsmin nestecken. 


II:h Jmt 


= Konung Oscar ILs jubileumsminnes- 
tecken. 


G V S bm 


= Minnesmedalj med anledning af Kron- 
prinsparets silfvcrbröllop. 


Hush G M 


= Resp. hushållningssällskaps Guldmedalj. 


M (G M) (S M) 
(tf)(ts)(bg) 
(br) 


= Medalj (Guldmedalj) (Silfvermedalj) (för 
tapperhet i fält) (för tapperhet till sjöss) 
(för berömliga garn in gar) (brand medalj). 


Let A 


= Medaljen Litteris et Artibus. 


V G (S) M 


= Vasamedalj i guld (silfver). 


Skm (G) (S) 


= Statens skyttemärke i (guld) (silfver). 


Anh A Bj 


= Anhaltska orden Albrecht Björnen. FÖRKLARING ÖFVER ANVÄNDA BETECKNINGSSÄTT 1417 

Aunam DO = Annamitiska Drakorden. 

BadOZL(Ber- 
tholdIZ)(Fi- 
del)(MM)(G 

M) = lindiska orden Zähringer-Löwen (Ber- 

thold I:s af Zähringen) (Fidelitas) 
(Minnesmedalj med anledning af Stor- 
hertigen Fredrik Wilhelm Ludvigs 50- 
åriga regeringsjubileum, guldbröllop). 
BS:tM(Kr)(M 

F) (Th) O = Bayerska S:t Michaels- (Krone-) (Militär 
Förtjänst-) (Theresian-) orden. 
BLO(KrO)(M 
K) (E S O) 
(Lej O) (Lej O 

GM) — Belgiska Leopolds- (Kronorden) (Militär- 

korset) (f. d. Kongostatens förtjänst- 
orden »Etoile de Service») (f. d. Kongo- 
statens Lejonorden) (Lejonordens guld- 
medalj). 
Ben Sv Stj O = Benins Svarta Stjärnorden. 
Braun II L O = Braunschweigska Henrik Lejonets orden. 
Br Kr (It) O = Brasilianska Kristi-(Itosen-)orden. 
Bulg M F O (S:t 

Alex O) = Bulgariska Militär Förtjänst- (S:t Alex- 

ander-) orden. 
CO = Konungens af Cambodga orden. 

ChilAM = Chilenska medaljen Al Merito. 

D D (Elef) O (D 

D Man) = Danska Dannebrogs-(Elefanter-)orden 

(Dansk Danuebrogs Man). 
D F M = »Erindringsmedalj» för deltagande i 

Danmarks fälttåg åren 1848—1850 
eller 1SG4. 
D M M = Dansk minnesmedalj med anledning af 

Konung Christian IX:s guldbröllop. 
Egvpt OKS Egyptiska orden Kedivens stjärna. 

Eng V O (I K) 

(F M) (M M) = Engelska Victoria-orden (.Indian Eiu- 
pire) (fiilttågsinedalj för deltagande i 1418 1-ÖRKI.ARING ÖFVER I KALENDERN 1 

fälttåget i Sydafrika) (minnesmedalj 
med anledning af Kouung Edward Vll:s 
kröning. Drottning Victorias 50- (60-) 
åriga regeringsjubileum eller konung 
Georg V:s kröning). 
Kr HL (Mer 
Agric) (I P) 
(d'Acad)(Sv 

SO) = Franska Heders-Legionen (Merite Agri- 

cole) (1'InstrnctioD publique) (d'Aca- 
démie) (Orden Svarta Stjärnan). 
Gr Fr O = Grekiska Frälsar-orden. 

Hav Kal (Kam) 

(Kr) O = Havaiska Kalakaua- (Kamehanieha I:s) 

(Krone-)orden. 
I S:t M L (Kr) 0= Italienska S:t Mauritii- och Lazari- 

(Krone-)orden. 
I G (S) M = Italiensk Guld- (silfver-)medalj. 

JOUS(HS) = Japanska orden Uppgående Solen (Spe- 
gel-orden eller den Helgade Skattens 
orden). 
KinDrakO —Kinesiska Dubbla Drakorden. 

Kongo LO (M) 

(G M) (S) = A'on<7o-staten8 Lejon orden (Lejon-ordens 
medalj) (Lejon-ordens guldmedalj) 
(Jjiiustetetkcn 1'Etoile de service). 
LE Kr O = Luxemburgska Eke-Krone-ordcn. 

.Meckl O V Kr = Mecklenburgska orden Vendernas Krona. 
Meckl G O = Mecklenburgska Grip-orden. 

MGO = Mexikanska Gnadeloupe-orden. 

MonOS:tC = Monacos orden S:t Carlo. 
Mout DO = Montene grinska Danilo-orden. 

NAd(GL)0 = Nassauska Adolphs- (Gyllene Lejonets- 
orden). 
N S:t O O = Norska S:t Olafs Orden. 

NedLO(ONO) 
(O II O) (M 
M) = Nederländska Lejon-orden (Oranien- ANVÄNDA BETECKNINGSSÄTT 1419 

Nassau-) (Orauien hus orden) (Minues- 
medalj för fredskonferensen). 
Old UFO = Oldenburgska Hus- och Förtjänst-orden. 

Pers S L O == Persiska Sol och Lejon-orden. 

P K (S:t J) (da 
C) (T Sv) (S B 

d'A)0 = Portugisiska Kristi- (S:t Jago-) (da Con- 

ceicao-) (Toni- och Svärds-) (Sao 
Bento d'Aviz-)orden. 
PrSvÖ (RÖ) 

(Kr)(J)0 = Preussisk-a Svarta Örns- (Röda Örns-) 
(K ro ne-) (Johanuiter-)orden. 
PrRKM = Preussisk Röda korsmedalj. 

RumS(DK)(Kr 

O) (J M) = Rumäniens stjärna (Donau kors) (Ru- 

mäniens krona) (Carol l:s jubileums- 
medalj). 
RS:tAnd(S:tAl 
New) (Hv Ö) 
(S:t Wl) (S:t 

A) (S:t St) O = Ryska S:t Andreas- (S:t Alexander New- 
skys-) (Hvita Örns-) (S:t Wladimirs-) 
(S:t Annie-) (S:t Stanislai-)ordeii. 
R F M (S M) (P 

1 Jmt) = Rysk fälttågsmedalj (silfvermedalj) (Peter 

I:B 200-års jubileuinsmiunestecken). 
S A O (F M) = Sachsiska (Knngl.) Albreehts-orden (Fii.lt- 

tågemedaljen). 
S E O = Sachsiska (Hertigliga) Ernestiner-orden. 

S Weim O Hv F = Sachsen- Weimar (Storhertigliga) orden 

Hvita Falken. 
SMM = Sachsisk minuesmedalj med anledning 

af Storhertigeu Carl Alexanders guld- 
bröllop. 
S Mar F M = San Marinos förtjänstmedalj, 1 klassen. 

Schwartzb H K = Scliwartzburgska Ilederskorset. 
SerbT(HvÖ) 
(S:tS)0 (R 

K Ht) = Serbiska Takovo (Hvita Örn) (S:t Sava) 

orden, (Röda korsets hederstecken). 1420 FÖRKLARING ÖFVER I KALENDERN 

Siarn Kr O (Hv 
E O) (Ma Ch 
O) (Kr M G) 

(Kr MS) = Siamesiska Krön- (Hv.ita Elefant-) (Maha 

Chakrkri orden) (kröningsmedalj i 
guld) (kröningsmedalj i silfver). 
SpIC(S-.tFerd) 
(C 111:8) (A 
XIII:s) (MF 
[r k] [hv k]) 

(Mer Nav) O = Spanska Isabella Catholica- (S:t Ferdi- 

nands-) (Carl III:s) (Alphons XIILs) 

(Militärförtjänst- [röda korset] [hvita 

korset]) (El Merito Naval) orden. 

Sp F M (M M) = Spansk fälttågsmedalj (minnesmedalj). 

Tadj O N el A = Sultauatets Tadjourahs orden Nichan el 

Anonar. 
Turk M (O) 

(Ch) O = Turkiska Medjidie-(Osmanié-) (Chefkat-) 

orden. 
Tun A O (N I) = Tunesiska Amanorden (Nichan Iftikhar). 
T MM = Tysk minnesmedalj till erinran afKejsnr 

Wilhelm I. 
T J K = Tyska Järnkorset. 

TOM = Tyska ordens marianerkors. 

Venez BO = Venezuelska Bolivarordcn. 

Wald M ¥ (F) O = Waldeckska Militärförtjänst- (Förtjänst-) 

orden. 
Wiirt Fr (Kr) O = Wiirtembergska Fredriks- (Krone-) orden. 
Ö S:t St (L) (J 
Kr)(FrJ)(S:t 
Elisab) 0(F 

M) (M M) = Österrikiska S:t Stefans- (Leopolds-) 
(Jiirnkrone-) (Franz Josephs-) (S:t 
Elisabeths-)orden (Fält tågsmedaljen 
för deltagande i 18(36 års fälttåg) 
(Minnesmedalj med anledning af Kej- 
sar Franz Josef I:s 50-åriga (60-åriga) 
regeringsjubileum). ANVÄNDA BETECKN1NGSSÄTT 1421 

L (H L) (K L) 

Kr V A (ÖM 

S)(VA)(LA) 

(K A) (M A) = Ledamot (Hedersledamot) (korrespon- 
derande ledamot) af Kungl. Krigs- 
vetenskapsakademien (Kungl. Örlogs- 
mannasällskapet) (Kungl. Vetenskaps- 
akademien) i Kungl. Landtbruksakade- 
mien) (Kungl. akademien för de fria 
konsterna) (Kungl. Musikaliska akade- 
mien). 

V H o A A = Kungl. Vitterhets-, Historie- o. Anti- 

kvitetsakademien. 
S H S A = Kungl. Samfundet för utgifvande af 

Handskrifter rörande Skandinaviens 
historia. 

V S = Kungl. Veteuskapssocieteten i Uppsala. 
KS = Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund. 

V o V S = Kungl. Vetenskaps- och vitterhetssam- 

hället i Göteborg. 
H V S = Kungl. Humanistiska vetenskapssamfun- 

det i Uppsala. Förändringar, tillkomna under tryckningen: 

Adlercreutz, Nils A. D., major vid Skånska dragonreg:tet. 
Ankarcrona, Theodor C, g. m. Asklund. En dotter, f. 

1914 ,B , n. 

Bamtkow, Kjell E., g. m. von Dardel, En son, f. 1914 lo n. 
Beck-Friis. Jockum, g. in. Rosenblod. En dotter, f. 

1914 22 /n. 
Bennet, A. Wilhelm. G. 1914 m. friherrinnan Ebba Bri- 

gitta Thott, f. 1890 :1 o. 
Bennet, Carl Fredrik, g. m. Tham. En dotter, f. 

1914 "/il. 
Bergenstråhle, Ebbas man, Ja&oö Ekman, f 1914 ''*', n. 
Blomstedt, Ida, f. ron Baumgarten, f 1914 - 3 n. 
Borgenstierna, Bertil, f 1914 17 n. 
Brauner, Robert, f 1914 14 n. 
Z>e /« Gardie, Pontus, g. m. Tornérhielm, En dotter, f. 

1914 10 ii. 
</e Maré, Nils, major vid persiska gendarrneriet, Pers G 

M t f, Pers I P. 
von Essen af Zellie, C. Reinhold C. C, T 1914. 
von Essen af Zellie, Reinhold R. J., Il T JK. 
Falkenberg af Bålby, grefve, Henne, g. m. Ridderstad, 

En dotter, f. 1914 17 /n. 
Flach, Sigge. G. 1914 25 n ni. Magdalena Louise Elisa- 
beth Planting- Gylleubåg a, i'. 18(37 19 /o. 
Frei den fel t, Mattis mau Sjövall, professor. 
Freidenfelt, Vera. G. 1914 21 /ii m. Frits Georg Gabriel 

Westin, f. 1887 '/s, tjensteman i bankaktb. Södra 

Sverige, löjtnant i Karlskrona grenadierreg:tes reserv 

(Karlskrona). 
Giertta, Arne, g. in. Helleday. En son, f. 1914 Ti , 10. 
Gyllenhammar, Fritiof, f 1914 i okt. eller uov. 1424 FÖRÄNDRINGAR UNDER TRYCKNINGEN 

Hamilton, Hugo A. IL, hiiradshöfding i Väster Nerikes 

domsaga. 
Hamilton, James, ordf. i husbålln. -sällskap utgår. 
Hamilton, Douglas, officersvolontär elc. utgår. 
Hamilton, Stephanies man furst Wedel , f d riks^tät- 

hållare (Berlin). 
von Heland, Emilie, f 1914 10 /ii. 

von Heland, Frans. G. 2:0 1914 m. Ellen Rådberg. 
/Are, Johan, ryttmästare. 
Kalling, Mårten, representant för Allm. Svenska utsädes- 

aktb. i Svalöf. G. in. Louise Gablentz, £ 188'J '■■'■>. 
KUngenstierna, Axel, kapten vid .Svea lifgarde. 
Klingspor. Fredrik. G. 1914 m. Zaida Så/ström. 
Koskull, Gösta. G. 1914 2I n m. Martha Schnell, f. 

1881 28 /io. Bo i Linköping. 
von Krcemer, Fredrik. G. J914 *' ii m. Thor a Blom- 
dahl. 
Lagercrantz, Flora, född Sjöstden, f 1914 l6 /u. 
La ger/el t, Israel, g. m. WachtmeLiter, En dotter f 

1914 '»ii. 
Lager felt, Claes Ludvig. G. m. Greta Elizabeth Bern 

f. 1884 13 /i. 
Lagerheim, Ina, född Manderström, f 1914 n /ii. 
Olivecrona, Anna, född PFiJtafrtfro, f 1914 IM n. 
Piper, Ebba, född von Haffner, f 1914 M /u. 
Planting- Gyllenbåga, Elisabeth. Se adl. ätten ffoe/i. 
Posse o/ &%, A.'« M <, g. m . Schoug. En son, f. 1914 " n. 
Silfverhielm, Erland, g. m. Strömberg. Dotter: Anna 

Märta Helena, f. 1914 20 /o. 
fl/ Si/Wn, Mtawe, född Helin, f 1914 26 ii. 
Storckenfeldt, Elin. G. 2:o 1914 ", 10 m. //ms // y /- 

dahl, ingeniör. £ 7144